32006D0507Официален вестник n° L 209 , 31/07/2006 стр. 0001 - 0002
Официален вестник n° L 076 , 16/03/2007 стр. 0144 - 0145


20041014

Решение на Съвета

oт 14 октомври 2004 година

за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители

(2006/507/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1, и във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че:

(1) Стимулирането на мерки на международно равнище за разрешаване на екологични проблеми от регионално или световно значение е една от целите на Общността в политиката ѝ за опазване на околната среда, в съответствие с член 174 от Договора.

(2) През 1998 г. Съветът оправомощи Комисията да участва, от името на Общността, в преговорите за Конвенция за устойчивите органични замърсители под егидата на Програмата на ООН за опазване на околната среда. Комисията участва в тези преговори заедно с държавите-членки.

(3) Конвенцията за устойчивите органични замърсители беше приета в Стокхолм на 22 май 2001 г.

(4) Конвенцията определя рамка, базирана на принципа за предпазливост, с оглед елиминиране производството, употребата, вноса и износа на 12-те основни устойчиви органични замърсители, тяхната безопасна обработка и изхвърляне и отстраняване или намаляване емисиите на някои от неволните устойчиви органични замърсители. Освен това конвенцията определя правилата за включване на нови химични вещества в списъка на конвенцията.

(5) Общността, 15-те тогавашни държави-членки и 8 новоприсъединили се държави-членки, подписаха конвенцията по време на Конференцията на пълномощните министри, проведена в Стокхолм на 22 и 23 май 2001 г.

(6) Конвенцията е отворена за ратификация, приемане или одобрение от държави и от регионални организации за икономическа интеграция.

(7) Съгласно клаузите на Конвенцията, регионалните организации за икономическа интеграция трябва да декларират, в своя документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, рамките на своите компетенции по отношение на въпросите, уредени от конвенцията.

(8) Общността вече е приела инструменти в областта на въпросите, уредени от Конвенцията, включително и Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО [3], Регламент (EО) № 304/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно износа и вноса на опасни химични вещества [4], и Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за отстраняване на вредните полихлорирани бифеноли и полихлорирани терфеноли (PCB/PCT) [5].

(9) Конвенцията допринася за постигане на целите в политиката на Общността по опазване на околната среда. Ето защо е подходящо Комисията да одобри конвенцията колкото е възможно по-скоро.

(10) В случай когато се приема изменение в приложения А, Б или В или допълнителни приложения към конвенцията, Комисията следва да осигури неговото включване в обхвата на Регламент (ЕО) № 850/2004 или в друг съответен правен акт на Общността. Ако дадено изменение не е включено в рамките на 1 година от датата на съобщението на депозитаря за приемането на изменението, и с оглед избягване несъблюдаване, Комисията следва своевременно да уведоми депозитаря,

РЕШИ:

Член 1

Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, наричана по-долу "Конвенцията", се одобрява от страна на Общността.

Текстът на Конвенцията е приложен към това решение.

Член 2

1. Когато дадено изменение в приложения А, Б или В, или в допълнителни приложения към конвенцията, не е въведено в приложенията към Регламент (ЕО) № 850/2004, или в друг съответен правен акт на Общността, в рамките на 1 година от датата на съобщението на депозитаря за приемането на изменението Комисията уведомява депозитаря в съответствие с разпоредбите на член 22 от Конвенцията.

2. Когато дадено изменение в приложения А, Б или В, или допълнителни приложения към конвенцията, е въведено след уведомлението, както е посочено в параграф 1, Комисията следва незабавно да оттегли уведомлението.

Член 3

1. Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лице/лица, упълномощено/и да депозира/ат документа за одобрение от името на Европейската общност пред Генералния секретар на ООН в съответствие с член 25, параграф 1 от Конвенцията.

2. Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лице/лица, упълномощено/ни да депозира/ат, от името на Европейската общност, декларация за компетенциите, посочена в приложения към настоящото решение, в съответствие с член 25, параграф 3 от Конвенцията.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2004 година.

За Съвета

Председател

P. Van Geel

[1] ОВ C 87 E, 7.4.2004 г., стр. 495.

[2] ОВ C 32, 5.2.2004 г., стр. 45.

[3] ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

[4] ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 777/2006 на Комисията (ОВ L 136, 24.5.2006 г., стр. 3).

[5] ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

--------------------------------------------------