02/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17


32005R1946


L 312/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1946/2005 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2000 за въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе преди вид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе пред вид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на действие на Регламент (ЕО) № 2007/2000 (1) изтича на 31 декември 2005 г.

(2)

Тъй като споразуменията за стабилизиране и асоцииране все още не са сключени с всички страни от Западните Балкани, е необходимо да се продължи срокът на действие на Регламент (ЕО) № 2007/2000.

(3)

По-нататъшното отваряне на пазарите би трябвало да подпомогне процеса на политическа и икономическа стабилизация на региона, без да предизвика отрицателни последици за Общността. Следователно тези преференции трябва да се прилагат за един нов период от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2010 г.

(4)

На 4 февруари 2003 г. Съюзна република Югославия прие конституционна харта, с която тази държава приема името „Сърбия и Черна гора“ и в която се установява разделение на компетенциите между държавния съюз и двете републики, които го съставляват.

(5)

Търговските мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2007/2000 следва да се съобразят с факта, че Република Черна гора, Република Сърбия и Косово, така както е дефинирано в резолюция 1244 на Съвета за Сигурност на Организацията на Обединените нации (1999 г.), имат отделна митническа територия.

(6)

Общността сключи споразумение за търговия с текстилни продукти с Република Сърбия (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2007/2000 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграфи 1 и 2, изразът „и на Сърбия и Черна гора, включително Косово“ се заменя с израза „и митническите територии на Черна гора, Сърбия и Косово“.

2.

В член 3, параграфи 1 и 2, изразът „на Съюзна република Югославия“ се заменя с израза „и митническите територии на Черна гора или Косово“.

3.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква г) изразът „Съюзна република Югославия, включително Косово“ се заменя с израза „митническите територии на Черна гора, Сърбия и Косово“.

б)

в параграф 4, в уводното изречение и буква в) изразът „на Сърбия и Черна гора, включително Косово“ се заменя с израза „митническите територии на Черна гора, Сърбия и Косово“.

4.

В член 17 датата „31 декември 2005 г.“ се заменя с „31 декември 2010 г.“

5.

В приложение I, в графата „бенефициери“, всяко позоваване на израза „Съюзна република Югославия, включително Косово“ се заменят с позоваване на израза „митническите територии на Черна гора, Сърбия и Косово“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2005 година.

За Съвета

Председател

T. JOWELL


(1)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1282/2005 на Комисията (ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 90, 8.4.2005 г., стр. 36.