11/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

113


32005R1858


L 299/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1858/2005 НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2005 година

за въвеждане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, Индия, Южна Африка и Украйна след преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основен регламент), и по-специално член 12 от него,

като взе предвид предложението на Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Мерки в сила

(1)

През август 1999 г. с Регламент (ЕО) № 1796/1999 (2) (първоначалния регламент), Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели (СВК), с произход от Китайската народна република (КНР), Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна. Разследването, довело до налагането на тези мерки е наричано по-долу „първоначалното разследване“.

(2)

Мерките, прилагани към този внос се състояха от ad valorem мита, с изключение на вноса, осъществяван от един индийски, един мексикански, един южноафрикански и един украински производители, чиито гаранции бяха приети с Решение 1999/572/ЕО на Комисията (3). С Регламент (ЕО) № 1678/2003, Комисията оттегли приемането на гаранция, предложено от гореспоменатия украински производител износител и с Регламент (ЕО) № 1674/2003 Съветът въведе отново съответните антидъмпингови ad valorem мита по отношение на този износител.

(3)

Впоследствие, след провеждането на разследване, в съответствие с член 13 от основния регламент, беше установено, че първоначалните мерки относно вноса от Украйна и КНР се заобикалят чрез внос през съответно Молдова и Мароко. Вследствие на това, с Регламент (ЕО) № 760/2000 (4), Съветът разшири антидъмпинговите мита, наложени върху вноса с произход от Украйна върху същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Молдова. По подобен начин, Регламент (ЕО) № 1886/2004 (5) на Съвета, разшири антидъмпинговите мита, наложени спрямо КНР и по отношение на същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Мароко, с изключение на онези, произведени от оригинални марокански производители.

1.2.   Разследване, засягащо друга държава

(4)

На 20 ноември 2004 г., с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (6), Комисията започна антидъмпингова процедура относно вноса на същите продукти, с произход от Република Корея, вследствие на жалба, подадено от производството на Общността, която съдържаше данни, даващи основание да се предположи, че този внос е дъмпингов и по тази причина причинява материални вреди на производството на Общността. Разследването беше прекратено с Решение 2005/739/ЕО на Комисията (7), без да бъдат наложени някакви мерки.

1.3.   Искане за преразглеждане

(5)

След публикуването на известие за приближаващото изтичане на антидъмпинговите мерки,действащи спрямо вноса на СВК с произход от КНР, Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна (8), на 17 май 2004 г. Комисията получи искане мерките да бъдат преразгледани в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(6)

Искането беше подадено от Комитета за връзка на Европейския съюз на производителите на стоманени въжета (EWRIS) (заявителят), от името на производители, представляващи значителна част, в този случай повече от 50 % от общото производство на СВК в Общността. Искането се основаваше на твърдението, че изтичането на действието на мерките ще доведе до продължаване и повтаряне на дъмпинга, което ще нанесе вреди на производството на Общността.

(7)

При липсата на доказателства относно вноса, с произход от Мексико, заявителят не поиска започването на преразглеждане, свързано с изтичането на срока на мерките по отношение на тази страна. Вследствие на това, мерките приложими спрямо вноса с произход от Мексико престанаха да се прилагат на 18 август 2004 г. (9).

(8)

След провеждането на консултации с Консултативния комитет, Комисията установи, че съществуват достатъчно основания за преразглеждане на положението в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, и започна надлежната процедура в тази връзка (10).

1.4.   Разследване

(9)

Комисията уведоми официално за започването на преразглеждането, свързано с изтичането срока на мерките, производителите износители, вносителите, промишлените потребители, за които се знаеше, че са засегнати, представителите на страните износителки и производителите в Общността. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат писмено своите гледни точки и да поискат изслушване в рамките на сроковете, предвидени в известието за започване на процедурата.

(10)

С оглед на големия брой от производители и вносители в Общността, които не са свързани с производител износител в някоя от засегнатите страни, беше прието за уместно, в съответствие с член 17 от основния регламент, да се разгледа възможността са използване на представителни извадки. За да може Комисията да реши дали това наистина е необходимо, и ако това е така, за да избере представителна извадка, в съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент, горепосочените страни бяха помолени да се представят в рамките на две седмици, считано от започването на процедурата и да предоставят на Комисията информацията, поискана в известието за започването на процедурата.

(11)

Съответният формуляр беше надлежно попълнен от седемнадесет производители на Общността, които официално се съгласиха да сътрудничат в по-нататъшното разследване. Формулярът изискваше, inter alia, предоставянето на информация относно развитието на някои „макро“ показатели на претърпените вреди, а именно производствен капацитет, обем на продукцията, складови запаси, обем на продажбите и заетост.

(12)

От гореупоменатите 17 производители, бяха избрани 5 дружества, за които се установи, че са представителни за производството на Общността, по отношение на обема на продукцията и продажбите на разглеждания продукт в рамките на Общността.

(13)

Само един вносител предостави информацията, поискана в известието за започване на процедурата и изрази желание да сътрудничи на Комисията. Като взе предвид това положение, Комисията реши да не прилага подхода на представителната извадка по отношение на несвързаните вносители, а да изпрати въпросник на гореспоменатия вносител. Впоследствие този вносител не успя да попълни въпросника. Следователно се приема, че не може да бъде получено сътрудничество от несвързаните вносители. Асоциацията, представляваща интересите на вносителите (EWRIA) направи коментари от общ характер, особено на определението за разглеждан продукти и сходен продукт. Тези коментари са разгледани в съображения 19 и 20.

(14)

В резултат на това, въпросници бяха изпратени на петте производители, представителни за Общността и на всички известни производители износители. В допълнение на това беше установен контакт и с един производител в Турция (страна аналог), който също получи въпросник.

(15)

Отговори на въпросниците бяха получени от петте представителни за Общността производители и трима производители износители от разглежданите страни, а също така и от двама свързани вносители и от производителя в страната аналог.

(16)

Бяха осъществени посещения на място в предприятията на следните дружества:

 

Производители, представителни за Общността:

BTS Drahtseile GmbH (Германия),

Cables y Alambres especiales, SA (Испания),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Германия),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Португалия),

Trefileurope (Франция).

 

Производител в страна износител:

Usha Martin Ltd (Индия).

 

Свързани вносители в Общността:

Usha Martin UK (Обединено кралство),

Usha Martin Scandinavia (Дания).

 

Производител в страната аналог:

Celik Halat (Турция).

(17)

Разследването на продължаването и/или повтарянето на дъмпинга и нанасянето на вреди обхвана периода от 1 юли 2003 г. до 30 юни 2004 г. (период на разследване или ПР). Разглеждането на тенденциите, релевантни за преценката на вероятността от продължаване или повтаряне на причиняването на вреди, обхвана периода от 1 януари 2001 г. до края на ПР (периода на разглеждане).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(18)

Разглежданите продукти са същите като при първоначалното разследване, което доведе до налагането на действащите в момента мерки, т.е. стоманени въжета и кабели, включително сплитки, с изключение на въжетата и кабелите от неръждаема стомана, с напречно сечение, непревишаващо 3 mm. В момента те са класирани в рамките на кодовете по КН ex 7311 08 22, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 и ex 7312 10 99.

2.2.   Сходен продукт

(19)

Повторното разследване потвърди, установеното в първоначалното разследване, че разглежданите продукти и продуктите, произвеждани и продавани от производителите износители на вътрешния пазар, а също и онези, произвеждани и продавани от производителите в Общността на пазарите в Общността, и от производителя в страната аналог на вътрешния пазар в тази страна, имат същите основни физически характеристики и крайни предназначения и следователно са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(20)

EWRIA поддържаше аргумента, изложен в първоначалното разследване, че разглежданите продукти се различават значително от продуктите, произвеждани и продавани в Общността и по тази причина не трябва да бъдат сравнявани. Този аргумент беше разгледан подробно в първоначалните регламенти, налагащи временни и окончателни мерки спрямо вноса на разглежданите продукти и беше установено, че произвежданите в Общността и внасяните СВК си приличат. EWRIA не изложи нови аргументи, които да показват, че основата върху която са изградени тези заключения се е променила и следователно заключенията постигнати в първоначалния регламент, следва да бъдат потвърдени.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГА

(21)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, беше проверено дали в момента се осъществява дъмпинг и ако това е така дали изтичането на действието на мерките вероятно ще доведе до неговото продължаване.

3.1.   Предварителни бележки

(22)

По данни на Евростат, по време на ПР, общият обем на вноса на стоманени въжета от КНР, Индия, Южна Африка и Украйна (разглежданите страни) възлиза на 7 784 тона, което представлява 4,4 % от пазарния дял на Общността.

(23)

Периодът на разследване на първоначалното разследване обхвана 15 месеца (от 1 януари 1997 г. до 31 март 1998 г.) и обхващаше само вноса в Общността преди разширяването ѝ. Следователно цифрите от първоначалното разследване и тези от ПР не могат да бъдат пряко сравнени. При всички положения, общият внос от разглежданите страни в ЕС-15 през периода на първоначалното сравнение възлиза на 21 102, което представлява 14,3 % от пазарния дял на Общността.

(24)

Един от производителите износители в Индия, който според Евростат осъществява 75 % от обема на износа, сътрудничи при разследването. Единственият известен производител износител в Южна Африка, предостави данни за експортните продажби в Общността през ПР, което се равнява на всички експортни продажби на Южна Африка в Общността за същия период. Един производител износител от КНР, осъществяващ 75 % от експортните продажби на КНР на разглеждания продукт, сътрудничи при разследването. Нито един от двата известни производители износители в Украйна не сътрудничи на настоящото разследване.

3.2   Дъмпингов внос през периода на разследване

(25)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент, в случаите когато обстоятелствата са същите, се използва същата методология, както при първоначалното разследване.

3.2.1.   Индия

(26)

Според Евростат, по време на ПР, общият обем на внос на СВК от Индия възлиза на 3 869 тона, което представлява 2,2 % от пазарния дял на Общността.

3.2.1.1.   Нормална стойност

(27)

Доколкото става дума за определяне на нормалната стойност по отношение на сътрудничилия производител износител от Индия, първо беше установено дали общите вътрешни продажби на сходни продукти са представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби представлява поне 5 % от общия обем на експортните продажби към Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент се установи, че случаят е именно такъв.

(28)

Оказалият сътрудничество производител износител от Индия възрази на метода, използван от Комисията. Според него, за да бъде проверката представителна, трябва да се използва обемът от продажби на разглежданите продукти не спрямо свързания вносител в Общността, а спрямо първия независим клиент в Общността. Член 2, параграф 2 от основния регламент предвижда, че за определяне дали вътрешните продажби на сходни продукти са представителни, обемът на вътрешните продажби се сравнява с обема от продажби на разглежданите продукти в Общността, без да посочва дали следва да бъдат взети предвид експортните продажби спрямо първия независим клиент или спрямо свързания вносител. Следователно се установи, че методът използван от Комисията е разумен и в съответствие с основния регламент. Следователно възражението се отхвърля.

(29)

По-нататък Комисията идентифицира онези типове продукти, продавани на вътрешния пазар от разглежданата дружество, които са идентични или пряко сравними с типовете, продавани за износ в Общността.

(30)

За всеки тип, продаван от производителя износител на вътрешния пазар, за който се установяваше, че е пряко сравним с типа СВК, продаван за износ в Общността, се проверяваше дали вътрешните продажби са представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Вътрешните продажби на даден вид СВК се приемаха за достатъчно представителни, когато общият обем на вътрешните продажби на този тип през ПР, достигаше 5 % и повече от общия обем продажби на сравнимия тип СВК, изнасян в Общността. Положението се оказа такова за 31 % от всички типове, изнасяни в Общността.

(31)

Проверяваше се и дали вътрешните продажби на всеки тип продукти, продавани на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат разглеждани като извършени в рамките на обичайната търговска дейност, като се установяваше дела на продажбите на въпросния тип продукти на независими клиенти, които носеха печалби. В случаите когато обемът на продажбите на даден тип продукти, осъществени на нетна цена, равна или надвишаваща изчислените разходи за продукцията, представляваха повече от 80 % от общия обем продажби на този тип, и когато средната цена на този тип беше равна или по-висока от стойността на продукцията, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като средната стойност на всички продажби на вътрешния пазар през ПР, независимо дали тези продажби бяха с печалба или не. В случаите, когато обемът на продажби с печалба на даден тип продукти, представляваше 80 % или по-малко от общия обем продажби на този тип, или когато средната цена на този тип беше по-ниска от разходите по производството, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като средната стойност на продажбите с печалба само на този тип, при условие че тези продажби представляваха 10 % или повече от общия обем продажби за типа.

(32)

В случаите, когато обемът от продажби с печалба, на който и да било тип продукти, представляваше по-малко от 10 % от общия обем продажби на този тип, се приемаше че този тип се продава в недостатъчни количества на вътрешни цени, за да даде подходяща основа за установяване на нормалната стойност.

(33)

Налагаше се да се прилага друг метод, когато цените на вътрешния пазар за даден тип продукти, продавани от производителя износител не можеха да се използват за установяване на нормалната стойност, тъй като типът продукти не се продаваше на вътрешния пазар или това не ставаше в рамките на обичайната търговска дейност. При отсъствието на други разумни методи, се наложи използването на конструирана нормална стойност.

(34)

В случаите на използване на конструирана нормална стойност, в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, нормалната стойност се конструираше като към производствената стойност на експортираните типове се добавяше разумен процент за разходи за продажба, общи и административни разходи (SG&A) и разумна надценка за печалба. В това отношение и в съответствие с параграф 6 на член 2 от основния регламент, размерите на SG&A и печалбата се основаваха на действителните данни за производството и продажбите, в рамките на обичайната търговска дейност, на сходни продукти на вътрешния пазар.

(35)

В рамките на разследването, сътрудничещият индийски производител износител, оспори действията на Комисията във връзка с това, че при изчисляване на размера на печалбата от вътрешния пазар, в съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент, тя неправилно включва и вътрешните продажби на продукти извън обхвата на разследването като сплитки. Както беше посочено в съображение 18, сплитките са изрично включени в определението за разглеждани продукти, не само по отношение на настоящото разследване, но и по отношение на първоначалното разследване. Следователно възражението следваше да бъде отхвърлено.

(36)

Индийският производител износител твърдеше, че нормалната стойност, използвана за изчисляване на размера на дъмпинга през ПР не може да отрази реално вътрешните цени и разходи, тъй като е определена върху неправилна основа т.е. на основата на 4 месеца от ПР вместо на 12. Следва да бъде отбелязано, че в рамките на преразглеждането при изтичане срока на мерките и в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, проверката цели да установи дали прекратяването на прилагането на мерките има вероятност да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и причиняването на вреди. В резултат на това окончателните антидъмпингови мита или се потвърждават, или се отменят, докато индивидуалните митнически ставки като такива не могат да бъдат изменяни. Поради тази причина, изчисляването на точните размери на дъмпинга в рамките на процедурата по преглед не е необходимо и следователно проверката на продължаването на дъмпинга може да се основава на представителен набор от данни през ПР. В настоящата процедура бяха поискани данни за края на всяко тримесечие и производителите бяха поканени да коментират тяхната представителност. Производителят износител не възрази на този подход в рамките на предвидения срок, а при посещението на място, т.е. в момент когато проверката на различните комплекти от данни вече не беше възможна. В допълнение на това производителят износител не можа да обясни защо, нито представи доказателства, сочещи, че в неговия конкретен случай, избраните периоди не са представителни. Следователно неговата претенция следваше да бъде отхвърлена.

3.2.1.2.   Експортна цена

(37)

Тъй като всички експортни продажби на разглежданите продукти в Общността се осъществяваха към свързани дружества, износната цена беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент, на базата на цената, на която внесените продукти се препродаваха за първи път на независим купувач. Бяха направени корекции с оглед разходите и печалбите в периода между вноса и препродажбата, за да се установи достоверна експортна цена на границата на Общността. В тази връзка SG&A на свързания вносител бяха извадени от препродажната цена в Общността. По отношение на размера на печалбата, тъй като не беше оказано сътрудничество от несвързани вносители, беше прието че при отсъствието на други, по-достоверни данни, следва да се вземе предвид същата чиста печалба като при първоначалното разследване, т.е. 5 %. Няма налична информация тази цифра да е недостоверна.

3.2.1.3.   Сравнение

(38)

С цел да се осъществи честно сравнение по тип продукти, на основа във фабриката, и на едно и също ниво на търговия, бяха взети предвид твърдените и демонстрирани разлики, които се отразяват върху сравнимостта на цените. Корекциите бяха извършени с оглед цените на транспорта, застраховането, банковите и кредитни услуги, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

3.2.1.4.   Дъмпингов марж

(39)

За да се изчисли размера на дъмпинга, среднопретеглената нормална стойност беше сравнена със среднопретеглената експортната цена за Общността по тип продукти. Това сравнение показа наличието на сериозен дъмпинг за разглеждания производител износител, с ниво над 10 %. В първоначалното разследване размерът на дъмпинга беше 39,8 %. За неоказалите сътрудничество производители – износители, оценката за нивото на дъмпинга беше направена на основата на данните, свързани с нормалната стойност и експортните цени, както те бяха посочени от жалбоподателя в искането му за преглед. Тук се установи размер на дъмпинга от 20 %.

3.2.2.   КНР

(40)

Според Евростат, по време на ПР, общият обем на внос на стоманени въжета от КНР възлиза на 1 942 тона, което представлява 1,1 % от пазарния дял на Общността. Както е посочено в съображение 24, единственият оказал сътрудничество производител износител от Китай представляваше 75 % от общия китайски износ.

(41)

Четирима китайски производители износители са сътрудничили в първоначалното разследване, но на нито един от тях не е предоставен статут на пазарна икономика или индивидуално отношение.

3.2.2.1.   Страна аналог

(42)

Тъй като КНР е икономика в преход, нормалната стойност трябваше да бъде основана на информация, получена в подходяща трета страна с пазарна икономика, в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(43)

Първоначалното разследване използва като страна аналог с цел установяване на нормалната стойност — Полша. Тъй като Полша е член на Европейския съюз от 1 май 2004 г., тя вече не може да бъде използвана като страна аналог за целите на антидъмпинговите разследвания. Заявителят предложи като страна аналог да бъдат използвани Съединените американски щати (САЩ).

(44)

Една асоциация на вносители възрази срещу избора на САЩ и предложи като подходяща страна аналог Южна Корея. От друга страна нито един производител от САЩ и Южна Корея не се съгласи да сътрудничи в настоящия преглед, свързан с изтичането на действието на мерките.

(45)

Поради тази причина службите на Комисията разгледаха други възможни кандидати за страни аналог като Норвегия, Тайланд, Индия и Турция. Доколкото става дума за Норвегия и Тайланд, нито един от производителите там не се съгласи да сътрудничи.

(46)

Само един производител на СВК в Турция сътрудничи на разследването като отговори на въпросника и прие да бъде извършена проверка на място. Разследването показа, че Турция притежава конкурентоспособен пазар за СВК, с двама вътрешни производители, снабдяващи около 83 % от пазара и конкуренция от вносители от други страни. Вносните мита в Турция са ниски и липсват други ограничения за внос на СВК в страната. Производственият обем на Турция е пет пъти по-голям от обема на китайския износ на разглежданите продукти към Общността. В резултат на това турският пазар беше приет за достатъчно представителен за определяне на нормалната стойност за КНР. Накрая, както е посочено в съображение 19, продуктите произвеждани и продавани в Турция са подобни на продуктите, изнасяни от китайския производител към Общността.

(47)

В хода на разследването една асоциация на вносителите възрази срещу избора на Турция като страна аналог. Тъй като възражението не беше мотивирано то беше отхвърлено.

(48)

Следователно се приема, че Турция представлява подходяща страна аналог за целите на установяването на нормалната стойност, в съответствие с на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

3.2.2.2.   Нормална стойност

(49)

В съответствие с на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност беше установена на основата на заверена информация, получена от сътрудничилия производител в страната - аналог, т.е. на базата на цената плащана или подлежаща на плащане на вътрешния пазар на Турция от несвързани клиенти, тъй като беше установено, че продажбите са осъществявани в рамките на обичайната търговска дейност.

(50)

В резултата на това нормалната стойност беше установена като среднопретеглената цена на вътрешните продажби спрямо несвързани клиенти от сътрудничилия производител в Турция.

3.2.2.3.   Експортна цена

(51)

Като се взе предвид, че експортните продажби на сътрудничилия износител представляваха 75 % от вноса в ЕО на разглежданите продукти от КНР през ПР, определянето на експортната цена се основа на информацията, предоставена от сътрудничещия производител износител в КНР. Тъй като всички експортни продажби на разглежданите продукти се осъществяваха пряко към независими клиенти в Общността, експортната цена беше установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент на базата на действително платените или подлежащи на плащане цени.

3.2.2.4.   Сравнение

(52)

С цел да се осъществи честно сравнение по тип продукти, на основа „във фабриката“ и на едно и също ниво на търговия, бяха взети предвид твърдените и демонстрирани разлики, които се отразяват върху сравнимостта на цените. Корекциите бяха извършени с оглед цените на транспорта, застраховането, банковите и кредитни услуги, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(53)

За някои типове продукти, продавани на вътрешния пазар в Турция, бяха направени корекции, за да станат те сравними с типовете, изнасяни от Китай. Корекциите бяха извършени, за да се отчетат физическите разлики като диаметър, якост и сърцевина, в съответствие с член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент. Промените се основаваха на разликите в цените на въпросните типове на турския пазар.

3.2.2.5.   Дъмпингов марж

(54)

За да се изчисли дъмпинговия марж, среднопретеглената, нормална стойност беше сравнена със среднопретеглената експортна цена за Общността по тип продукти. Това сравнение показа наличието на сериозен дъмпинг на вноса на разглеждания продукт от сътрудничещия производител, с ниво над 65 %. В първоначалното разследване размерът на дъмпинга беше 60,4 %.

3.2.3.   Южна Африка

(55)

Според Евростат, по време на ПР, общият обем на внос на СВК от Южна Африка възлиза на 278 тона, което представлява 0,1 % от пазарния дял на Общността, т.е. минимално ниво. Единственият известен производител реализира 100 % от този внос.

(56)

При липсата на пълно сътрудничество от страна на южноафриканския производител износител, както е описано в съображение 57, се наложи да се използват известните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент.

(57)

Единственият известен производител износител представи само информация относно експортните продажби за Общността, но не и информация относно разходите и цените на подобните продукти на вътрешния пазар. Следователно не можеше да се установи нормална стойност за ПР. Независимо от това, производителят износител призна, че през ПР продължава да се осъществява дъмпинг. На тази основа и при липсата на друга достоверна информация, беше достигнато заключението, че през ПР дъмпинга продължава на значителни нива.

3.2.4.   Украйна

(58)

Според Евростат, по време на ПР, общият обем на внос на СВК от Украйна възлиза на 1 695 тона, което представлява 1,1 % от пазарния дял на Общността и се прие за минимален пазарен дял.

(59)

При липсата на каквото и да било сътрудничество от страна на Украйна се наложи да се разчита на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент. На тази основа нормалната стойност, както беше установена за страната аналог, беше сравнена с експортната цена, посочена в искането на жалбоподателя за преглед. В резултата за ПР беше установен размер на дъмпинга от 65 %.

3.3.   Развитие на вноса при отмяна на мерките

3.3.1.   Предварителни бележки

(60)

От осемте индийски производители износители, посочени в жалбата, сътрудничество оказа един. От двата южноафрикански производители износители, посочени в жалбата, беше получено частично сътрудничество от един. Не са известни други производители в Южна Африка. Доколкото става дума за Украйна, нито един от двата известни производители износители не оказа сътрудничество и за Украйна също не са известни други производители. От деветте известни китайски производители износители, само един оказа сътрудничество при разследването.

3.3.2.   Индия

3.3.2.1.   Предварителни бележки

(61)

Седем от осемте известни индийски производители износители не сътрудничиха на настоящи преглед, свързан с изтичане действието на мерките. Следва да бъде отбелязано, че при първоначалното разследване шест от тези производители са продавали СВК само на своя вътрешен пазар и на трети страни, и по тази причина не са били обект на първоначалното разследване. В допълнение на това, в резултат на отказа им да сътрудничат при настоящото разследване, не можа да бъде събрана информация за техния производствен капацитет, обем на продукцията, складови запаси и продажби на пазари, различни от този на Общността. Следователно проверката дали дъмпингът ще продължи ако мерките бъдат отменени се основа на наличната информация, т.е. информацията от оказалия съдействие производител износител. Разгледа се и информацията, установена на базата на Евростат, за цените на внос на износители, различни от оказалия съдействие. За да се установи дали има вероятност дъмпингът да продължи при отмяна на мерките, бяха проверени ценовата политика на сътрудничилия производител на други външни пазари, неговите експортни цени в Общността, неговият производствен капацитет и складови запаси. Беше преценен и вероятният ефект от отмяната на мерките върху цените на другите вносители.

3.3.2.2.   Връзка между експортни цени в трети страни и експортни цени в Общността

(62)

Беше установено, че средната експортна цена на продажба на пазари в страни, които не са членки на ЕС е значително по-ниска от експортната цена за Общността, а също така и по-ниска от цените на вътрешния пазар, което е признак, че износът към страни, които не са членки на ЕС най-вероятно е дъмпингов и то на нива по-високи от тези за експортните продажби в Общността. Същевременно, следва да се отбележи, че през ПР действаше гаранция за минимална цена, който изискваше от разглеждания производител износител да спазва определени ниво на цените при износ за Общността. Установи се, че някои цени са леко по-високи от нивото на гаранцията, но повечето от продажбите се извършваха на цени на нивото на гаранцията. Продажбите на износителя в страни, които не са членки на ЕС, се осъществяваха в значителни количества, възлизащи на 86 % от общите експортни продажби. Следователно беше прието, че нивото на експортните цени в трети страни може да се приеме за индикатор за вероятното ниво на цените на експортните продажби в Общността в случай на отмяна на действащите мерки. На тази основа и като се взеха предвид ниските нива на цените на пазарите на трети страни, беше достигнато до заключението, че съществува вероятност сътрудничилият износител да намали експортните цени за Общността, което ще доведе до увеличаване на нивото на дъмпинг.

(63)

Отбелязва се, че размерът на дъмпинга, установен през ПР, беше значителен. На тази основа трябва да се приеме, че дори нивото на цените в Общността да остане същото или да се повиши, остава вероятно дъмпингът да продължи, ако действащите мерки бъдат отменени. Като се има предвид поведението на дружеството във връзка с износа към Общността в миналото (т.е. при първоначалното разследване беше установено, че тя изнася към ЕС големи количества на дъмпингови цени), а също и нейните ценови стратегии по отношение износа към пазарите на трети страни, по-вероятно е по-нататъшния износ към Общността да се осъществява на по-ниски и следователно дъмпингови нива на цените.

3.3.2.3.   Връзка между експортни цени в трети страни и нива на цените в Общността

(64)

Отбелязва се и това, че се установи, че експортните цени за трети страни са средно по-ниски от продажните цени на производството на Общността в Общността, което означава, че преобладаващото ниво на цените на разглежданите продукти на пазара на Общността го прави изключително привлекателен за износителите от Индия. На тази основа се прие, че е налице силен икономически стимул износът към страни, които не са членки на ЕС, да бъде пренасочен към по-печелившия пазар на Общността, в случай че действащите мерки бъдат отменени.

3.3.2.4.   Цени на неоказалите съдействие износители

(65)

Според Евростат, цените на целия внос на разглежданите продукти, като се изключат тези на оказалия съдействие износител, са значително по-ниски от цените на този износител. При липсата на друга информация и на основата на нормалната стойност за оказалия съдействие износител, този внос ще бъде дъмпингов на значително по- високи нива. Няма причини да се смята, че при отсъствието на действащите мерки, вносът ще се осъществява на подобни дъмпингови цени, но в по-големи количества.

3.3.2.5.   Неизползвани капацитет и запаси

(66)

Сътрудничилият индийски производител, макар и да е увеличил реализацията на капацитета си през последните години, все още разполага с неизползван капацитет, който възлиза на почти пет пъти количествата, изнасяни към Общността през ПР. В допълнение на това, запасите — макар и да намаляват по обем — са значителни и към края на ПР представляваха значителна част от износа към Общността. Следователно съществува капацитет за значително увеличаване на износа към Общността, по-специално поради това, че липсват всякакви признаци пазарите на трети страни или вътрешният пазар да са способни да абсорбират каквато и да било допълнителна продукция. В това отношение следва да се отбележи, че в резултат на присъствието на осем конкуриращи се производители на вътрешния пазар на Индия, е силно невероятно той да бъде способен да абсорбира целия неизползван капацитет на този износител. Всъщност, според искането за преглед, неизползваният капацитет на индийските производители възлиза на 35 000 тона, което представлява почти 20 % от потреблението в Общността.

3.3.3.   КНР

3.3.3.1.   Предварителни бележки

(67)

Както е посочено в съображение 41, нито една от китайските дружества не е разполагала със статут на пазарна икономика или индивидуално отношение при първоначалното разследване, т.е. всички дружества са обект на единно, важащо за цялата страна антидъмпингово мито от 60,4 %. Вносът от КНР е намалял значително от 11 484 тона по време на ПР на първоначалното разследване (ЕС-15) до 1 942 тона по време на ПР (ЕС-25). Пазарният дял на КНР е леко над минималният, т.е. 1,1 %. Същевременно, следва да се отбележи, че от 2001 г. насам китайският внос показва тенденция към нарастване. Износът на единственият оказал съдействие китайски износител представлява 75 % от общия китайски износ, т.е. 1 456 по време на ПР. Съществуват седем други производители износители, които са изнасяли в Общността само малки количества, през периода на разследване.

(68)

За да се установи дали има вероятност дъмпинга да продължи при отмяна на мерките, бяха проверени ценовата политика на сътрудничилия производител на други външни пазари, неговите експортни цени в Общността, вероятния ефект върху цените на друг внос, неговия производствен капацитет и складови запаси. Информацията, свързана с вносните цени на износители, различни от сътрудничилия вносител беше определена на базата на Евростат.

3.3.3.2.   Връзка между експортни цени в трети страни и експортни цени в Общността

(69)

Беше установено, че експортните цени от КНР за САЩ, един от основните експортни пазари за китайските производители износители и пазар, на който няма действащи мерки, са значително по-ниски от експортните цени за Общността. Тъй като, както е заключено в съображение 54, експортните продажби от КНР в Общността бяха осъществявани на дъмпингови нива, това показваше, че износът към САЩ и други трети страни най-вероятно е дъмпингов и то на нива по-високи от тези за експортните продажби в Общността. В допълнение на това беше отчетено, че нивото на експортните цени в САЩ и други трети страни може да се приеме за индикатор за вероятното ниво на цените на експортните продажби в Общността в случай на отмяна на действащите мерки. На тази основа и като се взеха предвид ниските нива на цените на пазарите на трети страни, беше достигнато до заключението, че съществува вероятност за значително намаление на експортните цени за Общността, което ще доведе до увеличаване на дъмпинга.

3.3.3.3.   Връзка между експортни цени в трети страни и нива на цените в Общността

(70)

В допълнение на това се установи, че нивото на цените на продажбите на производството на Общността в рамките на Общността е средно взето значително по-високо от нивото на експортните цени на сътрудничилия китайски производител към пазарите на трети страни. Както вече беше посочено за Индия в съображение 64, фактът че доминиращото ценово ниво за разглежданите продукти на пазара на Общността прави този пазар изключително привлекателен, важи и за КНР. По-високите ценови нива на пазара на Общността са стимул за засилен внос към Общността.

3.3.3.4.   Цени на неоказалите съдействие износители

(71)

Според Евростат, цените на целия внос на разглежданите продукти, като се изключат тези на оказалия съдействие износител, са по-ниски от цените на този износител. На основата на нормалната стойност за страната аналог, този внос ще бъде дъмпингов на значително високи нива. Няма причини да се смята, че при отсъствието на действащите мерки, вносът ще се осъществява на подобни дъмпингови цени, но в по-големи количества.

3.3.3.5.   Неизползвани капацитет и запаси

(72)

Сътрудничилият китайски производител, макар и да е увеличил леко реализацията на капацитета си през последните години, все още разполага със значителен неизползван капацитет, който възлиза на почти четири пъти количествата, изнасяни към Общността през ПР. Според искането за преглед, неизползваният капацитет на износителите производители в КНР възлиза на 270 000 тона. Така че капацитетът за увеличаване на количествата изнасяни към Общността съществува, особено защото няма признаци, че пазарите на трети страни или вътрешния пазар са способни да абсорбират, каквато и да било допълнителна продукция. В това отношение следва да се отбележи, че в резултат на присъствието на значителен брой конкуриращи се производители на вътрешния пазар на КНР, е малко вероятно той да бъде способен да абсорбира какъвто и да било неизползван капацитет.

3.3.3.6.   Практики на заобикаляне

(73)

Отбелязано е, че е установено заобикаляне на действащите мерки спрямо вноса на засегнатите продукти от КНР чрез повторно изпращане на вноса през Мароко. Това е показателно за интереса на китайските продавачи на СВК към пазара на Общността и тяхната неспособност да се конкурират на него при недъмпингови нива. Това се приема като още един показател, че китайският износ вероятно ще нараства по обем и ще навлезе на пазара на Общността на дъмпингови цени, ако мерките бъдат отменени.

3.3.4.   Южна Африка

3.3.4.1.   Предварителни бележки

(74)

Съществува само един известен производител от Южна Африка. Той оказа частично съдействие на разследването.

(75)

Вносът от Южна Африка намаля значително след налагането на окончателните мерки. През ПР, пазарният дял на вноса от Южна Африка беше под минималния праг (1 %). Общият износ от Южна Африка през ПР възлизаше на 278 това, основното количество от които бяха превозени до склад в Ротердам, където впоследствие стоката беше реекспортирана без да бъде освободена от митниците на ЕС. Само малки количества от разглежданите продукти бяха освободени за свободно обращение в рамките на ЕС.

(76)

Както е посочено в съображения 57 и 60, за ситуацията на вътрешния пазар в Южна Африка се разчиташе на известните факти. Тъй като наличната информация за промишлеността на Южна Африка е незначителна, последващите заключения са основани на информацията, съдържаща се в искането за преглед на заявителя и публично достъпните статистически данни за износната търговия.

(77)

За да се установи дали дъмпинга ще се повтори при отмяна на мерките, беше разгледана информацията, предоставена от оказалия сътрудничество износител относно цените на износа към Общността и към трети страни, неизползвания капацитет и наличните запаси.

3.3.4.2.   Връзка между експортни цени в трети страни и цените в страната на износ

(78)

Както е обяснено в съображение 76, не беше предоставена информация относно цените на вътрешния пазар. Поради тази причина беше използвана информацията за тях, съдържаща се в искането за преглед. По отношение на експортните пазари, различни от този на Общността, бяха анализирани пет основни дестинации. Във всички случаи цените на износа бяха по-ниски от тези на вътрешния пазар. Като приемем, че тези експортни цени са основа, към която износителят ще прибегне, когато се върне на пазара на Общността, става ясно, че вероятно износът ще продължи да се осъществява на дъмпингови цени.

3.3.4.3.   Връзка между експортни цени в трети страни и нива на експортните цени в Общността

(79)

Проверката на средните експортни цени на петте основни външни пазари, различни от Общността, показа че тези продажби се извършват на цени, значително по-ниски от тези на износа за Общността. Също като при случая на Индия това се дължеше поне частично на факта, че през ПР действаше гаранция за минимална цена, който изискваше от засегнатия производител износител да се съобразява с определени ценови нива при износа към Общността. Всички цени бяха леко над нивото, за което беше предоставена гаранция.

(80)

Следователно беше прието, че нивото на експортните цени на петте основни външни пазари може да се приеме за индикатор за вероятното ниво на цените на експортните продажби в Общността в случай на отмяна на действащите мерки. На тази основа беше достигнато до заключението, че съществува значителна възможност за единствения южноафрикански износител да намали експортните цени за Общността, което ще доведе до увеличаване на нивото на дъмпинг.

3.3.4.4.   Връзка между експортни цени в трети страни и нива на цените в Общността

(81)

В допълнение на това беше установено, че цените на пазара на Общността са средно взето значително по-високи от износните цени към петте основни страни на износ извън Общността. Както вече беше посочено за Индия в съображение 64 и за Китай в съображение 70, това прави пазара на Общността изключително привлекателен, ако мерките бъдат отменени. В тази връзка се приема, че по-високите ценови нива на пазара на Общността са стимул за засилен внос към Общността.

3.3.4.5.   Неизползвани капацитет и запаси

(82)

От налагането на окончателни мита, частично сътрудничилият износител е акумулирал значителни запаси и неизползван капацитет като последният надхвърля 40 % от инсталирания капацитет. Според искането за преглед, свободният капацитет е изчислен на 23 000 до 25 000 тона. Следователно съществува капацитет за увеличаване на количествата изнасяни в Общността, особено поради факта, че липсват показатели пазарите на трети страни или вътрешния пазар да са способни да поемат, каквато и да било допълнителна продукция.

3.3.5.   Украйна

3.3.5.1.   Предварителни бележки

(83)

Като се има предвид отсъствието на сътрудничество от страна на двата известни украински производители износители, установяването на факти се извърши въз основа на наличната информация, в съответствие с член 18 от основния регламент. Тъй като наличната информация за промишлеността на Украйна е незначителна, последващите заключения са основани на информацията, съдържаща се в искането за преглед на заявителя и публично достъпните статистически данни за износната търговия. Отбелязва се, че не са известни други производители в Украйна и че следващите съображения относно производствения капацитет се отнасят до двата известни износители.

(84)

За да се установи дали дъмпингът ще се повтори при отмяна на мерките, бяха разгледани цените на износа към трети страни, неизползвания капацитет и наличните запаси.

3.3.5.2.   Връзка между експортни цени в трети страни и нива на експортните цени в Общността

(85)

При отсъствието на друга, по-достоверна информация, беше използвана информацията за износа към Русия и САЩ, предоставена в искането за преглед, която се основаваше на обществено достъпни статистически данни. Анализът на наличните цифри разкри, че средните експортни цени към тези страни са значително по-ниски от средните експортни цени към Общността. Както вече беше обяснено по-горе в случаите на Индия, КНР и Южна Африка, експортните цени към други трети страни се приемат за показател, за вероятните нива на цените при експортни продажби в Общността, ако действащите мерки бъдат отменени. На тази основа се стигна до заключението, че съществува значителна възможност за намаляване на експортните цени за Общността като е много вероятно това да стане до дъмпингови нива.

3.3.5.3.   Неизползван капацитет

(86)

Според наличните в искането за преглед доказателства, производственият капацитет в Украйна възлиза на 100 000 тона, като само 50 % от него се използват за действително производство. Свободният капацитет от 50 000 тона представлява най-големият такъв във всички разглеждани страни и възлиза на една трета от потреблението в Общността. Следователно капацитетът на Украйна да увеличи количествата на износ към Общността е много по-съществен, особено поради факта, че липсват показатели пазарите на трети страни или вътрешния пазар да са способни да поемат, каквато и да било допълнителна продукция.

3.3.5.4.   Нарушаване на гаранциите и заобикаляне на мерките

(87)

През 1999 г., в рамките на първоначалното разследване, Комисията прие гаранциите, предложени от украинските износители. Впоследствие Комисията установи нарушение на тези гаранции в два аспекта. Първо, съответният украински износител беше представил заблуждаващи декларации за произход и второ, износителят издаваше фактури по гаранцията за типове продукти, непопадащи в обхвата на гаранцията и така се облагодетелстваше неправилно от освобождаването от плащане на антидъмпингови мита. Впоследствие комисията оттегли приемането на гаранцията с Регламент (ЕО) № 1678/2003.

(88)

В допълнение на това, след налагането на съществуващите мерки спрямо вноса на СВК от Украйна, беше установено, че те се заобикалят чрез внос на СВК от Молдова. Както е упоменато в съображение 3, съществуващите мерки бяха съответно разширени спрямо вноса на СВК, изпратени от Молдова.

(89)

Макар нарушението на гаранциите и практиките на заобикаляне в миналото сами по себе си да не водят до извод за наличието на дъмпингови практики в бъдещето, беше отчетено, че тези практики са допълнителен фактор, указващ интереса на износителите да навлязат на пазара на Общността и тяхната неспособност да се конкурират на недъмпингови нива.

3.4.   Заключение

(90)

Във всички случаи беше установено продължаването на значителен дъмпинг, макар обемът на вноса от Южна Африка и Украйна да е под минималния праг.

(91)

За да се провери дали е вероятно дъмпингът да продължи или да се повтори, ако действащите мерки бъдат отменени, бяха анализирани свободните капацитети и неизползваните запаси, а също и ценовите и износни стратегии на различните пазари. Проверката разкри, че съществуват важни свободни капацитети и натрупани запаси във всички разглеждани страни на износ. В допълнение на това беше установено, че експортните цени в други трети страни са като цяло на значително по-ниски нива от тези на пазара на Общността и че следователно Общността си остава привлекателен пазар за производителите износители от разглежданите страни. Следователно се стигна до заключението, че е много вероятно износът от разглежданите страни към трети страни да бъде пренасочен към Общността, ако достъпът до нейния пазар е без антидъмпингови мерки. Също така, наличните свободни производствени капацитети вероятно биха довели до увеличен внос от всички разглеждани страни.

(92)

В допълнение на това, анализът на ценовите стратегии на всички разглеждани страни разкри, че всичкия този внос най-вероятно ще се осъществява на дъмпингови цени. В случаите на КНР и Украйна това заключение се налага още повече от факта, че съществуващите мерки се заобикалят чрез внос през други страни, което показва, че страните износителки са неспособни да се конкурират на пазара на Общността на справедливи цени.

(93)

Предвид гореизложеното, беше установено по отношение на всички разглеждани страни, че ако срокът на действие на мерките бъде оставен да изтече, това вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга или до неговото повторно започване.

4.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

4.1.   Продукция на Общността

(94)

В рамките на Общността разглежданите продукти се произвеждат от 30 производителя, които осигуряват общата продукция на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

4.2.   Производство на Общността

(95)

Следва да се отбележи, че при първоначалното разследване производството на Общността се състои от 20 производителя. Девет от тези дружества не оказаха съдействие по време на разследването за преразглеждане. От друга страна шест дружества които не са били част от производството на Общността при първоначалното разследване, подкрепиха искането за преразглеждане и се съгласиха да сътрудничат на новото разследване. В съответствие с това жалбата беше подкрепена от следните 17 производители, които също така се съгласиха да сътрудничат:

Bridon International Limited (Обединено кралство);

BTS Drahtseile GmbH (Германия);

Cables y Alambres especiales SA (Испания);

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Германия);

D. Koronakis SA (Гърция);

Drahtseilwerk GmbH (Германия);

Drahtseilwerk Hemer GmbH and Co. KG (Германия);

Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Германия);

Drumet SA (Полша);

Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH (Германия);

Iscar Funi Metalliche Srl (Италия);

Manuel Rodrigues de Olivera Sa & Filhos, SA (Португалия);

Metalcalvi wire ropes Srl (Италия);

Metal Press Srl (Италия);

Trefileurope (Франция);

WADRA GmbH (Германия);

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Германия).

Както е посочено в съображение 12, бяха избрани пет представителни дружества.

(96)

Тези дружества оказаха пълно съдействие при разследването. Петте избрани производители от Общността представляваха 30 % от общото производство на Общността през ПР, докато 17-те дружества общо осъществяваха 68 % от общото производство на Общността през ПР.

(97)

Следователно се приема, че горепосочените производители на Общността представляват основна част от общото производство на сходни продукти в Общността. Следователно горепосочените 17 производители се разглеждат като производство на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и са наричани по-нататък „производство на Общността“.

5.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩНОСТТА

5.1.   Потребление на пазара на Общността

(98)

Потреблението на пазара на Общността беше установено на основата на обема от продажби на производството на Общността на пазара на Общността, обема от продажби на други производители от Общността на пазара на Общността и данните на Евростат за вноса в ЕС.

(99)

Между 2001 г. и ПР потреблението в Общността е намаляло с 9 %. По точно то намаляло с 3 % между 2001 г. и 2002 г. и с 6 % между 2002 г. и 2003 г., след което остава на стабилно ниво през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Общо потребление в ЕО (в тонове)

194 547

187 845

176 438

177 825

Index (2001 г. = 100)

100

97

91

91

5.2.   Внос от засегнатите страни

5.2.1.   Кумулация

(100)

При първоначалното разследване вносът на СВК с произход от КНР, Индия, Южна Африка и Украйна беше преценен в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент. Беше разгледан въпроса дали кумулативната оценка ще е подходяща и при настоящото разследване.

(101)

В това отношение беше установено, че размера на дъмпинга, установен във връзка с вноса от всяка страна е над минималното ниво. По отношение на изнасяните количества от всяка засегната страна, както това е заявено в съображения от 22 до 24, беше сметнато, че ако действащите мерки се отменят, вносът от всяка разглеждана страна вероятно ще се увеличи до нива значително по-големи от тези достигнати през ПР и със сигурност ще надмине прага, който позволява да се приеме, че той е пренебрежимо малък.

(102)

По отношение на условията за конкуренция, разследването установи, че внасяните от разглежданите страни СВК, разгледани тип по тип са подобни по отношение на техните физически и технически характеристики. В допълнение на това, тези типове СВК са взаимозаменяеми с други типове, внасяни от разглежданите страни и с онези, произвеждани в Общността и те се продаваха на пазара на Общността през същия период чрез сравними канали за продажба при сходни търговски условия. Следователно, беше сметнато, че внасяните СВК се конкурират помежду си и със СВК, произвеждани в Общността.

(103)

В светлината на гореизложеното беше прието, че са изпълнени критериите на член 3, параграф 4 от основния регламент. Следователно вносът от четирите разглеждани страни беше разгледан кумулативно.

5.2.2.   Обем, пазарен дял и цени на вноса

(104)

По отношение на четирите разглеждани страни, обемите, пазарните дялове и средните цени се развиват, както е описано по-долу. Следващите ценови тенденции се основават на цените на внос по Евростат като включват антидъмпингови мита и изчислени разходи свързани с дейността след вноса.

(105)

Обемът на вноса, произхождащ от четирите разглеждани страни първоначално се увеличава и през 2002 г. достига до 9 153 тона, което съответства на пазарен дял от 4,9 %, преди да спадне до 7 784 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 4,4 %. През ПР на първоначалното разследване, кумулативният пазарен дял на четирите разглеждани страни е 14,3 %.

(106)

Цените на вноса от четирите разглеждани страни спада от средно от 1 364 EUR/тон през 2001 г. на 1 296 EUR/тон през ПР.

(107)

Разследването показа, че вносът от разглежданите страни подбива производството на Общността с 36 до 68 % през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от четирите разглеждани страни (в тонове)

7 951

9 153

7 168

7 784

Пазарен дял на вноса от четирите разглеждани страни

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Цени на вноса от четирите разглеждани страни (EUR/тон)

1 364

1 450

1 331

1 296

5.3.   Внос, за който е установено, че заобикаля действащите мерки

(108)

Както е посочено в съображение 3, беше установено, че се осъществява заобикаляне на първоначалните мерки, наложени спрямо Украйна и КНР, чрез внос през съответно Молдова и Мароко. Следователно антидъмпинговите мита, наложени върху вноса с произход от КНР бяха разширени да обхващат и вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Мароко, с изключение на онези, произведени от истински марокански производители. По сходен начин антидъмпинговите мита, наложени върху вноса с произход от Украйна, бяха разширени да обхващат и вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Молдова.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Молдова (в тонове)

1 054

1 816

0

0

Пазарен дял на вноса от Молдова

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Цена на вноса от Молдова (EUR/тон)

899

843

0

0

Индекс (2001 г. = 100)

100

94

0

0

Обем на вноса от Мароко (в тонове)

231

1 435

2 411

1 904

Пазарен дял на вноса от Мароко

0,1 %

0,8 %

1,4 %

1,1 %

Цена на вноса от Мароко (EUR/тон)

963

955

1 000

1 009

Индекс (2001 г. = 100)

100

99

104

105

(109)

Обемът на вноса от Молдова преди 2000 г. е нулев, след което рязко нараства на 1 816 тона през 2002 г. Впоследствие той отново спада до нула, вероятно в резултат на започването на гореупоменатото разследване за заобикаляне на наложените мерки през 2003 г. Вносът от Молдова през 2001 г. и 2002 г. е на изключително ниски цени, т.е. 899 EUR/тон през 2001 г. и 843 EUR/тон през 2002 г.

(110)

През периода на първоначалното разследване пазарният дял на вноса от Мароко е 0 %. Обемът на вноса от тази страна нараства внезапно от 231 тона през 2001 г. до 2 411 тона през 2003 г. Той спадна на 1 904 тона през ПР. Гореспоменатото разследване на заобикалянето на мерките, доказа че само незначително количество от вноса, приписван на Мароко (около 100 тона) през 2003 г. наистина произхожда от марокански производител. Вносът от Мароко се осъществява на изключително ниски цени в периода между 2001 г. и ПР, средно около 1 000 EUR на тон.

5.4.   Внос от други страни

5.4.1.   Република Корея (Южна Корея)

(111)

На 20 ноември 2004 г., Комисията започна антидъмпингова процедура относно вноса на същите продукти, с произход от Република Корея, в резултат на жалба, подадена от производството на Общността, според която този внос е дъмпингов и като такъв причинява материални вреди на производството на Общността.

(112)

Еволюцията на вноса от Република Корея е следната:

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Република Корея (в тонове)

13 582

16 403

22 400

25 835

Пазарен дял на вноса от Република Корея

7,0 %

8,7 %

12,7 %

14,5 %

Цена на вноса от Република Корея (EUR/тон)

1 366

1 256

1 187

1 123

Индекс (2001 г. = 100)

100

92

87

82

(113)

Обемът на вноса от Република Корея нараства от 13 582 тона през 2001 г., което съответства на пазарен дял от 7 %, до 25 835 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 14,5 %. Средната цена на вноса от Република Корея спада с 18 % за периода между 2001 г. и ПР, т.е. от 1 366 EUR/тон до 1 123 EUR/тон. Тъй като не бяха открити никакви доказателства за дъмпинг при вноса от Република Корея, процедурата беше прекратена (виж съображение 4).

5.4.2.   Мексико

(114)

Както е посочено в съображение 7, мерките наложени върху вноса с произход от Мексико от първоначалния регламент изтичат на 18 август 2004 г. Обемът на вноса с произход от Мексико остава силно ограничен през периода от 2001 г. до ПР. Той е нула през 2001 г. а през ПР достига годишно ниво, вариращо между 700 и 400 тона за 2002 г. и 2003 г., което съответства на пазарен дял от съответно 0,4 % и 0,2 %.

(115)

Цените на вноса от Мексико достигат около 2 400 EUR/тон през 2002 г. и 2003 г.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Мексико (в тонове)

0

669

433

0

Пазарен дял на вноса от Мексико

0,0 %

0,4 %

0,2 %

0,0 %

Цена на вноса от Мексико (EUR/тон)

гяма данни

2 358

2 434

гяма данни

Индекс (2001 г. = 100)

няма данни

100

103

няма данни

5.4.3.   Други страни засегнати от антидъмпинговите мерки

(116)

С Регламент (ЕО) № 1601/2001 (11) Съветът въведе антидъмпингови мерки върху вноса на сходни продукти с произход от, inter alia, Русия, Тайланд и Турция.

(117)

Ставката на митата върху вноса от Русия варира между 36,1 % и 50,7 %, с изключение на вноса от един руски производител, за който беше приета гаранция относно цените. Обемът на вноса от Русия спада от 3 630 през 2001 г., което съответства на пазарен дял от 1,9 %, до 2 101 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 1,2 %. Средните цени на вноса от Русия между 2001 г. и ПР остават сравнително стабилни, около 1 000 EUR на тон.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Русия (тонове)

3 630

2 557

2 198

2 101

Пазарен дял на вноса от Русия

1,9 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

Цена на вноса от Русия (EUR/тон)

1 038

997

980

1 046

Индекс (2001 г. = 100)

100

96

94

101

(118)

Ставката на митата върху вноса от Тайланд варира между 24,8 % и 42,8 %, с изключение на вноса от един производител, за който е приета гаранция относно цените. Обемът на вноса от Тайланд спада от 1 039 през 2001 г., което съответства на пазарен дял от 0,5 %, до 277 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 0,2 %. Средните цени на вноса от Тайланд между 2001 г. и ПР нарастват отоколо 1 335 EUR (тон през 2001 г. до 1 722 EUR/тон през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Тайланд (в тонове)

1 039

1 002

368

277

Пазарен дял на вноса от Тайланд

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Цена на вноса от Тайланд (EUR/тон)

1 335

1 433

1 593

1 722

Индекс (2001 г. = 100)

100

107

119

129

(119)

Ставката на митата върху вноса от Турция варира между 17,8 % и 31 %, с изключение на вноса от двама турски производители, за които през 2001 г. е приета гаранция относно цените, оттеглен през 2003 г. Обемът на вноса от Турция спада от 4 354 през 2001 г., което съответства на пазарен дял от 2,2 %, до 1 457 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 0,8 %. Средните цени на вноса от Турция между 2001 г. и ПР спадат от около 1 448 EUR (тон през 2001 г. до 1 302 EUR/тон през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от Турция (в тонове)

4 354

4 448

2 248

1 457

Пазарен дял на вноса от Турция

2,2 %

2,4 %

1,3 %

0,8 %

Цена на вноса от Турция (EUR/тон)

1 448

1 414

1 376

1 302

Индекс (2001 г. = 100)

100

98

95

90

5.4.4.   Други трети страни, неупоменати по-горе

(120)

Обемът на вноса от други трети страни, неупоменати по-горе спада от приблизително 23 000 тона през 2001 г., което съответства на пазарен дял от 12 %, до приблизително 19 000 тона през ПР, което съответства на пазарен дял от 10,5 %. Средната цена на вноса от трети страни, неупоменати по-горе първоначално се увеличава от 1 500 EUR/тон през 2001 г. на приблизително 1 900 EUR/тон през 2003 г., за да падне отново до към 1 500 EUR/тон през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на вноса от трети страни, неупоменати по-горе (в тонове)

23 321

14 924

17 227

18 741

Пазарен дял на вноса от трети страни, неупоменати по-горе

12,0 %

7,9 %

9,8 %

10,5 %

Цена на вноса от трети страни, неупоменати по-горе (EUR/тон)

1 472

1 749

1 895

1 497

Индекс (2001 г. = 100)

100

119

129

102

6.   ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

(121)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент, Комисията разгледа всички релевантни икономически фактори и показатели, имащи влияние върху състоянието на производството на Общността.

6.1.   Предварителни бележки

(122)

С оглед на факта, че по отношение на производството на Общността беше използвана представителна извадка, вредите бяха оценявани както на основата на информацията, събрана на ниво цялата производство на Общността (в приложените таблици, обозначена като ПО), така и на основата на информацията, събрана на ниво представителни производители за Общността (в приложените таблици, обозначени като ПП).

(123)

Където се използва представителна извадка, в съответствие с установената практика, някои показатели за претърпените вреди (производство, капацитет, производителност, запаси, продажби, пазарен дял, растеж и заетост) се анализират за производството на Общността като цяло, докато показателите за претърпените вреди, свързани с представянето на отделните дружества, т.е. цени, стойност на продукцията, доходност, заплати, инвестиции, възвращаемост на инвестициите, паричен поток, способност да се набира капитал, се разглеждат на основата на информацията, събрана от представителните производители за Общността.

6.2.   Данни, свързани с производството на Общността като цяло

a)   Продукция

(124)

Производството на производството на Общността спада с 10 % между 2001 г. и ПР, т.е. от ниво около 125 000 тона през 2001 г. до ниво от около 112 000 тона през ПР. По-точно производството нараства с 2 % през 2002 г., преди да спадне с пет пункта през 2003 г. и с още седем през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Производство на ПО (в тонове)

124 549

127 118

121 065

111 765

Индекс (2001 г. = 100)

100

102

97

90

б)   Капацитет и нива на оползотворяване на капацитета

(125)

Производственият капацитет нараства незначително между 2001 г. и ПР. При намаляване на продукцията, съпроводено с леко нарастване на капацитета, се стига до спад в оползотворяването на капацитета от нивото на 67 % през 2001 г. до 59 % през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Производствен капацитет на ПО (в тонове)

184 690

185 360

188 430

189 150

Индекс (2001 г. = 100)

100

100

102

102

Използване на капацитета на ПО

67 %

69 %

64 %

59 %

Индекс (2001 г. = 100)

100

102

95

88

в)   Запаси

(126)

Нивото на запаси на производството на Общността намалява прогресивно през разглеждания период. През ПР нивото на запасите е с 14 % по-ниско отколкото през 2001 г.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Запаси на ПО (в тонове)

31 459

30 222

29 336

26 911

Индекс (2001 г. = 100)

100

96

93

86

г)   Обем на продажбите

(127)

Продажбите на производството на Общността на пазара на Общността намаляват с 10 % между 2001 г. и ПР. Това развитие е в съответствие с еволюцията на пазара на Общността, който се свива с 9 % между 2001 г. и ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Обем на продажби на ПО към несвързани клиенти (в тонове)

80 019

79 089

73 636

72 072

Индекс (2001 г. = 100)

100

99

92

90

д)   Пазарен дял

(128)

Пазарният дял, държан от производството на Общността намалява с един процент между 2001 г. и ПР. По-точно, той нараства с 0,5 пункта през 2002 г., намалява с 0,3 пункта през 2003 г. и накрая се свива с 1,2 пункта през ПР.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Пазарен дял на производството на Общността

42,8 %

43,3 %

43,0 %

41,8 %

Индекс (2001 г. = 100)

100

101

101

98

Пазарен дял на разглежданите четири страни

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Индекс (2001 г. = 100)

100

119

99

107

е)   Растеж

(129)

Между 2001 г. и ПР, докато потреблението в Общността спада с 9 %, обемът на продажбите на промишлеността намалява с 10 % По този начин производството на Общността губи част от своя пазарен дял, докато разглежданият внос печели 0,3 % за същия период.

ж)   Заетост

(130)

Между 2001 г. и ПР, нивото на заетост в производството на Общността спада с 4 %.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Заетост в ПО по отношение на разглежданите продукти

2 049

2 028

1 975

1 975

Индекс (2001 г. = 100)

100

99

96

96

з)   Производителност

(131)

Производителността на работната сила на производството на Общността, измерена като продукция на човек за година, остава стабилна в периода от 2001 г. до 2003 г. През ПР, обемът на производството спада без да е налице промяна в заетостта и това води до спад на производителността с 8 %.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Производителност на ПО (в тонове на работник)

61

63

61

57

Индекс (2001 = 100)

100

103

101

93

и)   Размер на дъмпинговия марж

(132)

По отношение на влиянието върху производството на Общността на размера на действителния дъмпингов марж, като се вземат предвид обема и цените на вноса от разглежданите страни, това влияние не може да се приеме за пренебрежимо, особено при прозрачни и по тази причина изключително чувствителни към цените пазари, като този на разглежданите продукти.

й)   Възстановяване от ефектите на дъмпинга в миналото

(133)

Докато показателите разгледани по-горе и по-долу показват известно подобрение на икономическото и финансово положение на производството на Общността, след въвеждането на антидъмпингови мерки през 1999 г., те също така доказват и че Общността все още се намира в крехко и уязвимо състояние.

6.3.   Данни, свързани с представителните производители на Общността

a)   Продажни цени и фактори, влияещи на вътрешния пазар

(134)

Единичните продажни цени на производството на Общността остават относително стабилни между 2001 г. и ПР като се повишават съвсем леко в края на разглеждания период. Развитието на цените е в общи линии в синхрон с това на основаната суровина, чиито цени също показват нарастване към края на разглеждания период.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Единична цена на ПП на пазара на ЕО (EUR/тон)

2 195

2 171

2 224

2 227

Индекс (2001 г. = 100)

100

99

101

101

б)   Заплати

(135)

В периода от 2001 г. до ПР, средната заплата нараства с 5 %, което е скромна цифра в сравнение с нивото на нарастване на средната, номинална, единична стойност на труда (6 %), наблюдавано през същия период за икономиката на Общността като цяло.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Годишна стойност на труда на един работник за ПП (1 000 EUR)

36,6

37,6

38,2

38,5

Индекс (2001 г. = 100)

100

103

104

105

в)   Инвестиции

(136)

Годишният поток от инвестиции, осъществяван от петте представителни производители е относително стабилен в размер на около 4 милиона евро годишно. Голямото нарастване през 2003 г. съответства до голяма степен на извършеното по изключение закупуване на оборудване от една от представителните дружества.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Нетни инвестиции на ПП (1 000 EUR)

4 284

3 074

8 393

4 914

Индекс (2001 г. = 100)

100

72

196

115

г)   Доходност и възвращаемост на инвестициите

(137)

Доходността по отношение на представителните производители, макар и да показва постепенно подобрение през разглеждания период, остава отрицателна между 2001 г. (– 4,2 %) и ПР (– 0,3 %). Възвращаемостта на инвестициите (ВНИ), изразена като печалба в проценти от нетната, счетоводна стойност на инвестициите, като цяло следва гореупоменатата тенденция на доходността в рамките на целия разглеждан период.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Доходност на ПП от продажби в ЕО на несвързани (% от нетните продажби)

–4,2 %

–1,7 %

–1,5 %

–0,3 %

ВНИ на ПП (печалба в % от нетната счетоводна стойност на инвестициите)

–13,9 %

–6,5 %

–4,5 %

–1,0 %

д)   Паричен поток и способност за привличане на капитал

(138)

Положението с паричните потоци се подобрява от 2001 г. до ПР, тъй като горепосочените, ограничени загуби са повече от компенсирани с други непарични обекти като амортизация на активите и движение на инвентара.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

ПР

Паричен поток на ПП (1 000 EUR)

–6 322

10 670

2 124

4 485

(139)

Разследването показа, че капиталовите изисквания за някои представителни производители на Общността са сериозно засегнати от тяхното финансово състояние. Макар някои от тези дружества да са част от големи стоманени дружества, капиталовите изисквания не винаги са изпълнени на желаното ниво, тъй като в тези групи финансовите ресурси обикновено се предоставят на най-печелившите единици.

6.4.   Заключение

(140)

Следните показатели имат положително развитие от 2001 г. до ПР: нараснал производствен капацитет на производството на Общността и намалели запаси. Единичните продажни цени на производството на Общността остават постоянни от 2001 г. до ПР, доходността се подобрява до там, че почти е достигната равновесна ситуация към края на ПР, а възвращаемостта на инвестициите и паричните потоци също показват подобрение. Заплатите се развиват умерено, а производството на Общността продължава да инвестира със стабилни темпове.

(141)

От друга страна следните показатели имат отрицателно развитие: спад в производството и оползотворяването на наличния капацитет, намален обем на продажбите (но в съответствие с общите тенденции на пазара), спад в заетостта и производителността. Пазарният дял на производството на Общността е леко намален, макар загубите да са далеч по-незабележими, отколкото в периода преди въвеждането на антидъмпинговите мерки, когато се наблюдава загуба на девет пункта от пазарния дял.

(142)

Като цяло положението на производството на Общността се характеризира със смесено развитие: макар някои показатели да демонстрират положителни тенденции, много други са с негативни такива. Ако бъдат сравнени гореупоменатите тенденции, с онези описани в регламентите, налагащи временни и окончателни мерки, става ясно, че въвеждането на антидъмпингови мерки през 1999 г. върху вноса от Индия, КНР, Украйна и Южна Африка е оказало положително влияние върху икономическото състояние на производството на Общността. Ситуацията би могла да бъде още по-благоприятна, ако мерките не бяха заобикаляни чрез внос от Молдова и Мароко. В допълнение на това, след налагането на антидъмпингови мерки върху вноса от Русия, Тайланд и Турция, съответните пазарни дялове на тези страни намаляват (виж съображения от 116 до 119), което със сигурност намалява натиска върху цените на производството на Общността. Независимо от това, следва да бъде подчертано, че дори и показателите, демонстриращи положително развитие, като например доходността и възвращаемостта на инвестициите, са все още далеч от достигането на нивата, които биха могли да се очакват, ако производството на Общността се беше възстановила напълно от причинените вреди.

(143)

Следователно се стига до заключението, че положението на производството на Общността се е подобрило в сравнение с периода предхождащ въвеждането на мерките, но то продължава да е нестабилно.

7.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТАРЯНЕ НА ВРЕДИТЕ

(144)

Както е заключено в съображение 91, производителите в четирите разглеждани страни имат потенциала да увеличат и/или пренасочат своя износ към пазара на Общността. Разследването показа, на основата на сравними типове продукти, че сътрудничилите производители износители продават разглежданите продукти на значително по ниски цени от тези на производството на Общността (58—68 % за КНР, 47—55 % за Индия). По отношение на Украйна и Южна Африка, в резултата на липсата на сътрудничество и на разнообразието на типовете продукти, не беше възможно да се направи сравнение на цените по типове. Независимо от това, наличните факти сочат, че както средната украинска цена на внос, така и средната южноафриканска цена на внос (и двете без антидъмпингово задължение) са значително по-ниски от вътрешните цени на производството на Общността, т.е. с 65 % и 25 % съответно. Тези ниски цени вероятно ще продължат да бъдат прилагани от разглежданите страни, също така и с цел обратното завоюване на изгубения пазарен дял. Подобна ценова политика, съчетана с възможността на износителите от разглежданите страни да доставят на пазара на Общността значителни количества от разглеждания продукт, вероятно ще доведат до засилването на потискащата надолу цените тенденция на пазара, с очакван отрицателен ефект върху икономическото положение на производството на Общността.

(145)

Както беше показано по-горе, макар положението на производството на Общността да се е подобрило в сравнение с периода отпреди налагането на действащите антидъмпингови мерки, то продължава да е крехко и уязвимо. Съществува вероятност, ако производството на Общността бъде изложена на увеличен обем от внос от разглежданите страни на дъмпингови цени, да се стигне до влошаване на финансовото положение, каквато ситуация беше установена при първоначалното разследване. Следователно, на тази основа, се стига до заключението, че отмяната на мерките вероятно ще доведе до повторно причиняване на вреди на производството на Общността.

8.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

8.1.   Въведение

(146)

В съответствие с член 21 от основния регламент, беше проверено дали запазването на действащите мерки няма да е в противоречие с интереса на Общността като цяло. Интересът на Общността беше определен като се прецениха различните засегнати интереси.

(147)

Следва да бъде припомнено, че при първоначалното разследване беше прието, че въвеждането на мерките няма да е в противоречие с интересите на Общността. В допълнение на това, фактът че настоящото разследване е преглед, анализиращ ситуация, в която антидъмпинговите мерки вече съществуват, позволява преценката на всички негативни ефекти от настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

(148)

На тази основа се провери дали, независимо от заключението за вероятността за продължаване или повтаряне на нанасящия вреди дъмпинг, съществуват належащи причини, които да доведат до заключението, че не е в интерес на Общността да се продължава действието на мерките в конкретния случай.

8.2.   Интерес на производството на Общността

(149)

Производството на Общността е доказало, че е структурно жизнеспособна индустрия. Това се доказва от положителното развитие на нейното икономическо положение след налагането на антидъмпинговите мерки през 1999 г. По-специално, фактът, че производството на Общността буквално престава да губи от пазарния си дял в годините преди ПР, контрастира рязко с положението преди въвеждането на мерките. Също така, периодът 2001 г.—ПР се характеризира и с подобряване на положението на производството на Общността по отношение на доходите. В допълнение на това, следва да се напомни и за заобикалянето на мерките чрез внос от Молдова и Мароко. Ако подобно нещо не се беше случило, положението на производството на Общността би било още по-благоприятно.

(150)

Има разумни основания да се очаква, че производството на Общността ще продължи да се облагодетелства от мерките, действащи в момента и ще продължи да се възстановява като увеличава пазарния си дял и подобрява доходността. Ако мерките не бъдат продължени, вероятно производството на Общността отново ще започне да понася вреди от увеличаването на вноса на дъмпингови цени от разглежданите страни и крехкото ѝ финансово положение ще се влоши още повече.

8.3.   Интерес на вносителите

(151)

Припомня се, че при първоначалното разследване беше установено, че ефектът от налагането на мерки ще бъде незначителен. Както беше посочено по-горе, нито един вносител не оказа пълно съдействие на настоящото разследване. Следователно може да се заключи, че налагането на мерките няма да има значителен негативен ефект върху вносители или търговци.

8.4.   Интерес на промишлените потребители

(152)

СВК имат широка гама от приложения и следователно разглежданият въпрос може за засегне голям брой производства потребители. Следващият списък от индустрии потребители е само ориентировъчен: риболов, мореплаване/морски транспорт, петролна и газова промишленост, мини, горско стопанство, въздушен транспорт, гражданско инженерство, строителство, асансьори. При разглеждането на възможния ефект от налагането на мерките върху ползвателите, първоначалното разследване стига до извода, че като се има предвид незначителното въздействие на цените на СВК върху индустриите промишлени потребители, увеличаването на тези цени вероятно няма да има значителен ефект върху конкретна индустрия потребител. Фактът, че в хода на настоящото разследване, нито един ползвател не предостави информация която да оспорва горното твърдение, потвърждава, че: i) СВК представляват съвсем малка част от общите производствени разходи на индустриите потребители, ii) действащите в момента мерки не са оказали значителен отрицателен ефект на тяхното икономическо положение и iii) продължаването на прилагането на мерките няма да накърни сериозно финансовите интереси на индустриите потребители.

8.5.   Интерес на доставчиците

(153)

Първоначалното разследване стигна до извода, че доставчиците на производството на Общността ще се облагодетелстват от мерките. При отсъствието, в рамките на настоящия преглед, на информация, която да противоречи на това заключение, се приема, че запазването на действащите мерки ще продължи да има положителен ефект върху доставчиците.

8.6.   Заключение за интереса на Общността

(154)

Като се има предвид гореизложеното, следва да се приеме, че не съществуват причини налагащи премахването на действащите антидъмпингови мерки.

9.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(155)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения на основата, на които се възнамерява да бъде препоръчано запазването на действащите мерки. Беше им предоставен и период да изложат позициите по това становище. Не бяха получени коментари, които да дадат основание за промяна на горепосочените заключения.

(156)

От гореизложеното следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, следва да бъдат запазени антидъмпинговите мерки върху вноса на СВК с произход от Индия, КНР, Украйна и Южна Африка. Следва да бъде припомнено, че тези мерки се състоят от ad valorem мита, с изключение на вноса на разглеждани продукти, които са произведени и продавани за износ в Общността от една индийска и една южноафриканска дружество, от които са приети гаранции.

(157)

Както е посочено в съображение 3, антидъмпинговите мита върху вноса на разглежданите продукти от Украйна и КНР са разширени, така че да обхващат и вноса на СВК, изпращани от съответно Молдова и Мароко, независимо дали са декларирани като имащи произход от Молдова или Мароко, или не. Антидъмпинговите мита, чието действие спрямо вноса на разглежданите продукти ще бъде запазено, както е посочено в съображение 156, следва да продължават да бъдат разширени и по отношение на вноса на СВК, изпращани от Молдова и Мароко, независимо дали са декларирани като имащи произход от Молдова или Мароко, или не. Мароканският производител износител, който е изключен от разширяването на мерките по силата на Регламент (ЕО) № 1886/2004, следва да бъде изключен и от мерките, наложени с настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели, включително сплитки, без въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимален напречен разрез над 3 mm, попадащи под кодове по КН ex 7312 10 82 (код по ТАРИК 7312108219), ex 7312 10 84 (код по ТАРИК 7312108419), ex 7312 10 86 (код по ТАРИК 7312108619), ex 7312 10 88 (код по ТАРИК 7312108819) иex 7312 10 99 (код по ТАРИК 7312109919) и с произход от Индия, Китайската народна република, Украйна и Южна Африка.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната CIF цена при граница на Общността, преди обмитяване на стоките, произведени от изброените по-долу дружества, е следната:

Страна

Дружество

Ставка на митото (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

Usha Martin Limited (fosta Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta – 700 071, West Bengal, India

23,8

8613

 

Всички други дружества

30,8

8900

Китайска народна република

Всички дружества

60,4

Украйна

Всички дружества

51,8

Южна Африка

Всички дружества

38,6

8900

3.   Окончателното, антидъмпингово мито, приложимо към вноса от Украйна, както е посочено в параграф 2, се разширява спрямо вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпратени от Молдова, независимо дали са декларирани като имащи произход от Молдова или не (кодове по ТАРИК, съответно 7312108211, 7312108411, 7312108611, 7312108811, 7312109911).

4.   Окончателното, антидъмпингово мито, приложимо към вноса от Китайската народна република, както е посочено в параграф 2, се разширява спрямо вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, независимо дали са декларирани като имащи произход от Мароко или не (кодове по ТАРИК, съответно 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912) с изключение на продукцията на Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Morocco (допълнителен код по TAРИК A567).

5.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, окончателното антидъмпингово мито не се прилага по отношение на продуктите, пуснати в свободно обращение в съответствие с член 2.

6.   Ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Вносът на стоки, декларирани за пускане в свободно обръщение под следващите допълнителни кодове по ТАРИК, които са произведени и директно изнесени (т.е. изпратени или фактурирани) от дружество, намираща се под шапката на дружество в Общността, действаща като вносител, се освобождава от антидъмпинговите мита, наложени по член 1, при условие че този внос е осъществен в съответствие с параграф 2.

Страна

Дружество

Допълнителен код по TAРИК

Индия

Usha Martin Limited (fosta Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd)

2A, Shakespeare Sarani Calcutta – 700 071, West Bengal, India

A024

Южна Африка

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

South Africa

A023

2.   Вносът, предвиден в параграф 1, се освобождава от антидъмпингови мита при условие че:

a)

при представянето на декларация за пускане в свободно обращение пред компетентните власти на държавите-членки, се представя и валидна за гаранция фактура, съдържаща най-малко данните, изброени в приложението и

б)

стоките, които са декларирани и представени пред митниците, съответстват на описанието по фактурата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2005 година.

За Съвета

Председател

G. BROWN


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 217, 17.8.1999 г.., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1674/2003 (ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 217, 17.8.1999 г., стр. 63. Решение, изменено с Регламент (ЕО) № 1678/2003 (ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 13).

(4)  ОВ L 120, 24.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 328, 30.10.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 283, 20.11.2004 г., стр. 6.

(7)  ОВ L 276, 21.10.2005 г., стр. 62.

(8)  ОВ C 272, 13.11.2003 г., стр. 2.

(9)  ОВ C 203, 11.8.2004 г., стр. 4.

(10)  ОВ C 207, 17.8.2004 г., стр. 2.

(11)  ОВ L 211, 4.8.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 564/2005 (ОВ L 97, 15.4.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фактурата за гаранция, която придружава продажбите на дружеството на стоманени въжета и кабели в Общността, които са обект на гаранция, съдържа следните елементи:

1.

Кодов номер на продукта (КНП) (както е установен в гаранцията, поет от съответния производител износител), включващ тип, брой на въжетата и броя жици на въже, а също и кода по КН.

2.

Точно описание на стоките, включително:

„код на продукта на дружеството“ (КПК),

код по КН,

допълнителен код по ТАРИК, по който стоките по фактура могат да получат митническо разрешение на границите на Общността (както е предвидено в настоящия регламент),

количество (в килограми),

минимална, приложима цена.

3.

Описание на условията на продажба, включително:

цена на килограм,

приложими условия на плащане,

приложими условия на доставка,

общ размер на отстъпките и отбивите от цената.

4.

Названието на вносителя, на когото фактурата за гаранция е издадена директно от дружеството.

5.

Името на служителя на дружеството, издал фактурата за гаранция и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният, удостоверявам че продажбата за директен износ за Европейската общност на стоките, обхванати от настоящата фактура, е извършена в рамките на обхвата и според условията на гаранцията, предложена от … (наименование на дружеството) и приета от Европейската комисия с Решение 1999/572/ЕО. Декларирам, че информацията в настоящата фактура е пълна и точна.“