15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


32006L0118


L 372/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/118/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора (3), в светлината на общия текст, одобрен от Помирителния комитет на 28 ноември 2006 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Подземните води са ценен природен ресурс и като такъв следва да бъдат опазени от влошаване на състоянието им и химическо замърсяване. Това е особено важно за екосистемите, които зависят от подземните води, и за употребата на подземните води за водоснабдяване за консумация от човека.

(2)

Подземните води са най-чувствителният и най-голям воден запас от прясна вода в Европейския съюз и най-вече основен източник на питейно-битово водоснабдяване в много региони.

(3)

Подземните води във водни тела, използвани за производство на питейна вода или предназначени за бъдеща употреба като такива, трябва да бъдат опазени по начин, при който влошаването на качеството на такива водни тела се избягва с цел намаляване нивото на пречистване, изисквано при производството на питейна вода, съгласно член 7, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (4).

(4)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда (5) включва целта да се достигнат нива на качеството на водата, които не водят до значително въздействие и риск за човешкото здраве и околната среда.

(5)

С цел опазване на околната среда като цяло, и по-специално здравето на човека, вредните концентрации на опасни замърсители в подземните води следва да се избягват, предотвратяват или намаляват.

(6)

Директива 2000/60/ЕО установява общи разпоредби за опазване и съхранение на подземните води. Както се предвижда в член 17 от посочената директива, следва да бъдат приети мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването на подземните води, включително критерии за оценка на добро химично състояние на подземните води и критерии за определяне на всяка значителна и устойчива възходяща тенденция и за определяне на началните точки на обръщане на тенденцията.

(7)

Като се вземе предвид нуждата от постигане на последователни нива на опазване на подземните води, следва да се установят стандарти за качество и прагови стойности и да се разработят методологии на базата на общия подход, с цел да се предоставят критерии за оценка на химичното състояние на телата от подземни води.

(8)

Следва да бъдат установени стандарти за качество за нитрати, продукти за растителна защита и биоциди като критерии на Общността за оценка на химичното състояние на подземни водни тела и съответно следва да се гарантира съгласуваност с Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (6), Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7) и Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (8).

(9)

Опазването на подземните води в някои области може да изисква промяна в земеделските и лесовъдните практики, което би могло да доведе до загуба на доходи. Общата селскостопанска политика предвижда механизми за финансиране за прилагане на мерки за привеждане в съответствие със стандартите на Общността, а именно посредством Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (9). Що се отнася до мерките за опазване на подземните води, отговорност на държавите-членки ще бъде да изберат своите приоритети и проекти.

(10)

Разпоредбите за химичното състояние на подземните води не се прилагат за високи нива на обичайно срещани вещества или йони или техни показатели, съдържащи се както в подземно водно тяло, така и в свързаните повърхностни водни тела, поради специфични хидрогеоложки условия, които не са обхванати от определението за замърсяване. По същия начин те не се прилагат за временни, ограничени в пространството промени в посоката на течение и химичния състав, които не се смятат за интрузии.

(11)

Следва да бъдат установени критерии за определяне на значителните и устойчиви възходящи тенденции при концентрациите на замърсителите и за определяне на началната точка на обръщане на тенденцията, като се взема предвид вероятността от неблагоприятни въздействия върху свързаните водни екосистеми или зависими сухоземни екосистеми.

(12)

Държавите-членки, когато е възможно, използват статистически процедури, при условие че са в съответствие с международни стандарти, и дават своя принос за сравнимостта на резултатите от мониторинга между държавите-членки за дълги периоди от време.

(13)

В съответствие с член 22, параграф 2, трето тире от Директива 2000/60/ЕО, Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г. за опазване на подземните води от замърсяване с някои опасни вещества (10) предстои да бъде отменена, считано от 22 декември 2013 г. Необходимо е да се осигури приемствеността в опазването, предвидено в Директива 80/68/ЕИО по отношение на мерките, целящи предотвратяване и ограничаване на преките и косвените отвеждания на замърсители в подземните води.

(14)

Необходимо е да се направи разграничение между опасни вещества, чието отвеждане следва да бъде предотвратено, и други замърсители, чието отвеждане следва да бъде ограничено. За идентифициране на опасните и неопасните вещества, които представляват съществуващ или потенциален риск от замърсяване, следва да се използва приложение VIII към Директива 2000/60/ЕО, което включва основните замърсители, имащи отношение към водната околна среда.

(15)

Мерките за предотвратяване или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните водни тела, използвани или предназначени за бъдещо черпене за производство на вода, предназначена за консумация от човека, съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО следва, в съответствие с член 7, параграф 2 от посочената директива, да включват мерките, необходими, за да се гарантира, че при прилагане на режим на пречистване на водите и в съответствие със законодателството на Общността получените води ще отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (11). Тези мерки могат да включват в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО и установяване от страна на държавите-членки на предпазни зони с такъв размер, какъвто националният компетентен орган сметне за необходим за опазването на запасите от питейна вода. Такива предпазни зони могат да обхващат цялата територия на държава-членка.

(16)

С цел осигуряване на последователно опазване на подземните води държавите-членки, които споделят подземни водни тела, следва да съгласуват своите дейности по отношение на мониторинга, установяването на прагови стойности и идентифицирането на съответни опасни вещества.

(17)

Надеждните и сравними методи за мониторинг на подземните води са важен инструмент за оценка на качеството на подземните води и също при избора на най-подходящите мерки. В член 8, параграф 3 и член 20 от Директива 2000/60/ЕО се предвижда приемането на стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите и, когато е необходимо, приемане на ръководства за прилагане, включително мониторинг.

(18)

При определени обстоятелства държавите-членки следва да бъдат оправомощени да разрешават изключения от мерките за предотвратяване или ограничаване на отвеждането на замърсители в подземните води. Всяко изключение следва да бъде базирано на прозрачни критерии и да бъде подробно обяснено в плановете за управление на речните басейни.

(19)

Въздействието на различни прагови стойности за подземните води, които следва да бъдат определени от държавите-членки, върху нивото на опазване на околната среда и функционирането на вътрешния пазар следва да бъде анализирано.

(20)

Следва да бъде проведено изследване с цел осигуряване на по-добри критерии за гарантиране качеството и опазването на подземните водни екосистеми. Когато е необходимо, получените резултати следва да бъдат взети предвид, когато настоящата директива се прилага или преразглежда. Такова изследване, както и разпространението на знание, опит и резултати от изследването е необходимо да бъдат насърчавани и финансирани.

(21)

Необходимо е да се осигурят преходни мерки за прилагане през периода между датата на прилагане на настоящата директива и датата, от която се отменя Директива 80/68/ЕИО.

(22)

Директива 2000/60/ЕО постановява изискване за контрол, включително изискване за предварително разрешаване на изкуствено презареждане или подсилване на подземните водни тела, при условие че ползването на източника няма да изложи на риск постигането на екологичните цели, поставени за източника, или презареждането или подсилването на подземното водно тяло.

(23)

Директива 2000/60/ЕО включва, в член 11, параграф 2 и част Б от приложение VI относно програмата за мерки, неизчерпателен списък на допълнителните мерки, които държавите-членки могат да изберат да приемат като част от програмата за мерки, inter alia:

законодателни инструменти,

административни инструменти, и

договорени споразумения за опазване на околната среда.

(24)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12).

(25)

По-специално, необходимо е да се следва процедурата на регулиране с контрол по отношение на мерките с общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, inter alia, чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на настоящата директива посредством добавяне на нови несъществени елементи към нея,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

1.   С настоящата директива се въвеждат специфични мерки, както е предвидено в член 17, параграфи 1 и 2 от Директива 2000/60/ЕО, с цел предотвратяване и контрол върху замърсяването на подземните води. Тези мерки включват по-специално:

а)

критерии за оценка на доброто химично състояние на подземните води, и

б)

критерии за определянето и обръщането на значителните и устойчиви възходящи тенденции и за определяне на началните точки за обръщане на тенденции.

2.   Настоящата директива също така допълва вече съдържащите се в Директива 2000/60/ЕО разпоредби, предотвратяващи или ограничаващи отвеждания на замърсители в подземните води, и цели да предотврати влошаването на състоянието на всички подземни водни тела.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения, в допълнение към тези, посочени в член 2 от Директива 2000/60/ЕО:

1.

„стандарт за качество на подземните води“ означава екологичен стандарт за качество, изразен като концентрация на определен замърсител, група от замърсители или показатели на замърсяване в подземните води, която следва да не бъде превишавана с цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда;

2.

„прагова стойност“ означава стандарт за качество на подземни води, установен от държавите-членки в съответствие с член 3;

3.

„значителна и устойчива възходяща тенденция“ означава всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с член 5;

4.

„отвеждане на замърсители в подземните води“ означава пряко или непряко въвеждане на замърсители в подземните води в резултат на човешка дейност;

5.

„фоново ниво“ означава концентрацията на вещество или стойността на показател в подземно водно тяло, отговарящо на липса или много незначителни антропогенни изменения на незасегнати условия;

6.

„базово ниво“ означава средна стойност, измерена поне през референтни години 2007 и 2008 на базата на програми за мониторинг, прилагани съгласно член 8 от Директива 2000/60/ЕО или, в случай на вещества, идентифицирани след тези референтни години, през първия период, за който е налице представителен период на данните от мониторинг.

Член 3

Критерии за оценка на химичното състояние на подземните води

1.   За целите на оценката на химичния състояние на едно или на група от подземни водни тела съгласно раздел 2.3 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, държавите-членки използват следните критерии:

а)

стандарти за качество на подземни води, посочени в приложение I;

б)

прагови стойности, които трябва да бъдат определени от държавите членки в съответствие с процедурите, определени в част А от приложение II, за замърсители, групи от замърсители и показатели на замърсяване, които в рамките на територията на държава-членка са били идентифицирани като допринасящи за определянето като застрашени на подземни водни тела или групи от подземни водни тела, при отчитане най-малко на списъка, съдържащ се в част Б от приложение II.

Праговите стойности, приложими за доброто химично състояние, се основават на опазването на подземното водно тяло в съответствие с част А, точки 1, 2 и 3 от приложение II, при отчитане по-специално на тяхното въздействие върху и взаимовръзка със свързаните повърхностни води и пряката зависимост на сухоземните екосистеми и влажните зони и, inter alia, се вземат предвид познанията за човешката токсикология и екотоксикология.

2.   Прагови стойности могат да бъдат установени на национално ниво, на ниво район на речен басейн или частта от международен район на речен басейн, намиращ се на територията на държава-членка, или на ниво едно или група подземни водни тела.

3.   Държавите-членки гарантират, че за подземни водни тела, общи за две или повече държави-членки, и за подземни водни тела, в които подземните води пресичат границата на държава-членка, установяването на прагови стойности е предмет на координация между съответните държави-членки в съответствие с член 3, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО.

4.   Когато подземно водно тяло или група подземни водни тела се простират отвъд територията на Общността, съответната(ите) държавата-членка(държави-членки) се стреми(ят) да установи(ят) прагови стойности в координация със съответната държава, която не е членка, в съответствие с член 3, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО.

5.   Държавите-членки установяват прагови стойности съгласно параграф 1, буква б) за първи път до 22 декември 2008 г.

Всички установени прагови стойности се публикуват в плановете за управление на речните басейни, предоставяни в съответствие с член 13 от Директива 2000/60/ЕО и включващи обобщение на информацията, посочена в част В от приложение II към настоящата директива.

6.   Държавите-членки, с цел опазване на човешкото здраве и околната среда, изменят списъка на прагови стойности, винаги когато нова информация за замърсителите, групите на замърсители или показателите на замърсяване покаже, че следва да бъде установена прагова стойност за допълнително вещество, че съществуваща прагова стойност следва да бъде изменена или че праговата стойност, изключена преди това от списъка, следва да бъде въведена повторно.

Прагови стойности могат да бъдат заличавани от списъка, когато съответното подземно водно тяло вече не е застрашено от съответните замърсители, групи от замърсители или показатели на замърсяване.

Подобни промени в списъка на праговите стойности се докладват в контекста на периодичния преглед на плановете за управление на речните басейни.

7.   До 22 декември 2009 г. Комисията публикува доклад въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки съгласно параграф 5.

Член 4

Процедури по оценяване на химичното състояние на подземните води

1.   Държавите-членки използват процедурата, описана в параграф 2, за да оценят химичното състояние на подземно водно тяло. Когато е уместно, държавите-членки могат да групират подземните водни тела в съответствие с приложение V към Директива 2000/60/ЕО, когато следват настоящата процедура.

2.   Приема се, че подземно водно тяло или група подземни водни тела са в добро химично състояние, когато:

а)

съответният мониторинг докаже, че условията от таблица 2.3.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО са спазени; или

б)

стойностите на стандартите за качество на подземни води, изброени в приложение I, и съответните прагови стойности, установени съгласно член 3 и приложение II, не са превишени в никой от пунктовете за мониторинг в това подземно водно тяло или в група подземни водни тела; или

в)

стойността на стандарта за качество на подземни води или прагова стойност е превишена в един или повече пунктовете за мониторинг, но подходящо проучване в съответствие с приложение III потвърди, че:

i)

въз основа на оценката, посочена в параграф 3 от приложение III, се счита, че концентрацията на замърсителите, превишаваща стандартите за качество на подземните води или праговите стойности, не представлява значим риск за околната среда, като се взема предвид, когато е подходящо, размерът на засегнатото подземно водно тяло;

ii)

останалите условия за добро химично състояние на подземните води, включени в таблица 2.3.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, са изпълнени съгласно параграф 4 от приложение III към настоящата директива;

iii)

за подземни водни тела, определени в съответствие с член 7, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, са изпълнени изискванията на член 7, параграф 3 от посочената директива в съответствие с параграф 4 от приложение III към настоящата директива;

iv)

способността на подземното водно тяло или на някое от телата в група подземни водни тела да служи за употреба от човека не е увредена значително от замърсяване.

3.   Изборът на области за мониторинг на подземни води следва да изпълнява изискванията на раздел 2.4 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, предназначени да дават последователен и подробен преглед на химичното състояние на подземни води, и да предоставя представителни данни от мониторинга.

4.   Държавите-членки публикуват обобщение на оценката на химичното състояние на подземните води в плановете за управление на речните басейни в съответствие с член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

Това обобщение, изготвено на ниво район на речен басейн или част от международен район на речен басейн, намиращ се в рамките на територията на държава-членка, включва също обяснение относно начина, по който надхвърляния на стандартите за качество на подземните води или прагови стойности в отделните пунктове за мониторинг са били взети предвид при крайната оценка.

5.   Ако подземно водно тяло е класифицирано в добро химично състояние съгласно параграф 2, буква в), държавите-членки в съответствие с член 11 от Директива 2000/60/ЕО предприемат такива мерки, които могат да са необходими за опазване на водните екосистеми, сухоземните екосистеми и подземните води, предназначени за употреба от човека в зависимост от частта от подземното водно тяло, представена от пункт или пунктове за мониторинг, където стойността на стандарта за качество на подземните води или праговата стойност са били надхвърлени.

Член 5

Определяне на значителни и устойчиви възходящи тенденции при концентрацията на замърсители и за определяне на началната точка на обръщане на тенденцията

1.   Държавите-членки определят всяка значителна и устойчива възходяща тенденция при концентрациите на замърсители, групи от замърсители или показатели на замърсяване, открити в подземни водни тела или групи от подземни водни тела, идентифицирани като застрашени, и определят началната точка на обръщане на тенденцията съгласно приложение IV.

2.   В съответствие с приложение IV, част Б държавите-членки обръщат тенденциите, които представляват значим риск за увреждане на качеството на водните екосистеми или сухоземни екосистеми, на човешкото здраве или на действителните или потенциалните законосъобразни употреби на водната околна среда, посредством програмата от мерки, посочена в член 11 от Директива 2000/60/ЕО, с цел постепенно да се намали замърсяването и да се предотврати влошаване на състоянието на подземните води.

3.   Държавите-членки определят началната точка на обръщане на тенденция като процент от нивото на стандартите на качество на подземните води, определени в приложение I, и от праговите стойности, установени по силата на член 3, въз основа на определената тенденция и свързания с нея риск за околната среда, съгласно част Б, точка 1 от приложение IV.

4.   В плановете за управление на речните басейни, предоставяни съгласно член 13 от Директива 2000/60/EO, държавите-членки обобщават:

а)

начина, по който оценката на тенденцията от отделните пунктове за мониторинг в едно подземно водно тяло или група подземни водни тела е спомогнала съгласно раздел 2.5 от приложение V към посочената директива да бъде определено, че тези тела са обект на значителна и устойчива възходяща тенденция при концентрацията на всеки замърсител или обръщане на тази тенденция; и

б)

причините за началните точки, определени по силата на параграф 3.

5.   Когато е необходимо да се оцени влиянието на съществуващите замърсени потоци в подземните водни тела, които могат да застрашат постигането на целите, посочени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО, и по-специално онези замърсени потоци, получени от точкови източници и замърсена почва, държавите-членки извършат допълнителни оценки на тенденциите за идентифицираните замърсители, за да се провери дали потоците от засегнати области не се разширяват, не се влошава химичното състояние на подземното водно тяло или група подземни водни тела и не съществува риск за човешкото здраве и околната среда. Резултатите от тези оценки се обобщават в плановете за управление на речните басейни, които се представят съгласно член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

Член 6

Мерки за предотвратяване или ограничаване на отвеждания на замърсители в подземни води

1.   С оглед постигане на целта за предотвратяване или ограничаване на отвежданията на замърсители в подземните води, установена съгласно член 4, параграф 1, буква б), i) от Директива 2000/60/ЕО, държавите-членки гарантират, че програмата за мерки, създадена в съответствие с член 11 от посочената директива, включва:

а)

всички мерки, необходими за предотвратяване отвеждането на всякакви опасни вещества в подземните води, без да се засягат параграфи 2 и 3. При идентифициране на такива вещества държавите-членки специално вземат предвид опасни вещества, принадлежащи към семейства или групи от замърсители, посочени в точки 1—6 от приложение VIII към Директива 2000/60/ЕО, както и вещества, принадлежащи към семейства или групи от замърсители, посочени в точки 7—9 от посоченото приложение, когато те се смятат за опасни;

б)

за замърсители, изброени в приложение VIII към Директива 2000/60/ЕО, които не се смятат за опасни, и всякакви други безопасни замърсители, които не са изброени в това приложение, за които се смята от държавите-членки, че представляват съществуващ или потенциален риск от замърсяване, всички мерки, необходими за ограничаване на отвежданията в подземните води, така че да се гарантира, че такива отвеждания няма да причинят влошаване на състоянието или значителна и устойчива възходяща тенденция при концентрациите на замърсители в подземните води. Такива мерки следва да се предвидят поне при въвеждане на най-добри практики, включително най-добри практики по околна среда и най-добри налични техники, посочени в съответното законодателство на Общността.

За целите на въвеждане на мерки по буква а) или б) държавите-членки могат, като първа стъпка, да определят обстоятелствата, при които замърсителите, изброени в приложение VIII към Директива 2000/60/ЕО, и по-специално основни метали и техните съединения, посочени в точка 7 от посоченото приложение, могат да бъдат смятани за опасни или безопасни.

2.   Отвежданията на замърсители от неорганизирани (дифузни) източници на замърсяване, оказващи въздействие върху химичното състояние на подземните води, се взимат предвид, когато това е технически възможно.

3.   Без да се засягат други по-строги изисквания на друго законодателство на Общността, държавите-членки могат да изключат от мерките, изисквани от параграф 1, отвеждания на замърсители, които са:

а)

резултат от директни зауствания, разрешени съгласно член 11, параграф 3, буква й) от Директива 2000/60/ЕО;

б)

считани от компетентните органи за достатъчно малки по отношение на количество и концентрация, че да се пренебрегне всяка настояща или бъдеща опасност от влошаване на качеството на подземните води, в които се отвеждат;

в)

последствия от аварии или извънредни обстоятелства от природно естество, които не би могло да бъдат предвидени, избегнати или ограничени;

г)

резултат от изкуствено захранване или подсилване на подземни водни тела, разрешени съгласно член 11, параграф 3, буква е) от Директива 2000/60/ЕО;

д)

според компетентните органи по технически причини е е невъзможно да бъдат предотвратени или ограничени, без да се използват:

i)

мерки, който биха увеличили рисковете за човешкото здраве или за качеството на околната среда като цяло; или

ii)

мерки с несъразмерни разходи за отстраняване на количествата на замърсители от замърсената почва или подпочва иликонтролиране на тяхното проникване по друг начин; или

е)

резултат на намеса в повърхностните води наред с другите цели и за целите на ограничаване на въздействията от наводнения и засушавания, и за управление на водите и водните пътища, включително на международно равнище. Такива дейности, включително разчистване, земекопни работи, преместване и отлагане на седименти в подземните води, следва да бъдат извършвани в съответствие с основните задължителни правила и, когато е приложимо, с разрешителни и разрешения, издадени въз основа на тези правила, разработени от държавите-членки за тази цел, при условие че тези отвеждания не нарушават постигането на целите на околната среда в областта на водните тела съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2000/60/ЕО.

Изключенията, предвидени в букви а)—е), могат да бъдат прилагани, само когато компетентните органи на държавите-членки констатират, че се извършва ефикасен мониторинг на подземните водни тела съгласно точка 2.4.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО или е проведен друг подходящ мониторинг.

4.   Компетентните органи на държавите-членки съхраняват списък на изключванията, посочени в параграф 3, с цел нотификация, при отправено искане, до Комисията.

Член 7

Преходни правила

В периода между 16 януари 2009 г. и 22 декември 2013 г. всяка нова процедура по разрешаване съгласно членове 4 и 5 от Директива 80/68/ЕИО взема предвид изискванията, определени в членове 3, 4 и 5 от настоящата директива.

Член 8

Технически адаптации

1.   В светлината на научния и технологичния прогрес части А и В от приложение II и приложения III и IV могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2, като се взема предвид графикът за преразглеждане и актуализиране на плановете за управление на речните басейни, посочен в член 13, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО.

2. Част   Б от приложение II може да бъде изменена в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2, с цел добавянето на нови замърсители или показатели.

Член 9

Процедура на Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 10

Преразглеждане

Без да се засяга член 8, Комисията преразглежда приложения I и II към настоящата директива до 16 януари 2013 г. и след това - на всеки шест години. Въз основа на преразглеждането, ако е уместно, в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, тя представя законодателни предложения за изменение на приложения I и/или II. При преразглеждането и при подготовката на предложение Комисията взема предвид цялата относима информация, която може да включва резултати от програмите за мониторинг, прилагани съгласно член 8 от Директива 2000/60/ЕО, от изследователските програми на Общността и/или от препоръките от Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда, държавите-членки, Европейския парламент, Европейската агенция по околна среда, Европейските бизнес организации и Европейските екологични организации.

Член 11

Оценка

Докладът на Комисията, предвиден в член 18, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, включва, за подземните води, оценка на действието на настоящата директива във връзка с друго приложимо законодателство по околна среда, включително съгласуваността с него.

Член 12

Прилагане

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 16 януари 2009 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ С 112, 30.4.2004 г., стр. 40.

(2)  ОВ С 109, 30.4.2004 г., стр. 29.

(3)  Становище на Европейския парламент от 28 април 2005 г. (ОВ С 45 Е, 23.2.2006 г., стр. 15), Обща позиция на Съвета от 23 януари 2006 г. (ОВ С 126 Е, 30.5.2006 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 11 декември 2006 г.

(4)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/ЕО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/85/ЕО на Комисията (ОВ L 293, 24.10.2006 г., стр. 3).

(8)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/50/ЕО на Комисията (ОВ L 142, 30.5.2006 г., стр. 6).

(9)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1463/2006 (ОВ L 277, 9.10.2006 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43. Директива, изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(11)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

1.

За целите на оценяването на химичното състояние на подземни води в съответствие с член 4 следните стандарти за качество на подземни води ще бъдат стандартите за качество, посочени в таблица 2.3.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО и установени в съответствие с член 17 от посоченатадиректива.

Замърсител

Стандарт за качество

Нитрати

50 mg/l

Активни вещества в пестициди, включително съответните им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие (1)

0,1 µг/l

0,5 µг/l (общо) (2)

2.

Резултатите от прилагането на стандартите за качество за пестициди по начин, определен за целите на настоящата директива, няма да засягат резултатите от процедурите по оценка на риска, изисквани от Директива 91/414/ЕИО или Директива 98/8/ЕО.

3.

Когато за определено подземно водно тяло се смята, че стандартите за качество на подземните води могат да доведат до неуспех при постигането на екологичните цели, посочени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО за свързаните повърхностни водни тела, или до значим спад в екологичното и химичното качество на подобни тела, или до значимо увреждане на сухоземните екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло, ще бъдат установени по-строги прагови стойности в съответствие с член 3 и приложение II към настоящата директива. Програми и мерки, изисквани във връзка с такава прагова стойност, ще бъдат прилагани за дейности, попадащи в обхвата на Директива 91/676/ЕИО.


(1)  „Пестициди“ означава продукти за растителна защита и биоциди съгласно определенията съответно в член 2 от Директива 91/414/ЕИО и в член 2 от Директива 98/8/ЕО.

(2)  „Общо“ означава сумата на всички отделни пестициди, открити и количествено определени при процедурата за мониторинг, включително съответните им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАГОВИ СТОЙНОСТИ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Част А

Ръководство за установяване на прагови стойности от държави-членки в съответствие с член 3

Държавите-членки ще установят прагови стойности за всички замърсители и показатели на замърсяване, които съгласно характеристиката, извършена в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, характеризират подземните водни тела или групи подземни водни тела като застрашени от неуспех при постигането на добро химично състояние на подземните води.

Прагови стойности ще бъдат установени по начин, при който, ако резултатите от мониторинга в представителен пункт за мониторинг превишават праговата стойност, това ще показва риск едно или повече от условията за добро химично състояние на подземните води, посочени в член 4, параграф 2, буква в), ii), iii) и iv) да не бъде изпълнено.

Когато установяват прагови стойности, държавите-членки ще имат предвид следните насоки:

1.

определянето на прагови стойности следва да се основава на:

а)

степента на взаимодействие между подземните води и свързаните водни и зависими сухоземни екосистеми;

б)

засягането на действителни или потенциални законосъобразни употреби или функции на подземните води;

в)

всички замърсители, които характеризират подземните водни тела като застрашени, като се има предвид минималният списък, определен в част Б;

г)

хидрогеоложките характеристики, включително информацията за фоновите нива и водния баланс;

2.

определянето на праговите стойности следва също да отчита произхода на замърсителите, възможността да са с естествен произход, токсикологията им и тенденция за разсейване, тяхната устойчивост и техния биоакумулативен потенциал;

3.

всеки път, когато се наблюдава повишаване на фоновите нива на веществата или йоните или техните показатели на замърсяване поради хидрогеоложки причини, тези фонови нива в съответното подземно водно тяло се вземат предвид при установяването на прагови стойности;

4.

определянето на прагови стойности следва да бъде подкрепено с контролни механизми за събраните данни, основани на оценка на качеството на данните, аналитичните съображения и фоновите нива както за веществата с естествен произход, така и за тези - резултат на човешка дейност.

Част Б

Минимален списък на замърсителите и техните показатели, за които държавите-членки следва да предвидят установяване на прагови стойности в съответствие с член 3

1.

Вещества или йони, или показатели както с естествен произход, така и/или в резултат от човешка дейност:

 

Арсен

 

Кадмий

 

Олово

 

Живак

 

Амоний

 

Хлорид

 

Сулфат

2.

Изкуствени синтетични вещества

 

Трихлоретилен

 

Тетрахлоретилен

3.

Индикативни параметри за осоляване или други интрузии (1)

 

Електропроводимост

Част В

Информация, която държавите-членки представят по отношение на замърсителите и техните показатели, за които са били установени прагови стойности

В плановете за управление на речните басейни, които трябва да се представят в съответствие с член 13 от Директива 2000/60/ЕО, държавите-членки ще обобщят начина, по който е следвана процедурата по част А от настоящото приложение.

По-специално, държавите-членки ще предоставят, когато е възможно:

а)

информация за броя на подземните водни тела или групи подземни водни тела, характеризирани като застрашени, и за замърсителите и показателите на замърсяване, които са довели до тази класификация, включително установените концентрации/стойности;

б)

информация за всяко от подземните водни тела, характеризирано като застрашено, по-специално размера на телата, връзката между подземното водно тяло и свързаните повърхностни води и пряко зависимите сухоземни екосистеми и, в случай на вещества с естествен произход, естествените фонови нива в подземните водни тела;

в)

праговите стойности, прилагани на национално ниво, на ниво район на речен басейн или частта от международен район на речен басейн, намиращ се на територията на държавата-членка, или за отделно подземно водно тяло, или за група подземни водни тела;

г)

връзката между праговите стойности и:

i)

в случай на вещества с естествен произход, установените фонови нива;

ii)

целите за качество на околната среда и други стандарти за опазване на водите, които съществуват на национално, общностно или международно равнище; и

iii)

всяка важна информация относно токсикологията, екотоксикологията, устойчивостта, биоакумулативния потенциал и тенденция за разсейване на замърсителите.


(1)  Относно концентрациите на солите, получени от човешка дейност, държавите-членки могат да решат да установят прагове на замърсяване за сулфат и хлорид или за електропроводимост.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

1.

Процедурата по оценка за определяне на химичното състояние на подземно водно тяло или група подземни водни тела ще бъде извършена по отношение на всички подземни водни тела или групи подземни водни тела, характеризирани като застрашени, и по отношение на всички замърсители, които допринасят за това характеризиране на подземното водно тяло или групата подземни водни тела.

2.

При извършване на проучванията, посочени в член 4, параграф 2, буква в), държавите-членки ще вземат предвид:

а)

информацията, събрана като част от характеризирането, провеждано в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО и раздели 2.1, 2.2 и 2.3 от приложение II към нея;

б)

резултатите от мрежата за мониторинг на подземни води, получени в съответствие с раздел 2.4 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО; и

в)

всяка друга значима информация, включително сравнение на средноаритметичните годишни концентрации на замърсителите в мониторингов пункт със стандартите за качество на подземните води, определени в приложение I и праговите стойности, установени от държавите-членки в съответствие с член 3 и приложение II.

3.

За целите на проучването, независимо дали са изпълнени условията за добро химично състояние на подземните води съгласно член 4, параграф 2, буква в), i) и iv), когато е от значение и е необходимо, и въз основа на подходящи обобщения на резултатите от мониторинга, подкрепено, когато се налага, с концентрационни изчисления, базирани на концептуален модел за подземното водно тяло или група подземни водни тела, държавите-членки ще оценят размера на подземното водно тяло със средноаритметична годишна концентрация на замърсител, по-висок от стандарта за качество на подземното водно тяло или прагова стойност.

4.

За целите на проучването, независимо дали са изпълнени условията за добро химично състояние на подземните води съгласно член 4, параграф 2, буква в), ii) и iii), когато е от значение и е необходимо, и въз основа на подходящи резултати от мониторинга и подходящ концептуален модел за подземното водно тяло, държавите-членки ще оценят:

а)

въздействието на замърсителите върху подземното водно тяло;

б)

количествата и концентрациите на замърсителите, които са или могат да бъдат пренасяни от подземното водно тяло към свързаните повърхностни води или в пряко зависимите сухоземни екосистеми;

в)

вероятното въздействие на количествата и концентрациите на замърсителите, пренасяни от подземното водно тяло към свързаните повърхностни води или в пряко зависимите сухоземни екосистеми;

г)

размера на всяко осоляване или други интрузии в подземното водно тяло; и

д)

риска от замърсителите в подземното водно тяло по отношение на качеството на извличаната вода или предназначената за извличане за консумация от човека вода от подземно водно тяло.

5.

Държавите-членки ще представят химичното състояние на подземно водно тяло или група подземни водни тела върху карти, в съответствие с раздели 2.4.5 и 2.5 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО. В допълнение, когато е възможно, държавите-членки ще посочат на тези карти всички мониторингови пунктове, в които са надхвърлени стандартите за качество на подземните води и/или праговите стойности.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ И УСТОЙЧИВИ ВЪЗХОДЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ

Част А

Определяне на значителни и устойчиви възходящи тенденции

Държавите-членки ще определят значителните и устойчиви възходящи тенденции при концентрацията на замърсители във всички подземни водни тела или групи тела, характеризирани като застрашени в съответствие с приложение II към Директива 2000/60/ЕО, като вземат предвид следните изисквания:

1.

В съответствие с раздел 2.4 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО програмата за мониторинг ще бъде разработена така, че да отчита значителните и устойчиви възходящи тенденции при концентрацията на замърсители, идентифицирани при прилагането на член 3 от настоящата директива.

2.

Процедурата за определяне на значителните и устойчиви възходящи тенденции при концентрацията на замърсители ще се основава на следните елементи:

а)

честотата и местата за осъществяване на мониторинг ще бъдат избрани така, че да са достатъчни за:

i)

предоставяне на необходимата информация за гарантиране, че подобни възходящи тенденции могат да бъдат разграничени от естествените промени на едно адекватно ниво на достоверност и точност;

ii)

осигуряване на достатъчно време за определяне на такива тенденции с цел да се позволи да бъдат приложени мерки за предотвратяване или поне за ограничаване, доколкото е практически възможно, на значително влошаване на качеството на подземните води. Такова идентифициране ще се състои за първи път не по-късно от 2009 г., ако е възможно, и ще вземе предвид съществуващите данни в контекста на доклада за идентифициране на тенденцията в рамките на първия план за управление на речните басейни, посочен в член 13 от Директива 2000/60/ЕО, и най-малко на всеки шест години след това;

iii)

вземане предвид на физичните и химичните временни характеристики на подземното водно тяло, включително посоката на потока на подземните води, скоростите на захранване и времето за филтрация през почвата или подпочвения слой;

б)

използваните методи за мониторинг и анализ ще отговарят на международните принципи за контрол на качеството и включително, ако е уместно, на методите на Европейския комитет за стандартизация (CEN) или на националните методи за стандартизация, за да се осигурят съответното научно качество и сравнимост на предоставените данни;

в)

оценката ще бъде базирана на статистически метод, като регресионен анализ, анализ на тенденцията във времеви серии от отделните мониторингови пунктове;

г)

с цел предотвратяване на отклонения при идентифициране на тенденцията, всички измервания под количествената граница ще се определят за половината от стойността на най-високата количествена граница във времевите серии, освен за общото съдържание на пестициди.

3.

При определянето на значителните и устойчиви възходящи тенденции при концентрациите на вещества както с естествен произход, така и в резултат от човешки дейности ще се взимат предвид базовите нива и, когато такива данни са налични, събраните данни преди стартиране на програмата за мониторинг, за да се докладва относно идентифицирането на тенденцията в първия план за управление на речните басейни, посочен в член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

Част Б

Начални точки за обръщане на тенденции

Държавите-членки ще обърнат определените значителните и устойчиви възходящи тенденции в съответствие с член 5, като вземат предвид следните изисквания:

1.

Началната точка за прилагане на мерки за обръщане на значими и устойчиви тенденции на повишаване ще бъде, когато концентрацията за замърсителя достигне 75 % от стойността на стандарта за качество на подземни води, определен в приложение I, и праговите стойности, установени по силата на член 3, освен ако:

а)

не се изисква една по-ранна начална точка, за да може да се предприемат икономически по-ефикасни мерки за предотвратяване или, поне доколкото е възможно, за ограничаване на влошаването на качеството на подземните води;

б)

различна начална точка не е обоснована, когато границата на откриване не позволява установяването на наличие на тенденция при 75 % от стойността на стандарта за качество; или

в)

ръстът на увеличение и обръщането на тенденцията са такива, че и при по-късна начална точка на обръщане на тенденцията на повишаване на концентрацията ще могат да се предприемат икономически по-ефективни мерки за предотвратяване или, поне доколкото е възможно, за ограничаване на влошаването на качеството на подземните води. Такава по-късна начална точка може да не доведе до закъснение при достигане на крайния срок за целите по околна среда.

За дейности, попадащи в обхвата на Директива 91/676/ЕИО, началната точка за прилагане на мерки за обръщане на значителни и устойчиви възходящи тенденции ще бъде определена в съответствие с посочената директива и с Директива 2000/60/ЕО, и по-специално в съзвучие с целите по околна среда за опазване на водите съгласно член 4 от Директива 2000/60/ЕО.

2.

Веднъж определена, началната точка за подземно водно тяло, характеризирано като застрашено в съответствие с раздел 2.4.4 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО и по силата на точка 1 по-горе, няма да бъде променяна по време на шестгодишния цикъл на плана за управление на речните басейни, изискван съгласно член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

3.

Обръщанията на тенденции ще бъдат демонстрирани, като се вземат предвид съответните разпоредби за мониторинг, съдържащи се в част А, точка 2.