14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

193


32005R1290


L 209/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 НА СЪВЕТА

от 21 юни 2005 година

относно финансирането на Общата селскостопанска политика

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално третата алинея от член 37, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Общата селскостопанска политика се състои от поредица от мерки, някои от които се отнасят до развитието на селските райони. За да бъде даден принос за постигането на целите на Общата селскостопанска политика, е важно да се осигури финансиране на тези мерки. Предвид това, че мерките имат сходство в определени елементи, но също така се различават в редица отношения, тяхното финансиране следва да бъде регламентирано общо в една регулативна рамка, която да позволява различното им третиране, когато е необходимо. За да бъдат отчетени тези различия, следва да се създадат два европейски земеделски фонда, а именно — Европейски фонд за гарантиране на земеделието (наричан по-долу „ЕФГЗ“), за финансиране на пазарните мерки, и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (наричан по-долу „ЕЗФРСР“), за финансиране на програмите за развитие на селските райони.

(2)

Финансирането от бюджета на Общността на разходите по Общата селскостопанска политика, включително разходите за развитие на селските райони, следва да се извършва чрез горепосочените фондове. В съответствие с член 53 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), това финансиране се осъществява или централно, или в контекста на съвместно управление с държавите-членки. Всички видове мерки, които могат да бъдат финансирани с участието на посочените фондове, следва да бъдат точно посочени.

(3)

В процеса на клиринг на счетоводните сметки, ако не разполага със задоволително уверение, че националните системи за контрол са надлежни и прозрачни, и че разплащателните агенции проверяват законосъобразността и верността на декларациите за разходи, по които извършват плащания, Комисията не може да определи в разумен срок общия размер на разходите, който да бъде вписан по сметките на двата европейски земеделски фонда. Следователно е необходимо да се предвиди акредитиране на разплащателните агенции от държавите-членки, въвеждане от агенциите на процедури за набавяне на изискваните декларации за уверение, сертифициране на системите за управление и контрол, както и заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи.

(4)

С оглед осигуряването на съпоставимост на необходимите стандарти за акредитация в различните държави-членки, Комисията следва да дава напътствия по отношение на приложимите критерии. Освен това, с оглед на осигуряването на прозрачност на националните системи за контрол, по-специално що се отнася до процедурите по разрешаване, потвърждаване и плащане, броят на властите и органите, на които се възлагат тези отговорности, следва да бъде ограничен, при спазване на конституционната уредба на всяка отделна държава-членка.

(5)

В случаите, когато държава-членка акредитира повече от една разплащателна агенция, е важно държавата да излъчи единен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на фондовете от отделните разплащателни агенции, да осъществява свръзка между Комисията и всяка една от акредитираните разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколкото разплащателни агенции.

(6)

За осигуряване на хармонично сътрудничество между Комисията и държавите-членки по отношение на финансирането на разходите по Общата селскостопанска политика, и по-специално, за да се даде възможност на Комисията да следи стриктно управлението на средствата от държавите-членки и да извършва клиринг на сметките на акредитираните разплащателни агенции, държавите-членки са длъжни да предоставят на Комисията определена информация или да я държат на нейно разположение. За тази цел трябва да се използват в максимална степен възможностите на информационната технология.

(7)

За целите на събирането на данните, които трябва да бъдат изпратени на Комисията, и за да има Комисията пълен непосредствен достъп до данните за извършените разходи, както на хартиен, така и на електронен носител, е необходимо постановяване на подходящи правила за предоставянето и преноса на данни, а също и за допустимите срокове за изпълнение на тези задължения.

(8)

Финансирането на мерките и операциите съгласно Общата селскостопанска политика ще включва отчасти и съвместно управление. За да обезпечи надеждно управление на финансовите средства на Общността, Комисията следва да извършва проверки на управлението на фондовете от властите на държавата-членка, отговарящи за извършване на плащанията. В тази връзка е уместно да се определи естеството на проверките, които Комисията трябва да извърши, да се посочат условията за упражняване на нейните функции по изпълнение на бюджета и да се изяснят задълженията на държавите-членки в рамките на сътрудничеството с Комисията.

(9)

Валидни са основателните уверения, предоставени единствено от акредитираните от държавите-членки разплащателни агенции, че са приложени необходимите системи за контрол преди отпускането на помощи от Общността на бенефициерите. Следователно би трябвало да бъде постановено, че само разходите, извършени от акредитираните разплащателни агенции, подлежат на възстановяване от бюджета на Общността.

(10)

Финансовите средства по линия на ЕФГЗ, необходими за покриване на извършените разходи от акредитираните разплащателни агенции, се отпускат на държавите-членки от Комисията под формата на възстановяване на разходите на разплащателните агенции при представяне на счетоводните отчети за тях. До изплащането на сумите за възстановяване на разходите, под формата на месечни плащания, финансовите средства за извършване на съответните разходи трябва да се мобилизират от държавите-членки съгласно потребностите на акредитираните от тях разплащателни агенции. Разходите за персонала и административните разходи на държавите-членки и бенефициерите, участващи в изпълнението на Общата селскостопанска политика, следва да бъдат понесени самостоятелно и не подлежат на възстановяване.

(11)

Финансовата помощ от Общността следва да се изплаща на бенефициерите навреме, за да могат да я използват ефективно. Неспазването от държава-членка на крайните срокове за плащанията, постановени в законодателството на Общността, може да създаде сериозни затруднения на бенефициерите и да изложи на риск годишното бюджетиране на Общността. Следователно направените разходи след изтичането на крайните срокове за плащанията следва да бъдат изключени от финансирането от бюджета на Общността. За да бъде спазен принципът на пропорционалност, Комисията следва да има правото да въвежда изключения от това общо правило.

(12)

Следва да бъде предвидено административна процедура, по която Комисията да взема решения за намаляване или временно преустановяване на месечните плащания в случаите, когато информацията, съобщена от държавите-членки, не ѝ дава основания да потвърди, че са спазени приложимите правила на Общността, и посочва за явна злоупотреба с отпуснатите средства на Общността. В явни случаи на злоупотреба, намаляването или преустановяването следва да е възможно и без съблюдаването на такава процедура. И в двата случая Комисията следва да информира съответната държава-членка, като отбележи, че предстоящото решение за намаляване или преустановяване на месечните плащания няма да засегне взетите решения в контекста на клиринга на сметките.

(13)

В контекста на спазването на бюджетната дисциплина е необходимо да се определи годишният таван за разходите, финансирани от ЕФГЗ, като се вземат предвид максимално допустимите размери на финансиране, постановени по отношение на този фонд във финансовата перспектива, и фиксираните от Комисията суми по член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (3), както и сумите, регламентирани в членове 143г и 143д от същия регламент.

(14)

Бюджетната дисциплина изисква, също така, годишният таван на финансираните от ЕФГЗ разходи да бъде спазван при всички обстоятелства и на всички етапи от бюджетната процедура и от изпълнението на бюджета. Това означава, че националният таван за преките плащания по държави-членки, след коригирането му по реда на член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 г., трябва да се разглежда като финансов таван за преките плащания от фонда за съответната държава-членка, и че възстановяването на тези плащания трябва да се извърши до размера на същия финансов таван. Освен това, бюджетната дисциплина включва изискването всички законодателни мерки, предложени от Комисията или приети от Съвета или от Комисията в изпълнение на Общата селскостопанска политика и финансирани от ЕФГЗ, да са съобразени с годишния таван за разходите, финансирани от фонда. В същия контекст е необходимо Комисията да бъде оправомощена да извършва корекциите по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато Съветът не ги извърши преди 30 юни от календарната година, по отношение на която се прилагат корекциите.

(15)

Предприетите мерки за определяне на финансовия принос от ЕФГЗ и ЕЗФРСР с оглед на изчисляването на финансовите им тавани не засягат правомощията на бюджетната власт, посочена в Договора. Следователно тези мерки трябва да се основават на референтните стойности, определени съгласно Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и усъвършенстването на бюджетната процедура (4) (наричано по-долу „Междуинституционалното споразумение“) и финансовата перспектива, изложена в приложение I към това споразумение.

(16)

Бюджетната дисциплина изисква, също така, продължително проучване на средносрочната бюджетна обстановка. Следователно при предаването на предварителния проектобюджет за дадена година, Комисията трябва да изложи своите прогнози и анализи пред Европейския парламент и Съвета и да предложи, ако е необходимо, подходящи мерки на Съвета. Освен това, Комисията следва по всяко време да упражнява в пълна степен своите управленски правомощия, за да гарантира спазването на годишния таван за разходите на съответния земеделски фонд и при необходимост да предлага подходящи мерки на Съвета за коригиране на бюджетната обстановка. Ако в края на бюджетната година годишният таван не може да бъде спазен поради превишаващия общ размер на изискваните суми за възстановяване на разходите от държавите-членки, Комисията следва да бъде в състояние да предприеме мерки, позволяващи, от една страна, допълнително разпределение на наличния бюджет между държавите-членки, пропорционално на исканите от тях суми за възстановяване, които все още не са изплатени, и от друга страна, да бъде спазен фиксирания таван за въпросната година. Плащанията за същата година следва да бъдат осчетоводени към следващата бюджетна година и да бъде твърдо установен общият размер на финансирането от бюджета на Общността по държави-членки, както и размерът на компенсациите между държави-членки с оглед на непревишаването на установения размер за всяка от тях.

(17)

При изпълнението на бюджета Комисията следва да приведе в действие система за ранно предупреждение и мониторинг по отношение на селскостопанските разходи, така че, ако съществува риск от превишаване на годишния таван, Комисията да може при първа възможност да предприеме необходимите мерки в рамките на управленските си правомощия, а в последствие, ако тези мерки се окажат недостатъчни, да предложи други мерки на Съвета, който трябва да ги разгледа възможно най-скоро. За да функционира гладко, системата следва да дава възможност за сравняване на действителните разходи с разходни профили, изградени въз основа на разходите от предишни години. С месечни доклади пред Европейския парламент и Съвета Комисията следва да прави съпоставка на развитието на извършените до момента разходи с профилите и да дава оценка на прогнозното изпълнение на бюджета за останалата част от бюджетната година.

(18)

Обменният курс, който Комисията използва при съставянето на бюджетните документи, които предава на Съвета, следва да отразява най-актуалната налична информация, като същевременно се има предвид изтеклият период от време между съставянето и предаването на документите.

(19)

Програмите за развитие на селските райони се финансират от бюджета на Общността на базата на поемане на задължения за изплащане на годишни вноски. Държавите-членки трябва да бъдат в състояние да се ползват от предвидените средства от момента, в който започнат изпълнение на програмите. Следователно е необходимо да се въведе подходяща система за ограничено предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по програмите.

(20)

Встрани от въпроса за предварителното финансиране, следва да се прави разлика между плащанията от Комисията в полза на акредитираните разплащателни агенции, междинните плащания и плащането по балансови стойности, и да бъдат постановени правила за извършването на тези плащания.

(21)

За защита на финансовите интереси на Общността, Комисията трябва да има правото временно да преустановява или да намалява междинните плащания в случаите, когато разходите се извършени нецелесъобразно. Следва да бъде регламентиран редът, по който държавите-членки да доказват, че извършените от тях разходи са оправдани.

(22)

Правилото за автоматична отмяна на финансов ангажимент следва да допринесе за ускоряване на изпълнението на програмите и за провеждането на надеждно финансово управление.

(23)

С цел да осъществи финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Общността, Комисията следва ежегодно да извършва клиринг на годишните счетоводни сметки на тези разплащателни агенции. Решението за клиринг на сметките се взема въз основа на преценката за пълнотата, точността и верността на балансите, но не и за съответствието на разходите със законодателството на Общността.

(24)

Комисията, която отговаря за правилното прилагане на нормативните актове на Общността по силата на член 211 от Договора, следва да приеме решение дали извършените разходи от държавите-членки са в съответствие със законодателството на Общността. Държавите-членки следва да имат правото да оправдават решенията си за извършване на плащания и да имат достъп до помирителните процедури в случаите, когато не могат да достигнат до взаимно съгласие с Комисията. За да се предоставят на държавите-членки правни и финансови гаранции по отношение на разходите, извършени в минали периоди, следва да се определи срок, в който Комисията да взема решение какви финансови обстоятелства ще последват от неспазването на законодателството на Общността.

(25)

С оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета на Общността, държавите-членки следва да предприемат мерки с цел да се уверят, че финансираните от европейските фондове транзакции са действителни и са правилно извършени. Държавите-членки следва, също така, да предотвратяват и да се справят ефективно с всякакви нередности, извършени от бенефициерите.

(26)

По отношение на ЕФГЗ, изплатените суми за възстановяване на разходите следва да бъдат върнати на фонда в случаите, когато разходите са извършени в противоречие със законодателството на Общността и не е съществувало правно основание за тяхното извършване. Следва да бъде предвидена система за финансова отговорност за нередности при липсата на пълно възстановяване. В тази връзка следва да се установи процедура, даваща възможност на Комисията да защитава интересите на бюджета на Общността, като взема решения сумите, изгубени в резултат от нередностите и невъзстановени в разумни срокове, да бъдат частично начислени на съответната държава-членка. В определени случаи на небрежност от страна на държавата-членка е оправдано сумата да ѝ бъде начислена в пълен размер. Въпреки това, при условие че държавите-членки са изпълнили задълженията си съгласно техните вътрешни процедури, финансовата тежест следва да бъде справедливо разпределена между Общността и държавата-членка.

(27)

Процедурите по възстановяване, прилагани от държавите-членки, могат да имат за последица забавяне на възстановяването с години, без да има гаранция, че крайният резултат действително ще бъде успешен. Разходите по прилагането на тези процедури също могат да не бъдат пропорционални на сумите, които са или могат да бъдат събрани. Затова в определени случаи на държавите-членки следва да им бъде разрешено да прекратят процедурите по възстановяване.

(28)

По отношение на ЕЗФРСР, възстановените или прекратени вследствие на нередности суми следва да останат на разположение на програмите за развитие на селските райони, изпълнявани в съответната държава-членка, тъй като тези суми са били отпуснати в полза на тази държава-членка. С оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета на Общността следва да бъдат предвидени случаите, когато държавата-членка не е взела необходимите мерки след откриването на нередностите.

(29)

За да има възможност за повторно използване на средства по ЕФГЗ и ЕЗФРСР са необходими правила относно пренасочването на сумите, възстановени от държавите-членки, когато е извършен клиринг на сметките с оглед на съответствието със законодателството на Общността или след приключването на съдебното производство в случай на разкриване на нередности или небрежност, и на правила за облагане с допълнителни данъци в сектора на млякото и млечните продукти.

(30)

За да може Комисията да изпълнява задължението си да проверява за съществуването и правилното функциониране на системите за управление и контрол над изразходването на средствата на Общността в държавите-членки, независимо от вътрешния контрол, упражняван от държави-членки, следва да бъде предвидено извършване на проверки от упълномощени от Комисията лица, които да имат право да изискват подпомагане от държавите-членки при тяхната работа.

(31)

За набавянето на информацията, която трябва да бъде изпратена на Комисията, е необходимо в максимална степен да се използват възможностите на информационната технология. При провеждането на проверките Комисията следва да има пълен и непосредствен достъп до информацията за разходите, съхранена както на хартиен носител, така и в електронни файлове.

(32)

Следва да се определи дата за извършване на последните плащания по одобрените програми за развитие на селските райони за периода 2000—2006 г., финансирани от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“. За да се даде възможност на държавите-членки да получат възстановяванията на плащания, направени след тази дата, следва да бъдат предвидени специфични преходни мерки. Тези мерки следва да включват и разпоредби за покриване на авансово платените от Комисията суми въз основа на втората алинея от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (5) и за сумите, които са предмет на режима за доброволно модулиране, упоменат в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяването на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (6).

(33)

Следва да се определи дата, на която Комисията да може автоматично да отмени поетото задължение от обхвата на съответния бюджетен ангажимент на Общността по отношение на сумите, които не са изразходвани в рамките на одобрените програми за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Ориентиране“, в случаите, когато необходимите документи във връзка със счетоводното приключване на операциите не са пристигнали в Комисията до тази дата. Следва да бъдат определени документите, необходими на Комисията, за да установи дали мерките са приключени.

(34)

Комисията отговаря за управлението на фондовете и между нея и държавите-членки е предвидено осъществяване на тясно сътрудничество посредством комитет по селскостопанските фондове.

(35)

Степента на финансиране на Общността прави наложително Европейският парламент и Съветът да бъдат редовно информирани посредством финансови доклади.

(36)

Тъй като при прилагането на националните системи за контрол и при клиринга на сметките с оглед на съответствието на разходите със законодателството на Общността е възможно да се борави с лични данни или търговски тайни, държавите-членки и Комисията следва да гарантират поверителността на получената информация в контекста на тези операции.

(37)

В интерес на доброто финансово управление на бюджета на Общността и на безпристрастното третиране както на ниво държава-членка, така и на ниво селски стопанин, следва да бъдат установени правила за използването на еурото.

(38)

Регламент № 25 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика (7), Регламент (ЕО) № 723/97 на Съвета от 22 април 1997 г. относно изпълнение на програмите за действие на държавите-членки за контрол на разходите на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (8) и Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета следва да бъдат отменени. Определени членове от Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета от 4 март 1991 г. относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационната система в тази област и отменящ Регламент (ЕИО) № 283/72 (9) също следва да отпаднат, тъй като настоящият регламент предвижда съответните разпоредби.

(39)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10), като се направи разграничение между мерките, подчинени на процедурния режим на управителния комитет, и мерките, подчинени на процедурния режим на съвещателния комитет, имайки предвид, че в определени случаи и с оглед на по-висока ефективност, най-уместен е процедурният режим на съвещателния комитет.

(40)

Откриването на съответствията между разпоредбите на отменените регламенти и разпоредбите на настоящия регламент би могло да породи практически и специфични затруднения, по-специално във връзка с преминаването към новите разпоредби, които не са разгледани в настоящия регламент. За да се отстранят евентуалните затруднения, следва да се предвиди възможността Комисията да приема необходимите и надлежно обосновани мерки. Би следвало да бъде предвидено мерките да могат да дерогират от разпоредбите на настоящия регламент, но само до необходимата степен и за ограничен период.

(41)

Тъй като програмният период за програмите за развитие на селските райони, финансирани въз основа на настоящия регламент, започва да тече от 1 януари 2007 г., настоящият регламент следва да се прилага от тази дата. Въпреки това, определени разпоредби следва да се прилагат, считано от по-ранна дата.

(42)

Сметната палата е дала становище (11).

(43)

Икономическият и социален комитет е дал становище (12),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и приложно поле

Настоящият регламент постановява специфични изисквания и правила за финансирането на разходите по изпълнение на Общата селскостопанска политика, включително разходите за развитие на селските райони.

Член 2

Фондове за финансиране на разходи в земеделието

1.   С оглед на постигането на целите на Общата селскостопанска политика, определени в Договора, и на финансирането на различните мерки, попадащи в нейния обхват, включително мерките за развитие на селските райони, с настоящия регламент се създават:

а)

Европейски фонд за гарантиране на земеделието, наричан по-долу „ЕФГЗ“; и

б)

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, наричан по-долу „ЕЗФРСР“.

2.   ЕФГЗ и ЕЗФРСР попадат в общия бюджет на Европейските общности.

Член 3

Разходи по линия на ЕФГЗ

1.   В контекста на съвместно управление между държавите-членки и Общността, ЕФГЗ финансира следните разходи, които са извършени в съответствие с правото на Общността:

а)

възстановявания за разходи по износа на селскостопански продукти в трети страни;

б)

интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари;

в)

преки плащания на селски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика;

г)

финансовия принос на Общността за мерките за информиране и насърчаване за селскостопански продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни, предприети от държавите-членки в рамките на изпълнението на програми, различни от упоменатите в член 4 и селектирани от Комисията.

2.   ЕФГЗ финансира следните разходи по централизиран начин и в съответствие със законодателството на Общността:

а)

финансовото участие на Общността за определени ветеринарни мерки, мерки за ветеринарен контрол, мерки за инспекция на храни и храни за животни, програми за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) и фитосанитарни мерки;

б)

насърчаване на нови селскостопански продукти на пазара, предприето или пряко от Комисията, или с посредничеството на международни организации;

в)

мерки, предприети в съответствие със законодателството на Общността, за гарантиране запазването, съхраняването на отличителните белези, събирането и използването на генетичните ресурси в селското стопанство;

г)

въвеждане и поддържане на информационни системи за осчетоводяване на данните в селското стопанство;

д)

системи за извършване на селскостопански прегледи, включително наблюдение върху структурата на стопанствата в селското стопанство;

е)

разходите, свързани с риболовните пазари.

Член 4

Разходи по линия на ЕЗФРСР

В контекста на съвместно управление между държавите-членки и Общността, ЕЗФРСР финансира финансовото участие на Общността по програмите за развитие на селските райони, изпълнявани в съответствие със законодателството на Общността относно подпомагането на развитието на селските райони посредством ЕЗФРСР.

Член 5

Друг вид финансиране, включително техническо подпомагане

Както ЕФГЗ, така и ЕЗФРСР могат съответно да финансират, на централизиран принцип и по инициатива на Комисията и/или от нейно име, мерките за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, оценка, одит и контрол, необходими за провеждането на Общата селскостопанска политика, включително политиката за развитие на селските райони. Тези мерки включват, по-конкретно:

а)

мерките, необходими за анализиране, управление, мониторинг, обмен на информация и прилагане на Общата селскостопанска политика, както и мерките във връзка с прилагането на системи за контрол и с извършването на техническо и административно подпомагане;

б)

мерките, необходими за поддържане и развитие на методи и технически средства за информация, взаимна връзка, мониторинг и контрол над финансовото управление на изразходваните средства по финансиране на Общата селскостопанска политика;

в)

предоставяне по инициатива на Комисията на информация за Общата селскостопанска политика;

г)

научни изследвания по отношение на Общата селскостопанска политика и оценка на финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР мерки, включително усъвършенстване на методите за оценка и обмен на информация относно практиките;

д)

когато е уместно, дейността на изпълнителните агенции, учредени в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно определянето на статута на изпълнителните агенции, които трябва да отговарят за някои задачи по управлението на програмите на Общността (13), във връзка с прилагането на Общата селскостопанска политика;

е)

мерките, свързани с разпространението на информация, повишаване на разбирането сред населението по въпросите на Общата селскостопанска политика, насърчаване на сътрудничеството и обмен на опит на ниво Общност, предприети в контекста на развитието на селските райони, включително изграждането на единна мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни.

Член 6

Акредитиране и оттегляне на акредитация на разплащателните агенции и координиращите органи

1.   Разплащателните агенции са отдели или органи на държавите-членки, които, по отношение на извършваните от тях плащания и що се отнася до предаването и съхраняването на информация, предоставят достатъчни гаранции, че:

а)

съответствието на исканията с изискванията и, в рамките на развитието на селските райони, процедурата за отпускане на помощи, както и тяхното съответствие с правилата на Общността, са проверени преди разрешаване на плащането;

б)

за извършените плащания се водят точни и изчерпателни счетоводни сметки;

в)

са извършени проверките, предвидени в законодателството на Общността;

г)

са представени изискваните документи, в сроковете и във вида, регламентирани в правилата на Общността;

д)

документите са достъпни и се съхраняват по начин, който гарантира тяхната изчерпателност, валидност и четливост, включително и по отношение на електронните документи по смисъла на правилата на Общността.

С изключение на изплащането на помощи от средствата на Общността, изпълнението на тези задачи може да бъде делегирано.

2.   Държавите-членки акредитират като разплащателни агенции отдели или органи, които отговарят на условията по параграф 1.

Всяка държава-членка, като се съобрази със собствените си конституционни разпоредби и институционална структура, следва да ограничи броя на акредитираните от нея разплащателни агенции до минимално необходимия брой, при който да бъде гарантирано, че упоменатите в член 3, параграф 1 и член 4 разходи се извършват при добри административни и счетоводни условия.

3.   В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция, държавата-членка следва да предостави на Комисията конкретни данни за отдела или органа, на които е възложила следните задачи:

а)

да събира информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;

б)

да допринася за хармонизираното прилагане на правилата на Общността.

Отделът или органът, наричан по-долу „координиращият орган“, подлежи на акредитация по особен ред от държавите-членки, що се отнася до обработката на финансовата информация по буква а).

4.   В случаите, когато определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на едно или повече от условията по параграф 1, държавите-членки следва да оттеглят акредитацията ѝ, освен ако разплащателната агенция не внесе необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен в съответствие с трудността на проблема.

Член 7

Органи по сертифициране

Органът по сертифициране е публично или частно юридическо лице, определено от държавата-членка да сертифицира достоверността, изчерпателността и точността на счетоводните отчети на акредитираната разплащателна агенция, като се съобразява с въведените системи за управление и контрол.

Член 8

Предаване на информация и достъп до документи

1.   В допълнение към разпоредбите, постановени в секторните регламенти, държавите-членки изпращат на Комисията следната информация, декларации и документи:

а)

за акредитираните разплащателни агенции и акредитираните координиращи органи:

i)

документите за акредитацията им;

ii)

тяхната функция (акредитирана разплащателна агенция или акредитиран координиращ орган);

iii)

когато е приложимо, оттеглянето на акредитацията им;

б)

за органите по сертифициране:

i)

тяхното наименование;

ii)

пълният им адрес;

в)

за мерките във връзка с операциите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР:

i)

декларации за разходи, имащи също така значението на искания за изплащане на разходите, подписани от името на акредитираната разплащателна агенция или от акредитирания координиращ орган и придружени от необходимата информация;

ii)

оценка на размерите на техните финансови искания, по отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР — актуализирани прогнозни декларации за разходи, които ще бъдат предадени през същата година, и прогнозни декларации за разходи за следващата финансова година;

iii)

годишните счетоводни отчети на акредитираните разплащателни агенции, заедно с декларация за уверение, подписана от длъжностното лице, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, придружени от необходимата информация с оглед на клиринга на сметките, както и доклад за сертифициране, изготвен от органа по сертифициране, посочен в член 7.

Годишните счетоводни отчети на акредитираните разплащателни агенции, отнасящи се до разходи по линия на ЕЗФРСР, се предават на нивото на всяка програма.

2.   Акредитираните разплащателни агенции следва да съхраняват документите, доказващи извършването на плащания, и документите във връзка с извършването на административните и физическите проверки по силата на законодателството на Общността, и следва да предоставят тези документи и информация на разположението на Комисията.

В случаите, когато тези документи се съхраняват от власт, действаща под упълномощаване от разплащателна агенция и отговаряща за разрешаване извършването на разходи, тази власт следва да изпраща доклади на акредитираната разплащателна агенция относно броя на извършените проверки, тяхното съдържание и предприетите мерки в отговор на резултатите от тях.

Член 9

Защита на финансовите интереси на Общността и предоставяне на уверения относно управлението на фондовете на Общността

1.   Държавите-членки:

а)

в рамките на Общата селскостопанска политика приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби и вземат всички необходими мерки с оглед на осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Общността, и по-специално:

i)

проверяват истинността и съответствието с операциите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

ii)

предотвратяват и преследват нередности;

iii)

покриват изгубените суми в резултат на нередности или небрежност,

б)

въвеждат ефективна система за управление и контрол, включваща сертифициране на счетоводните отчети и декларация за уверение с подпис на длъжностното лице, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция.

2.   Комисията гарантира, че държавите-членки проверяват законността и съответствието на разходите по член 3, параграф 1 и член 4, и че съблюдават принципите на добро финансово управление; в тази връзка Комисията провежда следните мерки и проверки:

а)

проверява дали в държавите-членки съществуват и функционират правилно системи за управление и контрол;

б)

намалява или преустановява изцяло или частично междинните плащания и прилага необходимите финансови корекции, особено когато системите за управление и контрол не функционират адекватно;

в)

проверява дали е възстановено предварителното финансиране и, при необходимост, автоматична отмяна на финансовия ангажимент по ангажименти за финансиране от бюджета на Общността.

3.   Държавите-членки информират Комисията за приетите разпоредби и взетите мерки по параграф 1, а по отношение на програмите за развитие на селските райони, за взетите мерки за управление и контрол в съответствие със законодателството на Общността относно подпомагане развитието на селските райони от ЕЗФРСР, с оглед на защитата на финансовите интереси на Общността.

Член 10

Допустимост на извършените плащания от разплащателните агенции

Разходите, посочени в член 3, параграф 1 и член 4, могат да бъдат обхванато от финансирането на Общността, само ако са извършени от акредитирани разплащателни агенции, определени от държавите-членки.

Член 11

Плащания в пълен размер на бенефициерите

Освен ако не е предвидено друго в законодателството на Общността, плащанията във връзка с финансирането, предвидено по силата на настоящия регламент, или със сумите, съответстващи на публичното финансово участие по програмите за развитие на селските райони, се изплащат в пълен размер на бенефициерите.

ДЯЛ II

ЕФГЗ

ГЛАВА 1

Финансиране от Общността

Член 12

Бюджетен таван

1.   Годишният таван за разходите по ЕФГЗ се изчислява, като от определените максимални суми за тези разходи за съответната година съгласно многогодишната финансова рамка, предвидена в Междуинституционалното споразумение, се приспаднат сумите, упоменати в параграф 2.

2.   Комисията определя сумите, които по силата на член 10, параграф 2, членове 143г и 143д от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се предоставят на разположение на ЕЗФРСР.

3.   Въз основа на данните по параграфи 1 и 2, Комисията определя размера на наличното салдо за финансиране на разходите на ЕФГЗ.

Член 13

Административни разходи и разходи за персонала

Извършените разходи под формата на административни разходи и разходи за персонала от държавите-членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ не се поемат от фонда.

Член 14

Месечни плащания

1.   Отпуснатите средства, необходими за финансиране на разходите по член 3, параграф 1, се предоставят на държавите-членки под формата на месечни плащания по възстановяване на разходи, наричани по-долу „месечни плащания“, въз основа на разходите, извършени през определен референтен период от акредитираните разплащателни агенции.

2.   До прехвърлянето на месечните плащания от Комисията, държавите-членки мобилизират необходимите средства за извършване на разходите в съответствие с потребностите на акредитираните разплащателни агенции.

Член 15

Ред за извършване на месечните плащания

1.   Комисията извършва месечни плащания, без това да се отразява на решенията по членове 30 и 31, за възстановяване на разходите, извършени от разплащателните агенции на държавите-членки през референтния месец.

2.   Комисията взема решения, по реда на член 41, параграф 3 относно месечните плащания, които извършва, въз основа на изпратените от държавите-членки декларации за разходи и предоставената информация по член 8, параграф 1, като взема предвид извършените намаления или преустановения на плащанията по член 17.

3.   Месечните плащания се извършват за всяка държава-членка най-късно на третия работен ден от втория месец, следващ този, през който са извършени разходите.

4.   Разходите, извършени от държавите-членки между 1 и 15 октомври, се смятат за направени през месец октомври. Разходите, извършени между 16 и 31 октомври, се смятат за направени през месец ноември.

5.   Комисията може да взема решения за извършване на допълнителни плащания или приспадания на суми. В такива случаи, Комитетът по земеделските фондове следва да бъде уведомен при следващото му заседание.

Член 16

Спазване на сроковете за плащанията

Когато в законодателството на Общността са постановени срокове за извършване на плащанията, всяко просрочване от страна на разплащателните агенции погасява правото за възстановяване на тези плащания от финансирането от Общността, освен в отделни изрично предвидени случаи, условия и ограничения, съгласно принципа на пропорционалността.

Член 17

Намаляване и преустановяване на месечните плащания

1.   В случаите, когато декларациите за разходи или информацията по член 15, параграф 2 не позволяват на Комисията да установи, че средствата са отпуснати в съответствие с приложимите правила на Общността, Комисията следва да се обърне към държавата-членка с искане за предоставяне на допълнителна информация в срок, който Комисията определя в зависимост от трудността на проблема, и който по принцип не може да бъде по-кратък от 30 дни.

Ако държавите-членки не отговорят на искането на Комисията, упоменато в първата алинея, или ако отговорът се сметне за незадоволителен или съдържа доказателства, че приложимите правила на Общността не са спазени, или че отпуснатите от Общността средства са използвани нецелесъобразно, Комисията може да намали или временно да преустанови месечните плащания в полза на съответната държава-членка. Тя информира съответно държавата-членка, като подчертава, че това намаляване или преустановяване са вече извършени.

2.   Когато декларациите за разходи или информацията по член 15, параграф 2 позволяват на Комисията да установи, че е превишен финансов таван, постановен в законодателството на Общността, или наличието на явен случай на неспазване на приложимите правила на Общността, Комисията може да приложи намаляванията или преустановяванията на плащанията, предвидени във втората алинея от параграф 1 от настоящия член, след като даде на държавата-членка възможност да представи своите коментари.

3.   Намаляванията и преустановяванията на плащанията се прилагат съгласно принципа на пропорционалността, по силата на решението за извършване на месечните плащания съгласно член 15, параграф 2 и без това да се отразява на решенията по членове 30 и 31.

ГЛАВА 2

Бюджетна дисциплина

Член 18

Спазване на тавана

1.   В рамките на бюджетната процедура и на изпълнението на бюджета, отпуснатите средства за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ не превишават нетното салдо, упоменато в член 12, параграф 3.

Всички законодателни инструменти, предложени от Комисията или приети от Съвета или от Комисията, и оказващи влияние върху бюджета на ЕФГЗ, са в съответствие с нетното салдо, посочено в член 12, параграф 3.

2.   В случаите, когато законодателството на Общността постановява финансов таван в еуро по отношение на селскостопанските разходи на държава-членка, тези разходи се възстановяват до размера на този таван, определен в еуро, като се извършат всички необходими корекции, в случай че се прилага член 11 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Националните тавани за преките плащания, определени в законодателството на Общността, включително определените в член 41, параграф 1 и в член 71в от Регламент (ЕО) № 1782/2003, коригирани с процентите и корекциите, постановени в член 10, параграф 1 и в член 11, параграф 1 от същия регламент, се смятат за финансови тавани в еуро.

4.   Ако до 30 юни всяка година Съветът не е извършил корекциите по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Комисията извършва тези корекции по реда на член 41, параграф 3 от настоящия регламент и незабавно уведомява Съвета за тях.

5.   До 1 декември, по предложение на Комисията, въз основа на новата информация, с която разполага, Съветът може да приспособи процента на корекцията на преките плащания в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 19

Процедура на бюджетна дисциплина

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, едновременно с представянето на предварителния проектобюджет за финансова година N, изготвените от нея прогнози за финансови години N — 1, N и N + 1. Едновременно с това Комисията представя анализ на наблюдаваните разлики между началните прогнози и действителните разходи за финансови години N — 2 и N — 3.

2.   Ако при съставянето на предварителния проектобюджет за финансова година N възникне риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 за финансова година N, като се вземе предвид маржът, постановен в член 11 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Комисията предлага на Съвета необходимите мерки, включително онези, изисквани по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   По всяко време, ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3, и че в рамките на своите управленски правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за справяне със ситуацията, Комисията предлага други мерки на Съвета за гарантиране спазването на това салдо.

Съветът взема решение за тези мерки, по реда на член 37 от Договора, в срок до два месеца от получаването на предложението на Комисията. Европейският парламент дава становището си в такъв срок, че Съветът да може да го вземе предвид и да вземе решението си до изтичането на посочения срок.

4.   Ако в края на финансова година N исканията за възстановяване от държавите-членки превишават или има вероятност да превишат нетното салдо, определено съгласно член 12, параграф 3, Комисията:

а)

разглежда исканията, представени от държавите-членки pro rata и в рамките на наличния бюджет, и временно определя размера на плащанията за съответния месец;

б)

определя, за всички държави-членки, най-късно до 28 февруари на следващата година, тяхното състояние по отношение на финансирането от Общността за предходната финансова година;

в)

по реда на член 41, параграф 3 определя общия размер на финансирането от Общността, разбито по държави-членки, въз основа на единна норма на финансиране от Общността, в рамките на бюджет, който е бил наличен за месечните плащания;

г)

най-късно до момента, когато са извършени месечните плащания за м. март през годината N + 1, извършва всички уговорени компенсации между държави-членки.

Член 20

Система за ранно предупреждение

За да гарантира, че бюджетният таван няма да бъде превишен, Комисията прилага система за ранно предупреждение и мониторинг за всеки месец, по отношение на разходите по линия на ЕФГЗ.

Преди началото на всяка финансова година, Комисията определя за тази цел профили на месечните разходи, основани, когато е необходимо, на средните месечни разходи през предходните три години.

Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета месечен доклад, които проучва развитието на извършените разходи във връзка с профилите, и които съдържат оценка на прогнозираното изпълнение за текущата финансова година.

Член 21

Референтни обменни курсове

1.   При приемането на предварителния проектобюджет или на писмо за изменение на предварителния проектобюджет в частта му относно разходите в селското стопанство, Комисията използва за бюджетните изчисления по отношение на ЕФГЗ средния обменен курс еуро/щатски долар, отчетен на пазара през последното тримесечие, приключващо най-малко 20 дни преди приемането на бюджетния документ от Комисията.

2.   При приемането на изменение в предварителния проектобюджет и на допълнителен бюджет, или на писмо за внасяне на изменения в него, доколкото тези документи се отнасят до отпуснатите суми във връзка с мерките по член 3, параграф 1, букви а) и б), Комисията използва:

а)

първо, средния обменен курс еуро/щатски долар, действително отчетен на пазара от 1 август от предходната финансова година до края на последното тримесечие, приключващо най-късно 20 дни преди приемането на бюджетния документ от Комисията и най-късно на 31 юли на текущата финансова година; и

б)

второ, като прогноза за останалата част от финансовата година, средният обменен курс, действително отчетен през последното тримесечие, приключващо най-малко 20 дни преди приемането на бюджетния документ от Комисията.

ДЯЛ III

ЕЗФРСР

ГЛАВА 1

Метод на финансиране

Член 22

Финансово участие от ЕЗФРСР

Финансовият принос от ЕЗФРСР за покриване на разходите по програмите за развитие на селските райони се определя за всяка отделна програма, до размера на определения таван в законодателството на Общността по отношение на подпомагането на развитието на селските райони по линия на ЕЗФРСР, плюс размерите, определени от Комисията по член 12, параграф 2 от настоящия регламент.

Финансираните разходи съгласно настоящия регламент не подлежат на никакво друго финансиране от бюджета на Общността.

Член 23

Бюджетни ангажименти

Бюджетните ангажименти на Общността за възстановяване по програмите за развитие на селските райони (наричани по-долу „бюджетните ангажименти“) се изпълняват на годишни вноски за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Решението на Комисията за одобрение на всяка отделна програма за развитие на селските райони, внесена за одобрение от държава-членка, представлява решение за финансиране по смисъла на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1605/2002, а след изпращането на нотификация за него на заинтересованата държава-членка става правно задължение по смисъла на този регламент.

За всяка програма, бюджетният ангажимент за отпускане на първата вноска се поема след приемането на програмата от Комисията. Бюджетните ангажименти за следващите плащания се поемат от Комисията преди 1 май от всяка година, въз основа на решението, упоменато във втория параграф от настоящия член.

ГЛАВА 2

Финансово управление

Член 24

Разпоредби, приложими за всички плащания

1.   Плащанията от Комисията по участието на ЕЗФРСР е в съответствие с бюджетните ангажименти.

2.   Комисията предоставя на държавите-членки отпуснатите суми, необходими за покриване на техните разходи, както е посочено в член 4, под формата на предварително финансиране, междинни плащания и плащания по баланса. За отпуснатите суми се прилагат членове 25, 26, 27 и 28.

3.   Плащанията са предназначени за изпълнение на най-старите открити бюджетни ангажименти.

4.   Общият сбор от предварителното финансиране и междинните плащания не трябва да надхвърля 95 % от участието на ЕЗФРСР по всяка отделна програма за развитие на селските райони.

Член 25

Разпоредби за предварителното финансиране

1.   След одобряването на определена програма за развитие на селските райони, Комисията изплаща на държавите-членки единична сума за предварително финансиране за тази програма. Предварителното финансиране съставлява 7 % от приноса на ЕЗФРСР за въпросната програма. Този принос може да бъде разделен в две финансови години според наличността на финансови средства.

2.   Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представена декларация за разходите по програмата за развитие на селските райони в срок от 24 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране.

3.   Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се вписва в полза на въпросната програма за развитие на селските райони и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходи.

4.   Клиринг по отношение на общия размер на предварителното финансиране се извършва при закриването на съответната програма за развитие на селските райони.

Член 26

Междинни плащания

1.   Междинните плащания се извършват за всяка отделна програма за развитие на селските райони. Изчисляват се чрез прилагане на нормата за частично финансиране за всеки отделен приоритет към заверените публични разходи, отнесени към съответния приоритет.

2.   При наличието на необходимите средства, Комисията извършва междинни плащания за възстановяване на разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции по изпълнението на програмите.

3.   Всяко междинно плащане е обусловено от изпълнението на следните изисквания:

а)

на Комисията да е предадена декларация за разходи, подписана от името на акредитираната разплащателна агенция, съгласно член 8, параграф 1, буква в);

б)

да не е превишен общият размер на приноса на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет за целия срок на изпълнение на въпросната програма;

в)

на Комисията да е предаден последният годишен доклад за изпълнение относно прилагането на програмата за развитие на селските райони.

4.   Ако не е изпълнено някое от изискванията по параграф 3 от настоящия член и по тази причина декларацията за разходи не може да бъде приета, Комисията следва своевременно да уведоми за това акредитираната разплащателна агенция и координиращия орган, ако има такива.

5.   Комисията извършва междинните плащания в срок от 45 дни от регистрирането на декларацията за разходи, по отношение на която са изпълнени изискванията по параграф 3 от настоящия член, без това да повлияе на решенията по членове 30 и 31.

6.   Акредитираните разплащателни агенции съставят и изпращат на Комисията междинни декларации за разходите по програмите за развитие на селските райони, чрез посредничеството на координиращия орган или пряко, когато такъв орган не е назначен, на определени от Комисията интервали. Декларациите за разходи се отнасят за разходите, извършени от съответната агенция през всеки един от въпросните периоди.

Междинните декларации за разходи по отношение на разходите, извършени от 16 октомври до края на съответната година, се осчетоводяват за следващата бюджетна година.

Член 27

Преустановяване и намаляване на междинните плащания

1.   Междинните плащания се извършват въз основа на декларациите за разходи и на предоставената от държавите-членки финансова информация. Прилага се член 81 от Регламент (ЕО) № 1605/2002.

2.   Ако декларациите за разходи или финансовата информация, предоставена от държава-членка, не дават основания да се направи заключение, че декларацията за разходи удовлетворява съответните правила на Общността, държавата-членка е помолена да предостави допълнителна информация в срок, определен съгласно сериозността на проблема, но който по правило не може да бъде по-кратък от 30 дни.

3.   Ако държавите-членки не отговорят на отправеното искане по параграф 2 или ако отговорът се сметне за незадоволителен или съдържа доказателства, че не са спазени приложимите правила, или че средствата на Общността не са използвани по предназначение, Комисията може да намали или временно да преустанови междинните плащания в полза на държавите-членки. Комисията следва да уведоми държавата-членка съответно за намаляването или преустановяването на плащанията.

4.   Преустановяването или намаляването на междинните плащания по член 26 се извършва на принципа на пропорционалността и не оказва влияние на решенията по членове 30 и 31.

Член 28

Плащане по баланса и закриване на програмата

1.   След получаването на последния годишен доклад за изпълнение относно прилагането на програмата за развитие на селските райони, Комисията изплаща баланса, при наличието на необходимите средства, въз основа на процента на частично финансиране по приоритети, на годишните счетоводни отчети за последната година от изпълнението на съответната програма за развитие на селските райони и на съответстващото решение за клиринг. Тези годишни счетоводни отчети следва да се представят на Комисията до 30 юни 2016 г. и да покриват разходите, извършени от разплащателната агенция до 31 декември 2015 г.

2.   Баланса се изплаща не по-късно от шест месеца след получаването на информацията и документите по параграф 1 от настоящия член. В срок от шест месеца, без да се накърняват разпоредбите на член 29, параграф 6, Комисията отменя финансовия си ангажимент по изплащане на сумите, останали до пълния размер на съответния бюджетен ангажимент след изплащането на баланса.

3.   Ако до 30 юни 2016 г. на Комисията не са изпратени последният годишен доклад за изпълнение и документите, необходими за изплащане на разходите по годишния счетоводния отчет за последната година от прилагането на програмата, автоматично се отменя финансовия ангажимент по изплащане на баланса в съответствие с член 29.

Член 29

Автоматична отмяна на финансов ангажимент

1.   Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент по изплащане на всеки дял от бюджетния ангажимент на Общността за отделна програма за развитие на селските райони, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания, или за който не е представена декларация за разходи, отговаряща на условията по член 26, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетния ангажимент.

2.   Неизплатената до 31 декември 2015 г. част от бюджетните ангажименти, за която не е представена декларация за разходи до 30 юни 2016 г., автоматично се отменя.

3.   Ако е необходимо последващо решение на Комисията след решението за одобрение на програмата за развитие на селските райони с оглед на разрешаването на предоставяне на подпомагане или на схема за помощ, срокът, изтичането на който има за последица автоматичното отменяне на финансовия ангажимент започва да тече от датата на това последващо решение. Сумата на помощта се определя въз основа на график, представен от държавата-членка.

4.   В случай на съдебно производство или административно обжалване с отлагателено действие, срокът за настъпване на автоматичното отменяне на финансовия ангажимент, упоменато в параграфи 1 и 2 се прекъсва по отношение на сумата, отнасяща се до съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи подкрепена с доказателства нотификация от държавата-членка до 31 декември от година N + 2.

5.   При изчисляване на автоматичното отменяне на финансовия ангажимент не се взема под внимание следното:

а)

тази част от бюджетните ангажименти, за която е съставена декларация за разходи, но изплащането на разходите по която е намалено или временно преустановено от Комисията на 31 декември от година N + 2;

б)

частта от бюджетните ангажименти, която дадена разплащателна агенция не е била в състояние да изплати поради форсмажорни обстоятелства, засягащи сериозно прилагането на програмата за развитие на селските райони. Националните власти, претендиращи за наличието на форсмажорни обстоятелства, трябва да докажат пряко произтичащите от това последици върху прилагането на цялата или на част от програмата.

6.   Комисията навреме информира държавите-членки и заинтересованите органи, ако съществува риск от автоматична отмяна на финансови ангажименти. Тя ги информира за съответния размер, както е посочен в информацията, с която разполага. Държавите-членки разполагат с два месеца от получаването на тази информация, за да се съгласят с въпросния размер или да представят забележки. Комисията извършва автоматичното отменяне на финансовия ангажимент не по-късно от девет месеца след изтичането на постановения срок по параграфи 1—4.

7.   В случай на автоматично отменяне на финансов ангажимент, участието на ЕЗФРСР за въпросната програма за развитие на селските райони се намалява, за съответната година, със сумата на автоматично отменяне на финансов ангажимент. Държавата-членка представя преразгледан план за финансиране, в който намаляването на помощта се разпределя между отделните приоритети. Ако държавата-членка не представи такъв план, Комисията намалява pro rataсумите, отпуснати за отделните приоритети.

8.   Ако настоящият регламент влезе в сила след 1 януари 2007 г., сроковете, при изтичането на които има вероятност да настъпи първото автоматично отменяне на финансов ангажимент, упоменато в параграф 1, се удължават за първия ангажимент с броя на месеците между 1 януари 2007 г. и датата на приемане от Комисията на съответната програма за развитие на селските райони.

ДЯЛ IV

КЛИРИНГ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И МОНИТОРИНГ ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА

ГЛАВА 1

Клиринг

Член 30

Клиринг на счетоводните сметки

1.   Преди 30 април от годината, настъпваща след въпросната бюджетна година, Комисията взема решение относно извършването на клиринг на годишните счетоводни сметки на акредитираните разплащателни агенции по реда на член 41, параграф 3, въз основа на информацията, предадена в съответствие с член 8, параграф 1, буква в), iii).

2.   Решението за клиринг се взема въз основа на разглеждането на изчерпателността, точността и верността на предадените годишни счетоводни отчети. Взетото решение не оказва влияние върху последващите решения по силата на член 31.

Член 31

Клиринг с оглед на съответствието

1.   Ако Комисията стигне до заключението, че разходите по член 3, параграф 1 и член 4 са извършени по начин, нарушаващ правилата на Общността, тя взема решение кои суми да бъдат изключени от финансирането от бюджета на Общността по реда на член 41, параграф 3.

2.   Комисията извършва оценка на сумите, които трябва да бъдат изключени от въз основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При оценката надлежно се взема предвид естеството и сериозността на нарушението и на причинената финансова щета на Общността.

3.   Преди вземането на всяко решение за отказване на финансиране, писмено се нотифицират заключенията от извършената инспекция от Комисията и отговорите на държавите-членки, след което двете страни се опитват да постигнат споразумение относно действието, което трябва да бъде предприето.

Ако не е постигнато такова споразумение, държавата-членка може да отправи искане за откриване на процедура за помирение на позициите на всяка от страните в срок от четири месеца. На Комисията следва да бъде предоставен доклад за изходния резултат от процедурата, а тя да го прегледа, преди да вземе решение за отказване на финансиране.

4.   Не може да бъде отказано финансиране за:

а)

разходите по член 3, параграф 1, извършени повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата-членка за заключенията от извършената от нея инспекция;

б)

разходите по многогодишните мерки, попадащи в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 или на програмите по член 4, когато окончателното задължение на получателя възниква повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата-членка за заключенията от извършената от нея инспекция;

в)

разходите по мерките в програмите, посочени в член 4, различни от посочените в буква б), за покриването на които плащането, или в определени случаи плащането на баланса, е извършено от разплащателните агенции повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата-членка за заключенията от извършената от нея инспекция.

5.   Параграф 4 не се прилага в случай на:

а)

нередности по членове 32 и 33;

б)

отпуснати национални помощи или на нарушения, във връзка с които е приведена в действие процедура по членове 88 и 226 от Договора.

ГЛАВА 2

Нередности

Член 32

Специфични разпоредби по отношение на ЕФГЗ

1.   Върнатите суми в следствие от възникването на нередност или небрежност и натрупаните лихви по тях се прехвърлят по сметка на разплащателната агенция и се осчетоводяват от нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумата е действително получена.

2.   При кредитиране на бюджета на Общността, държавата-членка може да запази 20 % от съответните суми под формата на възстановени твърди разходи, освен в случаите на нередности или небрежност от страна на административните власти или на други официални органи на държавата-членка.

3.   Когато са изпратени годишните счетоводни отчети, както е предвидено в член 8, параграф 1, буква в), iii), държавите-членки следва да предоставят на Комисията обобщен доклад за процедурите по връщане на средствата, предприети в отговор на нередностите. Той дава разбивка на все още невърнати суми по административна и/или съдебна процедура и по година на първоначалното разкриване на нередността по административен или съдебен ред.

Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията подробни конкретни данни за всяка отделна процедура по връщане на средства и за всяка отделна сума, която все още не е покрита.

4.   След провеждането на процедурата по член 31, параграф 3, Комисията може да вземе решение да начисли сумите, които трябва да бъдат върнати на държавата-членка в следните случаи:

а)

ако държавата-членка не е инициирала с оглед на връщането на сумите всички подходящи административни или съдебни процедури, предвидени в националното ѝ законодателство или в законодателството на Общността, в срок от една година от първоначалното административно или съдебно заключение за наличието на нередност;

б)

ако липсва такова административно или съдебно заключение или забавянето по произнасянето му е такова, че поставя под въпрос връщането на сумата, или нередността не е включена в обобщения доклад, предвиден в първата алинея от параграф 3 от настоящия член, за годината, в която е произнесено първоначалното административно или съдебно заключение.

5.   Ако сумата не е върната в продължение на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно заключение или в продължение на осем години, в случаите, когато са предприети мерки за връщане на сумата чрез националните съдилища, 50 % от финансовите последствия от невръщането на съответната сума се понасят от въпросната държава-членка, а останалите 50 % от бюджета на Общността.

Държавите-членки посочват отделно, в обобщения доклад, предвиден в първата алинея от параграф 3, невърнатите суми в сроковете, определени в първата алинея от настоящия параграф.

Разпределението на финансовата тежест от невръщането съгласно първата алинея не засяга изискването заинтересованата държава-членка да приведе в действие процедури за връщане в съответствие с член 9, параграф 1 от настоящия регламент. Петдесет процента от сумите, върнати по този начин, се кредитират в полза на ЕФГЗ след извършване на приспадането, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

Когато в контекста на процедурата по връщане, липсата, от окончателно естество, на всякакви нередности е отчетена посредством административен или правен инструмент, заинтересованата държава-членка декларира като разход финансовата тежест на ЕФГЗ, поета от нея по силата на първата алинея.

Въпреки това, ако по причини, които не могат да бъдат отдадени на заинтересованата държава-членка, подлежащата на връщане сума не може да бъде върната в сроковете, посочени в първата алинея, и размерът на тази сума надвишава 1 милион EUR, Комисията може, по искане на държавата-членка, да удължи сроковете с максимум 50 % от продължителността на първоначалните срокове.

6.   При наличието на оправдателна причина за това, държавите-членки могат да вземат решение да не изискват връщане на сумите. Решение в този смисъл може да бъде взето само в следните случаи:

а)

ако направените или евентуалните разходи по връщането на сумата, като цяло, надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума;

б)

ако връщането се окаже невъзможно поради изпадане в неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на дебитора или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността.

Държавата-членка посочва поотделно в обобщения доклад съгласно първата алинея от параграф 3 сумите, за които е взела решение да не изисква връщане, заедно с мотивите за това свое решение.

7.   Държавите-членки вписват в годишните счетоводни отчети, които трябва да бъдат изпратени на Комисията съгласно член 8, параграф 1, буква в), iii), разходите, които трябва да бъдат понесени от тях по силата на параграф 5. Комисията проверява дали това е направено и внася всички необходими корекции като част от решението, уточнено в член 30, параграф 1.

8.   След приключването на процедурата по член 31, параграф 3, Комисията може да реши да изключи от финансирането суми, начислени към бюджета на Общността, в следните случаи:

а)

съгласно параграфи 5 и 6 от настоящия член, ако заключи, че нередността или липсата на връщане на средствата са последица от нередност или небрежност, която може да бъде отдадена на административните власти или на друг официален орган на държавата-членка;

б)

съгласно параграф 6 от настоящия член, ако сметне, че посочените от държавата-членка мотиви не оправдават взетото от нея решение за спиране на процедурата по връщане на средствата.

Член 33

Специфични разпоредби по отношение на ЕЗФРСР

1.   Държавите-членки извършват финансови корекции в случаите, когато са разкрити нередности или небрежност при операциите или програмите за развитие на селските райони, като изцяло или частично прекратят съответното финансиране от Общността. Държавите-членки вземат предвид естеството и сложността на разкритите нередности и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.

2.   В случаите, когато средствата вече са изплатени от Общността на бенефициера, те се връщат от акредитираната разплащателна агенция по реда на нейната собствена процедура за връщане на средства и се използват отново съгласно параграф 3, буква в).

3.   Финансовите корекции и повторната употреба на върнатите средства се извършват от държавите-членки, ако предварително са изпълнение следните условия:

а)

в случаите на разкриване на нередности, държавите-членки разпростират извършваните от тях проучвания и към всички операции, които могат да бъдат засегнати от подобни нередности;

б)

държавите-членки нотифицират Комисията за съответните корекции;

в)

сумите, за които е спряно финансирането от Общността, и покритите суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят в рамките на съответната програма. Въпреки това, отменените или покрити средства на Общността могат да бъдат използвани повторно от държавите-членки само за финансиране на операция съгласно същата програма за развитие на селските райони, и при условие че средствата не са пренасочени към операции, които са били предмет на финансова корекция.

4.   Когато са изпратени годишните счетоводни отчети, както е предвидено в член 8, параграф 1, буква в), iii), държавите-членки следва да предоставят на Комисията обобщен доклад за процедурите по връщане на средствата, предприети в отговор на нередностите. Той дава разбивка на все още невърнати суми по административна и/или съдебна процедура и по година на първоначалното разкриване на нередността по административен или съдебен ред.

Държавите-членове информират Комисията за начина, по който са взели решение или планират да използват повторно освободените от задължението за изплащане средства и, когато е уместно, да внесат изменения във финансовия план за въпросната програма за развитие на селските райони.

5.   След провеждането на процедурата по член 31, параграф 3, Комисията може да вземе решение да начисли сумите, които трябва да бъдат върнати на държавата-членка в следните случаи:

а)

когато държавата-членка не е инициирала всички предвидени в националното ѝ законодателство или в законодателството на Общността административни или съдебни процедури по връщане на изплатените средства на бенефициерите до края на годината, настъпваща след годината на произнасяне на първоначалното административно или съдебно заключение;

б)

когато държавата-членка не е изпълнила задълженията си по параграф 3, букви а) и в) от настоящия член.

6.   В случаите, когато е станало възможно връщането на суми по параграф 2 след закриването на програмата за развитие на селските райони, държавата-членка възстановява в бюджета на Общността върнатите суми.

7.   След закриването на програма за развитие на селските райони, определена държава-членка може да вземе решение за спиране на процедурата по връщане на средства, ако предварително са изпълнени условията по член 32 параграф 6.

8.   Ако подлежащата на връщане сума не е върната преди закриването на определена програма за развитие на селските райони, 50 % от финансовите последици от невръщането са понесени от съответната държава-членка, а останалите 50 % от бюджета на Общността, и се вземат под внимание или в края на четиригодишния срок от първоначалното заключение по административен или съдебен ред, или на осемгодишния срок в случаите, когато са предприети действия за връщане на сумата чрез националните съдилища, или при закриването на програмата, ако тези срокове изтичат преди закриването ѝ.

Въпреки това, ако по причини, които не могат да бъдат приписани на съответната държава-членка, подлежащата на връщане сума не може да бъде върната в определените в първата алинея срокове и надхвърля 1 милион EUR, Комисията може, по искане на държавата-членка, да удължи сроковете с 50 % максимум от продължителността на първоначалните срокове.

9.   В случаите, посочени в параграф 8, сумите, съответстващи на 50 % от финансовите последици от невръщането на подлежащата на връщане сума, които следва да бъдат понесени от държавата-членка, се изплащат от нея в полза на бюджета на Общността.

10.   В случаите, когато Комисията извършва финансова корекция, последната не засяга задълженията на държавата-членка да върне сумите, изплатени в рамките на нейното собствено финансово участие по член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (14).

Член 34

Прехвърляне на приходи от държавите-членки

1.   Под прехвърляне на приходи по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1605/2002 се разбира следното:

а)

суми, които по силата на членове 31, 32 и 33 от настоящия регламент трябва да бъдат изплатени в полза на бюджета на Общността, включително натрупаните лихви по тях;

б)

суми, събрани или възстановени съгласно Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяването на налог в сектора на млякото и млечните продукти (15).

2.   Посочените в параграф 1, букви а) и б) суми се изплащат в полза на бюджета на Общността и в случай на повторната им употреба се използват изключително за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Член 35

Дефиниция на заключение по административен или съдебен ред

По смисъла на настоящата глава, първоначалното заключение по административен или съдебен ред означава първата писмена оценка от компетентен орган, направена или по административен, или по съдебен ред, която съдържа заключение въз основа на действителните факти, че е извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие да бъде коригирано или оттеглено в резултат на развитие в хода на административната или съдебна процедура.

ГЛАВА 3

Мониторинг от страна на Комисията

Член 36

Достъп до информация

1.   Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията цялата информация, необходима за гладкото функциониране на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, и предприемат всички необходими мерки за улесняване на извършването на проверките, които Комисията сметне за уместни във връзка с управлението на финансирането от Общността, включително проверките на място.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията, при поискване, законови, подзаконови и административни разпоредби, които са приели за прилагането на инструментите на Общността във връзка с Общата селскостопанска политика, когато тези актове имат финансово въздействие върху ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

3.   Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията цялата информация относно разкритите нередности, по силата на членове 32 и 33, и относно предприетите действия за връщане на недължимо платените суми във връзка с тези нередности.

Член 37

Проверки на място

1.   Без да се засягат проверките, извършвани от държавите-членки съгласно националните им законови, подзаконови и административни разпоредби или по силата на член 248 от Договора, както и всеки вид проверка, организирана по силата на член 279 от Договора, Комисията може да организира проверки на място с оглед да се провери следното:

а)

съответствие на административните практики с правилата на Общността;

б)

съществуването на изискваните доказателствени документи и тяхното съответствие с операциите, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

в)

условията, при които са извършени и проверени операциите, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

Лицата, упълномощени от Комисията да извършат инспекциите на място, или агентите на Общността, действащи в обхвата на възложените им правомощия, следва да имат достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени и записани на електронен носител, отнасящи се до финансираните от ЕФГЗ или ЕЗФРСР разходи.

Горепосочените правомощия за извършване на инспекции не засягат прилагането на националните разпоредби, които запазват правото на извършване на определени действия за агенти, изрично посочени в националното законодателство. Упълномощените от Комисията лица нямат право да вземат участие, inter alia, в посещения по домове или във формални разпити на лица в рамките на националното законодателство на съответната държава-членка. Въпреки това, те имат право на достъп до информация, получена по такъв начин.

2.   Комисията дава предизвестие в разумен срок преди извършването на инспекция на съответната държава-членка или на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши инспекцията. При такива инспекции може да взема участие и персонал от съответната държава-членка.

По искане на Комисията и със съгласието на държавата-членка, компетентните органи на тази държава-членка извършват допълнителни проверки или проучвания на извършените операции, обхванати от настоящия регламент.

За по-добро извършване на проверките, Комисията може, със съгласието на съответната държава-членка, да привлече органите на тази държава-членка за съдействие при извършването на определени инспекции или проучвания.

ДЯЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Разходи по линия на ФЕОГА, секция „Гарантиране“, различни от разходите за развитие на селските райони

1.   Секция „Гарантиране“ на ФЕОГА финансира разходите, извършени от държавите-членки в съответствие с член 2 и член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 до 15 октомври 2006 г.

2.   Извършените разходи от държавите-членки от 16 октомври 2006 г. се подчиняват на правилата, постановени в настоящия регламент.

Член 39

Разходи за развитие на селските райони по линия на ФЕОГА, секция „Гарантиране“

1.   За държавите-членки, които са част от Европейския съюз преди 1 май 2004 г., се прилагат следните правила по отношение на програмите за развитие на селските райони за периода от 2000 г. до 2006 г., финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 г.:

а)

Плащанията на бенефициерите следва са преустановени не по-късно от 15 октомври 2006 г., а свързаните с тях разходи, извършени от държавите-членки, им се възстановяват от Комисията не по-късно от датата, посочена в декларацията за разходи за м. октомври 2006 г. Въпреки това, Комисията може в основателни случаи и по реда на член 41, параграф 2 да разреши плащания преди 31 декември 2006 г., при условие че бъдат възстановени в полза на ЕФГЗ идентични суми на извършените авансови плащания в полза на държавите-членки за периода на изпълнение на тези програми съгласно втората алинея от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1258/1999.

б)

Държавите-членки приспадат извършените в тяхна полза авансови плащания за периода на изпълнение на тези програми съгласно втората алинея от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 от разходите, финансирани от ЕФГЗ, най-късно с декларацията за разходи за месец декември 2006 г.

в)

По искане на държавата-членка, извършените разходи от разплащателните агенции между 16 октомври и 31 декември 2006 г., с изключение на разходите, разрешени съгласно второто изречение от буква а) от настоящия член, се поемат от бюджета на ЕЗФРСР в рамките на програмирането по развитие на селските райони за периода от 2007 г. до 2013 г.

г)

Наличните финансови средства в държава-членка към 1 януари 2007 г., след намаленията в или изключванията на плащанията, които държавата-членка е извършила доброволно или под формата на санкция, по силата на членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1259/1999, се използват от тази държава-членка за финансиране на мерките за развитие на селските райони, посочени в член 4 от настоящия регламент.

д)

Ако държавите-членки не намерят приложение на финансовите средства по буква г) в срок, който ще бъде определен по реда на член 41, параграф 2, съответните суми се връщат в бюджета на ЕФГЗ.

2.   За държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г., бюджетните суми, отредени за финансиране на мерките за развитие на селските райони съгласно член 3, параграф 1 по силата на решение на Комисията, взето между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2006 г., по отношение на които на Комисията не са изпратени необходимите документи с оглед на закриване на помощта, до края на разрешения период за предаване на заключителния доклад, автоматично се отменя финансовия ангажимент на Общността от Комисията, не по-късно от 31 декември 2010 г., и имат за последствие възстановяване от държавите-членки на неоснователно получените суми.

3.   Сумите, свързани с операциите или програмите, които са предмет на съдебен процес или на административно обжалване, които по силата на законодателството на държавата-членка имат отлагателно действие, не се смятат при изчисляване на сумата, която автоматично да се отмени от обхвата на финансовия ангажимент по реда на параграфи 1 и 2.

Член 40

Разходи по линия на ФЕОГА, Секция „Ориентиране“

1.   Сумите от бюджета, отредени за финансиране на мерките за развитие на селските райони по линия на ФЕОГА, Секция „Ориентиране“, по силата на решение на Комисията, прието между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2006 г., по отношение на които на Комисията не са изпратени необходимите документи за закриване на помощта до края на разрешения период за предаване на заключителния доклад, автоматично се отменя финансовия ангажимент на Общността от Комисията не по-късно от 31 декември 2010 г. и имат за последствие възстановяването от държавата-членка на неоснователно получените суми. Необходимите документи за закриването на помощта са декларацията за разходи, отнасяща се до плащането по балансова стойност, заключителният доклад за изпълнението и декларацията по член 38, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1260/99 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове (16).

2.   Сумите, свързани с операциите или програмите, които са предмет на съдебен процес или на административно обжалване, които по силата на законодателството на държавата-членка имат отлагателно действие, не се смятат при изчисляването на сумата, която автоматично да бъде отменена от обхвата на финансовия ангажимент по реда на параграф 1.

Член 41

Комитет по фондовете

1.   Комисията се подпомага в дейността си от Комитет по земеделските фондове (наричан по-долу „Комитета“).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Постановеният срок по член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО е един месец.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 42

Обхват

Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия регламент по реда на член 41, параграф 2. Съгласно настоящия регламент, и по-специално членове 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 и 48 от него, Комисията приема:

1.

приложимите условия за акредитация на разплащателните агенции и сертифициращите органи, както и акредитацията по особен ред на координиращите органи; съответстващите им функции, необходимата информация и разпоредбите за нейното предоставяне на разположение или предаване на Комисията;

2.

условията, при които могат да бъдат делегирани функциите на разплащателните агенции;

3.

допустимите стандарти за сертифициране на счетоводните отчети, естеството на сертифициране, неговия обхват и сроковете, в които трябва да бъде извършено;

4.

правилата за прилагане на процедурите за автоматично отменяне на финансов ангажимент, за клиринг с оглед на съответствието със законодателството на Общността и за клиринг на сметките.

5.

разпоредби за получаване и прехвърляне на приходи, идващи от държавите-членки;

6.

приложимите общи правила за проверките на място;

7.

формата, съдържанието, периода, за който се отнасят, сроковете и разпоредбите относно предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:

декларациите за разходи и оценките на разходите и тяхното актуализиране,

декларацията за уверение и годишните счетоводни отчети на разплащателните агенции,

докладите за заверката на счетоводните отчети,

наименованията и конкретните данни за акредитираните разплащателни агенции, акредитираните координиращи органи и сертифициращите органи,

договореностите за отчитане и изплащане на разходите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР,

нотификациите за извършените финансови корекции от държавите-членки във връзка с операциите или програмите за развитие на селските райони, както и обобщените доклади за процедурите по връщане на средства, предприети от държавата-членка в отговор на разкрити нередности,

информация за предприетите мерки по член 9;

8.

правила относно съхраняването на документи и информация;

9.

необходимите преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.

Член 43

Годишен финансов доклад

До 1 септември от всяка година, настъпваща след бюджетната година, Комисията съставя финансов доклад относно управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР през предходната финансова година и го предава на Европейския парламент и Съвета.

Член 44

Поверителност

Държавите-членки и Комисията предприемат всички необходими мерки за гарантиране на поверителността на предадената или получена информация при прилагането на мерките за инспекция и за клиринг на сметките съгласно настоящия регламент.

Към тази информация се прилагат посочените принципи в член 8 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно проверките на място и инспекциите, извършвани от Комисията с оглед на защитата на финансовите интереси на Европейските общности срещу измама и други нередности (17).

Член 45

Използване на еурото

1.   Сумите, посочени в решенията на Комисията за одобрение на програмите за развитие на селските райони, отредените и изплатените от Комисията суми от бюджета на Общността и удостоверените или сертифицирани размери на разходите и сумите по декларациите за разходи от държавите-членки се изразяват и изплащат в еуро.

2.   Когато в полза на бенефициера се извършва пряко плащане, предвидено в Регламент (ЕО) № 1782/2003, във валута, различна от еурото, държавите-членки конвертират сумата на помощта от еуро в съответната национална валута въз основа на последния обменен валутен курс, определен от Европейската централна банка преди 1 октомври от годината, за която е отпусната помощта.

3.   В случаите на прилагане на параграф 2, възстановяването в полза на държавите-членки на сумите, изплатени на бенефициерите, се извършва от Комисията въз основа на декларациите за разходи от държавите-членки. При съставянето на тези декларации за разходи, държавите-членки използват същия обменен курс като този, използван за извършване на плащанията в полза на бенефициерите.

Член 46

Изменение на Регламент (ЕИО) № 595/91

Регламент (ЕИО) № 595/91 се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 2 се заличава;

2.

Член 7, параграф 1 се заличава.

Член 47

Отмяна

1.   Регламент № 25, Регламент (ЕО) № 723/97 и Регламент (ЕО) № 1258/1999 се отменят.

Въпреки това, Регламент (ЕО) № 1258/1999 продължава да се прилага до 15 октомври 2006 г. по отношение на извършените разходи от държавите-членки, а до 31 декември 2006 г. за разходите, извършени от Комисията.

2.   Позоваванията на отменените регламенти се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствие в приложението.

Член 48

Преходни мерки

За прилагането на настоящия регламент Комисията приема мерките, които са едновременно необходими и надлежно обосновани, за разрешаване в спешни случаи на практически и специфични проблеми, по-специално мерките преминаване от разпоредбите на Регламенти № 25, (ЕО) № 723/97 и (ЕО) № 1258/1999 към разпоредбите на настоящия регламент. Тези мерки могат да дерогират от разпоредбите на определени части от настоящия регламент, но само в строго необходимите степен и срок.

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г., с изключение на член 18, параграф 4, който се прилага от момента на влизането му в сила, без да се засягат разпоредбите на член 47.

Въпреки това, следните разпоредби се прилагат от 16 октомври 2006 г.:

членове 30 и 31, по отношение на извършените разходи от 16 октомври 2006 г.,

член 32, по отношение на случаите по член 3 от Регламент (ЕИО) № 595/91, и във връзка с които подлежащите на връщане суми все още не са върнати в пълен размер до 16 октомври 2006 г.,

членове 38, 39, 41, 44 и 45 относно разходите, декларирани през 2006 г., но отнесени към бюджетната 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

F. BODEN


(1)  Становище от 26 май 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).

(4)  ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Междуинституционално споразумение, последно изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(6)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 113.

(7)  ОВ 30, 20.4.1962 г., стр. 991. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 728/70 (ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 9).

(8)  ОВ L 108, 25.4.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2136/2001 (ОВ L 228, 1.11.2001 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 67, 14.3.1991 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(11)  ОВ С 121, 20.5.2005 г., стр. 1.

(12)  Становище от 9 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(13)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(15)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2217/2004 (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 173/2005 (ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 3).

(17)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствие

Регламент (ЕИО) № 25

Настоящият регламент

Член 1

Член 2, параграф 2

Членове 2—8


Регламент (ЕИО) № 595/91

Настоящият регламент

Член 5, параграф 2

Член 32, параграф 3

Член 8

Член 7, параграф 1

Член 32, параграф 2


Регламент (ЕО) № 723/97

Настоящият регламент

Членове 1—3

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1, буква б)

Членове 5—9


Регламент (ЕО) № 1258/1999

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 2

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 4

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 5, параграф 1, буква в)

Член 5, параграф 1, буква г)

Член 1, параграф 3

Член 4

Член 1, параграф 4

Член 13

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 3

Член 2, параграф 3

Член 42

Член 3, параграф 1

Член 4

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 3

Член 5

Член 3, параграф 4

Член 42

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 4, параграф 4

Член 10

Член 4, параграф 5

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 6

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 7

Член 6, параграф 3

Член 4, параграф 8

Член 42

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 14, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 25, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 42

Член 6, параграф 1

Член 8, параграф 1, буква в)

Член 6, параграф 2

Член 42

Член 7, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 15, параграф 2

Член 7, параграф 2, втора алинея

Член 15, параграфи 3 и 4

Член 7, параграф 2, трета алинея

Член 15, параграф 5

Член 7, параграф 3, първа алинея

Член 30, параграф 1

Член 7, параграф 3, втора алинея

Член 30, параграф 2

Член 7, параграф 4, първа алинея

Член 31, параграф 1

Член 7, параграф 4, втора алинея

Член 31, параграф 3, първа алинея

Член 7, параграф 4, трета алинея

Член 31, параграф 3, втора алинея

Член 7, параграф 4, четвърта алинея

Член 31, параграф 2

Член 7, параграф 4, пета алинея

Член 31, параграф 4

Член 7, параграф 4, шеста алинея

Член 31, параграф 5

Член 7, параграф 5

Член 42

Член 8, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 32, параграфи 1 и 8

Член 8, параграф 3

Член 42

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 36, параграф 1

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 36, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 37, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 42

Член 10

Член 43

Членове 11—15

Член 41

Член 16

Член 41

Член 17

Член 18

Член 48

Член 19

Член 20

Член 49