18/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

182


32006R0246


L 040/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 246/2006 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2006 година

за изменение за шестдесет и трети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него.

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и организациите, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси по смисъла на посочения регламент.

(2)

На 7 февруари 2006 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси, и следователно приложение I следва да бъде съответно изменено.

(3)

С оглед гарантиране ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2006 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията (ОВ L 23, 27.1.2006 г., стр. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) 881/2002 се изменя, както следва:

 

Под заглавието „Юридически лица, групи и образувания“ се добавят следните записи:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (известен още като: а) Sanabel Relief Agency, б) Sanabel L'il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединено кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Манчестър M9 2TB, Обединено кралство, в) P.O. Box 50, Манчестър M19 25P, Обединено кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединено Кралство д) 54 Anson Road, Лондон NW2 6AD, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.sanabel.org.uk, б) ел. поща: info@sanabel.org.uk, в) номер за благотворителност: 1083469, г) регистрационен номер: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (известен още като Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Ливърпул, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Ливърпул L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.saraproperties.co.uk, б) регистрационен номер: 4636613.

 

Следните записи се добавят под заглавието „Физически лица“:

(5)

Ghuma Abd'rabbah (известен още като: a) Ghunia Abdurabba, б) Ghoma Abdrabba, в) Abd'rabbah, г) Abu Jamil). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 2.9.1957 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Националност: британска.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (известен още като: а) Mohammed Albashir, б) Muhammad Al-Bashir, в) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, г) Al-Basher Mohammed, д) Abu Mohammed, е) Mohammed Ismail, ж) Abu Abd Al Rahman, з) Abd Al Rahman Al-Khatab, и) Mustafa, ѝ) Mahmud, к) Abu Khalid). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.12.1959 г. Място на раждане: Либия.

(7)

Mohammed Benhammedi (известен още като: a) Mohamed Hannadi, б) Mohamed Ben Hammedi, в) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, г) Ben Hammedi, д) Panhammedi, е) Abu Hajir, ж) Abu Hajir Al Libi, з) Abu Al Qassam). Адрес: Midlands, Обединено кралство. Дата на раждане: 22.9.1966 г. Място на раждане: Либия. Националност: британска.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (известен още като: a) Abul Baki Mohammed Khaled, б) Abd' Al-Baki Mohammed, в) Abul Baki Khaled, г) Abu Khawla). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 18.8.1957 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: британска.

(9)

Tahir Nasuf (известен още като: a) Tahir Mustafa Nasuf, б) Tahar Nasoof, в) Taher Nasuf, г) Al-Qa'qa, д) Abu Salima El Libi, е) Abu Rida). Адрес: Манчестър, Обединено кралство. Дата на раждане: а) 4.11.1961 г., б) 11.4.1961 г. Място на раждане: Триполи, Либия.