11/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

196


32005R1949


L 312/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1949/2005 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1917/2000 по отношение на конкретни движения и изключване на търговията, свързана с сделки за ремонтни дейности

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиката за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и страни, които не са членки (1), и по-специално член 4, параграф 1, член 6, параграф 2, член 9, параграф 1, член 10, параграф 4 и член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1917/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. установяващ някои разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета по отношение на външнотърговската статистика (2) определя елементите на данните, които трябва да се събират за статистиката за външната търговия, изброява стоките и движенията, които следва да бъдат освободени от такси или за които са необходими специални разпоредби, по методически причини.

(2)

Когато е необходимо, следва да се прилагат общи дефиниции и концепции по отношение на данните, засягащи съответно търговията със стоки между държавите-членки и търговията със стоки със страни, които не са членки. Тъй като Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (3) ревизира рамката за изготвяне на статистика на Общността относно търговията със стоки между държавите-членки, се наложи да се адаптира съответно правилникът за изпълнение, засягащ статистиката относно търговията със стоки на Общността и нейните държави-членки със страни, които не са членки.

(3)

Според международни препоръки и действащите разпоредби относно статистиката на Общността, свързани с търговията със стоки между държавите-членки, стоките които се ремонтират, трябва да бъдат изключени от статистиката на търговията със стоки. Следователно, наред с това е необходимо стоките, които се ремонтират, да бъдат изключени и от статистиката на Общността за търговия със стоки със страни нечленки.

(4)

За да се гарантира съвместимост на информацията относно специфични стоки, търгувани в рамките на Общността и такива, които се търгуват със страни, които не са членки, трябва да се направят корекции спрямо разпоредби за промишлени съоръжения, плавателни съдове и летателни средства, запаси и доставки за кораби и летателни средства, шахматни пратки, крайбрежни инсталации, космически кораби, електрически, газови и морски продукти.

(5)

Следва да се предвидят допълнителни спецификации за стоки, които са обект на временна употреба, за да се хармонизира начинът, по който тези стоки се изключват от статистиката на Общността относно търговията със стоки със страни, които не са членки.

(6)

Системата за кодиране, служеща за описание на характера на сделката, следва да се приравни към разпоредбите, приложими в рамките на статистиката за търговията със стоки между държавите-членки.

(7)

Регламент (ЕО) № 1917/2000 следва поради това да се измени съответно.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по статистика относно търговията със стоки с трети страни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕО) № 1917/2000 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

В съответствие с член 6, параграф 2 от основния регламент, статистиката за външната търговия, която се предава на Комисията, не включва стоки:

допуснати до свободно обращение, след като са били подложени на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол,

съдържащи се в списъка на изключванията, формулиран в приложение 1.“

2.

В член 15, параграф 2 се добавя следната буква м):

„м)

Електричество и газ.“

3.

В член 16 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Държавите-членки могат да приложат опростена процедура за деклариране с цел регистриране на износа на цялостно промишлено съоръжение.

3.   Опростената процедура може да се прилага само за износ на цялостни промишлени съоръжения, общата статистическа стойност на всяка от които превишава 3 милиона евро, освен ако това не са цялостни промишлени съоръжения за повторна употреба; в този случай държавите-членки уведомяват Комисията за използваните критерии.

Статистическата стойност на промишлено съоръжение се изчислява с добавяне на статистическите стойности на съставните му части и статистическите стойности на стоките, предвидени във втората алинея от параграф 1.“

4.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

1.   По смисъла на настоящата глава съставните части, попадащи в рамките на определена глава от Комбинираната номенклатура, се класифицират по съответната подпозиция за цялостното промишлено съоръжение от глава 98 от тази номенклатура.

2.   Ако държавите-членки не допускат опростена процедура за деклариране с цел регистриране на съставните части на цялостно промишлено съоръжение под подпозициите, предвидени в глава 98, стоките се класифицират под съответните подпозиции така, както е предвидено в другите глави от Комбинираната номенклатура.“

5.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

В съгласие с Комбинираната номенклатура, кодовите номера на подпозициите за комплектното промишлено съоръжение се съставят в съответствие със следните правила:

а)

кодът включва осем цифри;

б)

първите четири цифри са 9880;

в)

петата и шестата цифра отговарят на главата от Комбинираната номенклатура, към която спадат стоките от съставната част;

г)

седмата и осмата цифра са 0.“

6.

Член 19, параграф 3 се заличава.

7.

Член 20 се изменя, както следва:

а)

буква в) се заменя със следното:

„в)

„собственост на плавателен съд или летателно средство“ означава фактът на регистрация на физическо или юридическо лице като собственик на съд или летателно средство.“;

б)

буква г) се заличава.

8.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

1.   Статистиката за външната търговия, която се предава на Комисията, обхваща следните сделки:

а)

прехвърляне на собственост върху плавателен съд или летателно средство от физическо или юридическо лице, установено в страна не-членка, на физическо или юридическо лице, установено в докладващата държава-членка и регистрирано в националния регистър за кораби и летателни средства; тази сделка се третира като внос;

б)

прехвърляне на собственост на плавателен съд или летателно средство от физическо или юридическо лице, установено в докладващата държава-членка и регистрирано в националния регистър за кораби и летателни средства на физическо или юридическо лице, установено в страна не-членка; тази сделка се третира като износ;

в)

влизането на плавателен съд или летателно средство в статистическата територия на Общността или напускане на статистическата територия на Общността поради операции с оглед на или след обработка по договор.

По смисъла на буква б), износът се регистрира в държавата-членка на построяване, ако плавателният съд или летателното средство са нови.

По смисъла на буква в), под „обработка“ се разбира, че покрива само операции, целящи създаването на нов или действително усъвършенстван плавателен съд или летателно средство.

2.   Статистиката относно сделките, предвидени в параграф 1, която държавите-членки предават на Комисията, включва следните данни:

а)

кода, отговарящ на подраздела от Комбинираната номенклатура;

б)

статистическата процедура;

в)

страната партньор, а именно:

ако става въпрос за сделки, предвидени в параграф 1, буква а) — страната на построяване на плавателния съд, ако плавателният съд или летателното средство са нови; в другите случаи — страната, която не е член, в която е установено физическото или юридическото лице, прехвърлящо собствеността на плавателния съд или летателното средство;

ако става въпрос за сделки, предвидени в параграф 1, буква б) — страната, която не е член, в която е установено физическото или юридическото лице, на което се прехвърля собствеността на плавателния съд или летателното средство;

ако става въпрос за сделки, предвидени в параграф 1, буква в) — страната на изпращане, която не е член, за плавателни съдове и летателни средства, влизащи в статистическата територия на Общността, и страната на местоназначение за плавателни съдове и летателни средства, напускащи статистическата територия на Общността;

г)

количеството, като брой единици и във всякакви други допълнителни единици, определени в Комбинираната номенклатура за плавателни съдове и количеството в нетна маса и в допълнителни единици — за летателни средства;

д)

статистическата стойност, означаваща общата сума, която би била фактурирана, ако става въпрос за продажба или покупка на целия плавателен съд или цялото летателно средство, след изключване на всякакви разходи за транспорт и застраховки.

3.   Референтният период е месецът, през който или се осъществява прехвърляне на собствеността — в случая, цитиран в параграф 1, буква а) или в параграф 1, буква б), или през който се осъществява движението — ако става въпрос за сделки, предвидени в параграф 1, буква в).“

9.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Националните власти трябва да имат достъп до източниците на данни, в допълнение към предвидените в член 7 от Регламент (ЕО) № 1172/1995, включително достъп до информация, съдържаща се в националните регистри за кораби и летателни средства, които може да бъдат необходими при идентифициране на прехвърлянето на собствеността на тези стоки.“

10.

В член 24, параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

кодът на страната на страната партньор или опростеният код QS,“.

11.

Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

По смисъла на настоящата глава, „шахматни пратки“ означава внос или износ на компоненти на комплектни стоки в несглобено или сглобено състояние при няколко доставки, по търговски или свързани с транспорта причини.“

12.

Член 29, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Месечните статистически данни, обхващащи сделките, цитирани в параграф 1, които се предават на Комисията от държавите-членки, включват следните данни:

а)

кодът, отговарящ на подразделението на Комбинираната номенклатура;

б)

кодът на страната на страната партньор или опростеният код QW;

в)

статистическата процедура;

г)

количеството в нетна маса;

д)

статистическата стойност.

По смисъла на буква а) за стоки, предназначени за оператори на офшорна инсталация или за работата на двигатели, машини или друго оборудване за офшорна инсталация, се използват следните опростени кодове:

9931 24 00: стоки глави 1 до 24 от КН;

9931 27 00: стоки от глава 27 от КН;

9931 99 00: стоки, класифицирани на друго място.

Без да се накърняват митническите регламенти, когато се отнася за стоки, идващи от или предназначени за инсталации, „страната партньор“, цитирана в буква б) се разбира, че е страната, в която е установено физическото или юридическо лице, което отговаря за търговската употреба на съответната инсталация.“

13.

Член 31 се заменя със следното:

„Член 31

1.   На Комисията се предава статистика относно търговията със страни, които не са членки на Общността, която обхваща следното:

а)

влизането на космическо летателно средство в статистическата територия на Общността или напускането на статистическата територия на Общността поради операции с цел на или последващи преработка по договор;

б)

стартиране в космоса на космическо летателно средство, което е било обект на прехвърляне на собствеността между физическо или юридическо лице, установено в страна, която не е членка на Общността, и физическо или юридическо лице, установено в държава-членка;

в)

стартиране в космоса на космическо летателно средство, което е било обект на прехвърляне на собствеността между физическо или юридическо лице, установено в държава-членка и физическо или юридическо лице, установено в страна, която не е членка на Общността.

Операциите, посочени в буква б), се регистрират като внос в държавата-членка, в която е установен новият собственик.

Операцията, цитирана в буква в), се регистрира като износ от държавата-членка на построяване на готовото космическо летателно средство.

По смисъла на настоящия параграф, „преработка“ се смята, че обхваща само операции, които имат за цел създаването на нов или на действително усъвършенстван космически кораб.

2.   Месечните статистически данни за операциите, цитирани в параграф 1, които държавите-членки предават на Комисията, включват следните данни:

а)

кодът, който съответства на подраздела на Комбинираната номенклатура;

б)

кодът на страната партньор;

в)

статистическата процедура;

г)

количеството в нетна маса и в допълнителни единици;

д)

статистическата стойност като стойност на космическото летателно средство „франко завод“, в съгласие със условията на доставка, цитирани в приложение III към настоящия регламент.

По смисъла на буква б), „страната партньор“ се определя съгласно следните критерии:

за операциите, цитирани в параграф 1, буква а) „страната-партньор“ означава страната, която не е членка на Общността, на произход за космическото летателно средство, което влиза в статистическата територия на Общността, и страната на местоназначение за космическото летателно средство, напускащо статистическата територия на Общността;

за операциите, цитирани в параграф 1, буква б) „страната партньор“ означава страната на построяване на готовото космическо летателно средство;

за операциите, цитирани в параграф 1, буква в) „страната партньор“ означава страната, в която е установено физическото или юридическо лице, на което се прехвърля собствеността на космическото летателно средство.

3.   Референтният период е месецът, през който се е осъществило или движението, когато се отнася за операции, цитирани в параграф 1, буква а), или през който се осъществява прехвърлянето на собствеността, ако става въпрос за операции, цитирани в параграф 1, букви б) и в).“

14.

В дял II след член 31 се добавят следните глави 9 и 10:

„ГЛАВА 9

Електричество и газ

Член 31а

В допълнение към източниците на данни, определени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1172/95, националните органи могат да поискат релевантната информация за мониторинга на търговските потоци за електричество и газ между докладващата държава-членка и страните, които не са членки на Общността да се предоставя директно от операторите, установени в докладващата държава-членка, която притежава или експлоатира националната мрежа за предаване на електричество и газ.

ГЛАВА 10

Морски продукти

Член 31б

1.   По смисъла на настоящия член „морски продукти“ означава рибни продукти, минерали, трофеи и всички други продукти, които все още не са разтоварени от морските съдове.

2.   Статистиката за външната търговия, която се предава на Комисията, включва следните сделки:

а)

разтоварването на морските продукти на пристанищата на докладващата държава-членка, или тяхното придобиване от плавателни съдове, регистрирани в държава-членка от плавателни съдове, регистрирани в страна, която не е членка на Общността, като тези сделки се разглеждат като внос;

б)

разтоварването на морските продукти на пристанищата на страна, която не е членка на Общността от плавателни съдове, регистрирани в докладващата държава-членка, или тяхното придобиване от плавателни съдове, регистрирани в страна, която не е член от плавателни съдове, регистрирани в държава-членка, като тези сделки се третират като износ;

3.   Месечните статистически данни за операциите, цитирани в параграф 2, които държавите-членки предават на Комисията, включват данни за следното:

а)

кодът, който съответства на подраздела от Комбинираната номенклатура;

б)

кодът на страната-партньор, а именно:

за внос, страната, която не е членка на Общността, в която е регистриран плавателният съд, уловил морския продукт;

за износ, страната, която не е членка на Общността, в която е разтоварен плавателният съд, или е регистриран плавателният съд, придобил морския продукт;

в)

статистическата процедура;

г)

количеството в нетна маса;

д)

статистическата стойност.

4.   Националните власти имат достъп до източниците на данни, в допълнение към онези, определени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1172/1995, включително достъп до информация относно декларациите на националните регистрирани плавателни съдове по отношение на морските продукти, разтоварени в страни, които не са членки на Общността.“

15.

Приложения I и II се заменят с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2005 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1917/2000 се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Данни не се събират за следните стоки:

а)

платежни средства, които са законни платежни средства, и ценни книжа;

б)

монетарно злато;

в)

аварийна помощ за бедствени райони;

г)

поради дипломатически или подобен характер на планираната им употреба;

1.

стоки, спрямо които действа дипломатически, консулски или подобен имунитет;

2.

подаръци за държавен глава или за членове на правителството или парламента;

3.

предмети, които се разпространяват в рамките на административна взаимопомощ;

д)

при условие че не са предмет на търговска сделка:

1.

ордени, почетни отличия и награди, възпоменателни значки и медали;

2.

пътническо оборудване, провизии и други предмети, включително спортно оборудване предназначено за лична употреба или за потребление, което придружава, предшества или следва пътника;

3.

сватбени премени, предмети във връзка с преместването на дом, или наследствени вещи;

4.

ковчези, погребални урни, декоративни погребални артикули и предмети за поддържане на гробове и погребални паметници;

5.

печатни рекламни материали, инструкции за употреба, ценови листи и други рекламни предмети;

6.

стоки, станали неупотребяеми, или които не могат да бъдат използвани за промишлени цели;

7.

баласт;

8.

пощенски марки;

9.

фармацевтични продукти, използвани за международни спортни събития;

е)

продукти, използвани като част от изключителни общи мерки за защита на лица или на околната среда;

ж)

стоки, които са предмет на нетърговски трафик между лица, живеещи в граничните зони, определени от държавите-членки (трафик по границата); продукти, получени от земеделски производители в имоти, намиращи се извън, но в съседство със статистическата територия, в рамките на която е основното им предприятие;

з)

при условие че търговията е временна, стоките внесени и изнесени за ремонт на транспортни средства, контейнери и свързано с тях транспортно оборудване, но които не са съгласно договорености за обработка, както и части, заменени през време на ремонтите;

и)

стоки, изнесени за национални въоръжени сили, позиционирани извън статистическата територия, както и внесени стоки, които са били превозени извън статистическата територия от национални въоръжени сили, както и стоки, придобити или изхвърлени на статистическата територия на държава-членка от чужди въоръжени сили, позиционирани там;

й)

стоки, използвани като носители на информация, като например гъвкави дискове, компютърни платки, филми, планове, аудио и видеоленти, както и компактни дискове, които се търгуват с цел предоставяне на информация, разработени са по поръчка на конкретен клиент или ако не са предмет на търговска сделка, както и стоки, които допълват предишна доставка, напр. актуализация и за която не се прави фактура за получателя;

к)

спътникови пускови системи;

при износ и внос в очакване на пускането им в космоса;

по времето на пускането им в космоса;

л)

стоки за и след ремонта на вградени заменени части. Ремонтът включва възстановяването на стоките до първоначалната им функция или състояние. Целта на операцията е просто да се поддържа добра работна изправност; това може да включва известна реконструкция или усъвършенстване, но по никакъв начин не променя характера на стоката;

м)

стоки за и след временна употреба, при условие че са спазени всички следващи състояния:

1.

не се планира или извършва никаква обработка;

2.

очакваната продължителност на временната употреба не е по-дълга от 24 месеца.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на сделките, предвидени в член 13, параграф 2

А

Б

1.

Сделки с действително или планирано прехвърляне на собственост срещу компенсация (финансова или друга) (с изключение на сделките, цитирани под 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1.

Незабавно/покупка/продажба (2)

2.

Доставка за продажба при одобрение или след изпитание — за пратка или с посредничеството на комисионер

3.

Бартерна търговия (компенсация в стоки)

4.

Лична покупка от пътешественици

5.

Финансов лизинг (покупка на разсрочено плащане) (3)

2.

Връщане на стоки след регистрация на първоначалната сделка по код 1 (4); безплатна замяна на стоки (4)

1.

Връщане на стоки

2.

Замяна на върнати стоки

3.

Замяна (напр. под гаранция) на невърнати стоки

3.

Сделки (не временно) с прехвърляне на собствеността, но без компенсация (финансова или друга)

1.

Стоки, доставени съгласно програми за помощи, задействани или финансирани отчасти или изцяло от Европейската общност

2.

Други общи доставки на държавна помощ

3.

Други доставки на помощи (лица, неправителствени организации)

4.

Други

4.

Операции с оглед преработка по договор (5)(с изключение на регистрираните съгласно 7)

 (8)

5.

Операции след преработка по договор (5)(с изключение на регистрираните съгласно 7)

 (8)

6.

Особени сделки, кодирани за национални цели (6)

 (8)

7.

Операции по съвместни отбранителни проекти или други съвместни междуправителствени производствени програми (напр. Ербъс)

 (8)

8.

Доставка на строителни материали и оборудване за работи, които са част от генерален договор за строителство или инженеринг (7)

 (8)

9.

Други сделки

 (8)


(1)  Този пункт включва основната част от износа и вноса, т.е. сделки, по отношение на които:

собствеността се прехвърля от постоянно пребиваващ на пребиваващ без постоянно местожителство, и

извършва се или ще се извърши плащане или компенсация в стоки.

Отбележете, че това се отнася и за движения между единици, принадлежащи на същото предприятие или на същата група предприятия, и за движение към/от централни разпределителни депа, освен ако не се извършва плащане или друга компенсация (в противен случай те се включват в код 3).

(2)  Включително резервни части и други замени срещу плащане.

(3)  Включително финансов лизинг: вноските за лизинга се изчисляват по такъв начин, че да покрият цялата или практически цялата стойност на стоките. Рисковете и възнагражденията за собствеността се прехвърлят на получателя на лизинга. В края на договора последният става законен собственик на стоките.

(4)  Пратки за връщане и замяна на стоки, регистрирани първоначално под точки 3 до 9 от колона А, се регистрират под съответните точки.

(5)  Обработката включва операции (трансформация, изграждане, монтиране, усъвършенстване, подновяване, …) с цел създаване на нова или действително усъвършенствана единица. Това не включва задължително промяна в класификацията на продукта. Дейностите по обработка за сметка на обработващия не се включват в този пункт и следва да се регистрират под точка 1 от колона А.

Стоките за или след обработка трябва да се регистрират като внос и износ.

Ремонтът обаче не се регистрира под тази позиция. Ремонтът води до възстановяване на стоки до първоначалната им функция или състояние. Целта на операцията е просто да се поддържат стоките в работна готовност; това може да включва известно реконструиране или усъвършенствания, но в никакъв случай не променя характера на стоките.

Стоките за и след ремонт се изключват от външната статистика, виж приложение I, буква л).

(6)  Сделките, регистрирани под тази позиция, биха могли да бъдат напр. сделки, които не включват прехвърляне на собственост, напр. ремонт, наемане, заем, оперативен лизинг и други временна употреба, с изключение на обработка по договор (доставка или връщане). Сделките, регистрирани с този код, не се съобщават на Комисията.

(7)  Сделките, регистрирани под точка 8 от колона А, включват стоки, които не се фактурират отделно, но за които се прави проста фактура, покриваща общата стойност на работите. Ако това не е така, сделките се регистрират под пункт 1.

(8)  Кодовите номера за национални цели могат да се събират в колона Б, при условие че на Комисията се предават само кодовите номера от колона А.