06/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

278


32006L0031


L 114/60

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 април 2006 година

за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултации с Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (3) въвежда цялостен регулаторен режим за осигуряване на високо качество на изпълнението на инвеститорските операции.

(2)

Директива 2004/39/ЕО предвижда, че държавите-членки трябва да приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с нея, най-късно до 30 април 2006 г. За да се осигури единно прилагане в държавите-членки, значителен брой комплексни разпоредби на посочената директива следва да бъдат допълнени с мерки за прилагане, които Комисията трябва да приеме в срока за транспониране от страна на държавите-членки. Тъй като държавите-членки не могат изцяло да подготвят и финализират своите национални законодателства, преди да се изясни съдържанието на мерките за прилагане, те могат да срещнат затруднения при спазването на съществуващите срокове за транспониране.

(3)

За да се спазят изискванията по Директива 2004/39/ЕО, както и националното законодателство за прилагане, може да се наложи инвестиционните посредници и другите регулирани образувания да въвеждат нови информационно-технологични системи или да направят значителни изменения в съществуващите системи и практики. Това може да бъде извършено, едва след като се уреди съдържанието на мерките за прилагане, които трябва да бъдат приети от Комисията, както и на националното законодателство за транспониране на директивата.

(4)

Необходимо е също така Директива 2004/39/ЕО и мерките за нейното прилагане да бъдат транспонирани в националното законодателство или да се прилагат пряко в държавите-членки едновременно, за да може директивата да прояви пълното си действие.

(5)

Вследствие на това е целесъобразно да се удължи срокът за транспониране на Директива 2004/39/ЕО от страна на държавите-членки в националното законодателство. Също така срокът за съобразяване с новите изисквания от страна на инвестиционните посредници и кредитните институции следва да бъдат отложен за известно време след завършване на транспонирането в националното законодателство от страна на държавите-членки.

(6)

Като се вземе предвид взаимодействието между различните разпоредби на Директива 2004/39/ЕО, е необходимо всяко удължаване на тези срокове да се приложи по отношение на всички разпоредби на тази директива. Всяко удължаване на сроковете за транспониране и прилагане следва да бъде пропорционално и да не надхвърля потребностите на държавите-членки и регулираните образувания. За да се избегне раздробяването, което би могло да възпрепятства функционирането на вътрешния пазар на ценни книжа, държавите-членки следва да приложат разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО по едно и също време.

(7)

В своята Резолюция от 5 февруари 2002 г. относно прилагането на законодателството в областта на финансовите услуги (4) Европейският парламент поиска той и Съветът да имат еднаква роля при надзора на начина, по който Комисията упражнява своята изпълнителна роля, за да се отразят законодателните правомощия на Европейския парламент по член 251 от Договора. В официалната декларация, направена пред Европейския парламент същия ден от нейния председател, Комисията е подкрепила това искане. На 11 декември 2002 г. Комисията е предложила изменения на Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5) и впоследствие е внесла изменено предложение на 22 април 2004 г. Европейският парламент не счита, че това предложение запазва неговите законодателни прерогативи. Според Европейския парламент, той и Съветът следва да разполагат с възможността да оценяват предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията в рамките на определен срок. Поради това е подходящо да бъде ограничен срокът, през който Комисията може да приема мерки за прилагане.

(8)

На Европейския парламент следва да бъде предоставен тримесечен срок от първото предаване на проектите за изменения и за мерки за прилагане, за да му се даде възможност да ги разгледа и да даде становището си. Въпреки това, при спешни и надлежно обосновано случаи този срок следва да може да бъде съкращаван. Ако в рамките на този срок Европейският парламент приеме резолюция, Комисията следва да преразгледа проектите за изменения или за мерки.

(9)

Необходими са по-нататъшни изменения за отлагане на датата за отменяне на Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (6) и на преходните разпоредби, предвидени в Директива 2004/39/ЕО, както и за удължаване на графика за задълженията на Комисията за докладване.

(10)

Поради отложения срок между задължението на държавите-членки за транспониране на Директива 2004/39/ЕО в националното законодателство и срока за инвестиционните посредници да се съобразят с новите изисквания, разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО няма да влязат в сила преди 1 ноември 2007 г.; поради това е необходимо Директива 93/22/ЕИО да бъде отменена от 1 ноември 2007 г.

(11)

Директива 2004/39/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2004/39/ЕО се изменя, както следва:

1.

Съображение 69 се заменя със следното:

„(69)

На Европейския парламент следва да бъде предоставен тримесечен срок от първото предаване на проектите за изменения и за мерки за прилагане, за да може той да ги разгледа и да даде своето становище. Независимо от това, при спешни и надлежно обосновано случаи този срок следва да може да бъде съкращаван. Ако в рамките на този срок Европейският парламент приеме резолюция, Комисията следва да преразгледа проектите за изменения или за мерки.“;

2.

Член 64 се изменя, както следва:

а)

добавя се следният параграф:

„2а.

Никоя от мерките за прилагане не може да промени основните разпоредби на настоящата директива.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Без да се засягат приетите вече мерки за прилагане, прилагането на разпоредбите на настоящата директива, които налагат приемането на технически правила, изменения и решения в съответствие с параграф 2, се прекратява най-късно на 1 април 2008 г. По предложение на Комисията Европейският парламент и Съветът могат да подновят съответните разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и за тази цел те следва да ги преразгледат преди посочената по-горе дата.“;

3.

Член 65 се заменя със следното:

„Член 65

Доклади и преглед

1.   До 31 октомври 2007 г. Комисията, въз основа на публични консултации и в светлината на дискусиите с компетентните органи, докладва на Европейския парламент и на Съвета за възможното разширяване на обхвата на разпоредбите на настоящата директива по отношение на задълженията за прозрачност преди и след извършването на сделки с класове финансови инструменти, различни от акции.

2.   До 31 октомври 2008 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на член 27.

3.   До 30 април 2008 г. Комисията, въз основа на публични консултации и в светлината на дискусиите с компетентните органи, докладва на Европейския парламент и на Съвета относно:

a)

целесъобразността на запазване на освобождаването, предвидено в член 2, параграф 1, буква к), за предприятията, чиято основна стопанска дейност се състои в търгуване за собствена сметка със стокови деривативи;

б)

съдържанието и формата на подходящите изисквания за разрешението и надзора върху такива предприятия като инвестиционни посредници по смисъла на настоящата директива;

в)

целесъобразността на правилата относно назначаването на обвързани агенти при извършването на инвестиционни услуги и/или дейности, по-специално по отношение на надзора върху тях;

г)

целесъобразността на запазване на изключението, предвидено в член 2, параграф 1, буква и).

4.   До 30 април 2008 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка при отстраняването на пречките, които могат да възпрепятстват консолидирането на информацията, която търговските обекти трябва да публикуват, на европейско равнище.

5.   На основата на докладите, посочени в параграфи от 1 до 4, Комисията може да представи предложения за съответни изменения на настоящата директива.

6.   До 31 октомври 2006 г. Комисията, в светлината на дискусиите с компетентните органи, докладва на Европейския парламент и на Съвета относно целесъобразността от запазване на изискванията за застраховка за професионална отговорност, налагани на посредници съгласно правото на Общността.“;

4.

Член 69 се заменя със следното:

„Член 69

Отмяна на Директива 93/22/ЕИО

Директива 93/22/ЕИО се отменя от 1 ноември 2007 г. Позоваванията на Директива 93/22/ЕИО се считат за позовавания на настоящата директива. Позоваванията на условията, определени в Директива 93/22/ЕИО, или на нейни членове, се считат за позоваване на еквивалентните условия, определени в настоящата директива, или в даден член от нея.“;

5.

В член 70 първа алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 31 януари 2007 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 1 ноември 2007 г.“;

6.

В член 71, параграфи от 1 до 5 се заменят със следното:

„1.   Приема се, че инвестиционните посредници, които са получили разрешение в своята държава-членка домакин да предоставят инвестиционни услуги преди 1 ноември 2007 г., са получили същото разрешение за целите на настоящата директива, ако законите на тези държави-членки предвиждат, че за да започнат такава дейност, те трябва да отговарят на условия, които са съпоставими с тези, предвидени в членове от 9 до 14.

2.   Приема се, че регулираният пазар или пазарният оператор, който е получил разрешение в своята държава-членка домакин преди 1 ноември 2007 г., е получил същото разрешение за целите на настоящата директива, ако законите на тази държава-членка предвиждат, че регулираният пазар или пазарният оператор (в зависимост от случая) трябва да отговаря на условия, съпоставими с тези, предвидени в дял III.

3.   Обвързаните агенти, които вече са вписани в публичен регистър преди 1 ноември 2007 г., се считат за регистрирани за целите на настоящата директива, ако законите на тези държави-членки предвиждат, че обвързаните агенти трябва да отговарят на условия, съпоставими с тези, предвидени в член 23.

4.   Информацията, съобщена преди 1 ноември 2007 г. за целите на членове 17, 18 или 30 от Директива 93/22/ЕИО, се счита за съобщена за целите на членове 31 и 32 от настоящата директива.

5.   На всяка съществуваща система, която съответства на определението за МТС, управлявана от пазарен оператор на регулиран пазар, се дава разрешение за МТС по искане на пазарния оператор на регулирания пазар, при условие че спазва правила, еквивалентни на тези, които се изискват по настоящата директива за разрешението и функционирането на МТС, и при условие че въпросното искане е направено в осемнадесетмесечен срок след 1 ноември 2007 г.“

Член 2

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до 31 януари 2007 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 1 ноември 2007 г.

2.   Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 5 април 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 323, 20.12.2005 г., стр. 31.

(2)  Становище на Европейския парламент от 13 декември 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 10 март 2006 г.

(3)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 115.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).