03/ 69

BG

Официален вестник на Европейския съюз

202


32006R0247


L 042/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2006 НА СЪВЕТА

от 30 януари 2006 година

за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36, 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3)

като има предвид, че:

(1)

Особеното географско разположение на най-отдалечените райони предполага допълнителни транспортни разходи при доставката на основни продукти за човешка консумация, за преработка и като производствени суровини за земеделието. В допълнение обективни фактори, възникнали като резултат от изолираността и крайната отдалеченост, налагат допълнителни ограничения за икономическите оператори и производителите в най-отдалечените райони, което значително възпира тяхната дейност. В някои случаи операторите и производителите са потърпевши от двойна изолираност. Тези ограничения могат да бъдат облекчени чрез намаляване на цената на посочените основни продукти. В тази връзка е уместно да бъде въведен специфичен режим на доставките с оглед осигуряване на снабдяването на най-отдалечените райони и компенсиране на допълнителните разходи, свързани с тяхната откъснатост, изолираност и крайно отдалеченото местоположение.

(2)

За тази цел, независимо от член 23 от Договора, вносът на определени селскостопански продукти от трети страни следва да бъде освободен от приложимите вносни мита. За да се вземе под внимание техният произход и митническите разпоредби, които се отнасят за тях по силата на разпоредбите на Общността, продукти, които са влезли на митническата територия на Общността по силата на режима за активно усъвършенстване или митнически складови схеми, следва да бъдат считани за директен внос за целите на предоставяне на преимуществата на специфичния режим на снабдяване.

(3)

За да се постигне целта за намаляване на цените в най-отдалечените райони и облекчаване на допълнителните разходи, произтичащи от тяхната откъснатост, изолираност и крайно отдалечено местоположение, като същевременно се запази конкурентоспособността на продуктите на Общността, трябва да се предостави помощ за снабдяването на най-отдалечените райони с продукти с произход от Общността. Тази помощ трябва да отчете допълнителния разход за транспорт до най-отдалечените райони и цените, прилагани за износ в трети страни, а в случаите на суровини за селското стопанство и продукти, предназначени за преработка, допълнителните разходи от изолираността и крайно отдалеченото местоположение.

(4)

Тъй като количествата, обхванати от специфичния режим на снабдяване, са ограничени до изискванията за снабдяване на най-отдалечените райони, този режим не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар. В допълнение икономическите предимства на специфичния режим на снабдяване не трябва да предизвикват отклонения на търговията със съответните продукти. Експедирането или експортирането на тези продукти от най-отдалечените райони трябва следователно да се забрани. Въпреки това експедирането или експортирането на тези продукти следва да бъде разрешено, когато предимството от ползването на специфичния режим на снабдяване се възстановява, или, в случая на преработени продукти, да се разреши регионалната търговия или търговията между двата най-отдалечени района на Португалия. Следва да се вземат под внимание също така и традиционните търговски потоци с трети страни във всички най-отдалечени райони и следователно да се разреши също и износа на преработени продукти, който съответства на традиционния износ за всички тези райони. Също така ограничението не следва да се прилага също и за традиционно експедираните преработени продукти. За по-голяма яснота следва да се определи базовия период за дефинирането на тези традиционно изнасяни или експедирани количества.

(5)

Въпреки това следва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се позволи да се извърши необходимото преструктуриране на захарния сектор на Азорските острови. Тези мерки следва да вземат под внимание факта, че за да бъде жизнеспособен захарния сектор на Азорските острови, е необходимо да се осигури определено равнище на производство и преработка. Още повече, че по силата на настоящия регламент Португалия ще притежава средствата, необходими за подкрепата ѝ на местното производство на захарно цвекло. На този фон експедирането на захар от Азорските острови за останалата част от територията на Общността следва по изключение да се допуска да надхвърля традиционните потоци в продължение на един ограничен период от четири години, като годишните количества постепенно намаляват. При условие че количествата, които могат да бъдат реекспедирани, ще са пропорционални и ограничени до степен, която е строго необходима да се гарантира жизнеспособността на местното производство и преработка на захар, временното експедиране на захар от Азорските острови няма да има отрицателно влияние върху вътрешния пазар на Общността.

(6)

В случая на С-захар за снабдяване на Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови, режимът за освобождаване от вносно мито, предвиден по силата на Регламент (ЕИО) № 2177/90 на Комисията от 30 юли 1992 г. за определянето на подробни правила за прилагане на специфичен режим на доставките за Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови по отношение на захарта (4), следва да продължи да се прилага за периода, определен в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. за общата организация на пазарите в сектора на захарта (5).

(7)

До днес Канарските острови се снабдяваха по специален режим на доставките с полуготови продукти на млечна основа с кодове КН 1901 90 99 и 2106 90 92, предназначени за промишлена преработка. Следва да се позволи снабдяването с тези продукти да продължи за един преходен период, докато се извърши преструктурирането на местната промишленост.

(8)

За да бъдат постигнати целите на специфичния режим на доставките, икономическите преимущества от режима трябва да бъдат изразени по отношение на производствените разходи и не трябва да намаляват цените до етапа на достигането им до крайния потребител. Поради това те следва да бъдат предоставяни само при условие че реално ще преминат в производството и за това трябва да се извършват съответните проверки.

(9)

Политиката на Общността за подпомагане на най-отдалечените райони включва множество продукти и мерки за тяхното производство, пласиране на пазара и преработка. Тези мерки се оказаха ефективни и осигуриха селското стопанство да продължи да се развива. Общността следва да продължи да подкрепя тази гама продукти, които са ключов фактор за екологичното, социално и икономическо равновесие на най-отдалечените райони. Опитът показва, че както и в случая на политиката за развитието на селските райони, по-тясното партньорство с местните власти може да спомогне да бъдат адресирани конкретните въпроси, които засягат съответните райони по един по-целенасочен начин. Следователно подкрепата за местното производство следва да продължи чрез общи програми с най-подходящия в случая географски обхват, които следва да бъдат подадени от съответните държави-членки до Комисията.

(10)

За да се съдейства за постигането на целите да бъде развито местното селскостопанско производство и доставките на селскостопански продукти, следва да се хармонизира равнището на програмиране на доставките за съответните райони, а подходът на партньорство между Комисията и държавите-членки следва да бъде систематичен. Поради това програмата за доставките следва да бъде изготвена от определените от държавата-членка органи и представена на Комисията за одобрение.

(11)

Земеделските стопани в най-отдалечените райони следва да се насърчават да доставят качествени продукти и пласирането на пазара на тези продукти следва да бъде подпомагано. Полезно за тази цел може да се окаже използването на въведения от Общността графичен символ.

(12)

Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за подкрепа на развитието на селските райони по линия на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА) (6) определя мерките за развитие на селските райони, които отговарят на изискванията да получават подкрепа на Общността и условията за получаване на тази подкрепа. Структурата на някои земеделски стопанства или преработвателни и търговски фирми в най-отдалечените райони е със сериозни пропуски и те са изправени пред специфични затруднения. Следователно следва да се предвиди възможност за изключване на някои видове инвестиции от разпоредбите, които ограничават предоставянето на някои видове структурна помощ, предвидени с Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(13)

Член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 ограничава предоставянето на подкрепа за лесовъдство и за горски райони, които са частна собственост или собственост на общини или техни асоциации. Част от горите и гористите райони, които се намират в най-отдалечените райони са собственост на обществени органи, различни от общините. При тези обстоятелства условията, предвидени по силата на упоменатия член, следва да позволяват по-голяма гъвкавост.

(14)

Член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 12571999 и приложението към него определят максималния размер на година, който отговаря на условията за агроекологична помощ на Общността. За да се вземе под внимание специфичното положение с околната среда на някои много чувствителни пасищни райони в Азорските острови и опазването на пейзажа и на традиционните характеристики на земеделската земя, по-конкретно райони с терасовидна обработка на земята в островите Мадейра, следва да се предвиди възможност, в случай че бъдат приложени определени специфични мерки, тези размери да бъдат удвоени.

(15)

Може да бъде предвидено изключение от последователната политика на Комисията на забрана за предоставяне на оперативна държавна помощ за производство, преработка и пласиране на пазара на селскостопански продукти, включени в приложение I към Договора, за да бъдат облекчени специфичните ограничения върху селскостопанските дейности в най-отдалечените райони поради тяхната откъснатост, изолираност и крайно отдалеченото местоположение, малката им площ, планинския терен и климат и тяхната икономическа зависимост от малко на брой продукти.

(16)

Здравето на селскостопанските култури в най-отдалечените райони е под заплахата на конкретни проблеми, свързани с климата и с недостатъчните мерки, които се предприемат в тази насока. Поради това следва да се предприемат програми за борба с вредителите, включително чрез органични методи. Следва да се определи финансовото участие на Общността в тези програми.

(17)

Поддържането на лозята, чието отглеждане е най-разпространено в района на островите Мадейра и на Канарските острови и много важно за Азорските острови, е икономически императив и императив на околната среда. За подпомагане на производството в тези райони не трябва да се прилагат нито премиите за изоставяне, нито пазарните механизми, с изключение на възможността в Канарските острови да могат да се вземат мерки за кризисна дестилация, които да се прилагат в случай на изключителни смущения на пазара, дължащи се на проблеми, свързани с качеството. По подобен начин затруднения от техническо и социално-икономическо естество не позволиха да се извърши цялостно преобразуване в рамките на определените срокове на зоните в районите на островите Мадейра и Азорските острови, които са заети с лозя от хибридни сортове, чието отглеждане се забранява от общата организация на пазара на вино. Произведеното от тези лозя вино е предназначено единствено за традиционното местно потребление. Предоставянето на допълнително време ще позволи тези лозови масиви да бъдат преобразувани, като същевременно ще се съхрани икономическата тъкан на райони, която е много силно обвързана с отглеждането на лозя. Португалия следва да уведомява Комисията ежегодно за напредъка в преобразуването на съответните зони.

(18)

Преструктурирането на сектора за производство на мляко на Азорските острови все още не е приключило. В тон със силната зависимост на Азорските острови от производство на мляко, комбинирана с други затруднения, свързани с тяхното много отдалечено разположение и отсъствието на рентабилни алтернативни видове производства, следва да се потвърди дерогацията по отношение прилагането на допълнителни налози върху сектора на производството на мляко и млечни продукти на Азорски острови, предвидено с някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за въвеждането на налог върху сектора на производството на мляко и млечни продукти (7) и въведено с член 23 от Регламент (ЕО) № 1453/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно въвеждането на специфични мерки за някои земеделски продукти за Азорските острови и остров Мадейра (Poseima) (8) и подновено с Регламент (ЕО) № 55/2004 на Съвета (9).

(19)

Подкрепата за производството на краве мляко на островите Мадейра не успя да запази баланса между местното и външното предлагане, главно заради сериозните структурни трудности, засягащи сектора, и неговия слаб капацитет да се адаптира към нови икономически условия. Следователно следва да продължи да бъде разрешено да се произвежда възстановено мляко от мляко на прах с произход от Общността, с цел по-пълно да се задоволи местното потребление.

(20)

Нуждата да се поддържа местното производство чрез стимули оправдава неприлагането на Регламент (ЕИО) № 1788/2003 във френските отвъдморски депалтаменти и на островите Мадейра. За островите Мадейра това изключение следва да бъде ограничено в рамките на 4 000 тона, което отговаря на настоящото производство от 2 000 тона и дава една разумна възможност за повишаване на производството, която понастоящем се оценява на максимум 2 000 тона.

(21)

Трябва да се подкрепят традиционните дейности по отглеждане на животни. За да се посрещнат местните потребителски нужди на френските отвъдморски департаменти и на островите Мадейра, следва да се разреши безмитният внос от трети страни на мъжки животни за угояване от рода на едрия рогат добитък, като това следва да става при определени условия и до определено максимално годишно количество. Следва да се поднови възможността, дадена с Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяването на общи правила за схемите за пряко подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика и за установяването на определени схеми за подпомагане на земеделските стопани (10), да се позволи на Португалия да прехвърли полагащите ѝ се права за ползване на премия за крави с бозаещи телета от основната ѝ територия на Азорските острови и този инструмент следва да бъде коригиран в тон с новия режим на подкрепа за най-отдалечените райони.

(22)

Отглеждането на тютюн е с историческа важност за Канарските острови. В икономическо отношение подготовката на тютюн продължава да бъде една от главните промишлени дейности в района. В социален план обработката на тютюн е много интензивна по отношение на работната ръка дейност и се осъществява от дребни земеделски производители. Тъй като тази култура не е достатъчно рентабилна, съществува опасност тя да изчезне. Понастоящем тютюн се отглежда само на малка площ на остров Ла Палма за дребномащабно изработване на пури. Поради това следва да се разреши на Испания да продължи да отпуска помощ в допълнение към помощта на Общността, за да се съхрани тази традиционна за нея земеделска култура, с оглед да бъде подкрепена свързаната с това занаятчийска дейност. Освен това и за да се поддържа производството на тютюневи изделия, е уместно вносът в Канарските острови на суров и полуобработен тютюн да продължи да бъде освободен от мита в границите на едно годишно количество от 20 000 тона в равностойност на суров тютюн, частично или изцяло очистен от твърдите жилки.

(23)

Прилагането на настоящия регламент не трябва да застрашава равнището на специална подкрепа, от която най-отдалечените райони са се възползвали досега. Поради тази причина, за да могат държавите-членки да предприемат съответните мерки, те трябва да разполагат със суми, които са еквивалентни на подкрепата, която вече бе предоставена от Общността по силата на Регламент (ЕО) № 1452/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно въвеждането на специфични мерки за някои земеделски продукти за френските отвъдморски департаменти (Poseidom) (11), Регламент (ЕО) № 1453/2001 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1454/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно въвеждането на специфични мерки за някои земеделски продукти за Канарските острови (Poseican) (12), и сумите, предоставени на земеделските стопани със седалище в тези райони съгласно Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (13), Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета от 19 декември 2001 г. за общата организация на пазара на овче и козе месо (14), Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за общата организация на пазара на зърнени храни (15), и сумите, предоставени за снабдяване с ориз на френския отвъдморски департамент Реюнион по силата на член 5 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за общата организация на пазара на ориз (16). Новата система за подкрепа на селскостопанското производство в най-отдалечените райони, предвидена по силата на настоящия регламент, следва да се координира при подкрепата за същите видове производства, която е в сила за останалата част от територията на Общността.

(24)

Следователно Регламенти (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001 и (ЕО) № 1454/2001 следва да бъдат отменени. Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1785/2003 също следва да бъдат изменени, за да се осигури координацията със съответните разпоредби.

(25)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (17).

(26)

Програмите, предвидени по силата на настоящия регламент, следва да започнат да се прилагат след нотифициране от страна на Комисията за тяхното одобрение. За да могат програмите да стартират от този момент нататък, следва да се позволи на държавите-членки и на Комисията да извършат всички подготвителни действия в периода от датата на влизане в сила на настоящия регламент до датата на започване на прилагането на програмите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ 1

ПРЕДМЕТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя някои специфични мерки в областта на селското стопанство за облекчаване на затрудненията, предизвикани от откъснатостта, изолираността, крайно отдалеченото местоположение, малката повърхностна площ, терена, трудния климат и зависимостта от само ограничен брой продукти на районите на Съюза, упоменати в член 299, параграф 2 от Договора, по-нататък наричани накратко „най-отдалечените райони“.

ДЯЛ II

СПЕЦИФИЧЕН РЕЖИМ НА СНАБДЯВАНЕ

Член 2

Прогнозен баланс на доставките

1.   Въвежда се специфичен режим на снабдяване на селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора, които са от голямо значение за най-отдалечените райони и са предназначени за човешка консумация, за производство на други продукти или за използване като съставки от земеделски произход.

2.   Следва да бъде изготвен прогнозен баланс на доставките, в който да бъде определено количеството на селскостопанските продукти, упоменати в параграф 1, което е необходимо за задоволяване на търсенето всяка година. За нуждите на предприятия, които опаковат или преработват продукти, предназначени за местния пазар, за традиционно снабдяване на останалата част на територията на Общността или за износ като част от регионалната търговия или от традиционните търговски потоци, може да бъде изготвен отделен прогнозен баланс на доставките.

Член 3

Функциониране на режима

1.   В рамките на количествата, определени в прогнозния баланс на доставките, директният внос от трети страни в най-отдалечените райони на продукти, включени в специалния режим на доставките, не се облага с мита.

По смисъла на настоящия дял продукти, които са влезли в митническата територия на Общността по силата на режим на активно усъвършенстване или митническо складиране, се считат за директен внос от трети страни.

2.   За да се осигури удовлетворяване на изискванията, установени в съответствие с член 2, параграф 2 по отношение на цена и качество, като в същото време се полагат грижи за запазване на дела на Общността в снабдяването, се предоставя помощ за снабдяване на най-отдалечените райони с продукти от Общността, държани в складове за публична интервенция или налични на пазара на Общността.

Размерът на тази помощ се определя за всеки вид продукт, така че да се вземе предвид допълнителният разход за транспорт до най-отдалечените райони и цените, прилагани за износ към трети страни, а в случаите на продукти, предназначени за преработка и влагани съставки от земеделски произход, допълнителните разходи за острова и крайно отдалеченото положение.

3.   При прилагане на специфичния режим на снабдяване трябва да се вземе предвид по-специално следното:

а)

специфичните нужди на най-отдалечените райони и, в случай на продукти, предназначени за преработка и влагани съставки от земеделски произход, и изискванията за качеството;

б)

търговските потоци към останалата част на Общността;

в)

икономическия аспект на предложената помощ.

4.   Предоставяне на права по силата на специфичния режим на снабдяване е в зависимост от условието икономическото предимство, извлечено от освобождаването от мита при внос или от помощ, да бъде действително прехвърлено на крайния потребител.

Член 4

Износ за трети страни и експедиране за останалата част от територията на Общността

1.   Продукти, попадащи в обхвата на специфичния режим на снабдяване, могат да бъдат изнасяни за трети страни или експедирани за останалата част от територията на Общността единствено при условията, определени в процедурата, упомената в член 26, параграф 2.

Тези условия включват плащането на вносни мита върху продуктите, упоменати в член 3, параграф 1, или възстановяване на помощта, получена по силата на специфичния режим на снабдяване за продуктите, упоменати в член 3, параграф 2.

Тези условия не се прилагат за търговските потоци между френските отвъдморски департаменти.

2.   Предвиденото по силата на параграф 1 ограничение не се прилага за продукти, преработени в най-отдалечените райони от продукти, за които са ползвани предимствата на специфичния режим на снабдяване, които:

а)

се изнасят за трети страни или се експедират за останалата част от територията на Общността в рамките на традиционния износ или на традиционните експедирани количества. Тези количества следва да бъдат определени от Комисията в съответствие с процедурата, установена в член 26, параграф 2, въз основа на средния размер на износа или на експедираните продукти през годините 1989, 1990 и 1991;

б)

се изнасят за трети страни като част от регионалните търговски потоци съобразно с дестинациите и условията, определени съгласно процедурата, упомената в член 26, параграф 2;

в)

се експедират от Азорските острови за островите Мадейра или обратно;

г)

се експедират от островите Мадейра за Канарските острови или обратно.

За изнесените в горните случаи продукти не се предоставя реимбурсиране на износа.

3.   По изключение от разпоредбите на параграф 2, буква а) от Азорските острови за останалата част от територията на Общността могат да се експедират следните максимални количества захар (с код по КН 1701) и през следните години:

през 2006 г. — 3 000 тона,

през 2007 г. — 2 285 тона,

през 2008 г. — 1 570 тона,

през 2009 г. — 855 тона.

Член 5

Захар

1.   През периода, упоменат в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1260/2001, С-захарта, упомената в член 13 от настоящия регламент, която се изнася съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. за определянето на подробни правила за прилагане относно производството на захар, надхвърлящо определената квота (18), и се внася с цел консумация на островите Мадейра и на Канарските острови под формата на бяла захар с код по КН 1701 и с цел рафиниране и консумация на Азорските острови под формата на сурова захар с код по КН 1701 12 10, се ползва от правото за освобождаване от вносни мита в рамките на прогнозния баланс на доставките, упоменат в член 2 от настоящия регламент и при определените в настоящия регламент условия.

2.   Когато се определят нуждите на Азорските острови от сурова захар, се взима предвид развитието на местното производство на захарно цвекло. Количествата, включени в режима на снабдяване, се определят така, че да се гарантира общият обем захар, рафинирана на Азорските острови всяка година, да не надвишава 10 000 тона.

Член 6

Полуготови продукти на млечна основа

По изключение от разпоредбите на член 2 през периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2009 г. Канарските острови могат да продължат да получават доставки с полуготови продукти на млечна основа с кодове по КН 1901 90 99 и 21 069 092, предназначени за промишлена преработка в обем от съответно до 800 тона годишно и 45 тона годишно. Предоставената помощ за доставка на тези два вида продукти от Общността не може да надхвърля съответно 210 EUR на тон и 29 EUR на тон и се включва в рамките на ограничението, определено в член 23.

Член 7

Внос на ориз в Реюнион

Върху вноса във френския отвъдморски департамент Реюнион не се налага мито за предназначени за потребление на място на продукти с кодови номера от КН 1006 10, 1006 20 и 1006 40 00.

Член 8

Подробни правила за прилагане на режима

Подробните правила за прилагане на настоящия дял се приемат съобразно процедурата, упомената в член 26, параграф 2. Тези правила по-конкретно определят условията, при които държавите-членки могат да изменят количествата продукти и предвидените всяка година ресурси за различните видове продукти, които отговарят на условията да бъдат включени в специфичния режим на снабдяване и, когато е необходимо, да създадат система от разрешителни за внос или удостоверения за доставка.

ДЯЛ III

МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 9

Програми за подкрепа

1.   Създават се програми за подкрепа от страна на Общността за най-отдалечените райони, като тези програми съдържат специфични мерки за подпомагане на местните видове селскостопанско производство в обхвата на дял II от част трета от Договора.

2.   Програмите за подкрепа от страна на Общността се установяват с географския обхват, който съответната държава-членка счита за най-подходящ. Те са изготвени от определените от съответните държави-членки компетентни органи, които ги предоставят на Комисията, след като са провели консултации с компетентните органи и организации на съответното териториално равнище.

3.   За всеки един от най-отдалечените райони може да бъде представена само по една програма за подкрепа от страна на Общността.

Член 10

Мерки

Програмите за подкрепа от страна на Общността следва да включват необходимите мерки, които да осигурят непрекъснатост и развитие на местните видове селскостопанско производство във всеки от най-отдалечените райони.

Член 11

Съвместимост и съгласуваност

1.   Предприетите по линия на програмите за подкрепа мерки трябва да са съобразени с правото на Общността и да отговарят на останалите политики на Общността и на мерките, предприети по линия на тези политики.

2.   Осигурява се съгласуваност на мерките, предприети по линия на програмите за подкрепа, с мерките, предприети по линия на други инструменти на Общата селскостопанска политика, и по-конкретно на общата организация на пазарите, на развитието на селските райони, на качеството на продуктите, на благосъстоянието на животните и на защитата на околната среда.

По-конкретно по силата на настоящия регламент не могат да се финансират мерки, които са:

а)

допълнителна подкрепа към схемите за премии или помощи по линия на общата организация на пазара, освен в изключителни случаи, основаващи се на обективни критерии;

б)

подкрепа за изследователски проекти, мерки за подкрепа за изследователски проекти, или мерки, отговарящи на условията за финансиране от Общността съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за разходите в областта на ветеринарното дело (19);

в)

подкрепа за мерки, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1257/1999 и на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. за подкрепа за развитието на селските райони по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР) (20).

Член 12

Съдържание на програмите за подкрепа от страна на Общността

Програмата за подкрепа от страна на Общността съдържа:

а)

количествено описание на текущото положение в селскостопанското производство, като са взети предвид резултатите от направените оценки, показващи несъответствията, пропуските и потенциала за развитие, определените за тази цел финансови ресурси и основните резултати от предприетите операции по линия на Регламенти (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001 и (ЕО) № 1454/2001 на Съвета;

б)

описание на предлаганата стратегия, избраните приоритети, количествено измеримите цели и оценка, показваща очаквания икономически, екологичен и социален ефект, включително влиянието върху заетостта;

в)

описание на предвижданите мерки, и по-конкретно на схемите за подпомагане в изпълнение на програмата, а когато е целесъобразно и информация за необходимостта от евентуални изследвания, демонстрационни проекти, обучение или техническа помощ, свързани с подготовката, изпълнението или адаптацията на съответните мерки;

г)

план-график за изпълнение на мерките и обща индикативна финансова таблица, показваща разпределението на ресурсите;

д)

доказателство за съвместимост и съгласуваност между различните мерки по програмите и критериите и количествените индикатори, които ще се използват за наблюдение и оценка;

е)

предприетите стъпки за гарантиране на ефективното и правилно изпълнение на програмата, включително мерките за осигуряване на публичност, наблюдение и оценка и конкретен набор от количествени индикатори, които ще се използват за оценка на програмата и разпоредби за извършване на проверки и налагане на санкции;

ж)

определянето на компетентен орган и институция, отговорни за изпълнението на програмата и определянето на съответното равнище на органи или асоциирани институции и социално-икономически партньори, и резултатите от проведените консултации.

Член 13

Наблюдение

Съгласно процедурата, упомената в член 26, параграф 2, се приемат процедурите и физическите и финансови индикатори за гарантиране на ефективно наблюдение над изпълнението на програмите на Общността.

ДЯЛ IV

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ

Член 14

Графичен символ

1.   Въвежда се графичен символ, с цел да се осигури по-голямо познаване и потребление на качествени селскостопански продукти, както естествени, така и преработени, специфични за най-отдалечените райони.

2.   Условията за използване на графичния символ, предвиден съгласно параграф 1, се предлагат от съответните търговски организации. Националните органи препращат такива предложения, с тяхното мнение, до Комисията за одобрение.

Използването на символа се наблюдава от официалния орган или институция, одобрени от компетентните национални органи.

Член 15

Развитие на селските райони

1.   Независимо от член 7 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, когато се касае за най-отдалечените райони, общата стойност на помощта, изразена като процент от обема на допустимите инвестиции, не може да надвишава 75 % за инвестициите, предназначени по-специално да насърчат разнообразието, преструктурирането или преминаването към устойчиво земеделие на земеделските стопанства с малки икономически мащаби, които следва да се определят в програмното допълнение, посочено в член 18, параграф 3 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 от 21 юни 1999 г. за определяне на общите разпоредби за структурните фондове (21).

2.   Независимо от член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, когато се касае за най-отдалечените райони, общата стойност на помощта, изразена като процент от обема на допустимите инвестиции, не следва да надвишава 65 % за инвестициите в предприятия, ангажирани с преработване и продажба на селскостопански продукти, съставени главно от местна продукция в сектори, които следва да бъдат определени в програмното допълнение, посочено в член 18, параграф 3 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999. Общата стойност на помощта за малки и средни предприятия, при същите условия, не следва да надвишава 75 %.

3.   Ограничението, установено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не се прилага за тропичните или субтропичните гори или залесени площи, разположени на територията на френските отвъдморски департаменти, Азорските острови и островите Мадейра.

4.   Независимо от член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 максималните годишни суми, отговарящи на условията за помощ от Общността, определени в приложението към настоящия регламент, могат да бъдат увеличени до два пъти в случая на мярката за защита на езера на Азорските острови и мярката за опазване на ландшафта и традиционните характеристики на земеделската земя, по-специално консервирането на каменни стени, поддържащи тераси на островите Мадейра.

5.   Описание на мерките, планирани по силата на настоящия член, се включва в програмите за тези райони, посочени в членове 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Член 16

Държавна помощ

1.   За селскостопанските продукти, включени в приложение I към Договора, за които се прилагат членове 87, 88 и 89 от него, Комисията може да разреши оперативна помощ в секторите, произвеждащи, преработващи и продаващи тези продукти, с цел да смекчи специфичните ограничения за земеделието в най-отдалечените райони в резултат от тяхната откъснатост, изолираност и крайно отдалечено местоположение.

2.   Държавите-членки могат да предоставят допълнително финансиране за изпълнението на програмите за подкрепа от страна на Общността, упоменати в дял III от настоящия регламент. В тези случаи те уведомяват Комисията за държавната помощ и Комисията трябва да я одобри съгласно настоящия регламент като част от тези програми. Така нотифицираната помощ се счита за нотифицирана по смисъла на първото изречение на член 88, параграф 3 от Договора.

Член 17

Фитосанитарни програми

1.   Франция и Португалия представят на Комисията програми за контрол на организмите, вредни за растенията или растителните продукти, съответно във френските отвъдморски департаменти и на Азорските острови и островите Мадейра. Програмите определят по-специално целите, които следва да бъдат постигнати, мерките, които да се предприемат, тяхната продължителност и разходите за тях. Програмите, представени съгласно настоящия член, не засягат защитните мерки за бананите.

2.   Общността участва във финансирането на програмите, предвидени в параграф 1, на базата на технически анализ на ситуацията в региона.

3.   Финансовото участие на Общността, предвидено по силата на параграф 2, и размерът на помощта се определят съгласно процедурата по член 26, параграф 1 и параграф 3. Мерките, допустими за финансиране от Общността, се определят съгласно същата процедура.

Това финансово участие може да покрива до 60 % от допустимите разходи във френските отвъдморски департаменти и до 75 % от допустимите разходи на Азорските острови и островите Мадейра. Плащанията се извършват на базата на представена от френските и португалските органи документация. Ако е необходимо, инспекции могат да бъдат организирани от Комисията и извършени от нейно име от експертите, посочени в член 21 от Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. за мерките за защита срещу внасянето в Общността на организми, вредни за растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (22).

Член 18

Вино

1.   Глава II от дял II и глави I и II от дял III от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за общата организация на пазара на вино (23) и глава III от Регламент (ЕО) № 1227/2000 на Комисията от 31 май 2000 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал (24) не се прилагат за Азорските острови и островите Мадейра.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 грозде от забранени пряко произведени хибридни сортове лози (Noah, Othello, Isabel, Jacquez, Clinton и Herbemont), набрано на Азорските острови и островите Мадейра, може да бъде използвано за производството на вино, което трябва да остане в рамките на тези райони.

До 31 декември 2013 г. Португалия постепенно трябва да премахне лозовите насаждения от забранени директно произведени хибридни сортове лози със, когато е приложимо, подпомагането, предвидено в глава III, дял II от Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Португалия ежегодно уведомява Комисията за напредъка в конверсията и реструктурирането на площите, заети с насаждения от забранени директно произведени хибридни сортове лози.

3.   Глава II от дял II и дял III от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и глава III от Регламент (ЕО) № 1227/2000 не се прилагат за Канарските острови, освен в случаите на кризисна дестилация, предвидена в член 30 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, в случай на изключителни смущения на пазара, дължащи се на проблеми, свързани с качеството.

Член 19

Мляко

1.   Считано от пазарна година 1999—2000, за целите на разпределяне на допълнителния налог между производителите, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1788/2003, само производители по смисъла на член 5, буква в) от горепосочения регламент със седалище и произвеждащи на Азорските острови, които продават количества, надвишаващи тяхното референтно количество, завишено с процента, посочен в трета алинея от настоящия параграф, се считат за допринесли за превишаването на нормалното количество.

Допълнителният налог се дължи за количества, надвишаващи така завишеното с цитирания по-горе процент референтно количество, след преразпределяне на неизползваните количества в рамките на границите, възникващи от това повишение, между всички производители по смисъла на член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1788/2003 със седалище и произвеждащи на Азорските острови и пропорционално на референтното количество, налично за всеки производител.

Процентът, посочен в първи параграф, е равен на съотношението между количеството съответно от 73 000 тона за пазарни години от 1999—2000 до 2004—2005 и 23 000 тона за пазарна година 2005—2006 и след това и общата стойност на референтните количества, налични във всяко стопанство на 31 март 2000 г. Той се прилага само за референтните количества, налични на 31 март 2000 г.

2.   Количествата, предлагани на пазара мляко или млечен еквивалент, които надвишават референтните количества, но които са в съответствие с процента, посочен в параграф 1 от настоящия член, след преразпределянето, посочено в същия този параграф, не се вземат предвид при установяване на евентуално превишаване на нормалното количество в Португалия, както то е изчислено в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 1788/2003.

3.   Допълнителната схема за налози, приложима за производителите на краве мляко, предвидена в Регламент (ЕИО) № 1788/2003, не се прилага във френските отвъдморски департаменти или, в рамките на ограничението за местното производство от 4 000 тона мляко, на островите Мадейра.

4.   Независимо от членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 г. относно установяване на допълнителни правила относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене (25) производството на островите Мадейра на мляко, възстановено от мляко на прах с произход от Общността, се разрешава в рамките на ограниченията на изискванията за местна консумация, доколкото тази мярка гарантира, че местно произведеното мляко се събира и по този начин намира пазар. Този продукт е предназначен само за местна консумация.

В съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2, следва да се приемат подробни правила за прилагането на настоящия параграф. Подробните правила следва да определят, по-специално, количеството от местно произведено прясно мляко, което да бъде включено във възстановеното мляко, посочено в първи параграф.

Член 20

Животновъдство

1.   Докато местният брой на млади мъжки животни от рода на едрия рогат добитък достигне ниво, достатъчно да се осигури запазването и развитието на местното производство на говеждо месо във френските отвъдморски департаменти и на островите Мадейра, следва да се въведе възможност за внос на животни от рода на едрия рогат добитък от трети страни за угояване и консумиране във френските отвъдморски департаменти и на островите Мадейра без прилагане на митата, предвидени в член 30 от Регламент (ЕО) № 1254/1999.

Член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1 се прилагат за животни, отговарящи на условията за освобождаване от мито, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

2.   Броят на животните, отговарящи на условията за освобождаване от мито, посочени в параграф 1, се определя, когато е оправдана необходимостта от вноса, като се взема предвид развитието на местното производство. Този брой и подробните правила за прилагането на настоящия член, включително по-специално минималната продължителност на периода за угояване, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Предимство за тези животни се дава на производители, които отглеждат животни за угояване, от които най-малко 50 % са с местен произход.

4.   В случаите, в които се прилагат член 67 и член 68, параграф 2, буква а), i) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Португалия може да намали националния таван за плащанията за овце и кози и правата за получаване на премии за крави с бозаещи телета. В този случай, според процедурата, предвидена в член 26, параграф 2, съответната сума следва да бъде прехвърлена от определените съгласно цитираните по-горе разпоредби тавани към финансовите ресурси, предвидени в член 23, параграф 2, второ тире.

Член 21

Държавна помощ за производство на тютюн

Разрешава се на Испания да предоставя помощ за производството на тютюн на Канарските острови в допълнение към премията, предвидена в дял I от Регламент (ЕИО) № 2075/92 от 30 юни 1992 г. за общата организация на пазара на суров тютюн (26). Предоставянето на такава помощ не следва да води до дискриминиране на отделни производители на островите.

Размерът на помощта не може да надвишава 2 980,62 EUR на тон. Допълнителната помощ се изплаща за количества до 10 тона годишно.

Член 22

Освобождаване на тютюна от мита

1.   Не се облага с мито пряк внос в Канарските острови суров и полуобработен тютюн, включен съответно в:

а)

код по КН 2401; и

б)

в следните подпозиции:

2401 10 тютюн, неочистен от стъбла/от твърдите жилки,

2401 20 тютюн, частично или изцяло очистен от стъблата/твърдите жилки,

ex 2401 20 обвивки за пури, предлагани върху поставки, на рула, предназначени за производството на тютюн,

2401 30 отпадъци от тютюн,

ex 2402 10 недовършени необвити пури,

ex 2403 10 рязан тютюн (крайни смеси от тютюн за производството на цигари, пурети и пури),

ex 2403 91„хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн, под формата на листа или на ивици или не,

ex 2403 99 експандиран тютюн.

Освобождаването от мито, предмет на първи параграф, се прилага за продукти, предназначени за местното производство на продукти от тютюн в границите на годишно количество внос от 20 000 тона в равностойност на суров тютюн, очистен от твърдите жилки.

2.   Подробни правила за прилагане на настоящия член се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 26, параграф 2.

ДЯЛ V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Финансови средства

1.   Предвидените в настоящия регламент мерки, с изключение на член 15, съставляват интервенция, предназначена да стабилизира селскостопанските пазари по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (27) за периода до 31 декември 2006 г. В сила от 1 януари 2007 г. същите мерки съставляват интервенция за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. за финансирането на Общата селскостопанска политика (28).

2.   Общността финансира мерките, предвидени в дялове II и III от настоящия регламент, до един годишен максимум както следва:

френски отвъдморски департаменти:

84,7 милиона EUR,

Азорските острови и островите Мадейра:

77,3 милиона EUR,

Канарските острови:

127,3 милиона EUR.

3.   Разпределените годишни размери между програмите, предвидени в дял II, не могат да надхвърлят:

френски отвъдморски департаменти:

20,7 милиона EUR,

Азорските острови и островите Мадейра:

17,7 милиона EUR,

Канарските острови:

72,7 милиона EUR.

4.   През 2006 г. годишният размер, предвиден в параграфи 2 и 3, се намалява с размера на евентуалните разходи, извършени по мерките, приложени съгласно регламентите, предвидени в член 29.

ДЯЛ VI

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

1.   Най-късно до 14 април 2006 г. държавите-членки представят проект на цялостната програма пред Комисията в рамките на финансовото разпределение, предвидено в член 23, параграф 2 и параграф 3.

Проектопрограмата следва да съдържа проекта за прогнозния баланс на доставките, предвиден в член 2, параграф 2, в който са посочени продуктите, техните количества и размера на помощта, която следва да бъде предоставена от Общността, както и проект на програмата за подкрепа за местното производство, предвидена в член 9, параграф 1.

2.   Комисията прави оценка на предложените цялостни програми и взема решение за одобрението им в срок най-късно от четири месеца след подаването им съгласно процедурата, предвидена в член 26, параграф 2.

3.   Всяка цялостна програма се прилага от датата на нотифицирането от страна на Общността за одобряването ѝ, изпратено на съответната държава-членка.

Член 25

Правила за прилагане

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 26, параграф 2. Те следва да включват по-конкретно следното:

условията, при които държавите-членки могат да изменят количествата и размера на помощта за доставка, както и мерките за подкрепа или разпределението на ресурсите, определени за подкрепа на местното производство,

разпоредбите, свързани с минималните изисквания за инспекциите и налагането на санкции, които държавите-членки трябва да прилагат,

определянето на мерки и допустими размери съгласно член 23, параграф 1 за изследвания, демонстрационни проекти, обучение и техническа помощ, предвидени по силата на член 12, буква в), и един максимален процент за финансирането на тези мерки, изчислен от общия размер на всяка програма.

Член 26

Управителен комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за директни плащания, учреден с член 144 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, освен при прилагането на член 15 от настоящия регламент, за което се подпомага от Комитета за земеделски структури и развитие на селските райони, учреден с член 50 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, и за изпълнението на член 17 от настоящия регламент, за който се подпомага от Постоянния фитосанитарен комитет, учреден с Решение 76/894/ЕИО (29).

2.   В случай на позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е един месец.

3.   В случай на позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

Член 27

Национални мерки

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят спазването на настоящия регламент, по-специално по отношение на инспектирането и административните санкции, и уведомяват за това Комисията.

Член 28

Комуникация и отчети

1.   Най-късно до 15 февруари всяка година държавите-членки съобщават на Комисията предоставеното им разпределение на средствата, което възнамеряват да реализират през следващата година в изпълнение на програмите, обект на настоящия регламент.

2.   Най-късно до 31 юли всяка година държавите-членки представят на Комисията отчет за изпълнението на мерките, предвидени по силата на настоящия регламент, през предходната година.

3.   Не по-късно от 31 декември 2009 г., а след тази дата на всеки пет години, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета общ доклад за въздействието на действията, предприети по силата на настоящия регламент, придружен, ако е уместно, от подходящи предложения.

Член 29

Отмяна

Отменят се Регламенти (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001 и (ЕО) № 1454/2001.

Цитирането на отменените регламенти следва да се разбира като цитиране на настоящия регламент и да се чете съобразно таблицата за съответствието в приложение I.

Член 30

Преходни мерки

Съгласно процедурата, предвидена в член 26, параграф 2, Комисията може да приеме необходимите преходни мерки, за да осигури плавен преход между разпоредбите, които са в сила през 2005 г., и мерките, въведени с настоящия регламент.

Член 31

Изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 70 се изменя, както следва:

а)

параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

всички останали преки плащания, изброени в приложение VI, отпуснати през референтния период на земеделски производители от френските отвъдморски департаменти, Азорските острови и островите Мадейра, Канарските и Егейските острови, и преките плащания, отпуснати през референтния период, които се отпускат по силата на член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93.“;

б)

параграф 2, първа алинея се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засяга член 6, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2019/93, държавите-членки отпускат преките плащания, посочени в параграф 1 от настоящия член, в рамките на ограниченията на таваните, фиксирани в съответствие в член 64, параграф 2 от настоящия регламент, и при условията, установени съответно в дял IV, глави 3, 6 и 7—13 от настоящия регламент и член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93.“

2.

Член 71, параграф 2, първа алинея се заменя със следния текст:

„2.   Без да се засяга член 70, параграф 2 от настоящия регламент, по време на преходния период засегнатите държави-членки прилагат всяко от преките плащания, посочени в приложение VI, при условията, установени съответно в дял VI, глави 3, 6 и 7—13 от настоящия регламент и член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93, в рамките на ограниченията на бюджетните тавани, съответстващи на компонента на тези преки плащания в националния таван, посочен в член 41 от настоящия регламент и определен в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2 от настоящия регламент.“

3.

Приложения I и VI се изменят, както е посочено в приложение II към настоящия регламент.

Член 32

Изменение на Регламент (ЕО) № 1785/2003

Регламент (ЕО) № 1785/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 5 се заличава.

2.

Член 11, параграф 3 се заличава.

Член 33

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това за всяка съответна държава-членка той се прилага, считано от датата, на която Комисията нотифицира относно своето одобрение на цялостната програма, упомената в член 24, параграф 1, освен по отношение на членове 24, 25, 26, 27 и 30, които се прилагат от датата на влизането на регламента в сила, и член 4, параграф 3, който се прилага от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2006 година.

За Съвета

Председател

U. PLASSNIK


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  ОВ C 231, 20.9.2005 г., стр. 75.

(4)  ОВ L 217, 31.7.1992 г., стр. 71. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 21/2002 (ОВ L 8, 11.1.2002 г., стр. 15).

(5)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 39/2004 на Комисията (ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 16).

(6)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2223/2004 (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2217/2004 (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1690/2004 (ОВ L 305, 1.10.2004 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2183/2005 на Комисията (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 56).

(11)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1690/2004 (ОВ L 305, 1.10.2004 г., стр. 1).

(12)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 45. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1690/2004.

(13)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(14)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005.

(15)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(16)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96.

(17)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(18)  ОВ L 262, 16.9.1981 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 95/2002 (ОВ L 17, 19.1.2002 г., стр. 37).

(19)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(20)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 173/2005 (ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 3).

(22)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/77/ЕО (ОВ L 296, 12.11.2005 г., стр. 17).

(23)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2165/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).

(24)  ОВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1216/2005 (ОВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 32).

(25)  ОВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1602/1999 (ОВ L 189, 22.7.1999 г., стр. 43).

(26)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1679/2005 (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 1).

(27)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103. Регламент, отменен с (ЕО) № 1290/2005 (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

(28)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(29)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Регламент (ЕО) № 1452/2001

Регламент (ЕО) № 1453/2001

Регламент (ЕО) № 1454/2001

Регламент (ЕО) № 1785/2003

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 1

 

Член 1

Член 2

Член 2

Член 2

 

Член 2

Член 3, параграфи 1—4

Член 3, параграфи 1—4

Член 3, параграфи 1—4

 

Член 3

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 5

 

Член 4

 

Член 3, параграф 6, трета алинея

 

 

Член 5

 

 

 

Член 11, параграф 3

Член 7

Член 3, параграф 6, първа и втора алинея

Член 3, параграф 6, първа и втора алинея

Член 3, параграф 6, първа и втора алинея

 

Член 8

Член 5

 

 

 

Член 6

 

 

 

Член 8

 

 

 

Член 9

 

 

 

Член 11

 

 

 

Член 12

 

 

 

Член 13

 

 

 

Член 14

 

 

 

Член 15

 

 

 

Член 16

 

 

 

Член 17

 

 

 

Член 18

 

 

 

 

Член 5

 

 

 

Член 6

 

 

 

Член 7

 

 

 

Член 9

 

 

Член 19

Член 11

Член 18

 

Член 14

 

Член 13

 

 

 

Член 14

 

 

 

Член 15

 

 

 

Член 16

 

 

 

Член 17

 

 

 

Член 18

 

 

 

Член 19

 

 

 

Член 20

 

 

 

Член 22, параграфи 1 и 2, параграф 3, първа и втора алинея, параграфи 4 и 5

 

 

 

Член 24

 

 

 

Член 25

 

 

 

Член 26

 

 

 

Член 27

 

 

 

Член 28

 

 

 

Член 30

 

 

 

 

Член 4

 

 

 

Член 5

 

 

 

Член 7

 

 

 

Член 8

 

 

 

Член 9

 

 

 

Член 10

 

 

 

Член 11

 

 

 

Член 13

 

 

 

Член 14

 

 

 

Член 17

 

 

Член 31

 

 

Член 21, параграфи 1 и 2

Член 33, параграфи 1 и 2

Член 19, параграфи 1 и 2

 

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 21, параграф 3

Член 33, параграф 3

 

 

Член 15, параграф 3

 

Член 33, параграф 5

 

 

Член 15, параграф 4

Член 21, параграф 5

Член 33, параграф 6

Член 19, параграф 4

 

Член 15, параграф 5

Член 24

Член 36

Член 22

 

Член 16, параграф 1

 

 

 

 

Член 16, параграф 2

Член 20

Член 32

 

 

Член 17

 

Член 8

 

 

Член 18, параграф 1

 

Член 10

 

 

Член 18, параграф 2

 

 

Член 12

 

Член 18, параграф 3

 

Член 23

 

 

Член 19, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 2

Член 15, параграф 3

 

 

Член 19, параграф 3

 

Член 15, параграф 4

 

 

Член 19, параграф 4

Член 7

Член 12

 

 

Член 20, параграфи 1 и 2

 

Член 22, параграф 3, трета алинея

 

 

Член 20, параграф 3

 

 

Член 15

 

Член 21

 

 

Член 16

 

Член 22

Член 25

Член 37

Член 23

 

Член 23, параграф 1

 

 

 

 

Член 23, параграфи 2, 3 и 4

Член 22

Член 34

Член 20

 

Член 25

Член 23

Член 35

Член 21

 

Член 26

Член 26

Член 38

Член 24

 

Член 27

Член 27

Член 39

Член 25

 

Член 28

 

 

 

 

Член 29

 

 

 

 

Член 31

 

 

 

 

Член 32

Член 29

Член 41

Член 27

 

Член 33


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения I и VI към Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомагане, които изпълняват критериите, заложени в член 1

Сектор

Правно основание

Забележки

Единно плащане

дял III от настоящия регламент

Плащане отделено от производството (виж приложение VI) (1)

Единно плащане на единица площ

дял IVа, член 143, буква б) от настоящия регламент

Плащане отделено от производството, заменящо всички преки плащания, изброени в настоящото приложение

Твърда пшеница

дял IV, глава 1 от настоящия регламент

Помощи за площи (премия за качество)

Протеинови култури

дял IV, глава 2 от настоящия регламент

Помощи за площи

Ориз

дял IV, глава 3 от настоящия регламент

Помощи за площи

Ядкови плодове

дял IV, глава 4 от настоящия регламент

Помощи за площи

Енергийни култури

дял IV, глава 5 от настоящия регламент

Помощи за площи

Картофи за нишесте

дял IV, глава 6 от настоящия регламент

Помощи за производство

Мляко и млечни продукти

дял IV, глава 7 от настоящия регламент

Млечна премия и допълнителни плащания

Полски култури във Финландия и в определени региони на Швеция

дял IV, глава 8 от настоящия регламент (2)  (5)

Специфична регионална помощ за полски култури

Семена

дял IV, глава 9 от настоящия регламент (2)  (5)

Помощи за производство

Полски култури

дял IV, глава 10 от настоящия регламент (3)  (5)

Помощи за площи, включително компенсаторни плащания за оставяне на земя под угар, плащания за силажи от трева, допълнителни суми (2), добавка за твърда пшеница и специални помощи

Овче и козе месо

дял IV, глава 11 от настоящия регламент (3)  (5)

Премии за овце майки и кози майки, допълнителни премии и някои допълнителни плащания

Телешко и говеждо месо

дял IV, глава 12 от настоящия регламент (5)

Специална премия (3), премия за отглеждане извън сезона, премия за крави с бозаещи телета (включително когато се изплащат за юници и включително допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, когато се съфинансира) (3), премия за клане (3), премия за екстензификация, допълнителни плащания

Бобови растения

дял IV, глава 13 от настоящия регламент (5)

Помощи на единица площ

Специфични селскостопански методи и производство на качествена продукция

член 69 от настоящия регламент (4)

 

Изсушени фуражи

член 71, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент (5)

 

Схема за подпомагане на земеделски производители с малки стопанства

член 2а от Регламент (ЕО) № 1259/1999

Помощи за площи, които претърпяват трансформация — за земеделски производители, които получават помощ в размер по-малък от 1 250 EUR

Маслиново масло

Дял IV, глава 10б от настоящия регламент

Помощи на единица площ

Копринени буби

член 1 от Регламент (ЕИО) № 845/72

Помощи за насърчаване на отглеждането им

Банани

член 12 от Регламент (ЕИО) № 404/93

Помощи за производство

Сушено грозде (стафиди)

член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/96

Помощи за единица площ

Тютюн

Дял IV, глава 10в от настоящия регламент

Помощи за производство

Хмел

Дял IV, глава 10г от настоящия регламент (3)  (5)

Помощи за единица площ

Posei

Дял I от Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (6)

Преки плащания по смисъла на член 2 съгласно мерките, определени в програмите

Егейските острови

членове 6 (2)  (5), 8, 11 и 12 от Регламент (ЕИО) № 2019/93

Сектори: телешко и говеждо месо; картофи; маслини; мед

Памук

Дял IV, глава 10а от настоящия регламент

Помощи за единица площ

2.

Приложение VI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на преките плащания във връзка с единното плащане, предвидено в член 33

Сектор

Правно основание

Забележки

Полски култури

членове 2, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1251/1999

Помощи за площи, включително компенсаторни плащания за оставяне на земя под угар, плащания за силажи от трева, допълнителни суми (7), добавка за твърда пшеница и специални помощи

Картофено нишесте

член 8, параграф 2 от

Регламент (ЕИО) № 1766/92

Плащане за земеделски производители, които произвеждат картофи, предназначени за производство на картофено нишесте

Бобови растения

член 1 от

Регламент (ЕО) № 1577/96

Помощи за площи

Ориз

член 6 от

Регламент (ЕО)№ 3072/95

Помощи за площи

Семена (7)

член 3 от

Регламент (ЕИО) № 2358/71

Помощи за производство

Телешко и говеждо месо

членове 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 от

Регламент (ЕО) № 1254/1999

Специална премия, премия за отглеждане извън сезона, премия за крави с бозаещи телета (включително когато се изплащат за юници и включително допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, когато се съфинансира), премия за клане, премия за екстензификация, допълнителни плащания

Мляко и млечни продукти

дял IV, глава 7 от настоящия регламент

Млечна премия и допълнителни плащания (8)

Овче и козе месо

член 5 от

Регламент (ЕО) № 2467/98;

член 1 от

Регламент (ЕИО) № 1323/90;

членове 4, 5 и член 11, параграф 1 и параграф 2 първо, второ и четвърто тире от

Регламент (ЕО) № 2529/2001

Премии за овце майки и кози майки, допълнителни премии някои допълнителни плащания

Егейските острови (7)

член 6, параграфи 2 и 3 от

Регламент (ЕИО)№ 2019/93

Сектори: телешко и говеждо месо

Изсушен фураж

член 3 от

Регламент (ЕИО) № 603/95

Плащане за преработени продукти (както се прилага в съответствие с точка Г от приложение VII към настоящия регламент)

Памук

параграф 3 от протокол 4 за памука, приложен към Акта за присъединяване на Гърция

Помощи под формата на плащания за неразчепкан памук

Маслиново масло

член 5 от Регламент № 136/66/ЕИО

Помощи за производство

Тютюн

член 3 от Регламент (ЕИО) № 2075/92

Помощи за производство

Хмел

член 12 от Регламент (ЕИО) № 1696/71

Помощи за единица площ

член 2 от Регламент (ЕО) № 1098/98

Помощи за временно незасяване


(1)  Считано от 1 януари 2005 г. или след това, в случаите на прилагане на член 71. За 2004 г. или след това, в случаите на прилагане на член 71, преките плащания, изброени в приложение VI, са включени също в приложение I, освен що се отнася до изсушените фуражи.

(2)  В случаите, когато се прилага член 70.

(3)  В случаите, когато се прилагат член 66, член 67 и член 68 или 68а.

(4)  В случаите, когато се прилага член 69.

(5)  В случаите, когато се прилага член 71.

(6)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.“

(7)  Освен в случаите, когато се прилага член 70.

(8)  Като се започне от 2007 г., освен в случаите, когато се прилага член 62.“