03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

86


32006D0241


L 088/63

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар

(нотифицирано под номер C(2006) 888)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/241/EO)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 97/517/ЕО на Комисията от 1 август 1997 г. относно някои защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар (2) беше съществено изменено (3). Поради нуждата от яснота и последователност посоченото решение следва да бъде кодифицирано.

(2)

Инспекциите от страна на Общността в Мадагаскар установиха, че са налице сериозни несъответствия във връзка с инфраструктурата и хигиената в месопреработвателните предприятия, както и че няма достатъчно гаранции за ефективността на контрола, осъществяван от компетентните органи. Управлението на ветеринарното здраве в Мадагаскар показва сериозни несъответствия и неприлагане на правилата на Общността. Съществува потенциален риск за общественото здраве по отношение на продукцията и преработката на животински продукти, с изключение на рибните продукти с произход от тази страна.

(3)

Вносът на продукти с животински произход от Мадагаскар, с изключение на вноса на рибни продукти, не може да бъде разрешен до момента, до който не бъде гарантирано, че не съществуват повече рискове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение следва да бъде прилагано за продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар.

Член 2

Държавите-членки следва да забранят вноса на продуктите, отбелязани в член 1.

Член 3

Решение 97/517/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Регламент (EO) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 214, 6.8.1997 г., стр. 54. Решение, изменено с Решение 97/553/ЕО (ОВ L 228, 19.8.1997 г., стр. 31).

(3)  Виж приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененото решение и неговото изменение

Решение 97/517/ЕО на Комисията (ОВ L 214, 6.8.1997 г., стр. 54).

 

Решение 97/553/ЕО на Комисията (ОВ L 228, 19.8.1997 г., стр. 31).

Само във връзка с препратка към Решение 97/517/ЕО в член 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Решение 97/517/ЕО

Настоящото решение

член 1

член 1

член 2, първи параграф

член 2

член 2, първи параграф

член 3

член 3

член 4

член 5

член 4

приложение I

приложение II