03/ 76

BG

Официален вестник на Европейския съюз

210


32006D0750


L 302/49

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2006 година

за изменение на Решение 2005/359/ЕО относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2006) 5142)

(2006/750/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/EО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2000/29/EО дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати не могат, по принцип, да се внасят в Общността поради риска от внасяне на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, която причинява цератоцистис.

(2)

Решение 2005/359/EО на Комисията от 29 април 2005 г. за предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати (2) разрешава вноса на такива трупи с произход от Съединените щати при определени условия.

(3)

Член 3, параграф 1 от Решение 2005/359/EО предвижда разтоварване само в пристанищата, изброени в приложение II към него. Подходящо е да се добавят пристанищата Riga и Koper в списъка на пристанища в приложение II, както е поискано съответно от Латвия и Словения, и да се заличи пристанището Lauterborg, както е поискано от Франция, след консултация с другите държави-членки, както е предвидено в член 3, параграф 2 от посоченото решение.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2005/359/EО се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/EО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).

(2)  ОВ L 114, 4.5.2005 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИСТАНИЩА НА РАЗТОВАРВАНЕ

1.

Amsterdam

2.

Antwerp

3.

Århus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Copenhaga

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisbon

16.

Marseilles

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Naples

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Piraeus

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Venice

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge“