17/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

150


32006L0068


L 264/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 септември 2006 година

за изменение на Директива 77/91/ЕИО на Съвета по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Втората директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. относно съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, параграф 2 от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на третите лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал (3), определя изискванията за някои мерки, свързани с капитала, които се предприемат от такива дружества.

(2)

В Съобщението си от 21 май 2003 г. към Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Модернизиране на дружественото право и подобряване на корпоративното управление в Европейския съюз — план за движение напред“, Комисията прави заключение, че опростяването и модернизирането на Директива 77/91/ЕИО би допринесло значително за насърчаването на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса, без да се намалява защитата, предоставена на акционерите и кредиторите. Тези цели са основен приоритет, но не засягат необходимостта от незабавно преминаване към общ преглед на осъществимостта на алтернативи на режима за поддържане на капитала, които биха защитили по подходящ начин интересите на кредиторите и акционерите на акционерното дружество.

(3)

Държавите-членки следва да могат да позволят на акционерните дружества да разпределят акции срещу внасяне на непарични вноски, без да изискват от тях получаване на специална експертна оценка в случаите, когато има ясен ориентир за оценка на такава вноска. Независимо от това, правото на миноритарните акционери да изискват такава оценка следва да бъде гарантирано.

(4)

На акционерните дружества следва да бъде позволено да придобиват собствените си акции до размера на разпределимите резерви на дружеството и срокът, в който такова придобиване може да бъде разрешено от общото събрание, следва да бъде удължен, за да се подобри гъвкавостта и намали административното бреме за дружествата, които трябва да реагират бързо на пазарното развитие, засягащо цената на техните акции.

(5)

Държавите-членки следва да могат да разрешават на акционерните дружества да предоставят финансова подкрепа с цел придобиване на техни акции от трета страна до размера на разпределимите резерви на дружеството, за да се увеличи гъвкавостта по отношение на промените в правата, свързани с участието в неговия капитал. Тази възможност следва да предлага гаранции, предвид целта на настоящата директива да защити интересите на акционерите и на третите лица.

(6)

За да се повиши стандартизираната защита на кредиторите във всички държави-членки, кредиторите следва да разполагат с възможността да започнат, при определени условия, съдебно или административно производство, когато техните вземания са изложени на риск в резултат на намаляване на капитала на акционерното дружество.

(7)

За да бъдат предотвратени пазарни злоупотреби, държавите-членки следва да вземат предвид, за целите на прилагането на настоящата директива, разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (4), Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти (5) и Директива 2004/72/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/6/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, изготвянето на списъци на вътрешни лица, нотифицирането за транзакциите на управителите и нотифицирането относно подозрителни транзакции (6).

(8)

Следователно Директива 77/91/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(9)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (7) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността, свои таблици, показващи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, като ги направят публични,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 77/91/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1, тире 21 се заменя със следния текст:

„—

в Унгария:

nyilvánosan működő részvénytársaság;“

2)

Добавят се следните нови членове:

„Член 10а

1.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат член 10, параграфи 1, 2 и 3, когато по решение на административния или управителен орган на дружеството са внесени като непарични вноски прехвърлими ценни книжа, съгласно член 4, параграф 1, точка 18 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (8) или инструменти на паричния пазар, съгласно член 4, параграф 1, точка 19 от тази директива и тези ценни книжа или инструменти са оценени при претеглена средна цена, на която те са се търгували на един или повече регулирани пазари, съгласно член 4, параграф 1, точка 14 от същата директива в продължение на достатъчен период, определен от националното законодателство, който предшества действителната дата на внасяне на непаричната вноска.

Въпреки това, когато тази цена е била засегната от изключителни обстоятелства, които биха изменили значително стойността на актива към действителната дата на внасяне, особено когато пазарът на такива прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар е станал неликвиден, се извършва преоценка по инициатива на административния или управителен орган, за която той е отговорен. За целите на тази преоценка се прилага член 10, параграфи 1, 2 и 3.

2.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат член 10, параграфи 1, 2 и 3, когато по решение на административния или управителен орган активи, различни от посочените в параграф 1 прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, се внасят като непарична вноска и по отношение на тях вече е била предоставена оценка на справедливата стойност от независим експерт, при спазване на следните условия:

а)

справедливата стойност е определена към дата не по-ранна от шест месеца преди действителната дата на внасяне на актива;

б)

оценката е била извършена в съответствие с общоприети стандарти и принципи за оценка в държавата-членка, прилагани към вида на актива, който се апортира.

При нови обстоятелства, които биха изменили значително справедливата стойност на актива към действителната дата на неговото внасяне, се извършва преоценка по инициатива на административния или управителен орган, за която той е отговорен. За целите на тази преоценка се прилага член 10, параграфи 1, 2 и 3.

При липса на такава преоценка, един или повече акционери, притежаващи общо поне 5 % от записания капитал на дружеството към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала, могат да поискат оценка от независим експерт, като в този случай се прилага член 10, параграфи 1, 2 и 3. Такъв акционер или акционери могат да направят искането до действителната дата на внасяне на актива, при условие че към датата, на която е направено искането, те все още държат поне 5 % от записания капитал на дружеството, както това е било в деня на вземане на решението за увеличаване на капитала.

3.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат член 10, параграфи 1, 2 и 3, когато по решение на административния или управителен орган активи, различни от посочените в параграф 1 прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, се внасят като непарична вноска, чиято справедлива стойност се получава за всеки отделен актив от задължителните счетоводни отчети за предходната финансова година, при условие че задължителните счетоводни отчети са били проверени в съответствие с Директива 2006/43/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (9).

Втората и третата алинеи на параграф 2 се прилагат mutatis mutandis.

Член 10б

1.   Когато е внесена непарична вноска, съгласно член 10а, без доклад на експерти, предвиден в член 10, параграфи 1, 2 и 3, в допълнение към изискванията по буква з) на член 3 и в едномесечен срок от действителната дата на внасяне на актива, се публикува декларация, съдържаща следното:

а)

описание на непаричната вноска;

б)

нейната стойност, източника на оценяване и ако е необходимо, метода на оценка;

в)

заявление, дали получената стойност отговаря поне на броя, номиналната стойност или, ако липсва номинална стойност, на счетоводната стойност и когато е необходимо, на премията по акциите, които ще бъдат издадени срещу това внасяне на непарична вноска;

г)

заявление, че не са настъпили нови обстоятелства по отношение на първоначалната оценка.

Това публикуване се осъществява по начин, установен в законите на всяка държава-членка, в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО.

2.   Когато е предложено непаричната вноска да бъде без доклада на експерти, по смисъла на член 10, параграфи 1, 2 и 3, във връзка с увеличаване на капитала, предложено съгласно член 25, параграф 2, се публикува съобщение, съдържащо датата на вземане на решението за увеличаване на капитала и информацията, посочена в параграф 1 по начин, предвиден в законите на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО, преди да се осъществи внасянето на непаричната вноска. В този случай, декларацията съгласно параграф 1 се ограничава до заявление, че не са настъпили нови обстоятелства след публикуването на съобщението.

3.   Всяка държава-членка предоставя достатъчно гаранции за осигуряване спазването на процедурата, предвидена в член 10а и в настоящия член, когато се прави внасяне на непарична вноска без доклад на експерти, както е посочено в член 10, параграфи 1, 2 и 3.

3)

В член 11, параграф 1, първата алинея се изменя както следва:

а)

„Член 10“ се заменя с „член 10, параграфи 1, 2 и 3“;

б)

добавя се следното изречение:

„Членове 10а и 10б се прилагат mutatis mutandis.“;

4)

В член 19, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засяга принципа на равното третиране на всички акционери, които са в еднакво положение и Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (10), държавите-членки могат да разрешат на дружеството да придобива собствени акции пряко или чрез лице, действащо от свое име, но за сметка на дружеството. Доколкото такова придобиване е разрешено, държавите-членки обвързват това придобиване със следните условия:

а)

разрешението се дава от общото събрание, което определя реда и условията за такова придобиване и по-специално, максималния брой акции, които ще бъдат придобити, срока, за който се дава разрешението, чиято максимална продължителност се определя според националното законодателство, но не повече от пет години и в случай на възмездно придобиване - максималния и минималния размер на насрещната престация. Членовете на административния или управителен орган трябва да се уверят, че при всяко осъществяване на разрешено придобиване се спазват условията, посочени в букви б) и в);

б)

придобиването на акции, включително придобитите от дружеството на предходен етап, които то държи и акции, придобити от лице, действащо от свое име, но за сметка на дружеството, не може да доведе до намаляване на нетните активи под размера, посочен в букви а) и б) от член 15, параграф 1;

в)

само напълно изплатени акции могат да бъдат включени в транзакцията.

Освен това, държавите-членки могат да обвържат придобиването по смисъла на алинея първа с някое от следните условия:

i)

номиналната стойност или, при липсата на такава, счетоводната стойност на придобитите акции, включително тези, придобити на по-ранен етап от дружеството и държани от него, както и акциите, придобити от лице, действащо от свое име, но за сметка на дружеството, не може да надвишава границата, определена от държавите-членки. Тази граница не може да бъде по-ниска от 10 % от записания капитал;

ii)

правомощието на дружеството да придобива собствени акции по смисъла на алинея първа, максималният брой акции, които могат да бъдат придобити, срока, за който се дава това правомощие и максималния или минималния размер на насрещната престация се определят в устава или учредителния акт на дружеството;

iii)

дружеството спазва съответните изисквания за информиране и нотификация;

iv)

държавите-членки определят дружествата, от,които могат да поискат да обезсилят придобити акции, при условие че сума, равна на номиналната стойност на обезсилените акции трябва да бъде включена във фонд, който не може да бъде разпределян между акционерите, освен в случай на намаление на записания капитал. Този фонд може да бъде използван само за увеличаване на записания капитал чрез капитализиране на резерви;

v)

придобиването не накърнява удовлетворяването на кредиторите.

5)

В член 20, параграф 3 думите „член 15, параграф 1, буква а)“ се заменят с думите „член 15, параграф 1, букви а) и б)“.

6)

Член 23, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Когато държавите-членки разрешават на дружество, пряко или косвено, да дава авансови средства, да отпуска заеми или да предоставя гаранции с цел придобиване на негови акции от трети лица, те трябва да обвържат тези транзакции с условията, определени в алинеи 2, 3, 4 и 5.

Транзакциите се осъществяват на отговорност на административния или управителен орган при справедливи пазарни условия, особено по отношение на лихвата, начислена в полза на дружеството и по отношение на обезпеченията, предоставени на дружество за заемите и авансовите средства, посочени в алинея първа. Финансовото състояние на третите лица или, в случай на многостранни сделки, на всеки контрагент се проверява надлежно.

Административният или управителен орган представя транзакциите пред общото събрание за предварително одобрение, което процедира съгласно правилата за кворум и мнозинство, определени в член 40. Административният или управителен орган представят писмен доклад пред общото събрание, посочващ мотивите за транзакцията, интереса, който дружеството има от нея, условията, при които се осъществява, рискът, който носи по отношение на ликвидността и платежоспособността на дружеството и цената, на която третото лице следва да придобие акциите. Този доклад се внася в регистъра за публикуване в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО.

Общата финансова подкрепа, предоставена на трети лица, не може да води до намаляване на нетните активи на дружеството под размера, посочен в член 15, параграф 1, букви а) и б), като се има предвид също така всяко намаление на нетните активи, което може да възникне в резултат на придобиването от страна на дружеството или за сметка на дружеството на негови акции в съответствие с член 19, параграф 1. Дружеството включва към пасива в балансовия отчет резерв, който не подлежи на разпределение, в размер съответстващ на общата финансова подкрепа.

Когато трето лице придобива чрез финансова подкрепа на дружеството собствени акции от това дружество по смисъла на член 19, параграф 1 или записва акции, издадени при увеличаване на записания капитал, такова придобиване или записване се извършва на справедлива цена.“

7)

Добавя се следният нов член 23а:

„Член 23а

В случаи когато отделни членове на административен или управителен орган на дружество, което е страна по транзакция, посочена в член 23, параграф 1, или на административен или управителен орган на предприятие-майка по смисъла на член 1 от Директива 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 година относно консолидираните счетоводни отчети (11) или самото предприятие-майка, както и физически лица, действащи от свое име, но за сметка на такива членове или такова предприятие, са страни по такава транзакция, държавите-членки предоставят подходящи гаранции транзакцията да не противоречи на интересите на дружеството.

8)

В член 27, параграф 2, алинея втора се заменя със следния текст:

„Прилагат се член 10, параграфи 2 и 3 и членове 10а и 10б.“

9)

Член 32, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   В случай на намаляване на записания капитал, кредиторите, чиито вземания предшестват публикуването на решението за намаляване на капитала, ще имат поне правото да получат обезпечение за вземанията, които не са станали дължими към датата на публикуване. Държавите-членки не могат да игнорират това право, освен ако кредиторът не разполага с достатъчни гаранции или тези гаранции не са необходими, с оглед активите на дружеството.

Държавите-членки определят условията за упражняването на правото, предвидено в първата алинея. Във всички случаи, държавите-членки гарантират, че кредиторите имат право да се обърнат към съответен административен или съдебен орган за да получат подходящи гаранции, ако могат да удостоверят, че в резултат на намаляването на записания капитал удовлетворяването на техните вземания е изложено на риск и те не са получили съответни гаранции от дружеството.“

10)

Член 41, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки могат да дерогират член 9, параграф 1, член 19, параграф 1, буква а), първото изречение и членове 25, 26 и 29, доколкото такива дерогации са необходими за приемането или прилагането на разпоредбите, които имат за цел да насърчат участието на работниците или други групи лица, определени в националното законодателство, в капитала на предприятията.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за съобразяване с настоящата директива до 15 април 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях следва да се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 20-ия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 септември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ C 294, 25.11.2005 г., стр. 1.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 март 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 24 юли 2006 г.

(3)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(4)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 70.

(7)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/31/ЕО (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60).

(9)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.“

(10)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.“;

(11)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/43/ЕО.“;