15/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

172


32006R1013


L 190/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2006 година

относно превози на отпадъци

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Основната и преобладаваща цел и компонент на настоящия регламент е опазването на околната среда, като неговото въздействие върху международната търговия е несъществено.

(2)

Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (3), вече е бил изменен значително при няколко случая и изисква по-нататъшно изменение. Необходимо е по-специално в този регламент да се включи съдържанието на Решение 94/774/EО на Комисията от 24 ноември 1994 г. относно стандартната товарителница, предвидена в Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета (4) и на Решение 1999/412/EО на Комисията от 3 юни 1999 г. относно въпросника, свързан със задължението на държавите-членки да докладват съгласно член 41, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета (5). Следователно Регламент (ЕИО) № 259/93 трябва да бъде заменен в интерес на яснотата.

(3)

Решение 93/98/EИО на Съвета (6) относно подписването от името на Общността на Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (7), по която Общността е страна от 1994 г. Чрез приемането на Регламент (ЕИО) № 259/93, Съветът е установил правила за съкращаване и контрол на такова движение, които правила са предназначени, inter alia, да приведат съществуващата система на Общността за надзор и контрол върху движението на отпадъци в съответствие с изискванията на Базелската конвенция.

(4)

Решение 97/640/EО на Съвета (8) се отнася до одобрението, от страна на Общността, на изменението на Базелската конвенция, както е установено в Решение III/1 на Конференцията на страните по Конвенцията. Чрез това изменение беше забранен целият износ на опасни отпадъци, предназначени за обезвреждане, от страните изброени в приложение VII към Конвенцията за страните, които не са изброени в него, както беше забранен, считано от 1 януари 1998 г., целия износ на опасни отпадъци съгласно член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията и предназначени за оползотворяване. Регламент (ЕИО) № 259/93 беше съответно изменен с Регламент (EО) № 120/97 на Съвета (9).

(5)

Предвид факта, че Общността е одобрила Решение C(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР, отнасящо се до преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване (Решението на ОИСР), с цел да се хармонизират списъците с отпадъци с тези от Базелската конвенция и да се преразгледат някои други изисквания, е необходимо да се включи съдържанието на това решение в законодателството на Общността.

(6)

Общността е подписала Стокхолмската конвенция от 22 май 2001 г. относно устойчиви органични замърсители.

(7)

Важно е да се организира и регулира наблюдението и контрола върху превозите на отпадъци по начин, който взема предвид необходимостта от запазване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и здравето на човека, и който насърчава еднаквото прилагане на регламента в рамките на Общността.

(8)

Важно е също да се има предвид изискването, определено в член 4, параграф 2, буква г) от Базелската конвенция, че превозите на опасни отпадъци трябва да се намалят до минимум, в съответствие с екологосъобразното и ефективно управление на тези отпадъци.

(9)

Освен това, е важно да се има предвид правото на всяка договаряща се страна по Базелската конвенция, съгласно член 4, параграф 1 от нея, да забранява вноса на опасните отпадъци или на отпадъците, изброени в приложение II към тази конвенция.

(10)

Превозите на отпадъци, получени от въоръжените сили или организации по възстановяване, следва да се изключват от обхвата на настоящия регламент при внос в Общността при определени ситуации (включително транзит в рамките на Общността, когато отпадъците влизат на територията на Общността). По отношение на такива превози се зачитат изискванията на международното право и международните споразумения. В такива случаи компетентният орган по транзита и компетентният орган по местоназначението в Общността следва да бъдат информирани предварително относно превоза и неговото местоназначение.

(11)

Необходимо е да се избегне дублирането с Регламент (EО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека (10), който вече съдържа разпоредби, обхващащи пратката, изпращането и движението (събиране, транспорт, обработка, преработване, употреба, оползотворяване или обезвреждане, регистриране, придружаващи документи и проследимост) на животински странични продукти в рамките на, към и извън Общността.

(12)

Комисията следва да докладва в срок до датата на влизане в сила на настоящия регламент относно връзката между съществуващото секторно законодателство за здраве на хората и животните, и разпоредбите на настоящия регламент и до същата дата следва да представи всякакви предложения, необходими за привеждане на това законодателство в съответствие с настоящия регламент с цел постигане еквивалентно ниво на контрол.

(13)

Въпреки, че надзорът и контролът върху превози на отпадъци в рамките на дадена държава-членка е работа на самата държава-членка, националните системи за превоз на отпадъци трябва да отчитат необходимостта от съгласуване със системата на Общността, с цел гарантиране на високо ниво на опазване на околната среда и здравето на човека.

(14)

В случая на превози на отпадъци, предназначени за операции по обезвреждане и отпадъци, които не са изброени в приложения III, IIIA или IIIБ, предназначени за операции по оползотворяване, е целесъобразно да се гарантира оптимално наблюдение и контрол чрез изискване на предварително писмено съгласие за такива превози. Тази процедура на свой ред следва изисква предварителна нотификация, което дава възможност на компетентните органи да бъдат надлежно информирани, за да могат да предприемат всички необходими мерки за опазването на здравето на човека и околната среда. Това дава възможност на тези органи също и да повдигнат обосновани възражения срещу такива превози.

(15)

В случая на превози на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA или IIIБ, предназначени за операции по оползотворяване, е целесъобразно да се обезпечи едно минимално ниво на наблюдение и контрол, като се изисква такива превози да бъдат придружавани от определена информация.

(16)

Поради необходимостта от единно прилагане на настоящия регламент и за правилното функциониране на вътрешния пазар, в интерес на ефективността е необходимо да се изисква нотификациите да бъдат обработвани от компетентния орган, отговорен за изпращането.

(17)

Важно е също така да се изясни системата на финансови гаранции или еквивалентна застраховка.

(18)

Като се има предвид отговорността на източниците на отпадъци за екологосъобразното управление на отпадъци, нотификацията и документите за превоз на отпадъци трябва, когато е осъществимо, да бъдат попълвани от източниците на отпадъци.

(19)

Необходимо е да се осигурят процедурни защитни мерки за нотификатора, както в интерес на правната обезпеченост, така и за гарантиране на единното прилагане на настоящия регламент и правилното функциониране на вътрешния пазар.

(20)

В случай на превози на отпадъци за обезвреждане, държавите-членки трябва да вземат предвид принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност на общностно и на национално равнище, в съответствие с Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (11), като вземат мерки в съответствие с Договора да забраняват напълно или частично или да възразяват систематично по повод на такива превози. Трябва също да се вземе предвид изискването, определено в Директива 2006/12/EО, съгласно което държавите-членки следва да създадат комплексна и достатъчна верига от инсталации за обезвреждане на отпадъци, с цел да се позволи на Общността като цяло да стане самодостатъчна по отношение обезвреждането на отпадъци и държавите-членки да преследват тази цел индивидуално, отчитайки географските условия или нуждата от специализирани инсталации за някои видове отпадъци. Държавите-членки следва също така да бъдат в състояние да гарантират, че съоръженията за управление на отпадъците, обхванати от Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (12), прилагат най-добрите налични техники, както са дефинирани в тази директива, в съответствие с разрешителното на съоръжението, и че отпадъците се третират в съответствие със законообвързващите стандарти за опазване на околната среда във връзка с операциите по обезвреждане, установени в законодателството на Общността.

(21)

В случай на превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване, държавите-членки следва да бъдат в състояние да гарантират, че съоръженията за управление на отпадъците, обхванати от Директива 96/61/EО на Съвета прилагат най-добрите налични техники, както са дефинирани в тази директива, съгласно разрешителното на съоръжението. Държавите-членки следва също така да бъдат в състояние да гарантират, че отпадъците се третират в съответствие със задължителните стандарти за опазване на околната среда във връзка с операциите по оползотворяване, установени в законодателството на Общността, и че, като се взема предвид член 7, параграф 4 от Директива 2006/12/EО, отпадъците се третират в съответствие с плановете за управление на отпадъци, установени съгласно тази директива, с цел гарантиране изпълнението на задълженията по оползотворяване или рециклиране, установени в законодателството на Общността.

(22)

Разработването на задължителни изисквания за съоръжения за отпадъци и третирането на специфични отпадъчни материали на ниво Общността, в допълнение към съществуващите разпоредби в законодателството на Общността, могат да допринесат за създаването на високо ниво на опазване на околната среда в Общността, да подпомогнат в създаването на еднородна конкурентна среда за оползотворяване и да помогнат да се гарантира, че не се спъва развитието на икономически жизнен вътрешен пазар за оползотворяване. Следователно, в Общността съществува необходимост от развитие на еднородна конкурентна среда за оползотворяване чрез прилагането на общи стандарти в определени области, както е уместно и включително във връзка с вторичните материали, с цел повишаване качеството на оползотворяване. Комисията следва да представи, ако е уместно, предложения за такива стандарти за някои отпадъци и някои съоръжения за оползотворяване веднага, щом е практически възможно, на база по-нататъшно изследване в контекста на стратегията за отпадъците, и отчитайки съществуващото законодателство на Общността и на държавите-членки. Междувременно, трябва да бъде възможно при определени условия, да се възразява срещу планирани превози, когато свързаното с тях оползотворяване няма да бъде в съответствие с националното законодателство в страната изпращач, по отношение на оползотворяването на отпадъци. Междувременно Комисията следва също така да преразглежда и ситуацията относно възможните нежелани превози на отпадъци към новите държави-членки и, ако е необходимо, дава целесъобразни предложения за справяне с такива ситуации.

(23)

От държавите-членки следва да се изисква да гарантират, че в съответствие с Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕООН) за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда от 25 юни 1998 г. (Орхуската конвенция), съответните компетентни органи чрез подходящи средства правят публична информацията относно нотификации за превози, когато тази информация не е поверителна съгласно националното законодателство или законодателството на Общността.

(24)

Трябва да се определи задължение с цел отпадъците от превоз, който не може да се завърши както е планиран, да бъдат върнати обратно в държавата изпращач или оползотворени или обезвредени по алтернативен начин.

(25)

Следва също да стане задължително лицето, което извършва незаконен превоз, да вземе обратно въпросните отпадъци или да обезпечи алтернативни начини за тяхното оползотворяване или обезвреждане. Ако не направи това, се намесват компетентните органи изпращачи или местоназначението, както е уместно.

(26)

Необходимо е, с цел да се защити околната среда на заинтересованите държави, да се изясни обхвата на забраната, определена съгласно Базелската конвенция, върху износ от Общността на всякакви отпадъци, предназначени за обезвреждане в трета държава, различна от страна на ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия).

(27)

Страните, които са договарящи се страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, може да приемат контролните процедури, предвидени за превози в рамките на Общността.

(28)

Необходимо е също, с цел да се защити околната среда на заинтересованите държави, да се изясни обхвата на забраната за износ на опасни отпадъци, предназначени за оползотворяване, в държава спрямо която не се прилага Решението на ОИСР, също определено в съответствие с Базелската конвенция. По-специално е необходимо да се уточни списъка с отпадъци, към който се прилага тази забрана и да се гарантира, че той включва също и отпадъците, изброени в приложение II към Базелската конвенция, а именно отпадъци, събрани от домакинствата и остатъци от изгарянето на домакински отпадъци.

(29)

Трябва да се поддържат специфични разпоредби за износ на безопасни отпадъци, предназначени за оползотворяване в държавите, по отношение на които не се прилага Решението на ОИСР, а също така за тях трябва да се изготви разпоредба, която да се актуализира към по-късна дата.

(30)

Внос в Общността на отпадъци за обезвреждане трябва да бъде разрешен, когато държавата износител е страна по Базелската конвенция. Внос в Общността на отпадъци за оползотворяване трябва да бъде разрешен, когато за държавата износител се прилага Решението на ОИСР или тя е страна по Базелската конвенция. В останалите случаи, въпреки това, вносът трябва да бъде разрешен само ако държавата износител е обвързана с двустранно или многостранно споразумение или договореност, съвместимо със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, освен когато това не е възможно поради кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война.

(31)

Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с международното морско право.

(32)

Настоящият регламент следва да отразява правилата относно износ и внос на отпадъци към и от отвъдморските страни и територии, определени в Решение 2001/822/EО на Съвета от 27 ноември 2001 г. относно асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност (Решение за отвъдморско асоцииране) (13).

(33)

Следва да се предприемат необходимите стъпки за да се гарантира, че в съответствие с Директива 2006/12/EО и останалото законодателство на Общността за отпадъци, отпадъците, превозвани в рамките на Общността и отпадъците, внесени в Общността, се управляват за целия период на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в държавата по местоназначение, без да се застрашава здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които могат да причинят вреда на околната среда. Що се отнася до износ от Общността, който не е забранен, трябва да се положат усилия, за да се обезпечи, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин за целия период на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в страната по местоназначение. Съоръжението, което получава отпадъците, трябва да работи в съответствие със стандартите за опазване на здравето на човека и околната среда, които в общи линии са еквивалентни на тези, установени в законодателството на Общността. Трябва да се въведе списък с необвързващи насоки, чрез които да се търси постигане на екологосъобразно управление.

(34)

Държавите-членки следва да предоставят на Комисията информация относно изпълнението на настоящия регламент, както чрез докладите, изпращани до секретариата на Базелската конвенция, така и на базата на отделен въпросник.

(35)

Необходимо е да се гарантира безопасно и екологосъобразно управление на демонтирането на кораби с цел опазване на здравето на човека и околната среда. Нещо повече, трябва да се вземе под внимание, че един кораб сам по себе си може да стане отпадък, както е дефинирано в член 2 от Базелската конвенция и същевременно той може да бъде определян като кораб по други международни правила. Важно е да се помни, че работата е текуща и включваща сътрудничество между Международната организация на труда (МОТ), Международната морска организация (ММО) и секретариата на Базелската конвенция, за да се установят задължителни изисквания на глобално ниво, за обезпечаване на ефективно и ефикасно разрешаване на проблема с демонтиране на корабите.

(36)

Ефективното международно сътрудничество относно контрола на превози на отпадъци се явява инструмент за гарантиране, че превозите на опасни отпадъци са под контрол. Обмяната на информация, споделената отговорност и съвместните усилия между Общността и нейните държави-членки, и трети страни трябва да се насърчава с оглед гарантиране на добро управление на отпадъците.

(37)

Някои приложения към настоящия регламент следва да се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО. Тази процедура следва също така да се прилага и по отношение на изменението на приложенията, за да отчете научния и технически прогрес, към измененията в съответното законодателство на Общността или към случаите, свързани с Решението на ОИСР или към Базелската конвенция и другите сходни международни конвенции и споразумения.

(38)

При подготовката на инструкциите за попълване на нотификацията и документите за движение, които следва да се заложат в приложение IВ, Комисията, като взема предвид Решението на ОИСР и Базелската конвенция, трябва да посочи, inter alia, че нотификацията и документите за превоз трябва, доколкото е възможно, да бъдат на две страници, а също и да посочи точния срок за попълване на нотификацията и документите за движение в приложения IA и IБ, като отчита приложение II. Освен това, когато терминологията и изискванията на настоящия регламент се различават от тези в Решението на ОИСР или Базелската конвенция, трябва да се пояснят специфичните изисквания.

(39)

При отчитането на смесите от отпадъци, които следва да се добавят в приложение IIIA, трябва да се взема предвид, inter alia, следната информация: свойствата на отпадъците, като възможни опасни характеристики, техния потенциал за замърсяване и тяхното физическо състояние; аспекти на управлението, като технологичен капацитет за оползотворяване на отпадъците и екологичните ползи, които се получават от операцията по оползотворяване, включително дали може да се навреди на екологосъобразното управление на отпадъците. Комисията следва максимално да напредне по отношение завършването на това приложение преди датата на влизане в сила на настоящия регламент и да завърши тази задача най-късно шест месеца след тази дата.

(40)

Комисията следва също да приеме допълнителни мерки, свързани с изпълнението на настоящия регламент в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО. Тези мерки следва да включват метод за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, която да се изготви от Комисията, ако е възможно преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(41)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (14).

(42)

Понеже целта на настоящия регламент, а именно да гарантира опазване на околната среда когато отпадъците са предмет на превоз, не може да се постигне задоволително от държавите-членки и следователно може, поради мащаба и влиянието му, да се постигне по-добре на ниво Общността, то Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в този член, настоящият регламент не излиза извън рамките на необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент установява процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага върху отпадъците на тяхното местоназначение.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на превози на отпадъци:

а)

между държавите-членки, в рамките на Общността или при транзит през трети страни;

б)

внесени в Общността от трети страни;

в)

изнесени от Общността към трети страни;

г)

при транзит през Общността, по пътя от и към трети страни.

3.   Следното е изключено от обхвата на настоящия регламент:

а)

разтоварването на брега на отпадъци, включително отпадъчни води и остатъци, получени вследствие на нормалното функциониране на кораби и платформи в морето, при условие че тези отпадъци са предмет на изискванията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протокола от 1978 г., отнасящ се до нея (Marpol 73/78), или други обвързващи международни инструменти;

б)

отпадъци, генерирани на борда на сухопътни превозни средства, влакове, самолети и кораби, докато тези отпадъци не са разтоварени с цел да бъдат рециклирани или обезвредени;

в)

превози на радиоактивни отпадъци съгласно определението, дадено в член 2 от Директива 92/3/Евратом от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на превози на радиоактивни отпадъци между държави-членки, както и тези, внасяни във и изнасяни от Общността (15);

г)

превози, които са предмет на изискванията за одобрение на Регламент (EО) № 1774/2002;

д)

превозите на отпадъците, посочени в член 2, параграф 1, буква б) ii), iv) и v) от Директива 2006/12/EО, когато тези превози вече са обхванати от останалото законодателство на Общността, съдържащо аналогични разпоредби;

е)

превози на отпадъци от Антарктика към Общността, които са в съответствие с изискванията на Протокола за опазването на околната среда, към Антарктическия договор (1991 г.);

ж)

внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжените сили или организации по възстановяване при кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, когато тези отпадъци се превозват, от въоръжените сили или заинтересованите организации по възстановяване или от тяхно име, пряко или непряко към страната по местоназначение. В такива случаи, всеки компетентен орган по транзита и всеки компетентен орган по местоназначението в Общността биват информирани предварително относно превоза и неговото местоназначение.

4.   Превозите на отпадъци от Антарктика към държави извън Общността, които преминават транзитно през Общността, са предмет на членове 36 и 49.

5.   Превозите на отпадъци изключително в рамките на държава-членка, са предмет само на член 33.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„отпадъци“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2006/12/EО;

2.

„опасни отпадъци“ е съгласно определението в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/EИО на Съвета (16) от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци;

3.

„смес от отпадъци“ означава отпадъци, които се получават в резултат на умишлено или неумишлено смесване на два или повече различни вида отпадъци и за която смес не съществува единствена позиция в приложения III, IIIБ, IV и IVA. Отпадъци, превозвани с един и същ превоз, състоящи се от два или повече различни вида отпадъци, които обаче са отделени един от друг, не представлява смес от отпадъци;

4.

„обезвреждане“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2006/12/EО;

5.

„временно обезвреждане“ означава операции по обезвреждане D 13—D 15, както са определени в приложение II A към Директива 2006/12/EО;

6.

„оползотворяване“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква е) от Директива 2006/12/EО;

7.

„временно оползотворяване“ означава операции по оползотворяване R 12 и R 13, както са определени в приложение II Б към Директива 2006/12/EО;

8.

„екологосъобразно управление“ означава предприемане на всякакви практически стъпки за гарантиране, че отпадъците се управляват по начин, който опазва здравето на човека и околната среда срещу нежелателни въздействия, които биха могли да се появят в резултат на тези отпадъци;

9.

„производител“ е всеки, чиито дейности генерират отпадъци (първоначален производител) и/или всеки, който извършва предварителна обработка, смесване или други операции, които водят до промяна на естеството или състава на тези отпадъци (нов производител) (съгласно определението в член 1, параграф 1, буква б) от Директива 2006/12/EО);

10.

„притежател“ е производителят на отпадъците или физическото или юридическо лице, което ги притежава (и съгласно определението в член 1, параграф 1, буква в) от Директива 2006/12/EО);

11.

„събирач“ е всеки, който извършва събиране на отпадъци съгласно определението в член 1, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/12/EО;

12.

„търговец“ е всеки, който действа от собствено име за закупуване и впоследствие продажба на отпадъци, включително тези търговци, които не притежават физически отпадъците, а също и съгласно член 12 от Директива 2006/12/EО;

13.

„брокер“ е всеки, който урежда оползотворяването или обезвреждането на отпадъци от името на други, включително тези брокери, които нямат физическо притежание на отпадъците, а също и съгласно член 12 от Директива 2006/12/EО;

14.

„получател“ означава лицето или предприятието под юрисдикцията на държавата по местоназначение, до което се превозват отпадъците за оползотворяване или обезвреждане;

15.

„нотификатор“ означава:

а)

в случая на превоз с произход от държава-членка, всяко физическо или юридическо лице под юрисдикцията на тази държава-членка, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен превоз на отпадъци, и на което се възлага да извърши нотифицирането. Нотификатор е едно от лицата или органите, изброени по-долу, подбрани в съответствие със степента на важност, установена в този списък:

i)

първоначалният производител, или

ii)

лицензираният нов производител, който извършва операции преди превоза, или

iii)

лицензиран събирач, който от различни малки количества от един и същи тип отпадъци, събрани от различни източници, е събрал количеството за превоза, който тръгва от едно и също място, за което е нотифицирано, или

iv)

регистриран търговец, който е упълномощен писмено от първоначалния производител, новия производител или лицензирания събирач, посочени в i), ii) и iii), да действа от негово/нейно име като нотификатор,

v)

регистриран брокер който е оторизиран писмено от първоначалния производител, новия производител или лицензирания събирач, посочени в точки i), ii) и iii), да действа от негово/нейно име като нотификатор,

vi)

когато всички от лицата, посочени в точки i), ii), iii), iv) и v), ако е приложимо, са неизвестни или в несъстоятелност, притежателят.

Ако нотификатор, посочен в точка iv) или v) не успее да изпълни някое от задълженията за вземане обратно, описани в членове 22—25, първоначалният производител, новият производител или лицензираният събирач посочени в точки i), ii) или iii) респективно, които са упълномощили този търговец или брокер да действа от негово/нейно име, се считат за нотификатор по смисъла на упоменатите задължения за обратно вземане. При незаконен превоз, съобщен от търговец или брокер, посочени в точки iv) или v), лицето посочено в точки i), ii) или iii), което е упълномощило този търговец или брокер да действа от негово/нейно име, се считат за нотификатор по смисъла на настоящия регламент;

б)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, което не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната по местоназначение, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i)

лицето, посочено от законодателството на страната по местоназначение; или при липса на такова посочване,

ii)

притежателят по времето, когато се прави износа;

16.

„Базелска конвенция“ означава Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

17.

„Решението на ОИСР“ означава Решение C(2001) 107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване;

18.

„компетентен орган“ означава:

а)

в случая на държави-членки, органът определен от заинтересованата държава-членка в съответствие с член 53; или

б)

в случая на страна, която не е държава-членка, но е страна по Базелската конвенция, органът, определен от тази държава като компетентен орган по смисъла на тази конвенция в съответствие с член 5 от нея; или

в)

в случая на коя да е страна, за която не се отнасят нито буква a) или б), органът определен като компетентен орган от заинтересованата държава или регион, или при липса на такова посочване, регулаторните органи на държавата или региона, ако е уместно, които имат юрисдикция върху превози на отпадъци за оползотворяване или обезвреждане или транзит, както в уместно;

19.

„компетентен орган по изпращането“ означава компетентният орган за територията, от която се планира да започне или започва превоза;

20.

„компетентен орган по местоназначение“ означава компетентният орган за територията, към която се планира или осъществява превоза, или в която отпадъците са натоварени преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на никоя държава;

21.

„компетентен орган по транзита“ за коя да е държава означава компетентният орган, различен от компетентния орган по изпращането или местоназначението, чрез който се планира или осъществява превоза;

22.

„страна изпращач“ означава всяка страна, от която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

23.

„страна по местоназначение“ означава всяка страна, към която се планира или осъществява превоз на отпадъци за обезвреждане или оползотворяване в нея, или за целите на натоварване преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на никоя страна;

24.

„страна на транзит“ означава всяка страна, различна от страната изпращач или по местоназначение, през която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

25.

„територия под националната юрисдикция на страна“ означава всяка една територия на сушата или морска територия, в която дадена държава упражнява административна и регулаторна отговорност в съответствие с международното законодателство, що се отнася до опазването на здравето на човека или околната среда;

26.

„отвъдморски страни и територии“ означава отвъдморски страни и територии, както са описани в приложение IA към Решение 2001/822/EО;

27.

„митнически пункт за износ от Общността“ е митническия пункт съгласно определението в член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно установяването на Митнически кодекс на Общността (17);

28.

„изходящ митнически пункт на Общността“ е митническия пункт съгласно определението в член 793, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно определянето на разпоредби за изпълнението на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно установяването Митнически кодекс на Общността (18);

29.

„входящ митнически пункт на Общността“ е митническия пункт, където отпадъците, докарани на митническата територия на Общността, се превозват в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92;

30.

„внос“ означава всяко влизане на отпадъци в Общността, с изключение на транзита през Общността;

31.

„износ“ означава напускане на отпадъците от Общността, с изключение на транзита през Общността;

32.

„транзит“ означава превоз на отпадъци или планиран превоз на отпадъци през една или повече от страните, различни от страната изпращач или страната по местоназначение;

33.

„транспорт“ означава превозването на отпадъци с автомобилен, железопътен, въздушен, морски транспорт или по вътрешноводни пътища;

34.

„превоз“ означава планираното или осъществено транспортиране на отпадъци, предназначени за оползотворяване или обезвреждане:

а)

между дадена страна и друга страна; или

б)

между дадена страна и отвъдморски страни и територии, или други територии под юрисдикцията на тази държава; или

в)

между дадена страна и всяка сухоземна територия, която не е част от коя да е страна по международното право; или

г)

между дадена страна и Антарктика; или

д)

от дадена страна през коя да е от териториите, упоменати по-горе; или

е)

в рамките на дадена страна през коя да е от териториите, упоменати по-горе и който започва и завършва в същата страна; или

ж)

от географска област, която не е под юрисдикцията на нито една страна, до дадена страна;

35.

„незаконен превоз“ означава всеки превоз на отпадъци, извършен:

а)

без нотификация до всички заинтересовани компетентни органи съгласно настоящия регламент; или

б)

без съгласието на засегнатите компетентни органи в съответствие с настоящия регламент; или

в)

със съгласие, получено от заинтересованите компетентни органи чрез фалшифициране, невярно съдържание или измама; или

г)

по начин, който фактически не е посочен в нотификацията или документите за превоз; или

д)

по начин, който води до оползотворяване или обезвреждане в нарушение на правилата на Общността или международните правила; или

е)

в противоречие с членове 34, 36, 39, 40, 41 и 43; или

ж)

който, във връзка с превози на отпадъци, посочени в член 3, параграфи 2 и 4, е в резултат на:

i)

отпадъци, за които се установява, че не са изброени в приложения III, IIIA или IIIБ, или

ii)

неспазване на член 3, параграф 4,

iii)

превоз, извършен по начин, който фактически не е посочен в документа описан в приложение VII.

ДЯЛ II

ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА СЪС И БЕЗ ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТРЕТИ СТРАНИ

Член 3

Обща процедурна рамка

1.   Превозите на следните отпадъци са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, както е определено в разпоредбите на настоящия дял:

а)

ако са предназначени за операции по обезвреждане:

всички отпадъци;

б)

ако са предназначени за операции по оползотворяване:

i)

отпадъците, изброени в приложение IV, които включват, inter alia, отпадъците, изброени в приложения II и VIII към Базелската конвенция;

ii)

отпадъците, изброени в приложение IVA;

iii)

отпадъците, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA;

iv)

смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIB, IV или IVA, освен изброените в приложение IIIA.

2.   Превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, са предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако количеството превозвани отпадъци надвишава 20 кг:

а)

отпадъците, изброени в приложения III или IIIБ;

б)

смеси, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, на два или повече от отпадъците, изброени в приложение III, при условие че съставът на тези смеси не застрашава екологосъобразното им оползотворяване и при условие че тези смеси са изброени в приложение IIIA, в съответствие с член 58.

3.   За отпадъците, изброени в приложение III, в изключителни случаи, съответните разпоредби се прилагат все едно са изброени в приложение IV, но само ако не проявяват никое от опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО. Тези случаи се третират в съответствие с член 58.

4.   Превозите на отпадъци, изрично предназначени за лабораторен анализ за оценка на техните физични или химични свойства, или за определяне на тяхната пригодност за операции по оползотворяване или обезвреждане, не са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описана в параграф 1. Вместо това се прилагат процедурните изисквания на член 18. Количеството от тези отпадъци, изключени от правилото, когато изрично са предназначени за лабораторен анализ, се определя чрез минималното разумно количество, необходимо за правилно извършване на анализа при всеки конкретен случай, и не надвишава 25 kg.

5.   Превозите на смесени битови отпадъци (позиция за отпадъци 20 03 01), събрани от частните домакинства, включително когато такова събиране обхваща и такива отпадъци от други производители, до съоръженията за оползотворяване или обезвреждане, е предмет, в съответствие с настоящия регламент, на същите разпоредби, както превозите на отпадъци, предназначени за обезвреждане.

ГЛАВА 1

Предварителна писмена нотификация и съгласие

Член 4

Нотифициране

Когато нотификаторът възнамерява да превозва отпадъци съгласно член 3, параграф 1, букви a) или б), той/тя предоставя предварителна писмена нотификация на и чрез компетентния орган по изпращането и, при представяне на обща нотификация, спазва разпоредбите на член 13.

Когато се представя нотификация, трябва да са изпълнени следните изисквания:

1.

документи за нотификация и документи за превоз:

Нотификация се прави с помощта на следните документи:

а)

документ за нотификация, описан в приложение IA; и

б)

документ за превоз, описан в приложение IБ.

При представяне на нотификация, нотификаторът попълва документа за нотификация и, когато е уместно, документа за превоз.

Когато нотификаторът не е първоначален производител в съответствие с член 2, точка 15, буква a), i), нотификаторът обезпечава този производител или едно от лицата, посочени в точка 15, буква a), ii) или iii) от член 2, когато е приложимо, също да подпишат документът за нотификaция, описан в приложение IA.

Документът за нотификaция и документът за превоз се издават на нотификатора от компетентния орган по изпращането;

2.

информация и документация в документите за нотификaция и превоз:

Нотификаторът доставя или прилага към нотификацията информация и документация, изброени в приложение II, част 1. Нотификаторът доставя или прилага към документа за превоз информацията и документацията, посочена в приложение II, част 2, до степента, възможна в момента на нотифициране.

Нотифицирането се счита за правилно извършено, когато компетентният орган по изпращането е удовлетворен, че документа за нотификация и документа за превоз са попълнени в съответствие с първа алинея;

3.

допълнителна информация и документация:

Ако заинтересованите компетентни органи поискат, нотификаторът предоставя допълнителна информация и документация. Списък с допълнителна информация и документация, която може да бъде поискана, е даден в приложение II, част 3.

Нотификацията се счита за правилно извършена, когато компетентния орган по местоназначението е удовлетворен, че документа за нотификация и документа за превоз са попълнени, и че информацията и документацията, изброени в приложение II, части 1 и 2, както и всяка допълнителна информация и документация, поискани в съответствие с настоящия параграф и изброени в приложение II, част 3, са били предоставени от нотификатора;

4.

сключване на договор между нотификатора и получателя:

Нотификаторът сключва договор с получателя, както е описано в член 5, за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, които са нотифицирани.

Доказателство за този договор или декларация, удостоверяваща неговото съществуване в съответствие с приложение IA, се доставя на заинтересованите компетентни органи по време на нотифицирането. Копие от договора или доказателство за него се предоставя на компетентния орган от нотификатора или получателя срещу поискване от компетентния орган;

5.

изготвяне на финансова гаранция или еквивалентна застраховка:

Изготвя се финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както е описано в член 6. Нотификаторът изготвя декларация за тази цел, като попълва съответната част от документа за нотификация, описан в приложение IA.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка (или ако компетентният орган разрешава това, доказателство за тази гаранция или застраховка, или декларация, удостоверяващо съществуването ѝ) се предават като част от документа за нотификация по времето на нотифицирането или, ако компетентният орган разрешава това, съгласно националното законодателство, преди да започне превоза;

6.

Обхват на нотификацията:

Нотификацията обхваща превоза на отпадъци от началното му място на изпращане и включва тяхното временно и окончателно оползотворяване или обезвреждане.

Ако последващите временни и окончателни операции се извършат в страна, различна от първата страна по местоназначение, окончателната операция и нейното местоназначение се посочват в нотификацията и се прилага член 15, буква е).

Всяка нотификация обхваща само един идентификационен код за отпадъци, освен за:

а)

отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA. В този случай се специфицира само един тип отпадъци;

б)

смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA, освен ако са изброени в приложение IIIA. В този случай се посочва кода за всяка съставка на отпадъците, по реда на тяхната важност.

Член 5

Договор

1.   Всички превози на отпадъци, за които се изисква нотификация, са предмет на изискването за сключване на договор между нотификатора и получателя за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, за които е нотифицирано.

2.   Договорът се сключва и е в сила по времето на нотифицирането и за продължителността на превоза, докато не се издаде сертификат в съответствие с член 15, буква д), член 16, буква д) или, когато е уместно, член 15, буква г).

3.   Договорът включва задължения:

а)

за нотификатора, да вземе отпадъците обратно, ако превозът или оползотворяването или обезвреждането не са извършени според плана или ако е извършен като незаконен превоз, в съответствие с член 22 и член 24, параграф 2;

б)

за получателя, да рециклира или обезвреди отпадъците, ако е извършен като незаконен превоз, в съответствие с член 24, параграф 3; и

в)

за съоръжението, да предостави, в съответствие с член 16, буква д) сертификат, че отпадъците са оползотворени или обезвредени, в съответствие с нотификацията и условията, посочени в него и изискванията на настоящия регламент.

4.   Ако превозваните отпадъци са предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане, договорът включва следните допълнителни задължения:

а)

задължение за съоръжението по местоназначение да предостави, в съответствие с член 15, буква г) и, когато е уместно, член 15, буква д), сертификати че отпадъците са рециклирани или обезвредени в съответствие с нотификацията и условията, посочени в него и изискванията на настоящия регламент; и

б)

задължение за получателя да предаде, когато е приложимо, нотификация до първоначалния компетентен орган на първата страна изпращач в съответствие с член 15, буква е), ii).

5.   Ако отпадъците се превозват между две предприятия под контрола на едно и също юридическо лице, договорът може да се замести с декларация от въпросното лице, че поема задължението да оползотвори или обезвреди отпадъците, за които е нотифицирано.

Член 6

Финансова гаранция

1.   Всички превози на отпадъци, за които се изисква нотифициране, са предмет на изискването за финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща:

а)

разходите за транспорта;

б)

стойността на оползотворяването или обезвреждането, включително всяка една необходима временна операция; и

в)

разходите по складиране за 90 дни.

2.   Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка е предназначена да покрие разходите, възникващи в контекста на:

а)

случаи, когато превозът или оползотворяването или обезвреждането не може да се извършат според плана, съгласно член 22; и

б)

случаи, когато превозът или оползотворяването или обезвреждането са незаконни съгласно член 24.

3.   Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се правят от нотификатора или от друго физическо или юридическо лице от негово име и са в сила по времето на нотификацията или, ако така разреши компетентният орган, който одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, най-късно при започване на превоза, и се прилага към превоза, за който е уведомено най-късно при започването му.

4.   Компетентният орган по изпращането одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, включително формуляра, текста и сумата, която покрива.

Въпреки това, при случаи на внос в Общността, компетентният орган по местоназначение в Общността преразглежда сумата, която покрива и ако е необходимо, одобрява допълнителна финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

5.   Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка са валидни и покриват превоза, който е нотифициран, и извършването на оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, които са нотифицирани.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се освобождават, когато заинтересованият компетентен орган получи сертификата, посочен в член 16, буква д) или, когато е уместно, по член 15, буква д) що се отнася до временни операции по оползотворяване или обезвреждане.

6.   Чрез дерогация от параграф 5, ако превозваните отпадъци са предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане и се извърши допълнителна операция по оползотворяване или обезвреждане в страната по местоназначение, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка може да се освободи, когато отпадъците напуснат временното съоръжение и заинтересованият компетентен орган получи нотификацията, посочена в член 15, буква г). В този случай, всеки допълнителен превоз към съоръжението за оползотворяване или обезвреждане се покрива от нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка, докато компетентният орган по местоназначение не се убеди, че не е необходима такава финансова гаранция или еквивалентна застраховка. При тези обстоятелства, компетентният орган по местоназначение е отговорен за задълженията, възникващи в случая на незаконен превоз или за вземане обратно, когато превоза или допълнителното оползотворяване или обезвреждане не може да се извършат според плана.

7.   Компетентният орган на Общността, който е одобрил финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, има достъп до нея и използва средствата, включително за плащания на други заинтересовани власти, с цел да посрещне задълженията, възникнали в съответствие с членове 23 и 25.

8.   В случай на обща нотификация съгласно член 13, може да се направи финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща части на общата нотификация, вместо една, покриваща цялото обща нотификация. В такива случаи, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се прилага по отношение на превоза най-късно когато започне превоза, за който е нотифицирано, и който тя покрива.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се освобождава, когато заинтересованият компетентен орган получи нотификацията по член 16, буква д) или, когато е уместно, по член 15, буква д) що се отнася до временни операции по оползотворяване или обезвреждане на съответните отпадъци. Параграф 6 се прилага mutatis mutandis.

9.   Държавите-членки информират Комисията за разпоредбите на националното законодателство, приети съгласно настоящия член.

Член 7

Предаване на нотификацията от компетентния орган по изпращането

1.   След като нотификацията е извършена правилно, както е описано във втората алинея, точка 2 от член 4, компетентният орган по изпращането си запазва копие на нотификацията и препраща оригинала до компетентния орган по местоназначение с копия до всеки компетентен орган/и по транзита, и информира нотификатора за това. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията.

2.   Ако нотификацията не е извършена правилно, компетентният орган по изпращането изисква информация и документация от нотификатора в съответствие с втората алинея, точка 2 от член 4.

Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията.

В такива случаи компетентният орган по изпращането разполага с три работни дни след получаване на исканата информация и/или документация, за да се спазят изискванията на параграф 1.

3.   След като нотификацията е извършено правилно, както е описано във втората алинея, точка 2 от член 4, компетентният орган по изпращането може да реши, в срок от три работни дни, да не действа по нотификацията, ако има възражения по превоза в съответствие с членове 11 и 12.

Той незабавно информира нотификатора за своето решение и за тези възражения.

4.   Ако в срок от 30 дни след получаване на нотификацията, компетентният орган по изпращането не я препрати съгласно параграф 1, той предоставя на нотификатора обосновано разяснение по неговото/нейното искане. Това не се прилага, когато не е спазено изискването за информация по параграф 2.

Член 8

Искания за информация и документация от заинтересованите компетентни органи и потвърждение от компетентния орган по местоназначение

1.   След препращането на нотификацията от компетентния орган по изпращането, ако някой от заинтересованите компетентни органи счете, че се изисква допълнителна информация и документация съгласно втората алинея, точка 3 от член 4, той изисква тази информация и документация от нотификатора и информира другите компетентни органи за това. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията. В такива случаи заинтересованите компетентни органи разполагат с три работни дни след получаването на исканата информация и документация, в които да информират компетентния орган по местоназначение.

2.   Когато компетентният орган по местоназначение счете, че нотификацията е направена правилно както е описано във втората алинея, точка 3 от член 4, той изпраща потвърждение до нотификатора и копия до останалите заинтересовани компетентни органи. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на правилно попълнената нотификация.

3.   Ако в срок от 30 дни от получаване на нотификацията, компетентният орган по местоназначение не потвърди нотификацията, както изисква параграф 2, той предоставя на нотификатора обосновано разяснение по негова/нейна молба.

Член 9

Съгласие от компетентните органи по местоназначение, изпращане и транзит и време за транспорт, оползотворяване или обезвреждане

1.   Компетентните органи по местоназначение, изпращане и транзит разполагат с 30 дни след датата на препращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, в които да вземат едно от следните надлежно обосновани решения писмено, що се отнася до превоза, който е нотифициран:

а)

съгласие без поставяне на условия;

б)

съгласие с поставяне на условия в съответствие с член 10; или

в)

възражения в съответствие с членове 11 и 12.

Ако в рамките на упоменатия тридесетдневен срок не се направи никакво възражение от компетентния орган по транзита, то това се счита за мълчаливо съгласие.

2.   Компетентните органи по местоназначението, изпращането и когато е уместно, по транзита, препращат писмено своето решение и причините за него до нотификатора в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

3.   Компетентните органи по местоназначение, изпращане и когато е уместно, по транзит, изразяват тяхното писмено съгласие чрез подходящо подпечатване, подписване и поставяне на дата на документа за нотификация или неговите копия.

4.   Писменото съгласие за планиран превоз изтича една календарна година след като е издадено, или на тази по-късна дата, която е посочена в документа за нотификация. Това обаче не се прилага, ако заинтересованите компетентни органи са посочили по-къс срок.

5.   Мълчаливото съгласие за планиран превоз изтича една календарна година след изтичането на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1.

6.   Планираният превоз може да се извърши само след изпълнение на изискванията на член 16, букви a) и б) и по време на срока на валидност на мълчаливото или писмено съгласие на всички компетентни органи.

7.   Оползотворяването или обезвреждането на отпадъци по отношение на планиран превоз се извършва не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.

8.   Заинтересованите компетентни органи оттеглят своето съгласие, когато имат информация, че:

а)

съставът на отпадъците не е като нотифицирания; или

б)

не се спазват условията на превоза; или

в)

отпадъците не са рециклирани или обезвредени съгласно разрешителното на съоръжението, което извършва упоменатата операция; или

г)

отпадъците трябва да са или са превозени, оползотворени или обезвредени по начин, който не съответства на доставената или приложена информацията към документите за нотификация и документите за превоз.

9.   Всяко оттегляне на съгласие се изпраща чрез официално известие до нотификатора, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи и до получателя.

Член 10

Условия за превоз

1.   Компетентните органи по изпращането, местоназначението и транзита могат, в срок от 30 дни след датата на препращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да определят условия във връзка с тяхното съгласие за превоз, който е нотифициран. Тези условия могат да се основават на една или повече от причините, посочени в член 11 или член 12.

2.   Компетентните органи по изпращане, местоназначение и транзит могат също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да определят условия по отношение на транспорта на отпадъци в рамките на тяхната юрисдикция. Тези транспортни условия не са по-строги от тези, отнасящи се до сходни превози, извършвани изцяло в рамките на тяхната юрисдикция и отчитат надлежно съществуващите споразумения, по-специално съответните международни споразумения.

3.   Компетентните органи по изпращане, местоназначение и транзит могат също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да заложат условие, че тяхното съгласие ще се счита за оттеглено, ако финансовата гаранция или еквивалентна застраховка не е приложима най-късно когато започне превоза, за който е уведомено, както се изисква от член 6, параграф 3.

4.   Условията се изпращат писмено до нотификатора от компетентния орган, който ги установява, с копия до заинтересованите компетентни органи.

Условията се попълват или прилагат към документа за нотификация от съответния компетентен орган.

5.   Компетентният орган по местоназначение може също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да определи условие съоръжението, получаващо отпадъците, да поддържа дневник за входящи, изходящи и/или балансови количества отпадъци и за свързаните с тях операции по оползотворяване или обезвреждане, както се съдържат в нотификацията, и за срока на валидност на нотификацията. Тези протоколи се подписват от лицето, правно отговорно за съоръжението и се изпращат до компетентния орган по местоназначение в срок от един месец след завършване на съобщената операция по оползотворяване или обезвреждане.

Член 11

Възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

1.   Когато се изпрати нотификация за планиран превоз на отпадъци, предназначени за оползотворяване, компетентните органи по местоназначение и изпращане могат, в срок от 30 дни след датата на изпращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да повдигнат обосновани възражения, на база едно или повече от следните основания и в съответствие с Договора:

а)

ако планираният превоз или обезвреждане няма да бъде в съответствие с мерките, взети за прилагане принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност на общностно и на национално равнище в съответствие с Директива 2006/12/EО, които мерки се изразяват в пълна или частична забрана или систематични възражения срещу превози на отпадъци; или

б)

ако планираният превоз или обезвреждане няма да бъде в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазване на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето относно действия, които се извършват в държавата, повдигаща възражения; или

в)

ако нотификаторът или получателят са били осъждани за незаконен превоз или някакъв друг незаконен акт по отношение опазването на околната среда. В този случай, компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да откажат всички превози, включващи въпросното лице в съответствие с националното законодателство; или

г)

ако нотификаторът или съоръжението многократно не са изпълнявали членове 15 и 16 във връзка с предишни превози; или

д)

ако държавата-членка желае да упражни своето право съгласно член 4, параграф 1 от Базелската конвенция за забрана вноса на опасни отпадъци или на отпадъците, изброени в приложение II към тази конвенция; или

е)

ако планираният превоз или обезвреждане влиза в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от заинтересованата държава-членка или Общността; или

ж)

ако планираният превоз или обезвреждане не е в съответствие с Директива 2006/12/EО, по-специално членове 5 и 7 от нея, като същевременно взема предвид географските обстоятелства или необходимостта от специализирани инсталации за някои видове отпадъци:

i)

с цел да приложи принципа на самодостатъчност на ниво Общността и на национални нива, или

ii)

в случаи, когато специализираната инсталация трябва да обезвреди отпадъци от по-близък източник и компетентният орган е дал приоритет на тези отпадъци, или

iii)

с цел да гарантира, че превозите са в съответствие с плановете за управление на отпадъци, или

з)

ако отпадъците ще бъдат третирани в съоръжение, което е обхванато от Директива 96/61/EО, но което не прилага най-добрите налични техники съгласно определението в член 9, параграф 4 от тази директива съгласно разрешителното на съоръжението; или

и)

ако отпадъците са смесени битови отпадъци, събрани от частните домакинства (отпадъци позиция 20 03 01); или

й)

ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с правно обвързващи стандарти за опазване на околната среда по отношение на операции по обезвреждане, установени в законодателството на Общността (също в случаите, когато са разрешени временни изключения (дерогирания)).

2.   Компетентният орган/и по транзита може, в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, да повдигне обосновани възражения на база само на параграф 1, букви б), в), г) и е).

3.   В случая на опасни отпадъци, произведени в държава-членка на изпращането в такова малко количество общо за цялата година, че разпоредбата за нови специализирани инсталации за обезвреждане в рамките на тази държава-членка биха били неикономични, параграф 1, буква a) не се прилага.

Компетентният орган по местоназначение си сътрудничи с компетентния орган по изпращането, ако той счита, че трябва да се прилага настоящия параграф, а не параграф 1, буква a), с оглед въпросът да бъде решен двустранно.

Ако няма задоволително решение, всяка една от държавите-членки има право да отнесе въпроса до Комисията, която решава въпроса в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

4.   Ако в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1 компетентните органи сметнат, че проблемите, породили техните възражения, са отстранени, те незабавно информират нотификатора писмено, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

5.   Ако проблемите, породили възраженията, не се отстранят в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, нотификацията престава да бъде валидна. В случаи, когато нотификаторът все още възнамерява да извърши превоза, се изпраща нова нотификация, освен ако всичките заинтересовани компетентни органи и нотификаторът не се договорят друго.

6.   Мерки, взети от държавите-членки в съответствие с параграф 1, буква a), за пълна или частична забрана или систематични възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане, или взети в съответствие с параграф 1, буква д), незабавно се нотифицират на Комисията, която от своя страна информира останалите държави-членки.

Член 12

Възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато се изпрати нотификация относно планиран превоз на отпадъци, предназначени за оползотворяване, компетентните органи по местоназначение и изпращане могат, в срок от 30 дни след датата на изпращането на потвърждението на компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да повдигнат обосновани възражения, на база едно или повече от следните основания и в съответствие с Договора:

а)

ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с Директива 2006/12/EО, по-специално членове 3, 4, 7 и 10 от нея; или

б)

ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето относно действия, които се извършват в държавата, повдигаща възражения; или

в)

ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с националното законодателство в страната изпращач, отнасящо се до оползотворяване на отпадъци, включително когато планираният превоз засяга отпадъци, предназначени за оползотворяване в съоръжение с по-ниски стандарти на третиране за конкретните отпадъци, в сравнение с тези в страната изпращач, отчитайки необходимостта да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар;

Това не се прилага, ако:

i)

има съответно законодателство на Общността, и по-специално отнасящо се до отпадъци, и ако изискванията, които са поне толкова строги, колкото в законодателството на Общността, са въведени в националното законодателство, транспониращо това законодателство на Общността;

ii)

операцията по оползотворяване в страната по местоназначение се извършва при условия, които в общи линии са еквивалентни на предписаните в националното законодателство на държавата по изпращането;

iii)

за националното законодателство в страната изпращач, различно от обхванатото от точка i), не е нотифицирано в съответствие с Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определянето на процедура за предоставянето на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, и правила за услуги на информационното общество (19), когато това се изисква от тази директива; или

г)

ако нотификаторът или получателят са били осъждани за незаконен превоз или някакъв друг незаконен акт по отношение на опазването на околната среда. В този случай компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да откажат всички превози, включващи въпросното лице в съответствие с националното законодателство; или

д)

ако нотификаторът или съоръжението многократно не са изпълнявали членове 15 и 16 във връзка с предишни превози; или

е)

ако планираният превоз или оползотворяването влиза в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от заинтересованата държава-членка/и или Общността; или

ж)

ако съотношението на оползотворимите и неоползотворимите отпадъци, прогнозираната стойност на материалите, които трябва да бъдат окончателно рециклирани или разходът за оползотворяването и разходът за обезвреждането на неоползотворимите части не оправдава оползотворяването от икономически и/или екологични съображения; или

з)

ако превозваните отпадъци са предназначени за обезвреждане, а не за оползотворяване; или

и)

ако отпадъците ще бъдат третирани в съоръжение, което е обхванато от Директива 96/61/EО, но което не прилага най-добрите налични техники съгласно определението в член 9, параграф 4 от тази директива съгласно разрешителното на съоръжението; или

й)

ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с правно обвързващи стандарти за опазване на околната среда стандарти по отношение на операции по оползотворяване, или правно обвързващи задължения за оползотворяване или оползотворяване, установени в законодателството на Общността (също в случаите, когато са разрешени временни дерогации); или

к)

ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с плановете за управление на отпадъци, изготвени съгласно член 7 от Директива 2006/12/EО, с цел осигуряване изпълнението на правно обвързващи задължения за оползотворяване или оползотворяване, установени в законодателството на Общността.

2.   Компетентният орган/и по транзита може, в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, да повдигне обосновани възражения срещу планирания превоз на база само на параграф 1, букви б), г), д) и е).

3.   Ако в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1 компетентните органи сметнат, че проблемите, породили техните възражения, са отстранени, те незабавно информират нотификатора писмено, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

4.   Ако проблемите, породили възраженията, не се отстранят в рамките на тридесетдневния срок по параграф 1, нотификацията престава да бъде валидна. В случаи, когато нотификаторът все още възнамерява да извърши превоза, се изпраща нова нотификация, освен ако всичките заинтересовани компетентни органи и нотификаторът не се договорят за друго.

5.   Възражения, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква в), се докладват от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 51.

6.   Държавата-членка изпращач информира Комисията и останалите държави-членки за националното законодателство, на което могат да се базират възраженията, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква в) и посочва за кои отпадъци и операции по оползотворяване на отпадъци се отнасят тези възражения, преди да се обърнат към това законодателство с цел повдигане на обосновани възражения.

Член 13

Обща нотификация

1.   Нотификаторът може да изпрати обща нотификация за няколко превози, ако при всеки превоз:

а)

отпадъците по същество имат сходни физични и химични свойства; и

б)

отпадъците се превозват до един и същ получател и едно и също съоръжение; и

в)

маршрутът на превоза, посочен в документа за нотификация, е един и същ.

2.   Ако в случай на непредвидени обстоятелства този маршрут не може да бъде следван, нотификаторът информира заинтересованите компетентни органи колкото се може по-скоро и ако е възможно, преди началото на превоза, когато необходимостта от промяна на маршрута е вече известна към дадения момент.

Когато промяната на маршрута е известна преди началото на превоза и това включва други компетентни органи освен заинтересованите чрез общата нотификация, то общата нотификация не може да се използва и се изпраща нова.

3.   Заинтересованите компетентни органи може да се споразумеят за използването на обща нотификация, което е предмет на последващо предоставяне на допълнителна информация и документация, в съответствие с втората алинея, точки 2 и 3 от член 4.

Член 14

Съоръжения за оползотворяване с предварително съгласие

1.   Компетентните органи по местоназначението, които имат юрисдикция върху специфични съоръжения за оползотворяване, може да решат да издадат предварителни съгласия за такива съоръжения.

Тези решения се ограничават до определен период и може да бъдат отменяни по всяко време.

2.   В случая на обща нотификация, изпратена в съответствие с член 13, срокът на валидност на съгласието по член 9, параграфи 4 и 5 може да се удължи до три години от компетентния орган по местоназначение, в съгласие с останалите заинтересовани компетентни органи.

3.   Компетентните органи, които решават да издадат предварително съгласие за съоръжение в съответствие с параграфи 1 и 2, информират Комисията и когато е уместно, секретариата на ОИСР, за:

а)

името, регистрационния номер и адреса на съоръжение за оползотворяване;

б)

описанието на използваните технологии, включително R-кода (кодовете);

в)

отпадъците, както са изброени в приложения IV и IVA или отпадъците, за които се прилага решението;

г)

общото количество с предварително съгласие;

д)

периода на валидност;

е)

всяка една промяна в предварителното съгласие;

ж)

всяка една промяна в нотифицираната информация; и

з)

всяка отмяна на предварителното съгласие.

За тази цел се използва формуляра, описан в приложение VI.

4.   Чрез дерогация от членове 9, 10 и 12 съгласието, дадено в съответствие с член 9, наложените условия в съответствие с член 10 или възраженията, повдигнати в съответствие с член 12 от заинтересованите компетентни органи, са предмет на срок от седем работни дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по местоназначението в съответствие с член 8.

5.   Независимо от параграф 4, компетентният орган по изпращането може да реши, че е необходимо повече време, с цел да получи повече информация или документация от нотификатора.

В такива случаи компетентният орган, в срок от седем работни дни, информира нотификатора писмено, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

Общо необходимото време не надвишава 30 дни след датата на изпращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8.

Член 15

Допълнителни разпоредби относно временни операции по оползотворяване и обезвреждане

Превозите на отпадъци, предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане, са предмет на следните допълнителни разпоредби:

а)

Когато се прави превоз на отпадъци, предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане, всички съоръжения, в които са предвидени допълнителни временни, а също така и окончателни операции по оползотворяване и обезвреждане, също се посочват в нотифициращия документ, освен първоначалната временна операция по оползотворяване и обезвреждане.

б)

Компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да дадат тяхното съгласие за превоз на отпадъци, предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане само ако нямат никакви основания за възражение, в съответствие с членове 11 или 12, срещу превоза/ите на отпадъци към съоръженията, извършващи какви да е допълнителни временни и окончателни операции по оползотворяване и обезвреждане.

в)

В рамките на три дни от получаването на отпадъците в съоръжението, което извършва тази временна операция по оползотворяване и обезвреждане, това съоръжение изпраща писмено потвърждение, че отпадъците са получени.

Това потвърждение се попълва или прилага към документа за превоз. Упоменатото съоръжение изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи това потвърждение, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

г)

Веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на временната операция по оползотворяване и обезвреждане, и не по-късно от една календарна година, или по-къс срок в съответствие с член 9, параграф 7, след получаването на отпадъците, съоръжението извършващо тази операция удостоверява на своя отговорност, че е завършено временното оползотворяване или обезвреждане.

Този сертификат се съдържа в или е приложен към документа за превоз.

Упоменатото съоръжение изпраща подписани копия от документа за превоз съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

д)

Когато съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, което извършва временна операция по оползотворяване и обезвреждане, изпрати отпадъците за каква да е допълнителна временна или окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане до съоръжение, разположено в страната по местоназначение, то получава веднага, щом е възможно, но не по-късно от една календарна година след изпращането на отпадъците, или по-къс срок в съответствие с член 9, параграф 7, сертификат от това съоръжение, че допълнителната окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане е завършена.

Упоменатото съоръжение, което извършва временна операция по оползотворяване и обезвреждане, веднага изпраща съответното удостоверение/я до нотификатора и заинтересованите компетентни органи, удостоверяващо превоза/те, за който се отнася удостоверението/та.

е)

Когато се извърши доставка като описаната в алинея д), до съоръжение разположено респективно:

i)

в първоначалната страна изпращач или в друга държава-членка, се изисква нова нотификация в съответствие с разпоредбите на настоящия дял, или

ii)

в трета държава, се изисква нова нотификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, с допълнение, че разпоредбите относно заинтересованите компетентни органи се прилагат също и към първоначалния компетентен орган на първоначалната страна изпращач.

Член 16

Изисквания след съгласието за превоз

След като се даде съгласие за нотифициран превоз от заинтересованите компетентни органи, всички замесени предприятия попълват документа за превоз, или, в случай на обща нотификация, документите за движение по посочените точки, подписват го/ги и задържат копие или копия. Трябва да са изпълнени следните изисквания:

а)

Попълване на документа за превоз от нотификатора: след като нотификаторът получи съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и транзита или, по отношение на компетентния орган по транзита, мълчаливо съгласие, той/тя въвеждат действителната дата на превоза и попълват документа за превоз доколкото им е възможно.

б)

Предварителна информация относно действителното начало на превоза: нотификаторът изпраща подписани копия от попълнения документ за движение съгласно буква a), до заинтересованите компетентни органи и до получателя най-малко три работни дни преди да започне превоза.

в)

Документи, придружаващи всеки транспорт: нотификаторът запазва копие от документа за превоз. Всеки транспорт се придружава от документа за превоз и копия от документа за нотификация, съдържащи писмените съгласия и условията на заинтересованите компетентни органи. Документът за превоз се пази в съоръжението, което получава отпадъците.

г)

Писмено потвърждение за получаване на отпадъците от съоръжението: в срок от три дни след получаване на отпадъците, съоръжението предоставя писмено потвърждение, че отпадъците са получени.

Това потвърждение се съдържа в или прилага към документа за превоз.

Съоръжението изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи това потвърждение, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

д)

Сертификат за окончателно оползотворяване или обезвреждане от съоръжението: веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на окончателната операция по оползотворяване и обезвреждане, и не по-късно от една календарна година, или по-къс период в съответствие с член 9, параграф 7, след получаване на отпадъците, съоръжението извършващо операцията, на своя отговорност удостоверява, че е завършено окончателното оползотворяване или обезвреждане.

Този сертификат се съдържа в или прилага към документа за превоз.

Съоръжението изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

Член 17

Промени в превоза след съгласие

1.   Ако се направи съществена промяна в данните и/или условията на превоз, за който има съгласие, включително промени в планираното количество, маршрут, курс, дата на превоза или превозвач, нотификаторът информира незабавно заинтересованите компетентни органи и получателя и то преди началото на превоза, ако е възможно.

2.   В такива случаи се изпраща нова нотификация, освен ако всички заинтересовани компетентни органи не сметнат, че предложените промени не изискват нова нотификация.

3.   Когато тези промени включват компетентни органи, различни от заинтересованите в първоначалната нотификация, се изпраща нова нотификация.

ГЛАВА 2

Общи информационни изисквания

Член 18

Отпадъци, които трябва да бъдат придружавани от определена информация

1.   Отпадъците по член 3, параграфи 2 и 4, предназначени за превоз, са предмет на следните процедурни изисквания:

а)

С цел да се помогне за проследяването на превозите на тези отпадъци, лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците да се придружават от документа, който се съдържа в приложение VII.

б)

Документът, който се съдържа в приложение VII, се подписва от лицето което урежда превоза преди започването му и се подписва от съоръжението за оползотворяване или лабораторията и получателя, когато се получат въпросните отпадъци.

2.   Договорът, посочен в приложение VII, между лицето, което урежда превоза и получателя за оползотворяване на отпадъците, влиза в сила когато започне превоза и включва задължение, когато превозът на отпадъците или тяхното оползотворяване не може да се извърши според плана или когато е извършен незаконен превоз, то лицето което урежда превоза или получателят, когато това лице не е в състояние да извърши превоза на отпадъци или тяхното оползотворяване (например при неплатежоспособност), да:

а)

вземе обратно отпадъците или да гарантира тяхното оползотворяване по алтернативен начин; и

б)

обезпечи междувременно, ако е необходимо, тяхното складиране.

Лицето, което урежда превоза или получателят предоставят копие от договора срещу поискване от заинтересования компетентен орган.

3.   За целите на инспекцията, правоприлагането, планирането и статистиката, държавите-членки могат в съответствие с националното законодателство да изискват информация по параграф 1 за превози, обхванати от настоящия член.

4.   Информацията, посочена в параграф 1 се третира като поверителна, когато това се изисква от Общността и националното законодателство.

ГЛАВА 3

Общи изисквания

Член 19

Забрана за смесване на отпадъци по време на превоз

От началото на превоза до получаването в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, отпадъците, както са посочени в документа за нотифициране или, както е посочено в член 18, не се смесват с други отпадъци.

Член 20

Съхранение на документи и информация

1.   Всички документи изпратени до или от компетентните органи по отношение на нотифициран превоз се пазят в Общността най-малко три години от датата на начало на превоза, от компетентните органи, нотификатора, получателя и съоръжението, което получава отпадъците.

2.   Информация, дадена съгласно член 18, параграф 1, се пази в Общността най-малко три години от датата на начало на превоза, от лицето което урежда превоза, получателя и съоръжението, което получава отпадъците.

Член 21

Публичен достъп до нотификации

Компетентните органи по изпращането или местоназначението могат да направят публично достояние, чрез подходящи средства, като интернет например, информацията за уведомления за превози, за които са дали съгласие, когато тази информация не е поверителна по националното или законодателството на Общността.

ГЛАВА 4

Задължения за обратно вземане

Член 22

Вземане обратно, когато превозът не може да се извърши според плана

1.   Когато кой да е от заинтересованите компетентни органи научи, че превоз на отпадъци, включително тяхното оползотворяване или обезвреждане, не може да се извърши според плана в съответствие със сроковете от документите за нотификация и движение и/или договора по втората подточка на точка 4 от член 4 и член 5, той незабавно информира компетентния орган по изпращането. Когато съоръжение за оползотворяване или обезвреждане откаже получен превоз, то незабавно информира компетентния орган по местоназначение.

2.   Компетентният орган по изпращането гарантира, освен в случаите по параграф 3, че въпросните отпадъци са взети обратно от нотификатора на неговата територия на юрисдикция или някъде другаде в страната изпращач, както е посочено в съответствие с подреждането по важност в списъка в точка 15 от член 2, или, ако не е приложимо, от самият компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Това се извършва в рамките на 90 дни или друг срок, договорен между заинтересованите компетентни органи, след като компетентният орган по изпращането научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита, че разрешеният превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане не може да се извърши и е информиран относно причината/те за това. Това уведомяване може да произхожда от информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или транзита, inter alia, от други компетентни органи.

3.   Задължението за обратно вземане в параграф 2 не се прилага, ако компетентните органи по изпращането, транзита и местоназначението, ангажирани в обезвреждането или оползотворяването на отпадъците, са убедени, че отпадъците могат да бъдат рециклирани или обезвредени по алтернативен начин в страната по местоназначение или навсякъде от нотификатора или ако това не е приложимо, от компетентния орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Задължението за вземане обратно в параграф 2 не се прилага, ако превозваните отпадъци по време на операцията в съоръжението се смесят необратимо с другите отпадъци, преди заинтересованият компетентен орган да бъде известен, че превозът, за който е нотифицирано не може да се извърши съгласно параграф 1. Такава смес се оползотворява или обезврежда по алтернативен начин в съответствие с първа алинея.

4.   В случаите на обратно вземане, както е посочено в параграф 2 се представя нова нотификация, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обоснована молба от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Когато е уместно се изпраща нова нотификация от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, от кои да е други физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 от член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Нито един компетентен орган не се противопоставя или възразява срещу връщането на отпадъци от превоз, който не може да се извърши или срещу свързаната с това операция по оползотворяване и обезвреждане.

5.   В случаи на алтернативно уреждане извън първата страна по местоназначение съгласно параграф 3, се прави нова нотификация от първия нотификатор когато е уместно, или ако е неизпълнимо, от кои да е други физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 от член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Когато се прави нова нотификация от нотификатора, то се изпраща също на компетентния орган в първата страна изпращач.

6.   В случаи на алтернативно уреждане в първата страна по местоназначение съгласно параграф 3, се изисква нова нотификация и надлежно обоснована молба. Тази надлежно обоснована молба, чиято цел е съгласуване на алтернативното уреждане, се изпраща до компетентния орган по местоназначение и изпращане от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, до компетентния орган по местоназначение от първия компетентен орган по изпращането.

7.   Ако не се изпрати нова нотификация в съответствие с параграфи 4 или 6, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или член 16 от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, от всяко друго физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 на член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Ако се изпрати нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането в съответствие с параграфи 4 или 5, не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

8.   Задължението на нотификатора и допълнителното задължение на страната изпращач да вземе обратно отпадъците или да уреди алтернативно оползотворяване или обезвреждане приключва, когато съоръжението издаде сертификата за окончателно оползотворяване или обезвреждане по член 16, буква д) или когато е уместно, по член 15, буква д). В случаи на временно оползотворяване или обезвреждане по член 6, параграф 6, допълнителното задължение на страната изпращач приключва, когато съоръжението издаде удостоверението по член 15, буква г).

Ако дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция, се прилагат член 24, параграф 3 и член 25, параграф 2.

9.   Когато в държава-членка се открият отпадъци от превоз, който не може да се извърши, включително тяхното оползотворяване или обезвреждане, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да обезпечи, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин.

Член 23

Разходи за обратно вземане, когато превоза не може да се извърши

1.   Разходите, възникнали от връщането на отпадъци от превоз, който не може да се извърши, включително разходите за техния транспорт, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 22, параграф 2 или параграф 3 и разходите за складирането съгласно член 22, параграф 9 от датата, на която компетентният орган по изпращането научи, че този превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане не може да се извърши, се поемат от:

а)

от нотификатора, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2; или ако е неизпълнимо;

б)

от други физически или юридически лица ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в)

от компетентния орган по изпращането; или ако е неизпълнимо;

г)

както е договорено между заинтересованите компетентни органи.

2.   Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.

Член 24

Обратно вземане при незаконен превоз

1.   Когато даден компетентен орган открие превоз, който счита за незаконен, той незабавно информира останалите заинтересовани компетентни органи.

2.   Ако незаконният превоз е отговорност на нотификатора, компетентният орган по изпращането осигурява въпросните отпадъци:

а)

да бъдат взети обратно от нотификатора de facto; или ако няма изпратена нотификация;

б)

да бъдат взети обратно от нотификатора de jure; или ако е неизпълнимо;

в)

да бъдат взети обратно от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име; или ако е неизпълнимо;

г)

да бъдат рециклирани или обезвредени алтернативно в страната по местоназначение или изпращане от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име; или ако е неизпълнимо;

д)

да бъдат рециклирани или обезвредени алтернативно в друга държава от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, ако всички заинтересовани компетентни органи са съгласни.

Въпросното обратно вземане, оползотворяване или обезвреждане се извършва в срок от 30 дни, или друг срок, който може да бъде договорен между заинтересованите компетентни органи след като компетентният орган по изпращането научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита за незаконния превоз и причината/те за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или транзита, inter alia, от други компетентни органи.

В случаите на обратно вземане, както е посочено в букви a), б) и в), се изпраща нова нотификация, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обосновано искане от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Новата нотификация се представя от лицето или органа, изброени в букви a), б) или в), в съответствие с това разпореждане.

Нито един компетентен орган не се противопоставя или възразява срещу връщането на отпадъци при незаконен превоз. В случая на алтернативно уреждане, както е посочено в букви г) и д) от компетентния орган по изпращането, се представя нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обосновано искане от този орган.

3.   Ако незаконният превоз е отговорност на получателя, компетентният орган по местоназначение гарантира въпросните отпадъци да бъдат оползотворени или обезвредени по екологосъобразен начин:

а)

от получателя; или ако е неизпълнимо;

б)

от самия компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Това оползотворяване или обезвреждане се извършва в срок от 30 дни, или друг срок, който може да бъде договорен между заинтересованите компетентни органи след като компетентният орган по местоназначението научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита за незаконния превоз и причината(те) за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по изпращането и транзита, inter alia, от други компетентни органи.

За тази цел заинтересованите компетентни органи си сътрудничат в рамките на необходимото, за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците.

4.   Ако не се изпрати нова нотификация, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или 16 от лицето, отговорно за вземането обратно или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането.

Ако се изпрати нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането, не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

5.   По-специално в случаи, когато отговорността за незаконния превоз не може да се припише нито на нотификатора, нито на получателя, заинтересованите компетентни органи си сътрудничат, за да гарантират, че въпросните отпадъци са оползотворени или обезвредени.

6.   В случаите на временно оползотворяване или обезвреждане, посочени в член 6, параграф 6, когато се открие незаконен превоз след завършването на временната операция по оползотворяване и обезвреждане, допълнителното задължение на страната изпращач да вземе обратно отпадъците или да уреди алтернативно оползотворяване или обезвреждане приключва, когато съоръжението издаде сертификата, посочен в член 15, буква г).

Ако дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция, се прилагат параграф 3 и член 25, параграф 2.

7.   Когато в държава-членка се открият отпадъци от незаконен превоз, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да обезпечи, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин.

8.   Членове 34 и 36 не се прилагат в случаите, когато незаконните превози се върнат в страната изпращач и тази страна изпращач е обхваната от забраните, описани в тези членове.

9.   В случая на незаконен превоз съгласно определението в точка 35, буква ж) от член 2, лицето, което урежда превоза, е субект на същите задължения, установени в настоящия член, както и нотификатора.

10.   Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.

Член 25

Разходи за обратно вземане при незаконен превоз

1.   Разходите, възникнали от обратното вземане на отпадъци при незаконен превоз, включително разходите за техния транспорт, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 2 и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7 от датата на която компетентният орган по изпращането научи, че този превоз е незаконен, се поемат от:

а)

нотификатора de facto, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2; или ако не е изпратено никаква нотификация;

б)

нотификатора de jure или други физически или юридически лица, ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в)

компетентния орган по изпращането.

2.   Разходите за оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 3, включително възможен транспорт и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7, се поемат от:

а)

получателя; или ако е неизпълнимо;

б)

компетентния орган по местоназначението.

3.   Разходите за оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 5, включително възможен транспорт и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7, се поемат от:

а)

нотификатора, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2, и/или получателя, в зависимост от решението на замесените компетентни органи; или ако е неизпълнимо;

б)

други физически или юридически лица, ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в)

компетентните органи по изпращането и местоназначението.

4.   В случая на незаконен превоз съгласно определението в точка 35, буква ж) от член 2, лицето, което урежда превоза, е предмет на същите задължения, установени в настоящия член, както и нотификатора.

5.   Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.

ГЛАВА 5

Общи административни разпоредби

Член 26

Формат на съобщенията

1.   Информацията и документите, изброени по-долу, може да се изпращат по пощата:

а)

нотификация за планиран превоз съгласно членове 4 и 13;

б)

искане за информация и документация съгласно членове 4, 7 и 8;

в)

предоставяне на информация и документация съгласно членове 4, 7 и 8;

г)

писмено съгласие за превоз, нотифицирано съгласно член 9;

д)

условия за превоз съгласно член 10;

е)

възражения срещу превоз съгласно членове 11 и 12;

ж)

информация за решения за издаване на предварителни съгласия за специфични съоръжения за оползотворяване съгласно член 14, параграф 3;

з)

писмено потвърждение за получаване на отпадъците съгласно членове 15 и 16;

и)

сертификат за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците съгласно членове 15 и 16;

й)

предварителна информация относно действителното начало на превоза съгласно член 16;

к)

информация за промени в превоза след съгласие в съответствие с член 17; и

л)

писмените съгласия и документите за движение да се изпращат съгласно дялове IV, V и VI.

2.   Документите, посочени в параграф 1, може алтернативно да се предоставят при договореност между заинтересованите компетентни органи и нотификатора чрез следните методи за комуникация:

а)

по факс; или

б)

по факс, последван от поща; или

в)

по електронна поща с електронен подпис. В този случай, всеки печат или подпис се заменят от електронния подпис; или

г)

по електронна поща без електронен подпис, последван от поща.

3.   Документите придружаващи всеки превоз в съответствие с член 16, буква в) и член 18, може да бъдат в електронна форма с електронни подписи, ако е възможно да бъдат разчетени във всеки един момент по време на превоза и ако това е приемливо за заинтересованите компетентни органи.

4.   Информацията и документите, изброени в параграф 1, може да се предоставят и разменят при договореност между заинтересованите компетентни органи и нотификатора чрез средствата за обмен на електронни данни с електронен подпис или електронно удостоверяване на автентичност в съответствие с Директива 1999/93/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно рамка на Общността за електронните подписи (20), или подобна електронна система за удостоверяване на автентичност, която дава същото ниво на сигурност. В такива случаи следва да се изготвят организационни разпоредби за потока на обмен на електронни данни.

Член 27

Език

1.   Всяка нотификация, информация, документация или друго съобщение, предоставени съгласно разпоредбите на настоящия дял, се прави на език, приемлив за заинтересованите компетентни органи.

2.   Нотификаторът предоставя на заинтересованите компетентни органи, ако те поискат това, оторизиран превод (и) на език, приемлив за тях.

Член 28

Спор по въпроси на класификацията

1.   Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията що се отнася до разграничаването между отпадъци и вещества, които не са отпадъци, предметът на спора се третира като отпадъци. Това не засяга правото на страната по местоназначение да се разпорежда с експедирания материал в съответствие с националното си законодателство, след пристигане на експедирания материал, и когато това законодателство е в съответствие с Общността или международното право.

2.   Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на отпадъците, които са нотифицирани като отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIB или IV, отпадъците се разглеждат като отпадъци, изброени в приложение IV.

3.   Ако компетентните органи по изпращането и местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на операцията за третиране на отпадъците, т.е. дали да е оползотворяване или обезвреждане, се прилагат разпоредбите относно обезвреждане.

4.   Параграфи 1—3 се прилагат само по смисъла на настоящия регламент и не засягат правата на заинтересованите страни да отнасят всеки спор по тези въпроси към съда или арбитража.

Член 29

Административни разходи

Необходимите административни разходи за осъществяване на нотификацията и процедурите по надзор, както и обичайните разходи за необходимите анализи и инспекции, могат да бъдат поети от нотификатора.

Член 30

Споразумения за гранични територии

1.   В изключителни случаи и ако специфичната географска или демографска ситуация гарантира такава стъпка, държавите-членки могат да сключат двустранни споразумения, които облекчават процедурата за нотифициране за превози на специфични потоци отпадъци по отношение на презграничните превози до най-близкото подходящо съоръжение, разположено в граничната територия между двете заинтересовани държави-членки.

2.   Такива двустранни споразумения могат също да бъдат сключени, когато отпадъците се превозват от и третират в страната изпращач, но преминават транзитно през друга държава-членка.

3.   Държавите-членки могат също да сключат такива споразумения с държавите, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство.

4.   Тези споразумения се нотифицират на Комисията, преди да са влезли в сила.

ГЛАВА 6

Превози в рамките на Общността с транзит през трети страни

Член 31

Превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността с транзит през една или повече трети страни и отпадъците са предназначени за обезвреждане, компетентният орган по изпращането, в допълнение към разпоредбите на настоящия дял, отправя запитване до компетентния орган в третите държави дали те желаят да изпратят своето писмено съгласие за планирания превоз:

а)

в случая на страни по Базелската конвенция, в срок от 60 дни, освен ако не се е отказал от това право в съответствие с клаузите на тази конвенция; или

б)

в случая на страни, които не са страни по Базелската конвенция, в срок, договорен между компетентните органи.

Член 32

Превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността с транзит през една или повече трети страни, към които не се прилага Решението на ОИСР и отпадъците са предназначени за оползотворяване, се прилага член 31.

2.   Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността, включително превози между местности в същата държава-членка, с транзит през една или повече трети държави, по отношение на които се прилага Решението на ОИСР и отпадъците са предназначени за оползотворяване, съгласието, посочено в член 9 може да се даде мълчаливо, и ако не се получи никакво възражение или не се посочат никакви условия, превозът може да започне 30 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8.

ДЯЛ III

ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ ПРЕДИМНО В РАМКИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 33

Прилагане на настоящия регламент по отношение на превози предимно в рамките на държавите-членки

1.   Държавите-членки създават подходяща система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци предимно в рамките на тяхната юрисдикция. Тази система трябва да взема предвид необходимостта от съгласуваност със системата на Общността, създадена чрез дялове II и VII.

2.   Държавите-членки информират Комисията за тяхната система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци. Комисията информира останалите държави-членки за това.

3.   Държавите-членки могат да прилагат системата, предвидена в дялове II и VII, в рамките на тяхната юрисдикция.

ДЯЛ IV

ИЗНОС ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 1

Износ на отпадъци за обезвреждане

Член 34

Забранен износ, освен към държавите от ЕАСТ

1.   Забранява се целия износ на отпадъци от Общността, предназначени за обезвреждане.

2.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на износ на отпадъци, предназначени за обезвреждане в държавите от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция.

3.   Въпреки това, се забранява износ на отпадъци за обезвреждане към държава от ЕАСТ, която е страна по Базелската конвенция:

а)

когато страната от ЕАСТ забранява вноса на такива отпадъци; или

б)

ако компетентният орган по изпращането има причина да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани по екологосъобразен начин съгласно член 49, в заинтересованата страна по местоназначение.

4.   Настоящата разпоредба не засяга задълженията за вземане обратно, както определено в членове 22 и 24.

Член 35

Процедури при износ към страни от ЕАСТ

1.   Когато отпадъци, предназначени за обезвреждане, се изнасят от Общността към държави от ЕАСТ, страни по Базелската конвенция, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

компетентният орган по транзита извън Общността разполага с 60 дни след датата на изпращане на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за превоза, за който е нотифицирано, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б)

компетентният орган по изпращането в Общността взема решение за съгласие за превоза, посочен в член 9, само след като получи писмено съгласие от компетентния орган по местоназначение, и когато е уместно, мълчаливото или писмено съгласие на компетентния орган по транзита извън Общността, и не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по транзита. Компетентният орган по изпращането може да вземе решението преди изтичането на 61-дневния срок, ако има писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

3.   Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а)

компетентният орган по транзита в Общността потвърждава получаването на нотификацията от нотификатора;

б)

компетентните органи по изпращането, и когато е уместно, по транзита в Общността, изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза до митническия пункт на износа и до изходящия митническия пункт на Общността;

в)

копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до митническия пункт на износа и изходящия митнически пункт на Общността;

г)

веднага след като отпадъците напуснат Общността, изходящия митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган по изпращането в Общността, обявявайки, че отпадъците са напуснали Общността;

д)

ако 42 дни след като отпадъците са напуснали Общността, компетентния орган по изпращането в Общността не получи информация от съоръжението относно получаването на отпадъците, той незабавно информира компетентния орган по местоназначението; и

е)

договорът, посочен във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5 постановява, че:

i)

ако съоръжението издаде неверен сертификат за обезвреждане, водещо до освобождаване на финансовата гаранция, получателят поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по изпращането и разходите за тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен и екологосъобразен начин,

ii)

в срок от три дни след получаване на отпадъците за обезвреждане, съоръжението изпраща подписани копия от попълнения документ за превоз, като изключим сертификата за обезвреждане, посочен в точка iii), до нотификатора и заинтересованите компетентни органи, и

iii)

веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след приключване на обезвреждането, и не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците, съоръжението на своя отговорност сертифицира, че обезвреждането е приключило и изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

4.   Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а)

нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е уместно, по транзита извън Общността, и ако са спазени условията, определени в него;

б)

има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в)

има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г)

осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.   Когато отпадъците се изнасят, те са предназначени за операции по обезвреждане в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има разрешение да работи в страната по местоназначение.

6.   Ако митническия пункт на износа или изходящия митническия пункт на Общността открие незаконен превоз, то незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а)

незабавно информира компетентния орган по изпращането в Общността; и

б)

гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането не реши другояче и не изпрати това си решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в който са задържани отпадъците.

ГЛАВА 2

Износ на отпадъци за оползотворяване

Раздел 1

Износ към държави, за които не се прилага Решението на ОИСР

Член 36

Забрана за износ

1.   Забранява се износа от Общността на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване в държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР:

а)

отпадъците, изброени като опасни в приложение V;

б)

отпадъците, изброени в приложение V, част 3;

в)

опасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V;

г)

смеси на опасни отпадъци и смеси на опасни с безопасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V;

д)

отпадъци, които страната по местоназначение е съобщила като опасни съгласно член 3 от Базелската конвенция;

е)

отпадъците, вносът на които е забранен от страната по местоназначение; или

ж)

отпадъци, за които компетентният орган по изпращането има причина да смята, че няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната по местоназначение.

2.   Настоящата разпоредба не засяга задълженията за обратно вземане, описани в членове 22 и 24.

3.   Държавите-членки могат в изключителни случаи, на база документални доказателства, предоставени по подходящ начин от нотификатора, да приемат разпоредби, разрешаващи специфичните опасни отпадъци, изброени в приложение V, да бъдат изключени от забраната за износ, ако не проявяват никое от свойствата изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО, като вземат предвид, що се отнася до свойствата H3—H8, H10 и H11 определени в това приложение, максимално допустимите граници, определени в Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. заменящо Решение 94/3/EО относно което установяването на списък на отпадъци съгласно член 1, буква a) от Директива 75/442/EИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/EО на Съвета относно установяването на списък на опасни отпадъци съгласно член 1, параграф 4 от Директива 91/689/EИО на Съвета относно опасните отпадъци (21).

4.   Фактът, че отпадъците не са изброени като опасни в приложение V, или че са изброени в приложение V, част 1, списък B, не изключва възможността, в изключителни случаи, характеризирането на такива отпадъци като опасни и следователно предмет на забраната за износ, ако те проявяват някое от свойствата, изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО като вземат предвид, що се отнася до свойствата H3—H8, H10 и H11, определени в това приложение, максимално допустимите граници, определени в Решение 2000/532/EО на Комисията, както е предвидено в член 1, параграф 4, второ тире от Директива 91/689/EИО и във встъпителния параграф от приложение III към настоящия регламент.

5.   В случаите, посочени в параграфи 3 и 4, заинтересованата държава-членка информира предвидената страна по местоназначение, преди да вземе решение. Държавите-членки съобщават за тези случаи на Комисията преди края на всяка календарна година. Комисията препраща информацията до всички държави-членки и до секретариата на Базелската конвенция. На база представената информация Комисията може да прави коментари и когато е уместно, да адаптира приложение V в съответствие с член 58.

Член 37

Процедури при износ на отпадъците, изброени в приложение III или IIIA

1.   В случая на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA и износа, на които не е забранен съгласно член 36, в срок от 20 дни от влизането в сила на настоящия регламент, Комисията изпраща писмено искане до всяка държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, с която изисква:

i)

писмено потвърждение, че отпадъците могат да бъдат изнесени от Общността за оползотворяване в тази държава; и

ii)

посочване на контролната процедура, ако има такава, която ще се използва в страната по местоназначение.

На всяка държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, се дават следните възможности:

а)

забрана; или

б)

процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие като описаната в член 35; или

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение.

2.   Преди датата на прилагане на настоящия регламент, Комисията приема регламент, като взема предвид всички отговори, получени съгласно параграф 1 и информира Комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 2006/12/EО.

Ако дадена страна не издаде потвърждение съгласно параграф 1 или ако с дадена държава по някаква причина не е установена връзка, се прилага параграф 1, буква б).

Комисията периодично актуализира приетия регламент.

3.   Ако дадена държава посочи в своя отговор, че определени превози на отпадъци не са предмет на никакъв контрол, за такива превози се прилага член 18 mutatis mutandis.

4.   Когато се изнасят отпадъци, те следва да бъдат предназначени за операции по оползотворяване в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има право да работи в страната по местоназначение.

5.   В случая на превоз на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III или превоз на смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III или IIIA, или превоз на отпадъци, класифицирани в приложение IIIB, и при условие че износа не е забранен съгласно член 36, се прилага параграф 1, буква б) от настоящия член.

Раздел 2

Износ към страни, за които се прилага Решението на ОИСР

Член 38

Износ на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и IVA

1.   Когато отпадъците, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и IVA, отпадъците, които не са класифицирани или смесите на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция от приложение III, IV или IVA, се изнасят от Общността и са предназначени за оползотворяване в държави, за които се прилага Решението на ОИСР, с или без транзит през държави, за които се прилага Решението на ОИСР, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2, 3 и 5.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

смесите на отпадъците, изброени в приложение IIIA, предназначени за временна операция, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, ако е извършена каква да е временна или окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане в страната, по отношение на която не се прилага Решението на ОИСР;

б)

отпадъците, изброени в приложение IIIБ, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;

в)

съгласието, което се изисква в съответствие с член 9, може да бъде дадено под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по местоназначение извън Общността.

3.   По отношение на износа на отпадъците, изброени в приложения IV и IVA, се прилагат следните допълнителни разпоредби:

а)

компетентните органи по изпращането и когато е уместно, по транзита в Общността изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза, до митническия пункт на износа и до изходящия митнически пункт на Общността;

б)

копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до митническия пункт на износа и изходящия митнически пункт на Общността;

в)

веднага след като отпадъците напуснат Общността, изходящия митнически пункт на излизането от Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган по изпращането в Общността, обявявайки, че отпадъците са напуснали Общността;

г)

ако 42 дни след като отпадъците са напуснали Общността, компетентния орган по изпращането в Общността не получи информация от съоръжението относно получаването на отпадъците, той незабавно информира компетентния орган по местоназначение; и

д)

договорът, посочен във втората алинея от точка 4 от член 4 и член 5 посочва, че:

i)

ако съоръжението издаде неверен сертификат за оползотворяване, водещ до освобождаване на финансовата гаранция, получателят поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по изпращането и разходите за тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен и екологосъобразен начин;

ii)

в срок от три дни след получаване на отпадъците за оползотворяване, съоръжението изпраща подписани копия от попълнения документ за движение, като изключим удостоверението за оползотворяване по подточка iii), до нотификатора и заинтересованите компетентни органи; и

iii)

веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след приключване на оползотворяването и не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците, съоръжението на своя отговорност сертифицира, че оползотворяването е приключило и изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

4.   Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а)

нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението, и когато е уместно по транзита, или ако е дадено или се счита за дадено мълчаливо съгласие от компетентните органи по местоназначение и транзит извън Общността и ако са спазени условията, определени в него;

б)

са спазени член 35, параграф 4, букви б), в) и г).

5.   Ако износ, като описания в параграф 1, на отпадъци, изброени в приложения IV и IVA минава транзитно през страна, към която не се прилага Решението на ОИСР, се прилагат следните адаптации:

а)

компетентният орган по транзита, към който не се прилага Решението на ОИСР, разполага с 60 дни след датата на изпращането на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за нотифицирания превоз, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б)

компетентният орган по изпращането в Общността взема решение за съгласие за превоза, посочен член 9, само след като получи мълчаливо или писмено съгласие от този компетентен орган по транзита, към който не се прилага Решението на ОИСР, и не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по транзита. Компетентният орган по изпращането може да вземе решението преди изтичането на 61-дневния срок, ако има писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

6.   Когато отпадъците се изнасят, те следва да бъдат предназначени за операции по оползотворяване в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има разрешение да работи в страната по местоназначение.

7.   Ако митническия пункт на износа или изходящия митнически пункт на Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а)

незабавно информира компетентния орган по изпращането в Общността; и

б)

гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането не реши другояче и не изпрати това си решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в който са задържани отпадъците.

ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 39

Износ към Антарктика

Забранява се износа на отпадъци от Общността към Антарктика.

Член 40

Износ към отвъдморски страни или територии

1.   Забранява се износ от Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии.

2.   Що се отнася до износ на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, забраната, описана в член 36, се прилага mutatis mutandis.

3.   Що се отнася до износ на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, които не са обхванати от забраната, описана в параграф 2, разпоредбите от дял II се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ V

ВНОС В ОБЩНОСТТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 1

Внос на отпадъци за обезвреждане

Член 41

Забранен внос, освен от държава, която е страна по Базелската конвенция или с действащо споразумение или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.   Забранява се вноса в Общността на отпадъци, предназначени за обезвреждане, освен тези от:

а)

страните, които са страни по Базелската конвенция; или

б)

други страни, с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция; или

в)

други страни, с които отделните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

г)

други територии в случаи когато, при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно букви б) или в), или когато или няма компетентен орган в страната изпращач, или има, но не е в състояние да действа.

2.   В изключителни случаи, отделните държави-членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за обезвреждането на специфични отпадъци в тези държави-членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната изпращач.

Тези споразумения и спогодби следва да са съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция.

Тези споразумения и спогодби гарантират, че операциите по обезвреждане ще бъдат осъществявани в оторизирано съоръжение и ще спазват изискванията за екологосъобразно управление.

Тези споразумения и спогодби гарантират също, че отпадъците са произведени в страната изпращач, и че обезвреждането ще се извърши изключително в държавата-членка, която е сключила споразумението или спогодбата.

Тези споразумения или спогодби се нотифицират на Комисията преди тяхното сключване. Въпреки това, в аварийни ситуации обаче за тях може да бъде нотифицирано до един месец след сключването.

3.   Двустранните или многостранни споразумения или спогодби, въведени в съответствие с параграф 1, букви б) и в), се базират на процедурните изисквания на член 42.

4.   От страните посочени в параграф 1, букви a), б) и в) се изисква да представят предварително надлежно обосновано искане до компетентния орган на държавата-членка по местоназначение, на база на това, че нямат и не могат обосновано да придобият техническия капацитет и необходимите съоръжения с цел обезвреждане на отпадъците по екологосъобразен начин.

Член 42

Процедурни изисквания за вноса от държава, която е страна по Базелската конвенция или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.   Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за обезвреждане от държави, страни по Базелската конвенция, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

компетентният орган по транзита извън Общността разполага с 60 дни след датата на изпращане на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за превоза, които са нотифицирани, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б)

в случаите, посочени в член 41, параграф 1, буква г), включващи кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не се изисква съгласието на компетентните органи по изпращането.

3.   Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а)

компетентният орган по транзита в Общността потвърждава получаването на нотификацията от нотификатора, с копия до заинтересованите компетентни органи;

б)

компетентните органи по местоназначение, и когато е уместно, по транзита в Общността, изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза до входящия митнически пункт на Общността;

в)

копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до входящия митнически пункт на Общността; и

г)

след като извърши необходимите митнически формалности, митническия пункт на влизането в Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентните органи по местоназначение и транзит в Общността, обявявайки, че отпадъците са влезли в Общността.

4.   Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а)

нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението, и когато е уместно, по транзита и ако са спазени условията, определени в него;

б)

има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в)

има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г)

осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.   Ако митническия пункт на влизане в Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а)

незабавно информира компетентния орган по местоназначение в Общността, който информира компетентния орган по изпращането извън Общността; и

б)

гарантира задържане на отпадъците докато компетентния орган по изпращането извън Общността не реши друго и не изпрати това свое решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в което са задържани отпадъците.

ГЛАВА 2

Внос на отпадъци за оползотворяване

Член 43

Забранен внос, освен от страна, за която се прилага Решението на ОИСР или страна, която е договаряща страна по Базелската конвенция или с действащо споразумение или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.   Забранява се вноса в Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване, освен тези от:

а)

страните, за които се прилага Решението на ОИСР; или

б)

други страни, които са договарящи се страни по Базелската конвенция; или

в)

други страни, с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция; или

г)

други страни, с които отделните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

д)

други територии в случаи когато, при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно букви б) или в), или когато или няма компетентен орган в страната изпращач, или има, но не е в състояние да действа.

2.   В изключителни случаи, отделните държави-членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за оползотворяването на специфични отпадъци в тези държави-членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната изпращач.

В такива случаи се прилага член 41, параграф 2.

3.   Двустранните или многостранни споразумения или спогодби, въведени в съответствие с параграф 1, букви в) и г) се базират на процедурните изисквания на член 42, дотолкова, доколкото могат да бъдат приложими.

Член 44

Процедурни изисквания за вноса от страна, за която се прилага Решението на ОИСР или от други територии по време на кризисни ситуации или война

1.   Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за оползотворяване, от страни и през страни, за които се прилага Решението на ОИСР, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

съгласието, изисквано в съответствие с член 9, може да се даде под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по изпращането извън Общността;

б)

нотификаторът може да представи предварителна писмена нотификация в съответствие с член 4; и

в)

в случаите, посочени в член 43, параграф 1, буква д), включващи кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не се изисква съгласието на компетентните органи по изпращането.

3.   Освен това трябва да се спазва член 42, параграф 3, букви б), в) и г).

4.   Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а)

нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е уместно, по транзита или ако е дадено или се счита за дадено мълчаливо съгласие от компетентния орган по изпращането извън Общността и ако са спазени условията, определени в него;

б)

има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в)

има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г)

осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.   Ако входящият митнически пункт на Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а)

незабавно информира компетентния орган по местоназначение в Общността, който информира компетентния орган по изпращането извън Общността; и

б)

гарантира задържане на отпадъците докато компетентния орган по изпращането извън Общността не реши друго и не изпрати това свое решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в което са задържани отпадъците.

Член 45

Процедурни изисквания за вноса от страна, за която не се прилага Решението на ОИСР, и която е страна по Базелската конвенция или от други територии по време на ситуации на кризи или война

Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за оползотворяване:

а)

от страна, към която не се прилага Решението на ОИСР; или

б)

през коя да е държава, към която не се прилага Решението на ОИСР и която е също страна по Базелската конвенция,

член 42 се прилага mutatis mutandis.

ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 46

Внос от отвъдморски страни или територии

1.   Когато в Общността се внасят отпадъци от отвъдморски страни или територии, дял II се прилага mutatis mutandis.

2.   Една или повече отвъдморски страни и територии и държавата-членка, с която са свързани, могат да прилагат национални процедури за превози от отвъдморската страна или територия към тази държава-членка.

3.   Държавите-членки, които прилагат параграф 2, нотифицират Комисията за прилаганите национални процедури.

ДЯЛ VI

ТРАНЗИТ ПРЕЗ ОБЩНОСТТА ОТ И КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 1

Транзит на отпадъци за обезвреждане

Член 47

Транзит през Общността на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато отпадъци, предназначени за обезвреждане, се превозват през държавите-членки от и към трети страни, член 42 се прилага mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени по-долу:

а)

първият и последният компетентен орган по транзита в Общността, когато е уместно, изпраща подпечатано копие от решенията за съгласие за превоза или, ако има мълчаливо съгласие, копие от потвърждението в съответствие с член 42, параграф 3, буква a), до входящите и изходящите митнически пунктове на Общността респективно; и

б)

веднага, щом отпадъците са напуснали Общността, изходящият митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган/и по транзита в Общността, обявявайки че отпадъците са напуснали Общността.

ГЛАВА 2

Транзит на отпадъци за оползотворяване

Член 48

Транзит през Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите-членки от и към държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, член 47 се прилага mutatis mutandis.

2.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите-членки от и към държава, към която се прилага Решението на ОИСР, член 44 се прилага mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени по-долу:

а)

първият и последният компетентен орган по транзита в Общността, когато е уместно, изпраща подпечатано копие от решенията за съгласие за превоза или, ако има мълчаливо съгласие, копие от потвърждението в съответствие с член 42, параграф 3, буква a), до входящите и изходящите митнически пунктове на Общността респективно; и

б)

веднага, щом отпадъците са напуснали Общността, изходящият митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган/и по транзита в Общността, обявявайки че отпадъците са напуснали Общността.

3.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване се превозват през държавите-членки от държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, към държава, за която се прилага Решението на ОИСР или обратно, параграф 1 се прилага що се отнася до държавата, към която не се прилага Решението на ОИСР, а параграф 2 се прилага що се отнася до държавата, за която се прилага Решението на ОИСР.

ДЯЛ VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Допълнителни задължения

Член 49

Опазване на околната среда

1.   Производителят, нотификаторът и други замесени предприятия в превоза на отпадъци и/или тяхното оползотворяване или обезвреждане, предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че всички експедирани от тях отпадъци се управляват без да се застрашава здравето на човека и по екологосъобразен начин за времето на превоза и по време на тяхното оползотворяване и обезвреждане. По-специално, когато превоза се осъществява в Общността, се спазват изискванията на член 4 от Директива 2006/12/EО и останалото законодателство на Общността за отпадъци.

2.   В случая на износ от Общността, компетентния орган по изпращането в Общността:

а)

изисква и полага всички усилия да гарантира, че всички изнесени отпадъци се управляват по екологосъобразен начин за времето на превоза, включително оползотворяването съгласно членове 36 и 38 или обезвреждането съгласно член 34, в третата страна, която е страна по местоназначението;

б)

забранява износ на отпадъци към трети държави, ако има основание да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с изискванията на буква a).

Що се отнася до операцията по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, може да се допусне, inter alia, че е налице екологосъобразно управление, ако нотификаторът или компетентният орган в страната по местоназначение може да демонстрира, че съоръжението, което получава отпадъците, се експлоатира в съответствие с такива стандарти за опазване на здравето на човека и околната среда, които в общи линии са еквивалентни на стандартите, установени в законодателството на Общността.

Това допускане обаче не накърнява общата оценка за екологосъобразно управление за времето на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в третата страна по местоназначение.

Когато се търси упътване за екологосъобразно управление, може да се използват ръководствата, изброени в приложение VIII.

3.   В случая на внос в Общността, компетентния орган по местоназначение в Общността:

а)

изисква и предприема необходимите стъпки за да гарантира, че всички експедирани отпадъци в неговата територия на юрисдикция се управляват, без да се застрашава здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които могат да нанесат вреда на околната среда, и в съответствие с член 4 от Директива 2006/12/EО и останалото законодателство на Общността за отпадъци, за времето на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в страната по местоназначение;

б)

забранява внос на отпадъци от трети страни, ако има основание да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с изискванията на буква a).

Член 50

Изпълнение в държавите-членки

1.   Държавите-членки определят правилата за санкции, прилагани при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат всички мерки, необходими за да се гарантира тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки информират Комисията за тяхното национално законодателство, отнасящо се до предотвратяване и откриване на незаконни превози и санкциите за такива превози.

2.   Държавите-членки, чрез мерки за изпълнението на настоящия регламент, извършват, inter alia, проверки на фирми и предприятия в съответствие с член 13 на Директива 2006/12/EО и проверки на място на превози на отпадъци или на тяхното оползотворяване или обезвреждане.

3.   Проверките на превози може да се правят по-специално:

а)

в мястото на произход, извършвани заедно с производителя, притежателя или нотификатора;

б)

на местоназначението, извършвани заедно с получателя или съоръжението;

в)

на границите на Общността; и/или

г)

по време на превоза в рамките на Общността.

4.   Проверките на превози включват инспекцията на документи, потвърждението за идентичност и, когато е уместно, физическа проверка на отпадъците.

5.   Държавите-членки си сътрудничат една с друга, двустранно или многостранно, с цел да улеснят предотвратяването и откриването на незаконни превози.

6.   Държавите-членки определят онези лица от техния постоянен персонал, които ще бъдат отговорни за сътрудничеството, посочено в параграф 5 и определят централния пункт/ове за физическите проверки, посочени в параграф 4. Информацията се изпраща до Комисията, която разпространява пълен списък до кореспондентите по член 54.

7.   По молба на друга държава-членка, дадена държава-членка може да предприеме принудителни действия срещу лица, заподозрени в незаконен превоз на отпадъци, които лица се намират в тази държава-членка.

Член 51

Доклади от държавите-членки

1.   Преди края на всяка календарна година, всяка държава-членка изпраща до Комисията копие от доклада за предишната календарна година, който доклад в съответствие с член 13, параграф 3 от Базелската конвенция, се изготвя и представя на Секретариата на тази конвенция.

2.   Преди края на всяка календарна година, държавите-членки изготвят също и доклад за предишната година, на база на допълнителния въпросник за докладване, даден в приложение IX и го изпраща на Комисията.

3.   Докладите, изготвени от държавите-членки в съответствие с параграфи 1 и 2, се изпращат до Комисията в електронен формат.

4.   На всеки три години Комисията изготвя доклад, на база на горепосочените доклади, за изпълнението на настоящия регламент от Общността и нейните държави-членки.

Член 52

Международно сътрудничество

Държавите-членки, когато е уместно и необходимо съвместно с Комисията, си сътрудничат с други страни по Базелската конвенция и междудържавни организации, inter alia, чрез обмен и/или споделяне на информация, чрез насърчаването на екологосъобразни технологии и разработването на съответните кодекси за добрата практика.

Член 53

Определяне на компетентните органи

Държавите-членки определят компетентния орган или органи, отговорни за изпълнението на настоящия регламент. Всяка държава-членка определя единствен компетентен орган по транзита.

Член 54

Определяне на кореспондентите

Държавите-членки и Комисията определят поотделно един или повече кореспонденти, отговорни за информирането или консултирането на лица или предприятия, отправили запитвания. Кореспондентът на Комисията изпраща до кореспондентите на държавите-членки всички въпроси, отправени към него/нея, които ги касаят и обратно.

Член 55

Определяне на митнически служби на влизане в и на излизане от Общността

Държавите-членки могат да посочат специфични изходящи и входящи митнически пунктове на Общността за превоз на отпадъци, влизащи и напускащи Общността. Ако държавите-членки решат да посочат такива митнически учреждения, няма да се разрешава никакъв превоз на отпадъци през други гранични пунктове в рамките на държавата-членка за целите на влизане в или напускане на Общността.

Член 56

Нотифициране на и информация относно определяния

1.   Държавите-членки нотифицират Комисията за определянето на:

а)

компетентните органи, съгласно член 53;

б)

кореспондентите, съгласно член 54; и

в)

когато е уместно, изходящи и входящи митнически пунктове на Общността, съгласно член 55.

2.   По отношение на горепосоченото, държавите-членки съобщават на Комисията следната информация:

а)

име/а;

б)

пощенски адрес/и;

в)

адрес/и на електронна поща;

г)

телефонен номер/а;

д)

номер/а на факс; и

е)

езици, приемливи за компетентните органи.

3.   Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията за всички промени в тази информация.

4.   Тази информация, както и всички промени в нея, се изпращат до Комисията в електронен формат, а също и на хартия, ако така се изисква.

5.   Комисията публикува на своята интернет страница списъците с определените компетентни органи, кореспонденти и митнически учреждения на влизане в и на излизане от Общността, и актуализира тези списъци, когато е уместно.

ГЛАВА 2

Други разпоредби

Член 57

Заседания на кореспондентите

По искане на държавите-членки или ако е уместно, Комисията периодично провежда заседания на кореспондентите за обсъждане на въпросите, възникнали по настоящия регламент. На тези заседания или на част от тях, се канят и съответните заинтересовани страни, когато всички държави-членки и Комисията са се споразумели, че това е уместно.

Член 58

Изменение на приложения

1.   Приложенията могат да бъдат изменяни от Комисията чрез регламенти и в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО, за да се вземе предвид научно-техническия напредък. Освен това:

а)

приложения I, II, III, IIIA, IV и V следва да бъдат изменени, за да се вземат предвид промените, договорени по Базелската конвенция и Решението на ОИСР; освен това, приложение IВ за специфичните инструкции за попълване на документите за уведомление и движение ще бъде завършено най-късно на датата на прилагане на настоящия регламент, отчитайки инструкциите на ОИСР;

б)

към приложения IIIБ, IV или V могат да се добавят некласифицирани отпадъци, на временна база в очакване на решение за тяхното включване в съответните приложения към Базелската конвенция или към Решението на ОИСР;

в)

при получаване на искане на държава-членка, смеси от два или повече отпадъци, изброени в приложение III, могат да се обсъждат за включване в приложение IIIA в случаите, посочени в член 3, параграф 2 на временна база, в очакване на решение за тяхното включване в съответните приложения към Базелската конвенция или към решението на ОИС. Първите позиции, които следва да бъдат включени в приложение IIIA, се въвеждат, ако е рационално, на датата на прилагане на настоящия регламент и най-късно шест месеца след тази дата. Приложение IIIA може да съдържа условието една или повече от позициите в него да не се прилагат за износ към държавите, към които не се прилага Решението на ОИСР;

г)

установяват се случаите на изключения по член 3, параграф 3, и когато е необходимо, такива отпадъци се добавят към приложения IVA и V и се заличават от приложение III;

д)

приложение V се изменя, за да отрази промените към списъка с опасни отпадъци, приет в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/EИО;

е)

приложение VIII се изменя, за да отрази съответните международни конвенции и споразумения.

2.   Когато се изменя приложение IX, комитетът, създаден чрез Директива 91/692/EИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на доклади за прилагането на някои директиви, свързани с околната среда (22), трябва изцяло да участва в преговорите.

3.   Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО е определен да бъде три месеца.

Член 59

Допълнителни мерки

1.   Комисията може да приеме допълнителни мерки, свързани с изпълнението на настоящия регламент както следва:

а)

метод за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, описани в член 6;

б)

насоки за прилагането на член 12, параграф 1, буква ж);

в)

допълнителни условия и изисквания по отношение на съоръжения за оползотворяване с предварително съгласие по член 14;

г)

насоки за прилагането на член 15 по отношение идентифицирането и проследяването на отпадъци, претърпяващи съществени промени при временната операция по оползотворяване и обезвреждане;

д)

насоки за сътрудничеството на компетентните органи във връзка с незаконните превози, посочени в член 24;

е)

технически и организационни изисквания за практическото осъществяване на обмена на електронни данни и предоставянето на документи и информация в съответствие с член 26, параграф 4;

ж)

допълнително ръководство относно използването на езици, посочено в член 27;

з)

допълнително разяснение на процедурните изисквания на дял II, що се отнася до тяхното прилагане при износа, вноса и транзита на отпадъци от, към и през Общността;

и)

допълнително ръководство относно недефинирани правни термини.

2.   Тези мерки се решават в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

3.   Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО е определен да бъде три месеца.

Член 60

Преглед

1.   До 15 юли 2006 г. Комисията приключва своя преглед на връзката между съществуващото секторно законодателство за здравето на хората и животните, включително превози на отпадъци, обхванати от Регламент (EО) № 1774/2002 и разпоредбите на настоящия регламент. Ако е необходимо, този преглед се придружава от подходящи предложения с оглед постигането на еквивалентно ниво на процедурите и режима за контрол при превоза на такива отпадъци.

2.   В рамките на пет години след 12 юли 2007 г., Комисията прави преглед на прилагането на член 12, параграф 1, буква в), включително неговото влияние върху опазването на околната среда и функционирането на вътрешния пазар. Ако е необходимо, този преглед се придружава от подходящи предложения за изменение на настоящата разпоредба.

Член 61

Отменяне

1.   С настоящото Регламент (ЕИО) № 259/93 и Решение 94/774/EО се отменят считано от 12 юли 2007 г.

2.   Позоваванията на отменения Регламент (ЕИО) № 259/93 се считат за позовавания към настоящия регламент.

3.   С настоящото Решение 1999/412/EО се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

Член 62

Преходни правила

1.   Всеки превоз, който е нотифициран и за който компетентният орган по местоназначение е дал потвърждение преди 12 юли 2007 г., е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 259/93.

2.   Всеки превоз, за който заинтересованите компетентни органи са дали тяхното съгласие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93, се извършва не по-късно от една година след 12 юли 2007 г.

3.   Докладването съгласно член 41, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 259/93 и член 51 на настоящия регламент за 2007 г., се прави въз основа на въпросника, съдържащ се в Решение 1999/412/EО.

Член 63

Преходни разпоредби за някои държави-членки

1.   До 31 декември 2010 г. всички превози до Латвия на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в тези приложения, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогирация от някои разпоредби на Директива 96/61/EО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението на местоназначение.

2.   До 31 декември 2012 г. всички превози до Полша на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12 до 31 декември 2007 г. компетентните органи могат да възразяват срещу превози до Полша за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

 

B2020 и GE020 (отпадъци от стъкло)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 и GH013 (твърди отпадъци от пластмаса)

 

B3020 (отпадъци от хартия)

 

B3140 (отпадъци от пневматични гуми)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен и живак)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

С изключение на отпадъци от стъкло, отпадъци от хартия и отпадъци от пневматични гуми, този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2012 г., компетентните органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11 по отношение на превози до Полша на:

а)

следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

и на

б)

отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в приложенията.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временно дерогиране на някои разпоредби на Директива 96/61/EО по време на периода, в който временното дерогиране се прилага към съоръжението по местоназначение.

3.   До 31 декември 2011 г., всички превози до Словакия на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, са предмет на процедурата на предварително писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогация от някои разпоредби на Директиви 94/67/EО (23) и 96/61/EО, Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгарянето на отпадъци (24) и Директива 2001/80/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаването на емисии на определени замърсители във въздуха от големи горивни инсталации (25), по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

4.   До 31 декември 2014 г., всички превози до България на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварително писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2009 г., българските компетентни органи могат да повдигат възражения срещу превози до България за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен и живак)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2009 г., българските компетентни органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11, срещу превози до България на:

а)

следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

и на

б)

отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения.

Чрез дерогация от член 12, българските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временната дерогация от някои разпоредби на Директива 96/61/EО или Директива 2001/80/EО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

5.   До 31 декември 2015 г., всички превози до Румъния на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, румънските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

 

B2070

 

B2100, с изключение на отпадъци от диалуминиев триоксид

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен, живак и талий)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2011 г., румънските компетентни органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11, срещу превози до Румъния на:

а)

следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

и на

б)

отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в тези приложения.

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 3 от Директива 2006/12/EО.

Чрез дерогация от член 12, румънските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогация от някои разпоредби на Директива 96/61/EО, Директива 2000/76/EО или Директива 2001/80/EО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

6.   Когато в настоящия член се прави позоваване на дял II по отношение на отпадъците, изброени в приложение III, не се прилагат член 3, параграф 2, член 4, втората алинея от точка 5 и членове 6, 11, 22, 23, 24, 25 и 31.

Член 64

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 12 юли 2007 г.

2.   Ако датата на присъединяване на България или Румъния бъде по-късна от датата на прилагане, посочена в параграф 1, член 63, параграфи 4 и 5, чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член, се прилага от датата на присъединяване.

3.   Предмет на споразумение на заинтересованите държавите-членки, член 26, параграф 4 може да се прилага преди 12 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 14 юни 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 58.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 ноември 2003 г. (ОВ C 87 E, 7.4.2004 г., стр. 281), Обща позиция на Съвета от 24 юни 2005 г. (ОВ C 206 E, 23.8.2005, стр. 1) и позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 29 май 2006 г.

(3)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 310, 3.12.1994 г., стр. 70.

(5)  ОВ L 156, 23.6.1999 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 272, 4.10.1997 г., стр. 45.

(9)  ОВ L 22, 24.1.1997 г., стр. 14.

(10)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 416/2005 на Комисията (ОВ L 66, 12.3.2005 г., стр. 10).

(11)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(12)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(15)  ОВ L 35, 12.2.1992 г., стр. 24.

(16)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, изменена с Директива 94/31/EО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

(17)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005, стр. 13).

(18)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 215/2006 (ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 11).

(19)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(20)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(21)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. Решение, последно изменено с Решение 2001/573/EО на Съвета (ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 18).

(22)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(23)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 34.

(24)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(25)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IA

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IВ

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ И ДВИЖЕНИЕ

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С НОТИФИКАЦИЯТА

Част 1:   Информация, която да бъде предоставена или приложена към документа за нотификация:

1.

Сериен номер или друг одобрен идентификатор на документа за нотификация и общия планиран брой превози.

2.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на нотификатора.

3.

Ако нотификаторът не е производител: име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща и лице за контакт на производителя (производителите).

4.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща и лице за контакт на търговеца (търговците) или брокера (брокерите), в случай, че нотификаторът го е упълномощил в съответствие с точка 15 от член 2.

5.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер, лице за контакт, използвани технологии и възможен статус според предварителното съгласие в съответствие с член 14, на съоръжението за оползотворяване или обезвреждане.

Ако отпадъците са предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане, се посочва подобна информация относно всички съоръжения, за които се предвиждат последващи временни и окончателни операции по оползотворяване или обезвреждане.

Ако съоръжението за оползотворяването или обезвреждане е в списъка на приложение I, категория 5 към Директива 96/61/EО, се представя доказателство (напр. декларация, удостоверяваща съществуването му) за валидно разрешително, издадено в съответствие с членове 4 и 5 от тази директива.

6.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на получателя.

7.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на планирания превозвач (превозвачи) и/или неговия агент (агенти).

8.

Страна изпращач и съответен компетентен орган.

9.

Страни на транзита и съответни компетентни органи.

10.

Страна по местоназначението и съответен компетентен орган.

11.

Еднократна нотификация или обща нотификация. Ако е обща нотификация, се изисква период на валидност.

12.

Планирана дата/и за начало на превоза/те.

13.

Планиран начин на транспортиране.

14.

Планиран курс (пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/или на излизане от, и/или износ от Общността) и планиран маршрут (маршрут между точките на влизане и излизане), включително възможни алтернативи, а също и при непредвидени обстоятелства.

15.

Доказателство за регистрация на превозвача/те за транспортиране на отпадъци (напр., декларация, удостоверяваща съществуването ѝ).

16.

Местоназначение на отпадъците по съответния списък, източника/те, описание, състав и какви да е опасни свойства. В случая на отпадъци от различни източници, също и подробен опис на отпадъците.

17.

Разчетни максимални и минимални количества.

18.

Вид на планираната опаковка.

19.

Спецификация на операцията/те по оползотворяване или обезвреждане съгласно приложения II A и II Б към Директива 2006/12/EО.

20.

Ако отпадъците са предназначени за оползотворяване:

a)

планираният метод за обезвреждане за неоползотворимата част след оползотворяване;

б)

количеството оползотворен материал по отношение на неоползотворимите отпадъци;

в)

разчетната стойност на оползотворения материал;

г)

разходите за оползотворяване и разходите за обезвреждане на неоползотворимата част.

21.

Доказателство за застраховка срещу вреди за трети страни (напр., декларация, удостоверяваща съществуването ѝ).

22.

Доказателство за договор (или декларация, удостоверяваща съществуването му) между нотификатора и получателя за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, който е сключен и е в сила по времето на нотификацията, както се изисква във втората подточка на точка 4 от член 4 и член 5.

23.

Копие от договора или доказателство за договора (или декларация, удостоверяваща съществуването му) между производителя, новия производител или събирач и брокера или търговеца, в случай, че брокерът или търговецът се явява нотификатор.

24.

Доказателство за финансовата гаранция или еквивалентна застраховка (или декларация, удостоверяваща съществуването ѝ, ако компетентния орган разрешава това), която е направена и е в сила по време на нотификацията или, ако компетентният орган, който одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка разрешава това, най-късно когато превоза започне, както се изисква във втората подточка на точка 5 от член 4 и член 6.

25.

Удостоверение от нотификатора, че информацията е пълна и вярна според известните му/й сведения.

26.

Когато нотификаторът не е производител в съответствие с точка 15, буква a), i) от член 2, нотификаторът гарантира, че производителят или едно от лицата, посочени в точка 15, буква a), ii) или iii) от член 2, когато е приложимо, също подписва документа за нотификация, предвиден в приложение IA.

Част 2:   Информация, която да бъде предоставена или приложена към документа за превоз:

Представете цялата информация, изброена в част 1, актуализирана в съответствие с точките описани по-долу и останалата посочена допълнителна информация:

1.

Сериен и общ брой превози.

2.

Дата на започване на превоза.

3.

Транспортно средство.

4.

Име, адрес, телефонен номер, факс номер и адрес на електронна поща на превозвача (превозвачите).

5.

Курс (пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/или на излизане от, и/или износ от Общността) и маршрут (маршрут между точките на влизане и излизане), включително възможни алтернативи, а също и при непредвидени обстоятелства.

6.

Количества.

7.

Вид на опаковката.

8.

Всякакви специални предпазни мерки, взети от превозвача/те.

9.

Декларация от нотификатора, че всички необходими съгласия са получени от компетентните органи на заинтересованите държави. Тази декларация трябва да бъде подписана от нотификатора.

10.

Съответни подписи за всяко задържано прехвърляне.

Част 3:   Допълнителна информация и документация, която може да бъде поискана от компетентните органи:

1.

Тип и срок на разрешителното, съгласно което работи съоръжението за оползотворяване или обезвреждане.

2.

Копие от разрешителното, издадено в съответствие с членове 4 и 5 от Директива 96/61/EО.

3.

Информация относно мерките, които следва да се вземат за гарантиране безопасността на транспорт.

4.

Транспортно разстояние/я между нотификатора и съоръжението, включително възможни алтернативни маршрути, а също и при непредвидени обстоятелства, а при интермодален транспорт, мястото, където се извършва прехвърлянето.

5.

Информация за стойността на транспорта между нотификатора и съоръжението.

6.

Копие на регистрацията на превозвача/те за транспорт на отпадъци.

7.

Химичен анализ на състава на отпадъците.

8.

Описание на процеса, при който се получават отпадъците.

9.

Описание на процеса на третиране на съоръжението, което получава отпадъците.

10.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, или копие от нея.

11.

Информация относно изчисляването на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втората алинея от точка 5 от член 4 и член 6.

12.

Копие от договорите, посочени в част 1, точки 22 и 23.

13.

Копие от застрахователната полица срещу вреди към трети страни.

14.

Всякаква друга информация, която е уместна за оценка на нотификацията в съответствие с настоящия регламент и националното законодателство.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 18

(„ЗЕЛЕН“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ) (1)

Независимо дали отпадъците са включени в настоящия списък или не, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако са замърсени от други материали до степен, която

a)

увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО; или

б)

предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

Част I

Следните отпадъци ще бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18:

Отпадъци, изброени в приложение IX към Базелската конвенция (2).

По смисъла на настоящия регламент:

a)

всяко позоваване на списък A в приложение IX към Базелската конвенция се счита за позоваване на приложение IV към настоящия регламент;

б)

в Базелска позиция B1020, терминът „окончателно пресовани форми“ включва всички метални недиспергируеми (3) форми на скрапа, изброен в нея;

в)

частта от Базелска позиция B1100, която се отнася до „Шлаки от обработка на мед“ и т.н., не се прилага, а вместо нея се прилага (ОИСР) позиция GB040 от част II;

г)

Базелска позиция B1110 не се прилага, а вместо нея се прилагат (ОИСР) позиции GC010 и GC020 от част II.

д)

Базелска позиция B2050 не се прилага, а вместо нея се прилага (ОИСР) позиция GG040 от част II;

е)

позоваването в Базелска позиция B3010 на отпадъци от флуорирани полимери се счита, че включва полимери и съполимери на флуориран етилен (PTFE).

Част II

Следните отпадъци също ще бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18:

Металосъдържащи отпадъци, произхождащи от претопяване, преработване на руда или рафиниране на метали

GB040

7112

262030

262090

Шлаки от преработката на ценни метали и мед за допълнително рафиниране

Други отпадъци, съдържащи метали

GC010

 

Електрически сглобки, съдържащи само метали или сплави

GC020

 

Скрап от електрониката (електронни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи за оползотворяване на основни и ценни метали

GC030

ех 890800

Кораби и други плавателни съдове, излезли от употреба, изпразнени съгласно изискванията от всички товари и други материали, останали от тяхната експлоатация, които биха могли да бъдат класифицирани като опасни вещества или отпадъци

GC050

 

Отработени течни катализатори за каталитичен крекинг (РСС) (алуминиев окис, цеолити)

Отпадъци от стъкло в недисперсионна форма

GE020

ех 7001

ех 701939

Отпадъци от стъклени влакна

Керамични отпадъци в недисперсионна форма

GF010

 

Керамични отпадъци, които са били печени след формоване, включително керамични съдове (преди и/или след употреба)

Други отпадъци, съдържащи основно неорганични компоненти, които могат да съдържат метали и органични материали

GG030

ех 2621

Пепел и шлака от изгаряне на въглища в електроцентрали

GG040

ех 2621

Летлива пепел от изгаряне на въглища

Твърди отпадъци от пластмаса

GH013

391530

ex 390410—40

Полимери на винилхлорида

Отпадъци, произхождащи от обработка на кожи и други кожаро-кожухарски операции и използване на кожи

GN010

ex 050200

Отпадъци от четина и косми от свине, глигани и други, използвани за направа на четки

GN020

ex 050300

Отпадъци от косми от опашки и гриви на коне, дори в разстлано състояние, със или без подложка

GN030

ex 050590

Отпадъци от кожа и други части на птици със или без пера, пера или части от пера (независимо дали са отрязани ръбовете), без да са допълнително преработвани освен почиствани, дезинфекцирани или третирани за съхранение


(1)  Този списък произтича от Решението на ОИСР, допълнение 3.

(2)  Приложение IX към Базелската конвенция е дадено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък Б.

(3)  „Недиспергируем“ не включва отпадъци във формата на прах, утайка, пепел или твърди опаковки, в които се съдържат течни опасни отпадъци.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIA

СМЕСИ ОТ ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТПАДЪЦИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ III, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В НИТО ЕДНА ПОЗИЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIБ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ „ЗЕЛЕНИЯ“ СПИСЪК, ОЧАКВАЩИ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БАЗЕЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ИЛИ РЕШЕНИЕТО НА ОИСР СЪГЛАСНО ЧЛЕН 58, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ („ЖЪЛТ“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ) (1)

Част I

Следните отпадъци ще бъдат предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие:

Отпадъци, изброени в приложения II и VIII към Базелската конвенция (2).

По смисъла на настоящия регламент:

a)

Всяко позоваване на списък Б в приложение VIII към Базелската конвенция, се подразбира като позоваване на приложение III към настоящия регламент.

б)

В Базелска позиция A1010 терминът „без тези отпадъци, които конкретно са изброени в списък Б (приложение IX)“ е позоваване едновременно на Базелска позиция B1020 и на забележката по B1020 в приложение III към настоящия регламент, част I, буква б).

в)

Базелски позиции A1180 и A2060 не се прилагат, а вместо тях се прилагат позиции по ОИСР GC010, GC020 и GG040 в приложение III, част II, когато е уместно.

г)

Базелска позиция A4050 включва футеровки от топене на алуминий, защото те съдържат Y33 неорганични цианиди. Ако цианидите бъдат разрушени (неутрализирани), футеровките се отнасят към част II позиция AB120, защото те съдържат Y32, неорганични флуорсъденинения, с изключение на калциев флуорид.

Част II

Следните отпадъци ще бъдат също предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие:

Метал-съдържащи отпадъци

AA010

261900

Дроси, окалина и други остатъци от производството на чугун и стомана (3)

AA060

262050

Ванадиева пепел и остатъци (3)

AA190

810420 ех 810430

Магнезиеви отпадъци и скрап, които са огнеопасни, пирофорни или при контакт с вода изпускат леснозапалими газове в опасни количества

Отпадъци, съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материали

AB030

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на метали

AB070

 

Пясъци, използвани в леярските операции

AB120

ех 281290 ех 3824

Неорганични халогениди, неупоменати и невключени другаде

AB130

 

Отработени частици от струйна повърхностна обработка на метали

AB150

ех 382490

Непречистен калциев сулфит и калциев сулфат от десулфуризация на димни газове (FGD)

Отпадъци съдържащи предимно органични съставки, които могат да съдържат метали и неорганични материали

AC060

ex 381900

Хидравлични течности

AC070

ex 381900

Спирачни течности

AC080

ex 382000

Антифризни течности

AC150

 

Хлорфлуорвъглероди

AC160

 

Халони

AC170

ex 440310

Преработен корк и дървесни отпадъци

AC250

 

Повърхностно активни вещества (ПАВ)

AC260

ex 3101

Течен свински тор; фекална маса

AC270

 

Утайки от пречистване на отпадъчни води

Отпадъци които могат да съдържат както неорганични, така и органични съставки

AD090

ex 382490

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на репрографски и фотографски химикали и материали, неупоменати и невключени другаде

AD100

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на пластмаси

AD120

ех 391400 ех 3915

Йонообменни смоли

AD150

 

Природни органични материали, използвани като филтърни среди (например биофилтри)

Отпадъци съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материали

RB020

ех 6815

Керамични влакна с подобни физикохимични характеристики като на азбеста


(1)  Този списък произтича от Решението на ОИСР, допълнение 4.

(2)  Приложение VIII към Базелската конвенция е дадено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък A. Приложение II към Базелската конвенция съдържа следните позиции: Y46 Отпадъци, събрани от домакинствата, освен подходящо класифицираните по една-единствена позиция в приложение III. Y47 Остатъци, получени от изгарянето на домакински отпадъци.

(3)  Този списък включва отпадъци под формата на пепел, остатъци, шлака, шлака от обработка на цветни метали, угарки, нагар, прах и утайка, освен ако материалът е изрично включен в друг списък.

ПРИЛОЖЕНИЕ IVA

ОТПАДЪЦИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ III, НО ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ (ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС В ЧЛЕН 36

1.

Настоящото приложение се прилага без да се засягат Директиви 91/689/EИО и 2006/12/EО.

2.

Настоящото приложение се състои от три части, части 2 и 3, от които се прилагат само когато част 1 не е приложима. Следователно, за да се определи дали дадени отпадъци са изброени в настоящото приложение, се прави първоначална проверка за да се установи дали отпадъците са изброени в част 1 на настоящото приложение, и ако не са, дали са изброени в част 2, и ако не са, дали са изброени в част 3.

Част 1 се разделя на два подраздела: списък A съдържа отпадъци, класифицирани като опасни от член 1, параграф 1, буква a) от Базелската конвенция, и следователно обхванати от забраната за износ и списък Б съдържа отпадъци, които не са обхванати от член 1, параграф 1, буква a) от Базелската конвенция, и следователно не са обхванати от забраната за износ.

Следователно, ако дадени отпадъци са изброени в част 1, се прави проверка, за да се установи дали са изброени в списък A или в списък Б. Само ако отпадъците не са изброени нито в списък A, нито в списък Б на част 1, се прави проверка дали са посочени сред опасните отпадъците, изброени в част 2 (т.е. видове отпадъци, отбелязани със звездичка) или в част 3, и ако е така, те са обхванати от забраната за износ.

3.

Отпадъци, изброени в списък Б на част 1 или които са сред безопасните отпадъци, изброени в част 2 (т.е. отпадъци, които не са отбелязани със звездичка) са обхванати от забраната за износ, ако са замърсени с други материали до степен, при която:

a)

увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО; или

б)

предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

Част 1 (1)

Списък A (Приложение VIII към Базелската конвенция)

A1   МЕТАЛИ И МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ

A1010

Метални отпадъци и отпадъци съдържащи сплави на следните метали:

Антимон

Арсен

Берилий

Кадмий

Олово

Живак

Селен

Телур

Талий

но изключващи такива отпадъци, конкретно изброени в списък Б.

A1020

Отпадъци, съдържащи съставки (с изключение на метални отпадъци отлети блокове) или замърсени с:

Антимон; съединения на антимона

Берилий; съединения на берилия

Кадмий; съединения на кадмия

Олово; съединения на оловото

Селен; съединения на селена

Телур; съединения на телура

A1030

Отпадъци, съдържащи съставки или замърсени с:

Арсен; съединения на арсена

Живак; съединения на живака

Талий; съединения на талия

A1040

Отпадъци, съдържащи като съставки:

Металникарбонили

Шествалентенхром

A1050

Галванични утайки

A1060

Отпадъчни разтвори от байцване/ецване на метали

A1070

Отпадъчни разтвори от преработката на цинк, прах и утайки, като ярозит, хематит и др.

A1080

Отпадъци от цинкови остатъци, невключени в списък Б, съдържащи олово и кадмий в такава концентрация, че да проявяват свойствата от приложение III

A1090

Пепели от изгаряне на изолирани медни проводници

A1100

Прахове и остатъци от газоочистващи инсталации при леене на мед

A1110

Употребявани електролитни разтвори от електролитна рафинация и електролитно получаване на мед

A1120

Отпадъчни утайки от електролитна рафинация и електролитно получаване на мед

A1130

Употребени разтвори от байцване/ецване, съдържащи разтворена мед

A1140

Отпадъци от катализатори, съдържащи меден хлорид и меден цианид

A1150

Пепели от благородни метали от изгарянето на печатни платки, невключени в списък Б (2)

A1160

Отпадъци от оловно-кисели батерии и акумулатори, цели или раздробени

A1170

Несортирани отпадъци от батерии и акумулатори, с изключение на тези, включени като смесени в списък Б. Отпадъци от батерии и акумулатори, невключени в списък Б, съдържащи съставки, упоменати в приложение I в концентрации, които ги правят опасни.

A1180

Отпадъци от електрически и електронни модули или скрап (3), съдържащи компоненти като акумулатори и други батерии включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкла от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили, или замърсени със съставките, упоменати в приложение I (например кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили) в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (вижте позиция B1110 от списък Б) (4)

A1190

Отпадъци от метални кабели, покрити или изолирани с пластмаси, съдържащи или замърсени с каменовъглен катран, полихлорирани бифенили (4), олово, кадмий, други органохалогенни съединения или съставки от приложение I, в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III

A2   ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО НЕОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

A2010

Стъклени отпадъци от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

A2020

Отпадъци от неорганични флуорни съединения под формата на течности или утайки с изключение на отпадъците, специфицирани в списък Б

A2030

Отпадъци от катализатори, с изключение на отпадъците, специфицирани в списък Б

A2040

Отпадъци от калциев сулфат (гипс), получен от процеси в химическата промишленост, когато съдържа съставките упоменати в приложение I в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (виж позиция В2080)

A2050

Отпадъци от азбест (прах или влакна)

A2060

Прах от изгарянето на въглища в електрически централи, когато съдържа съставките, упоменати в приложение I в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (виж позиция В2050).

A3   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

A3010

Отпадъци от производството и преработката на петролен кокс и битум

A3020

Отпадъчни минерални масла, неподходящи за тяхното първоначално предназначение

A3030

Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с утайки от антидетонаторни съединения, съдържащи олово

A3040

Отпадъчни топлоносители

A3050

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекси, уплътнители, лепила/адхезиви, без тези отпадъци специфицирани в списък Б (виж позиция В4020)

A3060

Отпадъци от нитроцелулоза

A3070

Отпадъци от феноли, фенолни съединения, включително хлорфенол под формата на течност или утайка

A3080

Други отпадъци, неупоменати в списък Б

A3090

Отпадъци от прах, пепел, утайки и брашно от обработени кожи, когато съдържат съединения на шест-валентен хром или биоциди (виж позиция В3100)

A3100

Изрезки и други отпадъци от обработена кожа, или от смесена кожа, негодни за производството на кожени изделия, съдържащи съединения на шест-валентен хром или биоциди (виж позиция В3090)

A3110

Отпадъци от кожаро-кожухарството, съдържащи съединения на шест-валентен хром или биоциди или инфекциозни субстанции (виж позиция В3110)

A3120

Фини частици от шредиране

A3130

Отпадъци от органични фосфорни съединения

A3140

Отпадъци от нехалогенирани органични разтворители, с изключение на тези,специфицирани в списък Б

A3150

Отпадъци от халогенирани органични разтворители

A3160

Отпадъчни халогенирани и нехалогенирани безводни дестилатни остатъци, произхождащи от операциите по възстановяване на органичните разтворители

A3170

Отпадъци от производството на алифатни халогенирани въглеводороди (като хлорметан, дихлоретан, винил хлорид, винилиденхлорид, алилхлорид и епихлорхидрин)

A3180

Отпадъци, вещества и продукти съдържащи, състоящи се от или замърсени с полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ), полихлорирани нафталени (РСN) или полибромирани бифенили (РВВ) или всички други полибромирани аналози на тези съединения, с концентрация 50 mg/kg или повече (5)

A3190

Отпадъчни катранени остатъци (с изключение на асфалтови цименти) произхождащи от рафиниране, дестилация и всякакви други пиролизни обработки на органични материали

A3200

Битуминозни материали (асфалтови отпадъци) от пътно-строителни дейности и поддръжка, съдържащи катран (виж позиция B2130)

A4   ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ ИЛИ НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ

A4010

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на фармацевтични продукти, с изключение на тези, специфицирани в списък Б

A4020

Клинични и съпътстващи отпадъци; това са отпадъци, получавани от лекарската, зъболекарската, ветеринарната или подобни практики, и отпадъци получени в болници или други съоръжения по време на диагностициране или лечение на пациентите или научноизследователски проекти

A4030

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на биоциди и препарати за фитосанитарна опазване, включително отпадъчни пестициди и хербициди, които не са специфицирани, с изтекъл срок на годност (6) или негодни за употребата, за която са предназначени

A4040

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на дървесни консерванти (7)

A4050

Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с едно от следните:

Неорганичницианиди, с изключение на съдържащите благородни метали остатъци в твърда форма, съдържащи следи от неорганични цианиди

Органичницианиди

A4060

Отпадъчни смеси от масла и вода, въглеводороди и вода, емулсии

A4070

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на мастила, бои, пигменти, оцветители, лакове и политури, с изключение на такива, специфицирани в списък Б (виж позиция B4010)

A4080

Отпадъци с експлозивни свойства (с изключение на тези, специфицирани в списък Б)

A4090

Отпадъчни разтвори на киселини и основи, различни от посочените в съответната позиция в списък Б (виж позиция B2120)

A4100

Отпадъци от прибори за контрол на изходящи промишлени газове, с изключение на тези, специфицирани в списък Б

A4110

Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с някои от следните:

всяковещество, сродно на полихлориран дибензофуран

всяковещество, сродно на полихлориран дибензодиоксин

A4120

Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с пероксиди

A4130

Отпадъци от опаковки и контейнери, съдържащи вещества от приложение I в такива концентрации, че да проявяват опасните свойства от приложение III

A4140

Отпадъци, състоящи се от или съдържащи химикали които не са специфицирани или с изтекъл срок на годност (6), отговарящи на категориите към приложение I и проявяващи опасните свойства от приложение III

A4150

Отпадъци от химически вещества, получени от развойни или преподавателски дейности, които не са идентифицирани и/или са нови и чиито въздействия върху здравето на човека и/или околната среда са непознати

A4160

Отработен активен въглен, невключен в списък Б (виж позиция B2060)

Списък Б (Приложение IX към Базелската конвенция)

B1   МЕТАЛИ И МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ

B1010

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма:

Благородниметали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

Скрапотжелязоистомана

Скрапотмед

Скрапотникел

Скрапоталуминий

Скрапотцинк

Скрапоткалай

Скрапотволфрам

Скрапотмолибден

Скрапоттантал

Скрапотмагнезий

Скрапоткобалт

Скрапотбисмут

Скрапоттитан

Скрапотцирконий

Скрапотманган

Скрапотгерманий

Скрапотванадий

Скрапотхафний, индий, ниобий, рений и галий

Скрапотторий

Скрапотредкоземниелементи

Скрапотхром

B1020

Чист, незамърсен метален скрап, включително и сплави, в окончателно пресовани форми (листа, плочи, пръти, греди и т.н.) от:

Скрапотантимонскрап

Скрапотберилий

Скрапоткадмий

Скрапотолово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

Скрапотселен

Скрапоттелур

B1030

Труднотопими метали, съдържащи шлаки

B1031

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма (метален прах) от молибден, волфрам, титан, тантал, ниобий и рений, с изключение на такива отпадъци като посочените в списък A по позиция A1050, галванични утайки.

B1040

Скрап от възли и агрегати от инсталации за получаване на електроенергия, незамърсени със смазочни масла, РСВ или РСТ, които да ги превърнат в опасни отпадъци

B1050

Смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, несъдържащи съставките упоменати в приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III (8)

B1060

Отпадъци от селен и телур в метална елементна форма, включително и прах

B1070

Отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III

B1080

Цинкова пепел и остатъци, включително остатъци от цинкови сплави, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I съставки в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III или да проявяват опасните свойства H4.3 (9)

B1090

Отпадъчни батерии, отговарящи на съставена спецификация, с изключение на тези съдържащи олово, кадмий и живак

B1100

Метал-съдържащи отпадъци, произхождащи от топене, претопяване и рафиниране на метали:

Твърдцинкотгорещопоцинковане

Цинк-съдържащи шлаки/утайки:

Повърхностнидросиотгалванизация (> 90 % Zn)

Дънниутайкиотгалванизиране (> 92 % Zn)

Цинковашлакаприлеене (> 85 % Zn)

Цинковашлакаотгорещогалванизиране (> 92 % Zn)

Цинковапяна

Алуминиевапяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

Шлакиотобработканамедзапонататъшнапреработкаилирафиниране, несъдържащи арсен, олово или кадмий, за да проявят свойствата от приложение III

Отпадъциотогнеупорниоблицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

Шлакиотпроизводствотонаблагородниметали, предназначени за последващо рафиниране

Танталсъдържащикалаенишлакисъссъдържаниенакалайпод 0,5 %

B1110

Електрически и електронни модули:

Електронни модули, съдържащи само метали или сплави

Отпадъчни електрически и електронни модули или скрап (3) (вкл. печатни платки), несъдържащи акумулатори и други батерии, включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкло от катодно-лъчеви тръби и друго активирано стъкло, кондензатори съдържащи РСВ, или незамърсени със съставките упоменати в приложение I (напр. кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили), или от които те са били отстранени до такава степен, че да не проявят никое от в приложение III (виж позиция A1180)

Електрически и електронни модули (вкл. печатни платки, електронни компоненти и проводници), предназначени директно за повторна употреба (10), а не за оползотворяване или крайно обезвреждане (11)

B1115

Отпадъци от метални кабели, покрити или изолирани с пластмаси, невключени в списък A1190, с изключение на тези, предназначени за операции по приложение IVA или всякакви други операции по обезвреждане, включващи на всеки един етап неконтролирани термични процеси като открито горене

B1120

Отработени катализатори, с изключение на разтвори използвани като катализатори, съдържащи:

Преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

Скандий

Ванадий

Манган

Кобалт

Мед

Итрий

Ниобий

Хафний

Волфрам

Титан

Хром

Желязо

Никел

Цинк

Цирконий

Молибден

Тантал

Рений

Лантаниди (редки метали)

Лантан

Празеодим

Самарий

Гадолиний

Диспросий

Ербий

Итербий

Церий

Неодим

Европий

Тербий

Холмий

Тилий

Лутеций

B1130

Пречистени отработени катализатори, съдържащи благородни метали

B1140

Твърди остатъци съдържащи благородни метали, със следи от неорганични цианиди

B1150

Отпадъци от благородни метали и сплави (злато, сребро, платиновата група, с изключение на живак) в дисперсна, нетечна форма, със съответната опаковка и маркировка

B1160

Пепел от благородни метали, получена при изгарянето на печатни платки (виж позиция А1150)

B1170

Пепел от благородни метали получена при изгарянето на фотографска лента

B1180

Отпадъчна фотографска лента, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1190

Отпадъчна фотографска хартия, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1200

Гранулирана шлака, получена от производството на желязо и стомана

B1210

Шлака получена от производството на желязо и стомана, включително шлаки като източник на титанов диоксид и ванадий

B1220

Шлака от производството на цинк, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301) основно за строителство

B1230

Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана

B1240

Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана

B1250

Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, които не съдържат нито течности, нито други опасни компоненти

B2   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО НЕОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

B2010

Отпадъци от минно производство в недисперсна форма:

Отпадъци от естествен графит

Отпадъци от шисти, грубо отрязани или отсечени с трион или по друг начин

Отпадъци от слюда

Отпадъци от еоцит, нефелин или нефелин сиенит

Отпадъци от фелдшпат

Отпадъци от флуоршпат

Твърди отпадъци от силициев двуокис, с изключение на този, който се използва в леярството

B2020

Стъклени отпадъци в недисперсна форма:

Стъклени трошки и други отпадъци и скрап от стъкло, освен катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

B2030

Керамични отпадъци в недисперсна форма:

Отпадъци и скрап от металокерамични материали

Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

B2040

Други отпадъци, съдържащи предимно неорганични съставки:

Частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

Отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди

Сяра в твърда форма

Варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

Натриеви, калиеви, калциеви хлориди

Карборунд (силициев карбид)

Бетонни отломки

Стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

B2050

Летлива пепел от изгаряне на въглища в електроцентрали, невключени в списък А (виж позиция А2060)

B2060

Отработен активен въглен, несъдържащ съставки, посочени в приложение I в такава концентрация, че да проявяват свойствата от приложение III, например, въглен получен от пречистването на питейна вода и процесите на хранително-вкусовата промишленост и производството на витамини (виж позиция А4160)

B2070

Утайки от калциев флуорид

B2080

Отпадъци от калциев сулфат (гипс), получен от процеси в химическата промишленост, невключен в списък А (виж позиция А2040)

B2090

Анодни остатъци от производството на стомана и алуминий направени от петролен кокс или битум и пречистени до общоприетите производствени стандарти (с изключение на анодни остатъци от хлор-алкална електролиза и от металургията)

B2100

Отпадъци от алуминиеви хидроксиди и отпадъци от диалуминиев триоксид, и остатъци от производството на алуминий, с изключение на материали, използвани за очистване на газовете, както и при процесите на флокулация или филтрация

B2110

Бокситни остатъци (червена утайка) (pH стабилизирано до по-малко от 11,5)

B2120

Отпадъчни кисели или основни разтвори с pH по-голямо от 2 и по-малко от 11,5, които не са разяждащи или не притежават други опасни свойства (виж позиция А4090)

B2130

Битуминозни материали (асфалтови отпадъци) от пътно-строителни дейности и поддръжка, несъдържащи катран (12) (виж позиция A3200)

B3   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

B3010

Твърди пластмасови отпадъци:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните (13):

етилен

стирол

полипропилен

полиетилентерефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиацетали

полиамиди

полибутилентерефталат

поликарбонати

полиетери

полифениленсулфиди

акрилни полимери

алкани С10-С13 (пластификатори)

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметилметакрилат

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

Втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

фенолформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли

алкидни смоли

полиамиди

Следните отпадъци от флуорирани полимери (14):

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

B3020

Хартия, картон и хартиени отпадъци

Следнитематериали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия и картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

други, включително, но не ограничени до

1.

ламиниранкартон;

2.

несортиранскрап

B3030

Текстилни отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули неподходящи за намотаване, отпадъци от прежда и конци

некардирани или пенирани

други

Отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи конци

дреб от вълна или фина животинска козина

други отпадъци от вълна или фина животинска козина

отпадъци от необработена животинска козина

Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и конци)

отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

конци

други

Ленени влакна и отпадъци

Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от коноп (Cannabis sativa L.)

Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп, рамия)

Влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и конци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от кокосови орехи

Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от абака (Manila hemp или Musa tотtilis Nee)

Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от синтетични или изкуствени влакна

от синтетични влакна

от изкуствени влакна

Употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

Употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

сортирани

други

B3035

Отпадъци от текстилни подови покрития, килими

B3040

Каучукови отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци:

Отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

Други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

B3050

Необработен корк и дървесни отпадъци:

Дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

Коркови отпадъци: натрошени, гранулирани или смлени

B3060

Отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, при условие че не са инфекциозни:

Утайки от вино

Изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на палети, или във вид използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

Дегра: остатъци получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

Отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

Отпадъци от риба

Обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

Други отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международни изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

B3065

Отпадъци от ядивни мазнини и масла от животински или растителен произход (например пържилни масла и мазнини), при условие че не проявяват свойствата от приложение III

B3070

Следните отпадъци:

Отпадъци от човешка коса

Отпадъци от слама

Неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

B3080

Отпадъци от изрезки и скрап от гума

B3090

Изрезки и други отпадъци от обработена кожа, или от смесена кожа, негодни за производството на кожени изделия, с изкл. на утайки от обработка на кожа, несъдържащи съединения на шествалентен хром и биоциди (виж позиция А3100)

B3100

Прах, пепел утайки или брашно от обработката на кожи, несъдържащи съединения на шествалентен хром и биоциди (виж позиция А3090)

B3110

Отпадъци от кожаро-кожухарството, не съдържащи съединения на шествалентен хром или биоциди или инфекциозни субстанции (виж позиция А3110)

B3120

Отпадъци, съдържащи оцветители за храни

B3130

Отпадъци от полимерни етери и отпадъци от неопасни мономерни етери, които не могат да образуват пероксиди

B3140

Отпадъци от пневматични гуми, с изключение на тези, предназначени за операциите, упоменати в приложение IVA

B4   ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ

B4010

Отпадъци, съставени главно от водоразтворими бои/латекси, мастила, политури, несъдържащи органични разтворители, тежки метали или биоциди, до степен, която ги прави опасни (виж позиция А4070)

B4020

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекс, уплътнители, лепила/адхезиви, неизброени в списък А, несъдържащи разтворители или други замърсители в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III, напр. произведени на водна база или лепила на базата на казеиново нишесте, декстрин, целулозни естери, поливинилови алкохоли (виж позиция А3050)

B4030

Използвани фотоапарати за еднократна употреба, с батерии, невключени в списък A

Част 2

Отпадъци, изброени в приложението към Решение 2000/532/EО (15)

01.   ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОУЧВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ, ДОБИВ, ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

01 01

Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

01 03

Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

01 03 04*

отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди

01 03 05*

други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества

01 03 06

отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

01 04 07*

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

01 05 06*

промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02.   ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЦВЕТАРСТВО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКО, ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

02 01

Отпадъци от селското стопанство, цветарство, горско стопанство и лов и рибарство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08*

агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08

02 01 10

метални отпадъци

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

Отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от измиване и почистване на захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 05

Отпадъци от млекопреработвателната промишленост

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

Отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

03.   ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

Отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02*

халогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05*

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при оползотворяване на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за оползотворяване

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

04.   ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосвани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от дъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

Отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14*

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16*

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05.   ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05 01

Отпадъци от рафиниране на нефт

05 01 02*

утайки от обезсоляване

05 01 03*

дънни утайки от резервоари

05 01 04*

кисели утайки от алкилиране

05 01 05*

разливи от нефт и нефтопродукти

05 01 06*

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

05 01 07*

кисели катрани

05 01 08*

други катрани

05 01 09*

утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12*

нефтопродукти, съдържащи киселини

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15*

отпадъчни филтруващи глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 06

Отпадъци от пиролиза на въглища

05 06 01*

кисели катрани

05 06 03*

други катрани

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01*

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06.   ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

06 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини

06 01 01*

сярна и серниста киселина

06 01 02*

солна киселина

06 01 03*

флуороводородна киселина

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05*

азотна и азотиста киселина

06 01 06*

други киселини

06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи

06 02 01*

калциев хидроксид

06 02 03*

амониев хидроксид

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

06 02 05*

други основи

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11*

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13*

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15*

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

Метал-съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 04 03*

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04*

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05*

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

06 05 02*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

06 06 02*

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

06 07 01*

отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 07 02*

активен въглен от производство на хлор

06 07 03*

утайки от бариев сулфат, съдържащи живак

06 07 04*

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения

06 08 02*

отпадъци, съдържащи опасни силикони

06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи фосфор и от химични процеси с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03*

отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

06 10 02*

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 13

Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

06 13 01*

неорганични препарати за растителна опазване, консерванти за дървесина и други биоциди

06 13 02*

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

06 13 03

индустриални сажди

06 13 04*

отпадъци от производство на азбест

06 13 05*

сажди/нагар

06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

07.   ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати от основния органичен синтез

07 01 01*

промивни води и матерни луги

07 01 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01*

промивни води и матерни луги

07 02 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08*

други утайки от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14*

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16*

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

07 03 01*

промивни води и матерни луги

07 03 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна опазване (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди

07 04 01*

промивни води и матерни луги

07 04 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти

07 05 01*

промивни води и матерни луги

07 05 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01*

промивни води и матерни луги

07 06 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01*

промивни води и матерни луги

07 07 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

08.   ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

08 01 13*

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13

08 01 15*

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17*

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17

08 01 19*

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

08 01 21*

отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на други покривни материали (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12*

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14*

утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16*

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 17*

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19*

диспергирани масла

08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)

08 04 09*

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09

08 04 11*

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11

08 04 13*

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13

08 04 15*

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17*

масло от дървесна смола/колофон

08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

Отпадъци, неупоменати другаде в група 08

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

09.   ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

Отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор на водна основа

09 01 02*

разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 04*

фиксиращи разтвори

09 01 05*

избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори

09 01 06*

отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11

09 01 13*

отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10.   ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 09*

сярна киселина

10 01 13*

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

Отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04*

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09*

черни дроси/шлаки от втория етап на производство

10 03 15*

леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21*

други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29*

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03*

калциев арсенат

10 04 04*

прах от отпадъчни газове

10 04 05*

други частици и прах

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03*

прах от отпадъчни газове

10 05 04

други частици и прах

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство

10 06 03*

прах от отпадъчни газове

10 06 04

други частици и прах

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газовегазове

10 07 04

други частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04*

частици и прах

10 08 08*

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09*

други шлаки

10 08 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13*

отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

Отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

отпадъчни леярски форми

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09*

отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

Отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11.   ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11 01

Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности — байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

11 01 05*

киселини от химично почистване на повърхности

11 01 06*

киселини, неупоменати другаде

11 01 07*

основи от химично почистване на повърхности

11 01 08*

утайки от фосфатиране

11 01 09*

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09

11 01 11*

отпадъчни води, съдържащи опасни вещества

11 01 12

отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени или отработени йонообменни смоли

11 01 98*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

11 02 02*

утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

11 02 05*

отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05

11 02 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

11 03 01*

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02*

други отпадъци

11 05

Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03*

твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04*

отработен флюс

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12.   ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси

12 01 06*

машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07*

машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 10*

синтетични машинни масла

12 01 12*

отработени восъци и смазки

12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14*

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16*

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности) бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18*

утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло

12 01 19*

бързо биоразградими масла от машинна обработка

12 01 20*

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

12 03 01*

промивни води

12 03 02*

отпадъци от обезмасляване с пара

13.   ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителни масла, годни за консумация и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

Отпадъчни хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи PCB (16)

13 01 04*

хлорирани емулсии

13 01 05*

нехлорирани емулсии

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13*

други хидравлични масла

13 02

Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 04*

хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06*

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07*

бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08*

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03

Отработени изолационни и топлопредаващи масла

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

Трюмови масла

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

Отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01*

твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07*

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08*

смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

Отпадъци от течни горива

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02*

бензин

13 07 03*

други горива (включително смеси)

13 08

Маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02*

други емулсии

13 08 99*

отпадъци, неупоменати другаде

14.   ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ, ДВИГАТЕЛНИ И РАКЕТНИ ГОРИВА (с изключение на 07 и 08)

14 06

Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива

14 06 01*

хлорфлуорвъглеводороди, HCFC, HFC

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15.   ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА

15 01

Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 11*

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

15 02

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16.   ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 01

Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба гуми

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 07*

маслени филтри

16 01 08*

компоненти, съдържащи живак

16 01 09*

компоненти, съдържащи PCBs

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

16 01 11*

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13*

спирачни течности

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

пластмаси

16 01 20

стъкло

16 01 21*

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09*

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCB

16 02 10*

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCB, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11*

излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди, HCFC, HFC

16 02 12*

излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (17), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 03

Бракувани партиди и неизползвани материали

16 03 03*

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03

16 03 05*

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 04

Отпадъчни взривни материали

16 04 01*

отпадъчни муниции

16 04 02*

отпадъци от пиротехника

16 04 03*

други отпадъчни взривни материали

16 05

Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и препарати

16 05 04*

газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06*

лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота

16 05 07*

отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 08*

отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 09

отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

Батерии и акумулатори

16 06 01*

оловни акумулаторни батерии

16 06 02*

Ni-Cd батерии

16 06 03*

живак-съдържащи батерии

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)

16 07 08*

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 09*

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

Отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

16 08 02*

отработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (18) или опасни съединения на преходните метали

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

16 08 04

течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)

16 08 05*

отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06*

отработени течности, използвани като катализатори

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

Оксидиращи вещества

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04*

оксидиращи вещества, неупоменати другаде

16 10

Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01*

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

16 11 03*

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05*

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

17.   ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 06*

смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества