03/ 78

BG

Официален вестник на Европейския съюз

147


32006D0925


L 354/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2006 година

за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на определени екипи за събиране и производство на ембриони в Канада, Нова Зеландия и Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2006) 6441)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/925/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/556/EИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия за регулиране на търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 92/452/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. за съставяне на списъци с екипите за събиране и производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (2) предвижда, че държавите-членки внасят ембриони само от трети страни, където ембрионите са събрани, преработени и съхранени от екипите за събиране на ембриони, изброени в посоченото решение.

(2)

Канада е поискала да добави нов екип за производство на ембриони към списъка по отношение на вписванията за тази страна.

(3)

Нова Зеландия е поискала да се направи изменение към името на центъра по отношение на вписванията за тази страна.

(4)

Съединените американски щати са поискали да изменят някои подробности относно определени екипи за събиране и производство на ембриони по отношение на вписванията за тази страна.

(5)

Канада, Нова Зеландия и Съединените американски щати са представили гаранции по отношение на съответствието с подходящите правила, определени в Директива 89/556/EИО и съответните екипи за събиране на ембриони, официално одобрени от ветеринарните служби на тези страни за износ за Общността.

(6)

Решение 92/452/EИО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 92/452/EИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2006/60/EО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 250, 29.8.1992 г., стр. 40. Решение, последно изменено с Решение 2006/706/EО (ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 92/452/ЕИО се изменя, както следва:

а)

въвежда се следния ред за Канада:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr. Richard Rémillard“

б)

редът за екипа за събиране на ембриони № NZEB11 за Нова Зеландия се заменя със следното:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr. Rob Courtney

Dr. William Hancock“

в)

редът за екипа за събиране на ембриони № 02TX107 E1428 за Съединените американски щати се заменя със следното:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman“

г)

редът за екипа за събиране на ембриони № 99TX104 E874 за Съединените американски щати се заменя със следното:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

д)

редът за екипа за събиране на ембриони № 96TX088 E928 за Съединените американски щати се заменя със следното:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR Normangee,

TX 77871

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

е)

редът за екипа за събиране на ембриони № 91TX012 E948 за Съединените американски щати се заменя със следното:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX78009

Dr. Sam Castleberry“