03/ 77

BG

Официален вестник на Европейския съюз

193


32006D0806


L 329/74

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2006 година

за признаване по принцип завършеността на досието, представено за подробен преглед с оглед на възможното включване на ортосулфамурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2006) 5539)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/806/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/414/ЕИО предвижда развитието на списък на Общността с активни вещества, които са разрешени за смесване с продукти за растителна защита.

(2)

Досие за активното вещество ортосулфамурон е представено от Isagro SpA на властите на Италия на 4 юли 2005 г. с искане да получат неговото включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Властите на Италия са посочили пред Комисията, че по предварително проучване се вижда, че досието за въпросното активно вещество удовлетворява изискванията за данни и информация, определени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО. Изглежда, че представеното досие също удовлетворява изискванията за данни и информация, определени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО по отношение на един продукт за растителна защита, съдържащ въпросното активно вещество. В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО досието впоследствие беше изпратено от кандидата до Комисията и други държави-членки и отнесено до Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(4)

С настоящото решение формално се потвърждава на общностно равнище, че досието по принцип се счита, че удовлетворява изискванията за данни и информация, предвидени в приложение II, както и удовлетворява изискванията, определени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО най-малко за един продукт за растителна защита, който съдържа въпросното активно вещество.

(5)

Настоящото решение не накърнява правото на Комисията да изисква кандидатът да предостави допълнителни данни или информация, с цел да изясни някои точки в досието.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Без да се накърнява член 6, параграф 4 от Директива 91/414/ЕИО, досието относно активното вещество, установено в приложението към настоящото решение, представено на Комисията и държавите-членки с оглед получаване включването на това вещество в приложение I към посочената директива, по принцип удовлетворява изискванията за данни и информация, определени в приложение II към същата директива.

Досието също удовлетворява изискванията за данни и информация, определени в приложение III към въпросната директива по отношение на един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, като се вземат предвид предложените употреби.

Член 2

Държавата-членка докладчик продължава подробното проучване на въпросното досие и докладва заключенията от нейните проучвания, придружени от препоръки относно включването или невключването на активното вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и всякакви условия, свързани с Европейската комисия, възможно най-скоро, но в рамките на период от една година от датата на публикуване на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/85/ЕО на Комисията (ОВ L 293, 24.10.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество засегнато от настоящото решение

Общо име, CIPAC идентификационен номер

Кандидат

Дата на заявление

Държава-членка докладчик

1

Ортосулфамурон

CIPAC № все още не е разпределен

Isagro SpA

4 юли 2005 г.

IT