17/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

143


32006L0046


L 224/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2006 година

за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 21 май 2003 г. Комисията е приела план за действие, с който се обявяват мерки за модернизиране на дружественото право и за подобряване на корпоративното управление в Общността. Като краткосрочен приоритет Общността е трябвало да потвърди колективната отговорност на членовете на съвети, да повиши прозрачността на транзакциите между свързани лица и на задбалансовите договорености, както и да подобри оповестяването на информация относно практиките на корпоративно управление, прилагани в дружествата.

(2)

По силата на споменатия план за действие членовете на административните, управителните и надзорните съвети в дружествата, като минимално изискване, е трябвало да станат колективно отговорни пред дружеството за съставянето и публикуването на годишните счетоводни отчети и годишните отчети. Същият подход е следвало да се приложи и към членовете на административните, управителните и надзорните органи на предприятия, които съставят консолидирани счетоводни отчети. Тези органи действат в рамките на компетенциите, предоставени им от националното законодателство. Това не следва да възпрепятства държавите-членки да отидат по-далеч и да предвидят пряка отговорност по отношение на акционерите или дори на други заинтересовани страни. От друга страна, държавите-членки е следвало да се въздържат да прибягват до система на отговорност, ограничена до отделни членове на съветите. Все пак това не следва да възпрепятства възможността съдилища или други органи, наблюдаващи спазването на правилата в държавите-членки, да налагат санкции на отделен член на съвет.

(3)

Отговорността за съставяне и публикуване на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, както и консолидираните доклади и годишните доклади, се основава на националното законодателство. Съответните правила за отговорността, както те са предвидени от всяка държава-членка в националните ѝ закони и нормативни актове, следва да се прилагат по отношение на членовете на административните, управителните и надзорните органи. Държавите-членки следва да останат свободни да определят степента на отговорността.

(4)

С цел насърчаване на процесите на надеждно финансово отчитане в целия Европейски съюз членовете на органа на дружеството, който отговаря за подготовката на финансовите отчети на дружеството, следва да имат задължението да гарантират, че финансовата информация, включена в годишните счетоводни отчети и годишните отчети на дружеството, представя вярна и безпристрастна картина.

(5)

На 27 септември 2004 г. Комисията е приела съобщение относно предотвратяването и борбата с финансовите и корпоративните злоупотреби, като е подчертала inter alia инициативите на политиката на Общността по отношение на вътрешния контрол в дружествата и отговорността на членовете на съвети.

(6)

Понастоящем Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета (3) и Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета (4) предвиждат само оповестяване на транзакции между дружеството и свързани с дружеството предприятия. С цел сближаването на дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, с дружествата, които прилагат международните счетоводни стандарти за своите консолидирани счетоводни отчети, оповестяването да бъде разширено, така че да обхване други видове свързани лица, като основни членове на управлението и съпрузите на членовете на съветите, но само когато такива транзакции са съществени и не са извършени при нормални пазарни условия. Оповестяването на съществени транзакции със свързани лица, които не се извършват при нормални пазарни условия, може да послужи на потребителите на годишните счетоводни отчети да оценят финансовото положение на дружеството, както и когато дружеството е част от група, финансовото положение на групата като цяло. Транзакции между свързани лица в групата следва да бъдат изключени при подготовката на консолидираните финансови отчети.

(7)

Определенията за свързани лица съгласно определеното в международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на международните счетоводни стандарти (5), следва да се прилагат към Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО.

(8)

Задбалансовите договорености могат да изложат дружеството на рискове и ползи, които са съществени за оценката на финансовото положение на дружеството и, когато дружеството е част от група, финансовото състояние на групата като цяло.

(9)

Такива задбалансови договорености биха могли да бъдат всякакви транзакции или договорености, които дружествата могат да имат със субекти, дори такива, които не са учредени като дружества, които транзакции или договорености не са включени в баланса. Такива задбалансови договорености могат да бъдат свързани със създаването или използването на едно или повече дружества със специална цел (ДСЦ) и офшорни дейности, предназначени за, inter alia, икономически, правни, данъчни или счетоводни цели. Примери на такива задбалансови договорености включват договорености за споделяне на риска и ползите, произтичащи от договор, като например факторинг на дълг, комбинирани споразумения за продажба с уговорка за изкупуване, договорености за продажба на консигнация, договорености за продажба с предварително плащане на цената, секюритизация, организирана чрез отделни дружества и субекти, които не са учредени като дружества, залагане на активи, договорености за оперативен лизинг, аутсорсинг и други подобни. Съответно оповестяване на съществените рискове и ползи, което не е включено в баланса, следва да бъде установено в бележките към счетоводните отчети или консолидираните счетоводни отчети.

(10)

Дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар и които имат адрес на управление в Общността, следва да бъдат задължени да оповестяват годишна декларация за корпоративното управление като специфичен и ясно определим раздел на годишния счетоводен отчет. Тази декларация следва най-малкото да предоставя на акционерите леснодостъпна ключова информация относно действително прилаганите практики на корпоративно управление, включително описание на основните характеристики на всички съществуващи системи за управление на риска и на вътрешния контрол във връзка с процеса на финансово отчитане. Декларацията за корпоративното управление следва да изясни дали дружеството прилага разпоредби за корпоративно управление, които са различни от тези, предвидени в националното законодателство, независимо дали тези разпоредби са пряко предвидени в кодекса за корпоративно управление, на който е подчинено дружеството, или в който и да е кодекс за корпоративно управление, което дружеството е избрало да прилага. Освен това, където това е приложимо, дружествата могат също така да предоставят анализ на аспектите, свързани с околната среда, и социалните аспекти, необходими за преценяване на развитието, изпълнението и състоянието на дружеството. Не е нужно да бъде налагано изискване за отделна декларация за корпоративно управление на предприятия, които съставят годишен консолидиран доклад за дейността. Въпреки това следва да бъдат представени информация относно системата за управление на риска и системата за вътрешен контрол на дружеството.

(11)

Различните мерки, приети съгласно настоящата директива, не следва непременно да се прилагат към едни и същи видове дружества или предприятия. Държавите-членки следва да могат да освобождават малките предприятия съгласно определението в член 11 от Директива 78/660/ЕИО от изискванията за свързани лица и за задбалансови договорености съгласно настоящата директива. Дружества, които вече оповестяват информация относно транзакциите със свързани лица в своите счетоводни отчети по силата на международни счетоводни стандарти, които са приети от Европейския съюз, не следва да бъдат задължавани да оповестяват допълнителна информация съгласно настоящата директива, тъй като прилагането на международните счетоводни стандарти само по себе си води до вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на предприятието. Разпоредбите на настоящата директива относно декларацията за корпоративно управление следва да се прилагат по отношение на всички дружества, включително банки, застрахователни и презастрахователни предприятия и дружества, които са емитирали ценни книжа, различни от акции, допуснати до търгуване на регулиран пазар, доколкото те не са освободени от държавите-членки. Разпоредбите на настоящата директива относно задълженията и отговорностите на членовете на съвети, както и санкциите следва да се прилагат по отношение на всички дружества, към които се прилагат Директиви 78/660/ЕИО, 86/635/ЕИО (6) и 91/674/ЕИО (7) на Съвета, и към всички предприятия, които съставят консолидирани счетоводни отчети в съответствие с Директива 83/349/ЕИО.

(12)

Понастоящем Директива 78/660/ЕИО предвижда преглед на всеки пет години, inter alia, на максималните прагове за баланс и нетни приходи от продажби, който държавите членки могат да прилагат при определяне на това, кои дружества могат да бъдат освободени от някои изисквания за оповестяване на информация. В допълнение към този петгодишен преглед,може да бъде необходимо допълнително еднократно увеличение на праговете за баланс и нетните приходи от продажби. Държавите-членки не са задължени да се възползват от увеличението на тези прагове.

(13)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно улесняване на презграничното инвестиране и подобряване на съпоставимостта на равнище Европейски съюз и общественото доверие във финансовите отчети и доклади чрез подобрено и последователно специфично оповестяване на информация, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради степента и последиците на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Общност. Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(14)

Настоящата директива спазва основните права и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(15)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (8) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интересите на Общността собствени таблици, показващи, доколкото това е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, както и да ги оповестят публично.

(16)

Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО трябва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 78/660/ЕИО

Директива 78/660/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 11 първи параграф се изменя, както следва:

а)

в първото тире думите „обща сума на баланса: 3 650 000 EUR“ се заменят с думите „обща сума на баланса: 4 400 000 EUR“;

б)

във второто тире думите „нетни приходи от продажби: 7 300 000 EUR“ се заменят с думите „нетни приходи от продажби: 8 800 000 EUR“.

2.

В член 11, трети параграф думите „директивата, определяща размера на тези суми в резултат на преразглеждането, предвидено в член 53, параграф 2“ се заменят с думите „всяка директива, определяща тези размери“.

3.

В член 27 първи параграф се изменя, както следва:

а)

в първото тире думите „обща сума на баланса: 14 600 000 EUR“ се заменят с думите „обща сума на баланса: 17 500 000 EUR“;

б)

във второто тире думите „нетни приходи от продажби: 29 200 000 EUR“ се заменят с думите „нетни приходи от продажби: 35 000 000 EUR“.

4.

В член 27, трети параграф думите „директивата, определяща размера на тези суми в резултат на преразглеждането, предвидено в член 53, параграф 2“ се заменят с думите „всяка директива, определяща тези размери“.

5.

В член 42а се добавя параграф 5а:

„5а)   Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 3 и 4 държавите-членки могат в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията от 29 септември 2003 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (9), както е изменен до 5 септември 2006 г., да позволят или да изискват оценка на финансовите инструменти заедно със свързаните с тях изисквания за оповестяване на информация, които се предвидени в международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на международните счетоводни стандарти (10).

6.

В член 43, параграф 1 се добавят следните точки:

„7а)

характера и стопанската цел на договореностите на дружеството, които не са включени в баланса и финансовото отражение върху дружеството на тези договорености, при условие че рисковете или ползите от такива договорености са съществени и доколкото оповестяването на такива рискове или ползи е необходимо за оценяването на финансовото положение на дружеството.

Държавите-членки могат да позволят на дружествата, посочени в член 27, да ограничат информацията, която се изисква да бъде оповестена съгласно настоящата точка, до характера и стопанската цел на такива договорености;

7б)

транзакции, които са сключени със свързани лица от страна на дружеството, включително стойността на такива транзакции, характера на взаимоотношенията със свързаното лице и друга информация за транзакциите, необходима за оценка на финансовото положение на дружеството, ако такива транзакции са съществени и не са били сключени при нормални пазарни условия. Информацията относно отделните транзакции може да бъде обобщена според техния характер, освен когато отделната информация е необходима за оценката на въздействието на транзакциите със свързани лица върху финансовото състояние на дружеството.

Държавите-членки могат да позволят на дружествата, посочени в член 27, да не извършат оповестяването на информация, предвидено в настоящата точка, освен ако тези дружества не са от вида, посочен в член 1, параграф 1 от Директива 77/91/ЕИО, като в този случай държавите-членки могат да ограничат оповестяването на информация най-малкото до транзакциите, сключени пряко или косвено между:

i)

дружеството и негови основни акционери,

и

ii)

дружеството и членове на административния, управителния или надзорния съвет.

Държавите-членки могат да освободят транзакции, сключени между двама или повече членове в група, при условие че дъщерните дружества, които са страна по сделката, се притежават изцяло от такъв член.

„Свързано лице“ има същото значение както в международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.“

7.

Добавя се член 46а:

„Член 46а

1.   Дружество, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (11), включва декларация за корпоративното управление в годишния си отчет. Тази декларация се включва като особен раздел в годишния доклад за дейността и съдържа най-малко следната информация:

а)

позоваване на:

i)

кодекса за корпоративно управление, на който дружеството се подчинява,

и/или

ii)

кодекса за корпоративно управление, който дружеството може да е решило да прилага доброволно,

и/или

iii)

цялата съответна информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат извън изискванията по националното законодателство.

Когато се прилагат i) и ii), дружеството посочва също така къде съответните текстове са предоставени публично; когато се прилага iii), дружеството оповестява публично своите практики на корпоративно управление;

б)

доколкото дружеството в съответствие с националното законодателство се отклонява от кодекса за корпоративно управление съгласно буква а), i) или ii), обяснение от страна на дружеството от кои части на кодекса за корпоративно управление то се отклонява и какви са основанията за това. Когато дружеството е решило да не приложи някои условия за кодекса за корпоративно управление съгласно буква а), i) или ii), то обяснява своите основания за това;

в)

описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане;

г)

информацията, изисквана съгласно член 10, параграф 1, букви в), г), е), з) и и) от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (12), когато дружеството се подчинява на същата директива;

д)

освен ако информацията не е вече напълно предвидена в националните закони или подзаконови нормативни актове, функционирането на събранието на акционерите и неговите основни правомощия, както и описание на правата на акционерите и как те могат да бъдат упражнявани;

е)

състава и функционирането на административния, управителния и надзорния съвет и на техните комитети.

2.   Държавите членки могат да позволят информацията, изисквана в настоящия член, да бъде установена в отделен доклад, публикуван заедно с годишния доклад за дейността по начина, определен в член 47, или чрез позоваване на годишния доклад за дейността, който документ е предоставен публично на интернет страницата на дружеството. В случай на отделен доклад декларацията за корпоративно управление може да съдържа позоваване на годишния доклад за дейността, където информацията, изисквана съгласно параграф 1, буква г), е предоставена. Член 51, параграф 1, втора алинея се прилага по отношение на разпоредбите на параграф 1, букви в) и г) от настоящия член. По отношение на останалата информация законово установеният одитор проверява дали е съставена декларация за корпоративно управление.

3.   Държавите-членки могат да освободят дружества, които са издали само ценни книжа, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, от прилагането на параграф 1, букви а), б), д) и е), освен ако такива дружества не са емитирали акции, които се търгуват по многостранна търговска система по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2004/39/ЕО.

8.

Добавя се раздел 10А:

„РАЗДЕЛ 10А

Задължение и отговорност за съставяне и публикуване на годишните счетоводни отчети и на годишния доклад за дейността

Член 50б

Държавите-членки гарантират, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на дружеството имат колективно задължението за гарантиране на съставянето и публикуването на годишните счетоводни отчети, годишния доклад за дейността и, когато се изготвя отделно, декларацията за корпоративно управление, която трябва да се изготви по силата на член 46а, в съответствие с изискванията на настоящата директива и, когато е приложимо, в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002. Такива органи действат в рамките на компетентностите, които са им възложени съгласно националното законодателство.

Член 50в

Държавите-членки гарантират, че прилагането на техните законови, подзаконови и административни разпоредби относно отговорността се прилагат за членовете на административните, управителните и надзорните органи, посочени в член 50б, най-малкото по отношение на дружеството за нарушение на задължението, посочено в член 50б.“

9.

Член 53а се заменя със следния текст:

„Член 53а

Държавите-членки не предоставят освобождаванията, предвидени в членове 11, 27, член 43, параграф 1, точки 7а и 7б, членове 46, 47 и 51 в случай на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1 точка 14 от Директива 2004/39/ЕО.“

10.

Добавя се член 60а:

„Член 60a

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими в случай на нарушения на националните разпоредби, приети по силата на настоящата директива, и предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.“

11.

Член 61а се заменя със следния текст:

„Член 61а

Не по-късно от 1 юли 2007 г. Комисията преразглежда разпоредбите на членове от 42а до 42е, член 43, параграф 1, точки 10 и 14, член 44, параграф 1, член 46, параграф 2, буква е) и член 59, параграф 2, букви а) и б) в светлината на придобития опит при прилагане на разпоредбите относно отчитането по справедлива стойност, като обръща особено внимание на МСС 39, одобрен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, и като взема предвид международното развитие в областта на счетоводството и, когато е необходимо, внася предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед изменение на гореспоменатите членове.“

Член 2

Изменения на Директива 83/349/ЕИО

Директива 83/349/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 34 се добавят точки 7а и 7б:

„7а)

Характера и стопанската цел на договореностите на дружеството, които не са включени в консолидирания баланс и финансовото отражение върху дружеството на тези договорености, при условие че рисковете или ползите от такива договорености са съществени и доколкото оповестяването на такива рискове или ползи е необходимо за оценяването на финансовото състояние на предприятията, включени в консолидацията като цяло.

7б)

Транзакции, с изключение на вътрешни транзакции в група, сключени от предприятие майка или от други предприятия, включени в консолидираните отчети, със свързано лице, включително стойността на такива транзакции, характера на взаимоотношенията със свързаната страна, както и друга информация за транзакциите, необходима за оценка на финансовото положение на предприятията, включени в консолидирането, разглеждано като цяло, ако такива транзакции са съществени и не са били сключени при нормални пазарни условия. Информацията относно отделните транзакции може да бъде обобщена според техния характер, освен когато отделната информация е необходима за оценката на въздействието на транзакциите със свързани лица върху финансовото състояние на предприятията, включени в консолидацията, разглеждано като цяло.“

2.

В член 36, параграф 2 се добавя буква е):

„е)

описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на дружеството във връзка с процеса на изготвяне на консолидирани счетоводни отчети, когато предприятието има ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (13). В случай че годишният консолидиран доклад за дейността и годишният доклад за дейността се представят като единен доклад за дейността, тази информация трябва да бъде включена в раздела на доклада, съдържащ декларацията за корпоративно управление, съгласно предвиденото в член 46а от Директива 78/660/ЕИО.

Ако държавата-членка позволява информацията, изисквана съгласно член 46а, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, да бъде представена в отделен отчет, публикуван заедно с годишния счетоводен отчет по начин, предвиден в член 47 от същата директива, информацията, предоставена съгласно първа алинея, също така съставлява част от този отделен отчет. Прилага се член 37, параграф 1, втора алинея от настоящата директива.

3.

Добавя се раздел 3А:

„РАЗДЕЛ 3А

Задължение и отговорност за съставяне и публикуване на консолидираните счетоводни отчети и на консолидирания годишен доклад

Член 36а

Държавите членки гарантират, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на предприятия, съставящи консолидираните счетоводни отчети и годишния консолидиран доклад за дейността, имат колективно задължение да гарантират, че съставянето и публикуването на консолидираните счетоводни отчети, годишния консолидиран доклад за дейността и, когато се изготвя отделно, декларацията за корпоративно управление, се изготвят по силата на член 46а от Директива 78/660/ЕИО в съответствие с изискванията на настоящата директива и, когато е приложимо, в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на международните счетоводни стандарти (14). Такива органи действат в рамките на компетентностите, които са им възложени съгласно националното законодателство.

Член 36б

Държавите-членки гарантират, че прилагането на техните законови, подзаконови и административни разпоредби относно отговорността се прилагат по отношение на членовете на административните, управителните и надзорните органи, посочени в член 36а, най-малкото по отношение на предприятието, съставящо консолидирани счетоводни отчети, за нарушение на задължението, посочено в член 36а.

4.

В член 41 се добавя параграф 1а:

„1а.   „Свързано лице“ има същото значение както в международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.“

5.

Добавя се член 48:

„Член 48

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими в случай на нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.“

Член 3

Изменение на Директива 86/635/ЕИО

Първото изречение от член 1, параграф 1 от Директива 86/635/ЕИО се заменя със следното:

„Членове 2, 3, член 4, параграфи 1 и от 3 до 6, членове 6, 7, 13, 14, член 15, параграфи 3 и 4, членове 16-21, 29-35, 37-41, член 42, първо изречение, членове 42а-42е, член 45, параграф 1, член 46, параграфи 1 и 2, член 46а, членове 48-50, 50а, 50бb, 50в, член 51, параграф 1 и членове 51а, 56-59, 60а, 61 и 61а от Директива 78/660/ЕИО се прилагат по отношение на институциите, посочени в член 2 от настоящата директива, освен ако настоящата директива не предвижда друго.“

Член 4

Изменение на Директива 91/674/ЕИО

Първото изречение на член 1, параграф 1 от Директива 91/674/ЕИО се заменя със следния текст:

„Членове 2, 3, член 4, параграфи 1, 3-6, членове 6, 7, 13, 14, член 15, параграфи 3 и 4, членове 16-21, 29-35, 37-41, 42, 42а-42е, член 45, параграф 1, член 46, параграфи 1 и 2, членове 46а, 48-50, 50а, 50бб, 50в, член 51, параграф 1, членове 51а, 56-59, 60а, 61 и 61а от Директива 78/660/ЕИО се прилагат по отношение на предприятията, посочени в член 2 от настоящата директива, освен ако настоящата директива не предвижда друго.“

Член 5

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 5 септември 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 юни 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 294, 25.11.2005 г., стр. 4.

(2)  Становище на Европейския парламент от 15 декември 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 22 май 2006 г.

(3)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(4)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/43/ЕО.

(5)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

(7)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7. Директива, изменена с Директива 2003/51/ЕО.

(8)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 108/2006 (ОВ L 24, 27.1.2006 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.“

(11)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.“

(13)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.“

(14)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.“