03/ 73

BG

Официален вестник на Европейския съюз

230


32006D0464


L 183/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2006 година

за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(нотифицирано под номер С(2006) 2881)

(2006/464/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, трето изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 2000/29/ЕО, когато една държава-членка счита, че е налице опасност от внасяне и разпространение на нейна територия на вреден организъм, който не е включен в приложение I или в приложение II към цитираната директива, тя може временно да предприеме всякакви допълнителни мерки, за да се предпази от тази опасност.

(2)

Поради наличието на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu в Китай, Корея, Япония, САЩ и в една ограничена зона на Общността Франция, на 14 март 2005 г., уведоми останалите държави-членки и Комисията за мерките, които е предприела на 16 февруари 2005 г., с цел да предпази територията си от опасността от внасяне на този организъм.

(3)

На 29 юни 2005 г. Словения уведоми държавите-членки и Комисията за допълнителните мерки, които е трябвало да предприеме на 24 юни 2005 г. вследствие появата на нейна територия на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, с цел да избегне повторно внасяне, както и разпространението на същия организъм.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu не фигурира в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО. Въпреки това, според направената оценка на санитарния риск въз основа на ограничената налична научна информация, този организъм би могъл да бъде един от най-опасните вредители за кестена (Castanea Mill.), който е в състояние да наруши до голяма степен добива и качеството на кестените, а дори и да разруши дърветата. Кестените често се засаждат в т.нар. „маргинални“ земи в хълмисти или планински зони. Щетите, причинени от разпространението на вредителя в тези зони, биха могли да забавят в значителна степен добива на кестени, предназначени за консумация от хората, и така да доведат до отрицателни последици за икономиката и околната среда.

(5)

Следователно трябва да се приемат временни мерки срещу внасянето и разпространението в Общността на този вреден организъм.

(6)

От значение е мерките, предвидени в настоящото решение, да се прилагат при внасяне или разпространение на същия организъм, при добив и движения на растенията Castanea в рамките на Общността, в борбата срещу организма и при изследване на продължителното присъствие или отсъствие на този вреден организъм в държавите-членки.

(7)

Резултатите от тези мерки следва редовно да бъдат предмет на оценка през 2006, 2007 и 2008 г., по-специално въз основа на информация, предоставяна от държавите-членки. Ще бъдат набелязани и други евентуални мерки в светлината на резултатите от тази оценка.

(8)

От значение е държавите-членки да адаптират, при необходимост, своето законодателство, за да го приведат в съответствие с настоящото решение.

(9)

Резултатите от приетите мерки ще бъдат преразгледани до 1 февруари 2008 г.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дефиниция

За целите на настоящото решение „растения“ означава растения или части от растения от вида Castanea Mill., предназначени за засаждане, без плодовете и семената.

Член 2

Мерки за борба срещу Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Налице е основание да бъде забранено внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, наричан по-долу „организма“.

Член 3

Внос на растения

Вносът на растения в Общността е разрешен само ако:

а)

са спазени мерките, определени в точка 1 от приложение I, и

б)

в момента на техния внос в Общността те са предмет на контрол, чиято цел е да установи присъствие на организма, в съответствие с член 13а, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО, и ако са обявени за незасегнати от него.

Член 4

Движение на растения в Общността

Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 3, точка а) и на приложение II, част II, растенията с произход от Общността или внесени в Общността, в съответствие с член 3 от настоящото решение, могат да бъдат премествани извън мястото им на добив в Общността, включително и от магазини за градинарски стоки, при необходимост, единствено ако се спазват условията, посочени в приложение I, точка 2.

Член 5

Разследване и уведомяване

1.   Държавите-членки предприемат всяка година официални разследвания, чиято цел е да установят присъствието на организма или да намерят доказателства за зараза, причинена от организма на тяхна територия.

Без да се засяга член 16, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО, резултатите от разследванията се предоставят на Комисията и на другите държави-членки преди 31 декември всяка година.

2.   Компетентните официални органи се уведомяват за всяко подозрение за присъствие или за доказано присъствие на организма

3.

а)

Държавите-членки могат да изискат движенията на растения към или на тяхна територия да бъдат проследени, което може да включва задължение за деклариране на движенията от страна на съответното отговорно лице пред компетентните официални органи.

б)

Държавите-членки могат да наложат на лицата, които са отговорни за дадено насаждение, задължение за деклариране на насаждението пред компетентните официални органи.

Член 6

Установяване на обособени зони

Когато резултатите от разследванията, посочени в член 5, параграф 1, или уведомлението, посочено в член 5, параграф 2, потвърдят присъствието на организма в дадена зона или когато неговото присъствие бъде установено чрез други средства, държавите-членки установяват обособени зони и предприемат официалните мерки, посочени съответно в приложение II, точки I и II.

Член 7

Съответствие

При необходимост държавите-членки изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу вноса и разпространението на организма, така че тези мерки да бъдат приведени в съответствие с настоящото решение, за което уведомяват незабавно Комисията.

Член 8

Преразглеждане

Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно на 1 февруари 2008 г.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/ЕО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 3 И 4 ОТ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

1.   Мерки (Сертификати)

Без да се засяга член 5, параграф 3, точка а) от настоящото решение и без да се накърняват част А, точка 2 от приложение III и част А, глава I, точки 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 и 40 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО, растенията с произход от трети страни трябва да бъдат със сертификат, посочен в член 13, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО, който удостоверява в рубриката „Допълнителна декларация“:

а)

че растенията са били отглеждани постоянно в места на добив, разположени в страни, незасегнати от организма; или

б)

че растенията са били отглеждани постоянно в места на добив, разположени в зона без фитосанитарен риск, зона, установена от компетентната национална фитосанитарна служба на страната по произход, в съответствие с международните норми за фитосанитарни мерки, и която, в рубриката „Място на произход“, носи името на зона без фитосанитарен риск.

2.   Условия, отнасящи се до движенията

Без да се засягат член 5, параграф 3, точка а) и част II от приложение II към настоящото решение и без да се накърняват част А, глава II, точка 7 от приложение IV и част А, глава I, точка 2.1 от приложение V към Директива 2000/29/ЕО, всички растения, независимо дали са с произход от Общността, или са били внесени в Общността, в съответствие с член 3 от настоящото решение, могат да бъдат премествани извън мястото им на добив в държава-членка, включително и от магазини за градинарски стоки, при необходимост, единствено ако имат паспорт, който е изготвен и издаден в съответствие с разпоредбите от Директива 92/105/ЕИО на Комисията (1) и ако:

а)

растенията с произход от същото място на добив са били отглеждани постоянно или от техния внос в Общността в място на добив, разположено в държава-членка, в която организмът не съществува; или

б)

растенията с произход от същото място на добив са били отглеждани постоянно или от техния внос в Общността в място на добив, разположено в зона без фитосанитарен риск, зона, установена от компетентната национална служба в дадена държава-членка, в съответствие с международните норми за фитосанитарни мерки.


(1)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2005/17/ЕО (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6 ОТ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

I.   Установяване на обособени зони

1.

Обособените зони, посочени в член 6, се състоят от следните части:

а)

заразена зона, в която присъствието на организма е било потвърдено и която обхваща всички растения със симптоми, причинени от организма, а при необходимост и всички растения, които принадлежат към една и съща партида в момента на засаждането;

б)

фокусна зона на разстояние най-малко 5 km от заразената зона, и

в)

буферна зона на разстояние най-малко 10 km от фокусната зона.

Когато няколко буферни зони се преплитат или са географски близо една до друга, следва да се обособи една по-широка зона, която включва съответните обособени зони и зоните, които ги разделят.

2.

Точното обособяване на зоните, посочени в параграф 1, се основава на солидна научна основа, на биологията на организма, на нивото на заразяване, на годишния сезон и на начина на разпределение, специфичен за растенията в съответната държава-членка.

3.

Ако присъствието на организма се потвърди извън заразената зона, обособяването на зоните съответно се изменя.

4.

Ако, въз основа на годишните изследвания, посочени в член 5, параграф 1, не е установено присъствие на организма в никоя от обособените зони в продължение на три години, тези зони престават да съществуват и мерките, посочени в част II от настоящoто приложение, вече не са необходими.

5.

Държавите-членки уведомяват незабавно другите държави-членки и Комисията за географското положение на зоните, посочени в параграф 1, и предоставят карти в съответния мащаб. Те уточняват също така вида на взетите мерки, с цел да изкоренят организма или да попречат на неговото разпространение.

II.   Мерки, предприети в обособените зони

Официалните мерки, посочени в член 6, които трябва да се вземат в обособените зони, включват най-малко:

забрана за всякакво движение на растения извън или в обособените зони,

в случаите на потвърдено присъствие на организма върху растенията от дадено място на добив, адекватни мерки с цел изкореняване на вредния организъм, което най-малко включва унищожаване на заразените растения, на всички растения със симптоми, причинени от организма, а при необходимост на всички растения, които са част от една и съща партида в момента на засаждането, както и контрол на присъствието на организма чрез съответни контролни действия по време на периода, когато е възможно присъствие на шикалка, обитавана от организма.