19/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

73


32006D0697


L 292/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 юни 2006 година

относно подписването на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия

(2006/697/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз и, по-специално членове 24 и 38 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е твърдо решен да подобри юридическото сътрудничество в областта на наказателното право между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия, без да се засягат разпоредбите, които защитават личната свобода.

(2)

След Решението на Съвета от 10 юли 2001 г., което упълномощава Председателството на Съвета да води преговори за сключването на Споразумения с Норвегия и Исландия за юридическо сътрудничество в областта на наказателното право на основание на членове 24 и 38 от Договора за създаване на Европейския съюз, изменено с Решение на Съвета от 19 декември 2002 г., Председателството, с помощта на Комисията, договори споразумение относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото се одобрява подписването на споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия от името на Европейския съюз, след сключването му.

Текстът на споразумението и декларациите, направени при подписване на споразумението, са приложени към настоящото решение.

Член 2

С настоящото, председателят на Съвета е оправомощен да посочи лице/лица, упълномощено/и да подпише/ат споразумението при условие на неговото сключване.

Член 3

Настоящото решение и споразумението, приложено към него, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PRÖLL