19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

176


32005R0851


L 141/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 851/2005 НА СЪВЕТА

от 2 юни 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Механизмът, предвиден в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (2) се оказа непригоден за уреждане на случаи на липса на реципрочност, в които трета страна, включена в приложение II от посочения регламент, т.е. трета страна, чиито граждани са освободени от задължение за виза, поддържа или въвежда задължение за виза за граждани на една или няколко държави-членки. Солидарността с държавите-членки, засегнати от липсата на реципрочност, налага механизмът да бъде уреден по-ефикасно.

(2)

Предвид сериозността на липсата на реципрочност засегнатата държава-членка/засегнатите държави-членки трябва непременно да уведоми/ят за това положение. За да се осигури, че съответната трета страна ще отмени отново задължението за виза за гражданите на засегнатите държави-членки, следва да се предвиди механизъм на няколко нива и с променлива интензивност на действие, който да може бързо да влезе в действие. Комисията следва да предприеме незабавно постъпки пред съответната трета страна, да докладва на Съвета и да може по всяко време да внесе предложение за приемане от Съвета на временно решение за възстановяване на задължението за виза за гражданите на тази трета страна. Подобно временно решение не бива да бъде пречка за включването на тази трета страна в приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001. Най-сетне следва да се предвиди времево обвързване между влизането в сила на временната мярка и предложението за включване на третата страна в приложение I.

(3)

Въвеждането или възстановяването на задължение за виза за граждани на една или няколко държави-членки следва автоматично да води до отмяна на задължението за виза, което е въведено временно от Съвета.

(4)

С изменения солидарен механизъм следва да се постигне широка реципрочност по отношение на всички държави-членки и да се създаде ефективна и разбираема уредба за нейното гарантиране.

(5)

Регламент (ЕО) № 539/2001 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Препоръчително е да бъдат предвидени временни разпоредби, в случай че граждани на някоя държава-членка към момента на влизане в сила на настоящия регламент имат задължение за виза от трета страна, включена в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001.

(7)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява доразвиване на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при приемането, прилагането и развитието на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (3), които попадат в областите, посочени в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. (4) относно определени разпоредби за прилагане на посоченото споразумение.

(8)

Обединеното кралство и Ирландия не са обвързани чрез Регламент (ЕО) № 539/2001. Поради това тези две държави-членки не участват в приемането на настоящия регламент, не са обвързани от него и не го прилагат.

(9)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява доразвиване на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария при приемането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б на Решение 1999/437/EО във връзка с член 4, параграф 1 от Решение 2004/849/EО на Съвета (6) и член 4, параграф 1 от Решение 2004/860/ЕО на Съвета (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (EО) № 539/2001 се изменя, както следва:

1.

Параграф 4 се замества със следното:

„4.   Ако трета страна, включена в списъка в приложение II, въведе задължение за виза за граждани на държава-членка, се прилагат следните разпоредби:

a)

Съответната държава-членка уведомява писмено Съвета и Комисията за въвеждането на задължение за виза в срок от деветдесет дни от датата на неговото обявяване или прилагане; нотификацията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серии С. В съобщението се посочват моментът на въвеждане на мярката, както и видът на документите за пътуване и визите, за които тя се отнася.

Ако третата страна вземе решение за отмяна на задължение за виза преди изтичането на този срок, съобщението не е необходимо;

б)

веднага след публикуването на посочената нотификация, Комисията предприема, съгласувано със съответната държава-членка, действия пред официалните органи на съответната трета страна за отмяна на задължението за виза за пътуване;

в)

Комисията докладва на Съвета в срок от деветдесет дни след публикуването на нотификацията, съгласувано със съответната държава-членка. Към този доклад може да бъде приложено предложение за временно възстановяване на задължението за виза за гражданите на съответната трета страна. Комисията може да внесе предложението и след обсъждането на нейния доклад в Съвета. Съветът се произнася по предложението с квалифицирано мнозинство в срок от три месеца;

г)

Комисията може, ако счете за необходимо, без предварителен доклад да внесе предложение за временно въвеждане на задължение за виза за гражданите на третата страна, посочена в буква в). В резултат на това предложение се прилага процедурата, предвидена в буква в). Съответната държава-членка може да съобщи дали желае Комисията да се откаже от временното въвеждане на задължение за виза без предварителен доклад;

д)

независимо от букви в) и г) Комисията може да внесе предложение за изменение на настоящия регламент с цел заличаване на съответната трета страна от приложение II и включване в приложение I. Ако бъде взето решение за прилагане на временни мерки съгласно букви в) и г), Комисията внася предложението за изменение на настоящия регламент най-късно девет месеца след влизане в сила на временните мерки. Такова предложение освен това съдържа разпоредби относно отмяната на временните мерки, ако такива са въведени съгласно букви в) и г). Комисията междувременно ще продължи да въздейства върху официалните органи на съответната трета страна с цел да възстановят безвизовото пътуване за гражданите на съответната държава-членка;

е)

ако съответната трета страна отмени задължението за виза, съответната държава-членка уведомява за това Съвета и Комисията. Нотификацията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серии С. Всички временни мерки, приети съгласно буква г), изтичат седем дни след публикуването в Официален вестник. Ако съответната трета страна е въвела задължение за виза за граждани на две или повече държави-членки, временните мерки изтичат едва след последната публикация.“

2.

Добавя се следният параграф:

„5.   Ако продължава да не съществува реципрочност при освобождаването от задължение за виза между трета страна, включена в приложение II, и една от държавите-членки, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета до 1 юли на всяка четна година относно несъществуващата реципрочност и при необходимост прави подходящи предложения.“

Член 2

Държавите-членки, чиито граждани към 24 юни 2005 г. имат задължение за виза от трета страна, включена в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, уведомяват писмено за това Съвета и Комисията до 24 юли 2005 г. Тази нотификация се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серии С.

Прилагат се разпоредбите на член 1, параграф 4, букви б) - е) от Регламент (EО) № 539/2001.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Люксембург на 2 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

L. FRIEDEN


(1)  Становище от 28 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(5)  Документ 13054/ 04 на Съвета, достъпен на http://register.consilium.eu.int.

(6)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78.