05/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

286


32006L0109


L 363/416

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/109/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на Директива 94/45/ЕО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране поради присъединяване и необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване и приложенията към него, необходимите актове трябва да се приемат от Съвета, освен когато Комисията е приела оригиналния акт.

(2)

В Заключителния акт на конференцията, по време на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговарящите се страни са достигнали политическо споразумение по редица адаптации на приети от институциите актове, изисквани поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, когато е необходимо да се вземат предвид промените в законодателството на Съюза.

(3)

Следователно Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (2) следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/45/ЕО се изменя, както е установено в приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държави-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държави-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ

31994L0045: Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64), изменена с:

31997L0074: Директива 97/74/EО на Съвета от 15 декември 1997 г. (ОВ L 10, 16.1.1998 г., стр. 22).

Без да се засяга бъдещо преразглеждане преди датата на присъединяване, член 5, параграф 2, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Специалният преговарящ орган се състои от минимум трима членове и максимум членове, колкото е броят на държавите-членки.“.