03/ 74

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32006D0506


L 199/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2006 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно определени защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца от подтип H5N1 по домашните птици в Общността

(нотифицирано под номер C(2006) 3257)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/506/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими за търговията в Общността с определени живи животни и продукти, с цел доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (3), и по-специално, член 66, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

След избухване на зараза с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в стадо от домашни птици на нейна територия Унгария предприе необходимите мерки, както е предвидено в Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно определени защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици от Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (4).

(2)

В светлината на по-нататъшното развитие на епидемиологичната обстановка в Унгария е необходимо да бъде удължен срокът на мерките, установени за областите А и Б в съответствие с член 4, параграф 4, буква б), iii) от Решение 2006/415/ЕО.

(3)

Дания нотифицира Комисията, че всички контролни мерки във връзка с избухване на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в двора на стопанство за отглеждане на домашни птици са били преустановени към 30 юни 2006 г. и в тази връзка мерките, установени в съответствие с член 4, параграф 2 от посоченото решение, за областите А и Б, повече не са необходими.

(4)

В тази връзка необходимо е да се изменят съответно части А и Б от приложението към Решение 2006/415/ЕО.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33, поправена в ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Установява се област А в съответствие с член 4, параграф 2:

Код на страната по ISO

Държава-членка

Област А

Дата до прилагане на член 4, параграф 4, буква б)

Код (ако има)

Наименование

HU

УНГАРИЯ

 

В окръг Bács-Kiskun общините:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006 г.

 

В окръг Csongrád общините:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006 г.

ЧАСТ Б

Установява се област Б в съответствие с член 4, параграф 2:

Код на страната по ISO

Държава-членка

Област Б

Дата до прилагане на член 4, параграф 4, буква б)

Код (ако има)

Наименование

HU

УНГАРИЯ

ADNS

Окръзите:

31.8.2006г.“

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD