04/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


32005R0768


L 128/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 768/2005 НА СЪВЕТА

от 26 април 2005 година

за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2) поставя изискването държавите-членки да осигурят ефективен контрол и инспекция и да наложат изпълнението на правилата на общата политика по рибарството, като за тази цел сътрудничат помежду си и с трети страни.

(2)

За да изпълнят тези задължения, държавите-членки е необходимо да координират своите дейности по осъществяване на контрола и инспекцията в границите на техните сухопътни територии и във водите на Общността и в международни води в съответствие с нормите на международното право, и по-специално със задълженията на Общността в рамките на членството ѝ в регионални риболовни организации и по силата на споразумения с трети страни.

(3)

Никоя схема за инспекция не може да бъде ефективна от гледна точка на разходите, без да бъдат предвидени инспекции на сухопътни участъци. По тази причина сухопътната територия следва да попадне в обхвата на приложение на съвместните планове за разполагане.

(4)

Такова сътрудничество, посредством оперативната координация на дейностите по осъществяване на контрол и инспекция, следва да допринесе за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, както и за осигуряване на равни възможности за риболовната индустрия, участваща в експлоатацията на тези ресурси, като по този начин се намаляват изкривяванията в конкуренцията.

(5)

Ефективният контрол и инспекция в рибарството се смятат за жизненоважни за борбата с нелегалния, безотчетен и нерегламентиран риболов.

(6)

Без да се засягат отговорностите на държавите-членки, произтичащи от Регламент (ЕО) № 2371/2002, съществува потребност от учредяването на технически и административен орган на Общността, който да организира сътрудничеството и координацията между държавите-членки по отношение на контрола и инспекцията в рибарството.

(7)

За тази цел е уместно, в рамките на съществуващата институционална структура на Общността и като се вземе предвид преразпределението на компетентностите между Комисията и държавите-членки, да се създаде Агенция на Общността за контрол на рибарството („Агенцията“).

(8)

За постигането на целите, за които е създадена Агенцията, е необходимо да бъдат определени нейните задачи.

(9)

По-конкретно, необходимо е Агенцията, по искане на Комисията, да бъде в състояние да подпомага Комисията и държавите-членки в техните взаимоотношения с трети страни и/или регионални риболовни организации и да сътрудничи с техните компетентни органи в рамките на международните задължения на Общността.

(10)

Освен това съществува необходимост да се работи в посока на ефективно приложение на процедурите за инспекция на Общността. Агенцията би могла с течение на времето да стане референтен източник на научна и техническа помощ за извършването на контрол и инспекция в рибарството.

(11)

За да изпълни целите на общата политика по рибарството, предназначена да осигури устойчива експлоатация на живите водни ресурси в контекста на устойчивото развитие, Съветът приема мерки относно опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси.

(12)

За да бъде гарантирано правилното изпълнение на тези мерки, държавите-членки трябва да разгърнат адекватни средства за контрол и изпълнение. За да направи този контрол и изпълнение по-ефективен и ефикасен, уместно е Комисията, съгласно член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и съвместно със заинтересованите държави-членки, да приеме конкретни програми за контрол и инспекция. Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за създаването на система за контрол, приложима към общата политика по рибарството (3), следвал да бъде съответно изменен.

(13)

Координацията от страна на Агенцията на оперативното сътрудничество между държавите-членки следва да бъде предприето въз основа на съвместни планове за разполагане, с които се организира употребата на наличните средства за контрол и инспекция на заинтересованите държави-членки, за да бъдат изпълнени програмите за контрол и инспекция. Дейностите по упражняване на контрол и инспекция в рибарството, предприети от държавите-членки, следва да бъдат изпълнени в съответствие с общите критерии, приоритети, основни точки и процедури по отношение на дейностите по упражняване на контрол и инспекция въз основа на такива програми.

(14)

Приемането на програма за контрол и инспекция задължава държавите-членки да предоставят ефективно необходимите ресурси за изпълнението на програмата. Необходимо е държавите-членки своевременно да уведомят Агенцията за средствата за контрол и инспекция, с които възнамеряват да изпълнят всяка такава програма. В съвместния план за разполагане не е необходимо да бъдат включени допълнителни задължения с оглед на контрола, инспекцията и изпълнението или във връзка с осигуряването на необходимите ресурси в този контекст.

(15)

Агенцията изготвя съвместен план за разполагане само ако такъв е предвиден в работната програма.

(16)

Работната програма следва да бъде приета от административния съвет, който следи за постигането в достатъчна степен на консенсус, включително относно съответствието на задачите, възложени на Агенцията в работната програма, с ресурсите, които са на разположение на Агенцията, въз основа на информацията, която ще бъде предоставена от държавите-членки.

(17)

Ключовата задача на изпълнителния директор в процеса на консултациите му с членовете на съвета и държавите-членки следва да се състои в обезпечаване на това заложените задачи в работната програма за всяка година да бъдат подсигурени с достатъчно ресурси, предоставени на Агенцията от държавите-членки, за изпълнението на работната програма.

(18)

Изпълнителният директор следва по-конкретно да съставя прецизни планове за разполагане, като се съобразява със заявените ресурси от държавите-членки за изпълнението на всяка програма за контрол и инспекция и като спазва правилата и целите, установени в специфичната програма за контрол и инспекция, на която се основава съвместният план за разполагане, както и с други съотносими правила, като тези относно инспекторите на Общността.

(19)

В този контекст е необходимо изпълнителният директор да управлява графика по такъв начин, че да предостави на държавите-членки достатъчно време, за да изготвят своите коментари, уповавайки се на оперативните си експертни ресурси, като същевременно се придържат към работния план на Агенцията и сроковете, предвидени в настоящия регламент. Необходимо е изпълнителният директор да отчете интереса на заинтересованите държави-членки в риболовните райони, обхванати във всеки отделен план. За осигуряване на ефективна и навременна координация на съвместните дейности по упражняване на контрол и инспекция е необходимо да се предвиди процедура, даваща възможност за вземане на решения относно приемането на плановете, когато не може да бъде постигнато споразумение между заинтересованите държави-членки.

(20)

Редът за съставяне и приемане на съвместни планове за разполагане извън водите на Общността трябва да бъде сходен с този за водите на Общността. Основата за такива съвместни планове за разполагане трябва да бъде определена международна програма за контрол и инспекция, чрез която се изпълняват международни задължения във връзка с контрола и инспекцията, с обвързваща сила за Общността.

(21)

За изпълнението на съвместни планове за разполагане, заинтересованите държави-членки обединяват и разпределят средствата за контрол и инспекция, свързани с тези планове. Агенцията следва да прецени дали наличните средства за контрол и инспекция са достатъчни, и когато е уместно, известява заинтересованите държави-членки и Комисията, че средствата не са достатъчни за изпълнението на поставените задачи в програмите за контрол и инспекция.

(22)

Докато, от една страна, държавите-членки следва да спазват задълженията си във връзка с осъществяването на инспекция и контрол, по-специално по-силата на конкретна програма за контрол и инспекция, приета съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002, Агенцията, от друга страна, следва да не разполага с правомощието да налага допълнителни задължения посредством съвместни планове за разполагане или да санкционира държавите-членки.

(23)

Агенцията следва да преразглежда периодично ефективността на съвместните планове за разполагане.

(24)

Уместно е да бъде предвидена възможността за приемане на конкретни правила за приложение с оглед на приемането и одобрението на съвместните планове за разполагане. Може да се окаже полезно да се използва тази възможност, след като Агенцията е започнала дейността си и изпълнителният директор намира, че в правото на Общността трябва да бъдат постановени такива правила.

(25)

Агенцията следва да бъде оправомощена в случаите, когато е поставено такова искане, да предоставя услуги по сключването на договори във връзка със средствата за контрол и инспекция, които да бъдат използвани за съвместно разполагане от заинтересованите държави-членки.

(26)

С цел изпълнение на задачите на Агенцията Комисията, държавите-членки и Агенцията обменят съотносима информация относно упражнявания контрол и инспекция посредством информационна мрежа.

(27)

Статутът и структурата на Агенцията следва да съответстват на обективния характер на резултатите, към постигането на които е насочена дейността ѝ, и да ѝ позволяват да изпълнява функциите си в тясно сътрудничество с държавите-членки и Комисията. Следователно Агенцията следва да получи правна, финансова и административна автономност, като същевременно поддържа тесни връзки с институциите на Общността и с държавите-членки. За тази цел е необходимо и уместно Агенцията да бъде орган на Общността с качество на юридическо лице, което да упражнява правомощия, предоставени му с настоящия регламент.

(28)

За договорната отговорност на Агенцията, подчинена на приложимото право към договорите, сключени от Агенцията, Съдът следва да има юрисдикция по силата на арбитражните клаузи, съдържащи се в договора. Съдът следва да има юрисдикция при спорове относно компенсирането на вреди, произтичащи от извъндоговорната отговорност на Агенцията в съответствие с общите принципи, общи за правните системи на държавите-членки.

(29)

Комисията и държавите-членки следва да бъдат представени в административния съвет, на който ще бъде възложено да следи за правилното и ефективно функциониране на Агенцията.

(30)

Следва да бъде създаден консултативен съвет, който да консултира изпълнителния директор и да осигурява тясно сътрудничество с представителите на заинтересованите среди от сектора на рибарството.

(31)

Предвид на това, че Агенцията трябва да изпълнява задълженията на Общността и по искане на Комисията да осъществява сътрудничество с трети страни и регионални рибарски организации в рамките на международните задължения на Общността, е уместно председателят на административния съвет да бъде избран измежду представителите на Комисията.

(32)

Разпоредбите относно гласуването в административния съвет следва да отчитат интересите на държавите-членки и Комисията от ефективното функциониране на Агенцията.

(33)

Уместно е да се предвиди участие в дебатите на административния съвет на представител на консултативния съвет без право на глас.

(34)

Необходимо е да се предвидят разпоредби за назначаване и освобождаване на изпълнителния директор на Агенцията, както и правилата, регулиращи упражняването на неговите/нейните функции.

(35)

С цел насърчаване на прозрачното функциониране на Агенцията, Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския Парламент и Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (4) следва да се прилага без ограничение спрямо Агенцията.

(36)

В интерес на защитата на личната сфера на лицата Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5) следва да се прилага спрямо настоящия регламент.

(37)

За да се гарантира функционалната автономност и независимост на Агенцията, следва да ѝ бъде отпуснат автономен бюджет, постъпленията в който да идват от принос от Общността, както и от плащания за услуги по сключени договори, предоставени от Агенцията. Бюджетната процедура на Общността следва да е приложима в този случай, доколкото се отнася за приноса на Общността и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(38)

С оглед на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (6) следва да се прилагат без ограничения спрямо Агенцията, която следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (7).

(39)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Цел

С настоящия регламент се създава Агенция на Общността за контрол в рибарството („Агенцията“), чиято цел е да организира оперативната координация на дейностите по извършване на контрол и инспекция на рибарството от държавите-членки и да ги подпомага при взаимното им сътрудничество, насочено към постигане на съответствие с правилата на общата политика по рибарство с оглед на осигуряването на нейното ефективно и еднакво прилагане.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„контрол и инспекция“ означават всякакви мерки, предприети от държавите-членки, по-специално съгласно членове 23, 24 и 28 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, за контролиране и инспектиране на риболовните дейности, попадащи в обхвата на общата политика по рибарството, включително дейности по надзор и мониторинг, като сателитни системи за мониторинг на плавателните съдове и схеми за наблюдение;

б)

„средства за контрол и инспекция“ означават плавателни съдове, летателни апарати, сухопътни превозни средства за надзор и други материални ресурси, както и инспектори, наблюдатели и други човешки ресурси, използвани от държавите-членки за извършване на контрол и инспекция;

в)

„съвместeн план за разполагане“ означава план, излагащ оперативни споразумения за разполагането на наличните ресурси за контрол и инспекция;

г)

„международна програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейности по контрол и инспекция за изпълнение на международни задължения на Общността относно контрола и инспекцията;

д)

„специфична програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейностите по контрол и инспекция, създадена в съответствие с член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93;

е)

„рибарство“ означава риболовните дейности по експлоатиране на определени рибни запаси, както са определени от Съвета, по-специално съгласно членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

ж)

„инспектори на Общността“ са инспекторите, включени в списъка, посочен в член 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

ГЛАВА II

МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 3

Мисия

Мисията на Агенцията е:

а)

да координира контрола и инспекцията, упражнявани от държавите-членки, във връзка със задълженията на Общността за контрол и инспекция;

б)

да координира разполагането на националните средства за контрол и инспекция, обединени от заинтересованите държави-членки в съответствие с настоящия регламент;

в)

да подпомага държавите-членки при докладването на информация относно риболовните дейности и дейностите по контрол и инспекция пред Комисията и трети страни;

г)

в кръга на своите компетентности да подпомага държавите-членки да изпълняват своите задачи и задължения по правилата на общата политика по рибарството;

д)

да подпомага държавите-членки и Комисията при хармонизиране на приложението на общата политика по рибарството на територията на Общността;

е)

да допринася за работата на държавите-членки и Комисията по проучването и развитието на техники за контрол и инспекция;

ж)

да допринася за координацията на обучението на инспектори и обмяната на опит между държавите-членки;

з)

да координира действията за борба с нелегалния, безотчетен и нерегламентиран риболов в съответствие с правилата на Общността.

Член 4

Задачи, свързани с международните задължения на Общността за контрол и инспекция

1.   Агенцията, по искане на Комисията:

а)

подпомага Общността и държавите-членки в техните отношения с трети страни и регионални риболовни организации, на които Общността е член;

б)

сътрудничи с компетентните власти на регионалните международни организации по отношение на задълженията за контрол и инспекция на Общността в контекста на работните споразумения, сключени с такива органи.

2.   Агенцията може, по искане на Комисията, да сътрудничи с компетентните органи на трети страни по въпроси, свързани с контрола и инспекцията, в контекста на сключените споразумения между Общността и такива страни.

3.   Агенцията може, в обхвата на своята компетентност, да изпълнява задачи, от името на държавите-членки, по силата на международни риболовни споразумения, по които Общността е страна.

Член 5

Задачи във връзка с оперативната координация

1.   Оперативната координация от страна на Агенцията обхваща инспекцията и контрола над риболовните дейности, включително внос, транспортиране и разтоварване на рибни продукти, до момента, в който тези продукти биват получени от първия купувач след разтоварването им.

2.   За целите на оперативната координация Агенцията съставя съвместни планове за разполагане и организира оперативна координация на контрола и инспекцията по държави-членки в съответствие с глава III.

Член 6

Предоставяне на договорни услуги на държавите-членки

Агенцията може да предоставя договорни услуги на държавите-членки, по тяхно искане, относно контрола и инспекцията във връзка с техните задължения по отношение на риболовните дейности във водите на Общността и/или в международни води, включително съставянето, изпълнението и снабдяването с персонал на платформите за инспекция и осигуряването на наблюдатели за съвместни операции от заинтересованите държави-членки.

Член 7

Подпомагане на държавите-членки

С цел подпомагане на държавите-членки да изпълнят по-добре своите задължения по правилата на общата политика по рибарството, Агенцията, по-конкретно:

а)

разработва и развива основна програма за обучението на инструкторите на инспекторите по рибарство на държавите-членки и осигурява допълнителни курсове на обучение и семинари за тези инспектори и други членове на персонала, които извършват дейности по мониторинг, контрол и инспекция;

б)

по искане на държавите-членки предприема съвместната доставка на стоки и услуги, имащи отношение към дейностите по контрол и инспекция, извършвани от държавите-членки, и изготвя и координира изпълнението от държавите-членки на съвместни пилотни проекти;

в)

разработва съвместни оперативни процедури във връзка със съвместните дейности по осъществяване на контрол и инспекция, предприети от две или повече държави-членки;

г)

разработва критерии за обмена на средства за контрол и инспекция между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни, както и за осигуряването на такива средства от държавите-членки.

ГЛАВА III

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

Член 8

Изпълнение на задълженията на Общността по отношение на контрола и инспекцията

Агенцията, по искане на Комисията, координира дейностите на държавите-членки по осъществяване на контрол и инспекция въз основа на международните програми за контрол и инспекция, като разработва съвместни планове за разполагане.

Член 9

Изпълнение на специфични програми за контрол и инспекция

Агенцията координира изпълнението на специфичните програми за контрол и инспекция, разработени в съответствие с член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93, чрез съвместни планове за разполагане.

Член 10

Съдържание на съвместните планове за разполагане

Всеки съвместен план за разполагане:

а)

отговаря на изискванията на съответстващата му програма за контрол и инспекция;

б)

е в изпълнение на критериите, основните точки, приоритетите и общите процедури за инспекция, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция;

в)

е насочен към съчетаване на съществуващите национални средства за контрол и инспекция, обявени съгласно член 11, параграф 2, със съответстващите им нужди и да организира тяхното разполагане;

г)

организира употребата на човешки и материални ресурси, с оглед на сроковете и зоните, в които те трябва да бъдат разположени, включително работата на екип от инспектори на Общността от една или повече държави-членки;

д)

взема под внимание съществуващите задължения на заинтересованите държави-членки по отношение на други съвместни планове за разполагане, както и всякакви други регионални или местни ограничения;

е)

определя условията, при които средствата за контрол и инспекция на държава-членка могат да бъдат въвеждани във водите под суверенитета и юрисдикцията на друга държава-членка.

Член 11

Нотифициране на средствата за контрол и инспекция

1.   Преди 15 октомври всяка година държавите-членки нотифицират Агенцията за средствата за контрол и инспекция, с които тя разполага за целите на извършването на контрол и инспекция през следващата година.

2.   Всяка държава-членка нотифицира Агенцията за средствата, с които възнамерява да изпълни международната програма за контрол и инспекция или специфичната програма за контрол и инспекция, която има отношение към нея, не по-късно от един месец от нотификацията на държавите-членки за взетото решение за създаване на такава програма.

Член 12

Ред за приемане на съвместните планове за разполагане

1.   Въз основа на нотификациите, предвидени в член 11, параграф 2, и в срок от три месеца от получаването на такива нотификации, изпълнителният директор на Агенцията съставя проект за съвместен план за разполагане, като се консултира със заинтересованите държави-членки.

2.   Проектът за съвместен план за разполагане посочва средствата за контрол и инспекция, които могат да бъдат обединени с оглед на изпълнението на програмата за контрол и инспекция, за която се отнася планът, въз основа на интересите на заинтересованите държави-членки в съответното риболовно поле.

Интересът в определено риболовно поле на държава-членка се оценява чрез позоваване на следните критерии, чието тегловно съотношение зависи от специфичните особености на всеки план:

а)

относителната степен, в която водите под неин суверенитет или юрисдикция, ако има такива, са предмет на съвместния план за разполагане;

б)

количеството уловена риба, разтоварено на нейна територия през определен референтен период, като дял от общото количество на разтоварения на сушата улов от риболовния район, предмет на съвместния план за разполагане;

в)

относителният брой на риболовните съдове на Общността, плаващи под нейния флаг (мощност на двигателя и брутен тонаж), които извършват риболов в риболовния район, предмет на съвместния план за разполагане, в съотношение с общия брой на съдовете, извършващи риболов в същия район;

г)

относителният размер на отпуснатата ѝ квота или при липса на квота, общото количество на нейния улов през определен референтен период от това риболовно поле.

3.   Ако в процеса на изготвяне на проекта за план за разполагане стане очевидно, че разполагаемите средства за контрол и инспекция не са достатъчни за задоволяване на изискванията на съответната програма за контрол и инспекция, изпълнителният директор незабавно уведомява за това заинтересованите държави-членки и Комисията.

4.   Изпълнителният директор нотифицира за проекта за съвместен план за разполагане заинтересованите държави-членки и Комисията. Ако в срок от петнадесет работни дни от такова нотифициране заинтересованите държави-членки или Комисията не повдигнат възражения, изпълнителният директор одобрява плана.

5.   Ако една или повече заинтересовани държави-членки или Комисията са повдигнали възражения, изпълнителният директор отнася въпроса до Комисията. Комисията може да извърши всякакви необходими поправки в плана и да го приеме по реда на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

6.   Всеки съвместен план за разполагане подлежи на ежегодно преразглеждане от Агенцията, която се консултира със заинтересованите държави-членки, за да бъдат взети под внимание всички нови програми за контрол и инспекция, отнасящи се до заинтересованите държави-членки, и всички приоритети, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция.

Член 13

Изпълнение на съвместните планове за разполагане

1.   Съвместните дейности по осъществяване на контрол и инспекция се извършват въз основа на съвместните планове за разполагане.

2.   Държавите-членки, заинтересовани по силата на определен съвместен план за разполагане:

а)

предоставят тези средства за контрол и инспекция, които са определени за съвместния план за разполагане;

б)

определят единствен национален център за контакти/координатор, на който да бъдат възложени достатъчно правомощия, за да има възможност да се отзовава своевременно на исканията на Агенцията, отнасящи се до изпълнението на съвместния план за разполагане, и да нотифицират Агенцията за този център;

в)

разполагат обединените си средства за контрол и инспекция в съответствие със съвместния план за разполагане и споменатите изисквания в параграф 4;

г)

предоставят Интернет достъп на Агенцията до необходимата информация за изпълнението на съвместния план за разполагане;

д)

сътрудничат с Агенцията за изпълнението на съвместния план за разполагане;

е)

осигуряват всички средства за контрол и инспекция, спадащи към определен съвместен план за разполагане, да изпълняват дейностите си в съответствие с правилата на общата политика по рибарството.

3.   Без да се засягат задълженията на държавите-членки в рамките на даден съвместен план за разполагане, разработен по член 12, командването и контролът над средствата за контрол и инспекция, отделени за изпълнението на определен съвместен план за разполагане, са задължение на компетентните национални органи в съответствие с националното право.

4.   Изпълнителният директор може да определи изисквания за изпълнението на даден съвместен план за разполагане, приет по член 12. Подобни изисквания остават в рамките на този план.

Член 14

Оценка на съвместните планове за разполагане

Агенцията отговаря за извършването на ежегодна оценка на ефективността на всеки съвместен план за разполагане, както и на анализ, въз основа на наличните доказателства, на съществуващия риск, риболовните дейности да не съответстват на приложимите контролни мерки. Тези оценки веднага се съобщават на Европейския парламент, Комисията и държавите-членки.

Член 15

Риболовни полета, които не са предмет на програмите за контрол и инспекция

Две или повече държави-членки могат да поставят искане Агенцията да координира разполагането на техните средства за контрол и инспекция по отношение на риболовно поле или зона, които не са предмет на някоя от програмите за контрол и инспекция. Такава координация се осъществява в съответствие с критериите за контрол и инспекция и съгласуваните приоритети между заинтересованите държави-членки.

Член 16

Информационни мрежи

1.   Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите-членки обменят съотносимата информация, с която разполагат относно съвместните дейности по контрол и инспекция в границите на водите на Общността и на международните води.

2.   Всеки компетентен национален орган, съобразно съответните законодателни разпоредби на Общността, предприеме мерки за осигуряване на подходяща конфиденциалност на получената от тях информация по настоящия член съгласно член 37 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Член 17

Подробни правила

Подробни правила за приложението на настоящата глава могат да бъдат приети съгласно член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Тези правила могат да се отнасят по-специално за процедурите за изготвяне и приемане на проектите на съвместни планове за разполагане.

ГЛАВА IV

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 18

Правно положение и главен офис

1.   Агенцията е орган на Общността. Притежава качеството юридическа личност.

2.   Във всяка от държавите-членки Агенцията притежава най-широкия обем правоспособност, присъждан на юридическите лица по националната им правна система. Тя може по-конкретно да придобива или да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна в съдебен процес.

3.   Агенцията се представлява от нейния изпълнителен директор.

4.   Седалището на Агенцията е във Виго, Испания.

Член 19

Персонал

1.   Към персонала на Агенцията се прилага Правилникът за работата на висшите чиновници на Европейските общности и правния режим за наемане на останалите служители на тези Общности, установен в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (9), и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на приложението на горния правилник и на условията за наемане на работа. Административният съвет, в съгласие с Комисията, приема необходимите подробни правила за приложение.

2.   Без да се засяга член 30, пълномощията, възложени на назначаващия орган съгласно Правилника за работата и Условията за наемане на работа на други служители се упражняват от Агенцията по отношение на собствения персонал.

3.   Персоналът на Агенцията се състои от длъжностни лица, временно назначени или изпратени със специална задача от Комисията, и от други служители, наети от Агенцията съобразно потребностите от изпълнение на нейните задачи.

Агенцията може да назначава и длъжностни лица, временно изпратени със специална задача от държавите-членки.

Член 20

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага и за Агенцията.

Член 21

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Агенцията е подчинена на приложимото право спрямо въпросния договор.

2.   Съдът притежава юрисдикция да се произнася с решения по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Агенцията.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност, съгласно общите принципи, общи за правните системи на държавите-членки, Агенцията поправя всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнението на техните задължения. Съдът притежава юрисдикция по всеки спор относно обезщетяването за такива щети.

4.   Личната отговорност пред Агенцията на нейните служители е подчинена на разпоредбите на Правилника за работата или Условията за наемане на работа, приложими към тях.

Член 22

Езици

1.   Разпоредбите на Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (10) се прилагат спрямо Агенцията.

2.   Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 23

Създаване и пълномощия на Административния съвет

1.   Агенцията има административен съвет.

2.   Административният съвет:

а)

назначава и освобождава изпълнителния директор съгласно член 30;

б)

приема, до 30 април всяка година, общия доклад на Агенцията за предходната година и го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки. Докладът е публично достояние;

в)

приема, до 31 октомври всяка година и като взема предвид становището на Комисията и на държавите-членки, работната програма на Агенцията за предстоящата година и я изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите-членки.

Работната програма съдържа приоритетите на Агенцията. Тя отдава приоритет на задълженията на Агенцията по програмите за контрол и надзор. Приема се, без да влиза в противоречие с годишната бюджетна процедура на Общността. В случай че в срок от 30 дни от датата на приемане на работната програма Комисията изрази своето несъгласие с тази програма, административният съвет я преразглежда и приема, с възможните изменения, в срок от два месеца, на второ четене;

г)

приема окончателния бюджет на Агенцията преди началото на финансовата година, като го приспособява, където е необходимо, съобразно приноса на Общността и всяко друго постъпление в Агенцията;

д)

изпълнява задълженията си по отношение на бюджета на Агенцията в съответствие с членове 35, 36 и 38;

е)

упражнява дисциплинарна власт над изпълнителния директор;

ж)

въвежда процедурни правила, които могат при необходимост да предвиждат създаването на подкомитети на административния съвет;

з)

приема необходимите процедури, с помощта на които Агенцията да изпълнява своите задачи.

Член 24

Състав на административния съвет

1.   Административният съвет се състои от представители на държавите-членки и шестима представители на Комисията. Всяка държава-членка има право да назначава по един член. Държавите-членки и Комисията назначават по един заместник на всеки член, който да представлява този член в негово/нейно отсъствие.

2.   Членовете на съвета се назначават въз основа на степента на придобития от тях съотносим опит и експертни познания в областта на контрола и инспекцията в рибарството.

3.   Мандатът на всеки член е пет години, считано от датата на назначаване. Мандатът може да бъде подновяван.

Член 25

Председателство на Административния съвет

1.   Административният съвет избира свой председател измежду представителите на Комисията. Административният съвет избира свой заместник-председател измежду всичките си членове. Заместник-председателят автоматично заема мястото на председателя, ако той/тя е възпрепятстван(а) да изпълнява задълженията си.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години и изтича, когато престанат да бъдат членове на административния съвет. Мандатът им се подновява само веднъж.

Член 26

Заседания

1.   Заседанията на административния съвет се свикват от неговия председател. Дневният ред се определя от председателя, който взема предвид предложенията на членовете на административния съвет и на изпълнителния директор на Агенцията.

2.   Изпълнителният директор и представителят, назначен от консултативния съвет, участват в дебатите без право на глас.

3.   Административният съвет провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно. Освен това съветът заседава по инициатива на председателя или по искане на Комисията или на една трета от държавите-членки, представени в него.

4.   Когато възникне случай на конфиденциалност или конфликт на интереси, административният съвет може да вземе решение да разгледа конкретни точки от дневния ред в отсъствието на представителя, назначен от Консултативния съвет. В процедурния правилник могат да бъдат заложени подробни правила за приложението на настоящата разпоредба.

5.   Административният съвет може да покани всяко лице, чието становище би представлявало интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

6.   Членовете на административния съвет могат, при условията на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

7.   Секретариатът на административния съвет се осигурява от Агенцията.

Член 27

Гласуване

1.   Административният съвет взема решенията си с абсолютно мнозинство от гласовете.

2.   Всеки член има право на един глас. В отсъствието на някой от членовете, неговият заместник е правомощен да упражнява неговото право на глас.

3.   Процедурният правилник определя по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, при които един от членовете може да действа от името на друг член, както и всякакви изисквания по отношение на кворума, където е уместно.

Член 28

Декларация за интерес

Членовете на административния съвет съставят декларация за интерес, указваща или отсъствието на каквито и да било интереси, които биха могли да бъдат във вреда на тяхната независимост, или наличието на всякакви преки или косвени интереси, които биха могли да бъдат разгледани в ущърб на тяхната независимост. Тези декларации се съставят веднъж годишно в писмен вид или по всяко време, когато може да възникне конфликт на интереси във връзка с точките от дневния ред. В последния случай заинтересованите членове нямат право на глас по която и да било такава точка от дневния ред.

Член 29

Задължения и правомощия на изпълнителния директор

1.   Агенцията се управлява от изпълнителен директор. Без да се засягат съответните компетенции на Комисията и административния съвет, изпълнителният директор нито търси, нито приема указания от който и да било правителствен или какъвто и да било друг орган.

2.   При осъществяване на своите задачи изпълнителният директор изпълнява принципите на общата политика по рибарството.

3.   Изпълнителният директор има следните задължения и правомощия:

а)

изготвя проекта за работна програма и го представя на административния съвет, след консултация с Комисията и държавите-членки. Изпълнителният директор предприема необходимите стъпки за изпълнението на работната програма, като се придържа към ограниченията, посочени в настоящия регламент, правилата за приложението му и всеки друг приложим закон;

б)

предприема всички необходими стъпки, включително приемането на вътрешните административни инструкции и публикуването на обявления, за да осигури организацията и функционирането на Агенцията в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

в)

предприема всички необходими стъпки, включително приемането на решения относно задълженията на Агенцията по силата на глави II и III, включително учредяването и действието на средства за контрол и инспекция и функционирането на информационна система;

г)

отговаря на искания от страна на Комисията и на искания за подпомагане от държава-членка съгласно членове 6, 7 и 15;

д)

организира ефективна система за мониторинг, за да има възможност да сравнява постиженията на Агенцията с поставените ѝ оперативни цели. На тази основа изпълнителният директор всяка година изготвя проект за общ доклад и го предава на Административния съвет. Изпълнителният директор въвежда редовни процедури за оценяване, които отговарят на признати професионални стандарти;

е)

по отношение на персонала упражнява пълномощията по член 19, параграф 2;

ж)

съставя изчисления на приходите и разходите на Агенцията в съответствие с член 35 и изпълнява бюджета в съответствие с член 36.

4.   Изпълнителният директор носи отговорност за своите действия пред административния съвет.

Член 30

Назначаване и освобождаване на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор се назначава от административния съвет, на основание на заслуги и съотносим опит, доказан с документи, в областта на общата политика по рибарството и контрола и инспекцията на рибарството, от списък с най-малко двама кандидати, предложени от Комисията след процедура за подбор, вследствие на обявяване на свободната длъжност в Официален вестник на Европейския съюз, и на друго място — на покана за изразяване на интерес.

2.   Пълномощието да освобождава изпълнителния директор е поверено на административния съвет. Съветът провежда дебати по тази точка по искане на Комисията или на една трета от своите членове.

3.   Административният съвет взема решението по параграфи 1 и 2 с мнозинство от две трети от членовете.

4.   Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Мандатът може да бъде продължен веднъж за срок от още пет години по предложение на Комисията, което да бъде одобрено с мнозинство от две трети от членовете на административния съвет.

Член 31

Консултативен съвет

1.   Консултативният съвет е съставен от представители на регионалните консултативни съвети, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, на основата на назначаване на един представител от всеки регионален консултативен съвет. Представителите могат да бъдат замествани от заместници, назначени по същото време.

2.   Членовете на консултативния съвет нямат право да бъдат членове на административния съвет.

Консултативният съвет назначава един от своите членове, който да вземе участие в дебатите на административния съвет без право на глас.

3.   По искане на изпълнителния директор консултативният съвет го консултира при изпълнението на задълженията му по настоящия реламент.

4.   Консултативният съвет се председателства от изпълнителния директор. Съветът заседава по покана на председателя не по-рядко от веднъж годишно.

5.   Агенцията предоставя необходимата логистична подкрепа на административния съвет и му предоставя на разположение услугите на Секретариата при провеждане на заседанията на съвета.

6.   Членовете на административния съвет имат право да присъстват на заседанията на консултативния съвет.

Член 32

Прозрачност и комуникация

1.   Към документите, държани в Агенцията, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Административният съвет, в срок от шест месеца от датата на първото си заседание, приема практическите разпоредби за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Агенцията може да осъществява комуникация по своя собствена инициатива в областите от обхвата на нейната мисия. Агенцията осигурява, обществеността и всяка друга заинтересована страна бързо да получават обективна, надеждна и лесно разбираема информация относно нейната работа.

4.   Административният съвет установява необходимите вътрешни правила за приложението на параграф 3.

5.   Приетите решения от Агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 могат да представляват основание за подаване на жалба пред омбудсмана или да формират предмета на иск пред Съда, съгласно членове 195 и 230 от Договора.

6.   Информацията, събрана от Комисията и Агенцията в съответствие с настоящия регламент, е подчинена на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 33

Конфиденциалност

1.   Членовете на административния съвет, изпълнителният директор и членовете на персонала на Агенцията, дори и след прекратяване на техните задължения, са подчинени на изискванията за конфиденциалност съгласно член 287 от Договора.

2.   Административният съвет постановява вътрешни правила относно практическите разпоредби за приложение на изискванията за конфиденциалност, посочени в параграф 1.

Член 34

Достъп до информация

1.   Комисията има пълен достъп до всяка информация, събрана от Агенцията. Агенцията предоставя всяка информация, заедно с оценка на тази информация, на Комисията по нейно искане и във формата, посочена от нея.

2.   Държавите-членки, попадащи под действието на някое конкретно действие на Агенцията, имат достъп до информацията, събрана от Агенцията по отношение на такива действия, при съблюдаване на условията, които могат да бъдат наложени съгласно член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

ГЛАВА V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Бюджет

1.   Постъпленията на Агенцията се състоят от:

а)

принос от Общността, включен в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия);

б)

такси за предоставени услуги от Агенцията на държавите-членки съгласно член 6;

в)

такси за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от Агенцията;

2.   Разноските на Агенцията включват разходи за персонала, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Изпълнителният директор съставя проектоотчет за оценка на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на Административния съвет, заедно с проектоплан за щата.

4.   Приходите и разходите са в баланс.

5.   Всяка година Административният съвет, въз основа на проектоотчета за оценките на приходите и разходите, изготвя отчет за оценката на приходите и разходите за Агенцията за следващата финансова година.

6.   Най-късно до 31 март Административният съвет изпраща този отчет за оценка на приходите и разходите, включващ проектоплана за щата, заедно с временната работна програма, на Комисията.

7.   Комисията препраща отчета за оценката на приходите и разходите на Европейския парламент и Съвета („бюджетния орган“), заедно с предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз.

8.   Въз основа на отчета за оценка на приходите и разходите, Комисията вписва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз оценките, които намери за необходими за целите на плана на щата, и размера на субсидията, която ще бъде начислена от общия бюджет, и го представя на вниманието на бюджетния орган съгласно член 272 от Договора.

9.   Бюджетният орган разрешава отпускането на сумите по субсидията в полза на Агенцията. Бюджетният орган приема плана за щата на Агенцията.

10.   Бюджетът се приема от Административния съвет. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Където е уместно, в него се внасят съответните промени.

11.   Административният съвет уведомява бюджетния орган във възможно най-кратък срок за намеренията си да изпълни всеки проект, който може да има чувствително финансово отражение върху финансирането на бюджета, по-специално всякакви проекти, свързани с режима на собственост, като наем или покупка на сгради. Съветът уведомява Комисията за това.

12.   В случаите, когато клон на бюджетния орган е обявил намерението си да произнесе становище, клонът изпраща становището си на Административния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомяването за проекта.

Член 36

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след края на всяка финансова година, счетоводителят на Агенцията запознава счетоводител на Комисията с временните счетоводни отчети, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните счетоводни отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно приложимия финансов регламент към общия бюджет на Европейските общности (11) („Финансовият регламент“).

3.   Най-късно до 31 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща временните счетоводни отчети на Агенцията на Сметната палата, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Докладът за бюджетното и финансовото управление за изтеклата финансова година се изпраща и на Европейския парламент и на Съвета.

4.   При получаването на бележките на Сметната палата за временните счетоводни отчети на Агенцията, съгласно член 129 от Финансовия регламент, изпълнителният директор съставя окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията в рамките на своите задължения и го изпраща на административния съвет за произнасяне на становище.

5.   Административният съвет произнася становище по отношение на окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията.

6.   Най-късно до 1 юли следващата година изпълнителният директор изпраща окончателния годишен счетоводен отчет, заедно със становището на Административния съвет, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.

7.   Окончателният годишен финансов отчет се публикува.

8.   В Агенцията се обособява функция по вътрешен одит, който да бъде осъществяван при съблюдаване на съответните международни стандарти.

9.   Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните бележки най-късно до 30 септември. Той/тя изпраща този отговор и на административния съвет.

10.   Изпълнителният директор предоставя на Европейския парламент, по негово искане, всяка необходима информация за гладкото приложение на процедурата за освобождаване от задължения за въпросната финансова година, както е предвидено в член 146, параграф 3 от Финансовия регламент.

11.   Преди 30 април на втората финансова година, Европейският парламент, по препоръка от Съвета, освобождава изпълнителния директор на Агенцията от задълженията по отношение на изпълнението на бюджета за въпросната година.

Член 37

Борба с измамите

1.   С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 се прилагат без ограничения спрямо Агенцията.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, извършвани от OLAF, и издава незабавно подходящите разпоредби за всички членове на персонала си.

3.   Решенията относно финансирането и споразуменията за изпълнение и инструментите, имащи отношение към тях, постановяват изрично, че Сметната палата и OLAF могат при необходимост да извършват проверки на място на получателите на финансиране от Агенцията и на агентите, отговарящи за разпределянето на това финансиране.

Член 38

Финансови разпоредби

Административният съвет, след като получи съгласието на Комисията и становището на Сметната палата, приема финансовите правила на Агенцията. Тези правила не могат да се отклоняват от предмета на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно приложимия финансов регламент към общия бюджет на Европейските общности (12), освен ако това се изисква изрично за дейността на Агенцията и с предварителното съгласие на Комисията.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Оценка

1.   В срок от пет години от датата на поемането от Агенцията на нейните задължения и на всеки пет години след това, административният съвет изпраща независим външен оценител на изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията всяка информация, която Агенцията намери за имаща отношение към извършването на оценката.

2.   Всяка оценка преценява въздействието на настоящия регламент, полезността, уместността и ефективността на Агенцията и нейните работни практики, както и степента, в която тя допринася за постигане на високо равнище на съответствие с възприетите правила на общата политика по рибарството. Административният съвет издава конкретни препоръки в съгласие с Комисията, след консултации с участващите страни.

3.   Административният съвет получава оценката и издава препоръки на Комисията за промени в настоящия регламент, в Агенцията и нейните работни практики. Комисията изпраща заключенията по оценката, заедно с препоръките, на Европейския парламент и на Съвета и ги прави обществено достояние.

Член 40

Започване на дейностите на Агенцията

Агенцията започва дейностите си до дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 41

Изменения

Член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93 се заменя със следното:

„Член 34в

1.   Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 36 и съвместно със заинтересованите държави-членки, определя кои риболовни полета, обхващащи територията на две или повече държави-членки, попадат в обхвата на приложение на специфични програми за контрол и инспекция, както и условията, на които се подчиняват тези програми.

Специфичната програма за контрол и инспекция определя риболовните полета, обхващащи територията на две или повече държави-членки, при условията на програмата и условията, регламентиращи такива риболовни полета.

Всяка специфична програма за контрол и инспекция съдържа изложение на нейните цели, общи приоритети и процедури, както и основни точки за дейностите по осъществяване на контрол и инспекция, постигнатите резултати от посочените мерки и необходимата стратегия, осигуряваща дейностите по осъществяване на контрол и инспекция да са възможно най-уеднаквени, ефективни и икономични. Всяка програма посочва заинтересованите държави-членки.

Специфичните програми за контрол и инспекция не могат да имат продължителност повече от три години или всеки друг срок, постановен за тази цел в даден план за възстановяване, приет съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика по рибарството (13) или в план за управление, приет съгласно член 6 от цитирания регламент.

Специфичните програми за контрол и инспекция се приемат от заинтересованите държави-членки на основата на съвместни планове за разполагане, създадени съгласно Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата риболовна политика (14).

2.   Комисията контролира и оценява изпълнението на всяка специфична програма за контрол и инспекция и се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета съгласно член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на дванадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2005 година.

За Съвета

Председател

F. BODEN


(1)  Становище от 23 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1954/2003 (ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).

(10)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.

(11)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(13)  ОВ L 358, 21.12.2002 г., стр. 59.

(14)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1