11/ 42

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32005R1236


L 200/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1236/2005 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2005 година

относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6 от Договора за Европейския съюз, зачитането на правата на човека и основни свободи съставлява един от общите за държавите-членки принципи. С оглед на това през 1995 г. Общността взе решение да направи зачитането на правата на човека и основните свободи съществен елемент в отношенията си с трети страни. За тази цел беше решено клауза с такова съдържание да се включи във всяко ново споразумение от общ характер за търговия, за сътрудничество и за асоцииране, което се сключва с трети страни.

(2)

Член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека, член 7 от Международния пакт за граждански и политически права и член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи постановяват безусловна всеобща забрана на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Други разпоредби, по-специално Декларацията на ООН против изтезанията (1) и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г., задължават държавите да предотвратяват изтезанията.

(3)

Член 2, параграф 2 от Хартата за основните права на Европейския съюз (2) гласи, че никой човек не може да бъде осъден на смъртно наказание или да бъде екзекутиран. На 29 юни 1998 г. Съветът прие „Насоки на политиката на ЕС спрямо трети страни във връзка със смъртното наказание“ и взе решението Европейският съюз да работи за всеобщата отмяна на смъртното наказание.

(4)

Член 4 от посочената Харта гласи, че никой човек не може да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отнасяне или наказание. На 9 април 2001 г. Съветът прие „Насоки на политиката на ЕС спрямо трети страни във връзка с изтезанията или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“. Тези насоки се позовават както на приетия през 1998 г. Кодекс на поведение на ЕС за износа на оръжия, така и на продължаващата дейност по въвеждането в ЕС на контрол върху износа на паравоенно оборудване, като пример за ефективни мерки в борбата за предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в рамките на Общата външна политика и политиката на сигурността. Тези насоки предвиждат също така да бъде оказван натиск върху трети страни за предотвратяване на употребата, производството и търговията с оборудване, предназначено да поражда изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и за предотвратяване на употребата на което и да е друго оборудване за подобни цели. Те отбелязват също така, че забраната на жестоко, нечовешко или унизително наказание поставя ясно очертани граници за прилагането на смъртното наказание. Следователно и съгласно тези текстове смъртното наказание не може да се разглежда като законосъобразно наказание при каквито и да е обстоятелства.

(5)

В своята резолюция за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета на 25 април 2001 г. и подкрепена от държавите — членки на ЕС, Комисията на ООН за правата на човека призова членовете на ООН да предприемат съответни мерки, в това число законодателни, за предотвратяването и забраната, inter alia, на износа на оборудване, което е специално предназначено да поражда изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Това становище беше потвърдено с резолюциите, приети на 16 април 2002 г., на 23 април 2003 г., на 19 април 2004 г. и на 19 април 2005 г.

(6)

На 3 октомври 2001 г. Европейският парламент прие резолюция (3) по отношение на втория годишен доклад на Съвета в съответствие с Оперативна разпоредба № 8 от Кодекса на поведение на ЕС за износа на оръжие, която призовава Комисията да предложи незабавно подходящ инструмент на Общността, забраняващ разпространението, търговията и износа на полицейска и друга охранителна техника, употребата на която по своята същност е жестока, нечовешка или унизителна, и да направи необходимото този инструмент на Общността да преустанови трансфера на полицейска и друга охранителна техника, последиците за здравето от употребата на която не са напълно изяснени, както и всяко оборудване, чиято употреба на практика е показала значителен риск от злоупотреба или неоправдано нараняване.

(7)

Следователно е подходящо да бъдат установени правила на Общността за търговията с трети страни със стоки, които биха могли да се използват с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Тези правила са мярка за утвърждаване на зачитането на човешкия живот и на основните човешки свободи, и по този начин спомагат за опазване на обществените нрави. Тези правила следва да гарантират, че икономическите оператори в Общността няма да извличат облаги от дейност, която насърчава или улеснява прилагането на политики в подкрепа на смъртното наказание или на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, които противоречат на съответните насоки на ЕС, Хартата на Европейския съюз за основните права и международните конвенции и договори.

(8)

За целите на настоящия регламент се счита за подходящо да бъдат използвани определенията за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, установени в Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г. и в Резолюция 3452 (ХХХ) на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Тези определения следва да се тълкуват, като се има предвид съдебната практика по отношение тълкуването на съответстващите термини в Европейската конвенция за правата на човека, както и в съответните текстове, одобрени от ЕС или държавите — членки на ЕС.

(9)

Счита се за необходимо да бъдат забранени износът и вносът на оборудване, което няма друго практическо предназначение освен с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(10)

Е необходимо също така да се наложи контрол върху износа на някои стоки, които биха могли да бъдат използвани не само за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, но и които имат напълно легитимно предназначение. Тези контролни мерки следва да се прилагат спрямо стоки, които на първо място се използват с цел опазване на закона и обществения ред, и освен ако не се окаже, че тези мерки са непропорционално строги, спрямо всякакво друго оборудване или продукти, с които може да бъде злоупотребено и които биха могли да бъдат използвани за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, като се имат предвид тяхната концепция и техните технически параметри.

(11)

По отношение на оборудването, което се използва с цел опазване на закона и обществения ред, следва да се отбележи, че член 3 от Кодекса на поведение на правоприлагащите органи (4) предвижда употребата на сила от правоприлагащите органи единствено когато това е изключително наложително, и при това в границите на осъществяването на техните правомощия. Основните принципи за употребата на сила и огнестрелни оръжия от правоприлагащите органи, приети от Осмия конгрес на Организацията на обединените нации за предотвратяване на престъпленията и отношението към правонарушителите през 1990 г., предвижда при изпълнение на служебните си задължения правоприлагащите органи да използват средства, непричиняващи насилие, доколкото това е възможно, и едва след това да прибягнат до употребата на сила и огнестрелни оръжия.

(12)

С оглед на това Основните принципи призовават за разработването на несмъртоносни обезвреждащи оръжия, които да бъдат използвани в подходящи ситуации, като в същото време приемат, че употребата на подобни оръжия следва да бъде внимателно контролирана. В този контекст принципите за употребата на някои видове оборудване, традиционно използвани от полицията с цел самозащита и при безредици, са изменени по такъв начин, че да не допускат използването на електричество и химически вещества с цел причиняване на временна недееспособност на хора. Съществуват индикации, че в някои страни се злоупотребява с такива оръжия с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(13)

Основните принципи подчертават необходимостта правоприлагащите органи да бъдат оборудвани със средства за самозащита. Следователно настоящият регламент не следва да се прилага по отношение на търговията с традиционно оборудване за самозащита като щитове.

(14)

Настоящият регламент следва да се прилага и по отношение на търговията с някои специфични химически вещества, използвани за причиняване на временна недееспособност на хора.

(15)

По отношение на окови, вериги, букаи и белезници следва да се отбележи, че член 33 от Минималните стандартни правила на ООН за отношението към лицата, лишени от свобода (5) предвижда средствата за задържане никога да не се използват с наказателна цел. Освен това окови и вериги не могат да се използват при задържане. Следва да се отбележи също, че Минималните стандартни правила на ООН за отношението към лицата, лишени от свобода, предвиждат да не се използват други средства за задържане, освен когато това е необходимо за предотвратяване на бягство по време на прехвърляне, по медицински съображения, препоръчани от медицинско лице, или в случай че прилагането на други методи на контрол се е оказало неуспешно — с цел предпазване на затворника от самонараняване или от нараняване на други лица, или от повреждане на собственост.

(16)

Като се взима под внимание фактът, че някои от държавите-членки вече забраниха износа и вноса на такива стоки, то е подходящо да се предостави на държавите-членки правото на забранят износа и вноса на окови, вериги и преносими електрошокови устройства, различни от електрошоковите колани. Държавите-членки следва да имат също така правото да могат да прилагат, когато желаят това, контрол върху износа на белезници, чиито общи размери, включително веригата, надхвърлят 240 mm, когато са заключени.

(17)

Настоящият регламент се тълкува по начин, който не накърнява съществуващите правила за износ на сълзотворни газове и химически вещества за овладяване на масови безредици (6), на огнестрелни оръжия, на химически оръжия и токсични химикали.

(18)

Би било подходящо да се предвидят специфични изключения от мерките за контрол върху износа, за да не се възпрепятстват полицейските органи на държавите-членки при извършване на тяхната дейност, както и при изпълнението на мироопазващи операции или на операции за овладяване на кризи. Също така следва да се предвидят специфични изключения, при условие че на по-късен етап бъдат разгледани отново, които да позволят транзита на чуждестранни стоки.

(19)

Насоките на политиката на ЕС спрямо трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, inter alia, предвиждат ръководителите на мисии в трети страни да включват в техните периодични доклади анализ на случаи на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държавата на тяхната акредитация, както и за предприетите мерки за тяхното премахване. Подходящо е компетентните власти да вземат под внимание тези и други подобни доклади на компетентни международни организации и на организации на гражданското общество, когато разглеждат заявленията за издаване на разрешения. Тези доклади следва да описват всяко оборудване, което се използва в трети страни с цел прилагане на смъртно наказание или за извършване на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(20)

За да се подпомогнат действията за премахване на смъртното наказание в трети страни и да се предотврати прилагането на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се счита за необходимо да се забрани предоставянето на техническа помощ на трети страни, отнасяща се до стоки, които на практика биха могли да се използват единствено с цел прилагане на смъртно наказание или за извършване на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(21)

Мерките в настоящия регламент са насочени към предотвратяване както на прилагането на смъртното наказание, така и на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в трети страни. Те обхващат ограниченията върху търговията с трети страни със стоки, които биха могли да се използват с цел прилагане на смъртно наказание или за извършване на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Не се счита за необходимо да се установят подобни контролни мерки и върху сделките в рамките на Общността, тъй като в държавите-членки смъртното наказание не съществува и те трябва да приемат подходящи мерки за предотвратяване извършването на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и да ги обявят за криминални деяния.

(22)

Споменатите по-горе насоки указват, че за да бъдат предприети ефективни действия срещу изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, следва да се вземат мерки, които да възпрепятстват употребата, производството и търговията с оборудване, предназначено за изтезания и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. От държавите-членки зависи да наложат и въведат необходимите ограничения върху употребата и производството на такова оборудване.

(23)

С цел да се вземат под внимание новите данни и постижения в сферата на технологиите, списъците на стоките, обхванати от настоящия регламент, следва периодично да се актуализират. Следва да бъде установена специфична процедура за извършване на изменение на тези списъци.

(24)

Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети в изпълнение на настоящия регламент, както и за всяка друга информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент.

(25)

Мерките, които са необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на прилагащи правомощия, предоставени на Комисията (7).

(26)

Държавите-членки следва да установят правилата за налагане на санкции, свързани с нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и да направят необходимото те да бъдат прилагани. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съответстващи на извършеното нарушение и да имат разубеждаващ характер.

(27)

Настоящият регламент не съдържа разпоредби, които ограничават правомощията, произтичащи и предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (8) и разпоредбите за нейното прилагане, така както са записани в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (9).

(28)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в частност от Хартата за основните права на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Предмет, обхват и дефиниции

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент установява правилата на Общността, регламентиращи търговията с трети страни със стоки, които биха могли да се използват с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и съответната техническата помощ.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на предоставянето на съответната техническа помощ, ако то се отнася до трансграничното движение на физически лица.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

а)

„изтезание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания, за да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило или в извършването на което е заподозряно, или за да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина, основаваща се на дискриминация от всякакъв вид, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или настъпват случайно при тях;

б)

„други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или настъпват случайно при тях;

в)

„правоприлагащ орган“ означава всеки орган на управление в трета страна, отговарящ за предотвратяването, откриването, разследването, противодействието и наказването на криминалните престъпления, включително, но не само, полиция, прокурори, съдебни власти, обществени или частни управи на места за лишаване от свобода и, когато е подходящо, структури за опазване на държавната сигурност и военни органи;

г)

„износ“ означава всяко изпращане на стоки от митническата територия на Общността, включително изпращането на стоки, за които се изисква митническа декларация, както и изпращането на стоки, след като са били на съхранение в свободна зона от тип I или в свободен склад, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92;

д)

„внос“ означава всяко въвеждане на стоки на митническата територия на Общността, включително временния внос, съхранението в свободна зона или свободен склад, поставянето под митнически контрол и пускането в свободно обращение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92;

е)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;

ж)

„музей“ означава нетърговска трайно установена организация, действаща в полза на обществото и неговото развитие, отворена за обществеността, която придобива, съхранява, проучва, информира и излага на показ, за целите на научни изследвания, образование и развлечение, материални доказателства за хората и средата им на живот;

з)

„компетентен орган“ означава всеки орган на една от държавите-членки, изброени в приложение I, който е оправомощен да взема решение за издаването на разрешение в съответствие с член 8, параграф 1;

и)

„заявител“ означава:

1.

при износ на стоките, посочени в член 3 или 5, всяко физическо или юридическо лице, което има сключен договор с получател в страната, в която ще бъдат изнесени стоките, и което има правото да разпореди изпращането на стоките, контролирани от настоящия регламент, извън митническата територия на Общността, след като е приета митническата декларация. Ако не е сключен договор за износ или ако притежателят на договора не действа от свое име, правото да се разрешава изпращането на стоката извън митническата територия на Общността има окончателен характер;

2.

когато в случаите на такъв износ ползата от правото да се разпорежда със стоките принадлежи на лице, установено извън границите на Общността, съгласно договора, въз основа на който се извършва износа, то заявител е договарящата страна, установена в Общността;

3.

в случай на предоставяне на техническа помощ, посочен в член 3, физическото или юридическо лице, което предоставя услугата; и

4.

в случай на внос на стоки и предоставяне на техническа помощ, посочен в член 4, музеят, който ще изложи на показ стоките.

ГЛАВА II

Стоки, които нямат друго практическо приложение, освен с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Член 3

Забрана за износ

1.   Забранява се износът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход, които нямат друго практическо приложение освен с цел прилагане на смъртно наказание или на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Забранява се предоставянето на техническа помощ, отнасяща се до стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно, от митническата територия на Общността на всяко лице, фирма или организация в трета страна.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши износ на стоки, посочени в списъка в приложение II, както и техническа помощ, свързана с тези стоки, ако се докаже, че в страната, в която ще бъдат изнесени стоките, те ще бъдат използвани изключително за целите на експонирането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.

Член 4

Забрана за внос

1.   Забранява се вносът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.

Забранява се на лица, фирми или организации, намиращи се на митническата територия на Общността да получават техническа помощ, отнасяща се до стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши внос на стоки, посочени в списъка в приложение II, както и техническа помощ, свързана с тези стоки, ако се докаже, че в държавата-членка на направление, те ще бъдат използвани изключително за целите на експонирането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.

ГЛАВА III

Стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Член 5

Изисквания за издаване на разрешение за износ

1.   За всеки износ на стоките, посочени в списъка в приложение III, които биха могли да се използват с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се изисква разрешение, независимо от техния произход. Независимо от това, разрешение за износ няма да се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Общността, по-специално тези, които се намират единствено в режим транзитно преминаване по смисъла на член 91 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, включително съхранението на стоки с произход извън Общността в свободна зона от тип I или в свободен склад.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на износа на стоки към териториите на държавите-членки, които фигурират в списъка в приложение IV и не представляват част от митническата територия на Общността, при условие че стоките бъдат използвани от правоприлагащите органи както в страната или на територията на направлението, така и на територията на метрополията на държавата-членка, на която тази територия принадлежи. Митническите власти, както и всички органи на управление, които имат отношение по въпроса, имат право да проверят дали е спазено това условие и могат да решат, че по време на тази проверка износът не може да бъде извършен.

3.   Параграф 1 не се прилага по отношение на износа на стоки за трети страни, при условие че стоките се използват за нуждите на военния или цивилния състав на държавите-членки, при положение че този състав участва в мироопазваща операция или операция по овладяване на кризи на ЕС или ООН в тази трета страна или в операция по силата на споразумение между държавите-членки и трети страни в областта на отбраната. Митническите власти, както и всички органи на управление, които имат отношение по въпроса, имат право да проверят дали е спазено това условие. По време на тази проверка износът не може да бъде извършен.

Член 6

Критерии за предоставяне на разрешения за износ

1.   Компетентният орган взема решение за издаване на разрешения за износа на стоките, посочени в списъка в приложение III, за всеки отделен случай, след като взима под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешаване на износа на изключително сходна стока, което не е било удовлетворено от друга държава-членка в предходните три години.

2.   Компетентният орган не издава разрешение за износ, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, причинени от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета страна, включително телесното наказание, наложено от съдебните власти.

Компетентният орган взема под внимание:

съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,

заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II и III, в държавата на направление.

Член 7

Мерки на национално равнище

1.   Независимо от разпоредбите на членове 5 и 6, всяка държава-членка може да наложи или да продължи да налага забрана върху износа и вноса на окови, вериги и преносими електрошокови устройства.

2.   Всяка държава-членка може да наложи изискване за предоставяне на разрешение за износа на белезници, които имат общ размер, включително веригата, по-голям от 240 mm в заключено положение, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка. По отношение на такива белезници съответната държава-членка прилага глави III и IV.

3.   Държавите-членки нотифицират Комисията за всички мерки, приети в съответствие с параграфи 1 и 2. Съществуващите мерки се нотифицират до 30 юли 2006 г. Мерките, които ще бъдат одобрени на по-късен етап, се нотифицират, преди те да влязат в сила.

ГЛАВА IV

Процедури за издаване на разрешения

Член 8

Заявления за издаване на разрешения

1.   Единствено компетентният орган на съответната държава-членка, в която е регистриран заявителят, посочен в списъка в приложение I, може да предостави разрешение за износ и внос и за предоставяне на техническа помощ.

2.   Заявителите предоставят на компетентния орган цялата приложима информация по отношение на дейностите, за които се изисква разрешение.

Член 9

Разрешения

1.   Разрешенията за износ и внос се издават съгласно образеца, посочен в приложение V, и са валидни в рамките на Общността. Срокът на валидност на едно разрешение може да варира от три до дванадесет месеца с възможно продължаване за максимум 12 месеца.

2.   Разрешението може да бъде издадено по електронен път. Специфичните процедури се установяват на национално ниво. Държавите-членки, които възприемат тази възможност, информират Комисията.

3.   Разрешенията за износ и внос отговарят на всички изисквания и условия, които компетентният орган сметне за необходими.

4.   Компетентните органи, действащи в съответствие с настоящия регламент, могат да откажат да издадат разрешение за износ, а също така могат да анулират, да преустановят действието, да изменят или да отменят разрешение за износ, което вече са издали.

Член 10

Митнически формалности

1.   При митническото оформяне на стоките, износителят или вносителят прилага надлежно попълнения формуляр, посочен в приложение V, като доказателство, че необходимото разрешение за съответния износ или внос е било получено. Ако документът не е попълнен на официален език на държавата-членка, в която се извършва митническата обработка на стоките, то от износителя или вносителя може да бъде изискано да осигури превод на такъв официален език.

2.   Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложения II или III, и се докаже, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите власти задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.

Член 11

Изисквания за нотификация и провеждане на консултации

1.   Органите на държавите-членки, посочени в списъка в приложение I, нотифицират Комисията и всички останали органи на другите държави-членки, съгласно списъка в посоченото приложение, в случай че не уважат заявление за издаване на разрешение в съответствие с настоящия регламент и когато анулират издадено от тях разрешение. Нотификацията се осъществява не по-късно от 30 дни от датата на взимане на решение.

2.   Компетентният орган провежда консултации с органа или органите, които през предходните три години са отказали да издадат разрешение за внос или износ, или за предоставяне на техническа помощ съгласно разпоредбите на настоящия регламент, ако при нея постъпи заявление, отнасящо се до внос или износ, или техническа помощ, които по много идентичен начин наподобяват сделката, която е била упомената в неуваженото заявление, и счита, че въпреки всичко разрешение следва да бъде издадено.

3.   Ако след провеждането на такива консултации компетентният орган вземе решение да предостави разрешение, то тя незабавно информира всички власти, посочени в списъка в приложение I, за своето решение и обяснява мотивите си, като предостави допълнителна информация в подкрепа на становището си.

4.   Отказът да се издаде разрешение въз основа на национална забрана съгласно разпоредбите на член 7, параграф 1, не се тълкува като решение за отказ да бъде предоставено такова разрешение по смисъла на параграф 1.

ГЛАВА V

Общи и заключителни разпоредби

Член 12

Изменения на приложенията

1.   Комисията има правото да изменя приложение I. Данните във връзка с компетентните органи на държавите-членки се променят въз основа на информацията, получена от държавите-членки.

2.   Комисията има право да изменя приложения II, III, IV и V в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Член 13

Обмен на информация между органите на държавите-членки и Комисията

1.   Без да се нарушават разпоредбите на член 11, Комисията и държавите-членки взаимно при запитване се информират за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата релевантна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.

2.   Релевантната информация за предоставените и отказаните разрешения обхваща най-малко вида на решението, основанията то да бъде взето или тяхно обобщено описание, имената на получателите или на крайните потребители, ако те са различни лица, както и вида на въпросните стоки.

3.   Държавите-членки, по възможност в сътрудничество с Комисията, изготвят годишен доклад за дейността, достъпен за широката общественост, който предоставя информация за броя на получените заявления, за стоките и страните в съответните заявления, както и за решенията, които са били взети, за всяко конкретно заявление. Този доклад не включва информация, разкриването на която държавата-членка разглежда като нарушаващо съществени интереси, свързани с нейната сигурност.

4.   Настоящият член не противоречи на приложимите национални правила, отнасящи се до поверителността и професионалната тайна, с изключение на предоставянето на информация на органите на другите държави-членки и на Комисията, посочено в параграф 2.

5.   Отказът да се издаде разрешение въз основа на национална забрана съгласно разпоредбите на член 7, параграф 1, не се тълкува като решение за отказ да бъде предоставено такова разрешение по смисъла на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Член 14

Използване на информация

Информацията, получена в съответствие с настоящия регламент, се използва единствено за целите, за които е поискана, без да се нарушават разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (10), както и разпоредбите на националното законодателство относно публичния достъп до документи.

Член 15

Правила за работа на Комитета

1.   Комисията се подпомага в своята дейност от Комитета по общите правила за износа на продукти, предвиден в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2603/69 (11).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 16

Прилагане

Комитетът, посочен в член 15, проучва всеки въпрос, отнасящ се до прилагането на настоящия регламент, който би могъл да бъде повдигнат от неговия председател, по негова/нейна инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Член 17

Санкции

1.   Държавите-членки установяват правилата за налагане на санкции по отношение на нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки те да бъдат приложени. Предвидените санкциите трябва да бъдат ефективни, съответстващи на извършеното нарушение и разубеждаващи.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила до 29 април 2006 г. При всяко последващо изменение на тези правила те я нотифицират незабавно.

Член 18

Териториален обхват

1.   Настоящият регламент се прилага спрямо:

митническата територия на Общността, както е дефинирана в Регламент (ЕИО) № 2913/92,

испанските територии Сеута и Мелила,

германската територия Хелголанд.

2.   За целите на настоящия регламент Сеута, Хелголанд и Мелила се разглеждат като част от митническата територия на Общността.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юли 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

L. LUX


(1)  Резолюция 3452 (ХХХ) от 9.12.1975 г. на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

(2)  ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ С 87 Е, 11.4.2002 г., стр. 136.

(4)  Резолюция 34/169 от 17.12.1979 г. на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

(5)  Одобрени с Резолюции 663 С (ХХIV) от 31.7.1957 г. и 2076 (LXII) от 13.5.1977 г. на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации.

(6)  вж. точка ML 7 в) от Общия военен списък на Европейския съюз, ОВ С 127, 25.5.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13).

(9)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 883/2005 (ОВ L 148, 11.6.2005 г., стр. 5).

(10)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(11)  ОВ L 324, 27.12.1969 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3918/91 (ОВ L 372, 31.12.1991 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 8 И 11

А.   Органи на държавите-членки

БЕЛГИЯ

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

ДАНИЯ

Приложение III, № 2 и 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Приложение II и приложение III, № 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

ГЕРМАНИЯ

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΛΛΑΔΑ

ГЪРЦИЯ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ИСПАНИЯ

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ИРЛАНДИЯ

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ИТАЛИЯ

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

КИПЪР

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

ЛАТВИЯ

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

atvija

Telefax.: +371 7 280 882

ЛИТВА

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

УНГАРИЯ

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

МАЛТА

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

НИДЕРЛАНДИЯ (предстои да бъде определен)

АВСТРИЯ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

ПОЛША

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

СЛОВЕНИЯ

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

ФИНЛАНДИЯ

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ШВЕЦИЯ

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

Б.   Адрес за нотифициране на Комисията:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Telephone (32-2) 296 25 56

Telefax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на стоките, посочени в членове 3 и 4

Бележка: Този списък не покрива медицинско-техническите стоки

Код по КН

Описание

1.   

Стоки, предназначени за екзекутиране на хора, както следва:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Бесилки и гилотини

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Електрически столове, предназначени за екзекутиране на хора

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Херметични камери, изработени например от стомана или стъкло, предназначени за екзекутиране на хора чрез пускане на смъртоносен газ или вещество

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Автоматични системи за поставяне на инжекции, предназначени за екзекутиране на хора чрез поставяне на смъртоносно химическо вещество

2.   

Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

ex 8543 89 95

2.1.

Електрошокови колани, предназначени за задържане на хора чрез прилагане на електрически шокове, които имат напрежение без товар, надвишаващо 10 000 V


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на стоки, посочени в член 5

Код по КН

Описание

1.   

Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

ex 9401 61 00

1.1.

Столове и плотове за задържане

Тази точка не се прилага за столове за задържане, предназначени за инвалиди.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Окови, вериги, букаи и белезници

Тази точка не се отнася за „обикновени белезници“. Обикновените белезници са белезници, които имат общ размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, между 150 и 280 mm, когато са заключени, и които не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Вериги и винтове за стягане на палците, включително назъбени вериги

2.   

Преносими устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Преносими електрошокови устройства, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели, имащи напрежение без товар, надвишаващо 10 000 V

1.

Тази точка не се прилага за електрошокови колани, както са описани в точка 2.1 от приложение II.

2.

Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си с оглед на неговата индивидуална защита.

3.   

Вещества, предназначени за контрол на безредици или за самозащита и свързаното с тях преносимо оборудване за тяхното разпръскване

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Преносими устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита чрез пускане или разпространяване на химическо вещество, причиняващо временна недееспособност

Тази точка не се прилага за индивидуални преносими устройства, даже съдържащи химическо вещество, когато техният потребител носи тези устройства със себе си с оглед на неговата индивидуална защита.

ex 2924 29 95

3.2.

Пеларгонова киселина ванилиламид (PAVA) (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Олеорезин капсикум (OC) (CAS 8023-77-6)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на териториите на държавите-членки, посочени в член 5, параграф 2

ДАНИЯ

Гренландия

ФРАНЦИЯ

Нова Каледония и зависимите територии

Френска Полинезия,

Френски южни и арктически територии,

Острови Уолис и Футуна,

Майот,

Сен Пиер и Микелон.

ГЕРМАНИЯ

Бюсинген


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Формуляр на разрешение за износ или внос, посочен в член 9, параграф 1

Техническа спецификация:

Формулярът, фигуриращ по-долу, е с размери 210 × 297 mm с максимален толеранс от 5 mm при намален размер и 8 mm при увеличен размер. Размерите на полетата се основават на единица за измерване, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подполетата се основават на единица за измерване, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

Image

Image

Обяснителни бележки към формуляра

„Разрешение за внос или износ на стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания (Регламент (ЕО) № 1236/2005)“

Този формуляр на разрешение се използва за издаване на разрешение за внос или износ на стоки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Той не следва да бъде използван за разрешаване на предоставянето на техническа помощ.

Издаващият орган е органът, посочен в член 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета, който фигурира в приложение I към настоящия регламент.

Разрешенията се издават във вид на един лист, на който е отпечатан формулярът. Компетентните митнически бюра изваждат изнесените количества от цялото налично количество. За тази цел разграничението между отделните стоки, предмет на разрешението, трябва да бъде ясно направено.

Когато националните процедури на държавите-членки изискват допълнителни копия на формуляра (например за заявлението), този формуляр за разрешение може да бъде включен в набор от формуляри, съдържащ необходимия брой копия в съответствие с националните правила. В полето на поле 3 на всеки образец и в крайното поле отляво следва да бъде ясно указано за каква цел (например заявление, копие за заявителя) са предназначени съответните копия. Само един образец представлява формулярът за разрешение, определен в приложение V към Регламент (ЕО) № 1236/2005.

Поле 1:

Заявител:

Посочете името на заявителя и пълния адрес.

Митническият номер на заявителя може също така да бъде посочен (в повечето случаи по избор).

Типът на заявителя следва да бъде посочен (по избор) в съответното поле, като се използват числата 1, 2 или 4, съответстващи на точките в определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 1236/2005.

Поле 3:

Разрешение №:

Моля попълнете номера и отбележете дали се извършва износ или внос. вж. член 2, букви г) и д), и член 18 от регламента за определенията на термините „износ“ и „внос“.

Поле 4:

Дата на изтичане на валидността:

Попълнете деня (две цифри), месеца (две цифри) и годината (четири цифри).

Поле 5:

Агент/представител:

Моля посочете името на надлежно упълномощен представител или (митнически) агент, действащ от името на заявителя, ако заявлението не е представено от заявителя. вж. също така член 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета.

Поле 6:

Страна, в която се намират стоките:

Посочете както името на съответната страна, така и съответния код на страната от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10). вж. Регламент (ЕО) № 1779/2002 на Комисията (ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 6).

Поле 7:

Страна на направление:

Моля посочете както името на съответната страна, така и съответния код на страната от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10). вж. Регламент (ЕО) № 1779/2002 на Комисията (ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 6).

Поле 10:

Описание на стоката:

Разгледайте възможността за включване на данните върху опаковката на въпросните стоки. Обърнете внимание, че стойността на стоките може също така да бъде посочена в поле 10.

Ако в поле 10 няма достатъчно място, моля продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 16.

Този формуляр е предназначен за използване за до три вида стоки (виж приложения II и III към регламента). Ако е необходимо да се разреши износът или вносът на повече от три вида стоки, предоставете две разрешения.

Поле 11:

Стока №:

Това поле трябва да бъде попълвано само на обратната страна на формуляра. Уверете се, че номерът на стоката съответства на отпечатания номер в поле 11, което се намира в съседство на описанието на съответната стока от предната страна.

Поле 14:

Специфични изисквания и условия:

Ако в поле 14 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 16.

Поле 16:

Брой приложения:

Посочете броя на приложенията, ако има такива (вж. обясненията към полета 10 и 14).