03/ 72

BG

Официален вестник на Европейския съюз

170


32006L0055


L 159/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/55/EO НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2006 година

за изменение на приложение III към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно максималното тегло на партидите семена

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (1), и по-специално член 21а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Неотдавна бяха ревизирани международните правила относно максималните тегла на партидите семена на някои видове зърнени култури, по специално Triticum aestivum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale и Oryza sativa, Avena sativa и Hordeum vulgare.

(2)

Е целесъобразно да се адаптират максималните тегла на тези видове, определени в законодателството на Общността.

(3)

Директива 66/402/ЕИО следва съответно да се измени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за семена и посадъчен материал в селското стопанство, градинарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В колона 2 от таблицата в приложение III към Директива 66/402/ЕИО на Съвета „25“ се заменя с „30“.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2006 г. Те информират незабавно Комисията за текстовете на тези разпоредби, както и за таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се прави при официалното им публикуване. Държавите-членки определят как да се правят тези препратки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66. Директива, последно изменена с Директива 2004/117/ЕО (ОВ L 14, 18.1.2005 г., стр. 18).