03/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

221


32005R0214


L 037/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 214/2005 НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2005 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на козите

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, първи параграф от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета определя правила, отнасящи се до мониторинга на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните от рода на козите.

(2)

На 28 януари 2005 г. група от експерти по проблемите на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), засягащи дребните преживни животни, председателствана от Референтната лаборатория на Общността (РЛО) за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), потвърди наличието на спонгиформна енцелфалопатия по говедата (СЕГ) в една коза, заклана във Франция. Става дума за първия случай на заразяване със спонгиформна енцелфалопатия по говедата (СЕГ) на дребно преживно животно в естествени условия.

(3)

На своето заседание на 4 и 5 април 2002 г. бившият Научен ръководен комитет (НРК) прие становище относно безопасните източници за снабдяване с материали от дребни преживни животни с предположението, че наличието на СЕГ в тези дребни преживни животни би станало все по-вероятно. В своето становище, което той прие по време на заседанието си на 26 ноември 2003 г., Научната група за биологичните опасности към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) потвърди обосноваността на изявлението на НРК по отношение на свързаната с ТСЕ безопасност на някои продукти с произход от дребни преживни животни. В своето изявление от 28 януари 2005 г. горепосочената група от експерти на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) също подчерта, че значението на този единичен случай на заразяване със СЕГ при една коза във Франция все още ще трябва да бъде обект на оценяване. За да се направи това, ще бъде от съществено значение да се разполага с резултатите от повишаване на мониторинга на ТСЕ при козите.

(4)

В съответствие със становищата на НРК, ЕОБХ и горепосоченото изявление мониторингът върху кози трябва да бъде разширен, за да се подобрят програмите на Общността на ликвидиране на болестта. Тези програми също така ще повишат равнището на защита на потребителите, въпреки че сигурността по отношение на снабдяването с продукти с произход от дребни преживни животни, също така се гарантира от мерките, които понастоящем са в сила, по-специално разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до отстраняването на специфични рискови материали.

(5)

Разширяването на мониторинга трябва да се базира върху препоръка, изискваща осъществяването на статистически валидно проучване от РЛО, за да се определи, колкото е възможно по-скоро, разпространението на СЕГ при козите и да подобрят познанията за георграфското разпространение и разпространението вътре в стадата. Следователно това наблюдение трябва да се прилага за всички държави-членки, като се фокусира върху държавите-членки, засегнати от СЕГ.

(6)

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета, следва съответно да бъде изменен.

(7)

Като се държи сметка на факта, че е важно да се гарантира най-високото равнище на защита на потребителя и да се направи оценка на разпространението на СЕГ при козите, измененията, направени с настоящия регламент, трябва да влязат в сила незабавно.

(8)

Програмата за мониторинг при животните от рода на козите трябва да бъде преразгледана най-малко след 6 месеца на ефективен мониторинг и когато ЕОБХ е предоставил своето становище за количествена оценка на остатъчните рискове, свързани с козето месо и месните продукти с произход от кози.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 36/2005 на Комисията (ОВ L 10, 13.1.2005 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III, в част II от глава А точки 2 и 3 се заменят със следния текст:

„2.   Мониторинг на животни от рода на овцете и козите, които са заклани за консумация от човека

а)

Животни от рода на овцете

Държавите-членки, в които популацията от овце и оплодени агнета, превишава 750 000 животни, правят изследвания на минимална годишна проба, съставена от 10 000 животни от рода на овцете, които са заклани за консумация от човека в съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4 (1).

б)

Животни от рода на козите

Държавите-членки правят проби на заклани здрави животни от рода на козите в съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4, и с минималните размери на пробите, определени в таблица А.

Когато дадена държава-членки изпитва затруднения при събирането на достатъчен брой заклани здрави животни от рода на козите, за да достигне определения минимален размер на пробата, тя може да реши да замени максимум 50 % от минималния размер на пробата с умрели животни от рода на козите на възраст над 18 месеца, при съотношение едно животно към друго животно, и в допълнение към минималния размер на пробата, определен в точка 3.

Таблица А

Държава-членка

Минимален размер на пробата от заклани здрави животни от рода на козите (2)

Испания

125 500

Франция

93 000

Италия

60 000

Гърция

20 000

Кипър

5 000

Австрия

5 000

Други държави-членки

всички

3.   Мониторинг на животни от рода на овцете и козите, които не са заклани за консумация от човека

Държавите-членки ще извършат изследвания в съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4, и с минималните размери на пробите, посочени в таблица Б и таблица В, на животните от рода на овцете и козите, които са били умрели или са били заклани, но:

които не са били убити в рамките на кампания да ликвидиране на дадено заболяване, или

които не са били заклани за целите на консумация от човека.

Таблица Б

Популация от овце и заплодени агнета в държавата-членка

Минимален размер на пробата от умрели животни от рода на овцете (3)

> 750 000

10 000

100 000—750 000

1 500

40 000—100 000

500

< 40 000

100


Таблица В

Популация от оплодени кози и заплождани кози в държава-членка

Минимален размер на пробата от умрели животни от рода на козите (4)

> 750 000

10 000

250 000—750 000

3 000

40 000—250 000

1 000

< 40 000

100 до 200 %


(1)  Минималният размер на пробата се изчислява по такъв начин, че да се открие разпространение в заклани животни от 0,03 % с 95 % ниво на сигурност.“

(2)  Минималният размер на пробата се определя, като се вземе под внимание броят на закланите здрави животни от рода на козите и разпространението на СЕГ в засегнатата държава-членка. Минималният размер на пробата също така се определя по такъв начин, че да се постигнат реализуеми цели. Минималните размери на пробите с над 60 000 животни ще позволяват откриването на разпространение от 0,0017 % с 95 % ниво на сигурност.

(3)  Минималният размер на пробата се определя, като се взема под внимание размерът на популациите от овце в отделните държави-членки и той се определя по такъв начин, че да се постигнат реализуеми цели. Минималните размери на пробата от 10 000, 1 500, 500 и 100 животни ще позволят откриването на разпространение от 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % и 3 % съответно с 95 % ниво на сигурност.

(4)  Минималният размер на пробата се определя, като се взема под внимание размерът на популациите от животни от рода на козите в отделните държави-членки и той се определя по такъв начин, че да се постигнат реализуеми цели. Минималните размери на пробата от 10 000, 3 000, 1 000 и 200 животни ще позволи откриването на разпространение от 0,03 %, 0,1 %, 0,6 % и 1,5 % съответно с 95 % ниво на сигурност.