11/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

55


32006D0928


L 354/56

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2006 година

за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията

(нотифицирано под номер C(2006) 6569)

(2006/928/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално членове 37 и 38 от него,

като взе предвид становищата, изразени от държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е основан на принципа на правовата държава, общ за всички държави-членки.

(2)

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие и вътрешният пазар, създадени с Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, се основават на взаимната увереност, че административните и съдебните актове, решения и практики на всички държави-членки напълно спазват принципа на правовата държава.

(3)

Това предполага във всички държави-членки да съществува безпристрастна, независима и ефективна съдебна и административна система, която, inter alia, е подходящо подготвена за борба с корупцията.

(4)

На 1 януари 2007 г. Румъния предстои да стане член на Европейския съюз. Макар че отбелязва сериозни усилия от страна на Румъния да приключи своята подготовка за членство, Комисията идентифицира няколко оставащи проблемни въпроси в своя доклад от 26 септември 2006 г., по-специално отчетността и ефикасността на съдебната система и правоохранителните органи, в които все още е необходим по-нататъшен напредък, за да се гарантира техният капацитет за изпълнение и прилагане на мерките, приети за създаването на вътрешен пазар и на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

(5)

Член 37 от Акта за присъединяване оправомощава Комисията да предприеме подходящи мерки, в случай че има непосредствен риск Румъния да предизвика нарушение във функционирането на вътрешния пазар поради неизпълнение на поетите от нея ангажименти. Член 38 от Акта за присъединяване оправомощава Комисията да предприеме подходящи мерки, в случай че има непосредствен риск от сериозни дефицити в Румъния при транспонирането, изпълнението или прилагането на актове, приети по силата на дял VI от Договора за ЕС, и актове, приети по силата на дял IV от Договора за ЕО.

(6)

Оставащите проблемни въпроси в отчетността и ефикасността на съдебната система и правоохранителните органи налагат създаването на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията.

(7)

Ако Румъния не постигне целите по адекватен начин, Комисията може да приложи предпазни мерки въз основа на членове 37 и 38 от Акта за присъединяване, в това число суспендиране на задължението на държавите-членки, при условията, установени в Общностното право, да признават и допускат изпълнението на присъди и съдебни решения, постановени в Румъния, като например европейски заповеди за арест.

(8)

Настоящото решение не изключва приемането на предпазни мерки по всяко време въз основа на членове 36—38 от Акта за присъединяване, ако са налице условията за налагането на такива мерки.

(9)

Настоящото решение следва да бъде изменено, ако оценката на Общността посочи необходимост от коригиране на наблюдаваните цели. Настоящото решение следва да бъде отменено, когато всички цели са постигнати успешно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

До 31 март всяка година, а за първи път - в срок до 31 март 2007 г., Румъния докладва на Комисията за напредъка, направен по отношение на постигането на всяка от целите, посочени в приложението.

Комисията може по всяко време да предоставя техническа помощ посредством различни дейности и да събира и обменя информация във връзка с наблюдаваните цели. Комисията може също така по всяко време да организира експертни мисии в Румъния за тази цел. Румънските власти оказват необходимата подкрепа в този контекст.

Член 2

Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета своите коментари и констатации по отношение на доклада на Румъния за първи път през юни 2007 г.

Впоследствие Комисията докладва отново, когато е наложително, и най-малко веднъж на всеки шест месеца.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила само при условие, че Договорът за присъединяване влезе в сила, на датата на неговото влизане в сила.

Член 4

Адресати на настоящото решение са всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2006 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели, които Румъния трябва да постигне, посочени в член 1:

1.

Да осигури по-прозрачен и ефикасен съдебен процес, по-специално чрез повишаване на капацитета и отчетността на Висшия магистратски съвет. Да наблюдава и да докладва за ефекта от новия граждански процесуален кодекс и новия наказателнопроцесуален кодекс.

2.

Да създаде, както е предвидено, независима агенция, която да отговаря за проверката на активите, несъответствията и потенциалните конфликти на интереси, както и да приема актове със задължителен характер, въз основа на които могат да бъдат налагани санкции с възпиращ ефект.

3.

Като се опира на вече постигнатия напредък, да продължи провеждането на професионални и безпристрастни разследвания по твърдения за корупция на високо равнище.

4.

Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, по-специално на равнище местно управление.