03/ 69

BG

Официален вестник на Европейския съюз

155


32006D0064


L 032/91

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2006 година

за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените зони във връзка с болестта син език в Испания и Португалия

(нотифицирано под номер С(2006) 180)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/64/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. относно установяването на специфични разпоредби за контрол и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 8, параграф 2, буква г), член 8, параграф 3 и член 19, трети параграф от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/75/ЕО установява контролни мерки за борба с болестта син език в Общността, включително създаване на зони за защита и надзорни зони, както и забрана животните да напускат тези зони.

(2)

Решение 2005/393/ЕО на Комисията от 23 май 2005 г. относно защитните зони и надзорни зони във връзка с болестта син език и условията за движение навън от и през такива зони (2) предвижда демаркация на глобалните географски зони, където държавите-членки трябва да установят зони за защита и надзор (ограничените зони) във връзка с болестта син език.

(3)

Испания и Португалия информираха Комисията, че вирус от серотип 4 е открит като циркулиращ в редица периферни район на ограничената зона Д.

(4)

Следователно тези ограничени зони следва да бъдат разширени, като се вземат предвид наличните данни относно екология на разпространителя на вируса и развитието на неговата сезонна дейност.

(5)

Решение 2005/393/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2005/393/ЕО списъците с ограничените зони в зона Д, които се отнасят за Испания и Португалия, се заменят със следния текст:

„Испания:

провинции Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo и Ciudad Real

провинция Jaen (Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda)

провинция Avila (Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada)

провинция Salamanca (Bejar, Ciudad Rodrigo и Sequeros)

провинция Madrid (Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero и San Martin de Valdeiglesias)“

„Португалия:

Регионална дирекция за селско стопанство на Algarve: всички concelhos

Регионална дирекция за селско стопанство на Alentejo: всички concelhos

Регионална дирекция за селско стопанство на Ribatejo e Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes и Sardoal.

Регионална дирекция за селско стопанство на Beira, вътрешна част: concelhos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-nova, Vila Velha de Rodao и Mação.“

Член 2

Настоящото решение се прилага от 7 февруари 2006 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 130, 24.5.2005 г., стр. 22. Решение, изменено с Решение 2005/828/EО (ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 37).