18/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

105


32006R0817


L 148/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 817/2006 НА СЪВЕТА

от 29 май 2006 година

за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 798/2004

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 28 октомври 1996 г. Съветът, обезпокоен от липсата на напредък към демократизация и продължаващото нарушаване на правата на човека в Бирма/Мианмар, въведе определени ограничителни мерки срещу Бирма/Мианмар с Обща позиция 1996/635/ОВППС (2). Впоследствие тези мерки бяха удължени и изменени с Обща позиция 2000/346/ОВППС (3), отменени с Обща позиция 2003/297/ОВППС (4), и отново подновени с Обща позиция 2004/423/ОВППС (5), засилени с Обща позиция 2004/730/ОВППС (6), изменени с Обща позиция 2005/149/ОВППС (7) и удължени и изменени с Обща позиция 2005/340/ОВППС (8). Някои от ограничителните мерки, наложени срещу Бирма/Мианмар, бяха въведени на общностно равнище с Регламент (ЕО) № 798/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. за възобновяване на рестриктивните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2000 (9).

(2)

С оглед настоящата политическа ситуация в Бирма/Мианмар, за която свидетелстват:

незапочването на съществени дискусии между военните власти и демократичното движение за национално помирение, спазване на правата на човека и демокрацията,

непозволяването на основно и открито Народно събрание,

продължаващото задържане на Daw Aung San Suu Kyi, други членове на Националната лига за демокрация (НЛД) и други политически затворници,

продължаващият тормоз над НЛД и други организирани политически движения,

продължаващите сериозни нарушения на правата на човека включително непредприемането на действия за прекратяване на използването на принудителен труд съгласно препоръките в доклада на екипа на високо равнище на Международната организация на труда (МОТ) от 2001 г. и препоръките и предложенията на последващи мисии на МОТ; и

последните развития като увеличаването на ограниченията на действията на международни организации и неправителствени организации,

В Обща позиция 2006/318/ОВППС се постановява запазването на ограничителните мерки срещу военния режим в Бирма/Мианмар лицата, които се възползват в най-голяма степен от лошото му управление, и лицата, които активно възпрепятстват процеса на национално помирение, спазване на правата на човека и демокрация.

(3)

Ограничителните мерки, постановени в Обща позиция 2006/318/ ОВППС на Съвета, включват забрана за техническа помощ, финансиране и финансова помощ за военни действия, забрана за износ на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, замразяване на фондове и икономически средства на членове на правителството на Бирма/Мианмар и на всички свързани с тях лица, образувания или органи и забрана за отпускане на финансови заеми или кредити или придобиване или удължаване на участие в държавни предприятия на Бирма.

(4)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора и следователно особено с цел гарантиране на еднаквото им приложение от икономически посредници във всички държави-членки са необходими правни норми на Общността за тяхното изпълнение по отношение на Общността.

(5)

За по-голяма яснота трябва да се приеме нов текст, в който се съдържат всички релевантни постановления с поправките, които заместват Регламент (ЕО) № 798/2004, който следва да се отмени.

(6)

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му, за да се осигури ефективността на постановените в него мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„техническа помощ“ означава всякаква техническа помощ, свързана с поправки, разработка, производство, сглобяване, тестуване, поддръжка и всякакви други технически услуги и може да е под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги; техническа помощ също включва устни форми на оказване на помощ;

2.

„финансови средства“ означава финансови активи и печалби от всякакъв род, включително, но не само:

а)

пари в брой, чекове, парични искове, парични преводи, ордери и други разплащателни инструменти;

б)

влогове във финансови институции и други образувания, баланс по сметки, дългове и задължения;

в)

публично и частно търгувани ценни книжа и инструменти, свързани с дългове, включително акции и дялове, сертификати, представляващи договори за ценни книжа, бонове, полици, гаранции, облигации и деривативи;

г)

лихви, дивиденти или други доходи от активи или стойност, нарастваща или дължаща се на активи;

д)

кредит, право на компенсация, гаранции, пърформанс бонове и други финансови задължения;

е)

кредитни писма, сметки за товарене и продажба;

ж)

документи, засвидетелстващи интерес към фондове или финансови ресурси;

3.

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би дала възможност за използване на фондовете, включително портфолиево управление;

4.

„икономически ресурси“ означава авоари от всякакъв род, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са фондове, но могат да се използват за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

5.

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им за получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, в това число, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

6.

„територия на Общността“ означава териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът съгласно условията, постановени в Договора.

Член 2

Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, свързана с военни действия, както и с набавяне, производство, поддръжка и използване на въоръжение и свързани с него материални части от всякакъв род, включително оръжия и амуниции, военни превозни средства и съоръжения, полувоенни съоръжения и резервни части за горепосочените въоръжения, пряко или непряко на лица, образувания или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с военни действия, включително грантове, заеми и експортно кредитно осигуряване за продажба, доставка, трансфер или износ на въоръжение и свързани с него материални части, пряко или непряко на физически и юридически лица, организации или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните на букви а) и б).

Член 3

Забранява се:

а)

пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, съгласно списъка в приложение I, независимо дали произхождат от Общността или не, за физически и юридически лица, организации или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

б)

предоставянето на техническа помощ, свързана със съоръженията, упоменати в буква а), пряко или непряко на физически и юридически лица, организации или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

в)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана със съоръженията, упоменати в буква а), пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание или орган във или за ползване в Бирма/Мианмар;

г)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните от буква а), б) или в).

Член 4

1.   Отклонение от членове 2 и 3 се допуска от компетентните власти на държавите-членки, изброени в приложение II, при условията, които сметнат за уместни:

а)

предоставяне на финансиране и финансова или техническа помощ за:

i)

несмъртоносни военни съоръжения, предназначени само за хуманитарна и предпазна цел или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Общността;

ii)

материали, предназначени за операции за управление на криза на Европейския съюз и ООН;

б)

продажба, доставка, трансфер или износ на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, предназначени само за хуманитарна и предпазна цел или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Общността, или за операции за управление на криза на Европейския съюз и ООН;

в)

продажба, доставка, трансфер или износ на разминиращи съоръжения и материали за използване в разминиращи операции;

г)

предоставяне на финансиране и финансова помощ за съоръжения или програми и операции, посочени в букви б) и в);

д)

предоставяне на техническа помощ за съоръжения или програми и операции, упоменати в букви б) и в).

2.   Разрешението, посочено в параграф 1, се отпуска само преди осъществяване на дейността, за която е поискано.

Член 5

Членове 2 и 3 не се прилагат за защитно облекло включително противовъздушни жилетки и военни каски, временно изнасяни за Бирма/Мианмар от персонал на ООН, Европейския съюз, Общността или нейните държави-членки, медийни представители и персонал, работещ по хуманитарни и програми за развитие, само за лична употреба.

Член 6

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от отделните членове на правителството на Бирма/Мианмар и свързаните с тях лица, образувания или органи, изброени в приложение III, се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства и икономически ресурси на или във полза на лица, образувания или органи, изброени в приложение III.

3.   Съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е пряко или непряко да спомогне за транзакциите, посочени в параграфи 1 и 2, се забранява.

Член 7

1.   Компетентните власти на държавите-членки, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметнат за уместни, след като са установили, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основните нужди на лицата, изброени в приложение III и зависимите от тях членове на семейството, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени единствено за заплащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на разходи, свързани с предоставянето на юридически услуги;

в)

предназначени единствено за заплащане на такси и услуги за рутинното поддържане на замразените финансови средства и икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че съответният компетентен орган е нотифицирал всички останали компетентни власти и Комисията за основанията, на които смята, че трябва да се предостави конкретното разрешение, поне две седмици преди издаване на разрешението.

Съответната компетентна власт следва да нотифицира компетентните власти на останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, издадени съгласно настоящия параграф.

2.   Член 6, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

i)

лихви и други печалби от тези сметки; или

ii)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1081/2000, Регламент (ЕО) № 798/2004 или настоящия регламент, който от тях е по-рано,

при условие че тези лихви, други печалби или плащания продължават да се подчиняват на член 6, параграф 1.

Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, конфиденциалността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образувания и органи следва да:

а)

предоставят незабавно на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложение II, където пребивават или се намират, всякаква информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например сметки и средства, замразени съгласно член 6, и да предават на Комисията такава информация пряко или чрез тези компетентни органи;

б)

сътрудничат на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложение II, за удостоверяването на тази информация.

2.   Всякаква допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните органи на засегнатата държава-членка.

3.   Всякаква информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

1.   Забранява се следното:

а)

отпускането на всякакви финансови заеми или кредити на държавните предприятия на Бирма, изброени в приложение IV, или придобиването на бонове, сертификати за влогове, гаранции или облигации, издадени от същите предприятия;

б)

придобиването или удължаването на участие в държавните предприятия на Бирма, изброени в приложение IV, включително пълното придобиване на същите предприятия и придобиването на дялове и ценни книжа с право на участие.

2.   Съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е пряко или непряко заобикаляне на разпоредбите в параграф 1, се забранява.

3.   Параграф 1 не засяга изпълнението на търговски договори за доставка на стоки и услуги при обичайните търговски условия на плащане и обичайните допълнителни договорености във връзка с изпълнението на същите договори като експортни кредитни застраховки.

4.   Разпоредбите в параграф 1, буква а) не пречат на изпълнението на задължение, произтичащо от договори и споразумения, сключени преди 25 октомври 2004 г.

5.   Забраната в параграф 1, буква б) не пречи на удължаването на участие в държавните предприятия на Бирма, изброени в приложение IV, ако това удължаване е задължително съгласно споразумение, сключено със съответното държавно предприятие на Бирма преди 25 октомври 2004 г. Съответният компетентен орган, изброен в приложение II, и Комисията трябва да бъдат уведомени, преди да се извърши подобна транзакция. Комисията информира компетентните органи на останалите държави-членки.

Член 10

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансовите средства на и икономически ресурси, извършени добросъвестно с убеждението, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не води до подвеждане под отговорност от всякакъв род от страна на физическо или юридическо лице или образувание, които го изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени в резултат на небрежност.

Член 11

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга релевантна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми с изпълнението и присъди, издадени от национални съдилища.

Член 12

Комисията е оправомощена да:

а)

изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки;

б)

изменя приложения III и IV въз основа на решения, взети по отношение на приложения I и II към Обща позиция 2006/318/ОВППС.

Член 13

1.   Държавите-членки ще постановят правилата за наказанията за нарушаване на разпоредбите в настоящия регламент и ще предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените наказания трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.   Държавите-членки следва незабавно да нотифицират Комисията за тези правила след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всякакви последващи изменения.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Общността включително във въздушното ѝ пространство;

б)

на борда на всички самолети или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице във или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно законите на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган по отношение на всякакъв вид бизнес, извършван изцяло или частично в рамките на Общността.

Член 15

Регламент (ЕО) № 798/2004 се отменя.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2006 година.

За Съвета

Председател

M. BARTENSTEIN


(1)  ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 77.

(2)  ОВ L 287, 8.11.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 122, 24.5.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 106, 29.4.2003 г., стр. 36. Обща позиция, последно изменена с Решение 2003/907/ОВППС (ОВ L 340, 24.12.2003 г., стр. 81).

(5)  ОВ L 125, 28.4.2004 г., стр. 61. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2005/340/ОВППС (ОВ L 108, 29.4.2005 г., стр. 88).

(6)  ОВ L 323, 26.10.2004 г., стр. 17.

(7)  ОВ L 49, 22.2.2005 г., стр. 37.

(8)  ОВ L 108, 29.4.2005 г., стр. 88.

(9)  ОВ L 125, 28.4.2004 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1263/2005 на Комисията (ОВ L 201, 2.8.2005 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на съоръженията, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, посочени в член 3

Списъкът по-долу не включва артикули, които са специално изработени или модифицирани за военни цели.

1.

Каски за балистична защита, каски за борба с размирици, щитове за борба с размирици и балистични щитове и специално изработени за тях части.

2.

Специално съоръжение за снемане на отпечатъци.

3.

Електрически прожектори.

4.

Строителни съоръжения с балистична защита.

5.

Ловни ножове.

6.

Специални съоръжения за производство на пушки.

7.

Съоръжения за ръчно зареждане на амуниции.

8.

Устройства за подслушване на комуникация.

9.

Твърди оптични детектори.

10.

Увеличителни лампи.

11.

Телескопични мерници.

12.

Гладкоцевни оръжия и свързани с тях амуниции, различни от специално изработените с военна цел, и специални техни части, освен:

сигнални пистолети,

въздушни и патронни оръжия, предназначени за промишлени цели или зашеметяване на животни.

13.

Симулатори за тренинг за използване на огнестрелни оръжия и специално изработени или модифицирани техни части и аксесоари.

14.

Бомби и гранати, различни от специално изработените с военна цел, и специално изработени техни части.

15.

Броня, различна от произведените по военни стандарти или спецификации, и специални нейни части.

16.

Превозни средства 4х4, годни за използване в непавиран терен, произведени или снабдени с балистична защита и профилирана броня за такива превозни средства.

17.

Водно оръдие и специални негови части.

18.

Превозни средства, оборудвани с водно оръдие.

19.

Превозни средства, специално изработени или модифицирани с електрификация за отблъскване на нападатели и специално проектирани или модифицирани техни части

20.

Акустични устройства, представени от производителя или доставчика като подходящи за контрол на безредици и специални техни части.

21.

Оковаващи вериги, белезници и електрошокови колани, специално направени за ограничаване на човешки същества с изключение на:

белезници, чиято максимална цяла дължина с веригата включително не надвишава 240 mm, когато са заключени.

22.

Преносими устройства за контрол на безредици или самозащита чрез прилагане на увреждащи вещества (като сълзотворен газ или лютиви спрейове) и специални техни части.

23.

Преносими устройства за контрол на безредици или самозащита чрез прилагане на електрошок (включително електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели) и техни части, специално изработени или модифицирани за тази цел.

24.

Електронни устройства, способни да засичат скрити експлозиви и специални техни части, с изключение на:

телевизори или устройства за рентгенова проверка

25.

Електронни заглушаващи устройства, предназначени да предотвратяват детонацията на импровизирани устройства с помощта на дистанционен радиоконтрол и специални техни части.

26.

Съоръжения и устройства, предназначени за взривяване с електронни и неелектронни средства, включително хвърлящи огън устройства, детонатори, запалители, усилватели и детонационен шнур и специални техни части, с изключение на:

специално предназначените за конкретна търговска употреба, състояща се от задействане или функциониране чрез експлозивни средства на други съоръжения или устройства, чиято функция не е създаване на експлозии (например помпи за надуване на въздушни възглавници на коли, електровълнови блокиращи устройства или огнени пръскачки).

27.

Съоръжения и устройства за експлозивен артилерийски огън с изключение на:

покривала за бомби,

контейнери за нагъване на предмети, за които се знае или предполага, че са импровизирани експлозиви.

28.

Съоръжения за нощно виждане и термично изображение и увеличителни лампи или твърди сензори за тях.

29.

Линейно разрезни експлозивни заряди

30.

Експлозиви и свързани с тях вещества:

аматол

нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот)

нитрогликол

пентаеритритол тетранитрат (PETN)

пикрилов хлорид

тиниторфенилметилнитрамин (тетрил)

2,4,6-тринитротолуен (TNT).

31.

Софтуер и технологии, предназначени за всичко изброено по-горе.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните органи, упоменати в членове 4, 7, 8, 9 и 12

БЕЛГИЯ

По отношение на замразяването на финансови средства, финансиране и финансова помощ:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

По отношение на стоки, техническа помощ и други услуги:

Федерален орган, отговарящ за продажби, покупки и техническа помощ от белгийските отбранителни сили и услуги за сигурност, както и за финансови и технически услуги, свързани с производство или доставка на оръжия и военни и полувоенни съоръжения:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Регионални органи, отговарящи за други лицензи за износ, внос и транзит на оръжия и военни и полувоенни съоръжения:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.

Vlaams Gewest:

moreels@mrw.wallonie.be

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo prùmyslu a obchodu

Licenèní správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanèní analytický útvar

P.O. Box 675

Jindøišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ГЕРМАНИЯ

По отношение на замразяванешо на фондове, финансиране и финансова помощ:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

По отношение на cmoки, техническа помощ и други услуги:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Fax +372 6680501

ГЪРЦИЯ

A.   Замразяване на активи

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.   Ограничения за внос и износ

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ИСПАНИЯ

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

КИПЪР

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Arlietu ministrija

Brivibas iela 36

Riga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzigi ieguto lidzeklu legalizacijas noveršanas dienests

Kalpaka bulvari 6,

Riga, LV 1081

Tel. + 7044 431

Fax + 7044 549

ЛИТВА

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalu ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

УНГАРИЯ

Член 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Член 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendõrfõkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

Член 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051, Budapest

József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

МАЛТА

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

НИДЕРЛАНДИЯ

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

АВСТРИЯ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

ПОЛША

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

СЛОВЕНИЯ

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

URL: http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

URL: http://www.gov.si/mzz

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovièova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

ШВЕЦИЯ

Член 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Член 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Член 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Член 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

За Гибралтар:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049Brussels

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на лицата, упоменати в членове 6, 7 и 12

Бележки по таблицата:

1.

Псевдонимите или вариациите в изписването са отбелязани с „а.к.а.“

А.   ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ (ДСМР)

 

Име (собствено име, фамилия, пол, други имена)

Идентифицираща информация (псевдоним, функция/титла, дата и място на раждане (роден/а на и във), номер на паспорт/лична карта, съпруг/а или син/дъщеря на…)

A1a

Старши генерал Than Shwe

Председател, род. на 2.2.1933 г.

A1b

Kyaing Kyaing

Съпруга на старши генерал Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Дъщеря на старши генерал Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Дъщеря на старши генерал Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Дъщеря на старши генерал Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe a.k.a. Tun Tun Naing

Син на старши генерал Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Съпруга на Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Син на старши генерал Than Shwe

A1i

Д-р Khin Win Sein

Съпруга на Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe а.к.а Maung Maung

Син на старши генерал Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Дъщеря на старши генерал Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Дъщеря на старши генерал Than Shwe

A2a

Зам. старши генерал Maung Aye

Заместник-председател, род. на 25.12.1937 г.

A2b

Mya Mya San

Съпруга на зам. старши генерал Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Дъщеря на зам. старши генерал Maung Aye, съпруга на майор Pye Aung (D17d)

A3a

Генерал Thura Shwe Mann

Началник състав, координатор специални операции (армия, морска флота и въздушни сили), род. на 11.7.1947 г.

A3b

Khin Lay Thet

Съпруга на генерал Thura Shwe Mann, род. на 19.6.1947 г.

A3c

Aung Thet Mann

Син на ген. Thura Shwe Mann, компания Ayeya Shwe Wa, род. на 19.6.1977 г., № паспорт СМ102233

A3d

Toe Naing Mann

Син на Shwe Mann, род. на 29.6.1978 г.

A3e

Zay Zin Latt

Съпруга на Toe Naing Mann, дъщеря на Khin Shwe (реф. J5a), род. на 24.3.1981 г.

A4a

Генерал Soe Win

Министър-председател от 19.10.2004 г., роден през 1946 г.

A4b

Than Than Nwе

Съпруга на генерал Soe Win

A5a

Генерал-лейтенант Thein Sein

Секретар 1 (от 19.10.2004 г.) и главен адютант

A5b

Khin Khin Win

Съпруга на генерал-лейтенант Thein Sein

A6a

Генерал-лейтенант (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura е титла) Главен интендант

A6b

Khin Saw Hnin

Съпруга на генерал-лейтенант. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Генерал-лейтенант Kyaw Win

Началник бюро специални операции 2 (щат Kayah)

A7b

San San Yee a.k.a. San San Yi

Съпруга на генерал-лейтенант Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Син на генерал-лейтенант Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Съпруга на Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Син на генерал-лейтенант Kyaw Win

A7f

Д-р Phone Myint Htun

Син на генерал-лейтенант Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Съпруга на д-р Phone Myint Htun

A8a

Генерал-лейтенант Tin Aye

Главен военнокомандващ, председател на UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Съпруга на генерал-лейтенант Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Син на генерал-лейтенант Tin Aye

A9a

Генерал-лейтенант Ye Myint

Началник бюро специални операции 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Съпруга на ген.-лейт. Ye Myint, род. на 25.1.1947 г.

A9c

Theingi Ye Myint

Дъщеря на генерал-лейтенант Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Син на генерал-лейтенант Ye Myint, строителна фирма Yetagun

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Дъщеря на генерал-лейтенант Ye Myint

A10a

Генерал-лейтенант Aung Htwe

Началник обучение на въоръжените сили

A10b

Khin Hnin Wai

Съпруга на генерал-лейтенант Aung Htwe

A11a

Генерал-лейтенант Khin Maung Than

Началник бюро специални операции 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Съпруга на генерал-лейтенант Khin Maung Than

A12a

Генерал-лейтенант Maung Bo

Началник бюро специални операции 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Съпруга на ген.-лейт. Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Син на генерал-лейтенант Maung Bo. Бизнесмен

A13a

Генерал-лейтенантMyint Swe

Началник сигурност на военните работи

A13b

Khin Thet Htay

Съпруга на генерал-лейтенант Myint Swe


Б.   РЕГИОНАЛНИ КОМАНДИРИ

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване)

B1a

Генерал-майор Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Съпруга на генерал-майор Hla Htay Win

B2a

Гененерал-майор Ye Myint

Източен (щата Shan (юг)

B2b

Myat Ngwe

Съпруга на генерал-майор Ye Myint

B3a

Генерал-майор Thar Aye а.к.а. Tha Aye

Северозападен (дивизия Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing а.к.а. Wei Wei Khaing

Съпруга на ген.-майор Thar Aye

B4a

Генерал-майор Maung Maung Swe

Крайбрежен (дивизия Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

Съпруга на ген.-майор Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Дъщеря на генерал-майор Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Син на генерал-майор Maung Maung Swe

B5a

Генерал-майор Myint Hlaing

Североизточен (щатa Shan (север)

B5b

Khin Thant Sin

Съпруга на генерал-майор Myint Hlaing

В5с

Hnin Nandar Hlaing

Дъщеря на генерал-майор Myint Hlaing

B5d

Кадет Thant Sin Hlaing

Син на генерал-майор Myint Hlaing

B6a

Генерал-майор Khin Zaw

Централен (дивизия Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

Съпруга на генерал-майор Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Син на генерал-майор Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Дъщеря на генерал-майор Khin Zaw

B7a

Генерал-майор Khin Maung Myint

Zapaden(щат Rakhine)

B7b

Win Win Nu

Съпруга на генерал-майор Khin Maung Myint

B8a

Генерал-майор Thura Myint Aung

Югозападен (дивизия Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

Съпруга на генерал-майор Thura Myint Aung

B9a

Генерал-майор Ohn Myint

Източен (щат Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

Съпруга на ген.-майор Ohn Myint

B10a

Генерал-майор Ko Ko

Южен (дивизия Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Съпруга на генерал-майор Ko Ko

B11a

Генерал-майор Soe Naing

Югозападен (щат Mon)

B11b

Tin Tin Latt

Съпруга на генерал-майор Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

B11d

Капитан Htun Zaw Win

Съпруг на Wut Yi Oo (В11с)

В11е

Yin Thu Aye

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

Син на генерал-майор Soe Naing

B12a

Бригаден генерал Min Aung Hlaing

Триъгълник (щат Shan (изток)


B.   ЗАМЕСТНИК РЕГИОНАЛНИ КОМАНДИРИ

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване)

С1а

Бригаден генерал Wai Lwin

Yangon

С1b

Swe Swe Oo

Съпруга на бригаден генерал Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Син на бригаден генерал Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Дъщеря на бригаден генерал Wai Lwin

C2a

Бригаден генерал Nay Win

Централен регион

C2b

Nan Aye Mya

Съпруга на бригаден генерал Nay Win

C3a

Бригаден генерал Тin Maung Ohn

Северозападен регион

C4a

Бригаден генерал San Tun

Северен регион

C4b

Tin Sein

Съпруга на бригаден генерал San Tun

C5a

Бригаден генерал Hla Myint

Североизточен регион

C5b

Su Su Hlaing

Съпруга на бригаден генерал Hla Myint

C6

Бригаден генерал Wai Lin

Триъгълник

C7a

Бригаден генерал Win Myint

Източен регион

C8a

Полковник Zaw Min

Югоизточен регион

C9a

Бригаден генерал Hone Ngaing/Hon Ngai

Крайбрежен регион

C10a

Бригаден генерал Thura Maung Ni

Южен регион

C10b

Nan Myint Sein

Съпруга на бригаден генерал Thura Maung Ni

C11a

Бригаден генерал Tint Swe

Югозападен регион

C11b

Khin Thaung

Съпруга на бригаден генерал Tint Swe

C11c

Ye Min а.к.а. Ye Kyaw Swar Swe

Cин на бригаден генерал Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Съпруга на Ye Min

C12a

Бригаден генерал Tin Hlaing

Западен регион


Г.   МИНИСТРИ

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

D3a

Генерал-майор Htay Oo

Министър на земеделието и напояването от 18.9.2004 г. (бивш министър на кооперативите от 25.8.2003 г.)

D3b

Ni Ni Win

Съпруга на генерал-майор Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Кадет, син на генерал-майор Htay Oo

D4a

Бригаден генерал Tin Naing Thein

Министър на търговията (от 18.9.2004 г.), бивш зам.-министър на горите

D4b

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Tin Naing Thein

D5a

Ген-майор Saw Tun

Министър на строителството, род. на 8.5.1935 г.

D5b

Myint Myint Ko

Съпруга на ген.-майор Saw Tun, род. на 11.1.1945 г.

D5c

Me Me Tun

Дъщеря на ген.-майор Saw Tun, род. на 26.10.1967 г., № на паспорт 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Съпруг на Me Me Tun, род. на 2.1.1969 г.

D6a

Полковник Zaw Min

Министър на кооперативите от 18.9.2004 г., бивш председател на Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

Съпруга на полковник Zaw Min

D7a

Ген.-майор Kyi Aung

Министър на културата

D7b

Khin Khin Lay

Съпруга на ген.-майор Kyi Aung

D8a

Д-р Chan Nyein

Министър на образованието. Преди това Е29а зам.-министър на науката и технологиите

D8b

Sandar Aung

Съпруга на Д-р Chan Nyein (преди това Е29b)

D9a

Генерал-майор Tin Htut

Министър на електроенергията

D9b

Tin Tin Nyunt

Съпруга на ген.-майор Tin Htut

D10a

Бригаден генерал Lun Thi

Министър на енергетиката

D10b

Khin Mar Aye

Съпруга на бригаден генерал Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Дъщеря на бригаден генерал Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Син на бригаден генерал Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Съпруга на Zin Maung Lun

D11a

Генерал-майор Hla Tun

Министър на финансите и приходите

D11b

Khin Than Win

Съпруга на ген.-майор Hla Tun

D12a

Nyan Win

Министър на външните работи от 18.9.2004 г., бивш заместник-началник Обучение на въоръжените сили, род. на 22.1.1953 г.

D12b

Myint Myint Soe

Съпруга на Nyan Win

D13a

Бригаден генерал Thein Aung

Министър на горите

D13b

Khin Htay Myint

Съпруга на бригаден генерал Thein Aung

D14a

Проф. д-р Kyaw Myint

Министър на здравеопазването

D14b

Nilar Thaw

Съпруга на проф. д-р Kyaw Myint

D15a

Ген-майор Maung Oo

Министър на вътрешните работи

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Съпруга на генерал-майор Maung Oo

D16a

Генерал-майор Sein Htwa

Министър на имиграцията и населението, както и министър на социалното подпомагане и преустройство

D16b

Khin Aye

Съпруга на ген.-майор Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Министър на промишлеността 1

D17b

Khin Khin Yi

Съпруга на Aung Thaung

D17c

Майор Мое Aung

Син на Aung Thaung

D17d

Д-р Aye Khaing Nyunt

Съпруга на майор Мое Aung

D17e

Nay Aung

Син на Aung Thaung, бизнесмен, управител на Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Съпруга на Nay Aung

D17g

Капитан Pyi Aung, a.k.a. Pye Aung

Син на Aung Thaung (женен за А2с)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Дъщеря на Aung Thaung

D17i

Д-р Thu Nanda Aung

Дъщеря на Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Дъщеря на Aung Thaung

D18a

Генерал-майор Saw Lwin

Министър на промишлеността 2

D18b

Moe Moe Myint

Съпруга на ген.-майор Saw Lwin

D19a

Бригаден генерал Kyaw Hsan

Министър на информацията

D19b

Kyi Kyi Win

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Hsan

D20a

Бригаден генерал Maung Maung Thein

Министър на животновъдството и риболова

D20b

Myint Myint Aye

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Син на бригаден генерал Maung Maung Thein

D21a

Бригаден генерал Ohn Myint

Министър на мините

D21b

San San

Съпруга на бригаден генерал Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Министър на националното планиране и икономическото развитие

D22b

Kyu Kyu Win

Съпруга на Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Син на Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Съпруга на Kyaw Myat Soe

D23a

Полковник Thein Nyunt

Министър на развитието на граничните зони и въпросите, свързани с националните раси и развитие, възможно е да е кмет на Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Съпруга на полковник Thein Nyunt

D24a

Генерал-майор Aung Min

Министър на железопътния транспорт

D24b

Wai Wai Thar a.k.a. Wai Wai Tha

Съпруга на генерал-майор Aung Min

D25a

Бригаден генерал Thura Myint Maung

Министър на религиозните въпроси

D25b

Aung Kyaw Soe

Син на бригаден генерал Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Съпруга на Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Дъщеря на бригаден генерал Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Министър на науката и технологиите, едновременно министър на труда (от 5.11.2004 г.)

D26b

May Kyi Sein

Съпруга на Thaung

D27a

Бригаден генерал Thura Aye Myint

Министър на спорта

D27b

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Син на бригаден генерал Thura Aye Myint

D28a

Бригаден генерал Thein Zaw

Министър на телекомуникациите, пощите и телеграфите и министър на хотелите и туризма

D28b

Mu Mu Win

Съпруга на бригаден генерал Thein Zaw

D29a

Генерал-майор Thein Swe

Министър на транспорта от 18.9.2004 г. (преди в кабинета на министър-председателя от 25.8.2003 г.)

D29b

Mya Theingi

Съпруга на генерал-майор Thein Swe


Д.   ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

E1a

Ohn Myint

Зам.-министър на земеделието и напояването

E1b

Thet War

Съпруга на Ohn Myint

E2a

Бригаден генерал Aung Tun

Зам.-министър на търговията

E3a

Бригаден генерал Myint Thein

Зам.-министър на строителството

E3b

Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Myint Thein

E4a

Бригаден генерал Soe Win Maung

Зам.-министър на културата

E4b

Myint Myint Wai

Съпруга на бригаден генерал Soe Win Maung

E5a

Бригаден генерал Khin Maung Win

Зам.-министър на отбраната

E7a

Myo Nyunt

Зам.-министър на образованието

E7b

Marlar Thein

Съпруга на Myo Nyunt

E8a

Бригаден генерал Aung Myo Min

Зам.-министър на образованието

E8b

Thazin New

Съпруга на бригаден генерал Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Зам.-министър на електроенергията

E9b

Tin Tin Myint

Съпруга на Myo Myint

E10a

Бригаден генерал Than Htay

Зам.-министър на енергетиката (от 25.8.2003 г.)

E10b

Soe Wut Yi

Съпруга на бригаден генерал Than Htay

E11a

Полковник Hla Thein Swe

Зам.-министър на финансите и приходите

E11b

Thida Win

Съпруга на полковник Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Зам.-министър на външните работи; род. на 15.08.1949 г.

E12b

Lei Lei Kyi

Съпруга на Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Заместник-министър на външните работи от 18.9.2004 г.

E13b

Д-р Khin Mya Win

Съпруга на Maung Myint

E14a

Проф. д-р Mya Oo

Заместник-министър на здравеопазването, род. на 25.1.1940 г.

E14b

Tin Tin Mya

Съпруга на проф. д-р Mya Oo

E14c

Д-р Tun Tun Oo

Син на проф. д-р Mya Oo, род. на 26.7.1965 г.

E14d

Д-р Mya Thuzar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 23.9.1971 г.

E14e

Mya Thidar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 10.6.1973 г.

E14f

Mya Nandar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 29.5.1976 г.

E15a

Бригаден генерал Phone Swe

Зам.-министър на вътрешните работи (от 25.8.2003 г.)

E15b

San San Wai

Съпруга на бригаден генерал Phone Swe

E16a

Бригаден генерал Aye Myint Kyu

Зам.-министър на хотелите и туризма

E16b

Khin Swe Myint

Съпруга на бригаден генерал Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Зам.-министър на имиграцията и населението

E17b

Hmwe Hmwe

Съпруга на Maung Aung

E18a

Бригаден генерал Thein Tun

Зам.-министър на промишлеността 1

E19a

Лейтенант-полковник Khin Maung Kyaw

Зам.-министър на промишлеността 2

E19b

Mi Mi Wai

Съпруга на лейтенант-полковник Khin Maung Kyaw

E20a

Бригаден генерал Aung Thein

Зам.-министър на информацията

E20b

Tin Tin Nwe

Съпруга на бригаден генерал Aung Thein

E21a

Thein Sein

Зам.-министър на информацията, член на АОСР CEC

E21b

Khin Khin Wai

Съпруга на Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Син на Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Съпруга на Thein Aung Thaw

E22a

Бригаден генерал Win Sein

Заместник-министър на труда

E22b

Wai Wai Linn

Съпруга на бригаден генерал Win Sein

E23a

Myint Thein

Заместник-министър на мините

E23b

Khin May San

Съпруга на Myint Thein

E24a

Полковник Tin Ngwe

Зам.-министър на развитието на граничните зони и въпросите, свързани с националните раси и развитието

E24b

Khin Mya Chit

Съпруга на полковник Tin Ngwe

E25a

Бригаден генерал Than Tun

Заместник-министър на развитието на граничните зони и въпросите, свързани с националните раси и развитието

E25b

May Than Tun

Дъщеря на бригаден генерал Than Tun, род. на 25.6.1970 г.

E25c

Ye Htun Myat

Съпруг на May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura е титла), заместник-министър на железопътния транспорт

E26b

Д-р Yi Yi Htwe

Съпруга на Thura Thaung Lwin

E27a

Бригаден генерал Thura Aung Ko

(Thura е титла), заместник-министър на религиозните въпроси, член на АОСР CEC

E27b

Myint Myint Yee а.к.а. Yi Yi Myint

Съпруганабригаденгенерал Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Заместник-министър на науката и технологиите

E29a

Полковник Thurein Zaw

Зам.-министър на националното планиране и икономическото развитие

E30a

Бригаденгенерал Kyaw Myint

Заместник-министър на социалното подпомагане и преустройството

E30b

Khin Nwe Nwe

Съпруганабригаденгенерал Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Зам.-министър на транспорта и зам.-министър на железопътния транспорт

E31b

Cho Cho Tun

Съпругана Pe Than

E32a

Полковник Nyan Tun Aung

Заместник-министър на транспорта


E.   ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. заемана позиция)

F1a

Кап. (пенс.) Htay Aung

Генерален директор на дирекция „Хотели и туризъм“ (Управител, Хотелски и туристически услуги на Мианмар до август 2004 г.)

F2

Tin Maung Shwe

Заместник генерален директор на дирекция „Хотели и туризъм“

F3

Soe Thein

Управителен директор, Хотелски и туристически услуги на Мианмар от октомври 2004 г. (бивш главен управител)

F4

Khin Maung Soe

Главен управител

F5

Tint Swe

Главен управител

F6

Лейтенант полковник Yan Naing

Главен управител, Министерство на хотелите и туризма

F7

Nyunt Nyunt Than

Директор на „Развитие на туризма“, Министерство на хотелите и туризма


Ж.   СТАРШИ ВОЕННИ ОФИЦЕРИ (бригаден генерал и нагоре)

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

G1a

Генерал-майор Hla Shwe

Заместник главен адютант

G3a

Генерал-майор Soe Maung

Главен съдия адвокат

G4a

Бригаден генерал Thein Htaik а.к.а. Hteik

Главен инспектор

G5a

Генерал-майор Saw Hla

Началник на военна полиция

G6a

Генерал-майор Khin Maung Tun

Заместник главен интендант

G7a

Генерал-майор Lun Maung

Главен одитор

G8a

Генерал-майор Nay Win

Военен асистент на председателя на ДСМР

G9a

Генерал-майор Hsan Hsint

Главен отговорник за военни назначения, род. 1951 г.

G9b

Khin Ma Lay

Съпруга на генерал-майор Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Син на генерал-майор Hsan Hsint

G10a

Генерал-майор Hla Aung Thein

Комендант на лагер, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Съпруга на Hla Aung Thein

G11a

Генерал-майор Win Myint

Заместник-началник обучение на въоръжените сили

G12a

Генерал-майор Aung Kyi

Заместник-началник обучение на въоръжените сили

G12b

Thet Thet Swe

Съпруга на генерал-майор Aung Kyi

G13a

Генерал-майор Moe Hein

Комендант, Колеж за национална отбрана

G14a

Генерал-майор Khin Aung Myint

Началник на „Връзки с обществеността и психологическото благополучие“, член на борда на UMEHL

G15a

Генерал-майор Thein Tun

Началник на „Сигнализация“; член на Управителния комитет на Националната конвенция

G16a

Генерал-майор Than Htay

Началник на снабдяването и транспорта

G17a

Генерал-майор Khin Maung Tint

Началник на сигурността на печатните материали

G18a

Генерал-майор Sein Lin

Началник, Министерство на отбраната (не е известна точната длъжност, бивш началник на артилерията)

G19a

Генерал-майор Kyi Win

Началник на артилерията и въоръжението, член на борда на UMEHL

G20a

Генерал-майор Tin Tun

Началник „Военни инженери“

G21a

Генерал-майор Aung Thein

Началник „Преустройство“

G22a

Генерал-майор Aye Myint

Министерство на отбраната

G23a

Бригаден генерал Myo Myint

Комендант, Архив на отбранителни услуги

G24a

Бригаден генерал Than Maung

Заместник-комендант, Колеж за национална отбрана

G25a

Бригаден генерал Win Myint

Ректор на DSTA

G26a

Бригаден генерал Than Sein

Комендант, Болница на отбранителни услуги, Mingaladon, род. на 1.2.1946 г. в Bago

G26b

Rosy Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Than Sein

G27a

Бригаден генерал Win Than

Директор „Доставки“ и управителен директор на Съюза на икономическите акционерни дружества на Мианмар (преди това генерал-майор Win Hlaing, Kla)

G28a

Бригаден генерал Than Maung

Началник на народната милиция и граничните сили

G29a

Бригаден генерал Khin Naing Win

Началник „Oтбранителна промишленост“

G30a

Бригаден генерал Zaw Win

Комендант на станция Bahtoo (щата Shan) и директор на Школа за обучение в отбрана (Армията)

Морска флота

G31a

Вицеадмирал Soe Thein

Главнокомандващ морската флота

G31b

Khin Aye Kyin

Съпруга на вицеадмирал Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Дъщеря на вицеадмирал Soe Thein, род.на 12.7.1980 г.

G31d

Aye Chan

Син на вицеадмирал Soe Thein, род.на 23.9.1973 г.

G31e

Thida Aye

Дъщеря на вицеадмирал Soe Thein, род.на 23.3.1979 г.

G32a

Старши капитан Nyan Tun

Началник състав на морската флота, член на борда на UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Съпруга на Nyan Tun

Въздушни сили

G33а

Генерал-лейтенант Myat Hein

Главнокомандуващ въздушните сили

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Съпруга на генерал-лейтенант Myat Hein

G34a

Бригаден генерал Ye Chit Pe

Състав на главнокомандващия въздушните сили, Mingaladon

G35a

Бригаден генерал Khin Maung Tin

Комендант на Школата за въздушно обучение Shande, Meiktila

G36a

Бригаден генерал Zin Yaw

Началник състав (въздушни сили), член на борда на UMEHL

Леки пехотни дивизии (ЛПД) (с ранг на бригаден генерал)

G39a

Бригаден генерал Tin Tun Aung

33 ЛПД, Sagaing

G41a

Бригаден генерал Thet Oo

55 ЛПД, Kalaw/Aungban

G42a

Бригаден генерал Khin Zaw Oo

66 ЛПД, Pyay/Inma

G43a

Бригаден генерал Than Htay

77 ЛПД, Bago

G44a

Бригаден генерал Aung Than Htut

88 ЛПД, Magwe

G45a

Бригаден генерал Tinn Oo Lwin

99 ЛПД, Meiktila

Други бригадни генерали

G47a

Бригаден генерал Htein Win

Станция Taikkyi

G48a

Бригаден генерал Khin Maung Aye

Командир на станция Meiktila

G49a

Бригаден генерал Khin Maung Aye

Командващ регионалните операции — Kale, дивизия Sagaing

G50a

Бригаден генерал Khin Zaw Win

Станция Khamaukgyi

G51a

Бригаден генерал Kyaw Aung

Южен Мианмар, командир на станция Toungoo

G52a

Бригаден генерал Kyaw Aung

МОС-8, станция Dawei/Tavoy

G53a

Бригаден генерал Kyaw Oo Lwin

Командващ регионалните операции — Tanai

G54a

N/K наследник на Бригаден генерал Kyaw Thu

Станция Phugyi

G55a

Бригаден генерал Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Бригаден генерал Myint Hein

Командващ военни операции-3, станция Mogaung

G57a

Бригаден генерал Mya Win

Командващ военни операции-10, станция Kyigone

G58a

Бригаден генерал Mya Win

Kalaw

G59a

Бригаден генерал Myo Lwin

Командващ военни операции-7, станция Pekon

G60a

Бригаден генерал Myint Soe

Командващ военни операции-5, станция Taungup

G61a

Бригаден генерал Myint Aye

Командващ военни операции-9, станция Kyauktaw

G62a

Бригаден генерал Nyunt Hlaing

Командващ военни операции-17, станция Mong Pan

G63a

Бригаден генерал Ohn Myint

Щат Mon, член на АОСР CEC

G64a

Бригаден генерал Soe Nwe

Командващ военни операции-21, станция Bhamo

G65a

Бригаден генерал Soe Oo

Командващ военни операции-16, станция Hsenwi

G66a

Бригаден генерал Than Tun

Станция Kyaukpadaung

G67a

Бригаден генерал Than Win

Командващ регионални операции–Laukkai

G68a

Бригаден генерал Than Tun Aung

Командващ регионални операции–Sittwe

G69a

Бригаден генерал Thaung Aye

Станция Mongnaung

G70a

Бригаден генерал Thaung Htaik

Станция Aungban

G71a

Бригаден генерал Thein Hteik

Командващ военни операции-13, станция Bokpyin

G72a

Бригаден генерал Thura Myint Thein

Namhsan, командващ тактическите операции

G73a

Бригаден генерал Win Aung

Mong Hsat

G74a

Бригаден генерал Myo Tint

Офицер със специална служба, Министерство на транспорта

G75a

Бригаден генерал Thura Sein Thaung

Офицер със специална служба, Министерство на социалното подпомагане

G76a

Бригаден генерал Phone Zaw Han

Кмет на Mandalay от февруари 2005 г., бивш командващ на Kyaukme

G77a

Бригаден генерал Hla Min

Pegu, Западна дивизия PDC, председател

G78a

Бригаден генерал Win Myint

Станция Pyinmana


З.   ВОЕННИ ОФИЦЕРИ, УПРАВЛЯВАЩИ ЗАТВОРИТЕ И ПОЛИЦИЯТА

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

H1a

Ген-майор Khin Yi

Главен началник на полицейските сили на Мианмар

H1b

Khin May Soe

Съпруга на генерал-майор Khin Yi

H2a

Zaw Win

Главен началник на затворите (Министерство на вътрешните работи) от август 2004 г., бивш зам. главен началник на полицейските сили на Мианмар, бивш бригаден генерал, бивш военен

Н3а

Aung Saw Win

Генерален директор на Бюрото по специални разследвания


И.   АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, СОЛИДАРНОСТ И РАЗВИТИЕ (АОСР) (старши офицери, заемащи длъжност в АОСР, които не са включени другаде)

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

I1a

Бригаден генерал Aung Thein Lin

Кмет и председател на Комитета за развитие на град Yangon (секретар)

I1b

Khin San Nwе

Съпруга на бригаден генерал Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Дъщеря на бригаден генерал Aung Thein Lin

I2a

Полковник Maung Par

Зам.-кмет на на Комитета за развитие на град Yangon (член на СЕС)

I2b

Khin Myunt Myaing

Съпруга на полковник Maung Par

I2c

Naing Win Par

Син на полковник Maung Par


Й.   ЛИЦА, КОИТО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. компания)

J1a

Tay Za

Управител, Htoo Trading Co., род.на 18.7.1964 г., № на паспорт 306869, лична карта MYGN 006415. Баща U Myint Swe (6.11.1924 г.). Майка Daw Ohn (12.8.1934 г.)

J1b

Thidar Zaw

Съпруга на Tay Za, род.на 24.2.1964 г., лична карта KMYT 006865, № на паспорт 275107. Родители — Zaw Nyunt (починал), Htoo (починала)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Син на Tay Za (J1a); род. на 29.1.1987 г.

J2a

Thiha

Брат на Tay Za (J1a), род. на 24.6.1960 г. Директор на Htoo Trading. Дистрибутор на лондонски цигари (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win a.k.a. Saya Kyaung

Банка Kanbawza

J3b

Nan Than Htwe

Съпруга на Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Съпруга на Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co., род. на 21.1.1952 г., виж също А3е

J5b

San San Kywe

Съпруга на Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Син на Khin Shwe, род. на 1.1.1977 г.

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., род. на 6.2.1955 г.

J6b

Aye Aye Maw

Съпруга на Htay Myint, род. на 17.11.1957 г.

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

Съпруга на Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Министър в Кабинета до февруари 2004 г., кмет на Rangoon до август 2003 г.

J8b

Khin Khin

Съпруга на Ko Lay

J8c

San Min

Син на Ko Lay

J8d

Than Han

Син на Ko Lay

J8e

Khin Thida

Дъщеря на Ko Lay

J9a

Aung Phone

Бивш министър на горите; род. на 20.11.1939 г., пенсиониран през юли 2003 г.

J9b

Khin Sitt Aye

Съпруга на Aung Phone, род. на 14.9.1943 г.

J9c

Sitt Thwe Aung a.k.a. Sit Thway Aung

Син на Aung Phone, род. на 10.7.1977 г.

J9d

Thin Zar Tun

Съпруга на Sitt Thwe Aung, род. на 14.4.1978 г.

J9e

Sitt Thaing Aung a.k.a. Sit Taing Aung

Син на Aung Phone, род. на 13.11.1971 г.

J10a

Ген-майор Nyunt Tin (пенсиониран)

Бивш министър на земеделието и напояването, пенсиониран през септември 2004 г.

J10b

Khin Myo Oo

Съпруга на ген.-майор Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Син на ген.-майор Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Дъщеря на ген.-майор Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Бивш министър на финансите и приходите, пенсиониран на 1.2.2003 г.

J11b

Su Su Thein

Съпруга на Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Син на Khin Maung Thein, род. на 25.12.1960 г.

J11d

Thawdar Thein

Дъщеря на Khin Maung Thein, род. на 6.3.1958 г.

J11e

Maung Maung Thein

Син на Khin Maung Thein, род. на 23.10.1963 г.

J11f

Khin Yadana Thein

Дъщеря на Khin Maung Thein, род. на 6.5.1968 г.

J11g

Marlar Thein

Дъщеря на Khin Maung Thein, род. на 25.2.1965 г.

J11h

Hnwe Thida Thein

Дъщеря на Khin Maung Thein, род. на 28.7.1966 г.


К.   ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВОЕННИТЕ

 

Име

Идентифицираща информация (вкл. компания)

K1a

Генерал майор (пенс.) Win Hlaing

Бивш управител, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар (Union of Myanmar Economic Holdings), банка Myawaddy

K1b

Ma Ngeh

Дъщеря на ген.-майор (пенс.) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Управител на банка Kambawza. Съпруг на Ma Ngeh (K1b), и племенник на Aung Ko Win (J3а)

K1d

Win Htway Hlaing

Син на ген.-майор (пенс.) Win Hlaing, представител на компания KESCO

K2

Полковник Ye Htut

Икономическа корпорация на Мианмар

K3

Полковник Myint Aung

Управител на Myawaddy Trading Co.

K4

Полковник Myo Myint

Управител на Bandoola Transportation Co.

K5

Полковник (пенс.) Thant Zin

Управител на Myanmar Land and Development

K6

Лейтенант полковник (пенс.) Maung Maung Aye

UMEHL, председател на пивоварните фабрики на Мианмар

K7

Полковник Aung San

Управител на Hsinmin Cement Plant Construction porject


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на държавните предприятия на Бирма, упоменати в членове 9 и 12

Име

Адрес

Име на директора

I.   

СЪЮЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА НА МИАНМАР

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР WIN HLAING, УПРАВИТЕЛ

А.   

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE (ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РУБИНИ)

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (СГРАДАТА НА MIDWAY BANK)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD (ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА НЕФРИТИ)

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (СГРАДАТА НА MIDWAY BANK)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD (КАУЧУК)

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION (ПРОИЗВОДСТВО НА СОК ОТ АНАНАС)

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE (СНАБДЯВАНЕ С ПИТЕЙНА ВОДА)

4/A, № 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP,YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE) (ФАБРИКА ЗА ЦИМЕНТ)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

ПОЛКОВНИК MAUNG MAUNG AYE, УПРАВИТЕЛ

7.

TAILORING SHOP SERVICE (ШИВАШКИ УСЛУГИ)

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO. (ЖИВОТНОВЪДСТВО И РИБОЛОВ)

1093, SHWE TAUNG GYAR ST., INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP, YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO) (ФАБРИКА ЗА ГРАНИТ)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG) (САПУНЕНА ФАБРИКА)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

Б.   

ТЪРГОВСКИ

1.

MYAWADDY TRADING CO.

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

ПОЛКОВНИК MYINT AUNG, УПРАВИТЕЛ

В.   

ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ

1.

MYAWADDY BANK LTD

24/26, SULE PAGODA ROAD, YANGON

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ WIN HLAING И U TUN KYI, УПРАВИТЕЛИ

2.

BADOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON И/ИЛИ PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON

ПОЛКОВНИК MYO MYINT, УПРАВИТЕЛ

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES (ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ)

24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES (ХОТЕЛСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ)

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PABEDAN TSP, YANGON

ПОЛКОВНИК (ПЕНС.) MAUNG THAUNG, УПРАВИТЕЛ

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES (ЗЕМЕДЕЛСКИ УСЛУГИ)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES (СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET, YANGON

 

СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

А.   

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

U BE AUNG, МЕНИДЖЪР

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

№ 38, VIRGINIA PARK, № 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

№ 45, № 3 TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛКОВНИК (ПЕНС.) MAUNG MAUNG AYE, ПРЕДСЕДАТЕЛ

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, № 3 TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

№ 3 TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT № 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT № 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON

U AYE CHO И/ИЛИ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛКОВНИК TUN MYINT, УПРАВИТЕЛ

Б.   

ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP. (КОРП. НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ)

3/А, THAMTHUMAR STR., 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON

Д-Р KHIN SHWE, ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

№ 1, KONEMYINTTHA STR., 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON

II.   

ИКОНОМИЧЕСКА КОРПОРАЦИЯ НА МИАНМАР

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROADDAGON TSP,YANGON

ПОЛКОВНИК YE HTUT ИЛИ БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ KYAW WIN, УПРАВИТЕЛ

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STR., CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON

U YIN SEIN, ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY (ФАБРИКА ЗА ЦИМЕНТ)

FACTORIES DEPT., MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

ПОЛКОВНИК KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY (ПИВОВАРНИЦА)

555/B, № 4, HIGHWAY ROAD HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP, YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA) (ЗАВОД ЗА СТОМАНА)

FACTORIES DEPT., MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

ПОЛКОВНИК KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL (ЗАВОД ЗА ЗАХАР)

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY (ЗАВОД ЗА КИСЛОРОД И ГАЗОВЕ)

MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE (МРАМОРНА МИНА)

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY (ЗАВОД ЗА МРАМОРНИ ПЛОЧКИ)

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY (ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ)

№ 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE (ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА КОРАБИ)

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY (ЗАВОД ЗА СПРИНЦОВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА)

FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON

 

12.

GYPSUM MINE (ГИПСОВА МИНА)

THIBAW