12/ 3

BG

Официален вестник на Европейския съюз

37


32006L0108


L 363/414

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/108/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на Директиви 90/377/ЕИО и 2001/77/ЕО в областта на енергетиката поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране поради присъединяване, а необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване и приложенията към него, необходимите актове се приемат от Съвета, освен в случаите, когато Комисията е приела първоначалния акт.

(2)

В заключителния акт от конференцията, на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговарящите се страни са постигнали политическо съгласие по редица адаптации към приети от институциите актове, необходими поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат същите адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, когато е необходимо да се вземат предвид промените в законодателството на Европейския съюз.

(3)

Следователно Директиви 90/377/ЕИО (2) и 2001/77/ЕО (3) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 90/377/ЕИО и 2001/77/ЕО се изменят, както е посочено в приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 185, 17.7.1990 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕНЕРГЕТИКА

1.

31990 L 0377: Директива 90/377/EИО на Съвета от 29 юни 1990 г. относно процедурата на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители (ОВ L 185, 17.7.1990 г., стр. 16), изменена със:

31993 L 0087: Директива 93/87/ЕИО на Комисията от 22 октомври 1993 г. (ОВ L 277, 10.11.1993 г., стр. 32),

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

a)

В приложение I, точка 11 се добавя следното:

„—   България: София,“

„—   Румъния: Букурещ,“;

б)

в приложение II, точка I, подточка 2 се добавя следното:

„—   България: цялата страна,“

„—   Румъния: цялата страна“.

2.

32001 L 0077: Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 33), изменена със:

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

a)

В приложението след вписването за Белгия се добавя следното:

„България

1,7

6

11 (7)“

а след вписването за Португалия:

„Румъния

14,9

28

33“

б)

В приложението вписването за Общността се заменя със следния текст:

„Общност

372

13,2

21“

в)

В приложението бележки под линия (**) и (***) се заменят със следния текст:

„(**)

Данните се отнасят за националното производство на възобновяеми енергийни източници през 1997 г., с изключение на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, за които данните се отнасят за 1999 г., и на България и Румъния, за които данните се отнасят за 2001 г.

(***)

Процентните дялове на възобновяеми енергийни източници през 1997 г. (през 1999—2000 г. за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, през 2001 г. за България и Румъния) и 2010 г. се базират на националното производство на възобновяеми енергийни източници, разделено на брутната национална консумация на електричество. За Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия брутната национална консумация на електричество се базира на данните за 2000 г. За България и Румъния брутната национална консумация на електричество се базира на данните за 2001 г. При вътрешна търговия на възобновяеми енергийни източници (с признат сертификат или регистриран произход) изчислението на тези проценти ще се отрази на стойностите за 2010 г. за държавите-членки, но не и на общата стойност за Общността.“.

г)

В приложението се добавя следната бележка под линия по отношение на вписването за България:

„(7)

Въз основа на предварителния анализ и актуализираната информация целта от 11 % се базира на положително развитие на възобновяемите енергийни източници и благоприятни климатични условия. Вероятността да се достигне тази примерна цел зависи от общите годишни валежи, времетраенето на валежите през годината и притока, както и от други климатични фактори, които влияят сериозно върху нивото на производство на хидроелектричество и използването на слънчевата и въздушната енергия. Освен това използването на възобновяеми енергийни източници е ограничено от съответното национално законодателство в сферата на околната среда и други свързани области, съответстващо на законодателството на ЕС в същата област.“.