03/ 73

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16


32006R0953


L 175/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 953/2006 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1673/2000 по отношение на помощите за преработка на лен и коноп за влакно, и на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на конопа, за който е приложима програмата за еднократни плащания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (2) изисква от Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за помощите за преработка, при необходимост придружен от предложения. Въз основа на този доклад е редно сегашната система да остане в сила до и включително пазарната 2007—2008 година.

(2)

Помощта за преработка за влакната от къс лен и конопените влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси, се прилага до пазарната 2005—2006 година. Въпреки това предвид благоприятните тенденции на пазара за този вид влакна при сегашната програма за помощи и за да се допринесе за консолидирането на новите продукти и техните търговски пунктове, срокът за прилагане на тази помощ следва да се удължи до пазарната 2007—2008 година.

(3)

Регламент (ЕО) № 1673/2000 предвижда увеличаване нивото на помощта за преработка за влакната от дълъг лен от пазарната 2006—2007 година нататък. Тъй като помощта за преработка на влакната от къс лен се запазва до пазарната 2007—2008 година, помощта за преработка за влакната от дълъг лен следва да бъде ограничена до настоящето равнище до пазарната 2007—2008 година.

(4)

За да се насърчи производството на висококачествени влакна от къс лен и конопени влакна, помощта се отпуска за влакна, съдържащи максимум 7,5 % примеси. Държавите-членки обаче могат да се отклонят от този лимит и да отпускат помощ за преработка за влакна от къс лен, съдържащи процент примеси между 7,5 % и 15 %, и за конопени влакна, съдържащи процент примеси между 7,5 % и 25 %. Тъй като тази възможност важи само до пазарната 2005—2006 година, е необходимо да държавите-членки да се даде възможност да се отклоняват от този лимит още две пазарни години.

(5)

За да продължи осигуряването на условия за приемливи равнища на производство във всяка държава-членка, е необходимо да се удължи периодът, в който се прилагат националните гарантирани количества.

(6)

Допълнителни помощи са подпомагали продължаването на традиционното производство на лен в някои региони на Нидерландия, Белгия и Франция. Необходимо е тази транзитивна помощ да бъде удължена до пазарната 2007—2008 година, за да продължи да става възможно постепенното приспособяване на фермерските структури към новите пазарни условия.

(7)

Комисията следва да предаде доклад на Европейския парламент и Съвета достатъчно време преди началото на 2008—2009 пазарна година, за да се оцени дали е нужно настоящата система да се адаптира, или следва да продължи.

(8)

Член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за определяне на общи правила за програмите за директни помощи в рамките на Общата селскостопанска политика и за определяне на някои програми за помощи за фермери (3) постановява, че само конопът, отглеждан за добив на влакна, подлежи на програмата за еднократни плащания, посочена в раздел III от същия регламент. Редно е култивирането на коноп и за други промишлени цели също да подлежи на помощи.

(9)

Предвид годишното управление на директните плащания, редно е промените в условията за приемливост за програмата за еднократни плащания да се прилагат от 1 януари 2007 г.

(10)

Регламенти (ЕО) № 1673/2000 и (ЕО) № 1782/2003 следва съответно да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1673/2000 се изменя, както следва:

1.

в член 2 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Размерът на помощта за преработка на тон влакна се фиксира, както следва:

а)

за влакната от дълъг лен:

100 EUR за пазарната 2001—2002 година,

160 EUR за пазарните 2002—2003 и 2007—2008 години,

200 EUR от пазарната 2008—2009 година нататък,

б)

за влакната от къс лен и конопените влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси: 90 EUR за пазарните от 2001—2002 до 2007—2008 години.

За пазарните от 2001—2002 до 2007—2008 години обаче държавата-членка може, по отношение на традиционните канали за продажба, да реши да отпусне помощ:

за влакната от къс лен, съдържащи процент примеси между 7,5 % и 15 %,

за конопени влакна, съдържащи процент примеси между 7,5 % и 25 %.

В случаите, предвидени във втора алинея, държавата-членка отпуска помощта в съответствие с количество, равняващо се на не повече от произведеното количество, на база 7,5 % примеси.“;

2.

в член 3, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Националните гарантирани количества за влакната от къс лен и конопените влакна спират да се прилагат от пазарната 2008—2009 година.“;

3.

в първи параграф от член 4 „2005—2006“ се заменя с „2007—2008“;

4.

член 12 се заличава;

5.

към член 15 се добавя следният параграф:

„3.   Комисията предава доклад на Европейския парламент и Съвета, при необходимост придружен от предложения, своевременно, така че да позволи прилагането на предложените мерки през пазарната 2008—2009 година.

Докладът дава оценка на влиянието на помощта за преработка върху производителите, преработващата индустрия и пазара на текстилните влакна. Той разглежда възможността за удължаване на помощта за преработка за влакната от къс лен и конопените влакна и за допълнителна помощ след пазарната 2007—2008 година, както и възможността за интегриране на тази програма за помощи в общата рамка за подпомагане на фермерите в границите на Общата селскостопанска политика, уредена от Регламент (ЕО) № 1782/2003.“

Член 2

Член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се заменя със следното:

„Член 52

Производство на коноп

1.   В случаите на производство на коноп използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол не по-високо от 0,2 %. Държавите-членки установяват система за верифициране на съдържанието на третрахидроканабинол в културите, отглеждани на най-малко 30 % от площите с коноп. Ако обаче дадена държава-членка въведе система за предварително одобрение за такова култивиране, минимумът е 20 %.

2.   В съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2, отпускането на плащания ще зависи от използването на сертифицирани семена от някои сортове.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата му на влизане в сила, с изключение на член 2, който се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 19 юни 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PRÖLL


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 319/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 32).