06/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

194


32006L0100


L 363/141

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/100/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяването на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта на присъединяването на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават в сила след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране заради присъединяване, а необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване и приложенията към него, необходимите актове се приемат от Съвета освен в случаите, когато Комисията е приела първоначалния акт.

(2)

В заключителния акт на конференцията, на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че договорните страни на високо равнище са достигнали политическо съгласие по редица адаптации към приети от институциите актове, необходими поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат същите адаптации преди присъединяването, допълнени и осъвременени, където е необходимо, отчитайки промените в законодателството на Европейския съюз.

(3)

Следователно Директиви 92/51/ЕИО (2), 77/249/ЕИО (3), 98/5/ЕО (4), 93/16/ЕИО (5), 77/452/ЕИО (6), 78/686/ЕИО (7), 78/687/ЕИО (8), 78/1026/ЕИО (9), 80/154/ЕИО (10), 85/433/ЕИО (11), 85/384/ЕИО (12) и 2005/36/ЕО (13), трябва да бъдат изменени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 92/51/ЕИО, 77/249/ЕИО, 98/5/ЕО, 93/16/ЕИО, 77/452/ЕИО, 78/686/ЕИО, 78/687/ЕИО, 78/1026/ЕИО, 80/154/ЕИО, 85/433/ЕИО, 85/384/ЕИО и 2005/36/ЕО се изменят съгласно приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствие между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 176, 15.7.1977 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 10.

(9)  ОВ L 362, 23.12.1978 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 253, 24.9.1985 г., стр. 37.

(12)  ОВ L 223, 21.8.1985 г., стр. 15.

(13)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

I.   ОБЩА СИСТЕМА

31992 L 0051: Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 25), изменена със:

31994 L 0038: Директива 94/38/ЕО на Комисията от 26.7.1994 г. (ОВ L 217, 23.8.1994 г., стр. 8),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31995 L 0043: Директива 95/43/ЕО на Комисията от 20.7.1995 г. (ОВ L 184, 3.8.1995 г., стр. 21),

31997 L 0038: Директива 97/38/ЕО на Комисията от 20.6.1997 г. (ОВ L 184, 12.7.1997 г., стр. 31),

32000 L 0005: Директива 2000/5/ЕО на Комисията от 25.2.2000 г. (ОВ L 54, 26.2.2000 г., стр. 42),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1),

32004 D 0108: Решение 2004/108/ЕО на Комисията от 28.1.2004 г. (ОВ L 32, 5.2.2004 г., стр. 15).

Добавя се следното към приложение В: „СПИСЪК НА ОБУЧЕНИЯТА С ОСОБЕНА СТРУКТУРА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА а), ПЪРВА АЛИНЕЯ, ВТОРО ТИРЕ, ii)“:

а)

В заглавие „3. Морски сектор, a) Морски транспорт“ се добавя следното след информацията за Нидерландия:

„В Румъния

обучение за:

морски кормчия II/ 4 ST CW („timonier maritim“)“;

б)

В заглавие „3. Морски сектор, a) Морски транспорт“ се добавя следното след, „което представлява обучение“ и след информацията за Нидерландия:

„в Румъния:

за морски кормчия II/ 4 ST CW („timonier maritim“):

1.

Лице на възраст не по-малко от 18 години;

2.

a)

което притежава подходящо удостоверение за компетентност на моряк (средно образование по мореплаване); прослужило е две години морска служба като моряк на морски кораби, от които поне 12 месеца са прослужени през последните пет години; посетило е одобрен курс за повишаване на изпълнително ниво (7 дни);

б)

или което притежава подходящо удостоверение за компетентност на моряк (средно образование по мореплаване) и притежава удостоверение за компетентност на радиооператор, технооператор в морската мобилна служба; прослужило е две години морска служба като моряк и като радиооператор, технооператор в морската мобилна служба или GMDSS-GOC оператор; посетило е одобрен курс за повишаване на изпълнително ниво (7 дни)“.

II.   ЮРИДИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

1.

31977 L 0249: Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 г. за улесняване ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17), изменена със:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В член 1, параграф 2 се добавя следното:

„България

Адвокат

Румъния

Avocat“.

2.

31998 L 0005: Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36), изменена със:

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В член 1, параграф 2, буква a) се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Адвокат“,

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„Румъния

Avocat“.

III.   МЕДИЦИНСКИ И ПАРАМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.   Лекари

31993 L 0016: Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за улесняване на свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация (ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1), изменена със:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31997 L 0050: Директива 97/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.10.1997 г. (ОВ L 291, 24.10.1997 г., стр. 35),

31998 L 0021: Директива 98/21/ЕО на Комисията от 8.4.1998 г. (ОВ L 119, 22.4.1998 г., стр. 15),

31998 L 0063: Директива 98/63/ЕО на Комисията от 3.9.1998 г. (ОВ L 253, 15.9.1998 г., стр. 24),

31999 L 0046: Директива 1999/46/ЕО на Комисията от 21.5.1999 г. (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 25),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

52002 XC 0316(02): Съобщение на Комисията от 16.3.2002 г. (ОВ C 67, 16.3.2002 г., стр. 26),

52002 XC 1128(01): Нотификация на наименованията на квалификациите в специализираната медицина от 28.11.2002 г. (ОВ C 293, 28.11.2002 г., стр. 2),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

52003 XC 0924(03): Съобщение — нотификация на професионалното наименование на общопрактикуващите лекари в съответствие с член 41 от Директива 93/16/ЕИО от 24.9.2003 г. (ОВ C 228, 24.9.2003 г., стр. 9),

52003 XC 0924(04): Съобщение — нотификация на наименованията на квалификациите в специализираната медицина от 24.9.2003 г. (ОВ C 228, 24.9.2003 г., стр. 9),

32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1),

52003 XC 1121(02): Нотификация на наименованията на квалификациите в специализираната медицина от 21.11.2003 г. (ОВ C 280, 21.11.2003 г., стр. 10),

52005 XC 0127(03): Съобщение — нотификация на наименованията на квалификациите в специализираната медицина от 27.1.2005 г. (ОВ C 22, 27.1.2005 г., стр. 11),

52005 XC 0521(03): Нотификация на наименованието на дипломата на общопрактикуващите лекари в съответствие с член 41 от Директива 93/16/ЕИО от 21.5.2005 г. (ОВ C 123, 21.5.2005 г., стр. 5),

52005 XC 0521(05): Нотификация на названията на квалификациите в специализираната медицина и удостоверенията, придружаващи квалификацията от 21.5.2005 г. (ОВ C 123, 21.5.2005 г., стр. 7);

а)

Към член 9, параграф 1 след пето тире се добавя следното тире:

„—

датата на присъединяване на България и Румъния,“;

б)

Към член 9, параграф 2 след пето тире, първа алинея се добавя следното тире:

„—

датата на присъединяване на България и Румъния.“;

в)

След член 9a се добавя следният член:

„Член 9б

1.   Чрез дерогация от настоящата директива България може да разреши на лицата, притежаващи квалификацията „фелдшер“ (felcer), придобита в България преди 31 декември 1999 г., и упражняващи тази професия в рамките на Българската национална осигурителна система на 1 януари 2000 г., да продължат да упражняват посочената професия, дори ако част от тяхната дейност попада в настоящата директива.

2.   Лицата, притежаващи българската квалификация „фелдшер“ (felcer), посочени в параграф 1, нямат право на професионално признаване в други държави-членки по настоящата директива.“;

г)

следните бележки се включват в съобщението, публикувано в съответствие с член 41, посочващи наименованията на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за професионална квалификация за общопрактикуващите лекари:

i)

наименования на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за професионална квалификация

:

Между информацията за Белгия и тази за Чешката република се добавя следното:

„България: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина“

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„Румъния: Certificat de medic specialist medicină de familie“;

ii)

наименования на професионалните звания

:

Между информацията за Белгия и тази за Чешката република се добавя следното:

„България: Лекар — специалист по обща медицина“

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„Румъния: Medic specialist medicină de familie“;

д)

в приложение A се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“ и професионална квалификация „Магистър лекар“

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități“

 

е)

в приложение Б се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицинска академия“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publici“

 

ж)

приложение В се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Наименования на курсове за обучение по специализирана медицина

Държава

Наименование на квалификацията

Издаващ орган

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimationAnesthesie reanimatie

 

България

Анестезиология и интензивно лечение

 

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

România

Anestezie și terapie intensivă

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 

ОБЩА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

ChirurgieHeelkunde

 

България

Хирургия

 

Česká republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Ķirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

România

Chirurgie generală

 

Slovenija

Splošna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 

НЕВРОХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

България

Неврохирургия

 

Česká republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

România

Neurochirurgie

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétriqueGynaecologie en verloskunde

 

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akušerija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

România

Obstetrică-ginecologie

 

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Médecine interneInwendige geneeskunde

 

България

Вътрешни болести

 

Česká republika

Vnitřní lékařství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

România

Medicină internă

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

OphtalmologieOftalmologie

 

България

Очни болести

 

Česká republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Opthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

România

Oftalmologie

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 

ОТО-РИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologieOtorhinolaryngologie

 

България

Ушно-носно-гърлени болести

 

Česká republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

România

Otorinolaringologie

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 

ПЕДИАТРИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

PédiatriePediatrie

 

България

Детски болести

 

Česká republika

Dětské lékařství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

România

Pediatrie

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 

ПУЛМОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

България

Пневмология и фтизиатрия

 

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

România

Pneumologie

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 

УРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

България

Урология

 

Česká republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

România

Urologie

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 

ОРТОПЕДИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédiqueOrthopedische heelkunde

 

България

Ортопедия и травматология

 

Česká republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Cirugía ortopédica y traumatología

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

România

Ortopedie și traumatologie

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 

ПАТОАНАТОМИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologiquePathologische anatomie

 

България

Обща и клинична патология

 

Česká republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

România

Anatomie patologică

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 

НЕВРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

България

Нервни болести

 

Česká republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

România

Neurologie

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 

ПСИХИАТРИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

България

Психиатрия

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

România

Psihiatrie

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

RadiodiagnosticRöntgendiagnose

 

България

Образна диагностика

 

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

România

Radiologie-imagistică medicală

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 

ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologieRadiotherapie-oncologie

 

България

Лъчелечение

 

Česká republika

Radiační onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

România

Radioterapie

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiačná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 

КЛИНИЧНА БИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Biologie cliniqueKlinische biologie

 

България

Клинична лаборатория

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

România

Medicină de laborator

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Laboratórna medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична хематология

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ — БАКТЕРИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 

БИОХИМИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Биохимия

 

Česká republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 

ИМУНОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична имунологияИмунология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Inmunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Immunologie

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétiquePlastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

България

Пластично-възстановителна хирургия

 

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

 

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoraciqueHeelkunde op de thorax

 

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

 

Česká republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Thoraxchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

România

Chirurgie toracică

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Детска хирургия

 

Česká republika

Dětská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

România

Chirurgie pediatrică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseauxBloedvatenheelkunde

 

България

Съдова хирургия

 

Česká republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

Gefäβchirurgie

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

România

Chirurgie vasculară

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

КАРДИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

България

Кардиология

 

Česká republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

România

Cardiologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologiegastroenterologie

 

България

Гастроентерология

 

Česká republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

România

Gastroenterologie

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 

РЕВМАТОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Rhumathologiereumatologie

 

България

Ревматология

 

Česká republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

România

Reumatologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 

ОБЩА ХЕМАТОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Трансфузионна хематология

 

Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

Eesti

Hematoloogia

 

Ελλάς

Αιματoλoγία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

 

Italia

Ematologia

 

Κύπρος

Αιματολογία

 

Latvija

Hematoloģija

 

Lietuva

Hematologija

 

Luxembourg

Hématologie

 

Magyarország

Haematológia

 

Malta

Ematoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Hematologia

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

România

Hematologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

Haematology

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Ендокринология и болести на обмяната

 

Česká republika

Endokrinologie

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

Eesti

Endokrinoloogia

 

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

 

Latvija

Endokrinoloģija

 

Lietuva

Endokrinologija

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Magyarország

Endokrinológia

 

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Endokrynologia

 

Portugal

Endocrinologia

 

România

Endocrinologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Endokrinológia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptationFysische geneeskunde en revalidatie

 

България

Физикална и рехабилитационна медицина

 

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

 

España

Medicina física y rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

 

Latvija

RehabilitoloģijaFiziskā rehabilitācijaFizikālā medicīna

 

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Magyarország

Fizioterápia

 

Malta

 

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Polska

Rehabilitacja medyczna

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

România

Recuperare, medicină fizică și balneologie

 

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 

СТОМАТОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

НЕВРОПСИХИАТРИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologiedermato-venerologie

 

България

Кожни и венерически болести

 

Česká republika

Dermatovenerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

 

Eesti

Dermatoveneroloogia

 

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

 

Lietuva

Dermatovenerologija

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

Malta

Dermato-venerejoloġija

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Polska

Dermatologia i wenerologia

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

România

Dermatovenerologie

 

Slovenija

Dermatovenerologija

 

Slovensko

Dermatovenerológia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Dermatoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 

ВЕНЕРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary-medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 

РАДИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Радиобиология

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

ТРОПИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Trópusi betegségek

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Polska

Medycyna transportu

 

Portugal

Medicina tropical

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Tropická medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 

ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénileKinder en Jeugdpsychiatrie

 

България

Детска психиатрия

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

România

Psihiatrie pediatrică

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 

ГЕРИАТРИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

 

Česká republika

Geriatrie

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatric medicine

 

Italia

Geriatria

 

Κύπρος

Γηριατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

Geriatrija

 

Luxembourg

Gériatrie

 

Magyarország

Geriátria

 

Malta

Ġerjatrija

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

 

Portugal

 

 

România

Geriatrie și gerontologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Geriatria

 

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 

НЕФРОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Нефрология

 

Česká republika

Nefrologie

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

Eesti

Nefroloogia

 

Ελλάς

Νεφρoλoγία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Κύπρος

Νεφρολογία

 

Latvija

Nefroloģija

 

Lietuva

Nefrologija

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Magyarország

Nefrológia

 

Malta

Nefroloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Nefrologia

 

Portugal

Nefrologia

 

România

Nefrologie

 

Slovenija

Nefrologija

 

Slovensko

Nefrológia

 

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

 

Česká republika

Infekční lékařství

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Infectious diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

 

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

 

Magyarország

Infektológia

 

Malta

Mard Infettiv

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Choroby zakaźne

 

Portugal

Infecciologia

 

România

Boli infecțioase

 

Slovenija

Infektologija

 

Slovensko

Infektológia

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

 

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Public health medicine

 

Italia

Igiene e medicina preventiva

 

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Santé publique

 

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

Malta

Saħħa Pubblika

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

Portugal

Saúde pública

 

România

Sănătate publică și management

 

Slovenija

Javno zdravje

 

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 

ФАРМАЦИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail

 

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

Farmacologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Médecine du travailarbeidsgeneeskunde

 

България

Трудова медицина

 

Česká republika

Pracovní lékařství

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

Medicina del trabajo

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

 

Latvija

Arodslimības

 

Lietuva

Darbo medicina

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Polska

Medycyna pracy

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

România

Medicina muncii

 

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

 

Slovensko

Pracovné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 

АЛЕРГОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична алергология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Κύπρος

Αλλεργιολογία

 

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Polska

Alergologia

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

România

Alergologie și imunologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 

КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominaleheelkunde op het abdomen

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléairenucleaire geneeskunde

 

България

Нуклеарна медицина

 

Česká republika

Nukleární medicína

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklearmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Πυρηνική Iατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

 

Malta

Mediċina Nukleari

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Polska

Medycyna nuklearna

 

Portugal

Medicina nuclear

 

România

Medicină nucleară

 

Slovenija

Nuklearna medicina

 

Slovensko

Nukleárna medicína

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

Nukleärmedicin

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 

СПЕШНА МЕДИЦИНА

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Спешна медицина

 

Česká republika

Traumatologie

Urgentní medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Emergency medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Traumatológia

 

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Medycyna ratunkowa

 

Portugal

 

 

România

Medicină de urgență

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Úrazová chirurgia/urgentná medicina

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 

КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ (ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ)

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Лицево-челюстна хирургия

 

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

 

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Magyarország

Szájsebészet

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

 

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

 

România

 

 

Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

 

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ (ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ И СТОМАТОЛОЗИ)

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-facialestomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

 

Malta

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery

 

2.   Медицински сестри

31977 L 0452: Директива 77/452/ЕИО на Съвета от 27 юни 1977 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за медицински сестри с общ профил, включително и за мерките за улесняване на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 176, 15.7.1977 г., стр. 1), изменена със:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31981 L 1057: Директива 81/1057/ЕИО на Съвета от 14.12.1981 г. (ОВ L 385, 31.12.1981 г., стр. 25),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31989 L 0594: Директива 89/594/ЕИО на Съвета от 30.10.1989 г. (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 19),

31989 L 0595: Директива 89/595/ЕИО на Съвета от 10.10.1989 г. (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 30),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

52005 XC 0127(05): Съобщение — нотификация на органите, издаващи квалификации за медицински сестри с общ профил и акушерки от 27.1.2005 г. (ОВ C 22, 27.1.2005 г., стр. 18),

52005 XC 0521(04): Нотификация на професионалното наименование на медицинските сестри с общ профил от 21.5.2005 г. (ОВ C 123, 21.5.2005 г., стр. 6).

а)

Към член 1, параграф 2 се добавя следното:

„в България:

„медицинска сестра“;

в Румъния:

„asistent medical generalist““;

б)

След член 4в се добавят следните членове:

„Член 4г

1.   Чрез дерогация от настоящата директива България може да разреши на лицата, притежаващи квалификацията „фелдшер“ (felcer), придобита в България преди 31 декември 1999 г., и упражняващи тази професия в рамките на Българската национална осигурителна система на 1 януари 2000 г., да продължат да упражняват посочената професия, дори ако част от тяхната дейност попада в настоящата директива.

2.   Лицата, притежаващи българската квалификация „фелдшер“ (felcer), посочени в параграф 1, нямат право на професионално признаване в други държави-членки по настоящата директива.

Член 4e

По отношение на румънската квалификация за медицинска сестра с общ профил се прилагат само следните разпоредби за придобити права:

За гражданите на държавите-членки, чиито дипломи, удостоверения или други документи, удостоверяващи професионалната им квалификация за медицинска сестра с общ профил са придобити или чието обучение е започнало в Румъния преди датата на присъединяване и не отговаря на минималните образователни изисквания, постановени в член 1 от Директива 77/453/ЕИО, държавите-членки следва да признаят следните дипломи, удостоверения или други документи, удостоверяващи професионална квалификация за медицинска сестра с общ профил като достатъчно доказателство, ако са придружени от документ, удостоверяващ, че тези граждани на държава-членка действително и легално са изпълнявали отговорностите на медицинска сестра с общ профил в Румъния за посочения по-долу период:

диплома за медицинска сестра (Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist) с полувисше образование, получено от școală postliceală — поне пет последователни години през седемте години преди датата на издаване на удостоверението.

Упоменатите отговорности трябва да включват поемането на пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижата за пациента.“;

в)

в приложението се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „медицинска сестра“

Университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

1.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.

Universități

 

2.

Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.

Universități“

 

3.   Практикуващи стоматолози

а)

31978 L 0686: Директива 78/686/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за практикуващи стоматолози, включително мерки за улесняване на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 1), изменена със:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31981 L 1057: Директива 81/1057/ЕИО на Съвета от 14.12.1981 г. (ОВ L 385, 31.12.1981 г., стр. 25),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31989 L 0594: Директива 89/594/ЕИО на Съвета от 30.10.1989 г. (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 19),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

52005 XC 0127(04): Съобщение — нотификация на наименованията на квалификациите в специализираната стоматология от 27.1.2005 г. (ОВ C 22, 27.1.2005 г., стр. 17),

52005 XC 0521(02): Нотификация на официалните документи за професионална квалификация на практикуващи стоматология и специална стоматология от 21.5.2005 г. (ОВ C 123, 21.5.2005 г., стр. 4).

i)

Към член 1 се добавя следното:

„—

в България:

Лекар по дентална медицина,

в Румъния:

medic dentist.“

ii)

В член 8, параграф 1 думите:

„членове 2, 4, 7, 19, 19a, 19б, 19в, и 19 г“ се заменят с думите: „членове 2, 4, 7, 19, 19a, 19б, 19в, 19 г и 19д“.

iii)

В член 17 думите: „постановени в член 2, член 7, параграф 1, членове 19, 19a, 19б, 19в и 19г“ се заменят с думите „постановени в член 2, член 7, параграф 1, членове 19, 19a, 19б, 19в, 19 г и 19д“.

iv)

След член 19г се добавя следният член:

„Член 19д

1.   От датата на присъединяване на Румъния държавите-членки следва да признаят с цел изпълнение на дейностите, упоменати в член 1 от настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите официални документи по медицина, придобити в Румъния от лица, започнали висшето си образование преди 1 октомври 2003 г., придружени от документ, издаден от компетентните румънски органи, удостоверяващ, че тези лица действително, законно и активно са упражнявали в Румъния дейностите, посочени в член 5 от Директива 78/687/ЕИО поне три последователни години през петте години преди издаването на удостоверението и че същите лица имат право да извършват посочените дейности при същите условия като лицата, притежаващи дипломата, посочена в приложение A към настоящата директива.

2.   Изискването за тригодишен опит, посочено в първа алинея, може да бъде отменено за лица, които успешно са преминали поне тригодишен курс на обучение, което е удостоверено от компетентните власти за еквивалентно на обучението, посочено в член 1 от Директива 78/687/ЕИО.“.

v)

В приложение A се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина с професионална квалификация „магистър — лекар по дентална медицина“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de medic dentist

Universități“

 

vi)

В приложение Б „1. Ортодонтия“ се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Свидетелство за призната специалност по ортодонтия

Факултет по дентална медицина към Медицински университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România“

 

 

 

vii)

В приложение Б „2. Орална хирургия“, се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Свидетелство за призната специалност по орална хирургия

Факултет по дентална медицина към Медицински университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România“

 

 

 

б)

31978 L 0687: Директива 78/687/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно дейностите на практикуващите стоматолози (ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 10), изменена със:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В член 6 думите: „членове 19, 19a, 19б, 19в и 19 г“ се заменят с думите: „членове 19, 19a, 19б, 19в, 19 г и 19д“.

4.   Ветеринарна медицина

31978 L 1026: Директива 78/1026/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за ветеринарен лекар, включваща и мерки за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и на свободното предоставяне на услуги (ОВ L 362, 23.12.1978 г., стр. 1), изменена със:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31981 L 1057: Директива 81/1057/ЕИО на Съвета от 14.12.1981 г. (ОВ L 385, 31.12.1981 г., стр. 25),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31989 L 0594: Директива 89/594/ЕИО на Съвета от 30.10.1989 г. (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 19),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В приложението се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност ветеринарна медицина с професионална квалификация „ветеринарен лекар“

1.

Лесотехнически университет — факултет по ветеринарна медицина

2.

Тракийски университет — факултет по ветеринарна медицина“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de doctor medic veterinar

Universități“

 

5.   Акушерки

31980 L 0154: Директива 80/154/ЕИО на Съвета от 21 януари 1980 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за акушерки, включваща мерки за улесняване на действителното упражняване на правото на установяване и на свободното предоставяне на услуги (ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 1), изменена със:

31980 L 1273: Директива 80/1273/ЕИО на Съвета от 22.12.1980 г. (ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 74),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31989 L 0594: Директива 89/594/ЕИО на Съвета от 30.10.1989 г.  (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 19),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

52005 XC 0127(05): Съобщение — нотификация на органите, издаващи квалификации за медицински сестри с общ профил и акушерки от 27.1.2005 г. (ОВ C 22, 27.1.2005 г., стр. 18).

а)

Към член 1се добавя следното:

„в България:

„Акушерка“,

в Румъния:

„Moașă“.“

б)

След член 5в се добавя следният член:

„Член 5г

По отношение на румънската квалификация за акушерство се прилагат само следните разпоредби за придобити права:

За гражданите на държавите-членки, чиито дипломи, удостоверения или други документи, удостоверяващи че професионалната им квалификация за сестра акушер-гинеколог (asistent medical obstetrică-ginecologie), са придобити в Румъния преди датата на присъединяване и не отговарят на минималните образователни изисквания, постановени в член 1 от Директива 80/155/ЕИО, държавите-членки следва да признаят следните дипломи, удостоверения или други документи, удостоверяващи професионална квалификация за акушерство като достатъчно доказателство, ако са придружени от документ, удостоверяващ, че тези граждани на държава-членка действително и легално са изпълнявали отговорностите на акушерка в Румъния поне пет последователни години през седемте години преди издаването на удостоверението.“

в)

В приложението се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „акушерка“

Университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de moașă

Universități“

 

6.   Фармация

31985 L 0433: Директива 85/433/ЕИО на Съвета от 16 септември 1985 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на фармацията, включваща и мерки за улесняване на действителното упражняване на правото на установяване по отношение на определени дейности в областта на фармацията (ОВ L 253, 24.9.1985 г., стр. 37), изменена със:

31985 L 0584: Директива 85/584/ЕИО на Съвета от 20.12.1985 г. (ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 42),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В приложението се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър по фармация“ с професионална квалификация „магистър-фармацевт“

Фармацевтичен факултет към Медицински университет“

 

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de farmacist

Universități“

 

IV.   АРХИТЕКТУРА

31985 L 0384: Директива 85/384/ЕИО на Съвета от 10 юни 1985 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги (ОВ L 223, 21.8.1985 г., стр. 15), изменена със:

31985 L 0614: Директива 85/614/ЕИО на Съвета от 20.12.1985 г. (ОВ L 376, 31.12.1985 г., стр. 1),

31986 L 0017: Директива 86/17/ЕИО на Съвета от 27.1.1986 г. (ОВ L 27, 1.2.1986 г., стр. 71),

31990 L 0658: Директива 90/658/ЕИО на Съвета от 4.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 73),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

32001 L 0019: Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.5.2001 г. (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а)

Към член 11 се добавя следното:

„ш)   в България:

Дипломи, издадени от акредитирани институции за висше образование с квалификация „архитект“ (arhitect), „cтроителен инженер“ (inginer civil) или „инженер“ (inginer), както следва:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности „Урбанизъм“ и „Архитектура“ (Universitatea de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie – Sofia: specializările „Urbanism“ și „Arhitectură“) и всички инженерни специалности в областта на: „конструкции на сгради и съоръжения“ (construcția clădirilor și structurilor), „пътища“ (drumuri), „транспорт“ (transporturi), „хидротехника и водно строителство“ (hidrotehnică și hidroconstrucții), „мелиорации и др.“ (irigații etc.);

Дипломи, издадени от технически университети и институции за висше образование по строителство в областта на: „електро- и топлотехниката“ (electrotehnică și termotehnică), „съобщителна и комуникационна техника“ (tehnici și tehnologii de telecomunicații), „строителни технологии“ (tehnologii de construcții), „приложна геодезия“ (geodezie aplicată) и „ландшафт и др.“ (peisagistică etc.).

За извършване на проектантска дейност в областта на архитектурата и строителството дипломите трябва да са „придружени от удостоверение за проектантска правоспособност“ (certificat de capacitate juridică în domeniul activităților de proiectare), издадено от „Камарата на архитектите“ (Ordinul Arhitecților) Камарата на архитектите и „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (Colegiul inginerilor în domeniul proiectelor de investiții) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, която предоставя правото на извършване на дейности в областта на инвестиционното проектиране;

щ)   в Румъния:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ București (Университет по архитектура и урбанизъм „Ion Mincu“ Букурещ):

1953-1966 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ), Arhitect (архитект),

1967-1974 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ), București, Diplomă de Arhitect , Specialitatea Arhitectură (диплома за архитект, специалност „Архитектура“),

1975-1977 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ, Факултет по архитектура), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, специалност „Архитектура“),

1978-1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ, Факултет по архитектура и систематизация), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Sistematizare (диплома за архитект, специалност „Архитектура и систематизация“),

1992-1993 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ, Факултет по архитектура и урбанизъм), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism (диплома за архитект, специалност „Архитектура и урбанизъм“),

1994-1997 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ, Факултет по архитектура и урбанизъм), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1998-1999 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură (Институт по архитектура „Ion Mincu“ Букурещ, Факултет по архитектура), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

От 2000 г. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ București, Facultatea de Arhitectură (Университет по архитектура и урбанизъм „Ion Mincu“ – Букурещ, Факултет по архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“);

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Технически университет „Cluj-Napoca“):

1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, (Политехнически институт „Cluj-Napoca“, Факултет по строително инженерство), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Технически университет „Cluj-Napoca“, Факултет по строително инженерство), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Технически университет „Cluj-Napoca“, Факултет по строително инженерство), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Технически университет „Cluj-Napoca“, Факултет по архитектура и урбанизъм), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

От 2000 г. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Технически университет „Cluj-Napoca“, Факултет по архитектура и урбанизъм), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“);

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași (Технически университет „Gh. Asachi“ — Iași,):

1993 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Технически университет „Gh. Asachi“ — Iași,, Факултет по строително инженерство и архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1994-1999 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Технически университет „Gh. Asachi“ — Iași,, Факултет по строително инженерство и архитектура), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

2000-2003 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Технически университет „Gh. Asachi“ — Iași,, Факултет по строително инженерство и архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

От 2004 г. Din anul 2004 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași, Facultatea de Arhitectură (Технически университет „Gh. Asachi“ — Iași,, Факултет по архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“);

Universitatea Politehnica din Timișoara (Университет „Политехника“ Тимишоара):

1993-1995 Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Технически Университет Тимишоара, Факултет по строително инженерство), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (диплома за архитект, профил „Архитектура и урбанизъм“, специалност „Обща архитектура“),

1995-1998 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții (Университет „Политехника“ Тимишоара, Факултет по строително инженерство), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

1998-1999 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Университет „Политехника“ Тимишоара, Факултет по строително инженерство и архитектура), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за Licență, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

Din anul 2000 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Университет „Политехника“ Тимишоара, Факултет по строително инженерство и архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“);

Universitatea din Oradea (Университет на Орадея):

Din anul 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Университет на Орадея, Факултет по защита на околната среда), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“),

От 2003 г. Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Факултет по архитектура и строително инженерство), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“);

Universitatea Spiru Haret București (Университет „Spiru Haret“, Букурещ):

От 2002 г. Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Университет „Spiru Haret“, Букурещ, Факултет по архитектура), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (диплома за архитект, профил „Архитектура“, специалност „Архитектура“).“

V.   РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ ПО ПРИНЦИП

32005 L 0036: Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

а)

След член 23 се добавя следният член:

„Член 23a

Специфични случаи

1.   Чрез дерогация от настоящата директива България може да разреши на лицата, притежаващи квалификацията „фелдшер“ (felcer), придобита в България преди 31 декември 1999 г., и упражняващи тази професия в рамките на Българската национална осигурителна система на 1 януари 2000 г., да продължат да упражняват упоменатата професия, дори ако част от тяхната дейност попада в настоящата директива по отношение съответно на лекарите и медицинските сестри с общ профил.

2.   Лицата, притежаващи българската квалификация „фелдшер“ (felcer), посочени в параграф 1, нямат право на професионално признаване в други държави-членки като лекари и медицински сестри с общ профил по настоящата директива.“

б)

След член 33 се добавя следният член:

„Член 33, буква a)

По отношение на румънската квалификация за медицинска сестра с общ профил се прилагат само следните разпоредби за придобити права:

За гражданите на държавите-членки, чиито дипломи, удостоверения или други документи, удостоверяващи професионалната им квалификация за медицинска сестра с общ профил са придобити или чието обучение е започнало в Румъния преди датата на присъединяване и не отговаря на минималните образователни изисквания, постановени в член 31, държавите-членки следва да признаят следните официални документи, удостоверяващи професионална квалификация за медицинска сестра с общ профил (Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist) с полувисше образование, придобито от școală postliceală, за достатъчно доказателство, ако са придружени от документ, удостоверяващ, че тези граждани на държава-членка действително и легално са изпълнявали отговорностите на медицинска сестра с общ профил в Румъния поне пет последователни години през седемте години преди издаването на удостоверението.

Упоменатите отговорности трябва да включват поемането на пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижата за пациента.“.

в)

В член 37, параграф 1, първа алинея, думите „…издадени в Италия, Испания, Австрия, Чешката република и Словакия…“ се заменят с думите „издадени в Италия, Испания, Австрия, Чешката република, Словакия и Румъния“.

г)

След член 43 се добавя следният член:

„Член 43, буква a)

По отношение на румънската квалификация за акушерство се прилагат само следните разпоредби за придобити права:

За гражданите на държавите-членки, чиито официални документи, удостоверяващи професионалната им квалификация за акушерство (asistent medical obstetrică-ginecologie/obstetrics-gynecology nurse), са придобити в Румъния преди датата на присъединяване и не отговаря на минималните образователни изисквания, постановени в член 40, държавите-членки следва да признаят посочените официални документи за достатъчно доказателство, ако са придружени от документ, удостоверяващ, че тези граждани на държава-членка действително и легално са изпълнявали отговорностите на акушерка в Румъния поне пет последователни години през седемте години преди издаването на удостоверението.“.

д)

Към приложение II „Списък на курсовете с особена структура, упоменати в член 11 буква в), ii)“, се добавя следното:

а)

Под заглавие „3. Морски сектор, a) Морски транспорт“ се добавя следното след информацията за Нидерландия:

„В Румъния

Обучение за:

морски кормчия II/ 4 ST CW („timonier maritim“)“;

б)

Под заглавие „3. Морски сектор, a) Морски транспорт“ се добавя следното след думите „което представлява обучение“ и след информацията за Нидерландия:

„в Румъния за морски кормчия II/ 4 ST CW („timonier maritim“):

1.

Лице на възраст не по-малко от 18 години;

2.

a)

което притежава подходящо удостоверение за компетентност на моряк (средно образование по мореплаване); прослужило е две години морска служба като моряк на морски кораби, от които поне 12 месеца са прослужени през последните пет години; посетило е одобрен курс за повишаване на изпълнително ниво (7 дни);

б)

или което притежава подходящо удостоверение за компетентност на моряк (средно образование по мореплаване) и притежава удостоверение за компетентност на радиооператор, технооператор в морската мобилна служба; прослужило е две години морска служба като моряк и като радиооператор, технооператор в морската мобилна служба или GMDSS-GOC оператор; посетило е одобрен курс за повишаване на изпълнително ниво (7 дни)“.

е)

В приложение V.1., точка 5.1.1 „Официален документ за професионална квалификация по основно обучение на лекари“, се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“ и професионална квалификация „магистър-лекар“

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

1 януари 2007 г.“

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități

1 януари 2007 г.“

ж)

В приложение V.1, точка 5.1.2 „Официален документ за квалификация на специализирани лекари“, се добавя следното между информацията за Белгия и тази за Чешката република:

„България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицинска академия

1 януари 2007 г.“

и между информацията за Португалия и тази за Словения:

„România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publici

1 януари 2007 г.“

з)

приложение V.1, точка 5.1.3 „Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина“ се заменя със следното:

„5.1.3.   Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина

Държава

Анестезиология

минимална продължителност на обучението: 3 години

Обща хирургия

минимална продължителност на обучението: 5 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimationAnesthesie reanimatie

ChirurgieHeelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

Cirugía general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie și terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery


Държава

Неврохирургуя

минимална продължителност на обучението: 5 години

Акушеро-гинекология

минимална продължителност на обучението: 4 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology


Държава

Вътрешни болести

минимална продължителност на обучението: 5 години

Офталмология

минимална продължителност на обучението: 3 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Médecine interneInwendige geneeskunde

OphtalmologieOftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology


Държава

Ото-рино-ларингология

минимална продължителност на обучението: 3 години

Педиатрия

минимална продължителност на обучението: 4 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologieOtorhinolaryngologie

PédiatriePediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder — und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics


Държава

Пулмология

минимална продължителност на обучението: 4 години

Урология

минимална продължителност на обучението: 5 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος