03/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

199


32005R0183


L 035/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 януари 2005 година

за определяне на изискванията за хигиена на фуражите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност (2),

като имат предвид, че:

(1)

Производството на добитък играе много важна роля в сектора на земеделието на Общността. Задоволителните резултати от тази дейност зависят до голяма степен от използването на безопасни и доброкачествени фуражи.

(2)

Преследването на високо ниво на защита на здравето на хора и животни е една от основните цели на закона за храните, така както са посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури в областта на безопасността на храните (3). Въпросният регламент урежда освен това други общи принципи и дефиниции за националното и общностното законодателство за храните, включително целта да се постигне свободно движение на фуражи в рамките на Общността.

(3)

Директива 95/69/ЕО на Съвета (4) създаде условията и подробните правила, прилагани за някои категории предприятия и посредници в сектора на фуражите за животни, така че те да могат да упражняват своите дейности. Опитът показа, че тези условия и правила съставляват здрава основа за гарантиране безопасност на фуражите. Въпросната директива създаде освен това условия за одобряване на предприятията, произвеждащи някои вещества, изброени в Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните (5).

(4)

Директива 98/51/ЕО на Комисията от 9 юли 1998 г. за определяне на някои мерки по прилагане на Директива 95/69/ЕО на Съвета за определяне на условията и правилата за одобряване и регистриране на някои предприятия и посредници, работещи в сектор на фуражите за животни (6) установи някои мерки, включващи правила за внос от трети страни.

(5)

Опитът показа освен това, че е необходимо да се гарантира това, че всички предприятия за фуражи, включително за аквакултури, работят в съответствие с хармонизирани изисквания за безопасност и че е необходимо да се направи обща ревизия, така че да се отчете необходимостта от гарантиране на по-високо ниво на защита на здравето на хора и животни, а така също и на околната среда.

(6)

Основната цел на новите правила за хигиена, съдържащи се в настоящия регламент, е да се гарантира високо ниво на защита на потребителите с оглед безопасността на храните и на фуражите, като се отчитат по-специално следните принципи:

а)

основната отговорност за безопасност на фуража е на оператора в сектора на фуражите;

б)

необходимостта да се гарантира безопасност на фуражите по цялата хранителна верига, като се започне от първичното производство на фуражите до и включително храненето на животните, отглеждани за производство на храна;

в)

общото изпълнение на процедурите, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), които — заедно с прилагане на добра хигиенна практика — следва да засилят отговорността на операторите в сектора на фуражите;

г)

тези ръководства за добра практика са ценен инструмент, помагащ на операторите в сектора на фуражите от всички нива на хранителната верига да се придържат към правилника за хигиена на фуражите и към прилагане на принципите на НАССР;

д)

създаването на микробиологични критерии на основата на научни критерии за риска;

е)

необходимостта да се гарантира това, че внасяните фуражи постигат стандарт, който е поне еквивалентен на този за фуражите, произвеждани в Общността.

(7)

За да се гарантира пълно прилагане на системата за регистрация и одобрение за всички оператор в сектора на фуражите и, следователно, да се гарантира възможност за пълно проследяване, целесъобразно е да се гарантира това, че те получават и използват фуражи само от предприятия, които са регистрирани и/или одобрени в съответствие с настоящия регламент.

(8)

Необходим е интегрален подход, за да се гарантира безопасност на фуражите от и включително на първичното производство на фуражи до и включително пласирането им на пазара или тяхното експортиране. Първичното производство на фуражи включва продукти, които са подложени само на просто физическо третиране, като например почистване, опаковане, складиране, естествено сушене или силажиране.

(9)

В съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност правилата на Общността не се прилагат за някои случаи на частно домашно производство на фуражи и хранене на някои животни, нито за преки доставки на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво, нито за продажби на дребно на храни за домашни любимци.

(10)

Идентифицират се и се контролират адекватно рисковете за фуражите, съществуващи на ниво първично производство на фуражи, така че да се гарантира това, че се спазват целите на настоящия регламент. Следователно основните принципи на настоящия регламент се прилагат за ферми, произвеждащи фуражи единствено за изискванията на собственото им производство, а така също и за ферми, пласиращи фуражи на пазара. Следва да се вземе под внимание фактът, че рискът е по-малък, ако фуражите се произвеждат и използват за хранене на животни, които се използват само за домашна консумация или за животни, които не се използват за производство на храни. Търговията на малки количества фуражни продукти на местно ниво и продажбите на дребно на храни за домашни любимци се третират отделно в рамките на настоящия регламент.

(11)

Прилагането на принципите на НАССР към първичното производство на фуражи е средносрочна цел на европейското законодателство за хигиената. Въпреки това, ръководства за добра практика трябва вече да насърчат използването на подходящи изисквания за хигиената.

(12)

Безопасността на фуражите зависи от редица фактори. Законодателство трябва да урежда минималните изисквания за хигиена. Трябва да има изградени официални контролни органи, които да проверяват съответствието на операторите в сектора на фуражите. Освен това операторите в сектора на фуражите трябва да предприемат мерки или приемат процедури, за да постигнат високо ниво на безопасност на фуражите.

(13)

Принципите на НАССР могат да помогнат операторите в сектора на фуражите да постигнат по-висок стандарт на безопасност на фуражите. Принципите на НАССР не трябва да се разглеждат като метод за саморегулиране и не заместват официалния контрол.

(14)

За изпълнение на принципите на НАССР се изисква пълно сътрудничество и ангажимент на служителите от предприятията за фураж.

(15)

За принципите на НАССР при производство на фуражи следва да се вземат под внимание принципите, съдържащи се в Codex Alimentarius, но те трябва да позволят достатъчна гъвкавост във всички ситуации. В някои предприятия за фураж не могат да бъдат определени критичните точки за контрол, а в някои случаи добрите практики могат да заменят наблюдението на критичните точки за контрол. Аналогично, изискването да се установят „критични граници“, така както е изложено в Codex Alimentarius, не изисква да се фиксира във всеки случай цифрова граница. Изискването да се запазят документите, така както е изложено в същия кодекс, трябва да е гъвкаво, така че да се избегне ненужният товар за много малки предприятия. Трябва да се гарантира това, че операциите, изпълнявани от предприятието за фураж на ниво първично производство на фуражи, включително свързаните с това операции, а така също и смесването на фуражи с допълващи фуражи изключително за нуждите на собственото имение, не трябва задължително да следват принципите на НАССР.

(16)

Необходима е освен това гъвкавост, за да се нагодят нуждите на предприятията за фуражи, разположени в региони, изпитващи специални географски ограничения или свързани със структурни изисквания. Тази гъвкавост не трябва обаче да е за сметка на целите на хигиената на фуражите. Трябва при необходимост да се прави обсъждане в рамките на Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните.

(17)

Целесъобразно е да има система за регистрация и одобрение на всички предприятия за фуражи от компетентния орган на държавата-членка, осигуряваща възможност за проследяване от производителя до крайния потребител и улесняваща прилагането на ефективен официален контрол. Съществуващите системи за събиране на данни относно предприятията за фуражи могат да се използват от компетентния орган на държавата-членка, така че да се стартира и внедри системата, предвидена в настоящия регламент.

(18)

Целесъобразно е да се поддържа система за одобрение на предприятията за фуражи по отношение на дейности, представляващи по-висок риск при производството на фуражи. Следва да се предвидят процедури, така че да се разшири сегашният обхват на системата за одобрение, предвидена в Директива 95/69/ЕО.

(19)

За да бъдат одобрени или регистрирани, предприятията за фуражи трябва да отговарят на няколко условия, засягащи техните операции относно обектите, оборудването, персонала, производството, качествения контрол, складирането и документацията, така че да се гарантират както сигурността на фуражите, така и възможността за проследяване на продуктите. Трябва да се предвиди възможност тези условия да варират, така че да се гарантира това, че са подходящи за различните видове предприятия за фуражи. На държавите-членки трябва да се разреши да издават условно одобрение на предприятия, ако от посещението на място се вижда, че предприятието отговаря на всички изисквания за инфраструктурата и оборудването. Целесъобразно е освен това обаче да се посочи максимална продължителност от време за такова условно одобрение.

(20)

Трябва да се предвиди временно суспендиране, поправка или отмяна на регистрацията или одобрението, ако предприятията променят или прекратят дейностите си, или ако вече не изпълняват условията, засягащи тяхната дейност.

(21)

Възможността за проследяване на фуражите и фуражните съставки по цялата фуражна верига е съществен елемент за осигуряване на безопасността на фуражите. Регламент (ЕО) № 178/2002 съдържа правила, с които се гарантира възможност за проследяване на фуражите и фуражните съставки и се предвижда процедура за приемане на правилник за изпълнение, прилаган за конкретните сектори.

(22)

Последователните фуражни кризи показаха, че грешки във всеки стадий на хранителната верига могат да имат значителни икономически последици. Характеристиката на фуражното производство и сложността на веригата за разпределение на фуражите означават, че е трудно да оттеглим фуража от пазара. Разходите за компенсиране на икономическите щети по фуражната и хранителната верига се поемат често пъти от обществените фондове. Справянето с тази икономическа последица на ниска цена за обществото може да се подобри, ако операторът, чиято дейност предизвиква икономическа щета във фуражния сектор, бъде държан финансово отговорен. Създаването на обща задължителна система за финансова отговорност и финансови гаранции обаче, например посредством застраховане, прилагано за всички оператори в сектора на фуражите, може да не е осъществимо или целесъобразно. Поради това Комисията следва да обсъди този въпрос по-задълбочено, отчитайки разпоредбите в съществуващото законодателство с оглед гражданската отговорност в други сфери, а така също и съществуващите системи и практики между държавите-членки. За целта Комисията трябва да представи доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(23)

Фуражите, внасяни в Общността, трябва да задоволяват общите изисквания, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002, и условията за внос, посочени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (7). За да се избегнат смущения в търговията е целесъобразно, докато бъдат завършени мерките за изпълнение, вносът да продължи да се разрешава при условията, посочени в Директива 98/51/ЕО.

(24)

Продуктите на Общността, изнасяни в трети страни, трябва да задоволяват общите изисквания, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

(25)

Целесъобразно е да се разшири обхватът на системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, установена в Регламент (ЕО) № 178/2002, така че да се включат рисковете за здравето на животните или за околната среда от фуражи, използвани за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

(26)

Законодателството на Общността относно хигиената на фуражите трябва да бъде подкрепено от научна консултация. За тази цел Европейският орган за безопасност на храните трябва да се консултира винаги, когато това е необходимо.

(27)

За да се отчете техническият и научният напредък, трябва да има тясно и ефективно сътрудничество между Комисията и държавите-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(28)

Настоящият регламент отчита международните задължения, посочени в санитарното и фитосанитарното споразумение на Световната търговска организация и в международните стандарти за безопасност на храните, съдържащи се в Codex Alimentarius.

(29)

Държавите-членки трябва да установят правила за наказанията, прилагани за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

(30)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните пълномощия, предоставени на Комисията (8).

(31)

Целесъобразно е да се предвиди по-късна дата за прилагане на регламента, така че да се даде време за адаптиране на засегнатите от него предприятия за фуражни.

(32)

Поради изложените причини Директиви 95/69/ЕО и 98/51/ЕО се отменят,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява:

а)

общи правила за хигиена на фуражите;

б)

условия и правила, осигуряващи възможност за проследяване на фуражите;

в)

условия и правила за регистрация и одобрение на предприятия.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

дейности на операторите в сектора на фуражите на всички стадии от и включително първичното производство на фуражи до и включително пласирането на фуражи на пазара;

б)

хранене на животни, отглеждани за производство на храна;

в)

внос и износ на фуражи от и за трети страни.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

частно домашно производство на фуражи:

i)

за произвеждащи храна животни, отглеждани за частна домашна консумация;

и

ii)

за животни, които не се отглеждат за производство на храни;

б)

хранене на произвеждащи храна животни, отглеждани за частна домашна консумация или за дейностите, посочени в член 1, параграф 2, буква в) от Регламент 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на хранителните продукти (9);

в)

хранене на животни, които не се отглеждат за производство на храни;

г)

пряка доставка на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво от производител към частни ферми, които ще се използват в тези ферми;

д)

продажба на дребно на храна за домашни любимци.

3.   Държавите-членки могат да приемат правила и насоки за уреждане на дейностите, посочени в параграф 2. Националните правила и насоки гарантират постигане на целите на настоящия регламент.

Член 3

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент дефинициите в Регламент (ЕО) № 178/2002 се прилагат във връзка със следните специфични дефиниции:

а)

„хигиена на фуражите“ означава мерките и условията, които са необходими за контролиране на рисковете и осигуряване на годност за консумация от животни на фуражи, като се отчита планираната им употреба;

б)

„оператор в сектора на фуражите“ означава физическо или юридическо лице, поело отговорност да гарантира това, че са спазени изискванията на настоящия регламент в рамките на предприятието за фураж, което е под техен контрол;

в)

„фуражни добавки“ означава вещества или микроорганизми, разрешени с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки, използвани при храненето на животни (10);

г)

„предприятие“ означава всяка единица на предприятието за фураж;

д)

„компетентен орган“ означава органът на държава-членка или на трета страна, определен за изпълнение на официални проверки;

е)

„първично производство на фуражи“ означава производство на земеделски продукти, включително и по-специално отглеждане, прибиране на реколта, доене, отглеждане на животни (преди заколване) или риболов, водещи изключително до продукти, които не се подлагат на друга операция след прибиране на реколтата, събиране или улавяне, изключвайки обикновеното физическо третиране.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 4

Общи задължения

1.   Операторите в сектора на фуражите гарантират, че всички стадии на производство, обработка и разпределение под техен контрол се изпълняват в съответствие със законодателството на Общността и със съвместимите с него национални закони, както и в съответствие с добрите практики. Те по-специално гарантират това, че задоволяват съответните изисквания за хигиена, посочени в настоящия регламент.

2.   При хранене на животни, отглеждани за производство храни, фермерите вземат мерки и приемат процедури за поддържане на разумно постижимо ниско ниво риска от биологично, химично и физическо замърсяване на фуражи, животни и животински продукти.

Член 5

Специални задължения

1.   За операции на ниво първично производство на фуражи и на следващите, свързани с това операции:

а)

транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на тяхното производство;

б)

транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до предприятие;

в)

смесване на фуражи за изключителните изисквания на техните имения, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки,

операторите в сектора на фуражите се съобразяват с разпоредбите в приложение I, ако се прилагат за изпълняваните операции.

2.   За операции, различни от посочените в параграф 1, включително смесването на фуражи при изключителни нужди за техните стопанства, като се използват добавки или премикси с изключение на добавки, свързани с дейности по силажиране, операторите в сектора на фуражите се съобразяват с разпоредбите на приложение II, когато се прилагат за тези операции.

3.   Операторите в сектора на фуражите трябва:

а)

да е съобразяват със специфични микробиологични критерии;

б)

да вземат мерки или приемат процедури, необходими за изпълнение на конкретните цели.

Критериите и целите, посочени в букви а) и б), се приемат съобразно процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

4.   Операторите в сектора на фуражите могат да използват ръководствата, предвидени в глава III, които да им помогнат да се справят със задълженията си в изпълнение на настоящия регламент.

5.   При хранене на животни, отглеждани за производство храни, фермерите се съобразяват с разпоредбите, изложени в приложение III.

6.   Операторите в сектора на фуражите и фермерите трябва да получават и използват фуражи само от предприятия, които са регистрирани и/или одобрени в съответствие с настоящия регламент.

Член 6

Система за анализ на риска и критични точки за контрол (НАССР)

1.   Оператор в сектора на фуражите, изпълняващи операции, различни от посочените в член 5, параграф 1, създават, изпълняват и поддържат процедура или процедури на основата на принципите на системата на НАССР.

2.   Посочените в параграф 1 принципи са, както следва:

а)

идентифициране на всички рискове, които трябва да бъдат възпрепятствани, елиминирани или редуцирани до приемливи нива;

б)

идентифициране на критичните точки за контрол при стъпката или стъпките, при които контролът е от съществено значение за възпрепятстване или елиминиране на риск, или редуцирането му до приемливи нива;

в)

създаване на критични граници в критичните точки за контрол, разделящи приемливост от неприемливост, за възпрепятстване, елиминиране или редуцирането на идентифицираните рискове;

г)

създаване и изпълнение на ефективни процедури на мониторинг в критичните точки за контрол;

д)

създаване на коригиращо действие, когато мониторингът покаже, че някоя критична точка за контрол не е под контрол;

е)

създаване на процедури, с които да се удостовери, че мерките, очертани в букви а)—д) са комплектни и действат ефективно. Процедурите за удостоверяване се изпълняват редовно;

ж)

създаване на документи и архиви, съизмерими с характера и размера на предприятията за фураж, за да се демонстрира ефективното прилагане на мерките, изложени в букви а)—е).

3.   Когато в продукт, процес или в който и да е стадий на производството, обработката, складирането и разпределението се прави някаква промяна, операторите в сектора на фуражите ревизират своята процедура и извършват необходимите промени.

4.   Като част от системата от процедури, посочена в параграф 1, операторите в сектора на фуражите могат да използват ръководства за добри практики във връзка с ръководствата за прилагане на НАССР, разработени съобразно член 20.

5.   Могат да се приемат мерки за улесняване на изпълнението на настоящия член, включително за малки предприятия в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

Член 7

Документи, отнасящи се за системата на НАССР

1.   Операторите в сектора на фуражите:

а)

предоставят на компетентния орган доказателство за съответствието им с член 6 във формата, поискана от компетентния орган;

б)

гарантират, че всички документи, описващи процедурите, разработени в съответствие с член 6, са по всяко време актуални.

2.   При определяне на изискванията относно формата, посочена в параграф 1, буква а), компетентният орган отчита характера и размера на предприятието за фураж.

3.   Могат да се приемат подробни правила за изпълнение на настоящия член, съобразно процедурата, посочена в член 31, параграф 2. Тези правила могат да улеснят изпълнението на принципите на НАССР от някои оператори в сектора на фуражите, разработени в съответствие с глава III, с оглед спазване на изискванията на член 6, параграф 1.

Член 8

Финансови гаранции

1.   За да се подготви за ефективна система от финансови гаранции за операторите в сектора на фуражите, Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета до 8 февруари 2006 г. доклад за финансовите гаранции във фуражния сектор. В допълнение към изследването на съществуващите национални правни разпоредби, системи и практики, свързани с гражданската отговорност във фуражния сектор и свързаните с него сектори, докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателни предложения за такава изпълнима и практична система от гаранции на ниво Общността. Тези гаранции трябва да осигурят покритие за всички разходи, за които операторите могат да бъдат държани отговорни, като пряка последица от оттеглянето от пазара, третирането и/или разрушаването на всякакви фуражи, животни и произведени от тях храни.

2.   Операторите в сектора на фуражите са отговорни за всички нарушения на релевантното законодателство относно безопасността на фуражите, като операторите по смисъла на член 5, параграф 2 представят доказателство за това, че притежават покритие с финансови гаранции, така както се изисква от законодателните мерки на Общността, посочени в параграф 1.

Член 9

Официални проверки, нотификация и регистрация

1.   Операторите в сектора на фуражите си сътрудничат с компетентните органи, в съответствие с приложимото законодателство на Общността и със съвместимите с него национални закони.

2.   Операторите в сектора на фуражите:

а)

нотифицират съответния компетентен орган за всички предприятия под техен контрол, действащи във всеки от стадиите на производство, обработка, складиране, транспорт или разпределение на фуражи във формата, изисквана от компетентния орган с оглед регистрация;

б)

предоставят на компетентния орган актуална информация относно всички предприятия под техен контрол, така както е посочено в буква а), включително нотифицират компетентния орган за всяка съществена промяна в дейностите и всяко затваряне на съществуващо предприятие.

3.   Компетентният орган поддържа регистър или регистри за предприятията.

Член 10

Одобрение на предприятия за фураж

Операторите в сектора на фуражите гарантират, че предприятията под техен контрол, които са предмет на настоящия регламент, са одобрени от компетентния орган, когато:

1.

тези предприятия изпълняват една от следните дейности:

а)

производство и/или пласиране на пазара на фуражни добавки, които са предмет на Регламент (ЕО) № 1831/2003, или продукти, които са предмет на Директива 82/1471/ЕИО и са посочени в глава 1 от приложение IV към настоящия регламент;

б)

производство и/или пласиране на пазара на премикси, подготвени с използване на фуражни добавки, посочени в глава 2 от приложение IV към настоящия регламент;

в)

производство за пласиране на пазара или производство за изключителните изисквания на своите имения на съставни фуражни продукти с използване на фуражни добавки или премикси, съдържащи фуражни добавки и посочени в глава 3 от приложение IV към настоящия регламент;

2.

се изисква одобрение от националното законодателство на държавата-членка, в която е разположено предприятието;

или

3.

се изисква одобрение с регламент, приет по процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

Член 11

Изисквания

Операторите в сектора на фуражите не могат да работят без:

а)

регистрация, така както е предвидено в член 9;

или

б)

одобрение, ако се изисква в съответствие с член 10.

Член 12

Информация относно националните правила за одобрение

Всяка държава-членка, изискваща одобрение в изпълнение на член 10, параграф 2 за някои предприятия, разположени на нейната територия, информира Комисията и другите държави-членки за приложимите национални правила.

Член 13

Одобрение на предприятия

1.   Компетентният орган одобрява предприятия само ако след посещение на място, преди започване на всяка дейност, предприятията докажат, че отговарят на релевантните изисквания на настоящия регламент.

2.   Компетентният орган може да даде временно одобрение, ако при посещение на място става ясно, че предприятието отговаря на всички изисквания за инфраструктурата и оборудването. Компетентният орган дава окончателно одобрение, ако при ново посещение на място, направено в срок от три месеца от даване на временното одобрение, става ясно, че предприятието отговаря на другите изисквания, посочени в параграф 1. Ако е постигнат ясен напредък, но предприятието все още не изпълнява всички тези изисквания, компетентният орган може да продължи временното одобрение. Въпреки това, продължителността на временното одобрение не може да превишава срок от общо шест месеца.

Член 14

Суспендиране на регистрация или одобрение

Компетентният орган суспендира временно регистрацията или одобрението на предприятието за една, няколко или за всички негови дейности, ако се окаже, че предприятието вече не изпълнява условията, приложими за тези дейности.

Това суспендиране продължава, докато предприятието отново не започне да отговаря на тези условия. Ако условията не бъдат изпълнени в срок от една година, прилага се член 15.

Член 15

Отмяна на регистрация или одобрение

Компетентният орган отменя регистрацията или одобрението на предприятието за една или няколко от неговите дейности, ако:

а)

предприятието прекрати една или няколко от своите дейности;

б)

се окаже, че предприятието не изпълни в продължение на период от една година условията, приложими за неговите дейности;

в)

идентифицира сериозни недостатъци или е трябвало многократно да спира производство на предприятието, а операторът в сектора на фуражите все още не е в състояние да даде адекватни гаранции относно бъдещото производство.

Член 16

Изменения в регистрацията или одобрението на предприятие

При поискване компетентният орган изменя регистрацията или одобрението на предприятие, ако то докаже своята способност да развива дейности, които са допълнителни спрямо онези, за които е било първоначално регистрирано или одобрено, или ги заместват.

Член 17

Освобождаване от посещения на място

1.   Държавите-членки са освободени от задължението да извършват посещения на място, така както е предвидено в член 13, по отношение на предприятия за фураж, които действат само като търговци, без да задържат продуктите в свои помещения.

2.   Тези предприятия за фураж представят на компетентния орган декларация във форма, за каквато компетентният орган вземе решение, в смисъл че фуражите, които пласират на пазара, съответстват на условията на настоящия регламент.

Член 18

Преходни мерки

1.   Предприятията и посредниците, одобрени и/или регистрирани в съответствие с Директива 95/69/ЕО, могат да продължат своите дейности, при условие че до 1 януари 2006 г. представят нотификация в този смисъл на компетентния орган, в чийто район са разположени техните обекти.

2.   Предприятията и посредниците, за които не се изисква нито регистрация, нито одобрение съобразно Директива 95/69/ЕО, но които трябва да бъдат регистрирани по настоящия регламент, могат да продължат своите дейности, при условие че до 1 януари 2006 г. представят молба за регистрация на компетентен орган, в чийто район са разположени техните обекти.

3.   До 1 януари 2008 г. молителят трябва да декларира във форма, за каквато компетентният орган вземе решение, че са изпълнени условията, посочени в настоящия регламент.

4.   Компетентните органи отчитат вече съществуващите системи за събиране на данни и искат от нотифициращия или молителя да предостави само допълнителна информация, гарантираща съответствие с условията на настоящия регламент. По-специално, компетентните органи могат да разглеждат молба по параграф 2 като нотификация в изпълнение на член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

Член 19

Списък с регистрираните и одобрени предприятия

1.   За всяка дейност компетентният орган регистрира в национален списък или списъци предприятията, които е регистрирал по член 9.

2.   Предприятията, одобрени от компетентния орган в съответствие с член 13, се регистрират в националния списък под индивидуален идентификационен номер.

3.   Държавите-членки актуализират редовно регистрациите за предприятията в списъците, посочени в параграфи 1 и 2, в съответствие с решенията, посочени в членове 14, 15 и 16, за суспендиране, отмяна или изменение на регистрация или одобрение.

4.   Списъкът, посочен в параграф 2, трябва да се състави във формата, предвидена в приложение V, глава I.

5.   Идентификационният номер, посочен в параграф 2, трябва да е във формата, предвидена в приложение V, глава II.

6.   Комисията съставя и предоставя на широката общественост онази част от списъците с държавите-членки, която включва предприятията, посочени в параграф 2, за първи път през ноември 2007 г. и след това ежегодно, най-късно до 30 ноември. Съставеният списък отчита измененията, направени през годината.

7.   Държавите-членки предоставят на широката общественост списъците с предприятията, посочени в параграф 1.

ГЛАВА III

РЪКОВОДСТВА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Член 20

Развитие, разпространение и използване на ръководства

1.   Комисията насърчава разработката на ръководства на Общността за добри практики във фуражния сектор и за прилагане на принципите на НАССР в съответствие с член 22.

Ако е необходимо, държавите-членки насърчават разработката на национални ръководства в съответствие с член 21.

2.   Разпространението и използването както на националните ръководства, така и тези на Общността, се насърчава от компетентните органи.

3.   Независимо от това, операторите в сектора на фуражите могат доброволно да използват тези ръководства.

Член 21

Национални ръководства

1.   При разработка на национални ръководства за добри практики, те трябва да се разработват и разпространяват от секторите на предприятията за фураж:

а)

в консултация с представители на страните, чиито интереси могат съществено да се засегнат, като например компетентни органи и потребителски групи;

б)

с отчитане на релевантните кодекси за употреба от Codex Alimentarius;

и

в)

ако засягат първичното производство на фуражи, с отчитане на изискванията, изложени в приложение I.

2.   Държавите-членки оценяват националните ръководства, за да гарантират, че:

а)

са разработени в съответствие с параграф 1;

б)

съдържанието им има практическо значение за секторите, за които се отнасят;

и

в)

са подходящи като ръководства за изпълнение на членове 4, 5 и 6 за съответните сектори и/или фуражи.

3.   Държавите-членки предоставят на Комисията националните ръководства.

4.   Комисията изгражда и поддържа система за регистрация на тези ръководства и я предоставя за ползване от държавите-членки.

Член 22

Ръководства на Общността

1.   Преди да бъдат разработени ръководства на Общността за добри практики за хигиена или прилагане на принципите на НАССР, Комисията се консултира с Комитета, посочен в член 31, параграф 1. Целта на тази консултация е да се разгледа целесъобразността за съставяне на тези ръководства, техния обхват и техния предмет.

2.   При разработката на ръководства на Общността Комисията гарантира, че те се разработват и разпространяват:

а)

от или в консултация със съответните представители от европейския фуражен сектор и с други заинтересувани страни, като например сдружения на потребители;

б)

в сътрудничество със среди, чиито интереси могат да бъдат засегнати съществено, включително компетентните органи.

3.   Ръководствата на Общността се разработват и разпространяват, отчитайки:

а)

релевантните кодекси за употреба от Codex Alimentarius;

и

б)

ако засягат първичното производство на фуражи — изискванията, изложени в приложение I.

4.   Комитетът, посочен в член 31, параграф 1, оценява проектите за ръководства на Общността, за да гарантира, че:

а)

са разработени в съответствие с параграфи 2 и 3;

б)

съдържанието им има практическо значение в цялата Общност за секторите, за които се отнасят;

и

в)

са подходящи като ръководства за изпълнение на членове 4, 5 и 6, за съответните сектори и/или фуражи.

5.   Комисията кани периодично Комитета, посочен в член 31, параграф 1, да ревизира всички ръководства на Общността, подготвени в съответствие с настоящия член, в сътрудничество с юридическите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член. Целта на тази ревизия е да се гарантира това, че ръководствата остават практически приложими и са отчетени технологичните и научните развития.

6.   Заглавията и препратките на ръководствата на Общността, подготвени в съответствие с настоящия член, се публикуват в серия С на Официалния вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА IV

ВНОС И ИЗНОС

Член 23

Внос

1.   Операторите в сектора на фуражите, внасящи фуражи от трети страни, гарантират, че вносът се осъществява само в съответствие със следните условия:

а)

третата страна изпращач е включена в списъка с третите страни, от които се разрешава внос на фуражи, съставен в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

б)

предприятието изпращач е включено в списъка с предприятията, от които се разрешава внос на фуражи, съставен и поддържан в актуално състояние от третата страна в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

в)

фуражът е произведен от предприятието изпращач или от друго предприятие, включено в списъка, посочен в точка б), или в Общността;

и

г)

фуражите са съобразени с:

i)

изискванията, посочени в настоящия регламент и в друго законодателство на Общността, уреждащо правилника за фуражите;

или

ii)

условията, за които се признава в Общността, че са поне еквивалентни на тях;

или

iii)

ако съществува конкретна договореност между Общността и страната износител, съдържащите се там изисквания.

2.   Може да се приеме примерен сертификат в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

Член 24

Временни мерки

Като изключение от член 33 и докато бъдат съставени списъците, предвидени в член 23, параграф 1, букви а) и б), вносът ще продължи да се разрешава при условията, посочени в член 6 от Директива 98/51/ЕО.

Член 25

Износ

Фуражи, включително фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, произвеждани в Общността с цел да бъдат пускани на пазара в трети страни, трябва да задоволяват изискванията на член 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Мерки по прилагане

Мерките по прилагане се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

Член 27

Изменения в приложения I, II и III

Приложения I, II и III могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, така че да се отчетат:

а)

разработката на кодекс за добри практики;

б)

опитът, получен от внедряването на системи на основата на НАССР, в изпълнение на член 6;

в)

технологичните развития;

г)

научните консултация и особено новите оценки за рисковете;

д)

определянето на целите за безопасност на фуражите;

и

е)

разработката на изисквания, свързани с конкретни операции.

Член 28

Дерогации от приложения I, II и III

Дерогации от приложения I, II и III могат да се направят в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, по конкретни причини, при условие че тези дерогации не засягат постигането на целите на настоящия регламент.

Член 29

Система за бързо предупреждение

Ако конкретни фуражи, включително фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, представляват сериозен риск за здравето на хора или животни, или за околната среда, член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се прилага mutatis mutandis.

Член 30

Санкции

Държавите-членки установяват режима на санкциите, приложим за нарушения на настоящия регламент и предприемат мерки, необходими за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените мерки трябва да са ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки нотифицират до 8 февруари 2007 г. Комисията относно тези разпоредби и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение на тези разпоредби.

Член 31

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 (наричан оттук нататък „Комитета“).

2.   При препратки към настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО във връзка с разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на шест месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 32

Консултация с Европейския орган за безопасност на храните

Комисията се консултира с Европейския орган за безопасност на храните по всеки въпрос, попадащ в обхвата на настоящия регламент, който може да има съществено влияние върху общественото здраве и, по-специално, преди да бъдат предложени критерии или цели в съответствие с член 5, параграф 3.

Член 33

Отмяна

Следните директиви се отменят, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране, считано от 1 януари 2006 г.:

а)

Директива 95/69/ЕО на Съвета;

б)

Директива 98/51/ЕО на Комисията.

Член 34

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 12 януари 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. P. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ С 32, 5.2.2004 г., стр. 97.

(2)  Становище на Европейския парламент от 31 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник, и Решение на Съвета от 21 декември 2004 г.

(3)  ОВ L 31, 1.2.2002, стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).

(4)  ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 208, 24.7.1998 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. (Поправка: ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. (Поправка: ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3).

(10)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ЧАСТ А

Изисквания за предприятията за фураж на равнище първично производство на фуражи, посочени в член 5, параграф 1

I.   Изисквания за хигиената

1.

Операторите в сектора на фуражите, отговарящи за първичното производство на фуражи, гарантират това, че операциите се управляват и изпълняват по такъв начин, че да се възпрепятстват, елиминират или минимизират рисковете с потенциал да поставят под заплаха безопасността на фуражите.

2.

Операторите в сектора на фуражите гарантират, доколкото това е възможно, че първичните продукти, които са произведени, подготвени, почистени, опаковани, складирани и транспортирани под тяхна отговорност, са защитени срещу замърсяване и разваляне.

3.

Операторите в сектора на фуражите изпълняват задълженията, изложени в точки 1 и 2, спазвайки съответните национални законодателни разпоредби, а така също и тези на Общността, свързани с контрола върху рисковете, включително:

i)

мерките за контрол върху рисково замърсяване, като например замърсяване, произлизащо от въздуха, почвата, водата, торовете, продуктите за растителна защита, биоцидите (вещества, унищожаващи живите организми), ветеринарните медицински продукти, както и от третиране и отстраняване на отпадъци,

и

ii)

мерките, свързани със здравето на растенията и животните и с околната среда, оказващи влияние върху безопасността на фуражите, включително програми за мониторинг и контрол на зоонози и зоонотични агенти.

4.

Ако е целесъобразно, операторите в сектора на фуражите предприемат адекватни мерки, и по-специално:

а)

да поддържат чисти и, ако е необходимо, след почистване да дезинфектират по подходящ начин обекти, оборудване, контейнери, каси и превозни средства, използвани за производство, приготвяне, сортиране, опаковане, складиране и транспортиране на фуражи;

б)

да гарантират, ако е необходимо, хигиенично производство, хигиенични условия за транспорт и складиране за, както и чистота на фуражите;

в)

да използват чиста вода винаги когато е необходимо да се възпрепятства рисково замърсяване;

г)

да възпрепятстват, доколкото това е възможно, причиняване на рисково замърсяване от страна на животни и вредители;

д)

да съхраняват и обработват отпадъците и опасните вещества отделно и по сигурен начин, за да избегнат опасни замърсявания;

е)

да гарантират това, че опаковъчните материали не са източник на рисково замърсяване за фуражите;

ж)

да отчитат резултатите от всички релевантни анализи, проведени върху проби, взети от първични продукти или други проби, имащи отношение към безопасността на фуражите.

II.   Поддържане на архиви

1.

Операторите в сектора на фуражите поддържат архиви, свързани с въведените мерки за контрол върху рисковете, по подходящ начин и за подходящ период, съизмерими с характера и размера на предприятието за фураж. Операторите в сектора на фуражите трябва да предоставят релевантната информация, съдържаща се в тези архиви, на разположение на компетентния орган.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва по-специално да поддържат архиви за:

а)

всяко използване на продукти и биоциди за растителна защита;

б)

използване на генетично модифицирани семена;

в)

всяка поява на вредители или заболявания, които могат да окажат влияние върху безопасността на първичните продукти;

г)

резултатите от всички анализи, проведени върху проби, взети от първични продукти, или други проби, взети с цел диагностика, които имат значение за безопасността на фуражите;

д)

източника и количеството на всеки вкарван ресурс от фуражи и предназначението и количеството на всеки изкарван ресурс от фуражи.

3.

Други лица, като например ветеринари, агрономи и земеделски техници могат да помагат на операторите в сектора на фуражите при поддържане на архивите, които са релевантни за дейностите, изпълнявани от тях във фермата.

ЧАСТ Б

Препоръки за ръководствата за добри практики

1.

При съставяне на националните ръководства и ръководствата на Общността, посочени в глава III от настоящия регламент, те трябва да съдържат ръководство за добри практики в областта на контрола върху рисковете при първичното производство на фуражи.

2.

Ръководствата за добри практики включват подходяща информация за рисковете, възникващи при първичното производство на фуражи, и действията за контролиране на рисковете, включително релевантните мерки, изложени в националното законодателство и в законодателството на Общността, а така също и в националните програми и програмите на Общността, като например:

а)

контрол върху замърсяванията, като например микотоксини, тежки метали, радиоактивни материали;

б)

използване на вода, органични отпадъци и торове;

в)

правилно и подходящо използване на продукти за растителна защита и биоциди и възможност за тяхното проследяване;

г)

правилно и подходящо използване на ветеринарни медицински продукти и фуражни добавки и възможност за тяхното проследяване;

д)

подготовка, складиране и възможност за проследяване на фуражни материали;

е)

правилно отстраняване на мъртви животни, отпадъци и боклуци;

ж)

защитни мерки за възпрепятстване въвеждането на заразни заболявания, които могат да се предадат на животните посредством фуражите и всяко задължение да се нотифицира компетентния орган за това;

з)

процедури, практики и методи, за да се гарантира това, че фуражите се произвеждат, приготвят, опаковат, съхраняват и транспортират при подходящи хигиенни условия, включително ефективно почистване и контрол върху паразити;

и)

подробности относно поддържането на архивите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ФУРАЖ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА НИВО ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

ОБЕКТИ И ОБОРУДВАНЕ

1.

Обектите за обработка и складиране на фуражи, оборудване, контейнери, каси, транспортни средства и тяхната непосредствена околна среда се поддържат чисти и се изпълняват програми за ефективен контрол върху вредителите.

2.

Планировката, дизайнът, конструкцията и размерът на обектите и оборудването трябва да:

а)

позволяват адекватно почистване и/или дезинфекция;

б)

са такива, че да се минимизира рискът от грешка и се избегне замърсяване, кръстосано замърсяване и най-общо всякакви неблагоприятни ефекти върху безопасността и качеството на продуктите. Машините, влизащи в контакт с фуражите, се изсушават след всеки процес на мокро почистване.

3.

Обектите и оборудването, които ще се използват за операции на смесване и/или производство, се подлагат на подходящи и редовни проверки, в съответствие с писмените процедури, създадени предварително от производителя на продуктите.

а)

Всички теглилки и съоръжения за измерване, използване при производството на фуражи, трябва да са подходящи за обхвата на измерваните тежести или обеми и да се проверяват редовно за точност.

б)

Всички смесители, използвани за производство на фуражи, трябва да са подходящи за обхвата от смесваните тегла или обеми и да са в състояние да произведат подходящи хомогенни смески и хомогенни разтвори. Операторите доказват ефективността на миксерите с оглед на хомогенността.

4.

Обектите трябва да имат адекватно естествено и/или изкуствено осветление.

5.

Съоръженията за отводняване трябва да се адекватни за планираната цел; те трябва да се проектирани и конструирани по такъв начин, че да се избегне риск от замърсяване на комбинираните фуражи.

6.

Водата, използвана за производство на фуражи, е с подходящо качество за животни; водопроводите са с инертен характер.

7.

Канализационните, отпадните и дъждовните води се отстраняват по начин, гарантиращ това, че оборудването, безопасността и качеството на фуражите няма да бъдат засегнати. Бракуваният материал и прахта се контролират, така че да се възпрепятства нашествие на вредители.

8.

Прозорците и другите отвори трябва, ако е необходимо, да бъдат защитени от вредители. Вратите трябва да се затварят добре и да са защитени от вредители в затворено състояние.

9.

Ако е необходимо, таваните и разположените в горната част на помещението закрепващи елементи трябва да са проектирани, конструирани и завършени (боядисани) по такъв начин, че да се възпрепятства натрупването на прах и се намали кондензацията на влага, растежа на плесени и разпиляването на частици, които могат да засегнат безопасността и качеството на фуражите.

ПЕРСОНАЛ

Предприятията за фураж трябва да имат достатъчно персонал, притежаващ уменията и квалификацията, необходими за производството на съответните продукти. Трябва да се състави организационна карта, показваща квалификацията (например дипломи, професионален опит) и отговорностите на надзорния персонал, и тя да се предостави на компетентните органи, отговарящи за инспекциите. Целият персонал трябва да е ясно и писмено информиран за своите професионални задължения, отговорности и пълномощия и особено когато се прави някаква промяна — по такъв начин, че да се получи желаното качество на продукта.

ПРОИЗВОДСТВО

1.

Трябва да се назначи квалифицирано лице, отговарящо за производството.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да гарантират това, че различните стадии на производство се изпълняват съгласно предварително установени писмени процедури и инструкции, целящи да се дефинират, проверят и измерят критичните точки в производствения процес.

3.

Трябва да се предприемат технически или организационни мерки, за да се избегнат или минимизират всяко кръстосано замърсяване или грешки. Трябва да има достатъчно и подходящи средства за изпълнение на проверките в хода на производството.

4.

Наблюдава се за присъствие на забранени фуражни нежелани субстанции и други замърсители, засягащи здравето на хора и животни и се предприемат подходящи стратегии за контрол, така че рискът да се сведе до минимум.

5.

Изолират се и се идентифицират отпадъци и материали, които не са подходящи за фуражи. Всички такива материали, съдържащи опасни нива на ветеринарни лекарства, замърсители или други рискове, се отстраняват по подходящ начин и не се използват за фуражи.

6.

Операторите в сектора на фуражите предприемат адекватни мерки, за да гарантират ефективно проследяване на продуктите.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

1.

Ако е целесъобразно, се назначава квалифицирано лице за качествен контрол.

2.

Предприятията за фураж трябва, като част от системата за качествен контрол, да имат достъп до лаборатория с адекватен персонал и оборудване.

3.

Трябва да се състави в писмен вид и изпълни план за качествен контрол, който по-специално да включва проверки на критичните точки в производствения процес, процедури за вземане на проби и тяхната честота, методи за анализ и тяхната честота, съответствие със спецификациите — и назначението в случай на липса на съответствие — от обработени материали към крайни продукти.

4.

Документацията, свързана със суровините, използвани в крайните продукти, трябва да се пази от производителя, за да се гарантира възможност за проследяване. Тази документация трябва да се предостави на компетентните органи за период, подходящ за начина на използване, предвиден за тези продукти при пласирането им на пазара. Освен това проби от съставки и от всяка партида от продукти, произведени и пласирани на пазара, или на всяка конкретна част от производството (в случай на непрекъснато производство) трябва да се вземе в достатъчно количество, като се използва процедура, установена предварително от производителя, и тази проба се запази, за да се гарантира възможност за проследяване (редовно, в случай на производство единствено за собствените нужди на производителя). Пробите трябва да се запечатат и етикетират с цел лесното им идентифициране; те трябва да бъдат съхранявани при условия, възпрепятстващи всяка ненормална промяна в състава на пробата или всяка фалшификация. Пробите трябва да се държат на разположение на компетентните органи за период, подходящ за използването, заради което фуражите се пласират на пазара. Ако става въпрос за фуражни продукти за животни, които не се отглеждат за производство на храни, производителят на фуражните продукти трябва да съхранява проби само от крайния продукт.

СКЛАДИРАНЕ И ТРАНСПОРТ

1.

Обработените фуражи се отделят от необработените фуражни материали и добавки, така че да се избегне всяко кръстосано замърсяване на обработените фуражи: използват се подходящи материали за опаковки.

2.

Фуражите се съхраняват и транспортират в подходящи контейнери. Те се складират на места, проектирани, адаптирани и поддържани така, че да се гарантират добри условия за съхранение, до които достъп имат само лицата, упълномощени от операторите в сектора на фуражите.

3.

Фуражите се съхраняват и транспортират по такъв начин, че да могат лесно да се идентифицират, така че да се избегне всяко объркване или кръстосано замърсяване и да се възпрепятства тяхното влошаване.

4.

Контейнерите и оборудването, използвани за транспорт, складиране, пренасяне, третиране и претегляне на фуражи, трябва да се поддържат чисти. Въвежда се програма за почистване, а следите от почистващи препарати и дезинфектанти се свеждат до минимум.

5.

Бракуваният материал се свеждат до минимум и се държи под контрол, така че да се намали нашествието на вредители.

6.

Ако е необходимо, температурата се поддържа на максимално ниско ниво, така че да се избегнат кондензация и брак.

ПОДДЪРЖАНЕ НА АРХИВИ

1.

Всички оператори в сектора на фуражите, включително онези, които действат единствено като търговци, без изобщо да държат продукта в своите обекти, поддържат в регистър релевантните данни, съдържащи подробности относно закупуването, производството и продажбите, с цел ефективно проследяване от получаването до доставката, включително износа до крайното местоназначение.

2.

Операторите в сектора на фуражите, с изключение на онези, които действат единствено като посредници, без изобщо да държат продукта в своите мощности, поддържат в регистър:

а)

Документация, свързана с производствения процес и контрола.

Предприятията за фураж трябва да притежават система от документация, предназначена да дефинира и гарантира справяне с критичните точки в производствения процес, както и за създаване и изпълнение на плана за качествен контрол. Те трябва да пазят резултатите от съответните проверки. Този набор от документи трябва да се поддържа по такъв начин, че да е възможно да се проследи историята на производството на всяка партида, пусната в циркулация, и да се установи отговорността, ако възникнат оплаквания.

б)

Документация, свързана с възможността за проследяване, и по-специално:

i)

за фуражните добавки:

характера и количеството на произведените добавки, съответните дати на производство и, ако е необходимо, номера на партидата или на конкретната част от производството, в случай на непрекъснато производство,

наименованието и адреса на предприятието, на което са доставени добавките, характера и количеството на доставените добавки и, ако е необходимо, номера на партидата или на конкретната част от производството, в случай на непрекъснато производство;

ii)

за продукти, които са предмет на Директива 82/471/ЕИО:

характера на продуктите и произведеното количество, съответните дати на производство и, ако е необходимо, номера на партидата или на конкретната част от производството, в случай на непрекъснато производство,

наименованието и адреса на предприятията или потребителите (предприятия или фермери), на които са доставени тези продукти, заедно с подробности относно характера и количеството на доставените продукти и, ако е необходимо, номера на партидата или на конкретната част от производството, в случай на непрекъснато производство;

iii)

за предварителни смески:

наименованието и адреса на производителите или доставчиците, характера и количеството на използваните добавки и, ако е необходимо, номера на партидата или на конкретната част от производството, в случай на непрекъснато производство,

датата на производство на предварителната смеска и, ако е необходимо, номера на партидата,

наименованието и адреса на предприятието, на което е доставена предварителната смеска, датата на доставката, характера и количеството на доставената предварителна смеска и, ако е необходимо, номера на партидата;

iv)

за съставни материали от комбинирани фуражи/фуражи:

наименованието и адреса на производителите или доставчиците на добавките/предварителните смески, характера и количеството на използваните предварителни смески и, ако е необходимо, номера на партидата,

наименованието и адреса на доставчиците на фуражните материали и допълващите фуражи, както и датата на доставка,

вида, количеството и формулирането на съставния фураж,

характера и количеството на произведените фуражни материали или съставни комбинирани фуражи, заедно с датата на производство, а така също и името и адреса на купувача (например фермер, без ператори в сектора на фуражите).

ОПЛАКВАНИЯ И ИЗЗЕМВАНЕ НА ПРОДУКТА

1.

Операторите в сектора на фуражите внедряват система за регистриране и обработка на оплаквания.

2.

Те създават, ако това се окаже необходимо, система за незабавно изземване на продуктите от мрежата за дистрибуция. Те дефинират посредством писмена процедура предназначението на всички иззети продукти и преди тези продукти да бъдат върнати в циркулация, те трябва да бъдат подложени на преоценка от качествения контрол.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАСБИЩЕ

Отглеждането на пасбища или на обработваеми земи се ръководи по начин, свеждащ до минимум замърсяването на храните от животински произход вследствие физически, биологически или химически рискове.

Ако е целесъобразно, се спазва адекватен период на почивка, преди да се позволи на добитъка да пасе на пасбище, зърнени площи и зърнени остатъци и между пасищните ротации да се сведе до минимум биологичното кръстосано замърсяване от естествен тор, ако съществува такъв потенциален проблем, и да се гарантира спазване на периодите за въздържане от прилагане на химикали за земеделието

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО И ПОДАВАЩО ФУРАЖ ОБОРУДВАНЕ

Обектът за животинско производство трябва да е проектиран по такъв начин, че да може да се почиства адекватно. Обектът за животинско производство и подаващото фураж оборудване се почистват основно и редовно, така че да се възпрепятства всякакво формиране на рискове. Химикалите, използвани за почистване и санитарна обработка, се използват съгласно инструкциите и се съхраняват далеч от фуражни и фуражни участъци.

Внедрява се система за контрол върху вредителите, която да контролира достъпа на вредители до обекта за животинско производство, с оглед да се сведе до минимум възможността за замърсяване на фуражите и материалите за постилане или предметите за животните.

Сградите и подаващото фураж оборудване се поддържат чисти. Внедряват се системи за редовно отстраняване на естествения тор, отпадните материали и други възможни източници на замърсяване на фуражите.

Фуражите и материалите за постилане, използвани в животинското производство, се сменят често и не се допуска да хванат плесени.

ХРАНЕНЕ

1.   Складиране

Фуражите се складират отделно от химикали и други продукти, забранени за хранене на животни. Складовите участъци и контейнери се почистват редовно, за да се избегне кръстосано замърсяване.

Семената се складират по подходящ начин и така че да не бъдат достъпни за животните.

Обработени с лекарства фуражи и необработени с лекарства фуражи, предназначени за различни категории или видове животни, се складират по такъв начин, че да се намали рискът да се подава фураж към животни, които не са планирани за това.

2.   Дистрибуция

Системата за дистрибуция на фуражите във фермата гарантира това, че правилният фураж се изпраща на правилното местоназначение. През време на дистрибуцията и храненето фуражите се обработват по такъв начин, че да се гарантират това, че няма да се получи замърсяване от замърсени складови участъци и оборудване. Необработените с лекарства фуражи се третират отделно от обработените с лекарства фуражи, така че да се възпрепятства замърсяване.

Превозните средства за транспортиране във фермата и оборудването за подаване на фураж се почистват периодично, и по-специално когато се използват за доставка и дистрибуция на обработени с лекарства фуражи.

ФУРАЖИ И ВОДА

Водата за пиене или за аквакултура трябва да е с подходящо качество за произвежданите животни. Ако има основание за загриженост относно замърсяване на животните или животинските продукти от водата, се вземат мерки за оценка и минимизиране на рисковете.

Оборудването за подаване на фураж и водопой трябва да бъде проектирано, конструирано и разположено по такъв начин, че да се сведе до минимум замърсяването на фуража или водата. Системата за водопоя се почиства и поддържа редовно, където това е възможно.

ПЕРСОНАЛ

Лицето, отговарящо за храненето и третирането на животните, трябва да притежава необходимите способности, знания и компетенции.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГЛАВА 1

Добавки, разрешени в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1831/2003:

Хранителни добавки: всички добавки от групата,

Зоотехнически добавки: всички добавки от групата,

Технологични добавки: добавките, които са предмет на точка 1, буква б) („антиоксиданти“) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003: само добавките с фиксирано максимално съдържание,

Сензорни добавки: добавките, които са предмет на точка 2, буква а) („оцветители“) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003: каротеноиди и ксантофили.

Продукти, които са предмет на Директива 82/471/ЕИО:

Продукти, получени от микроорганизми, спадащи към групата на бактериите, дрождите, водораслите, нисшите гъби: всички продукти от групата (с изключение на подгрупа 1.2.1)

Странични продукти от производството на аминокиселини вследствие ферментация: всички продукти от групата.

ГЛАВА 2

Добавки, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003:

Зоотехнически добавки: добавките, които са предмет на точка 4, буква г) („други зоотехнически добавки“) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003

Антибиотици: всички добавки,

Кокцидиостати и хистомоностати: всички добавки,

Стимуланти за растеж: всички добавки;

Хранителни добавки:

добавките, които са предмет на точка 3, буква а) (Витамини, провитамини и химически добре дефинирани субстанции с аналогичен ефект) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003: витамини А и D,

добавките, които са предмет на точка 3, буква б) („съставки на следи от елементи“) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003: мед и селен.

ГЛАВА 3

Добавки, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003:

Зоотехнически добавки: добавките, които са предмет на точка 4, буква г) („други зоотехнически добавки“) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003:

Антибиотици: всички добавки,

Кокцидиостати и хистомоностати: всички добавки,

Стимуланти за растеж: всички добавки.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГЛАВА 1

Списък на одобрени предприятия за фураж

1

2

3

4

5

Идентификационен номер

Дейност

Наименование или фирма (1)

Адрес (2)

Забележки

ГЛАВА 2

Идентификационният номер трябва да има следната структура:

1.

буквата „α“, ако предприятието за фураж е одобрено;

2.

кодът по ISO на държавата-членка или на третата страна, в която е разположено предприятието за фураж;

3.

националният референтен номер, с максимум осем буквено-цифрови знаци.


(1)  Наименование или търговско име на предприятията за фураж.

(2)  Адрес на предприятията за фураж.