01/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

172


32006R1248


L 227/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО, Евратом) № 1248/2006 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (1), и по-специално член 183 от него,

след консултация с Европейския парламент, Съвета, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Задължението на Комисията да информира бюджетния орган преди 15 април за отмяна на отложените бюджетни кредити, които не са били усвоени до 31 март, се оказа твърде строго, затова този срок следва да бъде удължен с две седмици до 30 април.

(2)

Следва да се уточни, че когато се прилага системата за „една дванадесета от бюджета“, цялата отпусната сума на бюджетните кредити за предходната финансова година следва да се възприема като отнасяща се до отпуснатите суми за финансовата година, чиито размер е коригиран с извършените трансфери по време на тази финансова година.

(3)

Следва да се поясни, че правилата за определяне на обменен курс на еуро и другите валути, фиксирани в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията (2), се прилагат само по отношение на обмена, извършван от разпоредителите с бюджетни кредити, а не по отношение на обмена, извършван от изпълнителите или бенефициерите, въз основа на специфични правила, залегнали в договорите или споразуменията за субсидия. За повече ефективност счетоводителят на Комисията следва да има право да посочва месечен счетоводен обменен курс на еурото за нуждите на счетоводството. Освен това с цел прозрачност и еднакво отношение спрямо служителите на Общността следва да се формулира специфично правило за използваните обменни курсове за възнаграждения на персонала, изплащани във валута, различна от еуро.

(4)

Що се отнася до принципа на доброто финансово управление, следва да бъде уточнено съдържанието на оценката ex ante, междинна, и следва да бъде по-добре премерен обхватът на оценката ex ante, междинна или ex post, като се спазва стриктно принципът на пропорционалността. Приоритетите на оценката следва да бъдат пренасочени, за да се фокусират върху предложенията, касаещи бизнеса и/или гражданите и да обхванат пилотни проекти или подготвителни действия, които да бъдат продължени. Освен това, когато проектите или действията вече са предмет на оценка (например задачите, поделени между Комисията и държавите-членки), следва да се гарантира взаимното допълване.

(5)

За целите на предварителната проверка за разпореждане на разходите отговорният разпоредител може да приеме като една операция поредица от подобни индивидуални операции, касаещи рутинни разходи за възнаграждения на персонала, пенсии, командировъчни или болнични. В този случай разпоредителят с бюджетни средства съгласно оценката на риска следва да извърши подходяща последваща проверка.

(6)

Уместно e в отчета за процедурите на договаряне да се включат само случаите на процедури на договаряне, които представляват изключение от нормалните процедури за обществени поръчки.

(7)

След въвеждането на текущото осчетоводяване от 1 януари 2005 г. и на достъпността на счетоводните данни във всеки един момент в информационна система, по-логично и по-бързо е да се прави оборотна ведомост в деня, когато счетоводителят приключва мандата си. Ако функциите му приключват на 31 декември, оборотната ведомост може да се попълни същия ден, без да се изчаква финализирането на временните отчети.

(8)

За да стане ефективна отговорността на счетоводителя в управлението на хазната, следва да му бъде разрешено да съобщава на финансовите органи, в които е открил сметки, имената и образци от подписите на служителите, упълномощени да подписват банкови операции.

(9)

Максималният размер, който може бъде изплатен от администратора на авансовите средства, следва да нарасне от 30 000 на 60 000 EUR, когато плащанията по линия на бюджета са невъзможни или по-малко ефикасни.

(10)

В светлината на член 21а от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, в случай че инструкцията се потвърди, следва да бъде разрешено на първостепенния или второстепенния разпоредител с бюджетни кредити да не я изпълни, ако е очевидно незаконна.

(11)

Като се вземе предвид взаимното допълване на ролите на разпоредителите и на счетоводителя в процедурата с компенсаторно (офсетно) връщане, добре би било те да се консултират, преди да пристъпят към компенсацията.

(12)

Когато длъжникът е национален орган или негово административно лице, за да сесъобрази с действащите процедури на национално равнище, счетоводителят следва да информира заинтересованата държава-членка, поне десет работни дни предварително, за намерението си да пристъпи към компенсаторно (офсетно) събиране на задълженията. Въпреки това със съгласието на държавата-членка или засегнатото административно лице счетоводителят следва да може да пристъпи към компенсаторното събиране на задълженията преди тази дата.

(13)

Ако изплащането на дълга стане преди крайната дата, не са изискуеми лихви за просрочие („гратисен период“) и компенсаторното събиране на задълженията преди тази дата следва да се ограничи само до случаите, в които счетоводителят има основания да смята, че финансовите интереси на Общността са застрашени.

(14)

За да се защитят финансовите интереси на Общността, когато е обжалвана глоба, банковите гаранции по кредит на Общността следва да бъдат напълно независими от задълженията, записани в договора.

(15)

Съдържанието на решението за финансиране следва да бъде допълнително уточнено. За грантове и процедури по възлагане на обществени поръчки, понятието „съществени елементи“ на действие, което включва разходи за сметка на бюджета, следва да бъде определено по-подробно. Освен това следва да се посочи, че работната програма, посочена в член 110 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу „Финансовият регламент“), може да представлява решение за финансиране, при положение че предоставя достатъчно подробна рамка.

(16)

Когато е извършено глобално поето бюджетно задължение, всеки разпоредител с бюджетни кредити, не само първостепенният разпоредител, може да бъде отговорен за правно поетите задължения за изпълнение на цялото поето задължение.

(17)

Необходимо е да се преразгледат сроковете за плащане, валидни за договорите и споразуменията за субсидия, при които плащането става след одобрение на отчет или издаване на сертификат, за да бъде сигурно, че плащанията са извършени въз основа на одобрен доклад или сертификат. Освен това срокът за одобрение на доклад по споразумение за субсидия, включващо трудни за оценяване комплексни действия, следва да отговаря на актуалния срок, определен за договорите за комплексни услуги.

(18)

Без да се изменят актуалните срокове, нито да се нарушават правата на бенефициерите, и с цел опростяване, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва също да има възможност да реши дали да определи един и същи срок за одобрението на доклада или сертификата и извършването на плащанията.

(19)

Праговете за малки поръчки, определени през 1994 г., следва да бъдат актуализирани и повишени, като от 50 000 EUR станат на 60 000 EUR и от 13 800 EUR на 25 000 EUR. Освен това следва да се специфицира, че всички поръчки на стойност до 60 000 EUR включително, следва да се възлагат чрез процедура на договаряне.

(20)

Освен това следва да се определят по-прецизно правилата за процедура за възлагане на услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност и някои поръчки за услуги в областта на радиоразпръскването, които са изключени от обхвата на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (3). В светлината на принципа на прозрачност тези поръчки могат да бъдат възлагани чрез процедура на договаряне след публикуване на обявление за тръжна процедура.

(21)

За допълнително опростяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки икономическите оператори следва да могат да участват в дадена процедура въз основа на декларация за добросъвестност, че не попадат в нито една от категориите, изключени от участие в съответната процедура, освен в случаите на ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на договаряне след публикуване на обявление за участие, когато възложителят ограничава броя на кандидатите, които ще покани на преговори или на процедура за обществена поръчка. Обаче съгласно принципите на Директива 2004/18/ЕО и за по-добра защита на финансовите интереси на Общността за договорите от обхвата на Директива 2004/18/ЕО и за договорите с висока стойност в областта на външните действия икономическият оператор, на който ще бъде възложен договорът, следва да има задължението да представи доказателства в полза на първоначалната си декларация. Всеки път, когато кандидат или участник в процедура за обществена поръчка е длъжен да представи доказателства, възложителят трябва също да вземе предвид доказателствата, представени от съответния кандидат или участник в процедура за обществена поръчка при предишно възлагане от същия възложител, стига съответните документи да са издадени преди не повече от една година и да са още валидни.

(22)

В областта на външните действия следва да се подобри ефективността на процедурата на договаряне и да се разреши преминаването към процедура на договаряне след неуспех на втория търг, или след неуспех на първия търг, ако процедурата на договаряне следва неуспешно използване на рамков договор. Възможността да не се изискват доказателства за техническия и икономически капацитет следва да бъде предвидена в рамките на праговете, съответстващи на всеки тип договор за тази област на специфични действия. В този случай също така отговорният възложител следва да може да обоснове своя избор. Комисията за оценка или възложителят трябва имат възможност да поискат от кандидатите или от участниците в процедура за обществена поръчка да предоставят допълнителни документи или да уточнят информацията, както това е възможно за договорите, възлагани от институциите за тяхна сметка.

(23)

В областта на външните действия правната рамка за възлагане на обществени поръчки също следва да бъде опростена, що се отнася да публикуването на предварителното обявление за покана за участие в международен търг и изискването за гаранция за участие. Обявлението за предварителна информация следва да бъде публикувано възможно най-бързо и незадължително преди 31 януари. Освен това гаранцията за участие следва да бъде изисквана само за договорите с висока стойност и отговорният разпоредител следва да има възможност да отмени задължението за учредяване на гаранция по негова преценка на риска в случай на предварително финансиране на обществена организация.

(24)

По отношение отпускането на грантовете следва да се разреши с цел намаляване на административния товар в решението за отпускане да се обоснове монопола, de jure или de facto, на бенефициера.

(25)

Задължението да се представя външен одитен доклад към заявлението следва да се прилага само по отношение на заявленията за грантове на стойност, по-голяма или равна на 500 000 EUR, за действия и на стойност, по-голяма или равна на 100 000 EUR, за оперативни безвъзмездни средства.

(26)

Съфинансирането в натура от бенефициерите следва да бъде улеснено, ако е уместно или необходимо, и понятието органи, обслужващи общия европейски интерес, и които могат да получат оперативна сума, следва да включва европейски организации, които действат в областта на гражданството или иновацията.

(27)

Заявителите следва да бъдат информирани възможно най-бързо за отхвърлянето на тяхното заявление.

(28)

В случай на оперативна сума в полза на организации, които преследват общия европейски интерес, правилото за нестопанска цел следва да се прилага ограничено до частта на съфинансирането, съответстващо на приноса на Общността към оперативния бюджет, за да бъдат зачетени правата на другите обществени приносители, които също са длъжни да осъществят процент годишна печалба, съответстващ на техния принос. При изчисляване на размера на печалбата приносът в натура към оперативния бюджет следва да не се взема предвид.

(29)

За да се защитят финансовите интереси на Общността, задължението за гаранция на предварителното финансиране следва да се прилага по отношение на всяко предварително финансиране, надхвърлящо 80 % от размера на субсидията и 60 000 EUR.

(30)

Когато предварителното финансиране се осъществява на части и когато усвояването на предходната част е по-малко от 70 %, новият транш следва да бъде възможен, но размерът на новото плащане се намалява с неусвоената част от предходното плащане.

(31)

Следва да се специфицира, че за публични органи външният одит или сертификат, който следва да се приложи към заявленията за грантове или към исканията за плащане, може да бъде изготвен от квалифициран и независим обществен служител.

(32)

Счетоводителят на Комисията прие през декември 2004 г. съгласно член 133 от Финансовия регламент счетоводните правила и методи и хармонизирания счетоводен план, делът относно изготвянето на сметките и осчетоводяването следва да бъде актуализиран, като се премахнат разпоредбите, които вече не са необходими.

(33)

За да се вземе предвид Решение 2005/118/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите и на Омбудсмана от 26 януари 2005 г. за създаването на Европейско училище по администрация (4), списъкът на европейските служби следва да бъде изменен, за да се отчете фактът, че Европейското училище по администрация е понастоящем административно прикрепено към Европейска служба за подбор на персонал.

(34)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 6, параграф 3, втора алинея „15 април“ се заменя с „30 април“.

2.

Добавя се следният член 6а:

„Член 6а

Предварителни дванадесети от бюджета

(член 13, параграф 2 от Финансовия регламент)

Цялата сума отпуснати бюджетни кредити за предходната година, както е посочено в член 13, параграф 2 от Финансовия регламент, се отнася към бюджетните кредити на финансовата година, посочени в член 5 от настоящия регламент, като размерът се коригира с извършените плащания през посочената финансова година.“

3.

Членове 7 и 8 се заменят със следния текст:

„Член 7

Обменен курс на еуро с други валути

(член 16 от Финансовия регламент)

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, произтичащи от прилагането на законодателните актове в различни сектори, обмяната на еуро и другите валути, осъществен от разпоредителя с бюджетните кредити, се изчислява въз основа на обменния курс на еурото за деня, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Когато обмяната на еуро с друга валута се извършва от възложители или бенефициери, се прилагат специфичните договорености, залегнали в договорите за възлагане на обществена поръчка или споразуменията за грантове или спогодбите за финансиране.

2.   Ако в Официален вестник на Европейския съюз няма публикуван дневен обменен курс за еурото, разпоредителят с бюджетни кредити използва счетоводния курс, посочен в параграф 3.

3.   За счетоводни нужди, предвидени в членове 132 и 137 от Финансовия регламент и при условията на член 213 от настоящия регламент, обмяната на еуро с друга валута се извършва с помощта на месечен счетоводен обменен курс на еурото. Този счетоводен обменен курс се изчислява от счетоводителя на Комисията с помощта на източници на информация, които той счете за достоверни, въз основа на курса на предпоследния работен ден на месеца, предхождащ месеца, за който се изчислява курсът.

Член 8

Курсове, които се използват при обмяна на еуро с други валути

(член 16 от Финансовия регламент)

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, произтичащи от прилагането на законодателните актове в различни сектори, нито на договорите за възлагане на обществени поръчки или споразуменията за субсидия или специфичните спогодби за финансиране, курсът, който се използва за обмяна на еуро с друга валута, в случаите, когато обмяната се извършва от компетентния разпоредител с бюджетни кредити, е курсът на деня, в който службата на разпоредителя с бюджетни кредити съставя платежното нареждане или нареждането за събиране на вземания.

2.   В случай на сметки за авансови средства в еуро датата, на която банката е извършила плащането, определя курса, който се използва за обмяна на еуро с друга валута.

3.   За обезпечаването на сметки за авансови средства в национални валути, посочени в член 16 от Финансовия регламент, курсът, който се използва за обмяна на еуро с друга валута, е курсът за месеца, в който е извършен разходът от съответната сметка за авансови средства.

4.   За възстановяване на разходи с фиксирана ставка или разходи, произтичащи от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (наричан по-долу „Правилник за длъжностните лица“), чийто таван се определя и се изплаща в друга валута, различна от еуро, курсът, който се използва, е курсът към момента на възникване на правното основание.“

4.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Оценка

(член 27 от Финансовия регламент)

1.   Всяко предложение за програма или дейност, предполагащо бюджетни разходи, се подлага на предварителна оценка относно:

а)

нуждата, която задоволява, в краткосрочен или дългосрочен план;

б)

добавената стойност на участието на Общността;

в)

поставените цели;

г)

наличните възможности за действие, включително предполагаемите рискове;

д)

очакваните резултати и въздействие, и по-специално икономически, социални и върху околната среда, и необходимите за измерването им показатели и правила за оценка;

е)

най-подходящия метод за изпълнение за предпочитаната възможност или възможности;

ж)

вътрешната последователност на предлаганата дейност или програма и връзките ѝ с други действащи инструменти;

з)

обема бюджетните кредити, човешки ресурси и други административни разходи, които следва да се разпределят, като се има предвид принципът цена/ефективност;

и)

поуките от подобни, вече осъществени мероприятия.

2.   Предложението съдържа договорености за наблюдение, отчет и оценка, като взема предвид по подобаващ начин отговорностите на всички административни нива, които ще вземат участие в изпълнението на предложената програма или дейност.

3.   Всички програми или действия, включително пилотните проекти и подготвителните дейности, когато мобилизираните ресурси надхвърлят 5 000 000 EUR, подлежат на междинна оценка и/или последваща оценка на използваните човешки и финансови ресурси и постигнатите резултати с цел да се провери доколко съответстват на поставените цели при следните условия:

а)

периодично се оценяват резултатите, постигнати при осъществяването на многогодишна програма, по график, който позволява да се отчетат заключенията от оценките при вземането на решение за продължаване, изменение или прекратяване на тази програма;

б)

дейностите, финансирани на годишна основа, подлежат на оценка на получените резултати поне веднъж на шест години.

Задължението, предвидено в първа алинея, букви а) и б), не се прилага за проектите или дейностите, осъществявани в рамките на дейности, за които това задължение може да бъде изпълнено чрез окончателните доклади, изпратени от органите, които изпълняват действието.

4.   Оценките, посочени в параграфи 1 и 3, са пропорционални на мобилизираните ресурси и на въздействието на съответната програма или дейност.“

5.

Член 45 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първото изречение се заменя със следния текст:

„При изпълнение на задачите си разпоредителят с бюджетните кредити може да бъде подпомаган от лица, влизащи в обхвата на Правилника за длъжностните лица (наричани по-долу „длъжностни лица“), имащи за задача да извършват на негова отговорност някои операции, необходими за изпълнението на бюджета и съставянето на финансова и управленска информация.“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всяка институция информира бюджетния орган винаги, когато първостепенен разпоредител с бюджетни кредити поема функциите си, изменя функциите си или приключва функциите си.“

6.

Член 47 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 се добавят следните алинеи:

„За целите на предварителната проверка разпоредителят с бюджетните кредити може да приеме за една операция серия от подобни индивидуални операции, отнасящи се до текущи разходи за заплати и възнаграждения, пенсии, командировъчни или болнични.

В случая, посочен във втора алинея, разпоредителят с бюджетните кредити според собствената си оценка на риска извършва подходяща последваща проверка, в съответствие с параграф 4.“

б)

параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Длъжностните лица, отговорни за проверките, посочени в параграфи 2 и 4, са различни от длъжностните лица, извършващи началните задачи, посочени в параграф 1 и не са подчинени на последните.“

7.

В член 54, изречение първо се заменя със следния текст:

„Разпоредителите с бюджетни кредити отчитат, за всяка финансова година, договорите, сключени чрез процедура на договаряне, посочени в член 126, параграф 1, букви а) - ж), в член 127, параграф 1, букви а) - г) и в членове 242, 244 и 246.“

8.

Член 56 се заменя със следния текст:

„Член 56

Прекратяване функциите на счетоводителя

(член 61 от Финансовия регламент)

1.   Когато счетоводителят прекрати функциите си, незабавно се съставя оборотна ведомост.

2.   Оборотната ведомост заедно с предавателен отчет се предават от счетоводителя, който прекратява функциите си, или ако това е невъзможно, от служител в неговия отдел на новия счетоводител.

Новият счетоводител подписва оборотната ведомост за приемане в срок от един месец, считано от предаването и може да изрази резерви.

Предавателният отчет включва също резултата от оборотната ведомост и всички изразени резерви.

3.   Всяка институция информира бюджетния орган в случай на назначаване или на прекратяване функциите на своя счетоводител.“

9.

В член 60 вторият параграф се заменя със следния текст:

„За целта счетоводителят на всяка институция съобщава на всички финансови органи, в които съответната институция е открила сметки, имената и образци от подписите на упълномощените длъжностни лица.“

10.

Член 64 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следния текст:

„Член 64

Картотека на юридическите лица

(член 61 от Финансовия регламент)“

б)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Счетоводителят може да извърши плащане по банков път само ако банковите данни на бенефициера на плащането и данните, потвърждаващи неговата самоличност или всяка промяна на тези данни, са били предварително вписани в общата картотека на институцията.

Всяко вписване в тази картотека на юридически и банкови данни на бенефициера или промени в тези данни се извършва въз основа на документи, чиято форма се определя от счетоводителя на Комисията.“

в)

в параграф 2 втора алинея се заменя със следния текст:

„Разпоредителите с бюджетните кредити информират счетоводителя за всяка промяна на юридическите или банкови данни, които са им съобщени от бенефициера и проверяват дали данните са валидни, преди да извършат плащането.“

11.

В член 66, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Разпоредителят на авансови плащания може да извърши въз основа на подробни инструкции от отговорния разпоредител временно погасяване и плащане на разходите. Тези инструкции специфицират правилата и условията, при които се извършват временното потвърждаване и плащанията, и, ако е необходимо, процедурните правила за подписване на правни задължения по смисъла на член 94, параграф 1, буква д).“

12.

В член 67, параграф 2, втора алинея, се заменя със следния текст:

„Максималният размер на плащането, което може да извърши разпоредителят на авансови плащания, когато разплащателните операции по бюджетен път са материално невъзможни или неефективни, не може да надхвърли 60 000 EUR за всеки разход.“

13.

В член 68 първото и второто изречение се заменят със следния текст:

„Разпоредителите на авансови плащания се избират сред официалните служители или при необходимост и само в строго обосновани случаи сред другите длъжностни лица.“

14.

Член 70 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 второто изречение се заменя със следния текст:

„Състоянието на това счетоводство е достъпно във всеки един момент за разпоредителя с бюджетни кредити и справка за транзакциите се изготвя поне веднъж в месеца и се изпраща през следващия месец заедно с документи в подкрепа от разпоредителя с бюджетни кредити до разпоредителя с бюджетни кредити за обезпечаване на операциите по сметката.“

б)

в параграф 2 първото изречение се заменя със следния текст:

„Счетоводителят извършва или нарежда да бъдат извършени от длъжностно лице на службата или на неговия отдел, специално упълномощен за целта, проверки, които като общо правило следва да бъдат проведени на място и без предупреждение с цел да се провери съществуването на фондовете, поверени на разпоредителите на авансови плащания, проверка на счетоводството и проверка на обезпечаването на операциите по сметката в предвидените срокове.“

15.

В член 73, параграф 1 второто изречение се заменя със следния текст:

„Ако тази инструкция се потвърди писмено и това потвърждение се получи в срок и е достатъчно прецизно в смисъл, че посочва ясно аспектите, които първостепенният и второстепенният разпоредител с бюджетни кредити оспорва, разпоредителят с бюджетни кредити се освобождава от отговорност; той изпълнява инструкцията, освен ако е очевидно незаконна и противоречи на действащите норми за сигурност.“

16.

В член 78, параграф 3, букви от б) до д) се заменят със следния текст:

„б)

ако плащането се извърши преди посочената крайна дата, не се изискват лихви за просрочие;

в)

ако плащането не се извърши до датата, посочена в буква б), са дължими лихвите, посочени в член 86, без това да противоречи на действащите специфични разпоредби;

г)

ако плащането не се извърши до датата, посочена в буква б), институцията пристъпва към компенсаторно връщане или чрез усвояване на предварителната гаранция;

д)

счетоводителят може да пристъпи към компенсаторно връщане преди крайната дата, посочена в буква б), когато това е необходимо за опазване на финансовите интереси на Общността, ако има основания да смята, че дължимата на Комисията сума ще бъде загубена, след като длъжникът е бил информиран за мотивите и за датата на компенсаторното връщане.“

17.

В член 81, параграф 1, буква е) се заменя със следния текст:

„е)

крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б);“

18.

Член 83 се заменя със следния текст:

„Член 83

Компенсаторно връщане

(член 73 от Финансовия регламент)

1.   Когато длъжникът има по отношение на Общността сигурен дълг за дадена сума, изискуем и посочен в платежно нареждане, счетоводителят, след изтичане на крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б), пристъпва към компенсаторно връщане на установения дълг.

В изключителни случаи, когато това е необходимо за опазване финансовите интереси на Общността, ако има основания да смята, че дължимата на Общността сума може да бъде загубена, счетоводителят пристъпва към компенсаторно връщане преди крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б).

2.   Преди да пристъпи към компенсаторно връщане съгласно параграф 1, счетоводителят се консултира с отговорния разпоредител и информира засегнатите длъжници.

Когато длъжникът е национален орган или едно от неговите административни лица, счетоводителят информира също засегнатата държава-членка поне десет работни дни предварително за намерението си да пристъпи към компенсаторно връщане. Все пак със съгласието на държавата-членка или засегнатото административно лице счетоводителят може да пристъпи към компенсаторното връщане преди съответната крайна дата да бъде просрочена.

3.   Компенсацията, посочена в параграф 1, има същия ефект като връщането и освобождава Общностите от размера на дълга и, когато е необходимо, дължимите лихви.“

19.

В член 84, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засяга член 83, ако до крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б) и специфицирана в съобщението за дължими суми, цялостното компенсаторно връщане не е било получено, счетоводителят съобщава за това на разпоредителя с бюджетните кредити и открива незабавно процедура за възстановяване по всички възможни законни начини, включително при необходимост, чрез усвояване на предварителната гаранция.“

20.

В член 85, първи параграф, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

длъжникът се задължава да плати лихвите, предвидени в член 86 за целия период след изтичане на крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б);“

21.

Добавя се следният член 85а:

„Член 85а

Събиране на глоби, принудителни плащания и други санкции

(членове 73 и 74 от Финансовия регламент)

1.   Когато се подаде жалба до съдилище на Общността срещу решение на Комисията за налагане на глоба, принудително плащане или друга санкция по силата на Договора за ЕО или на Договора за Евратом и докато не са изчерпани всички възможности за обжалване, счетоводителят инкасира временно съответните суми от длъжника или изисква от него да предостави финансова гаранция. Поисканата гаранция е независима от задължението за плащане глобата, принудителното плащане или санкцията и е изпълнима при първо поискване. Тя покрива главницата и лихвите, посочени в член 86, параграф 5.

2.   Когато се изчерпат всички възможности за обжалване, временно инкасираните суми и лихвите по тях се вписват в бюджета или изплащат на длъжника. Ако има финансова гаранция, тя се усвоява или освобождава.“

22.

Член 86 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:

„1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, произтичащи от прилагането на специфичните секторни регламенти, всеки неизплатен дълг до крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б), се олихвява съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Лихвата за неизплатения дълг до крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б), е лихвата, определена от Европейската централна банка за нейните финансови операции по рефинансиране, така както е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, в сила на първия календарен ден от месеца, в който изтича крайната дата, увеличена със:

а)

седем процентни пункта, когато дългът е по договор за обществена поръчка за доставки и услуги, посочени в дял V;

б)

три и половина процентни пункта в останалите случаи.

3.   Размерът на лихвите се изчислява от календарния ден, следващ крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б) и посочена в съобщението за дължими суми до календарния ден на издължаването на дълга.“

б)

параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   В случай на глоби, когато длъжникът учреди финансова гаранция, приета от счетоводителя вместо временно плащане, дължимата лихва, считано от крайната дата, посочена в член 78, параграф 3, буква б), е лихвата, посочена в параграф 2 от настоящия член, увеличена само с един и половина процентни пункта.“

23.

Член 90 се заменя със следния текст:

„Член 90

Решение за финансиране

(член 75 от Финансовия регламент)

1.   Решението за финансиране съдържа основните елементи на дадено действие, което предполага разход за сметка на бюджета.

2.   За субсидиите решението за приемане на работна годишна програма, посочено в член 110 от Финансовия регламент, се приема за решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, при условие че създава достатъчно подробна рамка.

По отношение на възлагането на обществени поръчки, когато отпускането на съответните кредити е предвидено в годишна работна програма, създаваща достатъчно подробна рамка, тази работна програма също се приема за решение за финансиране на съответните договори за обществени поръчки.

3.   За да се приеме за създаваща достатъчно подробна рамка, работната програма, приета от Комисията включва следното:

а)

за грантовете:

i)

позоваване на основния акт и бюджетната линия;

ii)

приоритетите за годината, целите за изпълнение и предвидените резултати с разрешените бюджетни кредити за финансовата година;

iii)

основните критерии за подбор и предоставяне, които ще се използват за селекция на предложенията;

iv)

максималният възможен процент на съфинансиране и, ако се предвиждат различни проценти, критериите, които следва да се спазват за всеки един от тях

v)

разписанието и количеството на поканите за участие;

б)

за възлагане на обществена поръчка:

i)

цялостния бюджет, предназначен за възлагане на обществени поръчки през финансовата година;

ii)

указателен брой и вид на предвидените обществени поръчки и, ако е възможно, техния предмет в общи линии;

iii)

указателно разписание за откриването на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Ако годишната работна програма не създава тази подробна рамка за едно или повече действия, тя следва да бъде изменена в съответствие или следва да бъде прието решение за специфично финансиране, съдържащо информацията, посочена в първа алинея, букви а) и б), за съответните действия.

4.   Без да се засягат специфичните разпоредби на основния акт, всяко съществено изменение на вече прието решение за финансиране, следва същата процедура като първоначално решение.“

24.

В член 94, параграф 1, букви г) и д) се заменят със следния текст:

„г)

когато цялостното поето задължение е изпълнено с няколко юридически задължения, за които са отговорни различни компетентни разпоредители с бюджетни кредити;

д)

когато в случай на открити авансови плащания в областта на външните действия юридически поетите задължения са подписани от служители на местните единици, посочени в член 254, по инструкция на отговорния разпоредител, който обаче остава напълно отговорен за последващите транзакции.“

25.

Член 100 се изменя, както следва:

а)

букви б) и в) се заменят със следния текст:

„б)

за другите възнаграждения, като заплащане на час или на ден: справка от упълномощения служител на изработените дни и часове;

в)

за извънредния труд: справка от упълномощения служител, указваща положените часове извънреден труд;“

б)

буква г), ii) се заменя със следния текст:

„ii)

формуляр за командировъчни, подписан от командирования и от по-висшестоящ служител, упълномощен за това, указващ мястото на командировката, датата и часа на пристигане и на отпътуване от мястото на командировката, транспортните разходи, разходите за престой, други разрешени разходи и отчетни документи;“

26.

Член 101 се заменя със следния текст:

„Член 101

Материална форма на „разплащателен бон“

(член 79 от Финансовия регламент)

В некомпютризираните системи „разплащателният бон“ е под формата на печат, съдържащ подпис на отговорния разпоредител или на технически компетентен служител, упълномощен от отговорния разпоредител съгласно разпоредбите на член 97. В компютризираните системи „разплащателният бон“ е под формата на електронен сертификат, обезпечен с електронни средства, от отговорния разпоредител или на технически компетентен служител, упълномощен от отговорния разпоредител с бюджетни средства.“

27.

В член 106 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   За договорите или споразуменията за субсидия, в които плащанията зависят от одобрението на отчет или сертификата, сроковете за плащане, посочени в параграфи 1 и 2, не започват да текат, докато не бъде одобрен съответният доклад или сертификатът. Бенефициерът е информиран незабавно за това.

Срокът за одобрение не може да надхвърля:

а)

двадесет календарни дни за обикновени договори, за доставка на стоки и услуги;

б)

четиридесет и пет календарни дни за другите договори и споразуменията за грантове;

в)

шестдесет календарни дни за договори или споразумения за субсидия, включващи технически услуги или действия, които са особено сложни за оценка.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити информира бенефициера посредством официален документ за всяко преустановяване на срока за одобрение на доклада или сертификата.

Отговорният разпоредител с бюджетни средства може да реши да определи един и същи срок за одобрение на доклада или сертификата и за плащането. Този един и същи срок не може да надхвърля сбора от максималните периоди за одобряване на доклада или сертификата и за плащането.“

28.

В член 114 параграф 4 се заменя със следния текст:

„Въз основа на доклада и на одита институцията приема било мотивирано решение за приключване на процедурата, било мотивирано решение съгласно разпоредбите на членове 22 и 86 и на приложение IХ към Правилника за длъжностните лица. Решенията за дисциплинарни санкции или финансови глоби се нотифицират на заинтересованите и за информация на другите институции и на Сметната палата.“

29.

В член 116 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Договорите за недвижими имоти имат за цел покупка, дългосрочно наемане, плодоползване, лизинг, отдаване под наем или на изплащане, със или без опция за изкупуване, на терени, съществуващи постройки или други недвижими имоти.“

30.

В член 118, параграф 3, първа алинея, второто изречение се заменя със следния текст:

„Без да се засягат договорите, сключени посредством процедура на договаряне, посочени в член 126, съобщението е задължително за следните договори: договори, чиято предвидена стойност е равна или по-голяма от праговете, определени в член 158, параграф 1, букви а) и в); договорите за научноизследователска и развойна дейност, изброени в категория 8 от приложение IIА към Директива 2004/18/ЕО, чиято предвидена стойност е равна или по-голяма от прага, определен в член 158, параграф 1, буква б) от настоящия регламент за изброените договори за научноизследователска и развойна дейност.“

31.

В член 119, параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

годишната публикация на списъка на изпълнителите, специфициращ предмета и стойността на възложения договор, за договорите, чиято стойност е по-голяма или равна на 25 000 EUR.“

32.

В член 126, параграф 1, втора алинея се заменя със следния текст:

„Органите възложители могат да прибегнат до процедура по договаряне без предварителна публикация на обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за договорите, чиято стойност е по-малка или равна на 60 000 EUR.“

33.

В член 127, параграф 1 се добавят следните букви е) и ж):

„е)

за научноизследователските и развойни услуги, различни от тези, чиито плодове принадлежат изключително на органа възложител за негова употреба и при упражняване на собствената му дейност, при условие че предоставянето на услугата се заплаща изцяло от органа възложител;

ж)

за договорите за услуги относно покупка, развитие, производство или съвместно производство на програми, предназначени за излъчване от радиостанциите и договори относно времето на радиоразпръскването.“

34.

В член 128 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Покана за изразяване на интерес представлява вид предварителна селекция на кандидати, които ще бъдат поканени да участват в процедура по обществена поръчка на предстоящи ограничени процедури за възлагане на обществени поръчки за договори, чиято стойност е по-голяма от 60 000 EUR, при условията на разпоредбите на членове 126 и 127.“

35.

Член 129 се заменя със следния текст:

„Член 129

Договори с ниска себестойност

(член 91 от Финансовия регламент)

1.   За обществените поръчки, чиято стойност е по-малка или равна на 60 000 EUR, могат да се откриват процедури на договаряне с консултация на най-малко пет кандидата.

Ако след консултация с кандидатите, органът възложител получи само една оферта, технически и административно приемлива, договорът може да се сключи при условие, че са изпълнени критериите за предоставяне.

2.   За договори, чиято стойност е по-малка или равна на 25 000 EUR, е възможно да се приложи процедурата, посочена в параграф 1, с участието на най-малко трима кандидати.

3.   Договори, чиято стойност е по-малка или равна на 3 500 EUR, може да има само една оферта за участие в тръжна процедура.

4.   Плащанията за разходи на стойност по-малка или равна на 200 EUR могат да се извършат чрез изплащане на фактура без предварително приемане на оферти за участие в тръжна процедура.“

36.

Член 134 се заменя със следния текст:

„Член 134

Доказателства

(членове 93 и 94 от Финансовия регламент)

1.   Кандидатите и участниците в тръжните процедури подават декларация за добросъвестност с дата и подпис, в която заявяват, че не попадат в някое от условията, посочени в член 93 или 94 от Финансовия регламент.

Въпреки това в случай на ограничена процедура, конкурентен диалог и процедура на договаряне след публикуване на обявление за договор за възлагане на обществена поръчка, когато възложителят ограничава броя на кандидатите, които кани на договаряне или за участие в процедура за обществена поръчка, всички кандидати представят сертификатите, посочени в параграф 3.

2.   Участникът в тръжната процедура, на който бъде възложена поръчката, в срок, указан от възложителя и преди подписването на договора, представя доказателството, посочено в параграф 3, за потвърждение на декларацията по параграф 1 в следните случаи:

а)

за обществените поръчки, възложени от институциите за тяхна сметка, на стойност по-голяма или равна на праговете, посочени в член 158;

б)

за обществените поръчки в областта на външните действия, чиято стойност е по-голяма или равна на праговете, посочени в член 241, параграф 1, буква а), в член 243, параграф 1, буква а) или в член 245, параграф 1, буква а).

За обществените поръчки на стойност по-ниска от праговете, посочени в букви а) и б), възложителят, ако има съмнения, че участникът в процедурата за обществена поръчка, на когото е бил възложен договорът, попада в някое от изключенията, може да изиска от него да предостави доказателството, посочено в параграф 3.

3.   Органът възложител приема като удовлетворително доказателство за това, че кандидатът и участникът в процедура за обществена поръчка, на когото е бил възложен договорът, не попада в някое от положенията, посочени в член 93, параграф 1, букви а), б) или д) от Финансовия регламент, наскоро издадено свидетелство за съдимост или, при липса на такова, еквивалентен документ, издаден наскоро от съдебен или административен орган на страната по произход, доказващо, че тези изисквания са изпълнени. Органът възложител приема като удовлетворително доказателство за това, че кандидатът и участникът в процедура за обществена поръчка не попада в някое от положенията, посочени в член 93, параграф 1, буква г) от Финансовия регламент, наскоро издаден сертификат от компетентния орган на засегнатата държава.

Когато документът или сертификатът, посочен в първа алинея, не е издаден от засегната държава, и за останалите изключения, посочени в член 93 от Финансовия регламент, той може да бъде заместен от декларация под клетва, или при невъзможност, тържествена декларация на заинтересования пред съдебен или административен орган, нотариус или квалифицирана професионална организация на страната по произход.

4.   Съгласно националното законодателство на страната, където е установен кандидатът или участникът в тръжната процедура, документите, изброени в параграфи 1 и 3, се отнасят за физическите и юридическите лица, включително когато органът възложител прецени, че е необходимо, ръководителите на предприятия и всяко друго лице, което има правомощия да представлява, решава или контролира кандидата или участника в тръжната процедура.

5.   Когато имат съмнения дали кандидатите или участниците в процедура за обществена поръчка попадат в някое от изключенията, възложителите могат да се обърнат лично към компетентните органи, посочени в параграф 3, за да получат информацията, която счетат за необходима.

6.   Органът възложител може да освободи даден кандидат или участник в процедура за обществена поръчка от задължението да предостави доказателствата, посочени в параграф 3, ако тези доказателства вече са били представени за целите на друга процедура по възлагане на обществена поръчка и ако съответните документи са издадени преди не повече от една година и ако още са валидни.

В този случай кандидатът или участникът в тръжната процедура сертифицира, че документите вече са били предоставени при предишна процедура за възлагане на обществена поръчка и че няма промяна на положението.“

37.

Член 135 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Критериите за подбор се прилагат през цялата процедура по възлагане на обществените поръчка, за да се оценят финансовите, икономическите, техническите и професионалните възможности на кандидатите или участниците в тръжната процедура.

Органът възложител може да определи минимални нива на капацитет, под които кандидатите не могат да бъдат избрани.“

б)

параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Възложителят може, по преценка на риска, да реши да не изисква доказателства за финансовите, икономическите, техническите и професионалните възможности на кандидатите или участниците в тръжната процедура в следните договори:

а)

договорите, възлагани от институциите за тяхна сметка, чиято стойност е по-малка или равна на 60 000 EUR;

б)

договорите в областта на външните действия, чиято стойност е по-ниска от праговете, посочени в член 241, параграф 1, буква а), в член 243, параграф 1, буква а) или в член 245, параграф 1, буква а).

Когато органът възложител реши да не изиска доказателства за финансовите, икономическите, техническите и професионалните възможности на кандидатите или участниците в тръжната процедура, не се извършва предварително финансиране, освен ако не се създаде финансова гаранция в размер на съответната сума.“

38.

В член 138, параграф 1 уводните думи се заменят със следния текст:

„Без да се засяга член 94 от Финансовия регламент, договорът може да бъде възложен по следните два начина:“

39.

В член 145, параграф 2 първа алинея се заменя със следния текст:

„За договорите, надвишаващи прага, посочен в член 129, параграф 1, отговорният разпоредител с бюджетните кредити назначава комисия за обявяване на обществената поръчка.“

40.

В член 146, параграф 1 втора алинея се заменя със следния текст:

„Този комитет се назначава от отговорния разпоредител с бюджетни кредити , за да изготви консултативно становище за договорите за обществени поръчки на стойност, надвишаваща прага, посочен в член 129, параграф 1.“

41.

Член 152 се заменя със следния текст:

„Член 152

Гаранции за предварително финансиране

(член 102 от Финансовия регламент)

Изисква се гаранция в замяна на изплащане на предварително финансиране, надхвърлящо 150 000 EUR или в случая, посочен в член 135, параграф 6, втора алинея.

Въпреки това, ако изпълнителят е публичен орган, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от риска, да отмени това задължение.

Гаранцията се освобождава, ако и когато предварителното финансиране се покрие с междинни плащания или окончателни балансови плащания в полза на бенефициера или изпълнителя, при условията, предвидени в договора.“

42.

В член 155 заглавието се заменя със следния текст:

„Член 155

Отделни договори за обществени поръчки и договори за обществени поръчки, включващи обособени позиции

(членове 91 и 105 от Финансовия регламент)“

43.

В член 157 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

5 278 000 EUR за договори за строително-монтажна дейност.“

44.

В член 158 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Праговете, посочени в член 105 от Финансовия регламент, се определят на:

а)

137 000 EUR за обществените поръчки за доставки и услуги, изброени в приложение II А към Директива 2004/18/ЕО, с изключение на обществените поръчки за научноизследователска и развойна дейност, посочени в категория 8 от посоченото приложение;

б)

211 000 EUR за договорите за обществени поръчки за услуги, изброени в приложение II Б към Директива 2004/18/ЕО, и за договорите за обществени поръчки за научноизследователски и развойни услуги, посочени в категория 8 от приложение II А към Директива 2004/18/ЕО;

в)

5 278 000 EUR за договори за поръчки за строително-монтажна дейност.“

45.

В член 162 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

европейски орган, занимаващ се с образование, обучение, информация, иновации или научноизследователска дейност, изследване на европейските политики или участващ в различни дейности за развитие на гражданското общество или правата на човека или европейски орган по стандартизация;“

46.

В член 164 се добавя следният параграф 1а:

„1а.   Споразумението за грантове може да предвижда договорености и срокове за суспендиране в съответствие с член 183.“

47.

В член 165 се добавя следният параграф 3:

„3.   В случай на оперативни грантове в полза на органи, които преследват общия европейски интерес, Комисията има право получи процент от годишна печалба, съответстващ на приноса на Общността към оперативния бюджет на съответните организации, когато те са финансирани и от други обществени органи, длъжни да осъществяват процент годишна печалба, съответстващ на техния принос. При изчислението на сумата за получаване не се взима предвид процентът, който съответства на приноса в натура към оперативния бюджет.“

48.

В член 168, параграф 1, буква в) се заменя със следния текст:

„в)

в полза на организации, които имат монопол de jure или de facto, добре обосновано в решението за отпускане;“

49.

Член 172 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първото изречение се заменя със следния текст:

„Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да приеме съфинансиране в натура, ако прецени, че е необходимо или уместно.“

б)

добавя се следният параграф 3:

„3.   За грантове на стойност по-малка или равна на 25 000 EUR отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, по преценка на риска, да отмени задължението да се предоставят доказателства за съфинансирането, посочено в параграф 1.

Когато на един и същи бенефициер са отпуснати няколко субсидии през една финансова година, прагът от 25 000 EUR се прилага за общата сума на тези грантове.“

50.

Член 173 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Заявлението показва юридическия статут на кандидата, както и неговата финансова и оперативна възможност да изпълни предложеното действие или работна програма, съгласно разпоредбите на член 176, параграф 4.

За целта кандидатът подава декларация и за заявления за субсидии, надхвърлящи 25 000 EUR, представя доказателствата, които му поиска отговорният разпоредител с бюджетни кредити въз основа на оценка на риска. Необходимите документи се посочват в поканата за подаване на заявления.

Тези доказателствени документи може да се съдържат по-специално в баланса за приходи и разходи за последната завършила финансова година.“

б)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

първа алинея се заменя със следния текст:

„Когато заявлението е за грантове за действие, чиято стойност надхвърля 500 000 EUR или оперативни субсидии над 100 000 EUR, се представя одитен доклад, изготвен от признат външен одитор. Този доклад сертифицира счетоводството за последната налична финансова година.“

ii)

четвърта и пета алинея се заменят със следния текст:

„В случаите на партньорства, посочени в член 163, одитният доклад по първа алинея се отнася до двете последни финансови години и е задължителен преди сключването на рамковото споразумение.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, по собствена оценка на риска, да отмени изискването за одит, посочен в първа алинея, за висшите или средни учебни заведения и бенефициерите, поели солидарни и съвместни отговорности в случай на споразумение с няколко бенефициера.“

iii)

добавя се следната алинея:

„Първа алинея не се прилага по отношение на публични органи, нито по отношение на международни организации, посочени в член 43, параграф 2.“

51.

Член 176 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Финансовият и оперативният капацитет се проверяват по-специално въз основа на анализ на всички доказателствени документи, посочени в член 173 и поискани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити в поканата за подаване на предложения.“

б)

в параграф 4 първа алинея се заменя със следния текст:

„Проверка на финансовите възможности съгласно параграф 3 не се прилага по отношение на физическите лица, бенефициери на стипендии, нито по отношение на обществените организации, нито международни организации, посочени в член 43, параграф 2.“

52.

Член 179 се заменя със следния текст:

„Член 179

Информация за кандидатите

(член 116 от Финансовия регламент)

Кандидатите ще бъдат информирани възможно най-бързо, при всяко положение в до петнадесет календарни дни, след като решението за отпускане се изпрати на бенефициерите.“

53.

Член 180 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   За всяка субсидия предварителното финансиране може да се раздели на няколко плащания.

Ново плащане от предварителното финансиране се извършва изцяло само ако предишното е било усвоено поне на 70 % от стойността.

Когато предишното плащане е усвоено по-малко от 70 %, размерът на новото плащане от предварителното финансиране се намалява с неусвоената част на предишното плащане от предварителното финансиране.

Разходите на бенефициера ще бъдат приспаднати в подкрепа на искането му за ново плащане.“

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

първа алинея се заменя със следния текст:

„Сертификат за финансовото състояние и прилежащите му сметки, изготвено от признат одитор, или в случай на публични органи, от квалифициран и независим обществен служител, може да бъде поискано в подкрепа на всяко плащане от отговорния разпоредител на бюджетни кредити на базата на неговата оценка на риска. Този документ сертифицира съгласно методология, одобрена от отговорния разпоредител, че цените, обявени от бенефициера във финансовото състояние и на които се основава искането за плащане, са действителни, точно осчетоводени и избираеми съгласно разпоредбите на споразумението за субсидия.“

ii)

във втора алинея уводните думи се заменят със следния текст:

„С изключение на задължителните суми и финансирането с фиксирана ставка сертификатът за финансово състояние и прилежащите му сметки е задължителен за междинните плащания през финансовата година и за балансовите плащания в следните случаи:“

iii)

в трета алинея уводните думи се заменят със следния текст:

„По негова оценка на риска отговорният разпоредител с бюджетни кредити може освен това да отмени изискването да се представи такъв сертификат за финансовото състояние и подлежащите му сметки.“

54.

Член 182 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   За ограничаване на финансовите рискове, свързани с изплащането на предварително финансиране, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, по негова преценка на риска, да изиска от бенефициера предварителна гаранция в размер до този на предварителното финансиране, или да го раздели на няколко вноски.

Въпреки това за грантовете на стойност по-малка или равна на 10 000 EUR отговорният разпоредител с бюджетни кредити не може да изисква от бенефициера предварителна гаранция освен в добре обосновани случаи.

Такава гаранция може също да бъде поискана от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, по негова преценка на риска, предвид начина на финансиране, залегнал в споразумението за грант.

Всеки пък, когато се изисква гаранция, тя се оценява и одобрява от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.“

б)

в параграф 2 първа алинея се заменя със следния текст:

„Когато предварителното финансиране е повече от 80 % от общия размер на гранта и ако надхвърля 60 000 EUR, се изисква гаранция.“

55.

Членове 195, 196, 197, 198, 200 и 202 се заличават.

56.

Член 211 се заменя със следния текст:

„Член 211

Счетоводни съпоставяния

(член 135 от Финансовия регламент)

1.   Данните от главната счетоводна книга се съхраняват и организират, така че да отговарят на съдържанието на всеки отчет, включен в оборотната ведомост.

2.   По отношение на инвентара на материалните активи се прилагат разпоредбите на членове 220—227.“

57.

Член 212 се заличава.

58.

Член 213 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Обменният курс на еурото с друга валута, който се използва за изготвяне на баланса към 31 декември, година N, е курсът за последния работен ден на година N.“

б)

добавя се следният параграф 3:

„3.   Счетоводните правила, приети с член 133 от Финансовия регламент, уточняват правилата за обмен и преизчисление, необходимо за целите на текущото счетоводство.“

59.

Член 222 се заменя със следния текст:

„Член 222

Вписване в инвентарния опис

(член 138 от Финансовия регламент)

Подлежат на вписване в инвентарния опис и на счетоводните сметки за материалните активи всички придобити вещи, чийто срок на употреба е над една година, и които не са консумативи, и ако цената им или стойността им е по-висока от указаната в счетоводните правила, приети с член 133 от Финансовия регламент.“

60.

В член 240 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Обявлението за предварително информиране за международни обществени поръчки се изпраща на Службата за официални публикации на Европейските общности във възможно най-кратки срокове след решението за одобряване на програмата за договорите за строително-монтажни дейности.“

61.

Член 241 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея буква а) се заменя със следния текст:

„а)

за договори на стойност по-голяма или равна на 200 000 EUR: ограничена международна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква а):“

ii)

втора алинея се заменя със следния текст:

„Договорите на стойност по-малка или равна на 5 000 EUR могат да бъдат възложени при наличие само на една оферта за участие в тръжна процедура.“

б)

към параграф 2 се добавя следната алинея:

„Ако броят на кандидатите, отговарящи на условията или на минималните капацитетни нива, е по-нисък от минималния брой, органът възложител може да покани за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка само кандидатите, отговарящи на критериите за участие в тръжна процедура.“

в)

параграф 3 се замества със следния текст:

„3.   В процедурата, посочена в параграф 1, буква б), органът възложител съставя списък по свой избор на най-малко трима участници в тръжната процедура. Процедурата включва ограничена конкуренция, без съобщение и се нарича състезателна процедура на договаряне, която не влиза в обхвата на член 124.

Търговете се откриват и оценяват от комисията по оценката, който притежава необходимия технически и административен опит. Членовете на оценителната комисия следва да подпишат декларация за безпристрастност.

Ако след консултация с участниците в тръжната процедура органът възложител получи само едно предложение, което е приемливо от административна и техническа гледна точка, договорът може да бъде възложен, ако са изпълнени критериите за възлагане.“

62.

Член 242 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

първа алинея се изменя, както следва:

уводните думи се заменят със следния текст:

„За договорите за услуги органът възложител може да прибегне до договорена процедура въз основа само на едно предложение в следните случаи:“

добавя се следната буква ж):

„ж)

когато опит за използване на състезателна договорена процедура, след безуспешна рамкова процедура, е неуспешен. В този случай след анулиране на състезателната договорена процедура органът възложител може да започне преговори, по свой избор, с участника или участниците в поканата за участие в тръжна процедура, при условие че първоначалните условия на договора не са изменени съществено.“

ii)

добавя се следната алинея:

„Когато Комисията не е орган възложител, за използване на договорена процедура се изисква предварителното съгласие на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.“

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в алинея първа буква б) се заменя със следния текст:

„б)

допълнителни услуги, представляващи повторение на подобни услуги, възложени на изпълнителя, на когото е предоставена услуга съгласно първия договор, при условие че:

i)

за първата услуга е било публикувано обявление и възможността да се използва процедура на договаряне и предполагаемата цена са били ясно посочени в обявлението за договор, публикувано за първата услуга;

ii)

разширението на обхвата на договора е само едно, на стойност и за продължителност, които не надхвърлят стойността и продължителността на първоначалния договор.“

ii)

втора алинея се заличава.

63.

Член 243 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

договори на стойност по-голяма или равна на 150 000 EUR: международна покана за участие в тръжна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква а);

б)

договори на стойност по-голяма или равна на 30 000 EUR, но по-малка от 150 000 EUR: открита покана за участие в тръжна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква б);“

ii)

втора алинея се заменя със следния текст:

„Договорите на стойност по-малка или равна на 5 000 EUR могат да бъдат възложени при наличие само на една оферта.“

б)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   В процедурата, посочена в параграф 1, буква в), органът възложител съставя списък, по свой избор, на най-малко трима доставчици. Процедурата включва ограничено участие в тръжна процедура, без публикуване на известие и се нарича състезателна договорена процедура, която не попада в обхвата на член 124.

Тръжната процедура се открива и оценява от комитет по оценка, който притежава необходимия технически и административен опит. Членовете на комитета по оценката следва да подпишат декларация за безпристрастност.

Ако след консултация с доставчиците, органът възложител получи само една покана за участие в тръжна процедура, която е приемлива от административна и техническа гледна точка, договорът може да бъде възложен, ако са изпълнени критериите за възлагане.“

64.

В член 244, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

уводните думи се заменят със следния текст:

„Договорите за доставка могат да бъдат възложени посредством договорна процедура въз основа само на една покана за участие в следните случаи:“

добавя се следната буква д):

„д)

когато два опита за провеждане на състезателна договорна процедура останат безуспешни, т.е. не е получено нито едно предложение, приемливо от административна и техническа гледна точка, нито заслужаващо да бъде избрано по количествени или финансови показатели. В този случай след анулиране на състезателната договорна процедура органът възложител може да започне преговори, по свой избор, с участника или участниците в поканата за участие в тръжната процедура, при условие че първоначалните условия на поръчката не са изменени съществено.“

ii)

добавя се следната алинея:

„Когато Комисията не е орган възложител, за използване на договорна процедура се изисква предварителното съгласие на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.“

65.

Член 245 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

за договори на стойност по-голяма или равна на 5 000 000 EUR:

i)

по принцип открита международна процедура по покана за участие в тръжна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква а);

ii)

по изключение, като се вземат предвид особеностите на някои поръчки и с предварителното съгласие на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, ако Комисията не е орган възложител: ограничена международна процедура по покана за участие в тръжна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква а);

б)

за договори на стойност по-голяма или равна на 300 000 EUR, но по-малка от 5 000 000 EUR: открита местна процедура по покана за участие в тръжна процедура по смисъла на член 122, параграф 2 и на член 240, параграф 2, буква б);“

ii)

втора алинея се заменя със следния текст:

„Договори на стойност по-малка или равна на 5 000 EUR могат да бъдат възложени при наличие само на една оферта.“

б)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Съгласно процедурата, посочена в параграф 1, буква в), органът възложител съставя списък, по свой избор, на най-малко трима изпълнители. Процедурата включва ограничена конкуренция, без публикуване на обявление за участие в тръжна процедура и се нарича състезателна договорна процедура, която не попада в обхвата на член 124.

Процедурата се открива и оценява от комитета по оценка, който притежава необходимия технически и административен опит. Членовете на комитета по оценка трябва да подпишат декларация за безпристрастност.

Ако след консултация с изпълнителите, възложителят получи само една оферта, която е приемлива от административна и техническа гледна точка, поръчката може да бъде възложена, ако са изпълнени критериите за възлагане.“

66.

В член 246, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

първа алинея се изменя, както следва:

i)

уводните думи се заменят със следния текст:

„Договорите за доставки могат да бъдат възложени чрез процедура на договаряне въз основа само на едно предложение при следните случаи:“

ii)

добавя се следната буква г):

„г)

когато два опита за провеждане на състезателна договорна процедура за подаване на оферти останат безуспешни, т.е не дадат нито едно предложение, приемливо от административна и техническа гледна точка, нито заслужаващо да бъде избрано по количествени или финансови показатели. В този случай след анулиране на състезателната договорна процедура възложителят може да започне преговори, по свой избор, с участника или участниците в поканата за участие в тръжна процедура, при условие че първоначалните условия на поръчката не са изменени съществено.“

б)

добавя се следната алинея:

„Когато Комисията не е орган възложител, за използване на договорната процедура се изисква предварителното съгласие на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.“

67.

В член 250, параграфи 3 и 4 се заменят със следния текст:

„3.   Когато предварителното финансиране надхвърля 150 000 EUR, се изисква гаранция. Въпреки това, когато изпълнителят е публичен орган, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да отмени това изискване, по негова оценка на риска.

Гаранцията се освобождава паралелно с възстановяването на предварителното финансиране, като се приспаднат междинните плащания или плащанията по баланса в полза на изпълнителя съгласно условията по договора.

4.   Отговорният разпоредител може да изиска гаранция за успешно изпълнение на стойност, определена в документите за възлагане на обществената поръчка, между 5 и 10 % от общата стойност на поръчката. Тази гаранция се определя въз основа да обективни критерии като естеството и стойността на поръчката.

Въпреки това изисква се гаранция за успешно изпълнение, когато са надхвърлени следните прагове:

i)

345 000 EUR за договори за строително-монтажни работи;

ii)

150 000 EUR за договори за доставки.

Тази гаранция изтича най-рано в момента на окончателното получаване на доставките или строително-монтажните работи. В случай на лошо изпълнение на поръчката целият размер на гаранцията се прихваща.“

68.

В член 252, в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Въпреки това комитетът по оценката или органът възложител могат да поканят кандидати или участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка да попълнят или да пояснят приложени доказателствени документи относно критериите за изпълнение и подбор в срок, определен при зачитане на принципа за равнопоставеност.“

69.

В член 257, първи параграф, буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Европейската службата за подбор на персонал и Европейското училище по администрация, което е административно прикачено към нея.“

70.

В член 260 параграф 2 се заличава.

71.

В член 262 се добавят следните два параграфа:

„Поетите бюджетни задължения, съответстващи на административните кредити, чието естество е общо за всички заглавия, и които се управляват общо, могат да бъдат записани общо в бюджетното счетоводство съгласно синтетичната класификация по естество, посочена в член 27.

Съответстващите разходи се отнемат от бюджетните линии на всяко заглавие съгласно същото разпределение като за бюджетните кредити.“

72.

В член 264 се добавя следният параграф:

„Въпреки това когато за транзакции в трети страни не е възможно да се прибегне до някоя от формите на гаранции, отговорният разпоредител може да приеме други форми, при условие че те гарантират еквивалентна защита на финансовите интереси на Общностите.“

73.

В член 271, параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.   Праговете и сумите, предвидени в членове 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 и 250 се актуализират на всеки три години в съответствие с измененията в индекса на потребителските цени в Общността.

2.   Праговете, посочени в член 157, буква б) и в член 158, параграф 1, относно договорите за възлагане на обществени поръчки, се ревизират на всеки две години по силата на член 78, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.“

Член 2

Процедурите за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на субсидии, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент, следват правилата, приложими към момента на обявяване на тези процедури.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2006 година.

За Комисията

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1261/2005 (ОВ L 201, 2.8.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 2083/2005 на Комисията (ОВ L 333, 20.12.2005 г., стр. 28).

(4)  ОВ L 37, 10.2.2005 г., стр. 14.