15/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

212


32006R0166


L 033/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 януари 2006 година

за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Шестата програма на Общността за действия по опазване на околната среда, приета с Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета (3), изисква съдействие по предоставяне на приемлива информация за гражданите на държавата и насоките за развитие на околната среда във връзка със социалните, икономическите и здравните насоки за развитие, а също и общото повишаване на съзнанието за опазване на околната среда.

(2)

Конвенцията на Икономическата комисия на ООН за Европа за достъпа до информация, публичното участие във вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда (наричана за краткост „Конвенцията от Аархус“), подписана от Европейската общност на 25 юни 1998 г., приема, че повишеният публичен достъп до информация за околната среда и разпространяването на такава информация допринася за по-голяма осведоменост по проблемите на околната среда, свободна обмяна на гледища, по-ефективно участие на обществеността във вземането на решения за околната среда и в крайна сметка за по-добра околна среда.

(3)

Регистрите за изпускането и преноса на замърсители (наричани за краткост РИПЗ) представляват един финансово ефективен инструмент за насърчаване подобренията в опазването на околната среда, за осигуряване на публичен достъп до информация за изпускането на замърсители и преноси извън обекта (площадката) на замърсители и отпадъци и за използване на направляващи тенденции, демонстриращи напредък при намаляване на замърсяването, мониторинг в съответствие с определени международни споразумения, залагащи приоритети и оценяващи напредъка, достигнат чрез Общността и националните политики и програми за околната среда.

(4)

Един цялостен и съгласуван РИПЗ дава на обществеността, промишлеността, застрахователните компании, местните компетентни органи, неправителствените организации и на останалите субекти, отговорни за вземането на решения, една солидна база данни за сравнения и бъдещи решения за проблемите на околната среда.

(5)

На 21 май 2003 г. Европейската общност подписа протокол на ИКЕ/ООН (Икономическа комисия на ООН за Европа) относно регистри за изпускането и преноса на замърсители (наричан за краткост „протокола“). Разпоредбите на правото на Общността следва да бъдат в съответствие с посочения протокол по отношение на неговото заключение от Общността.

(6)

С Решение 2000/479/EО на Комисията (4) беше създаден Европейски регистър на емисиите на замърсители (наричан за краткост „EPER“). Протоколът се опира на същите принципи, както и EPER, но отива по-далеч, като включва докладването на повече замърсители, повече дейности, изпускане в почвата, изпускане от дифузионни източници и преноси извън площадката.

(7)

Целите, преследвани от един европейски РИПЗ, могат да бъдат постигнати единствено ако данните са надеждни и подлежащи на сравнение. Следователно е необходима подходяща хармонизирана система за събиране и предаване на данни, която ще обезпечи качеството и сравнимостта на данните. В съответствие с протокола европейският РИПЗ трябва да има такова оформление, което максимално да улеснява публичния достъп чрез Интернет. Изпускането и преносът трябва лесно да се откриват в различните обобщени и необобщени форми с цел достъп до максимално количество информация за достатъчно кратко време.

(8)

С оглед по-нататъшно популяризиране на целта, насочена към предоставянето на достъпна информация на гражданите на държавата и тенденциите за околната среда, а също и общото повишаване на осведомеността по проблемите на околната среда, европейският РИПЗ трябва да съдържа връзки към други подобни бази данни в държавите-членки, в държавите, които не са членки, и в международни организации.

(9)

В съответствие с протокола европейският РИПЗ трябва да съдържа също информация за специфични операции по обезвреждане на отпадъци, които да бъдат докладвани като изпускане в почвата; операции по оползотворяване, като разпръскване на торове и утайки, не се докладват в тази категория.

(10)

С оглед постигане целта на европейският РИПЗ да предоставя надеждна информация на обществеността и да дава възможност за вземане на добре обосновани решения, е необходимо да се предвидят разумни, но стриктни срокове за събирането и докладването на данните; това е особено приложимо за докладването от държавите-членки до Комисията.

(11)

Докладването на изпускани количества от промишлени инсталации, които още не са съгласувани, завършени и подлежащи на сравнение, е добре установена в много държави-членки. Когато е уместно, докладването за изпускане от неорганизирани източници трябва да се подобри, за да могат лицата, отговорни за вземане на решения, по-добре да въведат тези изпускани количества в контекста и да подберат най-ефективното решение за намаляване на замърсяването.

(12)

Данните, докладвани от държавите-членки, трябва да имат високо качество, по-специално що се отнася до тяхната пълнота, съгласуваност и достоверност. От голяма важност е да се координират бъдещите усилия на операторите и държавите-членки за подобряване качеството на докладваните данни. Следователно Комисията ще започне работа съвместно с държавите-членки за осигуряване на качеството.

(13)

В съответствие с Конвенцията от Аархус на обществеността трябва да се даде достъп до информацията, съдържаща се в европейския РИПЗ, без наличие на интерес за обявяване, предимно чрез гарантиране, че европейският РИПЗ ще предвижда директен електронен достъп чрез Интернет.

(14)

Достъпът до информация, предоставен от европейския РИПЗ, не трябва да бъде ограничен и изключения от това правило са възможни само когато това изрично е посочено в съществуващото законодателство на Общността.

(15)

В съответствие с Конвенцията от Аархус участието на обществеността се гарантира чрез по-нататъшното развитие на европейския РИПЗ, с помощта на навременни и ефективни възможности за предоставяне на коментари, информация, анализи или подходящи становища в процеса на вземане на решения. Кандидатите трябва да бъдат в състояние да търсят административно или съдебно преразглеждане на актовете или пропуските на обществен орган във връзка с дадено запитване.

(16)

С цел разширяване полезността и влиянието на европейския РИПЗ, Комисията и държавите-членки трябва да си сътрудничат при разработването на ръководство за прилагането на европейския РИПЗ, при популяризиране осведомеността за обществото и при предоставяне на подходяща и навременна техническа помощ.

(17)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(18)

Тъй като целта на действието, което се предприема, а именно разширяване на публичния достъп до информация за околната среда чрез създаване на цялостна, съгласувана електронна база данни на цялата територия на Общността, не може задоволително да се постигне от държавите-членки, поради това че нуждите от сравнимост на данните във всички държави-членки изисква високо ниво на хармонизация и следователно може да се постигне по-добре на общностно равнище, то Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, както е определен в същия член, настоящият регламент не излиза извън рамките на необходимото за постигане на тази цел.

(19)

С цел да се опростят и направят по-резултатни изискванията за докладването, Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (6) и Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (7) трябва да бъдат изменени.

(20)

Европейският РИПЗ има за цел, освен другите си цели, да информира обществеността относно важни предстоящи емисии на замърсители, по-специално за дейности, предмет на Директива 96/61/EО. Затова по настоящия регламент на обществеността трябва да се предоставя информация за емисии от инсталации, предмет на приложение I от посочената директива.

(21)

За да се намали двойното докладване, системите с регистри за изпускането и преноса на замърсители могат, съгласно протокола, да бъдат интегрирани до степен, изпълнима при съществуващите информационни източници, като например механизми за докладване по лицензи или работни разрешения. В съответствие с протокола разпоредбите на настоящия регламент не трябва да влияят върху правото на държавите-членки да поддържат или въвеждат регистър за изпускането и преноса на замърсители, който да е по-интензивен или по-достъпен публично от изисквания съгласно протокола,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда комплексен Регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище (наричан за краткост „европейски РИПЗ“) под формата на публично достъпна електронна база данни и определя правилата за неговото функциониране с цел да прилага протокола на ИКЕ/ООН за регистри за изпускането и преноса на замърсители (наричан за краткост „протокола“), и да улеснява участието на обществеността във вземането на решения за околната среда, а така също и да насърчава предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и в съответствие с националното законодателство или практика, техните асоциации, организации или сдружения;

2.

„компетентен орган“ означава националния орган или органи, или всякакъв друг орган или органи, определени от държавите-членки;

3.

„инсталация“ означава стационарно техническо съоръжение за осъществяване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I, както и всякакви други дейности, пряко отнасящи се до тях, които имат техническа връзка с дейностите, осъществявани на този обект и които биха могли да повлияят върху емисиите и замърсяването;

4.

„предприятие“ означава една или повече инсталации на една и съща площадка, които се експлоатират от едно и също физическо или юридическо лице;

5.

„площадка“ означава географското разположение на предприятието;

6.

„оператор“ означава всяко лице, което експлоатира или контролира предприятието или, когато това е предвидено в националното законодателство, на което са делегирани решаващи икономически правомощия във връзка с техническото функциониране на предприятието;

7.

„година на докладване“ означава календарната година, за която трябва да са събрани данните за изпускане на замърсители и пренос извън площадката;

8.

„вещество“ означава всеки химичен елемент или неговите съединения, с изключение на радиоактивни вещества;

9.

„замърсител“ означава вещество или група вещества, които бих могли да бъдат опасни за околната среда или за човешкото здраве поради своите свойства или поради внасянето им в околната среда;

10.

„изпускане“ означава всяко едно внасяне на замърсители в околната среда в резултат на каква да е човешка дейност, независимо преднамерена или случайна, обичайна или необичайна, включително разливане, излъчване, отделяне, впръскване, обезвреждане или разтоварване, или чрез канализационни системи без окончателна преработка на отпадъчната вода;

11.

„пренос извън площадката“ означава движението извън границите на предприятието на отпадъци, предназначени за оползотворяване или обезвреждане, и на замърсители в отпадъчни води, предназначени за преработка;

12.

„неорганизирани източници“ означава многото малки или разпръснати източници, от които замърсителите могат да бъдат изпуснати в почвата, въздуха или водата, като тяхното комбинирано въздействие върху тези среди би могло да бъде значително и за които не е рационално да се събират доклади за всеки индивидуален източник;

13.

„отпадък“ означава всяко вещество или обект, както са дефинирани в член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (8);

14.

„опасен отпадък“ означава всяко вещество или обект, както са дефинирани в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО;

15.

„отпадъчна вода“ означава отпадъчна вода от градската канализация, от битови нужди и от промишлеността, както е дефинирана в член 2, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на отпадъчни води от населените места (9), и всяка друга използвана вода, която е предмет на регулиране от правото на Общността поради веществата или обектите, които съдържа;

16.

„обезвреждане“ означава всяка от операциите, предвидени в приложение IIA към Директива 75/442/ЕИО;

17.

„оползотворяване“ означава всяка от операциите, предвидени в приложение IIБ към Директива 75/442/ЕИО.

Член 3

Съдържание на европейския РИПЗ

Европейският РИПЗ включва информация за:

a)

изпускане на замърсители по член 5, параграф 1, буква a), които трябва да се докладват от операторите на инсталациите, осъществяващи дейностите, изброени в приложение I;

б)

преноси извън площадката на отпадъци по член 5, параграф 1, буква б) и на замърсители в отпадъчни води по член 5, параграф 1, буква в), които трябва да се докладват от операторите на инсталациите, осъществяващи дейностите, изброени в приложение I;

в)

изпускане на замърсители от неорганизирани източници по член 8, параграф 1, където има такива.

Член 4

Форма и структура

1.   Комисията публикува европейския РИПЗ, представяйки данните в обобщената и необобщената форма, така че изпусканите количества и преносите да могат да се търсят и идентифицират чрез:

a)

предприятието, включително търговската централа на предприятието, когато е приложимо, и неговото географско разположение, включително речния басейн;

б)

дейността;

в)

произшествие в държава-членка или на общностно равнище;

г)

замърсител или отпадъци, което е целесъобразно;

д)

всеки компонент на околната среда (въздух, вода, почва), в който е изпуснат замърсителят;

е)

пренос на отпадъци извън площадката и тяхната дестинация, както е подходящо;

ж)

пренос извън площадката на замърсители в отпадъчна вода;

з)

неорганизирани източници;

и)

собственик или оператор на предприятието.

2.   Европейският РИПЗ е предназначен за максимално облекчаване на публичния достъп, за да може информацията, при нормални работни условия, непрекъснато и свободно да е достъпна в Интернет и чрез други електронни средства. Нейната форма взема предвид възможността за бъдещо разширяване и включва всички данни, отчетени за предишните докладвани години, до най-малко десет предишни докладвани години.

3.   Европейският РИПЗ включва връзки към следното:

a)

националните РИПЗ на държавите-членки;

б)

други съществуващи подходящи, публично достъпни бази данни за въпроси, свързани с РИПЗ, включително националните РИПЗ на други страни по протокола и, където е приложимо, тези на други държави;

в)

интернет страници на предприятията, ако има такива и ако връзките към тях са предоставени от фирмите.

Член 5

Докладване от операторите

1.   Операторът на всяко предприятие, което извършва една или повече от дейностите, посочени в приложение I, над приложимите пределни норми за капацитет, определени в приложението, докладва годишно на своя компетентен орган, посочвайки дали информацията е на база измерване, изчисление или оценка, за количествата от следното:

a)

изпускани количества във въздуха, водата и почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II

б)

преноси извън площадката на опасни отпадъци, надвишаващи 2 тона годишно, или на безопасни отпадъци, надвишаващи 2 000 тона годишно, за всяка операция по оползотворяване или обезвреждане, с изключение на операциите по обезвреждане на „почвена обработка“ и „дълбоко впръскване“ по член 6, посочващи респективно с „R“ или „D“ дали отпадъкът е предназначен за оползотворяване или обезвреждане, и за трансгранични движения на твърди отпадъци, името и адреса на фирмата, която оползотворява или изхвърля отпадъците, и действителната площадка на оползотворяване или обезвреждане;

в)

преноси извън площадката на всякакви замърсители, посочени в приложение II, при отпадъчна вода, предназначена за преработка, за която е надвишенa праговата стойност, посочено в приложение II, колона 1б.

Операторът на всяко предприятие, в което една или повече от дейностите, посочени в приложение I, са над приложимите пределни капацитети, посочени в приложението, съобщава на компетентния си орган информацията, като идентифицира предприятието съгласно приложение III, освен ако тази информация вече не е известна на компетентния орган.

В случая на данни, за които е посочено, че са на база измерване или изчисление, се докладват аналитичният метод и/или методът на изчисление.

Изпусканите количества по приложение II, докладвани по буква a) от настоящия параграф, включват всички изпуснати количества от всички източници, включени в приложение I, за мястото на предприятието.

2.   Информацията по параграф 1 включва информация за изпусканите количества и преносите, получени като общ резултат при всички преднамерени, аварийни, обичайни и необичайни дейности.

Когато предоставят тази информация, операторите посочват, когато е възможно, всички данни, отнасящи се до аварийно изпуснати количества.

3.   Операторът на всяко предприятие събира информацията с необходимата честота, за да определи кои от изпусканите количества и преносите извън площадката са предмет на изискванията за докладване по параграф 1.

4.   Когато подготвя доклада, операторът използва най-добрата налична информация, която може да включва данните от мониторинг, емисионните фактори, уравненията за материални баланси, непряк мониторинг или други изчисления, инженерни преценки и други методи в съответствие с член 9, параграф 1 и с международно одобрените методологии, когато има такива налични.

5.   Операторът на всяко заинтересувано предприятие държи на разположение за компетентните органи на държавата-членка архиви на данните, от които е получена информацията, за период от пет години, започвайки от края на годината на въпросното докладване. Тези архиви описват също и методологията, използвана за събиране на данните.

Член 6

Изпуснати количества в почвата

Отпадъци, които подлежат на операциите по обезвреждане „почвена обработка“ и „дълбоко впръскване“, както са посочени в приложение IIA към Директива 75/442/ЕИО, се докладват като изпуснати количества в почвата само от оператора на предприятието, от което произхождат тези отпадъци.

Член 7

Докладване от държавите-членки

1.   Държавите-членки определят в съответствие с изискванията, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, дата, до която операторите да представят всички данни по член 5, параграфи 1 и 2 и информацията по член 5, параграфи 3, 4 и 5 на своя компетентен орган.

2.   Държавите-членки представят всички данни по член 5, параграфи 1 и 2 на Комисията чрез електронен трансфер във формата, посочен в приложение III, и в рамките на следните срокове:

a)

за първата година на докладване, не по-късно от 18 месеца след края на годината на докладване;

б)

за всички години на докладване след това, не по-късно от 15 месеца след края на годината на докладване.

Първата година на докладване е 2007 г.

3.   Комисията, подпомагана от Европейската агенция по околната среда, въвежда информацията, докладвана от държавите-членки, в европейския РИПЗ в следните срокове:

a)

за първата година на докладване, не по-късно от 21 месеца след края на годината на докладване;

б)

за всички години на докладване след това, не по-късно от 16 месеца след края на годината на докладване.

Член 8

Изпуснати количества от дифузни източници

1.   Комисията, подпомагана от Европейската агенция по околната среда, въвежда в европейският РИПЗ информация за изпуснати количества от дифузни източници, когато такава информация съществува и вече е докладвана от държавите-членки.

2.   Информацията по параграф 1 се организира по начин, който позволява на потребителите да търсят и откриват изпуснати количества на замърсители от неорганизирани източници, съгласно подходящо географско разделяне и включва също информация за типа на използваната методология за получаване на информацията.

3.   Когато Комисията установи, че не съществуват данни за изпуснати количества от неорганизирани източници, тя предприема мерки за докладване за изпуснати количества от съответните замърсители от един или повече неорганизирани източници в съответствие с процедурата по член 19, параграф 2, с помощта на международно приети методологии, когато е уместно.

Член 9

Осигуряване и оценка на качеството

1.   Операторът на всяко предприятие, предмет на изискванията за докладване, определени в член 5, осигурява качеството на информацията, която докладва.

2.   Компетентните органи оценяват данните, предоставени от операторите на предприятията по параграф 1, по-специално що се отнася до тяхната цялост, съгласуваност и истинност.

3.   Комисията координира работата по осигуряване и оценка на качеството, като се консултира с комитета по член 19, параграф 1.

4.   Комисията може да приеме насоки за мониторинга и докладването на емисии в съответствие с процедурата по член 19, параграф 2. Тези насоки следва да са в съответствие с международно приети методологии, когато е целесъобразно, и да са съвместими със законодателството на Общността.

Член 10

Достъп до информация

1.   Комисията, подпомагана от Европейската агенция по околната среда, прави европейския РИПЗ достъпен публично чрез безплатното му разпространение в Интернет в съответствие с графика, определен в член 7, параграф 3.

2.   Когато информацията, съдържаща се в европейския РИПЗ, не е лесно достъпна за обществеността чрез преки електронни средства, заинтересуваната държава-членка и Комисията улесняват електронния достъп до европейския РИПЗ на публично достъпни места.

Член 11

Поверителност

Когато дадена информация се пази като поверителна от държава-членка съгласно член 4 от Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (10), в своя доклад по член 7, параграф 2 от настоящия регламент за въпросната година на докладване държавата-членка посочва отделно за всяко предприятие, изискващо поверителност, вида информация, която е отказана, и причината, поради която е отказана.

Член 12

Участие на обществеността

1.   Комисията предоставя на обществеността навременни и ефективни възможности за участие в по-нататъшното развитие на европейския РИПЗ, включително институционално изграждане и подготовка на изменения към настоящия регламент.

2.   Обществеността има възможност да предоставя всякакви подходящи коментари, информация, анализи или становища в разумни срокове.

3.   Комисията взема предвид тази входяща информация и уведомява обществеността за резултатите от публичното участие.

Член 13

Достъп до правосъдие

Достъп до правосъдие по въпроси относно публичния достъп до информация за околната среда се осигурява в съответствие с член 6 от Директива 2003/4/EО, а когато са включени институциите на Общността, в съответствие с членове 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (11).

Член 14

Ръководство

1.   Комисията изготвя ръководство, подпомагащо прилагането на европейския РИПЗ, в най-кратките възможни срокове, но не по-късно от четири месеца преди началото на първата година на докладване, след консултация с комитета по член 19, параграф 1.

2.   Ръководството за прилагане на европейския РИПЗ разглежда по-специално подробности от следното:

a)

процедури по докладването;

б)

данните, които трябва да се докладват;

в)

осигуряване и оценка на качество;

г)

посочване на вида отказани данни и причините, поради които са отказани в случай на поверителност на данните;

д)

позоваване на международно приети методи за определяне на изпусканите количества и аналитични методи, методики за пробовземане;

е)

посочване на търговските централи;

ж)

кодифициране на дейностите съгласно приложение I към настоящия регламент и Директива 96/61/EО.

Член 15

Повишаване на осведомеността

Комисията и държавите-членки насърчават осведомеността на обществеността за европейския РИПЗ и гарантират съдействие за достъпа до европейския РИПЗ и за разбирането и използването на информацията, съдържаща се в него.

Член 16

Допълнителна информация, която следва да се докладва от държавите-членки

1.   Всяка държава-членка в единичен доклад, основан на информацията от последните три години, който доклад се изпраща веднъж на всеки три години, заедно с данните, предвидени в съответствие с член 7, информира Комисията за практиката и мерките, взети относно следното:

a)

изискванията съгласно член 5;

б)

осигуряване и оценка на качеството съгласно член 9;

в)

достъп до информация съгласно член 10, параграф 2;

г)

дейности по повишаване на осведомеността съгласно член 15;

д)

поверителност на информация съгласно член 11;

е)

наказания, предвидени съгласно член 20, и опит по тяхното налагане.

2.   За да се улесни докладването от държавите-членки по параграф 1, Комисията изпраща предложение за въпросник, който да бъде приет в съответствие с процедурата по член 19, параграф 2.

Член 17

Преглед от Комисията

1.   Комисията преглежда информацията, предоставена от държавите-членки съгласно член 7, и след консултация с държавите-членки публикува доклад веднъж на три години на база информацията от последните три години на докладването, като докладът се публикува не по-късно от шест месеца след представянето на тази информация в интернет.

2.   Този доклад се изпраща до Европейския парламент и до Съвета заедно с оценка на работата на европейския РИПЗ.

Член 18

Изменения на приложенията

Всяко изменение, необходимо за адаптиране на:

a)

приложение II или III към настоящия регламент към научния или техническия прогрес,

или

б)

приложения II и III към настоящия регламент в резултат на приемането, на среща на страните по протокола, на всякакво изменение на приложенията към протокола,

се приема в съответствие с процедурата по член 19, параграф 2.

Член 19

Работа на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, се определя на три месеца.

Член 20

Наказания

1.   Държавите-членки определят правила за наказания, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира изпълнението на наказанията. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за тези мерки най-късно една година след влизане в сила на настоящия регламент и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което се отразява върху тях.

Член 21

Изменения на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/EО

1.   Член 8, параграф 3 от Директива 91/689/ЕИО се заличава.

2.   Член 15, параграф 3 от Директива 96/61/EО се заличава.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 18 януари 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  Становище от 6 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 6 юли 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 2 декември 2005 г.

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, изменена с Директива 94/31/ЕО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

(7)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003.

(9)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003.

(10)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(11)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дейности

Дейност

Пределен капацитет

1.

Енергийно производство

 

а)

Рафинерии за суров нефт и газ

* (1)

б)

Инсталации за газифициране и втечняване

*

в)

Топлоелектрически централи и други горивни инсталации

С номинална топлинна мощност 50 мегавата (MW)

г)

Коксови пещи

*

д)

Станове за студено валцуване

С капацитет 1 тон за час

е)

Инсталации за производство на въглищни продукти и твърди бездимни горива

*

2.

Производство и обработване на метали

 

а)

Инсталации за пържене и агломериране на метални руди (включително серосъдържащи руди)

*

б)

Инсталации за производство на чугун или стомана (първично или вторично топене) включително непрекъснато леене

С капацитет 2,5 тона за час

в)

Инсталации за обработване на черни метали:

 

i)

Станове за горещо валцуване

С капацитет 20 тона нерафинирана стомана за час

ii)

Ковашки цехове с преси

С енергия 50 килоджаула за преса, където използваната топлинна мощност надвишава 20 MW

iii)

Полагане на защитни покрития от разтопен метал

С консумация 2 тона нерафинирана стомана за час

г)

Леярни за черни метали

С производствен капацитет 20 тона за ден

д)

Инсталации:

 

i)

За производство на цветни нерафинирани метали от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси

*

ii)

За претопяване, включително сплавяване на цветни метали, включително оползотворени продукти (рафиниране, леене в леярски цехове и др.)

С топилен капацитет над 4 тона за ден за олово и кадмий или 20 тона за ден за всички други метали

е)

Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси

Когато обемът на ваните за обработка е равен на 30 m3

3.

Производство на продукти от минерални суровини

 

а)

Подземни минни работи и свързаните с тях операции

*

б)

Открити минни работи и каменодобив

Когато площта на района, ефективно засегнат от добивните операции, е равен на 25 хектара

в)

Инсталации за производство на:

 

i)

Циментен клинкер в ротационни пещи

с производствен капацитет над 500 тона дневно

ii)

Вар в ротационни пещи

с производствен капацитет над 50 тона дневно

iii)

Циментен клинкер или вар в други пещи

с производствен капацитет над 50 тона дневно

г)

Инсталации за производство на азбест и продукти на азбестова основа

*

д)

Инсталации за производство на стъкло, включително стъкловлакно

С топилен капацитет над 20 тона за ден

е)

Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна

С топилен капацитет над 20 тона за ден

ж)

Инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане, по-специално покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия

С производствен капацитет над 75 тона за ден или с капацитет на пещта за изпичане 4 m3 и с плътност за подреждане за една пещ 300 kg/m3

4.

Химическа промишленост

 

а)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни органични химически вещества, като:

i)

Въглеводороди (ациклични или циклични, наситени или ненаситени, алифатни или ароматни)

ii)

Кислородосъдържащи въглеводороди, като алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидни смоли

iii)

Серосъдържащи въглеводороди

iv)

Азотосъдържащи въглеводороди, като амини, амиди, съединения на тривалентния азот, нитрати, нитрити, нитрили, цианати, изоцианати

v)

Фосфоросъдържащи въглеводороди

vi)

Халогенсъдържащи въглеводороди

vii)

Органометални съединения

viii)

Пластмасови материали (полимери, синтетични влакна и влакна на целулозна основа)

ix)

Синтетичен каучук

x)

Багрила и пигменти

xi)

Повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества

*

б)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни неорганични химически вещества, като:

i)

Газове, като амоняк, хлор или хлороводород, флуор или флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, азотни оксиди, водород, серен диоксид, карбонилхлорид

ii)

Киселини, като хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини

iii)

Основи, като амониев хидроксид, калиев хидроксид, натриев хидроксид

iv)

Соли, като амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборат, сребърен нитрат

v)

Неметални, метални оксиди или други органични съединения, като калциев карбид, силиций, силициев карбид

*

в)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на фосфорни, азотни или калиеви торове (прости или смесени торови)

*

г)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни продукти за защита на растенията и биоциди

*

д)

Инсталации, които използват химични и/или биологични процеси за производство в промишлен мащаб на основни фармацевтични продукти

*

е)

Инсталации за производство в промишлен мащаб на експлозиви и пиротехнически продукти

*

5.

Управление на отпадъците и отпадъчните води

 

а)

Инсталации за оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци

приемащи над 10 тона за ден

б)

Инсталации за изгаряне на неопасни отпадъци, попадащи в обхвата на Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгарянето на отпадъци (2)

С капацитет 3 тона за час

в)

Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци

С капацитет 50 тона за ден

г)

Депа (с изключение на депа от инертни отпадъци и депа, които категорично са били затворени преди 16.7.2001 г. или за които е изтекъл срокът за надзор, изискван от компетентните органи съгласно член 13 от Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. за депата (3)

Приемащи над 10 тона за ден или с общ капацитет 25 000 тона

д)

Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци

С капацитет за обработка над 10 тона за ден

е)

Битови отпадъци — водопречистващи съоръжения

С капацитет еквивалентът на 100 000 души население

ж)

Независимо преработвани промишлени отпадъци — водопречистващи съоръжения, които служат за една или повече от дейностите в настоящото приложение

С капацитет 10 000 m3 за ден (4)

6.

Производство и преработка на хартия и дърво

 

а)

Промишлени инсталации за производство на целулоза от дървесина или други влакнести материали

*

б)

Промишлени инсталации за производство на хартия и картон и други основни продукти от дърво (като талашит и шперплат)

С производствен капацитет 20 тона за ден

в)

Промишлени инсталации за консервиране с химикали на дърво и продукти от дърво

С производствен капацитет 50 m3 за ден

7.

Интензивно животновъдство и аквакултури

 

а)

Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине

i)

С 40 000 места за птицеферма

ii)

С повече от 2 000 места за свине за угояване (над 30 kg)

iii)

С повече от 750 места за свине майки

б)

Интензивни аквакултури

С производствен капацитет над 1 000 тона риба или ракообразни

8.

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

 

а)

Кланици

С производствен капацитет над 50 тона трупно месо за ден

б)

Обработване и преработване, предназначено за производство на хранителни продукти и напитки от:

 

i)

Животински суровини (различни от мляко)

С производствен капацитет на крайни продукти над 75 тона за ден

ii)

Растителни суровини

С производствен капацитет на крайни продукти 300 тона за ден (средна стойност на тримесечна база)

в)

Преработване и обработване на мляко

С капацитет за приемане над 200 тона мляко за ден (средна стойност на годишна база)

9.

Други дейности

 

а)

Инсталации за предварителна обработка (операции изпиране, избелване, мерсеризиране) или багрене на влакна или текстил

С капацитет за обработка над 10 тона за ден

б)

Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи

С капацитет за обработка над 12 тона краен продукт за ден

в)

Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-специално за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране

С консумация на органични разтворители над 150 kg за час или 200 тона за година

г)

Инсталации за производство на въглерод (от трудно горими въглища) или електрографит чрез изгаряне или графитизиране

*

д)

Инсталации за полагане и боядисване или отстраняване на боя от кораби

С капацитет за кораби с дължина 100 m


(1)  Звездичка (*) означава, че не е приложим нито един пределен капацитет (всички инсталации трябва да се докладват).

(2)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(3)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003.

(4)  Пределният капацитет се преразглежда най-късно до 2010 г. в светлината на резултатите от първия цикъл на докладване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Замърсители  (1)

CAS №

Замърсител (2)

Пределни количества за изпускане (колона 1)

във въздуха

(колона 1а)

kg/година

във водата

(колона 1б)

kg/година

в почвата

(колона 1в)

kg/година

1

74-82-8

Метан (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

500 000

3

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

100 милиона

4

 

Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) (4)

100

5

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10 000

7

 

Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)

100 000

8

 

Азотни оксиди (NOx/NO2)

100 000

9

 

Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) (5)

100

10

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)

50

11

 

Серни оксиди (SOx/SO2)

150 000

12

 

Общо азот

50 000

50 000

13

 

Общо фосфор

5 000

5 000

14

 

Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) (6)

1

15

 

Хлорофлуоровъглероди (CFCs) (7)

1

16

 

Халони (8)

1

17

 

Арсен и съединенията му

(като As) (9)

20

5

5

18

 

Кадмий и съединенията му (като Cd) (9)

10

5

5

19

 

Хром и съединенията му

(като Cr) (9)

100

50

50

20

 

Мед и съединенията ѝ

(като Cu) (9)

100

50

50

21

 

Живак и съединенията му

(като Hg) (9)

10

1

1

22

 

Никел и съединенията му

(като Ni) (9)

50

20

20

23

 

Олово и съединенията му

(като Pb) (9)

200

20

20

24

 

Цинк и съединенията му

(като Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Алахлор

1

1

26

309-00-2

Алдрин

1

1

1

27

1912-24-9

Атразин

1

1

28

57-74-9

Хлордан

1

1

1

29

143-50-0

Хлордекон

1

1

1

30

470-90-6

Хлорфенвинфос

1

1

31

85535-84-8

Хлоропроизводни, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Хлорпирифос

1

1

33

50-29-3

ДДТ

1

1

1

34

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Диелдрин

1

1

1

37

330-54-1

Диурон

1

1

38

115-29-7

Ендосулфан

1

1

39

72-20-8

Ендрин

1

1

1

40

 

Халогенирани органични съединения

(като AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Хептахлор

1

1

1

42

118-74-1

Хексахлорбензен (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Линдан

1

1

1

46

2385-85-5

Мирекс

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Пентахлорбензен

1

1

1

49

87-86-5

Пентахлорфенол (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Симазин

1

1

52

127-18-4

Тетрахлоретилен (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Тетрахлорметан (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

57

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

10

58

67-66-3

Трихлорметан

500

10

59

8001-35-2

Токсафен

1

1

1

60

75-01-4

Винил хлорид

1 000

10

10

61

120-12-7

Антрацен

50

1

1

62

71-43-2

Бензен

1 000

200 (като BTEX) (12)

200 (като BTEX) (12)

63

 

Бромирани дифенилетери

(PBDE) (13)

1

1

64

 

Нонилфенол и нонилфенолетоксилати

(NP/NPEs)

1

1

65

100-41-4

Етилбензен

200 (като BTEX) (12)

200 (като BTEX) (12)

66

75-21-8

Етиленоксид

1 000

10

10

67

34123-59-6

Изопротурон

1

1

68

91-20-3

Нафталин

100

10

10

69

 

Органокалаени съединения

(като общо Sn)

50

50

70

117-81-7

Ди-(2-етилхексил) фталат

(DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Феноли (като общо C) (14)

20

20

72

 

Полициклични ароматни въглеводороди

(PAHs) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Толуен

200 (като BTEX) (12)

200 (като BTEX) (12)

74

 

Трибутилкалай и съединенията му (16)

1

1

75

 

Трифенилкалай и съединенията му (17)

1

1

76

 

Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Трифлуралин

1

1

78

1330-20-7

Ксилени (18)

200 (като BTEX) (12)

200 (като BTEX) (12)

79

 

Хлориди (като общо Cl)

2 милиона

2 милиона

80

 

Хлор и неорганични съединения

(като HCl)

10 000

81

1332-21-4

Азбест

1

1

1

82

 

Цианиди (като общо CN)

50

50

83

 

Флуориди (като общо F)

2 000

2 000

84

 

Флуор и неорганични съединения (като HF)

5 000

85

74-90-8

Циановодород (HCN)

200

86

 

Прахообразни вещества (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Октилфеноли и октилфенолетоксилати

1

88

206-44-0

Флуорантен

1

89

465-73-6

Изодрин

1

90

36355-1-8

Хексабромбифенил

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Бензо(g,h,i)перилен

 

1

 


(1)  Изпускането на замърсители, попадащи в няколко категории, се докладва за всяка от тези категории.

(2)  Освен ако не е посочено друго, всеки замърсител, посочен в приложение II, се докладва като общо количество от този замърсител или, когато замърсителят е група вещества, като общо количество на групата.

(3)  Тире (—) означава, че въпросният параметър и средата не подлежат на изискване за докладване.

(4)  Общо количество флуорирани въглеводороди: сума от HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Общо количество напълно флуорирани полимери: сума от CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в група VIII от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. за вещества, които разрушават озоновия слой (ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1). Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1804/2003 (ОВ L 265, 16.10.2003 г., стр. 1).

(7)  Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в групи I и II от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000.

(8)  Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в групи III и VI от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000.

(9)  Всички метали се докладват като общо количество на елемента във всички химични форми, присъстващи в изпусканите количества.

(10)  Халогенирани органични съединения, които могат да бъдат адсорбирани в активен въглен, изразени като хлор.

(11)  Изразено като I-TEQ.

(12)  Единични замърсители, които следва да се докладват, ако са надвишени пределните количества за BTEX (сумарния параметър от бензен, толуен, етилбензен, ксилени).

(13)  Общо количество от следните бромирани дифенилетери: пента-BDE, окта-BDE и дека-BDE.

(14)  Общо количество от фенол и прости заместващи феноли, изразено като общо количество въглерод.

(15)  Полицикличните ароматни въглеводороди PAHs) следва да се измерват за докладването на изпусканите количества във въздуха като бензо(a)пирен (50-32-8), бензо(b)флуорантен (205-99-2), бензо(k)флуорантен (207-08-9), индено(1,2,3-cd)пирен (193-39-5) (произлизащи от Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за непроменливи органични замърсители (ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5).

(16)  Общо количество съединения на трибутилкалай, изразено като количество трибутилкалай.

(17)  Общо количество съединения на трифенилкалай, изразено като количество трифенилкалай.

(18)  Общо количество ксилен (орто-ксилен, мета-ксилен, пара-ксилен).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формат за докладване до Комисията на изпускането и преноса от държавите-членки

Отчетна година

 

Идентификация на предприятието

 

Име на търговската централа

Име на предприятието

Идентификационен номер на предприятието

Улица, №

Град/село

Пощенски код

Страна

Координати на мястото

Област на речния басейн (1)

NACE-код (4-цифрен)

Основна икономическа дейност

Производствен обем (вписва се по желание)

Брой на инсталациите (вписва се по желание)

Брой работни часове за година (вписва се по желание)

Брой на персонала (вписва се по желание)

Текстово поле за друга информация или уебсайт адрес, посочен от предприятието или търговската централа (вписва се по желание)

 

Всички дейности на предприятието по приложение I (съгласно кодовата система, дадена в приложение I, а също и IPPC код, ако има такъв)

 

Дейност 1 (основна дейност по приложение I)

Дейност 2

Дейност N

 

Данни за изпускане във въздуха за предприятието, за всеки замърсител, превишаващ праговите стойности (съгласно приложение II)

Изпускания във въздуха

Замърсител 1

Замърсител 2

Замърсител N

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

T: Общо,

в kg/година

A: Инцидентно,

в kg/година

Данни за изпускане във водата за предприятието за всеки замърсител, превишаващ праговите стойности (съгласно приложение II)

Изпускания във водата

Замърсител 1

Замърсител 2

Замърсител N

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

T: Общо,

в kg/година

A: Инцидентно,

в kg/година

Данни за изпускане за предприятието, за всеки замърсител, превишаващ праговите стойности (съгласно приложение II)

Изпускания в почвата

Замърсител 1

Замърсител 2

Замърсител N

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

T: Общо,

в kg/година

A: Инцидентно,

в kg/година

Пренос извън площадката на всеки замърсител, предназначен за преработка на отпадъчни води в количества, превишаващи праговите стойности (съгласно приложение II)

 

Замърсител 1

Замърсител 2

Замърсител N

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в kg/година

Пренос извън площадката на опасни отпадъци за предприятието, превишаващи праговите стойности (съгласно член 5)

В рамките на държавата:

За оползотворяване (R)

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

В рамките на държавата:

За обезвреждане (D)

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

Към други страни:

За оползотворяване (R)

Име на този, който ще ги оползотворява

Адрес на този, който ще ги оползотворява

Адрес на действителното място на оползотворяване, получаващо преноса

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

Към други страни:

За обезвреждане (D)

Име на този, който ще ги обезврежда

Адрес на този, който ще ги обезврежда

Адрес на действителното място на обезвреждане, получаващо преноса

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

Пренос извън площадката на неопасни отпадъци за предприятието, превишаващ праговите стойности (съгласно член 5)

За оползотворяване (R)

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

За обезвреждане (D)

M: измерен; използван аналитичен метод

C: изчислен; използван изчислителен метод

E: оценен

в тонове/година

Компетентен орган за молби от обществеността:

Име

Улица, №

Град/село

Телефон №

Факс: №

Адрес на електронна поща

 


(1)  Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. относно установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). Директива, изменена с Решение № 2455/2001/EО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).