11/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32005R0184


L 035/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 184/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 януари 2005 година

относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка съгласно член 105, параграф 4 от Договора (1),

като действат в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Договорът изисква Комисията да представя на Съвета доклади, за да му даде възможност да следи икономическото развитие във всяка една държава-членка и в Общността, както и последователността на икономическата политика с някои широки насоки.

(2)

Съгласно Договора, Комисията трябва да дава предложения на Съвета за изпълнение на общата търговска политика, а Съветът трябва да упълномощи Комисията да започне необходимите преговори.

(3)

Изпълнението и прегледът на търговските споразумения, включително и на Общото споразумение по търговия с услуги (GATS) (3) и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPs) (4), както и текущите и бъдещи преговори, изискват наличие на съответната статистическа информация.

(4)

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система за национали и регионални сметки в Общността (ESA 95) (5) предвижда отправни рамки за общите стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за съставяне на финансови отчети от държавите-членки за статистическите нужди на Общността, за да се получат сравними резултати между държавите-членки.

(5)

Планът за действие относно статистическите изисквания на Икономическия и паричен съюз, представен на Съвета през септември 2000 г. и отчети III, IV и V за извършената работа, също подкрепени от Съвета, предписват тримесечни европейски финансови отчети от институционалния сектор в рамките на 90 дни. Своевременното представяне на данните за тримесечните платежни баланси е предпоставка за съставяне на тези тримесечни европейски финансови отчети.

(6)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (6), утвърждава обща рамка за събиране, съставяне, предаване и оценка на статистически данни на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността и определя характеристики, които трябва да бъдат събирани в тази област.

(7)

Регламентът (ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. относно трансграничните плащания в еуро (7) повлия директно върху събирането на статистически материали; повишаването на прага, предписан в този регламент би оказало значително въздействие върху отчетната тежест на гаранциите и качеството на статистиката на платежния баланс на държавите-членки, особено в държавите-членки със системи за събиране, базирани върху населените места.

(8)

Наръчникът за платежния баланс на Международния валутен фонд, Насоките на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 май 2003 г. относно изискванията за статистическо отчитане на европейската централна банка в областта на платежния баланс и статистиката на позициите на международните инвестиции и шаблона на международните резерви (8), Наръчникът на ООН за статистика на международната търговия с услуги и Критериите на ОИСР за дефиниция на преки чуждестранни инвестиции определят съвместно общите правила за съставяне на статистика за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

(9)

В областта на статистиката на платежния баланс ЕЦБ и Комисията координират както подобава работата по въпросите на съставянето. Настоящият регламент определя по-специално статистическата информация, необходима на Комисията от държавите-членки, за да представи статистически данни на Общността за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции. С цел съставяне и разпространение на тази статистика на Общността, Комисията и държавите-членки се консултират помежду си по въпроси, засягащи качеството на представените данни и разпространението им.

(10)

Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставяне на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (9) предвижда да не могат да се използват националните правила за поверителна статистика за предотвратяване предаването на поверителна статистика на органа на Общността (Евростат), когато законодателен акт на Общността, регулиращ статистиката на Общността, предвижда предаването на такива данни.

(11)

Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (10) предписва режим на поверителност, валиден за поверителната статистическа информация, предавана на ЕЦБ.

(12)

Изготвянето на специфична статистика за Общността се регулира от правилата, определени в Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (11).

(13)

Съществува явна необходимост да се изготвя статистика на Общността за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции, която да следва общи стандарти за качество на статистиката.

(14)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи стандарти за качество на статистиката за изготвяне на сравнима статистика за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции, не може да бъде постигната задоволително от държавите-членки и следователно ще бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на cубсидиарността, както се посочва в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, както е предписан в този член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(15)

За да се гарантира изпълнението на задълженията, посочени в настоящия регламент, националните институции, отговорни за събирането на данни в държавите-членки, може да трябва да получат достъп до източниците на административни данни, като например бизнес регистрите на други публични институции, както и до други бази данни, съдържащи информация за трансгранични сделки и позиции, когато тези данни са необходими за изготвяне на статистика на Общността.

(16)

Необходимите мерки за изпълнение на настоящия регламент трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за системно изготвяне на статистика на Общността за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

Член 2

Представяне на данни

1.   Държавите-членки представят на Комисията (Евростат) данни за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции, както се посочва в приложение I. Данните отговарят на определението в приложение II.

2.   Държавите-членки представят данни на Комисията (Евростат) в съответствие с крайните срокове, посочени в приложение I.

Член 3

Източници на данни

1.   Държавите-членки събират необходимата информация съгласно настоящия регламент, като използват всички източници, които сметнат за нужни и подходящи. Те могат да включват източници на административни данни, като например бизнес регистри.

2.   Физическите и юридически лица, от които се иска да предоставят информация, при предоставянето ѝ се съобразяват с крайните срокове и дефинициите, посочени от националните институции, отговарящи за събирането на данни в държавите-членки в съответствие с настоящия регламент.

3.   Когато събирането на необходимите данни е невъзможно срещу разумни разходи, могат да се изпратят най-добрите прогнозни данни (включително нулевите стойности).

Член 4

Критерии за качество и отчети

1.   Държавите-членки предприемат всички надлежни мерки, които сметнат за необходими, за да осигурят качество на предаваните данни, съгласно общите стандарти за качество.

2.   Държавите-членки предават на Комисията отчет за качеството на предаваните данни (наричан по-долу „отчет за качеството“).

3.   Общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на отчетите за качество, се определят съгласно процедурата, посочена в член 11, параграф 2, като се вземат предвид разходите за събирането и съставянето на данни, както и важните промени относно събирането на данни.

Качеството на предаваните данни се оценява въз основа на отчетите за качество от Комисията, с помощта на Комитета по платежния баланс, споменат в член 11. Тази оценка от страна на Комисията се изпраща за сведение на Европейския парламент.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията за основни методически или други промени, които биха могли да повлияят върху предаваните данни, не по-късно от три месеца след влизане в действие на подобна промяна. Комисията осведомява Европейския парламент и другите държави-членки за такива съобщения.

Член 5

Потоци данни

Изготвяната статистика се групира за изпращане на Комисията (Евростат), съгласно следните потоци данни:

а)

еуроиндикатори на платежния баланс;

б)

тримесечна статистика на платежния баланс;

в)

международната търговия с услуги;

г)

потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

д)

позиции на ПЧИ.

Потоците данни следват допълнителните спецификации, дадени в приложение I.

Член 6

Отчетен период и периодичност

Държавите-членки съставят потоците данни съгласно съответен първи отчетен период и периодичност, както са предписани в приложение I.

Член 7

Предаване на данните

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, изисквани съгласно настоящия регламент, като следват формата и процедурата, определени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Предаване и обмен на поверителни данни

1.   Независимо от правилата предписани в член 5, параграф 4 от Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90, може да се наложи предаване на поверителни данни между Евростат и ЕЦБ, ако е необходимо това да осигури последователност между данните за платежния баланс на Европейския съюз и тези за икономическата територия на държавите-членки, приели единната валута.

2.   Параграф 1 се прилaгa, при условие че ЕЦБ вземе надлежно под внимание принципите, определени в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97 и спазва условията, предписани в член 14 от същия регламент.

3.   Между държавите-членки се разрешава обмен на поверителни данни, както се посочва в член 13 от Регламент (ЕО) № 322/97, когато този обмен е необходим за запазване качеството на данните за платежния баланс на Европейския съюз.

Държавите-членки, получаващи поверителни данни от други държави-членки, третират тази информация поверително.

Член 9

Разпространение

Комисията (Евростат) разпространява статистиката за Общността, съставена съгласно настоящия регламент, с периодичност като посочената в приложение I.

Член 10

Адаптиране към икономически и технически промени

Необходимите мерки, за да се вземат под внимание икономическите и техническите промени, се определят съгласно процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Тези мерки касаят:

а)

осъвременяване на дефинициите (приложение II);

б)

осъвременяване на изискванията за данни, включително крайните срокове за представяне, както и преразглеждането, разширяването и елиминирането на потоци данни (приложение I).

Член 11

Процедура на комиситета

1.   Комисията се подпомага от Комитета по платежния баланс, наричан по-долу „комитета“.

2.   При препратки към този параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при cпазвaне на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предписан в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

4.   ЕЦБ може да присъства на заседанията на комитета като наблюдател.

Член 12

Отчет на изпълнението

Към 28 февруари 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета отчет за изпълнението на настоящия регламент.

Отчетът, по-специално:

а)

регистрира качеството на изготвената статистика;

б)

оценява във връзка с разходите ползите за Общността, държавите-членки, доставчиците и потребителите на статистическа информация, натрупани от изготвената статистика;

в)

идентифицира областите на потенциално подобрение и счетените за необходими изменения в светлината на получените резултати;

г)

извършва преглед на работата на комитета и препоръчва да се предефинира ли обхватът на изпълнителните мерки.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 12 януари 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. P. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 296, 6.12.2003 г., стр. 5.

(2)  Становище на Европейския парламент от 30 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 13 декември 2004 г.

(3)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 191.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 214.

(5)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1276/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 131, 28.5.2003 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(10)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(11)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОТОЦИ ДАННИ

посочени в член 5

1.   Еуроиндикатори на платежния баланс

BOP EUR

Еуроиндикатори

Краен срок: t + 2 месеца (1)

Периодичност: тримесечие

Първи отчетен период: Първо тримесечие на 2006 г.

 

Кредит

Дебит

Нето

Текуща сметка

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

Услуги

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

2.   Тримесечна статистика на платежния баланс

BOP Q

Данни за тримесечие

Краен срок: t + 3 месеца

Периодичност: тримесечие

Първи отчетен период: Първо тримесечие на 2006 г.

 

Кредит

Дебит

Нето

I.

Текуща сметка

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Стоки

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Транспорт

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Пътувания

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Комуникационни услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Строителни услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Застрахователни услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Компютърни и информационни услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Възнаграждения за права и лицензионни такси

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Други бизнес услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Лични, културни и почивни услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Правителствени услуги, невключени другаде

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Приходи

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Компенсации на служителите

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Инвестиционни приходи

 

 

 

 

Преки инвестиции

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Портфейлни инвестиции

Извън ЕС

 

Световни

 

Други инвестиции

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

 

Текущи трансфери

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Централно правителство

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

 

Други сектори

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

II.

Капиталова сметка

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

 

 

Нето активи

Нето пасиви

Нето

III.

Финансова сметка

 

 

 

Преки инвестиции

 

 

Ниво 1

Зад граница

 

 

Ниво 1

Акционерен капитал

 

 

Ниво 1

Реинвестирани печалби

 

 

Ниво 1

Друг капитал

 

 

Ниво 1

В отчитащата икономика

 

 

Ниво 1

Акционерен капитал

 

 

Ниво 1

Реинвестирани печалби

 

 

Ниво 1

Друг капитал

 

 

Ниво 1

Портфейлни инвестиции

Извън ЕС

Световни

 

Финансови деривати

 

 

Световни

Други инвестиции

Извън ЕС

Извън ЕС

Извън ЕС

3.   Международна търговия с услуги

BOP ITS

Международна търговия с услуги

Краен срок: t + 9 месеца

Периодичност: година

Първи отчетен период: 2006 г.

 

Кредит

Дебит

Нето

Общо услуги

Ниво 3

Ниво 3

Ниво 3

Транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Морски транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Въздушен транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Друг транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Разширена класификация за друг транспорт

 

 

 

Космически транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Железопътен транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Автомобилен транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Вътрешен воден транспорт

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

пътнически

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

товарен

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

друг

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Тръбопроводен транспорт и пренасяне на електроенергия

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други поддържащи и спомагателни транспортни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Пътувания

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Бизнес пътувания

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

разходи на сезонни и гранични работници

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

други

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Частни пътувания

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

разходи свързани със здраве

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

разходи свързани с образование

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

други

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Комуникационни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Пощенски и куриерски услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Телекомуникационни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Строителни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Строителство в чужбина

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Строителство в отчитащата икономика

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Застрахователни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Застраховки живот и пенсионни фондове

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Застраховки на товари

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други преки застраховки

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Презастраховане

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Допълнителни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Финансови услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Компютърни и информационни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Компютърни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Информационни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

услуги нa инфoрмационни агeнции

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

други услуги с предоставяне на информация

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Възнаграждения за права и лицензионни такси

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Франчайз и сродни права

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други възнаграждения за права и лицензионни такси

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други бизнес услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Търгуване и други свързани с търговия услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

търгуване

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

други свързани с търговия услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Оперативни лизингови услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Различни бизнес , професионални и технически услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Правни, счетоводни, управленско-консултационни и връзки с обществеността

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Правни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Счетоводна отчетност, одит, водене на счетоводство и данъчни консултации

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Консултации по бизнес и управление и връзки с обществеността

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Реклама, пазарни проучвания и проучване на общественото мнение

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Научна и развойна дейност

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Архитектурни, инженерни и други технически услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Земеделски и миннодобивни услуги и преработка на място

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Третиране на отпадъци и почистване

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Земеделски, и миннодобивни услуги и друга преработка на място

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други бизнес услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Услуги между свързани предприятия, невключени другаде

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Лични, културни и почивни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Аудиовизуални и свързани с тях услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други лични, културни и почивни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Образователни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Здравни услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Правителствени услуги (невключени другаде)

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Посолства и консулства

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Военни поделения и агенции

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Други правителствени услуги

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Справочни статии

 

 

 

Аудиовизуални сделки

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

Пощенски услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

Куриерски услуги

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

4.   Потоци на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ)

BOP FDI

Преки чуждестранни инвестиции (*)

Краен срок: t + 9 месеца

Периодичност: година

Първи отчетен период: 2006 г.

А.

Географска разбивка

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

 

Преки инвестиции в чужбина

 

 

 

510

Акционерен капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

525

Реинвестирани печалби

Нето

Ниво 2

Не се изисква

530

Друг капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

505

Преки инвестиции в чужбина — общо

Нето

Ниво 3

Не се изисква

 

Преки инвестиции в отчитащата икономика

 

 

 

560

Акционерен капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

575

Реинвестирани печалби

Нето

Ниво 2

Не се изисква

580

Друг капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо

Нето

Ниво 3

Не се изисква

 

Приходи от преки инвестиции

 

 

 

332

Дивиденти

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

333

Реинвестирани печалби и неразпределени отраслови печалби

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

334

Приход от дългове

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

330

Приход от преки инвестиции — общо

Кредит, дебит, нето

Ниво 3

Не се изисква


BOP FDI

Преки чуждестранни инвестиции

Краен срок: t + 21 месеца

Периодичност: година

Първи отчетен период: 2006 г.

А

Географска разбивка

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

 

Преки инвестиции в чужбина

 

 

 

510

Акционерен капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

525

Реинвестирани печалби

Нето

Ниво 2

Не се изисква

530

Друг капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

505

Преки инвестиции в чужбина — общо

Нето

Ниво 3

Не се изисква

 

Преки инвестиции в отчитащата икономика

 

 

 

560

Акционерен капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

575

Реинвестирани печалби

Нето

Ниво 2

Не се изисква

580

Друг капитал

Нето

Ниво 2

Не се изисква

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо

Нето

Ниво 3

Не се изисква

 

Приходи от преки инвестиции

 

 

 

332

Дивиденти

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

333

Реинвестирани печалби и неразпределени отраслови печалби

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

334

Приход от дългове

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Не се изисква

330

Приход от преки инвестиции — общо

Кредит, дебит, нето

Ниво 3

Не се изисква

Б

Разбивка по дейности

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

505

Приход от преки инвестиции — общо

Нето

Ниво 1

Ниво 2

 

Нето

Ниво 2

Ниво 1

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо

Нето

Ниво 1

Ниво 2

 

Нето

Ниво 2

Ниво 1

330

Приход от преки инвестиции — общо

Кредит, дебит, нето

Ниво 1

Ниво 2

 

Кредит, дебит, нето

Ниво 2

Ниво 1

5.   Позиции на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)

BOP POS

Позиции на преките чуждестранни инвестиции (**)  (2)

Краен срок: t + 9 месеца

Периодичност: година

Първи отчетен период: 2006 г.

А.

Географска разбивка

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

 

Активи на преките инвестиции

 

 

 

506

Акционерен капитал и реинвестирани печалби

Нето позиции

Ниво 1

Не се изисква

530

Друг капитал

Нето позиции

Ниво 1

Не се изисква

505

Преки инвестиции в чужбина — общо активи, нето

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква

 

Пасиви на преките инвестиции

 

 

 

556

Акционерен капитал и реинвестирани печалби

Нето позиции

Ниво 1

Не се изисква

580

Друг капитал

Нето позиции

Ниво 1

Не се изисква

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо пасиви, нето

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква


BOP POS

Позиции на преките чуждестранни инвестиции (3)

Краен срок: t + 21 месеца

Периодичност: година

Първи отчетен период: 2006 г.

А

Географска разбивка

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

 

Активи на преките инвестиции

 

 

 

506

Акционерен капитал и реинвестирани печалби

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква

530

Друг капитал

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква

505

Преки инвестиции в чужбина — общо активи, нето

Нето позиции

Ниво 3

Не се изисква

 

Пасиви на преките инвестиции

 

 

 

556

Акционерен капитал и реинвестирани печалби

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква

580

Друг капитал

Нето позиции

Ниво 2

Не се изисква

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо пасиви, нето

Нето позиции

Ниво 3

Не се изисква

Б

Разбивка по дейности

 

 

 

 

Перо

Вид данни

Географска разбивка

Разбивка по дейности

505

Преки инвестиции в чужбина — общо активи, нето

Нето позиции

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

555

Преки инвестиции в отчитащата икономика — общо пасиви, нето

Нето позиции

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

6.   Нива на географска разбивка

Ниво 1

Ниво 2

A1

Светът (всички единици)

A1

Светът (всички единици)

D3

ЕС-25 (Вътре в ЕС-25)

D3

ЕС-25 (Вътре в ЕС-25)

U4

Извън Еурозоната

U4

Извън Еурозоната

4A

Институции на Европейския съюз

4A

Институции на Европейския съюз

D5

Извън ЕС-25

D5

Извън ЕС-25

 

 

IS

Исландия

 

 

LI

Лихтещайн

 

 

NO

Норвегия

CH

Швейцария

CH

Швейцария

 

 

BG

България

 

 

HR

Хърватска

 

 

RO

Румъния

 

 

RU

Руската федерация

 

 

TR

Турция

 

 

EG

Египет

 

 

MA

Мароко

 

 

NG

Нигерия

 

 

ZA

Южна Африка

CA

Канада

CA

Канада

US

Съединени американски щати

US

Съединени американски щати

 

 

MX

Мексико

 

 

AR

Аржентина

 

 

BR

Бразилия

 

 

CL

Чили

 

 

UY

Уругвай

 

 

VE

Венецуела

 

 

IL

Израел

 

 

CN

Китай

 

 

HK

Хонконг

 

 

IN

Индия

 

 

ID

Индонезия

JP

Япония

JP

Япония

 

 

KR

Южна Корея

 

 

MY

Малайзия

 

 

PH

Филипините

 

 

SG

Сингапур

 

 

TW

Тайван

 

 

TH

Тайланд

 

 

AU

Австралия

 

 

NZ

Нова Зеландия

Z8

Извън ЕС-25 неразпределени

Z8

Извън ЕС-25 неразпределени

C4

Офшорни финансови центрове (4)

C4

Офшорни финансови центрове


Ниво 3

7Z

Международни организации без институциите на Европейския съюз

AD

Андора

AE

Обединени арабски емирства

AF

Афганистан

AG

Антигуа и Барбуда

AI

Ангила

AL

Албания

AM

Армения

AN

Нидерландски Антили

AO

Ангола

AQ

Антарктика

AR

Аржентина

AS

Американски о-ви Самоа

AT

Австрия

AU

Австралия

AW

Аруба

AZ

Азербайджан

BA

Босна и Херцеговина

BB

Барбейдос

BD

Бангладеш

BE

Белгия

BF

Буркина Фасо

BG

България

BH

Бахрейн

BI

Бурунди

BJ

Бенин

BM

Бермудски о-ви

BN

Бруней Даруссалам

BO

Боливия

BR

Бразилия

BS

Бахамските о-ви

BT

Бутан

BV

О-в Буве

BW

Ботсуана

BY

Беларус

BZ

Белийз

CA

Канада

CC

Кокосови (Кийлинг) о-ви

CD

Конго, Демократична република

CF

Централноафриканска република

CG

Конго

CH

Швейцария

CI

Кот д'Ивоар

CK

О-ви Кук

CL

Чили

CM

Камерун

CN

Китай

CO

Колумбия

CR

Коста Рика

CS

Сърбия и Черна гора

CU

Куба

CV

Кабо Верде

CX

Рождественски острови

CY

Кипър

CZ

Чешка република

DE

Германия

DJ

Джибути

DK

Дания

DM

Доминика

DO

Доминиканска република

DZ

Алжир

EC

Еквадор

EE

Естония

EG

Египет

ER

Еритрея

ES

Испания

ET

Етиопия

FI

Финландия

FJ

Фиджи

FK

Фолклендските о-ви (Малвинските)

FM

Микронезия, Федерални щати

FO

Фаръорски о-ви

FR

Франция

GA

Габон

GB

Обединеното кралство

GD

Гренада

GE

Грузия

GG

Гърнси (без официален ISO 3166-1 код за страната, специално запазени кодови елементи)

GH

Гана

GI

Гибралтар

GL

Гренландия

GM

Гамбия

GN

Гвинея

GQ

Екваториална Гвинея

GR

Гърция

GS

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви о-ви

GT

Гватемала

GU

Гуам

GW

Гвинея-Бисау

GY

Гайана

HK

Хонконг

HM

О-в Хърд и о-ви Макдоналдс

HN

Хондурас

HR

Хърватска

HT

Хаити

HU

Унгария

ID

Индонезия

IE

Ирландия

IL

Израел

Im

О-в Ман (без официален ISO 3166-1 код за страната, специално запазени кодови елементи)

IN

Индия

IO

Британска територия в Индийския океан

IQ

Ирак

IR

Иран, Ислямска република

IS

Исландия

IT

Италия

JE

Джърси (без официален ISO 3166-1 код за страната, специално запазени кодови елементи)

JM

Ямайка

JO

Йордания

JP

Япония

KE

Кения

KG

Киргизстан

KH

Камбоджа (Кампучия)

KI

Кирибати

KM

Коморски о-ви

KN

Сейнт кристофър и Нейвис

KP

Корея, Демократична Народна Република (Северна Корея)

KR

Корея (Република (Южна Корея)

KW

Кувейт

KY

Кайманови о-ви

KZ

Казахстан

LA

Лаос, Народна демократична република

LB

Ливан

LC

Санта Лучия

LI

Лихтенщайн

LK

Шри Ланка

LR

Либерия

LS

Лесото

LT

Литва

LU

Люксембург

LV

Латвия

LY

Либийска арабска джамахирия

MA

Мароко

MD

Молдова, Република

MG

Мадагаскар

MH

Маршалски о-ви

MK (5)

Македония, Бивша югославска република

ML

Мали

MM

Миянмар

MN

Монголия

MO

Макао

MP

Северни Мариански о-ви

MQ

Мартиника

MR

Мавритания

MS

Монсера

MT

Малта

MU

Мавриций

MV

Малдивски о-ви

MW

Малави

MX

Мексико

MY

Малайзия

MZ

Мозамбик

NA

Намибия

NC

Нова Каледония

NE

Нигер

NF

О-в Норфолк

NG

Нигерия

NI

Никарагуа

NL

Нидерландия

NO

Норвегия

NP

Непал

NR

Науру

NU

Ниуе

NZ

Нова Зеландия

OM

Оман

PA

Панама

PE

Перу

PF

Френска Полинезия

PG

Папуа Нова Гвинея

PH

Филипини

PK

Пакистан

PL

Полша

PN

Питкерн

PR

Порторико

PS

Палестинска територия, окупирана

PT

Португалия

PW

Палау

PY

Парагвай

QA

Катар

RO

Румъния

RU

Руска федерация

RW

Руанда

SA

Саудитска Арабия

SB

Соломонови о-ви

SC

Сейшелски о-ви

SD

Судан

SE

Швеция

SG

Сингапур

SH

Св. Елена

SI

Словения

SK

Словакия

SL

Сиера Леоне

SM

Сан Марино

SN

Сенегал

SO

Сомалия

SR

Суринам

ST

Сао Томе и Принсипе

SV

Ел Салвадор

SY

Сирийска арабска Република

SZ

Свазиленд

TC

О-ви Търкс и Кайкос

TD

Чад

TG

Того

TH

Тайланд

TJ

Таджикистан

TK

Токелау

TL

Тимор Лесте

TM

Туркменистан

TN

Тунис

TO

Тонга

TR

Турция

TT

Тринидад и Тобаго

TV

Тувалу

TW

Тайван, Китайска провинция

TZ

Танзания, Обединена пепублика

UA

Украйна

UG

Уганда

UM

По-малки прилежащи о-ви на САЩ

US

Съединени американски щати

UY

Уругвай

UZ

Узбекистан

VA

Ватикана

VC

Сейнт Винсент и Гренадини о-ви

VE

Венецуела

VG

Вирджински о-ви, Британски

VI

Вирджински о-ви, САЩ

VN

Виетнам

VU

Вануату

WF

Уолис и Футуна

WS

Самоа

YE

Йемен

YT

Мейот

ZA

Южна Африка

ZM

Замбия

ZW

Зимбабве

7.   Нива на разбивката по дейности

Ниво 1

Ниво 2

 

 

NACE rev.1

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО

Раздели А и Б

МИННО ДЕЛО И КАРИЕРИ

МИННО ДЕЛО И КАРИЕРИ

Раздел В

 

От които:

 

 

Извличане на петрол и газ

Разделение 11

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

Раздел Г

 

Хранителни продукти

Подраздел ГА

 

Текстил и облекла

Подраздел ГБ

 

Дървообработване, издателска и печатна дейност

Подраздели ГГ и ГД

 

ОБЩО текстилна и дървообработваща дейност

 

 

Рафинирани петролни продукти и др. обработка

Разделение 23

 

Производство на химикали и химически продукти

Разделение 24

 

Гумени и пластмасови изделия

Разделение 25

Петролни, химически, гумени и пластмасови продукти

ОБЩО петролни, химически, гумени и пластмасови продукти

 

 

Метални изделия

Подраздел ГК

 

Механични изделия

Разделение 29

 

ОБЩО метални и механични изделия

 

 

Офис машини и компютри

Разделение 30

 

Радио, телевизионна и комуникационна техника

Разделение 32

Офис машини, компютри, РТВ, комуникационна техника

ОБЩО машини, компютри, радио- телевизионна и комуникационна техника

 

 

Автомобили

Разделение 34

 

Друга транспортна техника

Разделение 35

Автомобили, друга транспортна техника

ОБЩО автомобили и друга транспортна техника

 

 

Производство непосочено другаде

 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

Раздел Д

СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

Раздел Е

ОБЩО УСЛУГИ

ОБЩО УСЛУГИ

 

ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел Ж

 

Продажба, поддръжка и ремонт на автомобили и мотоциклети; търговия на дребно с автомобилно гориво

Разделение 50

 

Търговия на едро и комисионна търговия, без автомобили и мотоциклети

Разделение 51

 

търговия на дребно, без автомобили и мотоциклети; поправка на лични и домакински стоки

Разделение 52

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

Раздел З

ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ

Раздел И

 

Транспорт и съхраняване

Разделения 60, 61, 62, 63

 

Надземен транспорт — транспортиране по тръбопроводи

Разделение 60

 

Воден транспорт

Разделение 61

 

Въздушен транспорт

Разделение 62

 

Поддържащи и допълнителни транспортни дейности; дейности на туристически агенции

Разделение 63

 

Пощи и телекомуникации

Разделение 64

 

Пощенски и куриерски дейности

Група 641

 

Телекомуникации

Група 642

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Раздел К

 

Финансово посредничество, без застраховки и пенсионни фондове

Разделение 65

 

Застраховки и пенсионни фондове, без задължителна социална сигурност

Разделение 66

 

Спомагателни дейности на финансовото посредничество

Разделение 67

 

ДЕЙНОСТИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Раздел Л, Разделение 70

 

НАЕМАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ БЕЗ ОПЕРАТОР И БЕЗ ЛИЧНИ И ДОМАКИНСКИ СТОКИ

Раздел Л, Разделение 71

КОМПЮТРИ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

КОМПЮТРИ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел Л, Разделение 72

НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Раздел Л, Разделение 73

ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

Раздел Л, Разделение 74

 

Правна отчетност, проучване на пазари, консултантска дейност

Група 741

 

Правни дейности

Kатегория 7411

 

Счетоводна отчетност, водене на счетоводство и одит; данъчни консултации

Клас 7412

 

Пазарни проучвания и проучване на общественото мнение

Kатегория 7413

 

Консултантска дейност за бизнес и управление

Kатегории 7414, 7415

 

Архитектурни, инженерни и други технически дейности

Група 742

 

Реклама

Група 744

 

Бизнес дейности, некласифицирани другаде

Групи 743, 745, 746, 747, 748

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел Н

 

ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел О

 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Раздел П, Разделение 90

 

ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНУВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Раздел П, Разделение 91

ПОЧИВНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ПОЧИВНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел П, Разделение 92

 

Филми, радио, телевизия и други развлекателни дейности

Групи 921, 922

 

Дейности на новинарски агенции

Група 924

 

Библиотечни, архивни, музейни и други културни дейности

Група 925

 

Спортни и почивни дейности

Групи 926, 927

 

ДРУГИ УСЛУГИ

Раздел П, Разделение 93

 

Неразпределени

 


(1)  t = отчетен период (година или тримесечие).

(*)  Само географска разбивка.

(**)  Само географска разбивка

(2)  Позициите на ПЧИ към 31.12.2005 г. ще бъдат предадени през септември 2007 г. съгласно съществуващите устни споразумения.

(3)  Ревизираните данни за позициите на ПЧИ към 31.12.2005 г. ще бъдат предадени през септември 2008 г. съгласно настоящия регламент.

(4)  Само за ПЧИ.

(5)  Временен код, който не засяга крайната деноминация, която държавата ще получи след приключване на текущите преговори в ООН.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕФИНИЦИИ

посочени в член 10

СТОКИ (КОД 100)

Стоковият компонент от текущата сметка на платежния баланс обхваща движимите стоки, за които се осъществява смяна на собственост (между живеещите и неживеещите лица в дадена икономика). Тези стоки следва да се измерват по пазарна стойност на база ФОБ. Изключенията от правилото за смяната на собственост (сделките с тези артикули се записват в стоки) включват: стоки на финансов лизинг, стоки прехвърлени между предприятието майка и негов филиал, и някои стоки за обработка. Търговия със стоки вътре в ЕС: държавата партньор трябва да се определи съгласно принципа за консигнация. Той включва: стоки със смесен асортимент, стоки за обработка, ремонт на стоки, стоки доставени в пристанища от превозвачи и немонетарно злато.

УСЛУГИ (КОД 200)

Транспортиране (код 205)

Обхваща всички транспортни услуги, предоставяни от живеещите в една икономика лица на живеещите в друга, които включват превоз на пътници, движение на стоки (товарен превоз), наемане (чартър) на превозвачи с екипаж, и свързаните поддържащи и допълнителни услуги.

Морски транспорт (код 206)

Обхваща всички транспортни услуги по море. Изисква се следната разбивка: пътнически морски транспорт (код 207); морски товарен транспорт (код 208) и друг морски транспорт (код 209).

Въздушен транспорт (код 210)

Обхваща всички транспортни услуги, предоставяни по въздуха. Изисква се следната разбивка: пътнически въздушен транспорт (код 211); товарен въздушен транспорт (код 212) и друг въздушен транспорт (код 213).

Друг транспорт (код 214)

Обхваща всички транспортни услуги, непредоставяни по въздух или море. Изисква се следната разбивка: друг пътнически транспорт (код 215); друг товарен транспорт (код 216) и друг транспорт (код 217).

Изисква се разширена класификация за друг транспорт (код 214), както следва:

Космически транспорт (код 218)

Включва изстрелване на спътници, предприемано от търговски предприятия за собствениците на спътниците (като например телекомуникационни предприятия) и други операции, извършвани от оператори на космическа техника, като превозване на стоки и хора за научни експерименти. Включва също превоз на космически пътници и плащанията, извършвани от дадена икономика, за да качат живеещите в нея лица на космическите возила на друга икономика.

Железопътен транспорт (код 219)

Обхваща транспортиране с влак. Изисква се по-нататъшно подразделяне на пътнически железопътен транспорт (код 220); товарен железопътен транспорт (код 221) и друг железопътен транспорт (код 222).

Автомобилен транспорт (код 223)

Обхваща транспортиране с камиони, товарни автомобили, автобуси и екскурзионни автобуси. Изисква се по-нататъшно подразделяне на пътнически автомобилен транспорт (код 224); товарен автомобилен транспорт (код 225) и друг автомобилен транспорт (код 226).

Вътрешен воден транспорт (код 227)

Отнася се за международни превози по реки, канали и езера. Включени са вътрешните водни пътища на една държава и общите такива с две или повече държави. Изисква се по-нататъшно подразделяне на пътнически вътрешен воден транспорт (код 228); товарен вътрешен воден транспорт (код 229) и друг вътрешен воден транспорт (код 230).

Тръбопроводен транспорт и пренасяне на електроенергия (код 231)

Обхваща международно транспортиране на стоки по тръбопроводи. Включва се също и заплащането на преноса на електроенергия, когато е отделно от процеса на производството и разпределянето ѝ. Доставката на електричество се изключва, както и доставката на петрол и свързани продукти, вода и други стоки, подавани по тръбопроводи. Изключват се също така и дистрибуторските услуги на електричество, вода, газ и други петролни продукти (включени в други бизнес услуги — код 284).

Други поддържащи и спомагателни транспортни услуги (код 232)

Другите поддържащи и спомагателни транспортни услуги обхващат всички други транспортни услуги, които не могат да се разпределят между гореописаните компоненти на транспортните услуги.

Пътувания (код 236)

Пътуванията обхващат предимно стоките и услугите, получавани от пътниците в дадена икономика по време на посещенията им в тази икономика за по-малко от година. Стоките и услугите се купуват от или от името на пътника, без предоставените безплатно, за негово ползване или отдаване. Изключва се превоза на пътниците вътре в посещаваните от тях икономики, когато такъв превоз се осигурява от превозвачи, неживеещи в посетената икономика, както и международните превози на пътници, обхванати от пътнически услуги в рамките на транспорта. Изключват се също така стоките, купувани от пътника за препродажба в собствената му икономика или в някоя друга икономика. Пътуванията се разделят на два компонента: бизнес пътувания (код 237) и частни пътувания (код 240).

Бизнес пътувания (код 237)

Бизнес пътуванията обхващат придобиване на стоки и услуги от бизнес пътниците. Те включват също така и придобиване на стоки и услуги за лично ползване от сезонни, гранични и други работници, неживеещи в икономиката, в която работят, и чийто работодател е установен в тази икономика. Бизнес пътуванията се подразделят на разходи на сезонни и гранични работници (код 238) и други бизнес пътувания (код 239).

Разходи на сезонни и гранични работници (код 238)

Те включват придобиване на стоки и услуги за лично ползване от сезонни, гранични и други работници, неживеещи в икономиката, в която работят, чийто работодател обаче е установен в тази икономика.

Други бизнес пътувания (код 239)

Обхваща всички бизнес пътувания (код 237), невключени в разходите на сезонните и граничните работници (код 238).

Частни пътувания (код 240)

Частните пътувания обхващат стоките и услугите, придобити от пътниците в чужбина за цели, различни от бизнес целите, като например ваканция, участие в почивни и културни дейности, посещения при приятели и роднини, поклонничество и пътувания с образователна и здравна цел. Частните пътувания (код 240) се делят на следните подкомпоненти: разходи със здравна цел (код 241), разходи с образователна цел (код 242) и други частни пътувания (код 243).

Разходи със здравна цел (код 241)

Определят се общо разходите на пътниците по медицински причини.

Разходи с образователна цел (код 242)

Определят се общо разходите на студентите.

Други частни пътувания (код 243)

Обхващат всички частни пътувания (код 240), невключени в разходите със здравна цел (код 241) и разходите с образователна цел (код 242).

Други услуги (код 981)

Всички услуги (код 200), невключени в транспорта (код 205) или пътуванията (код 236).

Комуникационни услуги (код 245)

Обхващат пощенските и куриерски услуги (код 246) и телекомуникационните услуги (код 247).

Пощенски и куриерски услуги (код 246)

Обхващат пощенските услуги (код 958) и куриерските услуги (код 959).

Пощенски услуги (код 958)

Те включват пощенските услуги до поискване, телеграмните услуги и услугите на пощенските гишета, като продажба на марки, парични преводи и др. пощенските услуги често, но не изключително, се предоставят от националната пощенска администрация. пощенските услуги са предмет на международни споразумения и потоците между операторите на различните икономики трябва да се отчитат на база бруто.

Куриерски услуги (код 959)

Куриерските услуги включват експресни доставки и доставки от врата до врата. Куриерите могат да използват собствен, съвместен частен и обществен транспорт, за да предоставят услугата. Включена е услугата експресна доставка, която може да съдържа например доставка до поискване от клиента или доставка в определен час.

Телекомуникационни услуги (код 247)

Обхващат предаването на звукова, образна или друга информация по телефона, телекса, с телеграма, по радиото или по телевизионен кабел, чрез спътник, по електронна поща, факсимиле услуги и др., включително услуги по бизнес мрежи, телеконференции и поддържащи услуги. Не включват стойността на предаваната информация. Включват също така мобилни телефонни услуги, основни интернет услуги и услуга за достъп в реално време, включително предоставяне на достъп до Интернет.

Строителни услуги (код 249)

Обхващат строителство в чужбина (код 250) и строителство в отчитащата икономика (код 251).

Строителство в чужбина (код 250)

Обхваща строителни услуги, предоставяни на неживеещи лица в отчитащата икономика от предприятия, които са установени в отчитащата икономика (кредит) и стоки и услуги, закупени в икономиката домакин от тези предприятия (дебит).

Строителство в отчитащата икономика (код 251)

Обхваща строителни услуги, предоставени на живеещите в отчитащата икономика лица от строителни предприятия, които не са установени там (дебит) и стоки и услуги, закупени в отчитащата икономика от тези неустановени в нея предприятия (кредит).

Застрахователни услуги (код 253)

Обхваща предоставянето на различни видове застраховки на неживеещи във въпросната икономика лица от установени там застрахователни предприятия и обратно. Тези услуги по-скоро се оценяват по заплащането на услугата, включено в общата премия, отколкото по общата стойност на премиите. Те включват застраховки живот и пенсионни фондове (код 254), застраховки на товари (код 255), други преки застраховки (код 256), презастраховане (код 257) и допълнителни услуги (код 258).

Застраховки живот и пенсионни фондове (код 254)

Притежателите на застрахователни полици, със или без печалба, правят редовни вноски при застрахователя (може да стане и с единично плащане), срещу което застрахователят гарантира изплащането на притежателя на полицата на уговорена минимална сума или анюитет, на определена дата или при смърт на притежателя на полицата, ако това стане преди определената дата. Срочната застраховка живот, когато обезщетенията се получават в случай на смърт и при никакви други обстоятелства, е форма на пряко застраховане и тук се изключва, като е включена в други преки застраховки (код 256).

Пенсионните фондове са отделни фондове, създадени с цел осигуряване на обезщетения след пенсиониране за конкретни групи служители. Те се организират и направляват от частни или обществени работодатели или съвместно от работодателите и техните служители. Финансират се от вноски от работодателя и/или служителите и от инвестиционни приходи, спечелени от активите на фондовете, като също така участват във финансови сделки за своя собствена сметка. Те не включват схемите за социална сигурност, организирани за големи части от обществото, които се налагат, контролират и финансират от главното правителство. Включени са и услугите за поддръжка на пенсионните фондове. В случая на пенсионните фондове „премиите“ се описват общо като „вноски“, докато „вземанията“ в общи линии се описват като „обезщетения“.

Застраховане на товари (код 255)

Услугите по застраховането на товари се отнасят до застраховки на товари, които са в процес на износ или внос, на база съвместима с измерванията на стоките ФОБ и транспортирането на товара.

Други преки застраховки (код 256)

Другите преки застраховки обхващат всички други форми на застраховане срещу непредвидени обстоятелства. Включват се срочните застраховки живот, застраховките срещу злополука и здравните застраховки (освен ако не се предоставят като част от схемите за държавно социално осигуряване); застраховки за превоз по море, въздух и друг транспорт, против пожар и други щети на собствеността, застраховки срещу парични загуби, обща отговорност към трети лица и други застраховки, като застраховки при пътуване и застраховка за отпускане на заеми и кредитни карти.

Презастраховане (код 257)

Презастраховането е процес на сключване на поддоговори за част от застрахователния риск, често със специализирани оператори, срещу пропорционален дял от премийните приходи. Сделките по презастраховане могат да се отнасят до пакети, комбиниращи няколко вида риск.

Допълнителни услуги (код 258)

Обхващат тясно свързани сделки със застраховането и операциите на пенсионните фондове. Тук се включват комисионните на агентите, застрахователно брокерство и агенционни услуги, застрахователно-пенсионни консултации, услуги по оценка и преизчисляване, актюерни услуги, услуги за предпазване от щети, регулиране и контрол на осигуреността и услуги по възстановяване.

Финансови услуги (код 260)

Финансовите услуги обхващат финансовото посредничество и допълнителните услуги, без тези на предприятията за застраховки живот и пенсионните фондове (които са включени в застраховки живот и пенсионни фондове) и други застрахователни услуги, които се предоставят между живеещите и неживеещите в дадена икономика. Такива услуги могат да бъдат предоставяни от банките, фондовите борси, фабричните предприятия, предприятията за кредитни карти и др. В тях се включват услугите, предоставени във връзка със сделките с финансови инструменти, както и други услуги, свързани с финансовата дейност, като консултантските, попечителските и услугите по управление на активите.

Компютърни и информационни услуги (код 262)

Включват компютърни услуги (код 263) и информационни услуги (код 264).

Компютърни услуги (код 263)

Те се състоят от услуги свързани с хардуера и софтуера и обработването на данни. Включени са консултации за хардуера и софтуера и изпълнителски услуги — поддържане и ремонт на компютри и периферна техника; услуги за възстановяване след бедствия, предоставяне на съвети и помощ по въпроси свързани с управлението на компютърните ресурси; анализ, проектиране и програмиране на готови за използване системи (включително разработка и дизайн на интернет страници), технически консултации свързани със софтуера; разработка, произвеждане, доставка и документиране на софтуер по поръчк, включително операционни системи по поръчка за конкретни потребители; поддържане на системи и други поддържащи услуги, като например обучение като част от консултантските услуги; обработка на данни, като захранване на данни, табулиране и обработка на база съвместно използване на компютри (тайм-шеъринг); хостинг на интернет страници (т.е. предоставяне място на сървъра за Интернет за интернет страници на клиенти); и управление на компютърни инсталации.

Информационни услуги (код 264)

Обхващат услугите на информационните агенции (код 889) и други информационни услуги (код 890).

Услуги на информационни агенции (код 889)

Услугите на информационните агенции включват предоставяне на новини, снимки и статии на медиите.

Други информационни услуги (код 890)

Те включват услуги с база данни — концепция за база данни, съхраняване на данни и разпространение на данни и бази данни (включително директории и списъци с адреси) — в реално време и чрез магнитни, оптически или печатни медии и портали за търсене в мрежата (услуги с търсачки, които намират интернет адреси за клиенти, вкарващи въпросите си чрез клавиатурата). Включени са също така директни абонаменти, не на едро, за вестници и периодични издания, било по пощата, с електронно предаване или други средства.

Възнаграждения за права и лицензионни такси (код 266)

Обхващат франчайз и сродни права (коз 891) и други възнаграждения за права и лицензионни такси (код 892).

Франчайз и сродни права (код 891)

Обхващат международни плащания и получаване на франчайзни такси и възнаграждения за права, заплатени за използване на регистрирани търговски марки.

Други възнаграждения за права и лицензионни такси (код 892)

Те включват международни плащания и получаване на такси за разрешено използване на нематериални, непроизводствени, нефинансови активи и права на собственост (като патенти, авторски права и индустриални процеси и дизайн) и използване чрез лицензионни договори на произведени оригинали или прототипове (като ръкописи, компютърни програми и кинематографични произведения и звукозаписи).

Други бизнес услуги (код 268)

Обхващат търгуване и други свързани с търговия на услуги (код 269), оперативни лизингови услуги (код 272) и различни бизнес, професионални и технически услуги (коз 273).

Търгуване и други свързани с търговията услуги (код 269)

Обхващат търгуване (код 270) и други свързани с търговията услуги (код 271).

Търгуване (код 270)

Търгуването е определено като купуване на стока от живеещ в отчитащата икономика от неживеещ във въпросната икономика и препродаването впоследствие на тази стока на друг неживеещ в нея; по време на този процес стоката не влиза във и не напуска отчитащата икономика.

Други свързани с търговия услуги (код 271)

Обхващат комисионите за сделки със стоки и услуги между: а) търговци, стокови брокери, дилъри и комисионни агенти, които живеят и б) неживеещи във въпросната икономика.

Услуги по оперативен лизинг (код 272)

Обхващат лизинг (наем) и чартър между живеещи/неживеещи във въпросната икономика, без оператори, на кораби, въздухоплавателни средства и транспортна техника, като железопътни вагони, контейнери и съоръжения, без екипаж.

Различни бизнес, професионални и технически услуги (код 273)

Те обхващат правни и счетоводни услуги, консултация на управлението и връзки с обществеността (код 274), реклама, пазарни проучвания и проучване на общественото мнение (код 278), научна и развойна дейност (код 279), архитектурни, инженерни и други технически дейности (код 280), земеделски и миннодобивни услуги и преработка на място (коз 281), други бизнес услуги (код 284) и услуги между свързани предприятия, невключени другаде (код 285).

Правни и счетоводни услуги, консултация на управлението и връзки с обществеността (код 274)

Обхващат правни услуги (код 275), счетоводна отчетност, одит, водене на счетоводство и данъчни консултации (код 276) и консултации по бизнес и управление и връзки с обществеността (код 277).

Правни услуги (код 275)

Обхващат правни консултации и представителство при всякакви правни, съдебни и законови процедури, съставяне на правна документация и инструменти, консултация за удостоверяване; и услуги по набирателни сметки и обезпечаване.

Счетоводна отчетност, одит, водене на счетоводство и данъчни консултации (код 276)

Обхващат регистрирането на търговските сделки на предприятията и други, услуги по проверка на счетоводните записи и финансовите извлечения, данъчно планиране и консултации на предприятията; и подготовка на данъчна документация.

Консултации по бизнес и управление и връзки с обществеността (код 277)

Обхващат консултантска, насочваща и оперативна помощ на предприятията за бизнес политика и стратегия и цялостно планиране, структуриране и контрол на организацията. Включени са одит на управлението, управление на пазарите, човешки ресурси, производствено управление и консултации по управление на проекти; включени са също така и консултантски, насочващи и оперативни услуги, свързани с подобряване имиджа на клиентите и техните отношения с институциите и широката общественост.

Реклама, пазарни проучвания и проучване на общественото мнение (код 278)

Услуги, договаряни между живеещите и неживеещите в дадена икономика. Обхващат дизайна, създаването и маркетинга на рекламите от рекламните агенции, пласиране в медиите, включително закупуване и продаване на рекламно място, изложбени услуги, предоставяни от търговските панаири, промоция на продукти в чужбина, пазарно проучване, телемаркетинг и проучване на общественото мнение по различни въпроси.

Научна и развойна дейност (279)

Обхваща договорените услуги между живеещите и неживеещите в дадена икономика, свързани с основни научни разработки, приложни изследвания и експериментални разработки на нови продукти и процеси.

Архитектурни, инженерни и други технически дейности (код 280)

Обхващат сделки между живеещите и неживеещите в дадена икономика, свързани с архитектурен дизайн на градски и други благоустройствени проекти; планиране и проектиране на проекти и надзор на язовири, мостове, летища, предавани на ключ проекти и др.; топографиране, картографиране, изпитания на продукти и сертификация; и услуги по техническа инспекция.

Земеделски и миннодобивни услуги и преработка на място (код 281)

Обхващат третиране на отпадъци и почистване (код 282) и земеделски и миннодобивни услуги и други преработки на място (код 283).

Третиране на отпадъци и почистване (код 282)

Включват третиране на радиоактивни и други отпадъци, сваляне на заразени почвени слоеве, почистване на замърсявания, включително на петролни разливи, възстановяване на минни обекти; и услуги по обеззаразяване и хигиенизиране. Включени са също така други услуги, които са свързани с почистването или възстановяването на природната среда.

Земеделски и миннодобивни услуги и други преработки на място (код 283)

Те обхващат:

а)

инцидентни земеделски услуги като предоставяне на земеделска техника с екипаж, прибиране на реколтата, обработване на посевите, контрол на вредителите, пансион и грижа за животни, развъдни услуги. Включени са също така и услуги в областта на лова, залагането на капани, лесовъдството и дърводобива, както и риболова;

б)

минни услуги на петролодобивните и газодобивните полета, включително сондиране, изграждане на сондажни кули, услуги за ремонт и демонтаж и циментиране на облицовки на петролни и газови кладенци. Включени са и инцидентни услуги за изследвания на минерални находища, както и минно инженерство и геоложки проучвания;

в)

други обработки на място, които обхващат обработка на място или работа върху стоки, внесени без промяна на собствеността, обработени, но без да бъдат реекспортирани в държавата, откъдето са изпратени (като вместо това или са продадени в обработващата икономика или на трета икономика), или обратното.

Други бизнес услуги (код 284)

Те обхващат сделки за услуги между живеещите и неживеещите в дадена икономика, като наемане на персонал, охрана и разследване, писмени и устни преводи, фотографски услуги, почистване на сгради, услуги с недвижима собственост на предприятия и всякакви други бизнес услуги, които не могат да се класифицират към гореспоменатите бизнес услуги.

Услуги между свързани предприятия, невключени другаде (код 285)

Това е остатъчна категория. Тя обхваща плащанията между свързани предприятия за услуги, които не могат конкретно да се класифицират към някой друг компонент. Тя включва плащания от филиали, дъщерни компании и свързани дружества с предприятието-майка или други свързани предприятия, във вид на вноски към общите разходи за управление на филиалите, дъщерните компании и свързаните дружества (за планиране, организиране и контрол), както и възстановяване на разходи, уредени директно с предприятието-майка. Включени са също така сделки между предприятието-майка и нейните филиали, дъщерни компании и свързани дружества за поемане на режийните разходи.

Лични, културни и почивни услуги (код 287)

Обхващат аудиовизуални и свързани с тях услуги (код 288) и други лични, културни и почивни услуги (код 289).

Аудиовизуални и свързани с тях услуги (код 288)

Обхващат услуги и свързани с тях такси за производство на филми (кино- и видеозаписи), радио и телевизионни програми (на живо и на запис) и музикални записи. Включени са също така приходи или плащания на наем; хонорари получавани от живеещите в дадена икономика актьори, продуценти и др. за продукции зад граница (или от неживеещите там за работа, извършвана в отчитащата икономика); такси за право на разпространение, продавано на медиите за ограничен брой шоу програми в конкретни области и достъп до кодирани телевизионни канали (като например кабелните услуги). Включени са също хонорари на актьори, режисьори и продуценти, участващи в театрални и музикални продукции, спортни събития, циркови представления и други подобни събития и такси за право на разпространение (за телевизия, радио и кино) за тези дейности.

Други лични, културни и почивни услуги (код 289)

Обхващат образователни услуги (код 895), здравни услуги (код 896) и други от другите лични, културни и почивни услуги (код 897).

Образователни услуги (код 895)

Обхващат услуги, предоставяни между живеещите и неживеещите в дадена икономика, свързани с образованието, като например кореспондентски курсове и образование по телевизията и Интернет, както и с учители и др., които предоставят услугите директно в икономиката домакин.

Здравни услуги (код 896)

Обхващат услугите, предоставяни от лекари, сестри и парамедицински и сходен персонал, както и лабораторни и сходни услуги, независимо дали се предоставят от разстояние или на място. Изключват се всички разходи на пътниците за образование и здраве (включени в пътуванията).

Други от другите лични, културни и почивни услуги (код 897)

Това е остатъчна категория, която обхваща другите лични, културни и почивни услуги (код 289), невключени в образователни услуги (код 895) и здравни услуги (код 896).

Правителствени услуги, невключени другаде (код 291)

Това е остатъчна категория, обхващаща правителствени сделки (включително на международни организации), несъдържащи се в другите компоненти на услуги по разширения платежен баланс (EBOPS). Включват се всички сделки (със стоки и услуги) на посолствата, консулствата, военните подразделения и отбранителните агенции с живеещите в икономиките, в които са разположени тези посолства, консулства, военни единици и отбранителни агенции и всички сделки с други икономики. Изключват се сделките с живеещите в икономиките, представлявани от посолствата, консулствата, военните подразделения и отбранителните агенции, както и сделките в комисариатите и пощенския обмен на тези посолства и консулства.

Необходима е разбивка на това перо на услуги, договаряни от посолства и консулства (код 293), услуги, договаряни от военни подразделения и агенции и други правителствени услуги (код 294).

ПРИХОДИ (КОД 300)

Приходите, обхващат два вида сделки между живеещите и неживеещите в дадена икономика: i) сделки, включващи компенсация на служителите, изплащана на работници неживеещи в дадена икономика (например, гранични, сезонни и други краткосрочни работници), и ii) сделки, включващи постъпление от инвестиционни приходи и плащания за външни финансови активи и пасиви.

Компенсация на служителите (код 310)

Компенсацията на служителите обхваща възнагражденията, заплатите и други обезщетения, в брой или в натура, спечелени от отделни лица в икономики, различни от онези, където живеят, за извършена (и заплатена) работа от живеещите в тези икономики. Включени са и вноските, заплащани от работодателите от името на работещите в схемите за социална сигурност, или като частни застраховки или пенсионни фондове (финансирани или не), за да подсигурят обезщетения за работниците и служителите.

Инвестиционен приход (код 320)

Инвестиционният приход е приход, получаван от собственост на външни финансови активи, който се плаща от живеещите в една икономика на живеещите в друга икономика. Инвестиционният приход включва лихви, дивиденти, прехвърляния на печалбите на филиалите и дялове на преките инвеститори от запазените печалби на предприятията с преки инвестиции. Инвестиционният приход трябва да се класифицира на преки, портфейлни и други инвестиционни компоненти.

Приход от преки инвестиции (код 330)

Приходът от преки инвестиции, а именно приход от капитал и приход от дълг, обхваща приходите, които се натрупват за прекия инвеститор, установен в дадена икономика, от притежаването на пряко инвестиран капитал в някое предприятие в друга икономика. Приходът от преки инвестиции се представя на база нето, както за преките инвестиции в чужбина, така и в отчитащата икономика (т.е. получаване на приход от капитал и от дълг, без плащанията по прихода от капитал и от дълг за всеки от тях). приходът от капитал се подразделя на i) разпределен приход (дивиденти и разпределени печалби на филиалите), и ii) реинвестирани печалби и неразпределени печалби на филиалите. приходът от дълг се състои от лихва върху дълг между компаниите, дължима на/от преки инвеститори от/на свързани дружества зад граница. Приходът от неучастващи преференциални акции се третира по-скоро като приход от лихви, отколкото като приход от дивиденти и се включва в прихода от дълг.

Дивиденти и разпределени печалби от филиали (код 332)

Дивидентите, включително премийните дивиденти, представляват разпределение на печалбите, определени според акциите и други форми на участие в акционерния капитал на инкорпорираните частни предприятия, кооперации и публични корпорации. Разпределеният приход може да бъде във форма на дивиденти върху обикновени и преференциални акции, притежавани от преки инвеститори в свързани дружества в чужбина и обратно.

Реинвестирани печалби и неразпределени печалби на филиалите (код 333)

Реинвестираните печалби обхващат дяловете на преките инвеститори пропорционално на притежавания капитал — от i) печалбите, които чуждестранните дъщерни компании и свързани дружества не разпределят като дивиденти, и ii) печалбите, които филиалите и другите некорпорирани предприятия не изплащат на преките инвеститори. (Ако част от печалбите са неидентифицирани, всички печалби на филиалите условно се приемат за разпределени).

Приход от дълг (код 334)

Приходът от дълг се състои от лихвата върху дълг между компаниите, дължима на/от преките инвеститори от/на свързаните дружества в чужбина. Приходът от неучастващи преференциални акции по-скоро се третира като приход от лихва, отколкото като приход от дивидент и се включва в прихода от дълг.

Акционерен капитал и реинвестирани печалби в чужбина (код 506)

Акционерният капитал обхваща собствения капитал във филиалите, всички акции (с право на глас или без) в дъщерните кампании и свързаните дружества (освен неучастващите преференциални акции, които се третират като дългови ценни книжа и са включени в друг пряк инвестиционен капитал) и други капиталови вноски. Реинвестираните печалби се състоят от дела на прекия инвеститор (пропорционално на прякото дялово участие) в печалбите, неразпределени като дивиденти от дъщерните компании или свързаните дружества, и печалбите на филиалите, неизплатени на прекия инвеститор.

Акционерен капитал и реинвестирани печалби в отчитащата икономика (код 556)

Акционерният капитал обхваща собствения капитал във филиалите, всички акции (с право на глас или без) в дъщерните компании и свързаните дружества (освен неучастващите преференциални акции, които се третират като дългови ценни книжа и са включени в друг пряк инвестиционен капитал) и други капиталови вноски. Реинвестираните печалби се състоят от дела на прекия инвеститор (пропорционално на прякото дялово участие) в печалбите, неразпределени като дивиденти от дъщерните компании или свързаните дружества, и печалбите на филиалите, непреведени на прекия инвеститор.

Приход от портфейлни инвестиции (код 339)

Приходът от портфейлни инвестиции обхваща сделки с приходите между живеещите и неживеещите в дадена икономика и се получава от притежаване на акции, облигации и инструменти на паричния пазар. Тази категория се подразделя на приход от капитал (дивиденти) и приход от дълг (лихви).

Приход от други инвестиции (код 370)

Приходът от други инвестиции обхваща получаването на лихви и плащания по всички други вземания (активи) на живеещите и съответно пасиви на неживеещите в дадена икономика. Тази категория също така включва по принцип доходите, приписани на домакинствата от нето капитала в резервите на застраховката живот и в пенсионните фондове. Лихвата върху активите обхваща лихвата върху дългосрочните и краткосрочните заеми, депозитите, други търговски и финансови вземания и върху позицията на кредитора на икономиката в МВФ. Лихвата върху пасивите обхваща лихвата върху заемите, депозитите и други вземания и лихви, свързани с използването на кредити и заеми от МВФ. Включва се също така и лихвата, изплащана на МВФ върху авоарите от специалните права за тиражиране на фонда в сметката на общите ресурси.

Текущи трансфери (код 379)

Текущите трансфери са компенсиращи статии в едностранни сделки, в които една икономическа единица предоставя реален ресурс или финансова позиция на друга единица, без да получава в замяна реален ресурс или финансова позиция. Тези ресурси се използват незабавно или наскоро след извършване на трансфера. Текущите трансфери не са на капитал. Текущите трансфери се класифицират според сектора на отчитащата икономика в централното правителство и други сектори.

Трансфери на централното правителство (код 380)

Трансферите на централното правителство обхващат текущото международно сътрудничество и текущите трансфери, в брой и в натура, между правителствата на различните икономики или между правителствата и международни организации.

Други сектори (код 390)

Текущите трансфери между други сектори на дадена икономика и неживеещите в нея обхващат трансферите между отделни лица, между неправителствени институции или организации (или между двете групи), или между неустановените там правителствени институции и отделни лица или неправителствени институции.

Капиталова сметка (код 994)

Капиталовата сметка обхваща всички сделки, които включват получаване или плащане на капиталови трансфери и придобиване/освобождаване от непроизводствени, нефинансови активи.

Финансова сметка (код 995)

Финансовата сметка обхваща всички сделки, свързани с промяна на собствеността във чуждестранните финансови активи и пасиви на дадена икономика. Такива промени включват създаването и ликвидацията на вземанията към или от останалия свят. Всички компоненти се класифицират съгласно типа на инвестиция или съгласно функционално подразделяне (преки инвестиции, портфейлни инвестиции, финансови деривати, други инвестиции, резервни активи).

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (КОД 500)

Преките чуждестранни инвестиции са категория международни инвестиции, отразяваща целта на някаква установена единица (пряк инвеститор) в дадена икономика да се сдобие с трайно участие в дадено предприятие, установено в икономика, различна от тази на инвеститора (предприятие с пряко инвестиране). „Трайно участие“ предполага съществуване на дълготрайни отношения между прекия инвеститор и предприятието и значителна степен на влияние от страна на инвеститора върху управлението на предприятието с пряко инвестиране. Пряката инвестиция обхваща първоначалната сделка между две единици, т.е. сделката, която установява отношението на пряка инвестиция, както и всички последващи сделки между тях и между филиалните предприятия, инкорпорирани и неинкорпорирани.

Преки инвестиции в чужбина (код 505)

Преките инвестиции се класифицират предимно въз основата на направление - преки инвестиции на живеещите в чужбина и инвестиции на неживеещите в отчитащата икономика.

Акционерен капитал (код 510)

Акционерният капитал обхваща собствения капитал във филиалите, всички акции (с право на глас или без) в дъщерните компании и свързаните дружества (освен неучастващите преференциални акции, които се третират като дългови ценни книжа и са включени в друг пряк инвестиционен капитал) и други капиталови вноски. Акционерният капитал също обхваща придобиването на акции от предприятието с пряко инвестиране в прекия му инвеститор.

Реинвестирани печалби (код 525)

Реинвестираните печалби се състоят от дела на прекия инвеститор (пропорционално на прякото дялово участие) в печалбите, неразпределени като дивиденти от дъщерните компании или свързани дружества, и печалбите на филиалите, неизплатени на прекия инвеститор. Тези реинвестирани печалби се отчитат като приход с компенсираща капиталова сделка.

Друг пряк инвестиционен капитал (код 530)

Другият пряк инвестиционен капитал (или дългови сделки между компаниите) обхваща заемане и даване на средства на заем — включително дългови ценни книжа, кредити на доставчици и неучастващи преференциални акции (които се третират като дългови ценни книжа) — между инвеститорите и дъщерните компании, филиалите и свързаните дружества. Дълговите вземания от прекия инвеститор от предприятието с преки инвестиции също се отчитат като пряк инвестиционен капитал.

Преки инвестиции в отчитащата икономика (код 555)

Преките инвестиции се класифицират предимно на основата на направление - преки инвестиции на лица, живеещи в чужбина и инвестиции на неживеещи лица в отчитащата икономика.

Акционерен капитал (код 560)

Акционерният капитал обхваща собствения капитал във филиалите, всички акции (с право на глас или без) в дъщерните кампании и свързаните дружества (освен неучастващите преференциални акции, които се третират като дългови ценни книжа и са включени в другия пряк инвестиционен капитал) и други капиталови вноски. Акционерният капитал също обхваща придобиването от предприятието с пряко инвестиране на акции в прекия му инвеститор.

Реинвестирани печалби (код 575)

Реинвестираните печалби се състоят от дела на прекия инвеститор (пропорционално на прякото дялово участие) в печалбите, неразпределени като дивиденти от дъщерните компании или свързани дружества и печалбите на филиалите, неизплатени на прекия инвеститор. Тези реинвестирани печалби се отчитат като приход с компенсираща капиталова сделка.

Друг пряк инвестиционен капитал (код 580)

Другият пряк инвестиционен капитал (или дългови сделки между компаниите) обхваща заемане и даване на средства в заем – включително дългови ценни книжа, кредити на доставчици и неучастващи преференциални акции (които се третират като дългови ценни книжа) — между инвеститорите и дъщерните компании, филиалите и свързани дружества. Дългови вземания от прекия инвеститор от страна на предприятието с преки инвестиции също се отчитат като пряк инвестиционен капитал.

ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КОД 600)

Портфейлните инвестиции обхващат сделки с акции и дългови ценни книжа. Дълговите ценни книжа се подразделят на облигации и записи, инструменти на паричния пазар и финансови деривати, когато дериватите генерират финансови вземания и пасиви. Освен ако не се категоризират като преки инвестиции или като резервни активи.

Финансови деривати (код 910)

Договорът за финансови деривати е финансов инструмент, свързан с друг специфичен финансов инструмент — било индикатор или стока — чрез който специфичните финансови рискове (като например лихвен риск, валутен риск, риск от дялово участие и стоково-ценови риск и др.) могат самостоятелнода се търгуват на финансовите пазари.

ДРУГИ ИНВЕСТИЦИИ (КОД 700)

Статията „други инвестиции“ се определя като остатъчна категория, която включва всички финансови сделки, необхванати от преките инвестиции, портфейлните инвестиции, финансовите деривати или сметките на резервните активи.