11/ 44

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


32006D1208(01)


C 298/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2006 година

относно позицията, която следва да заеме Общността в рамките на Международния съвет за тропическия дървен материал по отношение на удължаването на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 година

(2006/C 298/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като има предвид, че:

(1)

Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г. беше подписано и временно прилагано от Общността с Решение 96/493/EО на Съвета (2).

(2)

Споразумението, последвало Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г., беше сключено успешно в рамките на Конференцията на Обединените нации за търговия и развитие през януари 2006 г.

(3)

Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г. остава в сила до 31 декември 2006 г., освен ако в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 3 то бъде удължено след тази дата с решение на Международния съвет за тропическия дървен материал дотогава докогато последващото споразумение влезе в сила.

(4)

Удължаването на споразумението е в интерес на Общността.

(5)

Трябва да се установи позицията на Европейската общност в Международния съвет за тропическия дървен материал,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията на Европейската общност в Международния съвет за тропическия дървен материал е да гласува за удължаването на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г. до временното или окончателното влизане в сила на последващото споразумение от 2006 г.

Член 2

Европейската общност ще се стреми да мотивира Международния съвет за тропическия дървен материал да вземе решение за ограничаване на срока на удължаване на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г. или да се приеме клауза за преразглеждане.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

E. HEINÄLUOMA


(1)  Док. 12953/06 — COM(2006)469 окончателен

(2)  ОВ L 208, 17.8.1996 г., стр. 1.