15/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

271


32006R0575


L 100/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 575/2006 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на броя и наименованието на постоянните научни групи на Европейския орган по безопасност на храните

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури в областта на безопасността на храните (1), и по-специално член 28, параграф 4, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Защитата на здравето на растенията е основен фактор в сигурността на хранителната верига, както и че неотдавнашните събития предполагат увеличаващ се брой научни оценки на рисковете за здравето на растенията.

(2)

Компетентността, налична понастоящем в научната група на Европейския орган по безопасност на храните, отговорна за становищата, засягащи здравето на растенията, продуктите за растителна защита и остатъците от тях, позволява извършването на научни оценки в областта на здравето на растенията да се извършват само в ограничена степен по отделни случаи. Съответно с оглед справянето с увеличаващия се брой искания за научни становища в областта на здравето на растенията, Европейският орган по безопасност на храните официално е изискал Комисията да създаде нова постоянна научна група, която да обедини широк обхват на компетентност в различните области, от значение за здравето на растенията като ентомология, микология, вирусология, бактериология, ботаника, агрономия, растителна карантина и епидемиология на болестите по растенията.

(3)

В резултат на създаването на допълнителна научна група по здравето на растенията, продукти за растителна защита и остатъците от тях наименованието на „Групата по растително здраве, продукти за растителна защита и остатъците от тях“ трябва да бъде променено.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 178/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

1.

буква в) се заменя със следното:

„в)

Групата по продукти за растителна защита и остатъците от тях;“

2.

добавя се нова точка i), както следва:

„i)

Групата по растително здраве.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).