14/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

121


32006D0593


L 243/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „регионална конкурентоспособност и заетост“, за периода 2007—2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3472)

(2006/593/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 целта „регионална конкурентоспособност и заетост“ се състои в засилването на конкурентоспособността и на привлекателността на регионите.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд дават своя принос за изпълнението на целите, посочени в член 3, параграф 2, буква а) от посочения регламент. По силата на член 4, параграф 2 Кохезионният фонд също се намесва в тези региони, които не могат да се ползват от подпомагане по цел „сближаване“, но които са част от държава-членка, имаща право да се ползва от помощите на този фонд.

(3)

По силата на член 20 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 15,95 % от наличните средства на базата на бюджетните ангажименти, поети от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (по-долу наричани „Фондовете“) за периода 2007—2013 г. следва да се насочат за изпълнение на целта „регионална конкурентоспособност и заетост“, като от тях 21,14 % отиват по предназначение за преходното и специфичното подпомагане, посочено в член 8, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

Необходимо е да се пристъпи към показателно разпределение по държави-членки на средствата, които ще бъдат насочени за изпълнението на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“. В прилагане на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 това разпределение се извършва съгласно критериите и по методологията, изложени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006.

(5)

Параграф 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 определя метода за насочване на наличните средства към отделните държави-членки и региони, които имат право да се ползват от финансово подпомагане съгласно член 6 от посочения регламент.

(6)

Параграф 6, буква б) определя метода за изчисляване на размера на отпусканите средства по силата на преходното подпомагане, посочено в член 8, параграф 2 от посочения регламент.

(7)

Параграф 7 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 определят максималните нива на трансферите от фондовете за всяка отделна държава-членка.

(8)

Параграфи от 12 до 31 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 определят размерите на помощта, свързана с някои специфични случаи за периода 2007—2013 г.

(9)

По силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 0,25 % от наличните средства съгласно ангажиментите на фондовете за периода 2007—2013 г. се отделят за финансиране на техническа помощ за инициативи на Комисията. Показателното разпределение по държави-членки следва да изключва сумата, съответстваща на тази техническа помощ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Индикативните суми по държави-членки, от бюджетните кредити за поети задължения за региони, за които се допуска финансиране от структурните фондове за цел „регионална конкурентоспособност и заетост“, както се посочва в член 6 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително и допълнителните помощи, определени в приложение II към посочения регламент, са представени в таблица 1 от приложение I към настоящото решение.

Годишната разбивка по държава-членка по година за бюджетните кредити за поети задължения, които са посочени в предходния параграф, е представена в таблица 2 на приложение I към настоящото решение.

Член 2

Индикативните суми по държави-членки, от бюджетните кредити за поети задължения за преходно и специфично подпомагане от структурните фондове за постигане на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително допълнителните помощи, определени в приложение II към посочения регламент, са представени в таблица 1 от приложение II към настоящото решение.

Годишният размер на средствата, разпределени по държави-членки, отпуснати съгласно бюджетните кредити за поети задължения, посочени в предходния параграф, е представен в таблица 2 от приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Индикативно разпределение по държави-членки на бюджетни кредити за поети задължения за региони, които са в правото си да се ползват от финансиране от структурните фондове за цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 1 — Размер на целевите суми (при цени за 2004 г.)

Региони, за които се допуска подпомагане за цел „конкурентоспособност и заетост“

Допълнително финансиране съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006, по параграфи:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Total

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 2 — Годишно разпределение на бюджетни кредити (при цени за 2004 г.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Ceská republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Total

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти за региони, за които се допуска да се ползват от финансиране от структурните фондове във вид на преходно и специфично подпомагане за цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 1 — Размер на целевите суми (при цени за 2004 г.)

Региони, за които се допуска подпомагане за цел „конкурентоспособност и заетост“

Допълнително финансиране съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006, по параграфи:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Total

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 2 — Годишно разпределение на бюджетните кредити (при цени за 2004 г.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Total

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775