09/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

126


32006L0098


L 363/129

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяването на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране поради присъединяване, а необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване и приложенията към него, необходимите актове се приемат от Съвета, освен в случаите, когато Комисията е приела първоначалния акт.

(2)

В Заключителния акт на Конференцията, на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговарящите се страни са достигнали политическо споразумение по редица адаптации към приети от институциите актове, необходими поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани където е необходимо, като се има предвид напредъка в правото на Съюза.

(3)

Следователно Директиви 69/335/ЕИО (2), 77/388/ЕИО (3), 77/799/ЕИО (4), 79/1072/ЕИО (5), 83/182/ЕИО (6), 90/434/ЕИО (7), 90/435/ЕИО (8), 2003/48/ЕО (9) и 2003/49/ЕО (10) следва да бъдат изменени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 69/335/ЕИО, 77/388/ЕИО, 77/799/ЕИО, 79/1072/ЕИО, 83/182/ЕИО, 90/434/ЕИО, 90/435/ЕИО, 2003/48/ЕО и 2003/49/ЕО следва да бъдат изменени съгласно приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59.

(7)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.

(10)  ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

1.

31969 L 0335: Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. относно косвените данъци върху прираста на капитала (ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25), изменена с:

11972 B: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

31973 L 0079: Директива 73/79/ЕИО на Съвета от 9.4.1973 г. (ОВ L 103, 18.4.1973 г., стр. 13),

31974 L 0553: Директива 74/553/ЕИО на Съвета от 7.11.1974 г. (ОВ L 303, 13.11.1974 г., стр. 9),

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31985 L 0303: Директива 85/303/ЕИО на Съвета от 10.6.1985 г. (ОВ L 156, 15.6.1985 г., стр. 23),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

Следното се добавя към член 3, параграф 1, буква a):

„Дружества, които съгласно българското право са познати като:

„Акционерно дружество“

„Командитно дружество с акции“

„Дружество с ограничена отговорност“;

Дружества, които съгласно румънското право са познати като:

„societăți în nume colectiv“

„societăți în comandită simplă“

„societăți pe acțiuni“

„societăți în comandită pe acțiuni“

„societăți cu răspundere limitată“.“

2.

31977 L 0388: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), изменена с:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 95),

31980 L 0368: Директива 80/368/ЕИО на Съвета от 26.3.1980 г. (ОВ L 90, 3.4.1980 г., стр. 41),

31984 L 0386: Директива 84/386/ЕИО на Съвета от 31.7.1984 г. (ОВ L 208, 3.8.1984 г., стр. 58),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 167),

31989 L 0465: Директива 89/465/ЕИО на Съвета от 18.7.1989 г. (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 21),

31991 L 0680: Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16.12.1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 1),

31992 L 0077: Директива 92/77/ЕИО на Съвета от 19.10.1992 г. (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 1),

31992 L 0111: Директива 92/111/ЕИО на Съвета от 14.12.1992 г. (ОВ L 384, 30.12.1992 г., стр. 47),

31994 L 0004: Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 14),

31994 L 0005: Директива 94/5/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 16),

31994 L 0076: Директива 94/76/ЕО на Съвета от 22.12.1994 г. (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 53),

31995 L 0007: Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10.4.1995 г. (ОВ L 102, 5.5.1995 г., стр. 18),

31996 L 0042: Директива 96/42/ЕО на Съвета от 25.6.1996 г. (ОВ L 170, 9.7.1996 г., стр. 34),

31996 L 0095: Директива 96/95/ЕО на Съвета от 20.12.1996 г. (ОВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 89),

31998 L 0080: Директива 98/80/ЕО на Съвета от 12.10.1998 г. (ОВ L 281, 17.10.1998 г., стр. 31),

31999 L 0049: Директива 1999/49/ЕО на Съвета от 25.5.1999 г. (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 27),

31999 L 0059: Директива 1999/59/ЕО на Съвета от 17.6.1999 г. (ОВ L 162, 26.6.1999 г., стр. 63),

31999 L 0085: Директива 1999/85/ЕО на Съвета от 22.10.1999 г. (ОВ L 277, 28.10.1999 г., стр. 34),

32000 L 0017: Директива 2000/17/ЕО на Съвета от 30.3.2000 г. (ОВ L 84, 5.4.2000 г., стр. 24),

32000 L 0065: Директива 2000/65/ЕО на Съвета от 17.10.2000 г. (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 44),

32001 L 0004: Директива 2001/4/ЕО на Съвета от 19.1.2001 г. (ОВ L 22, 24.1.2001 г., стр. 17),

32001 L 0115: Директива 2001/115/ЕО на Съвета от 20.12.2001 г. (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 24),

32002 L 0038: Директива 2002/38/ЕО на Съвета от 7.5.2002 г. (ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 41),

32002 L 0093: Директива 2002/93/ЕО на Съвета от 3.12.2002 г. (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 27),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 L 0092: Директива 2003/92/ЕО на Съвета от 7.10.2003 г. (ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 8),

32004 L 0007: Директива 2004/7/ЕО на Съвета от 20.1.2004 г. (ОВ L 27, 30.1.2004 г., стр. 44),

32004 L 0015: Директива 2004/15/ЕО на Съвета от 10.2.2004 г. (ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 61),

32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),

32005 L 0092: Директива 2005/92/ЕО на Съвета от 12.12.2005 г. (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 19),

32006 L 0018: Директива 2006/18/ЕО на Съвета от 14.2.2006 г. (ОВ L 51, 22.2.2006 г., стр. 12).

a)

Член 28м се заменя със следния:

„Член 28м

Обменен курс

За определяне на равностойността в национална валута на сумите, посочени в екю в настоящия раздел, държавите-членки използват обменният курс, приложим на 16 декември 1991 г. Въпреки това, България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия използват обменния курс, приложим към датата на тяхното присъединяване.“

б)

Заглавието на ДЯЛ XVIв се заменя със следното:

„ДЯЛ XVIв

Преходни мерки, приложими в контекста на присъединяването към Европейския съюз на Австрия, Финландия и Швеция на 1 януари 1995 година, на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия на 1 май 2004 година и на България и Румъния на 1 януари 2007 година“.

в)

В ДЯЛ XVIв, второ тире от член 28п, параграф 1 се заменя със следното:

„—

„нови държави-членки“ означава територията на държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. и на 1 януари 2007 г., както е определено за всяка от тези държави-членки в член 3 от настоящата директива,“.

г)

В ДЯЛ XVIв, последната алинея от член 28п, параграф 7 се заменя със следното:

„Настоящото условие се смята за изпълнено в следните случаи:

за Австрия, Финландия и Швеция, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди 1 януари 1987 г.;

за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди 1 май 1996 г.;

за България и Румъния, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди 1 януари 1999 година;

когато стойността на данъка, дължим за внос, е незначителна.“.

3.

31977 L 0799: Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане (ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15), изменена с:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите —Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31979 L 1070: Директива 79/1070/ЕИО на Съвета от 6.12.1979 г. (ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 8),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите —Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31992 L 0012: Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25.2.1992 г. (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 L 0093: Директива 2003/93/ЕО на Съвета от 7.10.2003 г. (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 23),

32004 L 0056: Директива 2004/56/ЕО на Съвета от 21.4.2004 г. (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 70),

32004 L 0106: Директива 2004/106/ЕО на Съвета от 16.11.2004 г. (ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 30).

a)

Следното се добавя към член 1, параграф 3:

„в България:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

в Румъния:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren.“.

б)

Следното се добавя към член 1, параграф 5:

„в България:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

в Румъния:

Ministerul Finanțelor Publice sau un reprezentant autorizat.“.

4.

31979 L 1072: Осма директива 79/1072/ЕИО на Съвета от 6 декември 1979 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху търговския оборот — Режим на обратно изплащане на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката (ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11), изменена с:

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите —Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31986 L 0560: Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17.11.1986 г. (ОВ L 326, 21.11.1986 г., стр. 40),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

a)

Следното се добавя към точка Г от приложение В:

„—

България: …;

Румъния: …“.

б)

Следното се добавя към първи параграф на точка И от приложение В:

„BGN …

RON …“.

в)

Следното се добавя към приложение В, точка И, параграф 2:

„BGN …

RON …“.

5.

31983 L 0182: Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59), изменена с:

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31991 L 0680: Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16.12.1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 1),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

Следното се добавя към приложението:

„БЪЛГАРИЯ

данък върху превозните средства

РУМЪНИЯ

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — articolele 261- 265),

accize pentru autoturisme și autoturisme de teren inclusiv rulate [Codul Fiscal — articolul 208, alineatul (5) și articolul 210 alineatul (1) litera (b)]“.

6.

31990 L 0434: Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1), изменена с:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32005 L 0019: Директива 2005/19/ЕО на Съвета от 17.2.2005 г. (ОВ L 58, 4.3.2005 г., стр. 19).

a)

Следното се добавя към член 3, буква в):

„—

корпоративен данък

в България,

impozit pe profit в Румъния,“.

б)

Следното се добавя към приложението:

„aa)

Дружества, които съгласно българското право са познати като: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;

aб)

Дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată.““

7.

31990 L 0435: Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6), изменена с:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 L 0123: Директива 2003/123/ЕО на Съвета от 22.12.2003 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 41).

a)

Следното се добавя към член 2, параграф 1, буква в):

„—

корпоративен данък

в България,

impozit pe profit в Румъния,“.

б)

Приложението се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА A)

a)

Дружества, включени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и кооперативни дружества, включени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите;

б)

Дружества, които съгласно белгийското право са познати като „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, публичноправни субекти, които са приели една от гореупоменатите правни форми, и други дружества, регистрирани в съответствие с белгийското право и подлежат на облагане с корпоративен данък в Белгия;

в)

Дружества, които съгласно българското право са познати като: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“„държавни предприятия“, регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;

г)

Дружества, които съгласно чешкото право са познати като: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

д)

Дружества, които съгласно датското право са познати като „aktieselskab“ и „anpartsselskab“. Други дружества, подлежащи на данъчно облагане съгласно Акта за корпоративно данъчно облагане, доколкото техните данъчно облагаеми приходи се изчисляват и облагат в съответствие с общите данъчни правила, приложими за „aktieselskaber“;

е)

Дружества, които съгласно немското право са познати като „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, и други дружества, регистрирани в съответствие с немското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Германия;

ж)

Дружества, които съгласно естонското право са познати като: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

з)

Дружества, които съгласно гръцкото право са познати като „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ и други дружества, регистрирани в съответствие с гръцкото право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Гърция;

и)

Дружества, които съгласно испанското право са познати като: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право. Други субекти, регистрирани в съответствие с испанското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Испания („Impuesto sobre sociedades“);

й)

Дружества, които съгласно френското право са познати като „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d'assurances mutuelles“, „caisses d'épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, и промишлени и търговски публични стопански единици и предприятия, „coopératives“, „unions de coopératives“, и други дружества, регистрирани в съответствие с френското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък във Франция;

к)

Дружества, регистрирани или съществуваши в съответствие с ирландското право, предприятия, регистрирани съгласно „Industrial and Provident Societies Act“, „building societies“, регистрирани съгласно „Building Societies Act“ и „trustee savings banks“ по смисъла на „Trustee Savings Banks Act, 1989“;

л)

Дружества, които съгласно италианското право са познати като „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperativa“, „società di mutua assicurazione“, публични и частни субекти, чиято дейност е изцяло или частично търговска;

м)

Съгласно кипърското право: „εταιρείες“ според дефиницията в законите за облагане на приходите;

н)

Дружества, които съгласно латвийското право са познати като: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

Дружества, регистрирани в съответствие с литовското право;

п)

Дружества, които съгласно люксембургското право са познати като „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d'assurances mutuelles“, „association d'épargne—pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, и други дружества, регистрирани в съответствие с люксембургското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Люксембург;

р)

Дружества, които съгласно унгарското право са познати като: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

с)

Дружества, които съгласно малтийското право са познати като: „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet“;

т)

Дружества, които съгласно нидерландското право са познати като „naamloze vennnootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, и други дружества, регистрирани в съответствие с нидерландското право и, които подлежат на облагане с корпоративен данък в Нидерландия;

у)

Дружества, които съгласно австрийското право са познати като „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“, и други дружества, регистрирани в съответствие с австрийското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Австрия;

ф)

Дружества, които съгласно полското право са познати като: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

х)

Търговски дружества или гражданско-правни дружества, които имат търговска форма, и кооперации и публични предприятия, които са регистрирани в съответствие с португалското право;

ц)

Дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

ч)

Дружества, които съгласно словенското право са познати като: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

ш)

Дружества, които съгласно словашкото право са познати като: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

щ)

Дружества, които съгласно финландското право са познати като „osakeyhtiö/aktiebolag“, „osuuskunta/andelslag“, „säästöpankki/sparbank“ и „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;

aa)

дружества, които съгласно шведското право са познати като „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“;

aб)

дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство.“

8.

32003 L 0048: Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38), изменена с:

32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),

32004 D 0587: Решение 2004/587/ЕО на Комисията от 19.7.2004 г. (ОВ L 257, 4.8.2004 г., стр. 7).

В приложението се добавя следното между информацията за Белгия и Испания:

„България

Общините

Социалноосигурителни фондове“

и между информацията за Португалия и Словакия:

„Румъния autoritățile administrației publice locale (местни органи на публичната администрация)“

9.

32003 L 0049: Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49), изменена с:

32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),

32004 L 0076: Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29.4.2004 г. (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 106).

a)

Следното се добавя към член 3, буква a) iii):

„—

корпоративен данък в България,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți в Румъния,“.

б)

Следното се добавя към приложението:

„aa)

Дружества, които съгласно българското право са познати като: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;

aб)

Дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“.“