03/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


32005R0079


L 016/46

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 79/2005 НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 2005 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и Съвета по отношение на млякото, млечните продукти и производните от мляко продукти, определени като продукти от категория 3 в упоменатия регламент

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 6, параграф 2, i) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя правилата на общественото здравеопазване и здравеопазването при животните по отношение на събирането, транспорта, складирането, манипулирането, преработката, употребата или унищожаването на субпродукти от животински произход, за да се избегне рискът тези продукти да навредят на здравето на животните или на човека.

(2)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя правилата за използване на някои субпродукти от животински произход и производни от тях в производството на продукти за консумация от човека или на някои храни от животински произход по старинна рецепта, спадащи към дефиницията на продуктите от категория 3 в упоменатия регламент, включително млякото, млечните продукти и производните от мляко продукти, които не са предназначени за консумация от човека. Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда също възможността продукти от категория 3 да се използват и за други цели съгласно процедурата, определена в упоменатия регламент, и след консултация с компетентния научен комитет.

(3)

Според становищата на Ръководния научен комитет, формулирани през 1996 г., 1999 г. и 2000 г., няма данни, сочещи, че спонгиформната енцефалопатия при говедата може да се предава през млякото, и рискът в млякото може да се сметне за нищожен.

(4)

Въз основа на тези становища за млякото, млечните продукти и коластрата бе предвидена възможност за дерогиране от забраната за използване на протеини от животински произход в храните за селскостопански животни, държани, угоявани или отглеждани за производство на хранителни продукти, съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (2).

(5)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 не се прилага към течното мляко и коластрата, които се елиминират или използват в стопанството на произход. Той разрешава също използването на мляко и коластра в почвите за наторяване, ако компетентният орган счете, че не носят риск от разпространяване на тежки заразни болести, тъй като селскостопанските животни могат да имат достъп до почвата и да бъдат изложени на риск.

(6)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 продуктите от категория 3 се използват при строги условия и използването им за хранене на селскостопански животни се разрешава само след преработка в завод, одобрен за категория 3.

(7)

Субпродуктите от животински произход, производни от млечни продукти, предназначени за консумация от човека, и млечните продукти, които вече не се използват за храна, обикновено се произвеждат в предприятия, одобрени съгласно Директива 92/46/ЕИО от 16 юни 1992 г. за определяне на санитарните правила за производство и пазарна реализация на сурово мляко, термично обработено мляко и млечни продукти (3). Готовите за консумация млечни продукти обикновено са опаковани, така че рискът от заразяване след това е минимален.

(8)

Комисията трябва да постави на Европейския орган за безопасност на храните въпроса възможно ли е, при условия, свеждащи риска до минимум, за хранене на селскостопанските животни да се използват без допълнителна преработка мляко, млечни продукти и вторични млечни продукти, готови за консумация, попадащи в категория 3 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 („продуктите“).

(9)

Докато се получи отговор и в светлината на сегашните научни становища, както и на доклада за 1999 г. на Научния комитет по здравеопазване и благосъстояние на животните, посветен на стратегията за спешно ваксиниране срещу шап, е необходимо временно да се приемат специални мерки за събирането, транспорта, преработката и употребата на тези продукти.

(10)

Държавите-членки следва да изградят подходящи системи за контрол на спазването на настоящия регламент и да вземат необходимите мерки в случай на нарушение на неговите разпоредби. Когато вземат решение за броя регистрирани стопанства, на които се разрешава да използват въпросните продукти, държавите-членки трябва да отчетат оценката на рисковете, предвиждаща най-добрия и най-лошия сценарий, изготвена при разработването на националните им планове за намеса при епизоотии.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общо разрешение, издавано от държавите-членки

Държавите-членки разрешават събиране, транспорт, преработка, употреба и складиране на мляко, млечни продукти и вторични млечни продукти, попадащи в дефиницията на продуктите от категория 3, посочени в член 6, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕО) № 1774/2002, които не са обработени съгласно разпоредбите на глава V от приложение VII към същия регламент („продуктите“), доколкото тези дейности и продукти отговарят на предписанията на настоящия регламент.

Член 2

Употреба на преработени продукти и суроватка, както и на непреработени продукти за храни за животни

1.   Преработените продукти и суроватката, посочени в приложение I, могат да се използват като храна за животни съгласно предписанията на това приложение.

2.   Непреработените продукти и други продукти, посочени в приложение II, могат да се използват като храна за животни съгласно предписанията на това приложение.

Член 3

Събиране, транспорт и складиране

1.   Продуктите се събират, транспортират и идентифицират съгласно предписанията на приложение II към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Първа алинея обаче не се прилага към лицата, стопанисващи предприятия за преработка на мляко, одобрени съгласно член 10 от Директива 92/46/ЕИО, когато събират и връщат в предприятията си продукти, които преди това са доставили на клиентите си.

2.

а)

в специален склад, одобрен за тази цел съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1774/2002;

б)

в специална изолирана зона за складиране в предприятие, одобрено съгласно член 10 от Директива 92/46/ЕИО.

3.   Пробите от крайни продукти, взети по време или в края на периода, през който продуктите са на склад, трябва да отговарят най-малко на микробиологичните норми от глава I, раздел Г, точка 10 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Член 4

Одобрение, регистрация и мерки за контрол

1.   Предприятията за преработка на мляко, одобрени съгласно член 10 от Директива 92/46/ЕИО, и стопанствата, одобрени съгласно приложенията към настоящия регламент, се регистрират за целта от компетентния орган.

2.   Компетентният орган взема необходимите мерки за контрол на спазването на настоящия регламент от лицата, стопанисващи регистрираните предприятия и стопанства.

Член 5

Отнемане на одобрението и регистрацията при неспазване на условията

Всяко одобрение и всяка регистрация, дадени от компетентния орган съгласно настоящия регламент, се отнемат незабавно, ако предписанията на настоящия регламент не се спазват.

Одобрението и регистрацията се връщат само след приемане на подходящите мерки, разпоредени от компетентния орган.

Член 6

Преразглеждане

Комисията преразглежда разпоредбите на настоящия регламент и ги съобразява със становището на Европейския орган по безопасност на храните.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 668/2004 на Комисията (ОВ L 112, 19.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1993/2004 (ОВ L 344, 20.11.2004 г., стр. 12).

(3)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ І

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕРАБОТЕНИТЕ ПРОДУКТИ И СУРОВАТКАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2, i) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1774/2002

ГЛАВА І

А.   Посочени продукти

Продуктите, включително и водата за миене, които са били в контакт със суровото мляко и/или с пастьоризираното мляко съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква а) от приложение В към Директива 92/46/ЕИО, подложени най-малко на следните обработки:

а)

„свръхвисока температура“ (UHT) съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква б) от приложение В към директива 92/46/ЕИО

б)

стерилизация, позволяваща да се достигне стойност Fc, равна или по-висока от 3, или извършена съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква в) от приложение В към Директива 92/46/ЕИО при температура най-малко 115 °С в продължение на 20 минути или с еквивалентен ефект;

в)

пастьоризация съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква а) или стерилизация по метод, различен от посочения в буква б) от настоящия раздел, съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква в) от приложение В към директива 92/46/ЕИО;

i)

за мляко на прах и млечни продукти на прах, метод на изсушаване, или

ii)

за окиселените млечни продукти, метод, чрез който рН сепонижава и поне един час се поддържа на стойност под 6.

Б.   Употреба

Продуктите, посочени в раздел А, могат да се използват като суровина за храни за животни в съответната държава-членка, както и в трансграничните зони, където съответните държави-членки са сключили договор за реципрочност за тази цел. Съответното предприятие осигурява проследяването на тези продукти.

ГЛАВА ІІ

А.   Посочени продукти

1.

продуктите, включително и водата за миене, които са били в контакт със само пастьоризирано мляко съгласно разпоредбите на глава І, раздел А, точка 4, буква а) от приложение В към Директива 92/46/ЕИО, и

2.

суроватката, получена от необработено мляко, която се събира най малко шестнадесет часа след пресичане на млякото и чийто регистриран рН е под 6,0, преди да бъде изпратена към съответните ферми.

Б.   Употреба

Продуктите и суроватката, посочени в раздел А, могат да се използват като суровина за храни за животни в съответните държави-членки, ако се спазват следните условия:

а)

да произхождат от предприятие, одобрено съгласно разпоредбите на член 10 от Директива 92/46/ЕИО, които гарантира проследяването на продуктите;

б)

да се изпращат в ограничен брой одобрени ферми, определен въз основа на оценката на рисковете, предвиждаща най-добрия и най-лошия сценарий, изготвена от съответната държава-членка при разработването на националните планове за намеса при епизоотии, в частност шап.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА НЕПРЕРАБОТЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НА ДРУГИ ПРОДУКТИ

А.   Посочени продукти

Продуктите, включително и водата за миене, които са били в контакт със суровото мляко, и другите продукти, за които не може да се извършат видовете обработка, предвидени в глави I и II от приложение I.

Б.   Употреба

Продуктите и суроватката, посочени в раздел А, могат да се използват като суровина за храни за животни в съответните държави-членки, ако се спазват следните условия:

а)

да произхождат от предприятие, одобрено съгласно разпоредбите на член 10 от Директива 92/46/ЕИО, което гарантира проследяването на продуктите;

б)

да се изпращат в ограничен брой одобрени ферми, определен въз основа на оценката на рисковете, предвиждаща най-добрия и най-лошия сценарий, изготвена от съответната държава-членка при разработването на националните планове за намеса при епизоотии, в частност шап, и при условие че животните в тези ферми могат да бъдат премествани

i)

само директно до кланицата в същата държава-членка; или

ii)

към друга ферма в същата държава-членка, за която компетентният орган гарантира, че животните, които има риск да се заразят от шап, могат да я напуснат само

а)

при условията на i); или

б)

ако животните са изпратени във ферма, която не използва продуктите, посочени в настоящото приложение, за храна за животни, след период на хранителен режим от 21 дни, считано от въвеждането на животните.