03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

170


32005R0562


L 095/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2005 НА КОМИСИЯТА

от 5 април 2005 година

относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

в сектора на млякото и млечните продуктиКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1498/1999 на Комисията от 8 юли 1999 г. относно определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (2) няколкократно е претърпявал съществени изменения. Регламент (ЕО) № 1255/1999 и всички регламенти, предвиждащи правила за неговото прилагане, въвеждат редица изменения. Следователно за целите на яснотата е необходимо Регламент (ЕО) № 1498/1999 да бъде отменен и заменен от нов регламент.

(2)

Оценката на производството и пазарната ситуация в сектора на млякото и млечните продукти обуславя необходимостта от редовен обмен на информация относно действието на интервенционните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1255/1999, особено по отношение на промените в запасите от съответните продукти, поддържани от интервенционните агенции и складирани частно.

(3)

Помощите за обезмасленото мляко, преработено в казеин, както и възстановяванията, могат да се определят само на базата на информация относно промените в цените както на вътрешния пазар, така и в международната търговия.

(4)

Точното и редовно наблюдение на търговските потоци с цел оценяване на последствията от възстановяванията изисква информация относно износа на продуктите, за които се отпускат възстановявания, и особено количествата, които се разпределят посредством тръжни процедури.

(5)

Изпълнението на Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори (оттук нататък наричано „Споразумението за селското стопанство“), утвърдено с Решение 94/800/ЕО на Съвета (3), изисква широк спектър от подробна информация относно вноса и износа, и по-специално информация, отнасяща се до заявленията за лицензии и начина, по който се използват лицензиите, с цел осигуряване спазването на договореностите в рамките на Споразумението за селското стопанство. За да се използват оптимално тези договорености, е необходим бърз обмен на информация относно тенденциите в износа. По силата на въпросното споразумение износът на храни за хуманитарни помощи не представлява обект на ограниченията, които се прилагат спрямо субсидирания износ. В този смисъл е необходимо да се приемат разпоредби, предвиждащи в процеса на комуникация, свързан с кандидатстването за получаване на износни лицензии, да се посочва кои заявления за лицензии се отнасят за хранителна помощ.

(6)

Регламент (ЕО) № 174/1999 на Комисията от 26 януари 1999 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета по отношение на износните лицензии и възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти (4) предвижда специални правила за износа на определени млечни продукти в Канада, САЩ и Доминиканската република. Необходимо е да се приемат разпоредби за предоставяне на необходимата информация по тяхното изпълнение.

(7)

Регламент (ЕО) № 174/1999 въвежда специфични разпоредби относно отпускането на възстановявания при износ за произхождащите от Общността съставки в преработеното сирене, произведено по режима за активно усъвършенстване. Необходимо е да се приемат разпоредби за предоставяне на необходимата информация по нейното изпълнение.

(8)

По силата на член 5 от Регламент (ЕО) № 174/1999 в някои случаи износните лицензии могат да бъдат валидни за износ на продукт с номер, различен от въведения в клетка 16 на лицензията. Необходимо е да се приемат разпоредби за предоставяне на необходимата информация по тези случаи.

(9)

Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (5) предвижда някои вносни квоти да се администрират посредством сертификати IMA 1, издавани от органите на трети страни. Държавите-членки информират Комисията относно количествата продукти, за които са издадени вносни лицензии на базата на сертификатите IMA 1. Опитът показва, че подобно известяване не винаги е достатъчно, за да позволи непосредственото наблюдение на този внос на всеки един етап. Необходимо е да се приемат разпоредби за предоставяне на допълнителна информация по тези случаи.

(10)

Многогодишният опит в обработката на получаваната от Комисията информация показва, че тази информация понякога се предоставя с прекомерно висока честота. По тази причина честотата на някои видове съобщения е намалена.

(11)

От съществено значение е възможността за сравнение на ценовите котировки на продукти, особено за целите на изчисляването на сумите по възстановяванията и помощите. Необходимо е също така, посредством претегляне на данните, да се установява достоверността на тези ценови котировки.

(12)

Средствата за комуникация претърпяват значителна еволюция през последните години. Необходимо е да се вземе предвид този напредък, за да се направи комуникационният обмен по-бърз, ефективен и сигурен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СКЛАДОВИ ЗАПАСИ И ИНТЕРВЕНЦИЯ

Член 1

1.   Относно интервенционните мерки, предприети съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, държавите-членки изпращат на Комисията следната информация в срок не по-късно от десето число на всеки месец за предходния месец:

а)

количествата масло на склад в края на съответния месец и количествата, които се завеждат или освобождават от склад през същия месец, като се използва образецът в част А от приложение I към настоящия регламент;

б)

разбивка на количествата масло, напускащи складовете по време на съответния месец в съответствие с регламентите, които се отнасят за тях, като се използва образецът в част Б от приложение I към настоящия регламент;

в)

разбивка по възраст на количествата масло на склад в края на съответния месец, като се използва образецът в част В от приложение I към настоящия регламент.

2.   Относно интервенционните мерки, предприети съобразно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, държавите-членки изпращат на Комисията следната информация в срок не по-късно от десето число на всеки месец за предходния месец, като използват образеца в приложение II към настоящия регламент:

а)

количествата масло и сметана, преобразувана в маслен еквивалент, които се завеждат или освобождават от склад през съответния месец;

б)

общото количество масло и сметана, преобразувана в маслен еквивалент, на склад в края на съответния месец.

Член 2

Относно интервенционните мерки, предприети съобразно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, държавите-членки изпращат следната информация в срок не по-късно от десето число на всеки месец за предходния месец:

а)

количествата обезмаслено мляко на прах на склад в края на съответния месец и количествата, които се завеждат или освобождават от склад през същия месец, като се използва моделът в част А от приложение III към настоящия регламент;

б)

разбивка на количествата обезмаслено мляко на прах, напускащи складовете по време на съответния месец, като се използва образецът в част Б от приложение III към настоящия регламент;

в)

разбивка по възраст на количествата обезмаслено мляко на прах на склад в края на съответния месец, като се използва образецът в част В от приложение III към настоящия регламент.

Член 3

Относно интервенционните мерки, предприети съобразно членове 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, държавите-членки изпращат следната информация в срок не по-късно от десето число на всеки месец за предходния месец, като използват образеца в приложение IV към настоящия регламент:

а)

количествата сирене, които се завеждат или освобождават от склад през съответния месец, в разбивка по категории;

б)

количествата сирене на склад в края на съответния месец в разбивка по категории.

Член 4

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„количества, завеждани на склад“ означава количествата, които физически се полагат в склада, независимо дали са приети от интервенционната агенция;

б)

„количества, освобождавани от склад“ означава количествата, които са изнесени, или, ако са приети от изкупвача преди изнасянето, приетите количества.

ГЛАВА II

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ОТПУСКАНЕТО НА ПОМОЩИ ЗА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО И ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

Член 5

1.   Относно интервенционните мерки, предприети съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, държавите-членки изпращат на Комисията следната информация в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец за предходния месец, като използват образеца в приложение V към настоящия регламент:

а)

количествата обезмаслено мляко, използвано в производството на комбинирани храни за животни, отразено в подадените през съответния месец заявления за получаването на помощи;

б)

количествата денатурирано обезмаслено мляко на прах, отразено в подадените през съответния месец заявления за получаването на помощи;

в)

количествата обезмаслено мляко на прах, използвано в производството на комбинирани храни за животни, отразено в подадените през съответния месец заявления за получаването на помощи.

2.   Относно помощите, отпускани съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, за обезмасленото мляко, преработено в казеин, държавите-членки съобщават на Комисията, в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец, като използват образеца, съдържащ се в приложение V към настоящия регламент, количествата обезмаслено мляко, отразено в подадените през предходния месец заявления за получаването на помощи. Тези количества се представят в разбивка според качеството на произведените казеин и казеинати.

ГЛАВА III

ЦЕНИ

Член 6

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията, в срок не по-късно от 11.00 часа (брюкселско време) на всяка сряда, цените франко завода, прилагани на тяхна територия по време на предходната седмица за продуктите, включени в приложение VI. Държавите-членки съобщават цените, отчитани от операторите за млечните продукти, освен за сирената, ако националното производство представлява минимум 2 % от производството на Общността или ако производството се счита за представително на национално ниво от компетентния национален орган. За сирената държавите-членки съобщават цените по видове сирена, представляващи минимум 8 % от общото национално производство на сирена.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията, в срок не по-късно от един месец след края на предходния месец, цените на суровото мляко, изплащани на млекопроизводителите на тяхна територия.

Цените се изразяват като претеглени средни стойности, установени посредством извадкови анкети от органа на съответната държава-членка.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че представената от тях информация относно прилаганите в Общността цени е представителна, точна и пълна. За тази цел държавите-членки изпращат на Комисията всяка година, в срок до 31 май, доклад по стандартния въпросник, съдържащ се в приложение ХII.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните оператори им предоставят необходимата информация в определените срокове.

5.   За целите на настоящия член „цени франко завода“ означава цената, на която продукцията се изкупува от предприятието, без данъците (ДДС) и без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и т.н.). Цената се изразява като претеглена средна стойност, установена посредством извадкови анкети от органа на съответната държава-членка.

ГЛАВА IV

ТЪРГОВИЯ

РАЗДЕЛ 1

ВНОС

Член 7

Държавите-членки изпращат следната информация на Комисията:

1.

в срок не по-късно от един месец след края на квотната година, за предходната квотна година, количествата продукти, отразени във вносните лицензии, издадени в рамките на квотите, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, по кодове по КН и кодове на страни по произход;

2.

в срок не по-късно от 10 януари и съответно 10 юли за предходните 6 месеца, количествата продукти, отразени във вносните лицензии, издадени в рамките на квотите, предвидени в член 24 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, по кодове по КН и кодове на страни по произход;

3.

в срок не по-късно от десетото число на всеки месец, за предходния месец, количествата продукти, отразени във вносните лицензии, за които се прилагат непреференциалните мита, посочени в Общата митническа тарифа, по кодове по КН и кодове на страни по произход;

4.

в срок не по-късно от десетото число на всеки месец за предходния месец, количествата продукти, отразени във вносните лицензии, издадени за внос по член 1 от Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета (6) и по член 10 от Временното споразумение между Общността и Ливан, утвърдено с Решение 2002/761/ЕО на Съвета (7), по кодове по КН и кодове на страни по произход;

5.

в срок не по-късно от десетото число на всеки месец за предходния месец, количествата продукти, отразени във вносните лицензии, издадени в рамките на квотите, предвидени в член 20 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, по кодове по КН и кодове на страни по произход;

6.

веднъж годишно, в срок не по-късно от три месеца след края на всеки квотен период, неизползваните количества за лицензиите, издадени в рамките на вносните квоти, предвидени в Регламент (ЕО) № 2535/2001, по квотни номера, кодове по КН и кодове на страни по произход.

При необходимост държавите-членки информират Комисията относно неиздаването на лицензии за съответните референтни периоди.

Член 8

В срок до 31 март, по отношение на предходната година, по образеца, даден в приложение VII, държавите-членки изпращат на Комисията следните данни, в разбивка по кодове по КН, относно вносните лицензии, издадени при представяне на сертификат IMA 1, в съответствие с глава III от дял 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, като се посочват номерата на сертификатите по IMA 1:

а)

количествата продукти, отразени в сертификата, и датата на издаването на вносните лицензии;

б)

количеството продукти, по отношение на които е освободена гаранцията.

РАЗДЕЛ 2

ИЗНОС

Член 9

1.   В срок до 18.00 ч. на всеки работен ден държавите-членки изпращат на Комисията следната информация:

а)

количествата, в разбивка по кода от Номенклатурата на възстановяванията при износ за млечни продукти и по кода на местоназначението, отразени в заявленията за издаване на лицензии от същия ден:

i)

както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 174/1999, с изключение на предвидените в член 17 от същия регламент,

ii)

както е посочено в член 17 от Регламент (ЕО) № 174/1999;

б)

по необходимост, относно отсъствието на заявления по точка а) за същия ден;

в)

количествата, в разбивка по молби, по кода от Номенклатурата на възстановяванията при износ за млечни продукти и по кода на местоназначението, отразени в представените същия ден заявления за временните лицензии, предвидени в член 8 от Регламент (ЕО) № 174/1999, посочващи:

i)

крайния срок за представянето на тръжни предложения, придружени от копие от документа, потвърждаващ поканата за участие в търг за заявените количества;

ii)

количеството продукти, за които се отнася поканата за участие в търг, или, при поканите за участие в търг, обявен от въоръжените сили в съответствие с член 36, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (8), в които не се посочва количеството, приблизителното количество в посочената разбивка;

г)

количествата, в разбивка по кода от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечните продукти и по кода на местоназначението, за които предвидените в член 8 от Регламент (ЕО) № 174/1999 временни лицензии са издадени окончателно или прекратени същия ден, посочващи органа, издаващ поканата за участие в търг, датата на временната лицензия и отразеното количество, по образеца в част А от приложение VIII към настоящия регламент;

д)

по необходимост, ревизираното количество продукти, отразени в поканата за участие в търг, посочена в буква в), по образеца, даден в част А от приложение VIII към настоящия регламент;

е)

количествата, в разбивка по страни и по кодове от Номенклатурата на възстановяванията при износ за млечните продукти, отразени от окончателни лицензии с възстановяване, издадени по членове 20 и 20а от Регламент (ЕО) № 174/1999, по образеца, съдържащ се в част Б от приложение VIII към настоящия регламент.

2.   По отношение на съобщението, предвидено в параграф 1, буква в), i), ако в рамките на същата покана за участие в търг са представени повече заявления, е достатъчно едно известие на държава-членка.

3.   Държавите-членки не съобщават всеки ден количествата, за които са представени заявления за издаване на износни лицензии съгласно член 1, параграф 1, втора алинея и членове 18, 20 и 20а от Регламент (ЕО) № 174/1999, ако не се кандидатства за възстановяване за износ или ако заявленията се отнасят за доставки на хранителни помощи по смисъла на член 10, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг.

Член 10

Всеки понеделник държавите-членки представят на Комисията информация за предходната седмица, в разбивка по кодове от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, относно количествата, отразени в заявленията за лицензии, предвидени в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 174/1999, без възстановяване при износ, по образеца, даден в част В от приложение VIII към настоящия регламент.

Член 11

В срок преди шестнадесето число на всеки месец държавите-членки представят на Комисията следната информация за предходния месец:

а)

количествата, в разбивка по кодове от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, отразени в заявленията за издаване на лицензии, отменени по член 10, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕО) № 174/1999, заедно с размера на възстановяването, по образеца, даден в част А от приложение IХ към настоящия регламент;

б)

количествата, в разбивка по кодове от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, които не са изнесени до изтичането срока на валидност на съответните лицензии, заедно с размера на възстановяването, по образеца, даден в част Б от приложение IХ към настоящия регламент;

в)

количествата, в разбивка по кодове от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по кода на местоназначението, отразени в заявленията за издаване на износни лицензии за доставки на хранителни помощи в съответствие с член 10, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, по образеца, даден в част В от приложение IХ към настоящия регламент;

г)

количествата млечни продукти, в разбивка по кодове по КН и по кода за страната на произход, които не попадат под никое от обстоятелствата, предвидени в член 23, параграф 2 от Договора, и които се внасят, за да бъдат използвани при производството на продуктите, попадащи под код по КН 0406 30, в съответствие с член 11, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕО) № 800/1999, и за които е дадено разрешението, предвидено в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 174/1999, по образеца, даден в част Г от приложение IХ към настоящия регламент;

д)

количествата, в разбивка по кодове по КН и, ако е целесъобразно, по кода от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, за които са издадени окончателни лицензии и при които не се кандидатства за възстановяване, както е предвидено в членове 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 174/1999, по образеца, даден в част Д от приложение IХ към настоящия регламент.

Член 12

Държавите-членки представят на Комисията преди шестнадесето число на всеки месец (n), за месец n – 4, по модела в част А от приложение Х, информация за количествата, в разбивка по кодове по КН и кода на местоназначението, за които са били извършени формалности за износ без възстановяване при износ.

Член 13

Държавите-членки представят следната информация на Комисията преди 16 юли за предходната година по ГАТТ:

а)

количествата, за които са приети заявления по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 174/1999, и, доколкото това води до разлика в отпуснатото възстановяване при износ, посочващи размера на възстановяването при износ и кода от Номенклатурата за възстановявания при износ за млечни продукти, въведен в клетка 16 на издадената износна лицензия, и кода от Номенклатурата за възстановяванията при износ за действително изнесения продукт, като се използва образецът в част Б от приложение Х към настоящия регламент.

б)

количествата, в разбивка по кодове от Номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, спрямо които е приложен член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/1999, доколкото действително приложеният размер на възстановяването при износ се различава от посочения в лицензията, както и възстановяването за посоченото в лицензията местоназначение и действително приложеното възстановяване, по образеца в част В от приложение Х към настоящия регламент.

ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Държавите-членки представят на Комисията информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, като използват средствата за комуникация, предвидени в приложение ХI.

Член 15

Комисията осигурява достъпа на държавите-членки до представените от тях данни.

Член 16

Регламент (ЕО) № 1498/1999 се отменя.

Регламент (ЕО) № 1498/1999 продължава да се прилага относно преноса на данните, свързани с периода преди прилагането на настоящия регламент.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания към настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствие в приложение ХIII.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2005 г. Член 6, параграф 3, обаче, се прилага от 31 май 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 април 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 186/2004 на Комисията (ОВ L 29, 3.2.2004 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 174, 9.7.1999 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1681/2001 (ОВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 36).

(3)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 20, 27.1.1999 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2250/2004 (ОВ L 381, 28.12.2004 г., стр. 25).

(5)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29. Регламент, последно изменен от Регламент (EО) № 810/2004 (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 138).

(6)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 262, 30.9.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Прилагане на член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Б.   Прилагане на член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

В.   Прилагане на член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Прилагане на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

А.   Прилагане на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Б.   Прилагане на член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

В.   Прилагане на член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Прилагане на член 3 от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Прилагане на член 5 от Регламент (ЕО) № 562/2005

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ — ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — ЗВЕНО ЗА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на продуктите, посочен в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2005

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ — ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — ЗВЕНО ЗА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

 

Продукт

Код по КН

Представително тегло (1)

Забележки (2)

1.

Суроватка на прах

0404 10 02

25 kg

 

2.

Обезмаслено мляко на прах от интервенционно качество

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3.

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Пълномаслено мляко на прах

0402 21 19

25 kg

 

5.

Неподсладено кондензирано мляко

0402 91 19

0,5 kg

 

6.

Подсладено кондензирано мляко

0402 99 19

0,5 kg

 

7.

Масло

0405 10 19

25 kg

 

8.

Обезводнена млечна мазнина

0405 90 10

200 kg

 

9.

Сирена (3)

 (3)

 

 

10.

Лактоза

1702 19 00 LACT

25 kg (торби)

 

11.

Казеин

3501 10

25 kg (торби)

 

12.

Казеинати

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Ако дадена цена съответства на продуктово тегло, различно от посоченото в настоящото приложение, държавата-членка представя ценови еквивалент на стандартното тегло.

(2)  Посочете кога използваният метод се различава от метода, съобщен на Комисията посредством въпросника, съдържащ се в приложение ХII.

(3)  Държавите-членки предоставят информация относно цените на видовете сирена, осигуряващи минимум 8 % от националното производство на сирене.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Приложение на член 8 от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

А.   Прилагане на член 9, параграф 1, букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Б.   Прилагане на член 9, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

В.   Прилагане на член 10 от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

А.   Прилагане на член 11, буква а) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Б.   Прилагане на член 11, буква б) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

В.   Прилагане на член 11, буква в) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Г.   Прилагане на член 11, буква г) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Д.   Приложение на член 11, буква д) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

А.   Прилагане на член 12 от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

Б.   Прилагане на член 13, буква а) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image

В.   Прилагане на член 13, буква б) от Регламент (ЕО) № 562/2005

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Прилагане на член 14 от Регламент (ЕО) № 562/2005

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ — ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — ЗВЕНО ЗА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Разпоредби от регламент

Вид съобщение

Всички членове от глава I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Всички членове от глава II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

член 6, параграф 1

IDES

член 6, параграфи 3 и 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

член 7, параграф 1

 

лицензии, издадени по член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 2535/2001

IDES: код 7

лицензии, издадени по член 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 2535/2001

IDES: код 5

лицензии, издадени по други букви от член 5 от Регламент (ЕО) № 2535/2001

IDES: код 6

член 7, параграф 2

IDES: код 6

член 7, параграф 3

IDES: код 8

член 7, параграф 4

IDES: код 6

член 7, параграфи 5 и 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

член 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

член 9, параграф 1, буква a), i)

IDES: код 1

член 9, параграф 1, буква a), ii)

IDES: код 9

член 9, параграф 1, буква в), i)

Fax: (32-2) 295 33 10

член 9, параграф 1, буква в), ii)

IDES: код 2

Съответната останала част от член 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

член 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

член 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

член 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

член 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Прилагане на член 6 от Регламент (ЕО) № 562/2005

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ — ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — ЗВЕНО ЗА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ

ВЪПРОСНИК

Годишен доклад относно методологическата информация за цените на суровото мляко и млечните продукти, използвана за обмена на съобщения относно цените между държавите-членки и Комисията (член 6)

1

Организация и структура на пазара:

общ преглед на пазарната структура за въпросния продукт

2

Определение на продукта:

състав (маслено съдържание, съдържание на сухо вещество, водно съдържание в обезмасления остатък), качествена категория, възраст или степен на зрелост, представяне и опаковка на продукта (например в насипно състояние, в чували от 25 kg), други характеристики

3

Място и процедура на отчитане:

а)

орган, отговарящ за ценовата статистика (адрес, факс, e-mail),

б)

броят на точките на отчитане и географския район или област, за които се отнасят въпросните цени,

в)

метод на анкетиране (например пряко анкетиране на първите изкупвачи). Ако цените се определят от пазарен съвет, необходимо е да се поясни дали те се базират на становища или на факти. Ако е използван вторичен материал, необходимо е да се посочат източниците (например пазарни отчети),

г)

статистическа обработка на цените, включително конверсионните коефициенти, използвани за превръщане теглото на продуктите в представителното тегло, предвидено в приложение VI

4

Представителност:

делът на отчетените продукти (например от продажбите)

5

Други необходими аспекти


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Таблица на съответствие

Регламент (EО) № 1498/1999

Настоящият регламент

член 1, параграф 2, букви a) и б)

член 1, параграф 2, буква a)

член 1, параграф 2, буква в)

член 1, параграф 2, буква б)

член 2

член 2

член 3, буква a)

член 3, буква б)

член 3, буква a)

член 3, буква в)

член 3, буква a)

член 3, буква г)

член 3, буква б)

член 4

член 4

член 5, параграф1, буква a), i)

член 5, параграф 1, буква a), ii)

член 5, параграф 1, буква a), iii)

член 5, параграф, буква a)

член 5, параграф 1, буква б)

член 5, параграф 2, буква a)

член 5, параграф 1, буква б)

член 5, параграф 2, буква б)

член 5, параграф 1, буква в)

член 5, параграф 2, буква в)

член 5, параграф 3

член 5, параграф 2

член 6, параграф 1, букви a) и б)

член 6, параграф 1

член 6, параграф 2

член 6, параграф 3

член 7, параграфи 1, 2, 3, 4 и 6

член 7, параграф 1

член 7, параграф 5

член 7, параграф 3

член 7, параграф 7

член 7, параграф 4

член 7a

член 8

член 8

член 9, параграф 1, буква а)

член 9, параграф 1 букви a) и б)

член 9, параграф 1, буква б)

член 9, параграф 1, буква в), i)

член 9, параграф 1, буква в), ii)

член 9, параграф 1, буква в)

член 9, параграф 1, буква г)

член 9, параграф 1, буква г)

член 9, параграф 1, буква д)

член 9, параграф 2, буква a)

член 11, буква a)

член 9, параграф 2, букви б) и в)

член 11, буква б)

член 9, параграф 2, буква г)

член 9, параграф 1, буква е)

член 9, параграф 2, буква д)

член 11, буква в)

член 9, параграф 2, буква е)

член 11, буква г)

член 9, параграф 2, буква ж)

член 13, буква a)

член 9, параграф 3, буква a)

член 12

член 9, параграф 3, буква б)

член 13, буква б)

член 9, параграф 4

член 11, буква e)

член 9, параграф 5

член 14

член 10