03/ 69

BG

Официален вестник на Европейския съюз

182


32006R0208


L 036/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 208/2006 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2006 година

за изменение на приложения VI и VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за преработка за инсталации за производство на биогаз и за компостиране и изискванията за оборския тор

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда мерки, които да гарантират, че оборският тор и получените от него продукти се използват или са унищожавани по начин, който не представлява опасност за общественото здраве или за здравето на животните.

(2)

Глава II от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя специфичните изисквания за одобрението на инсталации за производство на биогаз и за компостиране, използващи странични животински продукти.

(3)

Вследствие на становището на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) от 7 септември 2005 г. относно безопасността по отношение на биологичните рискове от изискванията за производството на биогаз и за компостирането от преработване на странични животински продукти, уместно е глава II от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 да бъде изменена, като бъде разрешено да бъдат използвани и други технологични параметри.

(4)

Глава III от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя изискванията за оборския тор, преработения оборски тор и продукти от преработен оборски тор и определя технологичните и контролни параметри, на които трябва да отговаря оборския тор, за да съответства на изискванията за преработен оборски тор и продукти от преработен оборски тор.

(5)

Вследствие на становището на Европейския орган по безопасност на храните от 7 септември 2005 г. относно биологичната безопасност при топлинната обработка на оборски тор, уместно е да бъдат изменени съответните изисквания на глава III от приложение VIII, за да се вземе предвид това становище.

(6)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения VI и VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2006 г. Въпреки това, изискванията в глава II, буква В, точка 13, буква а) от приложение VI и в глава III, точка II, буква A, точка 5, буква в) от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се прилагат от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 416/2005 на Комисията (ОВ L 66, 12.3.2005 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения VI и VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят, както следва:

1.

Приложение VI, глава II се заменя със следния текст:

а)

Точка А, точки 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.

Инсталация за производство на биогаз трябва да бъде оборудвана с:

а)

блок за пастьоризация/хигиенизиране, който да не може да бъде заобиколен, снабден с:

i)

инсталации за проследяване на температурата в течение на времето,

ii)

записващи устройства за непрекъснат запис на резултатите от мониторинга на измерванията, посочен в i); и

iii)

подходяща система за безопасност за предотвратяване на недостатъчно нагряване;

б)

подходящи съоръжения за почистване и дезинфекциране на превозните средства и контейнерите при напускане на инсталацията за производство на биогаз.

Въпреки това блокът за пастьоризация/хигиенизиране не е задължителен за инсталации за производство на биогаз, преработващи единствено:

i)

странични животински продукти, преминали през преработка по метод 1;

ii)

материал от категория 3, който е преминал през етап на пастьоризация/хигиенизиране в друго предприятие; или

iii)

странични животински продукти, които могат да се използват като суровина без преработка.

Когато инсталацията за биогаз е разположена в помещение, в което се държат животни, отглеждани във ферми, и не използва единствено оборския тор от тези животни, инсталацията трябва да е разположена на достатъчно разстояние от зоната, в която се държат животните, и във всички случаи трябва да има пълно физическо отделяне на тази инсталация от животните и тяхната храна и място за спане, като, когато е необходимо, се поставят заграждения.

2.

Инсталацията за компостиране трябва да бъде оборудвана със:

а)

затворен компостиращ реактор, който да не може да бъде заобиколен, снабден с:

i)

инсталация за проследяване на температурата в течение на времето;

ii)

записващи устройства за непрекъснато, когато това е уместно, записване на резултатите от измерванията за проследяване на температурата, упоменати в i); и

iii)

подходяща система за безопасност, за предотвратяване на недостатъчно нагряване;

б)

подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция на превозните средства и контейнерите за превоз на необработени странични животински продукти.

Въпреки това се допускат и други видове системи за компостиране, при условие че:

i)

гарантират подходящи мерки за контрол на паразитите;

ii)

се управляват по такъв начин, че целият материал в системата да достига изискваните параметри по отношение на времето и температурата, включително, когато е необходимо, и непрекъснат мониторинг на параметрите;

iii)

отговарят на всички останали изисквания на настоящия регламент.

Когато инсталацията за компостиране е разположена в помещение, в което се държат животни, отглеждани във ферми, и не използва единствено оборския тор от тези животни, тя трябва да е разположена на достатъчно разстояние от зоната, в която се държат животните, и във всички случаи трябва да има пълно физическо отделяне на тази инсталация от животните и тяхната храна и места за спане, като, когато е необходимо, се поставят ограждения.“

б)

Точка Б, точка 11 се заменя със следния текст:

„11.

Остатъците от храносмилането и компостът трябва да бъдат обработвани и складирани в инсталацията за биогаз или съответно за компостиране по начин, който предотвратява повторно замърсяване.“

в)

Точка В, точка 12 се заменя със следния текст:

„12.

Материалите от категория 3, използвани като суровина в инсталации за производство на биогаз, оборудвани с блок за пастьоризация/хигиенизиране, трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

а)

максимален размер на частиците преди постъпването им в инсталацията: 12 mm;

б)

минимална температура на целия материал в този блок: 70 °C; и

в)

минимално време на престой в блока без прекъсване: 60 минути.

Въпреки това мляко, коластра и млечни продукти от категория 3 могат да се използват като суровина в инсталации за биогаз без пастьоризация/хигиенизиране, ако компетентният орган счете, че те не носят риск от разпространение на сериозни заразни болести.“

г)

Точка В, точка 13 се заменя със следния текст:

„13.

Материали от категория 3, използвани като суровина в инсталация за компостиране трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

а)

максимален размер на частиците преди постъпването им в реактора за компостиране: 12 mm;

б)

минимална температура на целия материал в реактора: 70 °C; и

в)

минимално време на престой в реактора при температура от 70 °С (за целия материал): 60 минути.“

д)

Добавя се следната точка В, точка 13а:

„13а.

Въпреки това компетентният орган може да разреши използването на други стандартизирани технологични параметри, при условие че заявителят докаже, че тези параметри гарантират минимална степен на биологичните рискове. Това доказателство следва да включва проверка, която следва да се извършва съгласно букви а)—е):

а)

идентифициране и анализ на възможните опасности, включително влиянието на материала на входа на процеса, въз основа на пълно дефиниране на технологичните условия.

б)

оценка на риска, с която се показва как специфичните технологични условия, посочени в буква а), се постигат на практика в нормални и при нетипични ситуации.

в)

проверка на желания процес чрез измерване на намалената жизнеспособност/заразност на:

i)

ендогенни индикаторни организми в хода на процеса, когато индикаторът:

присъства постоянно в суровината в големи количества,

не е по-малко топлоустойчив срещу унищожителните аспекти на процеса на преработка, но също така не е значително по-устойчив от патогените, за проследяването на които се използва,

относително лесно се измерва количествено и относително лесно се идентифицира и потвърждава;

или

ii)

добре характеризиран тестов организъм или вирус, въведен в подходящо тестово тяло в началния материал по време на излагане на въздействието;

г)

проверката на желания процес, посочен в буква в), трябва да докаже, че процесът постига следното цялостно намаляване на риска:

i)

за термични и химични процеси с:

намаляване от 5 log10 на Enterococcus faecalis или Salmonella Senftenberg (775W, H2S отрицателен),

намаляване на титър за заразност на устойчиви на температура вируси, като например parvovirus, най-малко с 3 log10 в случаите, когато те бъдат идентифицирани като съответна заплаха

и

ii)

по отношение на химични процеси, също и с:

намаляване на устойчивите паразити, като яйца на ascaris sp. най-малко с 99,9 % (3 log10) от фазите на жизненост;

д)

разработване на пълна програма за контрол, включително процедури за мониторинг действието на процеса, посочен в буква в);

е)

мерки, гарантиращи непрекъснат мониторинг и надзор на съответните технологични параметри, посочени в програмата за контрол при работа на инсталацията.

Подробности за съответните технологични параметри, използвани в инсталации за биогаз или за компостиране, както и други критични контролни точки трябва да се записват и поддържат, за да могат собственикът, операторът или техен представител и компетентният орган да наблюдават работата на инсталацията. При поискване записите се предоставят на компетентния орган.

Информацията, свързана с процес, оторизиран по силата на настоящата точка, се предоставя на Комисията при поискване.“

е)

Точка В, точка 14, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

счита, че отпадъците или компоста са непреработен материал.“

ж)

Точка Г, точка 15 се заменя със следния текст:

„15.

Представителните проби от отпадъци от храносмилането или компост, взети по време на или непосредствено след преработката в инсталация за биогаз, или за компостиране с цел проследяване на процеса, трябва да отговарят на следните изисквания:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 в 1 g;

или

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 in 1 g;

и

представителните проби от остатъци от храносмилането или компост, взети по време на или при изтегляне от склад на територията на инсталация за биогаз, или за компостиране, трябва да отговарят на следните изисквания:

Salmonella: отсъствие в 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

където

n

=

брой проби за изследване,

m

=

праговата стойност на броя бактерии; резултатът се счита за задоволителен, ако броят бактерии в общия брой проби не превишава m;

M

=

максималната стойност на броя бактерии; резултатът се счита за незадоволителен, ако броят бактерии в една или няколко проби е равен или по-голям от M; и

c

=

брой проби, в които броят бактерии може да бъде между m и M, като пробата се счита все пак за приемлива, ако броят бактерии в другите проби е равен или по-малък от m.

Остатъци от храносмилането или компост, които не отговарят на изискванията, определени в настоящата глава, следва да бъдат повторно преработени, а в случая на Salmonella, обработени или унищожени съгласно инструкциите на компетентния орган.“

2.

Приложение VIII, глава III, точка II.A. 5 се заменя със следния текст:

„5.

Пускането на пазара на преработен тор и продукти от преработен тор става при следните условия, посочени в букви а)—д):

а)

Те трябва да са с произход от инсталация за технически продукти, от инсталация за производство на биогаз или от инсталация за компостиране, одобрени от компетентния орган в съответствие с настоящия регламент.

б)

Трябва да са претърпели топлинна обработка при температура най-малко 70 °С в продължение най-малко на 60 минути и да са претърпели намаляване на образуващите спори бактерии и на образуваните токсини.

в)

Въпреки това компетентният орган може да разреши използването на други стандартизирани технологични параметри освен описаните в буква б), при условие че заявителят докаже, че тези параметри гарантират минимална степен на биологичните рискове. Това доказателство включва проверка, която се извършва както следва:

i)

Идентифициране и анализ на възможните опасности, включително влиянието на материала на входа на процеса, въз основа на пълно дефиниране на технологичните условия и оценка на риска, с която се показва как специфичните технологични условия се постигат на практика в нормални и при нетипични ситуации.

ii)

Проверка на желания процес

(ii-1)

чрез измерване на намалената жизнеспособност/заразност на ендогенните индикаторни организми в хода на процеса, когато индикаторът:

присъства постоянно в суровината в големи количества,

не е по-малко топлоустойчив срещу леталните аспекти на процеса на преработка, но също така не е значително по-устойчив от патогените, за проследяването на които се използва,

относително лесно се измерва количествено и относително лесно се идентифицира и потвърждава;

или

(ii-2)

чрез измерване на намалената жизнеспособност/заразност по време на излагане на въздействието на добре охарактеризиран тестов организъм или вирус, въведен в подходящо тестово тяло в първоначалния материал.

iii)

Проверката, посочена в i), трябва да докаже, че процесът постига следното цялостно намаляване на риска:

за термични и химични процеси с намаляване на Enterococcus faecalis с най-малко 5 log10 и с намаляване на титър за заразност на устойчиви на температура вируси, като например parvovirus, в случаите, когато те бъдат идентифицирани като съответна заплаха, с най-малко с 3 log10,

за химични процеси също и с намаляване на устойчивите паразити, като яйца на ascaris sp., най-малко с 99,9 % (3 log10) от фазите на жизненост.

iv)

Разработване на пълна програма за контрол, включително процедури за мониторинг на процеса.

v)

Мерки, които гарантират непрекъснат мониторинг и надзор над съответните технологични параметри, посочени в програмата за контрол при работа на инсталацията.

Данните за съответните технологични параметри, използвани в инсталациите, както и други критични контролни точки, трябва да се записват и пазят, за да могат собственикът, операторът или техен представител и компетентният орган да наблюдават работата на инсталацията. При поискване записите се предоставят на компетентния орган.

Информацията, свързана с процес, оторизиран по силата на настоящата точка, се предоставя на Комисията при поискване

г)

Представителните проби от оборски тор, взети по време на или непосредствено след преработка в инсталация с цел мониторинг на процеса, трябва да отговарят на следните изисквания:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 в 1 g;

или

Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 in 1 g;

и

представителните проби от оборски тор, взети по време на или при изтегляне от склад на територията на техническа инсталация или инсталация за биогаз или за компостиране, трябва да отговарят на следните изисквания:

Salmonella: отсъствие в 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

където

n

=

брой проби за изследване,

m

=

праговата стойност на броя бактерии; резултатът се счита за задоволителен, ако броят бактерии в общия брой проби не превишава m;

M

=

максималната стойност на броя бактерии; резултатът се счита за незадоволителен, ако броят бактерии в една или няколко проби е равен или по-голям от M; и

c

=

брой проби, в които броят бактерии може да бъде между m и M, като пробата се счита все пак за приемлива, ако броят бактерии в другите проби е равен или по-малък от m.

Преработен оборски тор или продукти от преработен оборски тор, които не отговарят на горните изисквания се считат за непреработени.

д)

Те трябва да са складирани по такъв начин, че след преработка да бъде избегнато заразяване, вторична инфекция или образуване на влага. Следователно трябва да бъдат складирани:

i)

в добре затворени и изолирани силози, или

ii)

в добре запечатани пакети (полиетиленови торби или чували).“