04/ 9

BG

Официален вестник на Европейския съюз

220


32006R1115


L 199/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1115/2006 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2006 година

за изменение на Регламент (EИО) № 3703/85 за установяване на подробни правила за прилагане по отношение на общите стандарти за търговия с някои видове прясна и охладена риба

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 2, параграф 3 и член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. за определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти (2), и по-специално член 8, параграф 4 и член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 2406/96 определя общи стандарти за предлагане на пазара на някои рибни продукти. Подробни правила за прилагането на тези стандарти са определени в Регламент (EИО) № 3703/85 на Комисията (3).

(2)

Член 9 от Регламент (EО) № 2406/96 обезпечава възможността за измерване на пелагични видове въз основа на система проби, така че да се осигури спазването на общите стандарти за предлагане на пазара на тези видове.

(3)

В резултат на изменението на Регламент (EО) № 2406/96 с Регламент (EО) № 790/2005 на Комисията (4), бяха определени също и общи стандарти за предлагане на пазара на цаца.

(4)

Подробните правила за измерване и претегляне на пелагични видове, утвърдени от Регламент (EИО) № 3703/85, понастоящем не се отнасят за цаца. Следователно този регламент следва да бъде изменен, с оглед да обхване и този вид риба.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EИО) № 3703/85 се изменя, както следва:

1.

в приложение I се добавя позицията от приложението към настоящия регламент;

2.

в приложение II се добавя следната позиция:

„8.

Цаца от вида Sprattus sprattus“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2006 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  ОВ L 334, 23.12.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 790/2005 на Комисията (ОВ L 132, 26.5.2005 г., стр. 15).

(3)  ОВ L 351, 28.12.1985 г., стр. 63. Регламент, изменен с Регламент (EИО) № 3506/89 (ОВ L 342, 24.11.1989 г., стр. 11).

(4)  ОВ L 132, 26.5.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Видове

Размер

Обем m3

Коефициенти

„Цаца

1

1

0,92 “