11/ 38

BG

Официален вестник на Европейския съюз

63


32005R0083


L 019/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 83/2005 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2604/2000 за вноса на полиетилен терефталат с произход,inter alia, от Република Корея и от Тайван

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент на Съвета (EО) № 384/96 от 22 декември 1995 г. относно защитата срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1), (наричан по-нататък „Основен регламент“), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, след консултации с Консултативния комитет

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 2604/2000 (2) (наричан по-нататък „окончателен регламент“) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита по вноса на полиетилен терефталат (наричан по-нататък „ПЕТ“), с произход от Индия, Индонезия, Малайзия, Република Корея, Тайван и Тайланд.

2.   Настоящо разследване

(2)

На 22 май 2003 г., със известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3), Комисията обяви започването на процедура за междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани спрямо вноса в Общността на ПЕТ с произход от Република Корея и от Тайван (наричани по-нататък „заинтересованите страни“).

(3)

Междинното преразглеждане бе образувано на основание на заявление, подадено през месец април 2003 г. от Сдружението на производителите на пластмаси в Европа (наричано по-нататък „заявител“) от името на производителите, представляващи по-голяма част, в случая 80 %, от съвкупното производство на Общността на ПЕТ. Заявлението съдържа достатъчен на пръв поглед доказателствен материал за това, че има повторение на дъмпинга и вредата от него и че действащите сега мерки не са достатъчни за компенсирането на вредоносния дъмпинг. Предоставеният доказателствен материал е оценен като достатъчен за започването на пълна процедура по междинно преразглеждане на действащите мерки, съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

(4)

На 30 юни 2004 г. заявителят оттегли своето заявление за междинно преразглеждане.

(5)

Въпреки това беше счетено, че предвид наличния доказателствен материал и първоначалните заключения на разследването, продължаването на разследването по инициатива на Комисията е оправдано единствено по отношение на дъмпинга. Що се отнася до всички останали аспекти на разследването за преразглеждане, беше констатирано, че междинното преразглеждане трябва да приключи поради оттегляне на заявлението. Това заключение беше съобщено на всички заинтересовани страни; никой не направи забележки.

3.   Други процедури

(6)

На 22 май 2003 г., със известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4), Комисията извести за започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на ПЕТ с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан.

(7)

С Регламент (ЕО) № 306/2004 (5) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на ПЕТ с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан. С Регламент (ЕО) № 1467/2004 (6) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита върху вноса на ПЕТ с произход от Австралия и Китайската народна република и закри процедурата за вноса на ПЕТ с произход от Пакистан.

4.   Страни, заинтересовани от разследването

(8)

Комисията информира официално за започването на процедурата заявителя, производителите от Общността, цитирани в жалбата, другите производители от Общността, производители износители, вносители, доставчици и потребители, както и известните ѝ заинтересовани сдружения и представители на Република Корея и на Тайван. Тя даде възможност на заинтересованите страни да изложат в писмен вид своето становище и да поискат изслушване в определения в известието за започване на процедурата срок.

(9)

Производителите на Общността, представлявани от заявителя, други, оказали съдействие производители от Общността, производители износители, вносители, доставчици, потребители и сдружения на потребителите представиха своето становище. Всички заинтересовани страни, поискали изслушване, имаха възможността да бъдат изслушани.

(10)

Изпратени бяха въпросници до всички известни заинтересовани страни и до всички други дружества, които се представиха в определения в известието за започване на процедурата срок. Отговори се получиха от седемте производители от Общността, представлявани от заявителя, от четирима други производители от Общността, от трима корейски производители износители (от тях едно дружество, което не се ползва понастоящем от индивидуална митническа ставка), от четирима тайвански производители износители (от тях едно дружество, което не се ползва понастоящем от индивидуална митническа ставка), от двама доставчици, от двама свързани вносители, от четирима независими вносители и от девет независими купувачи от Общността.

(11)

В известието за започване се посочва, че в хода на разследването може да се използва техниката на представителната извадка. Въпреки това обаче, предвид по-ниския от предвиденото брой на производителите износители от заинтересованите страни, които са изявили желание за сътрудничество, беше решено, че не е необходимо да се пристъпва към представителна извадка.

(12)

Комисията потърси и провери всички данни, счетени за необходими за целите на определянето на дъмпинга и вредата от него, и пристъпи към инспекции на място на следните дружества:

а)

производители от Общността

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Италия

Brilen SA, Saragossa, Испания

Catalana di Polimers, Barcelona, Испания

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Обединеното Кралство

INCA International, Milano, Италия

KoSa, Frankfurt pe Main, Германия

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Италия

Tergal Fibres, Gauchy, Франция

VPI SA, Atena, Гърция

Voridian, Rotterdam, Нидерландия

Wellman PET Resins, Arnhem, Нидерландия

б)

производители износители/износители от Република Корея

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seul;

SK Chemicals Co. Ltd, Seul;

KP Chemical Corp., Seul;

в)

производители-износители от Тайван

Far Eastern Textile Ltd, Taipei;

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei;

Hualon Corp., Taipei;

г)

свързани вносители

SK Networks, Seul, Republica Coreea;

SK Global (Belgium) N.V., Anvers, Belgia;

д)

независими вносители

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Германия

Helm AG, Hamburg, Германия

Global Services International, Milano, Италия

SABIC Italia, Milano, Италия

е)

доставчици от Общността

Interquisa SA, Madrid, Испания

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Обединеното Кралство

ж)

потребители от Общността

Danone Waters Group, Paris, Франция

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Италия

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Италия

Nestlé España SA, Barcelona, Испания

5.   Период на разследване

(13)

Разследването на дъмпинговите практики обхваща периода между 1 април 2002 г. и 31 март 2003 г. („период на разследване“).

6.   Разглеждан продукт и сходен продукт

6.1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт е същият като този, обект на първоначалното разследване, а именно полиетилен терефталат с коефициент на вискозитет 78 ml/g според стандарт по ISO 1628-5, с произход от Република Корея и Тайван, класиран в код по КН ех 3907 60 20.

6.2.   Сходен продукт

(15)

Беше констатирано, както и в първоначалното разследвание, че произвежданият и продаван на вътрешните корейски и тайвански пазари ПЕТ и този, произвеждан и изнасян в Общността, притежават еднакви основни физически и химически характеристики и имат едно и също предназначение. Затова беше заключено, че всички категории ПЕТ с коефициент на вискозитет, равен или по-голям от 78 ml/g, са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

Б.   ДЪМПИНГ

1.   Обща методология

(16)

Общата методология, посочена по-горе, се прилага спрямо всички корейски и тайвански производители износители и е същата като тази, използвана при първоначалното разследване. Това ще рече, че заключенията относно дъмпинга за всяка от заинтересованите страни описват само характерното за всеки един от тях положение.

1.1.   Нормална стойност

(17)

Съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент беше проучено първоначално, за всеки от производителите износители, дали сумарните продажби на вътрешния пазар на разглеждания продукт са били представителни по отношение на общите му продажби за износ в Общността. Съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент вътрешните продажби са считани като представителни, когато общият обем на вътрешните продажби на всеки от производителите износители възлиза поне на 5 % от общия обем на продажбите за износ в Общността.

(18)

След това Комисията определи категориите ПЕТ, продавани на вътрешния пазар от дружествата с представителни продажби на вътрешния пазар, които са еднакви или пряко съпоставими с категориите, продавани за износ в Общността.

(19)

За всяка от продаваните категории на вътрешния пазар от производителите износители, която е считана за пряко съпоставима на категориите ПЕТ, които се продават за износ в Общността, е установено дали вътрешните продажби са достатъчно представителни предвид член 2, параграф 2 от основния регламент. Вътрешните продажби от определена категория на ПЕТ се считат за достатъчно представителни, когато общият им обем за периода на разследването съответства на 5 % или повече от общия обем на продажбите на съпоставимата категория, изнасяна за Общността.

(20)

Също така беше проучено дали вътрешните продажби от всяка категория ПЕТ могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия, като се определи процентът на продажбите на печалба на независими купувачи за всяка от категориите. В случаите, когато обемът на продажбите от определена категория на ПЕТ, извършени на нетна цена, равна или по-висока от изчислената себестойност, представлява над 80 % от общия обем на продажбите на въпросната категория и среднопретеглената цена, практикувана за тази категория, е равна или по-висока от себестойността, нормалната стойност се определя на основата на реалната цена на вътрешния пазар, изразена със среднопретеглената стойност от цените на всички продажби на вътрешния пазар на въпросната стока за периода на разследването, независимо дали тези продажби са били на печалба, или не. Когато обемът на продажбите на печалба на определена категория ПЕТ представлява 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на въпросната категория или среднопретеглената цена на тази категория е под себестойността, то нормалната стойност се определя на базата на реалната вътрешна цена, изразена като среднопретеглената само на продажбите на печалба, ако тези продажби представляват 10 % или повече от общия обем продажби на въпросната категория.

(21)

За всички категории ПЕТ беше констатирано, че продажбите на печалба съставляват 10 % и повече от общия обем на продажбите.

1.2.   Експортна цена

(22)

Във всички случаи, в които разглежданият продукт се изнася за независими купувачи в Общността, експортната цена се установява съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно на основата на реално платената или подлежаща на плащане цена.

(23)

Когато продажбите са реализирани с посредничеството на свързан вносител, експортната цена се конструира на основата на цената на препродажба на този вносител спрямо независим купувач. Извършват се корекции с цел отчитането на всички разходи, а именно разходи за реализация, административни и други общи разходи, направени от този износител в периода между вноса и препродажбата, както и предвид приемлива норма на печалбата, съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент. Съответната норма на печалбата се установява на базата на предоставената информация от независимите вносители/търговци на едро, които са оказали съдействие и са активни на пазара на Общността.

1.3.   Сравнение

(24)

Нормалната стойност и цената на износа се сравняват на основата на цената франко завод. За целите на справедливото сравнение са надлежно отчетени, под формата на корекции, разликите засягащи съпоставимостта на цените съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент. Разрешени са подходящите корекции във всички случаи, когато са се оказали разумни, точни и подкрепени с доказателствен материал.

1.4.   Дъмпингов марж

(25)

Съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент за всеки от оказалите съдействие производители износители е пресметнат дъмпингов марж чрез сравняване на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена.

(26)

За страните, за които е констатирано, че степента на сътрудничество е висока (над 80 %) и за които няма основания да се счита, че производителите износители са се въздържали от участие в разследването, остатъчният дъмпингов марж е определен на равнището на най-високия констатиран дъмпингов марж за оказало сътрудничество дружество и то с цел да се осигури ефективност на мерките.

(27)

За страните, за които е констатирано, че степента на сътрудничество е ниска, остатъчният дъмпингов марж се определя съгласно член 18 от основния регламент, т.е. на база налични данни.

2.   Република Корея

(28)

Отговори на въпросника бяха получени от трима производители износители (един от които не е изнасял ПЕТ в периода на разследването) и от двама вносители, свързани с тези производители износители. Беше установено, че тези оказали съдействие производители износители съставляват 100 % от корейския износ на разглеждания продукт за периода на разследването.

2.1.   Нормална стойност

(29)

За всички категории ПЕТ, изнасяни от корейските производители износители, стана възможно определянето на нормалната стойност на основата на реално платени или подлежащи на плащане цени при сделки, извършени в обичайни търговски условия, с независими купувачи на вътрешния пазар, съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент.

2.2.   Експортна цена

(30)

Един от корейските производители износители е осъществявал продажби за износ към Общността едновременно директно на независими купувачи и с посредничеството на свързани вносители в Корея и в Общността. Вследствие на това за продажбите, реализирани от свързани износители, беше конструирана експортна цена, съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент.

2.3.   Сравнение

(31)

За целите на справедливото сравнение бяха отчетени, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент, разликите, за които се твърди и се доказва, че засягат цените и тяхната съпоставимост. На тази основа бяха приети корекции във връзка с транспортните разходи, разходите за застраховка и товарене, за комисионни, за кредити и опаковка, за мита, както и банковите разходи.

2.4.   Дъмпингов марж

(32)

Съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент за всяка категория на разглеждания продукт, изнасяна към Общността, среднопретеглената нормална стойност е сравнена със среднопретеглената експортна цена.

(33)

За тримата оказали съдействие производители износители това сравнение установи нулев или минимален дъмпингов марж. Дъмпинговите маржове, в процентно изражение от цената на вноса CIF граница на Общността преди освобождаване от митница, са установени, както следва:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd: 1,2 %;

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %;

KP Chemical Corp.: 0,1 %.

(34)

Двама известни корейски производители износители на ПЕТ, които понастоящем се ползват от индивидуална митническа ставка, доказаха, че не са изнасяли през периода на разследването. Те не представиха никакъв доказателствен материал, който да сочи, че се налага преоценка на техните дъмпингови маржове.

(35)

Предвид високото равнище на сътрудничество на корейските дружества (виж съображение 28 по-горе) остатъчното мито се определя на равнището на най-високия констатиран дъмпингов марж за оказало съдействие дружество съгласно подхода, посочен в съображение 26. Това равнище е същото като в първоначалното разследване.

3.   Тайван

(36)

Отговори на въпросника бяха получени от четирима производители износители, от които един не е изнасял ПЕТ в периода на разследването. Беше установено, че тези оказали съдействие производители износители съставляват по-малко от 60 % от тайванския износ на разглеждания продукт за периода на разследването.

3.1.   Нормална стойност

(37)

За всички категории ПЕТ, изнасяни от тайванските производители износители, нормалната стойност беше определена на основата на реално платени или подлежащи на плащане цени при сделки, извършени при обичайни търговски условия, с независими купувачи на вътрешния пазар, съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент.

3.2.   Експортна цена

(38)

Експортните цени бяха установени съгласно разпоредбите на член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно на базата на реално платени или подлежащи на плащане експортни цени.

3.3.   Сравнение

(39)

За целите на справедливото сравнение бяха отчетени разликите, за които се твърди и се доказва, че засягат цените и тяхната съпоставимост съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент. На тази основа бяха приети корекции във връзка с транспортните разходи, разходите за застраховка и товарене, за комисионни, за кредити и опаковка, за мита, както и банковите разходи.

3.4.   Дъмпингов марж

(40)

Съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент за всяка категория на разглеждания продукт, изнасяна към Общността, среднопретеглената нормална стойност беше сравнена със среднопретеглената експортна цена.

(41)

За двама оказали съдействие производители износители това сравнение установи наличие на дъмпинг. Дъмпинговите маржове, в процентно изражение от цената на вноса CIF граница на Общността преди заплащане на мито, бяха установени, както следва:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %;

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %;

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

Един производител износител, който понастоящем се ползва от индивидуална митническа ставка, оказа съдействие, макар че не е изнасял към Общността в периода на разследване. На базата на предоставените данни, беше счетено за подходящо да не се променя сегашният му дъмпингов марж, поради липса на данни, сочещи че е необходима преоценка.

(43)

Един тайвански износител на ПЕТ, за който е известно, че се ползва понастоящем от индивидуално мито, не оказа съдействие на настоящата процедура. В неговия случай беше счетено за подходящо да не му се предоставя индивидуално мито, за да се избегне компенсирането на липсата на съдействие. Още повече, че Комисията не разполага с никакви данни, които да ѝ дават възможност за изчисляване на индивидуалното мито.

(44)

В светлината на тази констатация и предвид ниската степен на сътрудничество от страна на тайванските дружества (виж съображение 36) остатъчният дъмпингов марж беше определен съгласно член 18 от основния регламент, както е обяснено в съображение 27.

(45)

Остатъчният дъмпингов марж, изчислен на базата на наличните данни, предоставени от Евростат и от оказалите съдействие производители износители, в процентно изражение от цената на вноса CIF граница на Общността преди заплащане на мито, е установен, както следва:

Тайван: 20,1 %

В.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(46)

Съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също дали промяната в обстоятелствата относно констатирания дъмпинг в доклада от първоначалното разследване може разумно да бъдат счетена за трайна.

1.   Република Корея

(47)

За дружествата, които са изнасяли в периода на разследването и са оказали съдействие на разследването, настоящото преразглеждане показа, че дъмпинговият им марж е останал de minimis. Основното съображение за това е, че макар нормалните стойности и продажните цени на вътрешния пазар на тези дружества да са се увеличили по отношение на данните, събрани в хода на началното разследване, повишението на продажните цени на пазара на Общността е било по-високо. В действителност експортните цени към Общността са били средно с 53 % по-високи от равнището им от периода на първоначалното разследване. Разследването не открива елементи, които да сочат, че тези изменения не са трайни. Следва също да се отбележи, че тези дружества са обявили висок процент на използване на мощностите — над 80 % за периода на разследването. Освен това те не предвиждат увеличаване на мощностите, с които разполагат понастоящем, което ограничава размаха на евентуалните промени на обстоятелствата. Затова беше счетено, че сегашното положение относно цената и обема на износа не показва тенденция за промени.

(48)

Едно дружество, което не е изнасяло към Общността през периода на първоначалното разследване, направи това през периода на новото разследване и оказа съдействие. Беше констатирано, че дъмпинговият марж на това дружество също е de minimis. Нормалната стойност, както и по-ниските експортни цени на това дружество, се установиха в същия обхват като тези на останалите оказали съдействие износители.

(49)

В случая с двамата оказали съдействие производители износители, които не са изнасяли към Общността през периода на разследването, няма обстоятелство, което да обосновава промяната на митото, което се прилага спрямо тях, така както е посочено в съображение 34. Следва също да се припомни, че установените при първоначалното разследване дъмпингови маржове варират значително (в рамките между 1,4 и 55,8 %), което показва наличието на големи разлики в поведението по отношение на дъмпинга при тези корейски дружества. Поради тези причини не може да се заключи, че дъмпинговите маржове de minimis, констатирани за производителите, изнасяли за Общността през периода на разследването, са представителни за тези на останалите износители. Поради това нищо не подсказва, че за тези дружества ще бъде оправдано да бъдат преразгледани антидъмпинговите мита, които им се прилагат понастоящем, още повече, че Комисията не разполага с никакви доказателства, които биха ѝ позволили да установи нов индивидуален марж по отношение на тях. Тези заключения бяха съобщени на заинтересованите страни и нито една от тях не направи коментар, нито предостави допълнителни данни.

2.   Тайван

(50)

Три от четирите тайвански дружества, които понастоящем ползват индивидуално мито, оказаха съдействие на настоящото разследване. За едно от дружествата разследването показа, че дъмпинговият му марж е сведен до равнище de minimis. За друго дружество дъмпинговият марж е сведен от 7,8 % през периода на първоначалното разследване до 4,6 % през периода на настоящото разследване. Също като Република Корея основната причина е, че макар норманите стойности и продажните цени на вътрешния пазар на тези дружества да са се увеличили по отношение на равнището им по време на първоначалното разследване, повишаването на продажните цени на пазара на Общността са останали по-високи. За Тайван беше констатирано, че през настоящия период на разследване, експортните цени към Общността са по-високи със средно 42 % по отношение на равнището им преди периода на първоначалното разследване. Също така беше установено, че тези дружества са обявили процент на използване на мощностите, подобен на този, констатиран за корейските дружества. Те също не предвиждат увеличаване на мощностите, с които понастоящем разполагат.

(51)

Третото оказало съдействие дружество, което се ползва понастоящем от индивидуално мито, предостави доказателствен материал, който сочи, че не е изнасяло разглеждания продукт към Общността през настоящия период на разследване.

(52)

Освен това едно тайванско дружество, което не е изнасяло към Общността през периода на първоначалното разследване, е оказало съдействие на настоящото разследване. Констатираният дъмпингов марж на това дружество е 10,7 %

(53)

За тримата оказали съдействие производители, които са изнасяли към Общността през настоящия период на разследване, нищо не сочи, че констатираните различия между първоначалното и сегашното разследване, по-специално повишението на експортните цени към Общността, не са трайни. Поради това е счетено, че дъмпинговите маржове на тези дружества, изчислени на основата на предоставените в рамките на настоящото разследване данни, са надеждни.

(54)

В случая с оказалия съдействие производител, който не е изнасял към Общността през периода на разследването, нищо не подсказва, че е оправдано преразглеждането на дъмпинговото мито, което му се налага понастоящем. Вследствие на това е счетено за подходящо да не се променя настоящият му марж. Както при Корея, и в този случай Комисията не разполага с нито едно доказателство, което да ѝ позволява да наложи нов индивидуален марж за това дружество. В случая също заинтересованата страна не е направила коментар, нито е предоставила допълнителни данни.

Г.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(55)

Предвид заключенията относно дъмпинга и трайния характер на промяната в обстоятелствата е необходимо да се променят сега прилаганите антидъмпингови мерки спрямо разглеждания продукт с произход от Република Корея и Тайван, с цел да се отчетат констатираните нови дъмпингови маржове.

(56)

Фактът, че цените на ПЕТ могат да последват колебанията на цената на петрола, не следва да се отразява като по-високо мито. Затова беше счетено за подходящо изменените мита да се изразят под формата на специфично мито на тон. Този подход вече е възприет при първоначалното разследване

(57)

Ставките на индивидуалните антидъмпингови мита се определят на базата на заключенията от настоящото преразглеждане. В този смисъл те отразяват констатираното положение на заинтересованите предприятия по време на това разследване. Тези митнически ставки, противно на митото, което се прилага спрямо „всички останали дружества“, се прилага изключително спрямо вноса на стоки с произход от заинтересованите страни, произведени от изрично цитираните в диспозитива на настоящия регламент дружества. Внасяните стоки, произведени от всяко дружество, чието име и адрес не фигурират изрично в диспозитива на настоящия регламент, включително свързаните с изрично цитираните дружества, не могат да се ползват от тези ставки и ще бъдат облагани със ставката, приложима за „всички останали дружества“

(58)

Предлаганите антидъмпингови мита за дружествата, които са изнасяли към Общността през периода на разследване, са следните:

Държава

Дружество

Дъмпингов марж

Ставка на антидъмпинговото мито

Предлагано мито (евро/тон)

Република Корея

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Тайван

Far Eastern Textile Ltd

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Съгласно преразгледания остатъчен антидъмпингов марж, посочен в съображение 45, остатъчното антидъмпингово мито за Тайван следва да стане 143,5 евро/тон.

Д.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(60)

Заинтересованите страни бяха информирани за всички факти и съображения, въз основа на които е било предвидено да се предложи изменението на действащия регламент. Не е направен никакъв коментар,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2604/2000 таблицата се заменя със следната таблица:

„Държава

Ставка на антидъмпинговото мито (евро/тон)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

181,7

A999

Индонезия

187,7

A999

Малайзия

160,1

A999

Южна Корея

148,3

A999

Тайван

143,4

A999

Тайланд

83,2

A999“

2.   Таблицата в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2604/2000 се заменя със следната таблица

„Държава

Дружество

Антидъмпинговото мито (евро/тон)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

Pearl Engineering Polymers Ltd

130,8

A182

Индия

Reliance Industries Ltd

181,7

A181

Индия

Elque Polyesters Ltd

200,9

A183

Индия

Futura Polymers Ltd

161,2

A184

Индонезия

P.T. Bakrie Kasei Corp.

187,7

A191

Индонезия

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Индонезия

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Малайзия

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Малайзия

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Република Корея

Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd

0

A194

Република Корея

Honam Petrochemical Corp.

101,4

A195

Република Корея

SK Chemicals Co., Ltd

0

A196

Република Корея

Tongkong Corp.

148,3

A197

Република Корея

KP Chemical Corp.

0

A577

Тайван

Far Eastern Textile Ltd

0

A188

Тайван

Tuntex Distinct Corp.

69,5

A198

Тайван

Shingkong Synthetic Fibers Corp.

24,5

A189

Тайван

Hualon Corp.

81,9

A578

Тайланд

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Тайланд

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2005 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 301, 30.11.2000 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 823/2004 (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 7).

(3)  ОВ C 120, 22.5.2003 г., стр. 13.

(4)  ОВ C 120, 22.5.2003 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 271, 19.8.2004 г., стр. 1.