03/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32005R0001


L 003/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2004 година

относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Протоколът относно защитата и хуманното отношение към животните, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, изисква при формулирането и провеждането на практика на политиките в областта на земеделието и транспорта Общността и държавите-членки да обърнат много голямо внимание на изискванията, свързани с хуманното отношение към животните.

(2)

По силата на Директива 91/628/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно защитата на животните по време на транспорт (3), Съветът е приел правила в областта на транспорта, за да се премахнат техническите бариери в търговията с добитък и да се позволи доброто функциониране на пазарните организации, за да се гарантира задоволително равнище на защита на въпросните животни.

(3)

Докладът, който Комисията е предоставила на Европейския парламент и на Съвета относно опита, придобит от държавите-членки при прилагането на практика на Директива 95/29/ЕО на Съвета от 29 юни 1995 г. за изменение на Директива 91/628/ЕИО на Съвета относно защитата на животните по време на транспорт (4), както се изисква по силата на Директива 91/628/ЕИО на Съвета, препоръчва изменение на действащото понастоящем законодателство на Общността в тази област.

(4)

По-голямата част от държавите-членки са ратифицирали Европейската конвенция за защитата на животните по време на международен транспорт и Съветът е дал мандат на Комисията да се договаря, от името на Общността, за ревизираната Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт.

(5)

По причини, свързани с хуманното отношение към животните, транспортирането с дълга продължителност на животни, включително на животни за клане, би трябвало, колкото е възможно, да бъде ограничено.

(6)

На 19 юни 2001 г. (5) Съветът покани Комисията да представи предложения, имащи за цел да се гарантира ефективното провеждане на практика и стриктното прилагане на съществуващото законодателство на Общността, подобряването на защитата и хуманното отношение към животните, както и предпазването от появата и разпространението на инфекциозни болести по животните и поставянето на по-строги изисквания, за да се избегнат болки и страдания, така че да се запази благосъстоянието и здравето на животните по време на и след транспортирането.

(7)

На 13 ноември 2001 г. Европейският парламент покани Комисията да представи предложения за изменения на съществуващите правила на Общността относно транспортирането на добитък, в частност, отнасящи се до:

консултирането на компетентния научен комитет относно продължителността на транспортирането на животните,

представянето на хармонизиран образец на европейски сертификат за превозвачите; хармонизирането на пътни планове при пътувания с дълга продължителност,

гарантирането, че всеки член от персонала, натоварен да работи с добитъка, е завършил курс за обучение, признат от компетентните органи, и

гарантирането, че ветеринарните проверки на граничните контролни пунктове на Общността включват всестранна проверка на условията за благосъстояние, в които животните са транспортирани.

(8)

На 11 март 2002 г. Научният комитет по здравето на животните и хуманното отношение към тях прие становище относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране. Следователно законодателството на Общността би трябвало да бъде изменено, като се вземат под внимание новите научни доказателствени елементи и като се даде приоритет на необходимостта да се гарантира правилно неговото приложение в непосредствено бъдеще.

(9)

Специфични разпоредби за птиците, котките и кучетата ще бъдат предмет на съответни предложения, след като бъдат на разположение съответните становища на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(10)

Като се има предвид опита, натрупан в изпълнение на Директива 91/628/ЕИО на Съвета в областта на хармонизирането на законодателството на Общността при транспортирането на животни, и трудностите, срещнати поради различията във въвеждането на същата тази директива на национално равнище, по-подходящо е да се определят правила на Общността в тази област под формата на регламент. Докато се приемат подробни разпоредби за някои видове животни, имащи специални грижи и представляващи много ограничена част от добитъка на Общността, целесъобразно е да се позволи на държавите-членки да създадат и поддържат допълнителни национални правила, прилагани при транспортирането на животни от такива видове.

(11)

За да гарантира постоянното и ефективното приложение на настоящия регламент в цялата Общност, като се има предвид нейния основен принцип, съгласно който животните не трябва да бъдат транспортирани в такива условия, при които по всяка вероятност рискуват да им бъде причинено нараняване или неоправдано страдание, целесъобразно е да се създадат подробни разпоредби, адресирани до специфичните потребности, произтичащи във връзка с различните видове транспорт. Такива подробни разпоредби би трябвало да бъдат тълкувани и прилагани в съответствие с горeупоменатия принцип и би трябвало своевременно да бъдат актуализирани когато и да е, в частност в светлината на новите научни становища, когато те изглежда, че повече не гарантират спазването на гореспоменатия принцип за специфични видове животни или видове транспорт.

(12)

Транспортирането за търговски цели не се ограничава до видове транспорт, които включват незабавна обмяна на пари, стоки или услуги. Транспортирането за търговски цели включва, в частност, транспортиране, което пряко или непряко включва или има за цел финансова печалба.

(13)

Разтоварването и последващото повторно натоварване на животните би могло също така да бъде източник на стрес за последните и контактите на контролните пунктове, в миналото споменати като етапни пунктове, биха могли при някои условия да доведат до разпространяване на инфекциозни болести. Следователно целесъобразно е да се предвидят специфични мерки, запазващи здравето и хуманното отношение към животните по време на почивките на контролните пунктове. Като резултат следователно е необходимо да се изменят и допълнят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 г. относно критериите на Общността за етапните пунктове и за изменение на пътния план, посочен в приложението към Директива 91/628/ЕИО на Съвета (6).

(14)

Лошото хуманно отношение към животните често се дължи на липсата на образование. Следователно всяко лице, натоварено да работи с животни по време на транспортиране и обучение трябва предварително да е получило образование, осигурено единствено от организации, одобрени от компетентните органи.

(15)

Условията за хуманно отношение към животните по време на транспортиране произтичат главно от ежедневното поведение на превозвачите. Проверките, извършвани от компетентните органи, могат да бъдат възпрепятствани, като се има предвид факта, че превозвачите са свободни да изпълняват своите дейности в различни държави-членки. Следователно превозвачите би трябвало да дадат доказателство за нарастващата отговорност и прозрачност по отношение на техния статут и действия. В частност, те би трябвало да осигурят доказателство за притежаването на своето разрешително, систематично да докладват за всякакво затруднение и да съхраняват прецизни записи за своите действия и за резултатите.

(16)

При транспортирането на животни роля играят не само превозвачите, но и други категории оператори, такива като животновъди, търговци, събирателни центрове и кланици. Като последица, някои задължения, отнасящи се до хуманното отношение към животните, би трябвало да бъдат разширени и за всеки оператор, участващ в транспортирането на животни.

(17)

Събирателните центрове играят ключова роля при транспортирането на някои видове животни. Следователно събирателните центрове би трябвало да гарантират, че техните служители и посетители познават и спазват законодателството на Общността относно защитата на животните по време на транспортиране.

(18)

Пътуванията с дълга продължителност по всяка вероятност имат повече вредни въздействия върху хуманното отношение към животните отколкото пътуванията с кратка продължителност. От това следва, че би трябвало да бъдат определени специални процедури, за да се гарантира по-доброто прилагане на стандартите, в частност чрез увеличаването на проследяемостта на такива транспортни операции.

(19)

Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно хармонизирането на някои разпоредби в социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (7) осигурява максимални периоди на шофиране и минимални периоди на почивка за шофьорите. Целесъобразно е пътуванията за животните да бъдат регламентирани по подобен начин. Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно записващо контролно оборудване в областта на автомобилния транспорт (8) предвижда записващо контролно оборудване да бъде инсталирано и използвано, за да се гарантира ефективен контрол при прилагането на социалното законодателство, отнасящо се до автомобилния транспорт. Необходимо е такива регистрирани данни да бъдат на разположение и да бъдат проверявани, така че да се спазва максималната продължителност на пътуванията, предвидени в рамките на законодателството за хуманното отношение към животните.

(20)

Недостатъчният обмен на информация между компетентните органи води до неадекватно привеждане в действие на законодателството на Общността за защитата на животните по време на транспортирането. Следователно е необходимо да се създадат гъвкави процедури за подобряване на равнището на сътрудничество между компетентните органи в различните държави-членки.

(21)

Регистрираните еднокопитни животни, както е определено в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО на Съвета (9), често са транспортирани за нетърговски цели и такива транспортирания трябва да бъдат извършвани в съответствие с общите цели на настоящия регламент. Като се има предвид естеството на такива премествания, изглежда целесъобразно да се направи дерогация на някои разпоредби, отнасящи се до регистрирани еднокопитни животни, транспортирани за състезания, надбягвания, културни събития или за разплод. Не е целесъобразно обаче такава дерогация да се прилага за еднокопитни животни, които са транспортирани, директно или след транзитно преминаване през даден пазар или разпределителенцентър, до кланица за клане, които в съответствие с член 20, буква г) и член 8, параграф 1, второ тире от Директива 90/426/ЕИО на Съвета, трябва да бъдат считани като еднокопитни животни за клане.

(22)

Неадекватно продължение на нарушения на законодателството относно хуманното отношение към животните насърчава неспазването на такова законодателство и води до изопачаване на конкуренцията. Следователно би трябвало да бъдат установени еднакви процедури в цялата Общност, така че да се увеличат проверките и налагането на наказания за нарушения на законодателството относно хуманното отношение към животните. Държавите-членки би трябвало да определят правила, отнасящи се до санкциите, прилагани при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират, че те се прилагат на практика. Тези наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

(23)

Значителен брой животни са транспортирани с кораби за превоз на добитък с много дълга продължителност от и за Общността и транспортирането по море може да бъде проверявано на мястото на заминаването. Следователно от съществено значение е да се създадат специфични мерки и стандарти за този начин на транспортиране.

(24)

В интерес на съвместимостта на законодателството на Общността Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно здравни проблеми на животните, засягащи вътрешнорегионалната търговия на Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и свинете (10) трябва да бъде изменена, така че да се адаптира към настоящия регламент по отношение на одобрението на събирателните центрове и изискванията за превозвачите.

(25)

Директива 93/119/ЕО на Съвета от 22 декември 1993 г. относно защитата на животните по време на клане и умъртвяване (11) също така трябва да бъде изменена, така че да се адаптира към настоящия регламент по отношение на използването на електрически остени.

(26)

Правилата и информационните процедури, определени с Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 г. относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията, с цел да се гарантира правилното приложение на законодателството по ветеринарните и зоотехническите въпроси (12) би трябвало да се прилага и при хуманното отношение към животните по време на транспортиране, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

(27)

Решение 98/139/ЕО на Съвета (13) определя някои подробни правила, отнасящи се до проверките на място във ветеринарната област, извършвани от експерти на Комисията в държавите-членки, които правила би трябвало да помогнат да се гарантира, че настоящият регламент се спазва по еднакъв начин.

(28)

Настоящият регламент съдържа разпоредби, отнасящи се до вентилацията в пътните превозни средства, транспортиращи добитък при пътувания с дълга продължителност. Следователно Регламент (ЕО) № 411/98 на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно допълнителни стандарти за защита на животните, прилагани за пътните превозни средства, използвани за транспортиране на животни при пътувания, които надвишават осем часа (14), трябва да бъде отменен.

(29)

Целесъобразно е да се предвиди опростена процедура, позволяваща на Съвета да актуализира някои важни технически елементи на настоящия регламент, в частност в светлината на оценяване на неговото въздействие върху транспортирането на добитък в рамките на разширената Общност, и да установи спецификациите на навигационната система, която ще бъде използвана за всички пътни транспортни средства, като се държи сметка за бъдещото технологично развитие в тази област, каквото e осъществяването на системата „Галилей“.

(30)

Целесъобразно е да се предвиди възможност за създаването на дерогации, за да се държи сметка за отдалечеността на някои региони от континенталната част на Общността, в частност за най-отдалечените региони, посочени в член 299 от Договора за създаването на Европейската общност.

(31)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, би трябвало да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно определянето на процедури за изпълнението на прилагащите пълномощия, предоставени на Комисията (15),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ЖИВОТНИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага при транспортирането на живи гръбначни животни, извършвано вътре в Общността, включително специфични проверки, извършвани от официални лица върху пратки, влизащи или напускащи митническата територия на Общността.

2.   Единствено член 3 и член 27 се прилагат в следните случаи:

а)

транспортирането на животни, извършвано от животновъдите, използващи селскостопански коли или собствени транспортни средства, в случаите, когато географските обстоятелства изискват транспортиране с оглед на сезонното изкарване на паша на някои видове животни;

б)

транспортирането, извършвано от животновъдите на техните собствени животни, в техни собствени транспортни средства, на разстояние по-малко от 50 km от тяхното животновъдно стопанство.

3.   Настоящият регламент не се явява пречка за каквито и да е по-строги национални мерки, имащи за цел подобряването на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, което се осъществява изцяло на територията на държавата-членка или по време на транспортиране по море, започващо от територията на дадена държава-членка.

4.   Настоящият регламент се прилага без да накърнява разпоредбите на ветеринарното законодателство на Общността.

5.   Настоящият регламент не се прилага при транспортирането на животни, което не се осъществява във връзка с дадена икономическа дейност, както и при транспортирането на животни директно в посока към или от ветеринарни кабинети или клиники, което се извършва по препоръка на ветеринарен лекар.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„животни“ означават живи гръбначни животни;

б)

„събирателни центрове“ означават места, като животновъдни стопанства, центрове за събиране на животни и пазари, на които еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине с произход от различни животновъдни стопанства са събрани заедно с цел формирането на пратки;

в)

„придружител“ означава лице, което е пряко натоварено с хуманното отношение към животните и което ги придружава по време на дадено пътуване;

г)

„граничен контролен пункт“ означава всеки контролен пункт, определен и одобрен в съответствие с член 6 от Директива 91/496/ЕИО на Съвета (16) за извършването на ветеринарни проверки на животни, пристигащи от трети страни на границата на територията на Общността;

д)

„ветеринарно законодателство на Общността“ означава законодателството, изброено в глава I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО на Съвета (17), и всякакви допълнителни правила по прилагането му;

е)

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена държава-членка, който е компетентен да извършва проверки на хуманното отношение към животните или всеки орган, на който той е делегирал такава компетенция;

ж)

„контейнер“ означава всeки кафез, всяка кутия, всеки съд или всяка друга твърда структура, използвани при транспортирането на животни и които не представляват транспортно средство;

з)

„контролни пунктове“ означават контролни пунктове, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета;

и)

„изходна точка“ означава граничен контролен пункт или всяко друго място, определено от дадена държава-членка, където животните напускат митническата територия на Общността;

й)

„пътуване“ означава цялостната транспортна операция от мястото на заминаването до местоназначението, включително всяко разтоварване, настаняване или натоварване, което се случва на междинни точки от пътуването;

к)

„притежател“ означава всяко физически или юридическо лице, с изключение на превозвач, което отговаря за животните или се занимава с животни, независимо дали е на пълно или временно работно време.

л)

„кораб за превоз на добитък“ означава кораб, който е използван или е предназначен да бъде използван за транспортирането на еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, който е различен от корабите от типа „рол-он-рол-оф“ (roll-on-roll-off) и който е различен от кораб, превозващ животни в подвижни контейнери;

м)

„пътуване с дълга продължителност“ означава пътуване, което превишава осем часа и чието начало започва от момента, когато първото животно от пратката е преместено;

н)

„транспортно средство“ означава пътно или железопътно превозно средство, кораби или самолети, използвани за транспортирането на животни;

о)

„навигационни системи“ означават инфраструктури на спътникова основа, които предоставят непрекъснати, точни и гарантирани услуги за времето и позиционирането и осигуряват глобално покритие или всякакви технологии, осигуряващи услуги, които се счита, че са еквивалентни за целите на настоящия регламент;

п)

„официален ветеринарен лекар“ означава ветеринарният лекар, който е назначен от компетентния орган на държавата-членка;

р)

„организатор“ означава:

i)

превозвач, който е сключил поддоговор най-малко с един друг превозвач относно част от пътуването; или

ii)

физическо или юридическо лице, което е сключило договор с повече от един превозвач относно дадено пътуване; или

iii)

лице, което е подписало раздел 1 от дневника за пътуване, както е посочено в приложение II;

с)

„място на заминаването“ означава мястото, на което животното е натоварено на транспортно средство за първи път, при условие че то е било настанено там най-малко 48 часа преди часа на заминаването.

Събирателните центрове обаче, одобрени в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, могат да бъдат считани като място на заминаването, при условие че:

i)

разстоянието, пропътувано между първото място на натоварването и събирателния център, е по-малко от 100 km; или

ii)

животните са били настанени и разполагат с достатъчно постелки, не са вързани, ако е възможно, и са снабдени с достатъчно количество вода за най-малко шест часа преди часа на заминаване от събирателния център;

т)

„местоназначение“ означава мястото, на което дадено животно е разтоварено от транспортното средство и

i)

е настанено най-малко за 48 часа преди часа на заминаването; или

ii)

е заклано;

у)

„място за почивка или прехвърляне“ означава всяка спирка по време на пътуването, която не е местоназначението, включително мястото, където животните са сменили транспортните средства с или без да бъдат разтоварени;

ф)

„регистрирани еднокопитни животни“ означава регистрирани еднокопитни животни , както е посочено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета (9);

х)

„кораб от типа“ рол-он-рол-оф „(roll-on-roll-off)“ означава морски плавателен съд, оборудван със съоръжения, позволяващи натоварването и разтоварването на сухопътни транспортни средства и железопътни вагони;

ц)

„транспортиране“ означава движението на животни, извършено с едно или повече транспортни средства и свързаните с това операции, включително натоварване, разтоварване, прехвърляне и отпочиване, докато не е завършено разтоварването на животните на местоназначението;

ч)

„превозвач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което транспортира животни за своя собствена сметка или за сметка на трета страна;

ш)

„необяздени еднокопитни животни“ означава еднокопитни животни, които не могат да бъдат вързани или водени с въже, вързано около шията, без да им бъде причинена възбуда, болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;

щ)

„пътно транспортно средство“ означава транспортно средство, снабдено с колела, което се движи напред или е теглено.

Член 3

Общи условия за транспортирането на животни

Нито едно лице не транспортира животни или не може да накара да бъдат транспортирани животни по начин, който вероятно би могъл да им причини нараняване или незаслужено страдание.

В допълнение трябва да бъдат спазени следните критерии:

а)

предварително са взети всички необходими мерки, за да се намали до минимум продължителността на пътуването и да се задоволят потребностите на животните по време на пътуването;

б)

животните да са годни за пътуването;

в)

транспортните средства са проектирани, конструирани, поддържани и действащи така, че да се избегне нараняване и страдание и да се гарантира безопасност на животните.

г)

съоръженията за натоварване и разтоварване са адекватно определени, конструирани, поддържани и действащи така, че да се избегне нараняване и страдание и да се гарантира безопасност на животните.

д)

персоналът, който е натоварен да работи с животните, е обучен или има компетенциите, изисквани за тази цел, и изпълнява своите задачи, без да използва насилие или всякакъв друг метод, който по всяка вероятност може да причини ненужен страх, нараняване или страдание;

е)

транспортирането се извършва без закъснение до местоназначението и условията за хуманното отношение към животните редовно се проверяват и подържат по съответен начин;

ж)

достатъчна площ на пода и достатъчна височина са предвидени за животните, като се държи сметка за техния размер и предвижданото пътуване;

з)

вода, храна и периоди на почивка се предлагат на животните на редовни интервали от време и са адаптирани, по качество и количество, с техния вид и с техния размер.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАТОРИ, ПРЕВОЗВАЧИ, ПРИТЕЖАТЕЛИ И СЪБИРАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ

Член 4

Транспортна документация

1.   Нито едно лице не може да транспортира животни, без да носи в транспортното средство документи, посочващи:

а)

произхода на животните и техния собственик;

б)

мястото на заминаването на животните;

в)

датата и часа на тръгване;

г)

предвиденото местоназначение;

д)

очакваната продължителност на предвиденото пътуване.

2.   Превозвачът предоставя на разположение на компетентния орган, при поискване, документите, посочени в параграф 1.

Член 5

Задължения по планирането, отнасящи се до транспортирането на животните

1.   Нито едно лице не може да сключва договор или поддоговор за транспортирането на животни, с изключение на превозвачи, които са титуляри на разрешително в съответствие с член 10, параграф 1 или член 11, параграф 1.

2.   Превозвачите определят физическо лице, което отговаря за транспортирането и гарантират, че информацията, отнасяща се до планирането, изпълнението и завършването на частта от пътуването, поставено под техен контрол, може да бъде получена по всяко време.

3.   Организаторите гарантират, че за всяко пътуване:

а)

хуманното отношение към животните не е изложено на риск поради недостатъчна координация на различните части на пътуването и че са взети под внимание метеорологичните условия;

б)

физическо лице е отговорно за предоставянето на компетентния орган, по всяко време, на информация, отнасяща се до организацията, изпълнението и завършването на пътуването.

4.   В случай на пътувания с дълга продължителност между държавите-членки и с произход и местоназначение трети страни за еднокопитни животни, различни от регистрираните еднокопитни животни, както и за домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине, превозвачите и организаторите спазват разпоредбите, отнасящи се до дневника за пътуване, посочен в приложение II.

Член 6

Превозвачи

1.   Нито едно лице не може да действа като превозвач, ако не притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с разпоредбите на член 10, параграф 1 или, за пътувания с дълга продължителност, в съответствие с член 11, параграф 1. Копие от разрешителното се предоставя на разположение на компетентния орган по време на транспортирането на животните.

2.   Превозвачите уведомяват компетентния орган за всякакви промени, свързани с информацията и документите, посочени в член 10, параграф 1 или, за пътувания с дълга продължителност, в член 11, параграф 1, не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която са настъпили промените.

3.   Превозвачите транспортират животните в съответствие с техническите правила, посочени в приложение I.

4.   Превозвачите поверяват работата с животните на персонал, който е бил обучен по съответните разпоредби на приложение I и приложение II.

5.   Нито едно лице не може да шофира или да действа като придружител на пътно преводно средство, транспортиращо еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, както и птици, освен ако не притежава свидетелство за правоспособност съгласно член 17, параграф 2. Свидетелството за правоспособност се предоставя на разположение на компетентния орган по време на транспортирането на животните.

6.   Превозвачите гарантират, че даден придружител придружава всяка пратка животни, с изключение на следните случаи:

а)

когато животните се транспортирани в контейнери, които са здраво закрепени, адекватно проветрявани и, когато е необходимо, съдържат достатъчно количество храна и вода в разпределителни устройства, които не могат да бъдат преобърнати, за пътуване, което би могло да трае два пъти по дълго време от очакваното време за пътуване;

б)

когато шофьорът изпълнява функциите на придружител.

7.   Параграфи 1, 2, 4 и 5 не се прилагат за лица, транспортиращи животни на максимално разстояние до 65 km, изчислено от мястото на заминаването до местоназначението.

8.   Превозвачите предоставят на разположение сертификата за одобрение, като е предвидено в член 18, параграф 2 или член 19, параграф 2, на компетентния органа на държавата, за която се транспортират животните.

9.   Превозвачите на еднокопитни животни, с изключение на регистрираните еднокопитни животни и на домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, при пътувания с дълга продължителност с автомобилен транспорт, използват навигационна система, както е посочено в приложение I, глава VI, точка 4.2, от 1 януари 2007 г. — за сухопътни транспортни средства, които за първи път се използват и от 1 януари 2009 г. — за всички пътни транспортни средства. Те съхраняват записите, получени от такава навигационна система, най-малко за срок от три години и ги предоставят на разположение на компетентния орган при поискване, в частност, когато проверките, посочени в член 15, параграф 4, са извършени. Прилагащи мерки, отнасящи се до настоящия параграф, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

Член 7

Предварителна проверка и одобрение на транспортното средство

1.   Нито едно лице не може да транспортира животни с пътно превозно средство за пътувания с дълга продължителност, освен ако транспортното средство е било инспектирано и е било дадено одобрение в съответствие с член 18, параграф 1.

2.   Нито едно лице не може да транспортира по море, за повече от 10 морски мили, еднокопитни животни и домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине от пристанище на Общността, освен ако плавателният съд за превоз на добитък е бил инспектиран и е било дадено одобрение в съответствие с член 19, параграф 1.

3.   Разпоредбите на параграф 1 и параграф 2 се прилагат също за контейнери, използвани за транспортирането с пътно превозно средство и/или по вода, за пътувания с дълга продължителност, на еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине.

Член 8

Притежатели

1.   Притежателите на животните на мястото на заминаването, на прехвърлянето или на местоназначението гарантират, че техническите правила, посочени в приложение I, глава I и глава III, раздел 1 са изпълнени по отношение на животните.

2.   Притежателите проверяват всичките животни, пристигащи на дадено място за транзит или на дадено местоназначение, и установяват дали животните са или са били обект на пътуване с дълга продължителност между държавите-членки и с произход и местоназначение трети страни. В случай на пътувания с дълга продължителност на еднокопитни животни, различни от регистрираните еднокопитни животни, както и на домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, притежателите спазват разпоредбите, отнасящи се до дневника за пътуването, които са посочени в приложение II.

Член 9

Събирателни центрове

1.   Операторите на събирателни центрове гарантират, че животните са третирани в съответствие с техническите правила, посочени в приложение I, глава I и глава III, раздел 1.

2.   Операторите на събирателни центрове, които са одобрени в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, освен това:

а)

поверяват работата с животни само на персонал, който е преминал курсове за обучение относно съответните технически правила, посочени в приложение I;

б)

редовно информират хората, допуснати в събирателния център, за техните задължения и ангажименти по силата на настоящия регламент, както и за санкциите, прилагани за всяко нарушение;

в)

предоставят постоянно на разположение на хората, допуснати в събирателния център, координатите на компетентния орган, на когото трябва да бъде съобщено всяко евентуално нарушение на изискванията на настоящия регламент;

г)

в случай на неспазване на настоящия регламент от което и да е лице, което присъства в събирателния център, и без да влиза в противоречие с каквото и да е действие, предприето от компетентния орган, предприемат необходимите мерки за изправяне на наблюдаваното несъответствие и избягване на неговото повторение.

д)

приемат, контролират и привеждат в действие необходимите вътрешни правила, за да гарантират спазването на букви от а) до г).

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 10

Изисквания за разрешително на превозвача

1.   Компетентният орган предоставя разрешителни на превозвачите, при условие че:

а)

заявителите са установени или, в случай на заявителите, установени в трета страна, са представени в държавата-членка, където те подават заявление за разрешително;

б)

заявителите са показали, че те имат на свое разположение достатъчен и подходящ персонал, оборудване и операционни процедури, което им дава възможност да спазват настоящия регламент, включително, когато е подходящо, ръководства за добра практика;

в)

заявителите или техни представители не са регистрирали никакви сериозни нарушения на законодателството на Общността и/или националното законодателство за защита на животните през трите години, предхождащи датата на заявлението. Тази разпоредба не се прилага, когато заявителят доказва по този начин, задоволителен за компетентния орган, че е взел всички необходими мерки за избягване на по-нататъшни нарушения.

2.   Компетентният орган издава разрешителни, както е предвидено в параграф 1, в съответствие с образеца, посочен в глава I от приложение III. Такива разрешителни са валидни за срок не по-дълъг от пет години, считано от датата на издаване, и не са валидни за пътувания с дълга продължителност.

Член 11

Изисквания за разрешително на превозвачи при пътувания с дълга продължителност

1.   Компетентният орган дава разрешителни на превозвачи, извършващи пътувания с дълга продължителност, след подаване на заявление, при условие че:

а)

те спазват разпоредбите на член 10, параграф 1;

б)

заявителите са предоставили следните документи:

i)

свидетелства за правоспособност, валидни за шофьори и придружители, извършващи пътувания с дълга продължителност, както е предвидено в член 17, параграф 2, за всички шофьори и придружители, извършващи пътувания с дълга продължителност;

ii)

сертификати за одобрение, както е предвидено в член 18, параграф 2, за всички пътни транспортни средства, които трябва да бъдат използвани за пътувания с дълга продължителност;

iii)

уточнения по процедурите, даващи възможност на превозвачите да проследяват и да регистрират движенията на пътните транспортни средства, намиращи се под тяхната отговорност, и да се свързват постоянно с въпросните шофьори по всяко време на пътуванията с дълга продължителност;

iv)

планове за непредвидени случаи в случай на спешност.

2.   За целите на параграф 1, буква б), iii) превозвачите, които транспортират по време на пътувания с дълга продължителност еднокопитни животни, различни от регистрираните еднокопитни животни, както и домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, показват, че те използват навигационната система, посочена в член 6, параграф 9:

а)

за пътните транспортни средства, които за първи път се използват — от 1 януари 2007 г.

б)

за всичките останали пътни транспортни средства — от 1 януари 2009 г.

3.   Компетентният орган издава такива разрешителни в съответствие с образеца, посочен в глава II от приложение III. Такива разрешителни ще бъдат валидни за срок, не по-дълъг от пет години, считано от датата на издаването, и ще бъдат валидни за всички пътувания, включително пътувания с дълга продължителност.

Член 12

Ограничение на заявленията за разрешителни

Превозвачите кандидатстват за разрешително съгласно член 10 или член 11 пред не повече от един компетентен орган и в не повече от една държава-членка.

Член 13

Издаване на разрешителни от компетентния орган

1.   Компетентният орган може да ограничи обхвата на дадено разрешително, предвидено в член 10, параграф 1, или, за пътувания с дълга продължителност, предвидено в член 11, параграф 1, съгласно критерии, които могат да бъдат проверени по време на транспортирането.

2.   Компетентният орган може да издаде всяко разрешително, предвидено в член 10, параграф 1 или, за пътувания с дълга продължителност, предвидено в член 11, параграф 1, с уникален номер в държавата-членка. Разрешителното се съставя на официалния език/официалните езици на държавата-членка, която го издава, и на английски език, когато превозвачът по всяка вероятност изпълнява своите дейности в друга държава-членка.

3.   Компетентният орган регистрира разрешителните, предвидени в член 10, параграф 1 или в член 11, параграф 1, по начин, който дава възможност на компетентния орган да идентифицира бързо превозвачите, в частност, в случай на неспазване на изискванията на настоящия регламент.

4.   Компетентният орган регистрира разрешителните, издадени съгласно член 11, параграф 1, в електронна база данни. Името на превозвача и номерът на разрешителното се поставят на публично разположение през периода на валидност на разрешителното. Подчинен на правилата на Общността и/или на национални правила, отнасящи се до защита на тайната, публичният достъп до други данни във връзка с разрешителните на превозвачите ще бъде предоставян от държавите-членки. Базата данни включва също така решения, оповестени по силата на член 26, параграф 4, буква в) и член 26, параграф 6.

Член 14

Проверки и други мерки, свързани с дневника за пътуване, които трябва да бъдат извършени от компетентния орган преди пътуванията с дълга продължителност

1.   В случай на пътувания с дълга продължителност между държавите-членки и трети страни за еднокопитни животни и домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине компетентният орган на мястото на заминаването:

а)

извършва подходящи проверки, за да провери, че:

i)

превозвачите, посочени в дневника за пътуване, имат съответстващите валидни разрешения за транспортиране, валидните сертификати за одобрение за транспортните средства за пътувания с дълга продължителност и валидните свидетелства за правоспособност за шофьорите и придружителите.

ii)

дневникът за пътуване, предоставен от организатора, е реалистичен и посочва съответствие с настоящия регламент;

б)

когато резултатът от проверките, предвидени в буква а), не е задоволителен, изисква от организатора да промени мерките за възнамеряваното пътуване с дълга продължителност, така че те да съответстват на настоящия регламент;

в)

когато резултатът от проверките, предвидени в буква а), е задоволителен, компетентният орган подпечатва дневника за пътуване;

г)

съобщава, колкото е възможно по-скоро, подробностите за възнамеряваното пътуване с дълга продължителност, посочени в дневника за пътуване, на компетентния орган на местоназначението, от изходната точка или от контролния пункт посредством системата за обмен на информация, посочена в член 20 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета.

2.   По пътя на дерогация от параграф 1, буква в) подпечатването на дневника за пътуване не се изисква при транспортирания, използващи системата, посочена в член 6, параграф 9.

Член 15

Проверки, които трябва да бъдат извършени от компетентния орган на всеки етап от пътуването с дълга продължителност

1.   Компетентният орган извършва на всеки етап от пътуването с дълга продължителност подходящи проверки на случайна или целева база, за да провери, че декларираното време на пътуванията е реалистично и че пътуването съответства на настоящия регламент, и в частност, че времето за пътуване и периодите за почивка съответстват на сроковете, посочени в глава V от приложение I.

2.   В случай на пътувания с дълга продължителност между държавите-членки и трети страни проверките на мястото на заминаването, отнасящи се до годността за транспортиране, както е посочено в глава I от приложение I, ще бъдат извършени преди натоварването като част от проверките за здравословното състояние на животните, както е посочено в съответстващото ветеринарно законодателство на Общността, в сроковете, предвидени от това законодателство.

3.   Когато местоназначението е кланица, проверките, предвидени в параграф 1, могат да бъдат извършени като част от инспекцията, отнасяща се до хуманното отношение към животните, както е посочено в Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определянето на специфични правила за организацията на официални проверки на продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация (18).

4.   Данните, отнасящи се до движенията на пътните транспортни средства, регистрирани чрез навигационната система, могат, ако е необходимо, да бъдат използвани за извършването на тези проверки.

Член 16

Обучение на персонала и оборудване на компетентния орган

Компетентният орган гарантира, че неговият персонал е надлежно обучен и оборудван, за да проверява данни, регистрирани посредством:

записващото оборудване в областта на автомобилния транспорт, както е предвидено с Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета;

навигационната система.

Член 17

Курсове за обучение и свидетелство за правоспособност

1.   За целите на член 6, параграф 4 и член 9, параграф 2, буква а) наличният състав на превозвачите и събирателните центрове има достъп до курсове за обучение.

2.   Свидетелството за правоспособност на шофьорите и придружителите на пътни транспортни средства, превозващи еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, както и птици, както е посочено в член 6, параграф 5, се дава в съответствие с приложение IV. Свидетелството за правоспособност се съставя на официалния език/официалните езици на държавата-членка, която го издава и на английски език, когато превозвачът или придружителят по всяка вероятност осъществяват своите дейности в друга държава-членка. Свидетелството за правоспособност се издава от компетентния орган или организация, определени за тази цел от държавата-членка, и в съответствие с образеца, посочен в глава III от приложение III. Обхватът на прилагане на споменатото свидетелство за правоспособност може да бъде ограничен до специфични животински видове или групи от животински видове.

Член 18

Сертификат за одобрение на пътните транспортни средства

1.   Компетентният орган или организация, определени от дадена държава-членка, дават, при поискване, сертификат за одобрение на пътните транспортни средства, използвани за пътувания с дълга продължителност, при условие че транспортните средства:

а)

не са предмет на заявление, предоставено на или одобрено от друг компетентен орган в същата или в друга държава-членка;

б)

са били обект на проверка на компетентния орган или организация, определени от дадена държава-членка, и е установено, че спазват изискванията на глава II и глава VI от приложение I, приложими за проектирането, конструкцията и поддръжката на пътните транспортни средства, използвани при пътувания с дълга продължителност.

2.   Компетентният орган или организация, определени от дадена държава-членка, издават всеки сертификат с уникален номер в държавата-членка и в съответствие с образеца, посочен в глава IV от приложение III. Сертификатът се съставя на официалния език/официалните езици на държавата-членка, която го издава, и на английски език. Сертификатите са валидни за срок не по-дълъг от пет години, считано от датата на издаването, и стават невалидни веднага щом като транспортните средства са модифицирани или ремонтирани по начин, който засяга хуманното отношение към животните.

3.   Компетентният орган регистрира издаванията на сертификати за одобрение на пътните транспортни средства, използвани при пътувания с дълга продължителност, в електронна база данни по начин, позволяващ тяхната бърза идентификация от компетентните органи във всички държави-членки, в частност в случай на неспазване на изискванията на настоящия регламент.

4.   Държавите-членки могат да направят дерогации на разпоредбите на настоящия член и на разпоредбите на глава V, точка 1.4., буква б) и глава VI от приложение I, отнасящи се до пътните транспортни средства при пътувания, чиято необходима продължителност, за да се достигне до крайното местоназначение, не превишава 12 часа.

Член 19

Сертификат за одобрение на кораби за превоз на добитък

1.   Компетентният орган или организация, определени от дадена държава-членка, дават, при подаване на заявление, сертификат за одобрение на кораби за превоз на добитък, при условие че плавателният съд:

а)

е експлоатиран от държавата-членка, където е било направено заявлението;

б)

не е бил предмет на заявление, предоставено на друг компетентен орган в същата или в друга държава-членка, или на одобрение, предоставено от споменатия орган;

в)

е бил обект на проверка от компетентния орган или организация, определени от дадена държава-членка, и е установено, че спазват изискванията на приложение I, раздел I, глава IV, приложими за конструкцията и оборудването на корабите за превоз на добитък.

2.   Компетентният орган или организация, определени от дадена държава-членка, издават всеки сертификат с уникален номер в държавата-членка. Сертификатът се съставя на официалния език/официалните езици на държавата-членка, която го издава, и на английски език. Сертификатите са валидни за срок не по-дълъг от пет години, считано от датата на издаването, и стават невалидни веднага щом като транспортните средства са модифицирани или ремонтирани по начин, който засяга хуманното отношение към животните.

3.   Компетентният орган регистрира одобрените кораби за превоз на добитък по начин, позволяващ тяхната бърза идентификация, в частност в случай на неспазване на изискванията на настоящия регламент.

4.   Компетентният орган регистрира издаванията на сертификати за одобрение на кораби за транспортиране на животни в електронна база данни по начин, който им дава възможност бързо да бъдат идентифицирани, в частност в случай на неспазване на изискванията на настоящия регламент.

Член 20

Инспекция на транспортен кораб за превоз на добитък при натоварване и разтоварване

1.   Компетентният орган инспектира корабите за превоз на добитък преди всякакво натоварване на животни, за да провери, в частност че:

а)

плавателният съд за превоз на добитък е построен и оборудван за броя и вида животни, които ще бъдат транспортирани;

б)

помещенията, където животните трябва да бъдат настанени, са поддържани в добро състояние;

в)

оборудването, посочено в глава IV от приложение I, е поддържано в добро работно състояние.

2.   Компетентният орган инспектира следното преди и по време на всякакво натоварване/разтоварване на корабите за превоз на добитък, за да гарантира, че:

а)

животните са годни да продължат своето пътуване;

б)

операциите по натоварването/разтоварването се извършени в съответствие с разпоредбите на глава III от приложение I;

в)

мерките за снабдяване с храна и вода са в съответствие с разпоредбите на раздел 2 на глава IV от приложение I.

Член 21

Проверки на изходните точки и граничните контролни пунктове

1.   Без да се нарушават разпоредбите относно проверките, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 на Съвета, когато животните присъстват на изходните точки и граничните контролни пунктове, официално определени ветеринарни лекари на държавите-членки проверяват дали животните са транспортирани в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, и по-специално:

а)

че превозвачите са представили копие на валидно разрешително, както е посочено в член 10, параграф 1 или, за пътувания на дълги разстояния, както е посочено в член 11, параграф 1;

б)

че шофьорите на пътните транспортни средства, превозващи еднокопитни животни, домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине, както и птици, както и придружителите, са представили валиден сертификат за правоспособност, както е посочено в член 17, параграф 2;

в)

че животните са годни да продължат своето пътуване;

г)

че транспортните средства, с които животните трябва да продължат своето пътуване, спазват разпоредбите на глава II и, когато е необходимо, на глава VI от приложение I;

д)

че, в случай на износ, превозвачите са представили доказателство, че пътуването от мястото на заминаването до първото място на разтоварване в страната на крайното местоназначение спазва всяко международно споразумение, изброено в приложение V, приложимо във въпросните трети страни;

е)

дали домашните еднокопитни животни и домашните животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите или свинете са били или трябва да бъдат транспортирани за дълго време.

2.   В случай на пътувания с дълга продължителност за домашните еднокопитни животни и домашните животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите или свинете официалните ветеринарни лекари на изходните точки и граничните контролни пунктове извършват и регистрират проверките, изброени в раздел 3 „Място на получаване“ на дневника за пътуване от приложение II. Записите на тези проверки и проверката, предвидена в параграф 1, се съхраняват от компетентния орган за период, не по-малък от три години, считано от датата на проверките, включително копие на съответстващия лист на записа (регистрационен лист) или разпечатката, както е посочено в приложение I или приложение IБ от Регламент (ЕО) № 3821/85 на Съвета, когато превозното средство е предмет на същия този регламент.

3.   Когато компетентният орган счита, че животните не са годни да завършат своето пътуване, те трябва да бъдат разтоварени, напоени, нахранени и да могат да си отпочинат.

Член 22

Закъснение по време на транспортиране

1.   Компетентният орган предприема всичките необходими мерки, за да предотврати или намали до минимум всякакво закъснение по време на транспортиране или страдание на животните, когато непредвидени обстоятелства пречат на прилагането на настоящия регламент. Компетентният орган гарантира, че са взети специални мерки на мястото на прехвърлянията, на изходните точки и на граничните контролни пунктове, за да се даде приоритет на транспортирането на животните.

2.   Нито една пратка от животни не може да бъде задържана по време на транспортиране, освен ако такава мярка е строго необходима за хуманното отношение към животните или поради причини за обществената безопасност. Никакво неоправдано закъснение не може да има между приключването на натоварването и заминаването. Ако някаква пратка от животни трябва да бъде задържана по време на транспортиране за повече от два часа, компетентният орган гарантира, че са предприети подходящи мерки за грижата за животните и, когато е необходимо, за тяхното хранене, поене, разтоварване и настаняване.

ГЛАВА IV

ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 23

Спешни мерки в случай на неспазване на разпоредбите на настоящия регламент от страна на превозвачите

1.   Когато даден компетентен орган установи, че която и да е разпоредба на настоящия регламент не се спазва или не е била спазена, то той предприема или изисква от лицето, отговарящо за животните, да предприеме всякакви необходими действия, които се изискват за запазване на хуманното отношение към животните.

Такова действие не трябва да бъде от такова естество, че случайно да причини ненужно или допълнително страдание на животните, и ще бъде пропорционално на сериозността на включените рискове. Компетентният орган покрива разходите за такова действие по подходящ начин.

2.   В зависимост от обстоятелствата за всеки случай такова действие може да включва:

а)

смяна на шофьора или придружителя;

б)

временно ремонтиране на транспортното средства, така че да се предотврати непосредствено нараняване на животните;

в)

прехвърляне на пратката или на част от нея на друго транспортно средство;

г)

връщане на животните на тяхното място на заминаването по най-прекия път или допускане животните да продължат до тяхното местоназначение по най-прекия път, в зависимост от това, което е в най-добър интерес за хуманното отношение към животните;

д)

разтоварване на животните и тяхното държане в подходящо място за настаняване, със съответната грижа, до разрешаването на проблема.

Когато не съществуват никакви други средства за запазване на хуманното отношение към животните, се пристъпва към тяхното хуманно умъртвяване или евтаназия.

3.   Когато трябва да бъде предприето действие, както е предвидено в параграф 1, поради неспазването на настоящия регламент и е необходимо животните да бъдат транспортирани в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, компетентният орган издава разрешително за транспортиране на животните. Разрешителното идентифицира засегнатите животни и определя условията, съгласно които те могат да бъдат транспортирани до пълното спазване на разпоредбите на настоящия регламент. Такова разрешително придружава животните.

4.   Компетентният орган прави незабавно необходимото, за да може да бъдат взети необходимите мерки, ако не може да се установи контакт с лицето, отговорно за тези животни, или ако лицето не спазва тези инструкции.

5.   Решенията, взети от компетентните органи и мотивите за тези решения се оповестяват колкото е възможно по-скоро на превозвача или на негов представител, както и на компетентния орган, който дава разрешителното, както е посочено в член 10, параграф 1 или в член 11, параграф 1. Когато е необходимо компетентните органи осигуряват помощ на превозвача, за да улеснят прилагането на практика на изискваните спешни мерки.

Член 24

Взаимна помощ и обмен на информация

1.   Правилата и информационните процедури, посочени в Директива 89/608/ЕИО на Съвета (12), се прилагат за целите на настоящия регламент.

2.   В срок от три месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, всяка държава-членка съобщава на Комисията координатите на дадена контактна точка за целите на настоящия регламент, включително, когато е необходимо, електронен адрес, както и всяко актуализиране на тези данни. Комисията препредава координатите на контактната точка в другите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Член 25

Санкции

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерси, за да гарантират, че те се прилагат на практика. Така предвидените мерки трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби, както и за разпоредбите по прилагането на член 26, най-късно до 5 юли 2006 г., като я уведомяват незабавно и за всякакво последващо изменение, което ги засяга.

Член 26

Нарушения и уведомления за нарушения

1.   В случай на нарушения на настоящия регламент компетентният орган взема всички специфични мерки, предвидени в параграфи 2—7.

2.   Когато даден компетентен орган констатира, че даден превозвач не е спазил разпоредбите на настоящия регламент или дадено транспортно средство не отговаря на изискванията на споменатите разпоредби, той уведомява без закъснение компетентния орган, който е дал разрешителното на превозвача или сертификата за одобрение на транспортното средство, и, когато шофьорът е замесен в неспазването на изискванията на настоящия регламент, на органа, който е издал сертификата за правоспособност на шофьора. Всякакви подходящи данни и документи трябва да придружават такова уведомление.

3.   Когато даден компетентен орган в местоназначението констатира, че пътуването се е състояло в нарушение на настоящия регламент, той уведомява без закъснение компетентния орган в мястото на заминаването. Всякакви подходящи данни и документи трябва да придружават такова уведомление.

4.   Когато даден компетентен орган установи, че даден превозвач не е спазил настоящия регламент или дадено транспортно средства не е съобразено с настоящия регламент, или когато даден компетентен орган получава уведомление, както е предвидено в параграф 2 или параграф 3, то е целесъобразно, той:

а)

да изиска от въпросния превозвач да поправи констатираните нарушения и да създаде системи, които да предотвратят тяхното повторение;

б)

да подложи въпросния превозвач на допълнителни проверки, в частност изисквайки присъствието на ветеринарен лекар по време на натоварването на животните;

в)

да прекратява или да оттегля разрешителното на превозвача или сертификата за одобрение на въпросното транспортно средство.

5.   В случай на нарушение на настоящия регламент от страна на даден шофьор или придружител, притежаващ свидетелство за правоспособност, както е предвидено в член 17, параграф 2, компетентният орган може да прекрати или оттегли споменатото свидетелство за правоспособност, в частност когато нарушението показва, че шофьорът или придружителят не разполагат с достатъчно знания или достатъчно информация относно транспортирането на животни в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

6.   В случай на повторни или сериозни нарушения на настоящия регламент, дадена държава-членка може временно да забрани на превозвача или на въпросното превозно средство да транспортира животни на нейна територия дори когато превозвачът има разрешение или транспортното средство е одобрено от друга държава-членки, при условие че всичките възможности, предложени от взаимната помощ и обмен на информация, както е предвидено в член 24, са били изчерпани.

7.   Държавите-членки гарантират, че всичките контактни точки, както е посочено в член 24, параграф 2, са информирани без закъснение за всяко решение, взето с оглед прилагането на параграф 4, буква в) или на параграф 5, или на параграф 6 от настоящия член.

Член 27

Инспекции и годишни доклади от компетентните органи

1.   Компетентният орган проверява дали изискванията на настоящия регламент са били спазени, като извършва недискриминационни проверки на животни, транспортни средства и придружаващи документи. Такива проверки трябва да бъдат извършени, в подходящо съотношение, на животни, транспортирани всяка година във вътрешността на всяка държава-членка, и могат да бъдат извършени по същото време, както и проверки, имащи други цели. Съотношението на проверките се увеличава, когато се установи, че разпоредбите на настоящия регламент не са били спазени. Гореспоменатите съотношения се определят в съответствие с процедурите, посочени в член 31, параграф 2.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията до 30 юни всяка година годишен доклад относно проверките, предвидени в параграф 1, които са реализирани през предходната година. Докладът се придружава от анализ на основните констатирани слабости и нередности и от план за действие, предназначен да ги отстрани.

Член 28

Проверки на място

Ветеринарни експерти от Комисията могат, в сътрудничество с органите на въпросните държави-членки и дотолкова доколкото е необходимо да се гарантира еднакво прилагане на настоящия регламент, да извършват проверки на място в съответствие с процедурите, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Член 29

Ръководства за добра практика

Държавите-членки насърчават изработването на ръководства за добра практика, които включват съвети за спазването на разпоредбите на настоящия регламент, и по-специално на член 10, параграф 1 от него. Тези наръчници се изработват на национално равнище, между повечето държави-членки, или на общностно равнище. Разпространението и използването както на национални наръчници, така и на наръчници на Общността, се насърчава.

ГЛАВА V

ПРАВОМОЩИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ И КОМИТОЛОГИЯ

Член 30

Изменения на приложенията и правилата по прилагането

1.   Приложенията към регламент се изменят от Съвета, заседаващ при наличието на квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, с оглед, по-специално, на тяхното адаптиране към технологичния и научния прогрес, с изключение на глава IV и глава VI, точка 3.1 от приложение I, раздели от 1 до 5 на приложение II, приложения III, IV, V и VI, които могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

2.   Всякакви подробни правила, необходими за прилагането на практика на настоящия регламент, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

3.   Сертификати или други документи, предвидени от ветеринарното законодателство на Общността за добитък, могат да бъдат добавяни в съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграф 2, за да се държи сметка за изискванията на настоящия регламент.

4.   Задължението да се притежава свидетелство за правоспособност, както е посочено в член 6, параграф 5, може да бъде разширено и за шофьори или придружители на други домашни видове животни в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

5.   Дерогации от точка 2, буква д) на глава I от приложение I могат да бъдат приети от Комисията в случай на изключителни мерки за подкрепа на пазара, дължащи се на ограничения за придвижване, произтичащи по силата на ветеринарни мерки за борба срещу дадено заболяване. Комитетът, както е посочен в член 31, трябва да бъде информиран за всякакви приети мерки.

6.   Дерогации, отнасящи се до изискванията, определени за пътуванията с дълга продължителност, за да се държи сметка за отдалечеността на някои региони по отношение на континенталната част на Общността, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2.

7.   Чрез дерогация от настоящия регламент държавите-членки могат да продължат да прилагат националните разпоредби, които понастоящем са в сила, отнасящи се до транспортирането, в техните най-отдалечени региони, на животни с произход от или пристигащи в тези региони. Те информират Комисията за това.

8.   Докато се приемат подробни разпоредби за видове животни, които не са изрично посочени в приложенията, държавите-членки могат да създадат и поддържат допълнителни национални правила, приложими при транспортирането на животни от такива видове.

Член 31

Комитология

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (20).

2.   Когато се прави препратка към настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на член 5 и член 7 от Решение 1999/468/ЕИО на Съвета.

Периодът, посочен в член 5, параграф 4 от Решение 1999/468/ЕИО на Съвета, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 32

Доклад

В срок от четири години, считано от датата, посочена във втората алинея на член 37, Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за въздействието на настоящия регламент върху хуманното отношение към животните, които са били транспортирани, и върху търговските потоци с добитък в рамките на разширената Общност. В частност, докладът взема под внимание научните доказателства за потребностите от добро състояние на животните и доклада да прилагането на практика на навигационната система, както е посочено в приложение I, глава VI, точка 4.3., както и социално-икономическото влияние на настоящия регламент, включително регионалните аспекти. Този доклад може да бъде придружен, при необходимост, от подходящи законодателни предложения, отнасящи се до пътувания с дълга продължителност, по-специално по отношение на продължителността на пътуванията, периодите за почивка и допустимите пространствени площи.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Отмени

Директива 91/628/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 411/98 на Съвета се отменят от 5 януари 2007 г. Позовавания на отменените директива и регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 34

Изменения на Директива 64/432/ЕИО на Съвета

Директива 62/432/ЕИО на Съвета се изменя, както следва:

1.

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се вмъква следната буква със следния текст:

„дд)

спазва разпоредбите на Директива 98/58/ЕО на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета (*), приложими към тях;

(*)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.“"

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Компетентният орган може да прекрати или да оттегли одобрението в случай на неспазване на настоящия член или на други съответни разпоредби на настоящата директиви или на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета или на друго ветеринарно законодателство на Общността, изброено в глава I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО на Съвета (**). Одобрението може да бъде възстановено, когато компетентният орган се е уверил, че събирателният център е в пълно съответствие с всичките съответни разпоредби, посочени в настоящия параграф.

(**)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.“"

2.

Член 12 се заменя със следния текст:

„Член 12

1.   Държавите-членки гарантират, че превозвачите отговарят на следните допълнителни условия:

а)

за транспортирането на животни те трябва да използват транспортни средства, които са:

i)

конструирани по такъв начин, че животинските изпражнения, постелките или храната да не могат да изтекат или да изпаднат от превозното средство; и

ii)

почистени и дезинфекцирани незабавно след всяко транспортиране на животни или на всеки продукт, който би могъл да засегне здравето на животните, и, ако е необходимо, преди всяко ново натоварване на животни, като се използват дезинфекциращи средства, които официално са разрешени от компетентния орган;

б)

те трябва или:

i)

да имат подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция, одобрени от компетентния орган, включително местата за съхраняване на постелките и оборския тор; или

ii)

да предоставят документирани доказателства, че тези операции са изпълнени от трета страна, одобрена от компетентния орган.

2.   Превозвачът трябва да гарантира, че за всяко пътно превозно средство, използванo за транспортиране на животни, се води и поддържа регистър, съдържащ най-малко една от следните информации, които се съхраняват за период минимум от три години:

а)

място, дата и час на натоварването, както и името и търговското наименование и адрес на животновъдното стопанство или събирателния център, където животните са натоварени;

б)

място, дата и час на доставката, както и името и търговското наименование и адреса на получателя/получателите;

в)

видове животни и брой на транспортираните животни;

г)

дата и място на дезинфекцията;

д)

подробно описание на придружаващите документи, включително номера;

е)

очаквана продължителност на всяко пътуване.

3.   Превозвачите гарантират, че в нито един момент от напускането на животновъдното стопанство или събирателния център на произхода до пристигането в местоназначението пратката или животните не са влезли в контакт с животни с по-нисък здравен статус.

4.   Държавите-членки гарантират, че превозвачите спазват разпоредбите, предвидени в настоящия член и отнасящи се до съответната документация, която трябва да придружава животните.

5.   Настоящият член не се прилага за лица, транспортиращи животни на максимално разстояние до 65 km, изчислено от мястото на заминаването до местоназначението.

6.   В случай на неспазване на настоящия член разпоредбите, отнасящи се до нарушения и уведомления за нарушения, предвидени в член 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, се прилагат mutatis mutandis по отношение на здравето на животните.“

Член 35

Изменения на Директива 93/119/ЕО на Съвета

В приложение А към Директива 93/119/ЕО на Съвета част II, точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Животните трябва да се придвижват внимателно. Местата за преминаване на животните трябва да бъдат така конструирани, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на животните, и така разположени, че да се използва стадният им инстинкт. Инструментите, предназначени за водене на животните, трябва да бъдат използвани единствено за тази цел и само за кратки периоди от време. Използването на инструменти, които подлагат животните на електрошокове, трябва да се избягва, доколкото е възможно. При всички случаи тези инструменти се използват само при възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и при възрастни свине, които отказват да се движат и само когато има място да се придвижват напред. Електрошоковете не трябва да продължават повече от една секунда, трябва да бъдат правилно разпределени във времето и трябва да бъдат прилагани само върху мускулите на задните крайници. Електрошоковете не трябва да бъдат използвани многократно, ако животното не реагира.“

Член 36

Изменения на Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета

Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета се изменя, както следва:

1.

Думите „етапни пунктове“ се заменят с думите „контролни пунктове“ навсякъде в регламента.

2.

В член 1 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Контролните пунктове са местата, където животните си отпочиват за най-малко дванадесет часа или повече, в съответствие с точка 1.5 или точка 1.7, буква б) от глава V на приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета (***).

(***)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.“"

3.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

1.   Компетентният орган одобрява и издава номер на одобрение за всеки контролен пункт. Такова одобрение може да бъде ограничено до специални видове животни или до някои категории животни и здравен статус. Държавите-членки уведомяват Комисията за списъка на одобрените контролни пунктове и за всякакви актуализации.

Държавите-членки уведомяват също така Комисията за подробните мерки за прилагане на разпоредбите на член 4, параграф 2, в частност периода за използване като контролни пунктове и двойната употреба на одобрените помещения.

2.   Комисията съставя списъка на контролните пунктове в съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, по предложение на компетентния орган на въпросната държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да предложат контролни пунктове само след като компетентният орган е проверил, че те отговарят на съответните изисквания и той ги е одобрил. За целите на предоставянето на такова одобрение компетентният орган, така както е определен в член 2, параграф 6 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета, гарантира, че контролните пунктове изпълняват всичките изисквания, посочени в приложение I към настоящия регламент; в допълнение такива контролни пунктове:

а)

са разположени в зона, която не е обект на забрана или ограничение в съответствие със съответното законодателство на Общността;

б)

са поставени под контрола на официален ветеринарен лекар, който гарантира, inter alia, съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

в)

функционират в съответствие с всичките съответни правила на Общността, отнасящи се до здравето на животните, движението на животните и защитата на животните по време на клане;

г)

са подложени на редовна инспекция, най-малко два пъти годишно, за да се установи, че изискванията за одобрение продължават да бъдат изпълнявани.

4.   Дадена държава-членка трябва, при тежки случаи, в частност поради здравословни причини или поради причини, отнасящи се до хуманното отношение към животните, да прекрати използването на контролен пункт, разположен на нейна територия. Тя информира Комисията и другите държави-членки за такова прекратяване и за причините за това. Прекратяването на използването на контролния пункт може да бъде вдигнато само след уведомяване на Комисията и другите държави-членки за причините за това.

5.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, Комисията може да прекрати използването на даден контролен пункт или да го изтегли от списъка, ако проверките на място, извършени от експертите на Комисията, както е посочено в член 28 от съшия този регламент, показват неспазване на съответното законодателство на Общността.“

4.

В член 4 се добавя следният параграф:

„4.   Компетентният орган на мястото на заминаването уведомява за движението на животни, преминаващи през контролните пунктове посредством системата за обмен на информация, посочена в Директива 90/425/ЕИО на Съвета.“

5.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

1.   Преди животните да напуснат контролния пункт, официалният ветеринарен лекар или всеки друг ветеринарен лекар, определен за тази цел от компетентния орган, потвърждава в дневника за пътуването, посочен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, че животните са годни да продължат своето пътуване. Държавите-членки могат да уговорят, че разходите, направени в резултат на ветеринарната проверка, се поемат от въпросния оператор.

2.   Правилата, свързани с обмена на съобщения между органите, необходим за да се осигури спазването на изискванията на настоящия регламент, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета.“

6.

Член 6а се заменя със следния текст:

„Член 6а

Настоящият регламент се изменяот Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, с оглед, по-специално, на неговото адаптиране към технологичния и научния прогрес, с изключение на всякакви изменения на приложението, които са необходими да го адаптират към здравното състояние на животните и които могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета.“

7.

В член 6б първото изречение се заменя със следния текст:

„Член 6б

Държавите-членки прилагат разпоредбите на член 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, за да санкционират всякакво нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всичките необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане на практика.“

8.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следния текст:

б)

раздел А се заменя със следния текст:

„А.   МЕРКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗДРАВЕТО И ХИГИЕНАТА

1.

Всеки контролен пункт трябва:

а)

да бъде разположен, проектиран, конструиран и да действа така, че да гарантира ниво на биосигурност, достатъчно за да се предотврати разпространението на тежки инфекциозни болести към други животновъдни стопанства и между пратки от животни, преминаващи последователно през тези помещения;

б)

да бъде конструиран, оборудван и използван по начин, който гарантира, че процедурите по почистването и дезинфекцията могат да бъдат извършени. Пункт за миене, изключително предназначен за камиони, се поставя на място. Тези съоръжения трябва да функционират при всякакви климатичните условия.

в)

да бъде почистен и дезинфекциран преди и след всяко използване, като се спазват инструкциите на официалния ветеринарен лекар.

2.

Персоналът и оборудването, които влизат в контакт с подслонените животни, са изключително засегнати във въпросните помещения, освен ако не са били подложени на процедура на почистване и на дезинфекция, след като са били в контакт с животни или с техните изпражнения и урина. В частност лицето, което отговаря за контролния пункт, осигурява чисто оборудване и защитно облекло, които се пазят изключително за употреба от всякакви лица, които влизат в контролния пункт, и предоставя на разположение подходящо оборудване за почистването и дезинфекцирането на гореспоменатите неща.

3.

Материалът за постилане се отстранява, когато дадена пратка с животни напуска дадено оградено място и, след като операциите по почистването и дезинфекцията, предвидени в точка 1, буква в), са изпълнени, се заменя с пресен материал за постилане.

4.

Постелките за животните, изпражненията и урината не се събират от помещенията, ако те са били предмет на подходящо третиране, за да се избегне разпространението на болести по животните.

5.

Подходящ период на санитарни почивки между две последователни пратки с животни трябва да бъде спазван и, ако е подходящо, да бъде адаптиран в зависимост от това дали тези пратки идват от подобен регион, зона или отделение. В частност контролните пунктове трябва напълно да бъдат изпразнени от животни за период от най-малко 24 часа след максимум 6-дневна употреба и след като операциите по почистването и по дезинфекцията са изпълнени, и преди пристигането на всяка нова пратка.

6.

Преди да приемат нови животни, контролните пунктове трябва:

а)

да са започнали операциите по почистването и по дезинфекцията в рамките на 24 часа след заминаването на всички животни, които преди това са се намирали там, в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 3 от настоящия регламент;

б)

да не подслоняват нито едно животно, докато операциите по почистването и по дезинфекцията не са напълно завършени за удовлетворение на официалния ветеринарен лекар.“;

в)

раздел Б, точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

В допълнение към разпоредбите, предвидени в глава II и глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, прилагани за транспортни средства за натоварване и разтоварване на животни, всеки контролен пункт трябва да разполага с оборудване и съоръжения, подходящи, за да бъдат натоварвани и разтоварвани животните от транспортните средства. В частност такова оборудване и съоръжения трябва да бъдат снабдени с нехлъзгаща се подова настилка и, ако е необходимо, да бъдат снабдени със странична защита. Мостовете, рампите и малките подвижни мостчета трябва да бъдат съоръжени с перила, парапети или всякакво друго средство за защита, което предпазва животните да паднат от тях. Товарните и разтоварните рампи трябва да имат колкото е възможно по-малък наклон. Коридорите трябва да имат подово покритие, което намалява до минимум риска от подхлъзване и да бъдат конструирани по такъв начин, че да намалят до минимум риска от нараняване на животни. Специална грижа трябва да се полага, за да се гарантира, че няма никаква значителна пролука или стъпка между пода на превозното средство и рампата или рампата и пода на разтоварващата площадка, изискваща животните да скачат или по всяка вероятност да ги накара да се подхлъзнат или препънат.“

9.

Приложение II се заличава.

Член 37

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 януари 2007 г.

Член 6, параграф 5, обаче, се прилага от 5 януари 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

C. VEERMAN


(1)  Становище от 30 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 110, 30.4.2004 г., стр. 135.

(3)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 17. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 148, 30.6.1995 г., стр. 52.

(5)  ОВ С 273, 28.9.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2003 на Съвета (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 21).

(7)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 432/2004 на Комисията (ОВ L 71, 10.3.2004 г., стр. 3).

(9)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42. Директива, последно изменена с Директива 2004/68/ЕО на Съвета (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 320).

(10)  ОВ Р 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(11)  ОВ L 340, 31.12.1993 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(12)  ОВ L 351, 2.12.1989 г., стр. 34.

(13)  ОВ L 38, 12.2.1998 г., стр. 10.

(14)  ОВ L 52, 21.2.1998 г., стр. 8.

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(16)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(17)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(18)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(19)  ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 на Съвета (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ І

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(както е посочено в член 6, параграф 3, член 8, параграф 1, член 9, параграф 1 и член 9, параграф 2, буква а))

ГЛАВА І

ГОДНОСТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

1.

Нито едно животно не може да бъде транспортирано, ако не е годно за предвиденото пътуване, и всички животни трябва да бъдат транспортирани в такива условия, които гарантират, че няма да им да бъде причинено нараняване или ненужно страдание.

2.

Животните, които са наранени или които показват физиологична слабост или патологични процеси, не се счита че са годни да бъдат транспортирани; това е случаят по-специално, ако:

а)

те не са в състояние да се движат самостоятелно без болка или да се придвижват без чужда помощ;

б)

те показват голяма открита рана или пролапсус;

в)

се касае за бременни женски индивиди, за които 90 % или повече от очакваното времетраене на бременността вече е отминало, или женски индивиди, които са родили през предходната седмица;

г)

се касае за новородени бозайници, на които пъпчето все още не е заздравяло;

д)

се касае за прасенца на възраст, по-малка от три седмици, агнета на възраст, по-малка от една седмица, и телета на възраст, по-малка от десет дни, освен ако те се транспортират на разстояние по-малко от 100 km;

е)

се касае за кучета и котки на възраст, по-малка от осем седмици, освен ако те се придружават от тяхната майка;

ж)

се касае за животни от семейството на елените, които са в период на покриване с мъх на еленовия рог.

3.

Болни и наранени животни, обаче, могат да се считат, че са годни за транспортиране, ако:

а)

се касае за леко наранени или болни животни и транспортирането на които няма да им причини допълнително страдание; в случай на съмнение трябва да бъде поискан съветът на ветеринарен лекар;

б)

те са транспортирани за целите на Директива 86/609/ЕИО на Съвета (1), ако заболяването или нараняването е част от изследователска програма;

в)

те са транспортирани под ветеринарно наблюдение за целите на или след ветеринарно лечение или диагноза. Такова транспортиране следователно може да бъде разрешено само ако никакво ненужно страдание или лечение на заболяване не е причинено на въпросните животни;

г)

се касае за животни, които са били подложени на ветеринарни процедури, свързани с практиките за отглеждането на животни, такива като отрязване на рогата или кастрация, при условие че откритите рани напълно са зараснали.

4.

Когато животните се разболеят или са наранени по време на транспортиране, те се изолират от останалите животни и получават първа лекарска помощ, колкото е възможно по-скоро. Назначава им се подходящо ветеринарно лечение и, ако е необходимо, биват подложени на клане или умъртвяване по начин, който не им причинява никакво ненужно страдание.

5.

Успокоителни не трябва да се използват за животни, които ще бъдат транспортирани, освен ако не е крайно необходимо да се гарантира хуманното отношение към животните и те ще бъдат използвани само под контрола на ветеринарен лекар.

6.

Женски индивиди от рода на едрия рогат добитък, овце и кози, които кърмят и които не са придружени от своето потомство, трябва да бъдат издоявани на интервали не по-големи от 12 часа.

7.

Изискванията, предвидени в точка 2, буква в) и точка 2, буква г), не се прилагат за регистрирани еднокопитни животни, ако целта на пътуванията е да се подобрят здравето и условията за благосъстоянието при раждане, или за новородени кончета, придружени от техните регистрирани кобили, при условие че и в двата случая животните постоянно са придружавани от придружител, който се занимава с тях по време на пътуването.

ГЛАВА ІІ

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

1.   Разпоредби, отнасящи се до всички транспортни средства

1.1.

Транспортните средства, контейнерите и техните приспособления трябва да бъдат проектирани, конструирани, поддържани и използвани по такъв начин, че:

а)

да се избягват наранявания или страдания и да се гарантира безопасността на животните;

б)

да се предпазват животните от студеното време, необичайните температури и неблагоприятните промени в метеорологичните условия;

в)

да бъдат почистени и дезинфекцирани;

г)

да попречат на животните да избягат или да изпаднат от тях и да са в състояние да издържат на механичното напрежение, дължащо се на движенията;

д)

да гарантират, че може да бъде поддържано такова количество и качество на въздуха, което е подходящо за транспортираните видове животни;

е)

да осигуряват достъп до животните, за да се позволи те да бъдат инспектирани и да се полагат грижи за тях;

ж)

да разполагат с подово пространство, което предпазва от хлъзгане;

з)

да разполагат с подово пространство, което намалява до минимум изтичането на урина или изпражнения;

и)

да осигурява източник на светлина, която е достатъчна, за да се позволи да се инспектират животните или да се полагат грижи за тях по време на транспортирането.

1.2.

Достатъчно пространство трябва да бъде осигурено вътре в помещението и на всяко от нивата в това помещение, за да се гарантира, че има адекватна вентилация над главата на животните, когато те са прави в своето естествено положение, без по никакъв начин да се възпрепятстват техните естествени движения.

1.3.

За дивите животни и за видовете, различни от домашните еднокопитни животни или домашните животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите и свинете, в зависимост от случая, следните документи придружават експедициите на животните:

а)

бележка, посочваща, че животните са диви, страхливи или опасни;

б)

писмени инструкции относно тяхното хранене, поене и всякакви специални грижи, на които те са обект.

1.4.

Междинните вътрешни прегради трябва да бъдат достатъчно здрави, за да издържат теглото на животните. Приспособленията трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се позволи бързо и лесно да се действа с тях.

1.5.

Прасенца с тегло, по-малко от 10 kg, агнета с тегло, по-малко от 20 kg, телета на възраст, по-малка от шест месеца, и кончета на възраст, по-малка от четири месеца, трябва да бъдат снабдени с подходящ материал за постилане или еквивалентен материал, който гарантира техния комфорт, подходящ за техния вид, за броя на животните, които се транспортират, за продължителността на пътуването и за метеорологичните условия. Този материал трябва да гарантира адекватно абсорбиране на урината и изпражненията.

1.6.

Без да се накърняват разпоредбите на правилата на Общността или националните правила относно безопасността на екипажите и пътниците, когато транспортирането с кораб, самолет или с железопътен вагон е предвидено да продължи повече от три часа, средство за умъртвяване, подходящо за транспортираните видове животни, трябва да бъде на разположение на придружителя или на лицето, което има необходимите знания да изпълни тази задача по хуманен начин и ефикасно.

2.   Допълнителни разпоредби, отнасящи се транспортиране с пътни транспортни средства и с железопътни вагони

2.1.

Пътните превозни средства, в които се транспортират животните, трябва да бъдат ясно и видимо маркирани, като се посочва наличието на добитък, с изключение, когато животните се транспортират в контейнери, маркирани в съответствие с разпоредбите на точка 5.1.

2.2.

Пътните превозни средства трябва да транспортират оборудване, подходящо за товаренето и разтоварването.

2.3.

При монтирането на влаковете и при всякаква друга маневра на железопътните вагони, трябва да бъдат взети всякакви предпазни мерки, за да се избегне друсане на железопътния вагон, транспортиращ животни.

3.   Допълнителни разпоредби, отнасящи се до транспортирането с кораби от типа „рол-он-рол-оф“

3.1.

Преди натоварването на даден кораб капитанът проверява, че когато пътните превозни средства се натоварват:

а)

върху заградени палуби, плавателният съд е оборудван с подходяща форсирана вентилационна система и разполага с алармена система и с адекватен допълнителен източник на мощност, в случай на повреда;

б)

върху отворени палуби, осигурена е адекватна защита от морска вода.

3.2.

Пътните превозни средства и железопътните вагони трябва да бъдат оборудвани с достатъчен брой адекватно проектирани, позиционирани и поддържани места за закрепване, даващи им възможност да бъдат здраво прикрепени към плавателния съд. Пътните превозни средства и железопътните вагони трябва да бъдат здраво закрепени за плавателния съд преди началото на пътуването по море, за да се избегнат каквито и да са размествания, дължащи се на движенията на плавателния съд.

4.   Допълнителни разпоредби, отнасящи се до транспортиране по въздуха

4.1.

Животните трябва да бъдат транспортирани в контейнери, заградени помещения или боксове, подходящи за техния вид, които съответстват на регламентите за транспортирането на добитък, създадени от Международна асоциация на авиационните превозвачи (IATA), в редакция, посочена в приложение VІ.

4.2.

Животните трябва да бъдат транспортирани само в условия, при които качеството на въздуха, температурата и налягането могат, по време на цялото пътуване, да бъдат поддържани в подходящи граници, в зависимост от видовете животни.

5.   Допълнителни разпоредби, отнасящи се до транспортиране в контейнери

5.1.

Контейнерите, които се използват за транспортирането на животни, трябва да бъдат ясно и видимо маркирани, за да се посочи наличието на добитък и да имат знак, посочващ горната част на контейнера.

5.2.

По време на транспортирането и манипулациите контейнерите винаги трябва да бъдат държани във вертикално положение и силните друсания и разклащания трябва да бъдат сведени до минимум. Контейнерите трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да се предотвратят размествания, дължащи се на движенията на транспортното средство.

5.3.

Контейнери с повече от 50 kg трябва да бъдат оборудвани с достатъчен брой адекватно проектирани, позиционирани и поддържани места за закрепване, даващи им възможност да бъдат здраво закрепени към транспортното средство, върху което трябва да бъдат натоварвани. Контейнерите трябва да бъдат закрепени за транспортното средство преди началото на пътуването, за да се предотвратят размествания, дължащи се на движенията на транспортното средство.

ГЛАВА ІІІ

ТРАНСПОРТНИ ПРАКТИКИ

1.   Натоварване, разтоварване и манипулации

1.1.

Надлежно внимание трябва да бъде отделено на потребността на някои категории животни, като например диви животни, да се аклиматизират към начина на транспортиране преди предвиденото пътуване.

1.2.

Когато операциите по натоварването или разтоварването продължават повече от четири часа, с изключение на птици:

а)

трябва да има на разположение подходящи съоръжения, за да се пазят, хранят и поят животните извън транспортното средство, без да бъдат вързани;

б)

операциите трябва да бъдат наблюдавани от оторизиран ветеринарен лекар и специални предпазни мерки трябва да бъдат взети, за да се гарантира поддържането на хуманното отношение към животните по време на тези операции.

Съоръжения и процедури

1.3.

Съоръженията за натоварване и разтоварване, включително покриването на пода, трябва да бъдат проектирани, конструирани, поддържани и използвани по такъв начин, че:

а)

да предотвратят наранявания или страдания и да сведат до минимум възбудата и изтощението по време на разместванията на животните, както и да гарантират безопасността на животните. В частност повърхностите не трябва да бъдат хлъзгащи се и страничните защитни съоръжения трябва да бъдат предвидени, така че да се избегне избягване на животните;

б)

да бъдат почистени и дезинфекцирани.

1.4.

а)

Наклонът на рампите не трябва да бъде по-голям от 20 градуса, което означава 36,4 % спрямо хоризонталата, за прасетата, телетата и конете, и от 26 градуса и 34 минути, което означава 50 % спрямо хоризонталата, за овцете и едрия рогат добитък, различен от телетата. Когато наклонът на рампите е по-голям от 10 градуса, което означава 17,6 % спрямо хоризонталата, рампите трябва да бъдат снабдени със система, като напречни летви, която да позволява на животните да се изкачват или да слизат без рискове или трудности.

б)

повдигащите платформи и горните нива трябва да бъдат снабдени с безопасни бариери, така че да предпазват животните от падане или бягство по време на операциите по натоварване или разтоварване.

1.5.

Стоките, транспортирани в същото транспортно средство като животните, трябва да бъдат позиционирани по такъв начин, че да не причиняват на животните наранявания, страдания или изтощение.

1.6.

Подходящо осветление трябва да бъде осигурено по време на натоварването и разтоварването.

1.7.

Когато контейнерите, натоварени с животни, се поставят на едно върху друго в транспортното средство, необходимо е да бъдат взети необходимите предпазни мерки:

а)

за да се избегне или, в случай на птици, зайци и животни с козина, да се ограничи изтичането на урина и изпражнения върху животните, които са поставени на по-долните нива;

б)

за да се гарантира стабилност на контейнерите;

в)

за да се гарантира, че не се пречи на вентилацията.

Третиране на животните

1.8.

Забранено е:

а)

да се удрят или да се ритат животните;

б)

да се извършва натиск върху която и да е чувствителна част на тялото на животните по начин, който може да причини ненужна болка или страдание;

в)

да се провесват животните с механични средства;

г)

да се вдигат или влачат животните за главата, ушите, рогата, краката, опашката или руното или да се манипулират по такъв начин, че да им се причини ненужна болка или страдание;

д)

да са използват остени или други инструменти със заострени краища;

е)

да се прави съзнателно задръстване при преминаването на дадено животно, което е водено или откарвано през която и да е част, където животните се манипулират.

1.9.

Използването на инструменти, които подлагат животните на електрошокове, трябва да се избягва, доколкото е възможно. При всички случаи тези инструменти се използват само при възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и при възрастни свине, които отказват да се движат и само когато има място да се придвижват напред. Електрошоковете не трябва да продължават повече от една секунда, трябва да бъдат правилно разпределени във времето и трябва да бъдат прилагани само върху мускулите на задните крайници. Електрошоковете не трябва да бъдат използвани многократно, ако животното не реагира.

1.10.

Пазарите или събирателните центрове трябва да осигурят, когато е необходимо, приспособления за връзване на животни. Животни, които обикновено не са връзвани, остават отвързани. Животните трябва да имат достъп до вода.

1.11.

Животните не трябва да бъдат връзвани за рогата, разклоненията на рогата, халките за нос, нито са бъдат със завързани крака. На телетата не трябва да се слагат намордници. Домашните еднокопитни животни, които са по-възрастни от осем месеца, трябва да носят оглавници по време на транспортирането, с изключение на необяздени коне.

Когато животните трябва да бъдат вързани, въжетата, веригите или другите използвани средства, трябва да бъдат:

а)

достатъчно устойчиви, за да не се счупят при нормални условия на транспортиране;

б)

такива, че да позволят на животните, ако е необходимо, да си лягат, да се хранят и да пият;

в)

проектирани по такъв начин, че да елиминират всякаква опасност от задушаване или нараняване и да позволят на животните бързо да бъдат освободени.

Разделяне

1.12.

Животните трябва да бъдат манипулирани и транспортирани отделно в следните случаи:

а)

животни от различни видове;

б)

животни, които показват значителни различия по размери или възрасти;

в)

възрастни нерези или жребци за разплод;

г)

мъжки индивиди, достигнали полова зрялост, от женски индивиди;

д)

животни с рога и животни без рога;

е)

животни, които са враждебни едни към други;

ж)

вързани животни и невързани животни.

1.13.

Букви а), б), в) и д) от точка 1.12 не се прилагат, когато животните са били отглеждани в съвместими групи, когато са привикнали едни към други, когато разделянето ще им причини скръб или когато женските индивиди се придружават от малки, които зависят от тях.

2.   По време на транспортиране

2.1.

Допустимото пространство, с което може да се разполага, трябва поне да бъде съобразено с цифрите, определени в глава VІІ, що се отнася до посочените животни и транспортни средства.

2.2.

Домашните еднокопитни животни, с изключение на кобили, пътуващи със своите жребчета, трябва да бъдат транспортирани в индивидуални помещения, когато превозното средство е натоварено на кораби от типа „рол-он-рол-оф“. Дерогация от тази разпоредба може да бъде дадена по силата на националните правила, при условие че те са съобщени от държавите-членки на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

2.3.

Домашните еднокопитни животни не трябва да бъдат транспортирани в превозни средства с няколко платформи, с изключение когато животните са натоварени на най-долната платформа и няма никакви животни на по-горната платформа. Минималната вътрешна височина на помещението трябва да надвишава най-малко със 75 cm височината при раменете на най-високото животно.

2.4.

Необяздените еднокопитни животни не трябва да бъдат транспортирани на групи от повече от четири животни.

2.5.

Точки 1.10—1.13 се прилагат mutatis mutandis за транспортните средства.

2.6.

Достатъчна вентилация трябва да бъде осигурена, за да се гарантира, че потребностите на животните са напълно задоволени, като се вземат под внимание, в частност, броят и видът на животните, които ще бъдат транспортирани, и очакваните метеорологични условия по време на пътуването. Контейнерите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да не се пречи на тяхното вентилация.

2.7.

По време на транспортирането на животните трябва да бъдат предлагани вода и храна и периоди на почивки, адаптирани в зависимост от техния вид и възраст, на подходящи интервали от време и, в частност, както е посочено в глава V. Ако друго не е уточнено бозайниците и птиците трябва да бъдат хранени най-малко на всеки 24 часа и поени най-малко на всеки 12 часа. Водата и храната трябва да бъдат с добро качество и да бъдат поднесени по начин, който свежда до минимум заразяването. Надлежно внимание трябва да се обръща на потребността на животните да привикнат с начина на хранене и поене.

ГЛАВА ІV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ЖИВОТНИ ИЛИ ДО КОНТЕЙНЕРОВОЗИ

РАЗДЕЛ 1

Изисквания към конструкцията и оборудването за корабите, превозващи животни

1.

Здравината на гредите на заградените помещения и площадките трябва да бъде приспособена към транспортираните животни. Дружество за класификация, одобрено от компетентния орган, трябва да проверява изчисленията за здравина на гредите на заградените помещения и площадките по време на изграждането или по време на преустройството на корабите за транспортиране на животни.

2.

Помещенията, в които животните трябва да бъдат транспортирани, се оборудват с усилена вентилационна система, която дава достатъчно капацитет за обновяване на въздуха, съдържащ се в цялото това пространство, както следва:

а)

40 обновявания на въздуха на час, когато помещението е напълно затворено и когато свободната височина е по-малка или равна на 2,30 метра;

б)

30 обновявания на въздуха на час, когато помещението е напълно затворено и когато свободната височина е повече от 2,30 метра;

в)

75 % от гореспоменатия капацитет, когато помещението е само частично затворено.

3.

Капацитетът за съхраняване или капацитетът за производство на прясна вода трябва да бъде достатъчен, за да се задоволи изискванията за вода, определени в глава VІ, като се вземат под внимание максималният брой и видът на животните, които ще бъдат транспортирани, както и максималната продължителност на предвидените пътувания.

4.

Системата за прясна вода трябва да осигурява непрекъснато снабдяване с прясна вода на всичките пространства, заети с добитък, и достатъчно резервоари трябва да има в наличност, за да се гарантира, че животните имат лесен и постоянен достъп до прясна вода. Алтернативно помпено оборудване трябва да бъде на разположение, за да се осигури снабдяването с вода в случай на неизправност на първичната помпена система.

5.

Отводнителната система трябва да има достатъчен капацитет, за да се отводняват течности от заградените места и площадките при всички обстоятелства. Тръбите и каналите за отводняване трябва да събират течностите в кладенци или резервоари, от които отпадъчните води могат да бъдат изхвърлени посредством помпи или ежектори. Алтернативно помпено оборудване трябва да бъде на разположение, за да се осигури отводняването в случай на неизправност в първичната помпена система.

6.

Площите, заети с добитък, местата за преминаване на животните и рампите, водещи до тези пространства с животни, трябва да бъдат снабдени с достатъчен източник на светлина. Трябва да бъде предвидено помощно осветление в случай на неизправност на главната електрическа инсталация. Достатъчно преносимо осветление трябва да бъде осигурено, за да се даде възможност на придружителя да извършва адекватни проверки и да се грижи за животните по подходящ начин.

7.

Противопожарна система трябва съответно да бъде инсталирана във всички помещения с животни и противопожарните съоръжения в площите с добитък трябва да бъдат в съответствие с най-новите стандарти на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море (Конвенцията SOLAS), отнасящи се до предпазването от пожари, откриването на пожари и потушаването на пожари.

8.

Следните системи, предназначени за добитък, трябва да бъдат оборудвани със система за наблюдение, контрол и сигнал за тревога в кабината, където се намират командните лостове и спирачки:

а)

вентилацията;

б)

снабдяването с прясна вода;

в)

осветлението;

г)

производството на прясна вода, ако е необходимо.

9.

Първичният източник на мощност трябва да бъде достатъчен, да за се осигури захранване с непрекъсната мощност за системите, предназначени за добитък, посочени в точки 2, 4 5 и 6, в условията на нормално функциониране на плавателния съд за транспортиране на добитък. Вторичен източник на мощност трябва да бъде достатъчен, за да замени първичния източник на мощност за непрекъснат период от три дни.

РАЗДЕЛ 2

Доставка на храна и вода за корабите, превозващи животни, или за корабите, транспортиращи морски контейнери

Корабите за транспортиране на добитък или корабите, транспортиращи морски контейнери с еднокопитни животни и домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине, при пътувания, превишаващи 24 часа, трябва да носят, считано от началото на заминаването, достатъчно постелки, както и достатъчно храна и вода, за да се покрият минималните дневни изисквания от храна и вода, посочени в таблица 1, за предвиденото пътуване, плюс 25 % или еквивалента на тридневна допълнителна доставка на постелки, храна и вода, което и количество да е по-голямо.

Таблица 1

Минимална дневна доставка на храна и вода за корабите, превозващи животни, или корабите, транспортиращи морски контейнери

Категория

Храна (в процент от живото тегло на животните)

Питейна вода (литри на едно животно) (*)

Фураж

Концентрирани храни

Едър рогат добитък и еднокопитни животни

2

1,6

45

Овце

2

1,8

4

Свине

3

10

Фуражът може да бъде заменен с концентриран фураж и обратно. Надлежно внимание, обаче, трябва да се обърне на потребността на някои категории животни да се приспособят към промяната в храната що се отнася до техните метаболични потребности.

ГЛАВА V

ИНТЕРВАЛИ ЗА ПОЕНЕ И ХРАНЕНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПЪТУВАНЕТО И ПЕРИОДИ НА ПОЧИВКА

1.   Еднокопитни животни, домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине

1.1.

Изискванията, определени в настоящия раздел, се прилагат при транспортирането на еднокопитни животни, с изключение на регистрираните еднокопитни животни, и на домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине, с изключение на въздушен транспорт.

1.2.

Продължителността на пътуването на животните, принадлежащи към тези видове, които са посочени в точка 1.1, не трябва да превишава осем часа.

1.3.

Максималното време за пътуване, предвидено в точка 1.2, може да бъде продължено, при положение, че са изпълнени допълнителните изисквания на глава VІ.

1.4.

Когато се използват пътни транспортни средства, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1.3, интервалите за хранене и поене, продължителността на пътуванията и периодите на почивка се определят, както следва:

а)

на неотбитите от кърмене телета, агнета, козлета и кончета, които все още се хранят с мляко, и неотбитите от кърмене прасенца трябва, след деветчасово пътуване, да им се даде период на почивка най-малко от един час, достатъчен, по-специално, за тях, за да бъдат напоени и, ако е необходимо, нахранени. След този период на почивка те могат да бъдат транспортирани отново за още девет часа;

б)

прасетата могат да бъдат транспортирани максимум за период от 24 часа. По време на пътуването те трябва да имат непрекъснат достъп до вода;

в)

домашните еднокопитни животни могат да бъдат транспортирани максимум за период от 24 часа. По време на пътуването те трябва да бъдат поени и, ако е необходимо, хранени на всеки осем часа;

г)

на всичките останали животни от видовете, посочени в точка 1.1, трябва, след 14-часово пътуване, да им се даде период на почивка най-малко от един час, достатъчен по-специално за тях, за да бъдат напоени и, ако е необходимо, нахранени. След този период на почивка те могат да бъдат транспортирани отново за още 14 часа.

1.5.

След определеното времетраене на пътуването животните трябва да бъдат разтоварени, нахранени и напоени и да им се даде време за почивка от най-малко 24 часа.

1.6.

Животните не трябва да бъдат транспортирани с влак, когато максималната продължителност на пътуването превишава тази, която е определена в точка 1.2. Времето на пътуванията, обаче, определено в точка 1.4, се прилага, когато условията, определени в точки 1.3 и 1.4, с изключение на периодите на почивка, са изпълнени.

1.7.

а)

Животните не трябва да бъдат транспортирани по море, когато максималната продължителност на пътуването превишава тази, която е определена в точка 1.2, освен ако са изпълнени условията, определени в точки 1.3 и 1.4, с изключение на времето на пътуванията и периодите на почивка, са изпълнени.

б)

В случай на транспортиране по море, при редовна и директна връзка между две географски точки на Общността, посредством използването на пътни превозни средства, натоварени на кораби без разтоварване на животните, трябва да бъде предвидена почивка от 12 часа за животните след разтоварването им в пристанището на получаването или в непосредствена близост до него, освен ако времетраенето на пътуването по море позволява пътуването да бъде включено в общата схема на точки 1.2—1.4.

1.8.

В интерес на животните времетраенето на пътуванията, посочено в точки 1.3, 1.4 и 1.7, буква б), може да бъде продължено с още два часа, като се има предвид, в частност, близостта на местоназначението.

1.9.

Без да влиза в противоречие с разпоредбите на точки 1.3—1.8, на държавите-членки е разрешено да предвидят максимална продължителност на пътуване от осем часа при транспортирането на животни, предназначени за клане, когато това транспортиране е извършено изключително от мястото на заминаването до местоназначението, и двете разположени на тяхна собствена територия.

2.   Други видове животни

2.1.

За птици, домашни птици и домашни зайци подходяща храна и вода трябва да бъдат на разположение в адекватни количества, с изключение на пътуване, което трае по-малко от:

а)

12 часа, като не се взема под внимание времето на натоварване или разтоварване; или

б)

24 часа за малки пиленца от всички видове, при условие че това пътуване приключва в срок от 72 часа, считано от излюпването.

2.2.

По време на транспортирането на кучета и котки последните трябва да бъдат хранени на интервали от време, които не превишават 24 часа, и трябва да им се дава вода на интервали от време, които не превишават осем часа. Трябва да има ясни писмени инструкции за храненето и поенето.

2.3.

Други видове животни, различни от животните, посочени в точки 2.1 или 2.2, трябва да бъдат транспортирани в съответствие с писмените инструкции за хранене и поене и като се държи сметка за специалните грижи, които евентуално ще се изискват.

ГЛАВА VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПЪТУВАНИЯТА С ГОЛЯМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ, ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК, ОВЦЕ, КОЗИ И СВИНЕ

1.   Всички пътувания с голяма продължителност

Покрив

1.1.

Транспортното средство трябва да бъде снабдено с покрив, оцветен в светъл цвят и да бъде изолиран по съответен начин.

Под и постеля

1.2.

Животните трябва да бъдат снабдени с подходящи постелки или еквивалентен материал, който гарантира техния комфорт, подходящ за видовете животни, броя на животните по време на транспортирането, времетраенето на пътуването и метеорологичните условия. Този материал трябва да гарантира адекватното абсорбиране на урина и изпражнения.

Храна

1.3.

Транспортните средства трябва да бъдат снабдени с достатъчно количество подходящи фуражни храни, за да се задоволят изискванията за хранене на въпросните животни по време на съответното пътуване. Фуражните храни трябва да бъдат защитени от метеорологичните условия от замърсители, такива като прах, гориво, изгорели газове и урина на животните и животински тор.

1.4.

Когато се използва специфично оборудване, служещо за храненето на животните, то това оборудване трябва да бъде транспортирано в транспортното средство.

1.5.

Когато се използва специфично оборудване, служещо за храненето на животните, както е посочено в точка 1.4, то това оборудване трябва да бъде така проектирано, че, ако е необходимо, то да бъде прикрепено към транспортното средство, за да се избегне неговото преобръщане. Когато транспортното средство се движи и когато оборудването не се използва, то трябва да бъде съхранявано отделно от животните.

Прегради

1.6.

Домашните еднокопитни животни се транспортират в индивидуални помещения, с изключение на кобили, пътуващи със своите жребчета.

1.7.

Транспортните средства трябва да бъдат снабдени с прегради, така че да могат да се създават отделни места, като същевременно на всичките животни се осигурява свободен достъп до водата.

1.8.

Преградите трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че те да могат да бъдат поставяни в различни положения, така че размерът на отделението да бъде адаптиран към специфичните потребности, както и към вида, размера и броя на животните.

Минимални критерии за някои видове животни

1.9.

За домашните еднокопитни животни и домашните животни от рода на едрия рогат добитък и свинете, освен ако са придружени от своите майки, пътуванията с дълга продължителност са разрешени само ако:

домашните еднокопитни животни са на възраст над четири месеца, с изключение на регистрираните еднокопитни животни,

телетата са на възраст над четиринадесет дни,

прасетата са по-тежки от 10 килограма.

Необяздените коне не могат да бъдат подложени на пътувания с дълга продължителност.

2.   Доставка на вода при транспортиране с пътно превозно средство, железопътен транспорт или в морски контейнери

2.1.

Транспортното средство и морските контейнери трябва да бъдат оборудвани със система за снабдяване с вода, която дава възможност на придружителя да достави незабавно вода всеки път, когато е необходимо по време на пътуването, така че всяко животно да има достъп до вода.

2.2.

Съоръженията за разпределяне на водата трябва да бъдат поддържани в добро състояние на функциониране и да бъдат подходящо проектирани и поставени по начин, съответстващ на категориите животни, които трябва да бъдат поени на борда на превозното средство.

2.3.

Общият капацитет на цистерните с вода трябва да бъде най-малко равен на 1,5 % от максималното полезно натоварване на всяко транспортно средство. Цистерните с вода трябва да бъдат така проектирани, че да могат да бъдат подсушавани и изчиствани след всяко пътуване и трябва да бъдат снабдени със система, позволяваща да бъде проверявано нивото на водата в тях. Те трябва да бъдат свързани с устройствата за пиене, разположени във вътрешността на отделенията с животните и да бъдат поддържани в добро състояние на функциониране.

2.4.

Дерогация от точка 2.3 може да се приложи за морски контейнери, използвани изключително на корабите, които ги снабдяват с вода от техните собствените цистерни с вода.

3.   Вентилация на пътното превозно средство и наблюдение на температурата

3.1.

Вентилационните системи на пътните транспортни средства трябва да бъдат проектирани, конструирани и поддържани по такъв начин, че във всеки един момент от пътуването, независимо дали транспортното средство е неподвижно, или се движи, те да бъдат в състояние за поддържат температури в границата от 5 °С до 30 °С във вътрешността на транспортното средство, за всички животни, с допустимо отклонение от плюс или минус 5 °С, в зависимост от външната температура.

3.2.

Вентилационната система трябва да бъде в състояние да гарантира добро разпределение благодарение на минимален въздухопоток с номинален капацитет от 60 m3/h/KN от максималното полезно натоварване. Тя трябва да бъде в състояние да функционира най-малко четири часа, независимо от двигателя на превозното средство.

3.3.

Пътните транспортни средства трябва да бъдат снабдени със система за наблюдение на температурата, както и със средство за записване на такива данни. Сензорите трябва да бъдат разположени в частите на товарния камион, които, в зависимост от своите проектни характеристики, е по-вероятно да бъдат изложени на най-лошите климатични условия. Данните за температурата, регистрирани по такъв начин, имат дата и се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване.

3.4.

Пътните транспортни средства трябва да бъдат снабдени с предупредителна система, предназначена да предупреждава шофьора, когато температурите в отделенията, където се намират животните, достигат максималната или минималната граница.

3.5.

Комисията изготвя преди 31 юли 2005 г., въз основа на становище на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), доклад, придружен от проект със съответни мерки, предвиждащ определянето на граница от максимални и минимални температури за транспортираните животни, които ще бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, като се вземат под внимание температурите, които преобладават в някои региони на Общността, имащи особени климатични условия.

4.   Навигационна система

4.1.

Пътните транспортни средства трябва да бъдат оборудвани, считано от 1 януари 2007 г. — за пътни транспортни средства, които за първи път се използват, и, считано от 1 януари 2009 г. нататък — за всичките пътни транспортни средства, със съответна навигационна система, позволяваща да се запише и да се предаде на компетентния орган, при поискване, информация, отнасяща се до местоположението. Тази система ще предоставя информация, еквивалентна на тази, посочена в дневника на пътуването, както е посочено в приложение ІІ, раздел 4, както и информация, отнасяща се до отварянето/затварянето на клапана за натоварване.

4.2.

Комисията предоставя на Съвета, преди 1 януари 2008 г., резултатите от едно проучване на навигационните системи и прилагането на такава технология за целта на настоящия регламент.

4.3.

Комисията предоставя на Съвета, не по-късно от 1 януари 2010 г., доклад за прилагането на практика на навигационната система, посочена в точка 4.2, придружен от предложения, които тя счита за подходящи, целящи в частност определянето на спецификациите на навигационната система, която да бъде използвана за всичките транспортни средства. Съветът взема решение по отношение на такива предложения с квалифицирано мнозинство.

ГЛАВА VІІ

ДОПУСТИМИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПЛОЩИ

Допустимите пространствени площи за животните трябва да съответстват най-малко на следните цифри:

А.   Домашни еднокопитни животни

Транспортиране с влак

Възрастни коне

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (**)

Млади коне (6—24 месеца) (за пътувания до 48 часа)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Млади коне (6—24 месеца) (за пътувания над 48 часа)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Понита (под 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Кончета (0—6 месеца)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Забележка: По време на пътувания с дълга продължителност кончетата и младите коне трябва да имат възможност да лежат.

Тези цифри могат да варират с максимум 10 % за възрастните коне и понитата и с максимум 20 % за младите коне и кончетата, в зависимост не само от теглото и размера на конете, но също така и от тяхното физическо състояние, метеорологичните условия и вероятната продължителност на пътуването.

Транспортиране с пътни превозни средства

Възрастни коне

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Млади коне (6—24 месеца) (за пътувания до 48 часа)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Млади коне (6—24 месеца) (за пътувания над 48 часа)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Понита (под 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Кончета (0—6 месеца)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Забележка: По време на пътувания с дълга продължителност жребците и младите коне трябва да имат възможност да лежат.

Тези цифри могат да варират с максимум 10 % за възрастните коне и понитата и с максимум 20 % за младите коне и кончетата, в зависимост не само от теглото и размера на конете, но също така и от тяхното физическо състояние, метеорологичните условия и вероятната продължителност на пътуването.

Транспортиране по въздуха

Гъстота на натоварването на коне по отношение на повърхностната площ

0—100 kg

0,42 m2

100—200 kg

0,66 m2

200—300 kg

0,87 m2

300—400 kg

1,04 m2

400—500 kg

1,19 m2

500—600 kg

1,34 m2

600—700 kg

1,51 m2

700—800 kg

1,73 m2

Транспортиране по море

Живо тегло в kg

m2/животно

200—300

0,90—1,175

300—400

1,175—1,45

400—500

1,45—1,725

500—600

1,725—2

600—700

2—2,25

Б.   Животни от рода на едрия рогат добитък

Транспортиране с влак

Категория

Приблизително тегло (в kg)

Площ (в m2/животно)

Малки телета

55

0,30—0,40

Телета със среден размер

110

0,40—0,70

Тежки телета

200

0,70—0,95

Едър рогат добитък със среден размер

325

0,95—1,30

Тежък едър рогат добитък

550

1,30—1,60

Много тежък едър рогат добитък

> 700

> 1,60

Тези цифри могат да варират в зависимост не само от теглото и размера на животните, но също така и от тяхното физическо състояние, метеорологичните условия и вероятната продължителност на пътуването.

Транспортиране с пътни превозни средства

Категория

Приблизително тегло (в kg)

Площ (в m2/животно)

Малки телета

50

0,30—0,40

Телета със среден размер

110

0,40—0,70

Тежки телета

200

0,70—0,95

Едър рогат добитък със среден размер

325

0,95—1,30

Тежък едър рогат добитък

550

1,30—1,60

Много тежък едър рогат добитък

> 700

> 1,60

Тези цифри могат да варират в зависимост не само от теглото и размера на животните, но също така и от тяхното физическо състояние, метеорологичните условия и вероятната продължителност на пътуването.

Транспортиране по въздуха

Категория

Приблизително тегло (в kg)

Площ (в m2/животно)

Телета

50

0,23

70

0,28

Едър рогат добитък

300

0,84

500

1,27

Транспортиране по море

Живо тегло в kg

m2/животно

200—300

0,81—1,0575

300—400

1,0575—1,305

400—500

1,305—1,5525

500—600

1,5525—1,8

600—700

1,8—2,025

На бременните животни трябва да бъде отпуснато с 10 % по-голямо пространство.

В.   Овце/кози

Транспортиране с влак

Категория

Тегло (в kg)

Площ (в m 2/животно)

Остригани овце

< 55

0,20—0,30

> 55

> 0,30

Неостригани овце

< 55

0,30—0,40

> 55

> 0,40

Овце в състояние на напреднала бременност

< 55

0,40—0,50

> 55

> 0,50

Кози

< 35

0,20—0,30

35—55

0,30—0,40

> 55

0,40—0,75

Кози в състояние на напреднала бременност

< 55

0,40—0,50

> 55

> 0,50

Посочената по-горе повърхностна площ може да варира в зависимост от породата, размера, физическото състояние, дължината на руното на животните, както и от метеорологичните условия и продължителността на пътуването.

Транспортиране с пътни превозни средства

Категория

Тегло (в kg)

Площ (в m2/животно)

Остригани овце и агнета с тегло от 26 kg и повече

< 55

0,20—0,30

> 55

> 0,30

Неостригани овце

< 55

0,30—0,40

> 55

> 0,40

Овце в състояние на напреднала бременност

< 55

0,40—0,50

> 55

> 0,50

Кози

< 35

0,20—0,30

35—55

0,30—0,40

> 55

0,40—0,75

Кози в състояние на напреднала бременност

< 55

0,40—0,50

> 55

> 0,50

Посочената по-горе повърхностна площ може да варира в зависимост от породата, размера, физическото състояние и дължината на руното на животните, както и от метеорологичните условия и продължителността на пътуването: като например за малки агнета може да бъде осигурено пространство по-малко от 0,2 m2/животно.

Транспортиране по въздуха

Гъстота на натоварването на овце и кози във връзка с повърхностната площ

Средно тегло (в kg)

Площ (в m2/животно)

25

0,2

50

0,3

75

0,4

Транспортиране по море

Живо тегло в kg

m2/животно

20—30

0,24—0,265

30—40

0,265—0,290

40—50

0,290—0,315

50—60

0,315—0,34

60—70

0,34—0,39

Г.   Свине

Транспортиране с влак и транспортиране с пътни превозни средства

Всички свине трябва поне да имат възможност да си лягат и да стоят прави в своето естествено положение.

За да може да се позволи да се изпълнят тези минимални изисквания, гъстотата на натоварване за свинете с тегло от около 100 kg не трябва да превишава 235 kg/m2.

Породата, размерът и физическото състояние на свинете могат да предопределят, че минималната изисквана повърхностна площ, посочена по-горе, трябва да бъде увеличена: максимално увеличение от 20 % може също така да бъде изисквано в зависимост от метеорологичните условия и продължителността на пътуването.

Транспортиране по въздуха

Гъстотата на натоварването трябва да бъде достатъчно висока, за да се избегнат наранявания при излитане или кацане, или в случай на турбуленция, но тази гъстота трябва, обаче, да позволи на всички животни да могат да си лягат. Климатът, общото време на пътуването и часът на пристигане трябва да бъдат взети предвид при вземането на решение за гъстотата на натоварването.

Средно тегло (в kg)

Площ в m2/животно

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Транспортиране по море

Живо тегло в kg

m2/животно

10 или по-малко

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

Д.   Птици

Гъстота, която се прилага при транспортиране на птици в контейнери

Минималните повърхностни площи на пода трябва да бъдат осигурени, както следва:

Категория

Площ в cm2

Еднодневни пиленца

21—25 на пиленце

Птици, различни от еднодневни пиленца: тегло в kg

Площ в cm2 на kg

< 1,6

180—200

1,6 до < 3

160

3 до < 5

115

> 5

105

Тези цифри могат да варират в зависимост не само от теглото и размера на птиците, но също така и от тяхното физическо състояние, метеорологичните условия и вероятната продължителност на пътуването.


(1)  ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 32).

(*)  Минималното количество вода, което е определено в четвъртата колона, може да бъде заменено за всички видове животни с количество вода, което съответства на 10 % от живото тегло на животните.

(**)  Използваната стандартна широчина на вагоните е 2 на 2 m.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДНЕВНИК ЗА ПЪТУВАНЕТО

(както е посочено в член 5, параграф 4, член 8, параграф 2, букви а) и в), член 14 и член 21, параграф 2)

1.

Лицето, планиращо пътуване с дълга продължителност, подготвя, подпечатва и подписва всичките страница на дневника за пътуването в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение.

2.

Дневникът на пътуването обхваща следните секции:

 

Раздел 1 — Планиране;

 

Раздел 2 — Място на заминаването;

 

Раздел 3 — Местоназначение;

 

Раздел 4 — Декларация от превозвача;

 

Раздел 5 — Образец на доклад за нередностите.

Страниците на дневника за пътуването трябва да бъдат завързани заедно.

Образец на всекн раздел е даден в допълнението към настояшото приложение.

3.

Организаторът трябва:

а)

да идентифицира всеки дневник за пътуването с отличаващ се номер;

б)

да гарантира, че подписаното копие на раздел 1 на дневника за пътуването, съответно попълнено с изключение на номерата на ветеринарните сертификати, е получено в рамките на два работни дни преди началото на заминаването от компетентния орган на местоназначението по начин, определен от този орган;

в)

да спазва всякаква инструкция, дадена от компетентния органи в съответствие с член 14, параграф 1, буква а);

г)

да гарантира, че дневникът на пътуването е подпечатан, както се изисква в член 14, параграф 1;

д)

да гарантира, че дневникът за пътуването придружава животните по време на пътуването до точката на получаването или в случай на износ за трета страна, поне до изходната точка.

4.

Притежателите на мястото на заминаването и, когато местоназначението се намира вътре на територията на Общността, притежателите на местоназначението, попълват и подписват съответните секции от дневника за пътуването. Те информират, колкото е възможно по-скоро, компетентния орган за всякаквирезерви, отнасящи се до съответствието с разпоредбите на настоящия регламент, използвайки образеца в раздел 5.

5.

Когато местоназначението се намира вътре на територията на Общността, притежателите на местоназначението съхраняват дневника за пътуването, с изключение на раздел 4, най-малко за срок от три години, считано от датата на пристигане в местоназначението.

Дневникът за пътуването се предоставя на разположение на компетентния орган при поискване.

6.

Когато дневникът е попълнен вътре на територията на Общността, превозвачът попълва и подписва раздел 4 от дневника за пътуването

7.

Когато животните се изнасят за трета страна, превозвачът дава дневника на пътуването на официалния ветеринарен лекар на изходната точка.

В случай на субсидиран износ на добитък от рода на едрия рогат добитък, не е необходимо да се попълва раздел 3 от дневника за пътуването, ако законодателството в областта на земеделието изисква доклад.

8.

Превозвачът, посочен в раздел 3 от дневника за пътуването, съхранява:

а)

копие от попълнения дневник за пътуването;

б)

регистрационен лист или съответна разпечатка, както е посочено в приложение I или приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, ако пътното превозно средство е предмет на същия регламент.

Документите, посочени в буква а) и буква б), се предоставят на разположения на компетентния орган, който дава разрешителното на превозвача и, при поискване, на разположение на компетентния орган на мястото на заминаването, в рамките на един месец, считано от момента, където са попълнени, и се съхраняват от превозвача за период най-малко от три години, считано от датата на проверката.

Документите, посочени в буква а), трябва да бъдат върнати обратно на компетентния орган на мястото на заминаването в рамките на един месец след завършването на пътуването, ако са използвани системите, посочени в член 6, параграф 9. Опростена версия на дневника за пътуването и на насоките за представянето на записите, посочени в член 6, параграф 9, се създава в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, когато пътните превозни средства са оборудвани със системите, посочени в член 6, параграф 9.

Допълнение

РАЗДЕЛ 1

ПЛАНИРАНЕ

Image

РАЗДЕЛ 2

МЯСТО НА ЗАМИНАВАНЕТО

Image

РАЗДЕЛ 3

МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

Image

РАЗДЕЛ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА

Image

РАЗДЕЛ 5

ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД ЗА НЕРЕДНОСТИТЕ № …

Копие от доклада за нередностите, придружено от копие на раздел 1 от дневника на пътуването, се предава на компетентния орган.

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

ОБРАЗЦИ

(както е посочено в член 10, параграф 2, член 11, параграф 2, член 17, параграф 2 и член 18, параграф 2)

ГЛАВА І

Разрешително на превозвача съгласно член 10, параграф 2

Image

ГЛАВА ІІ

Разрешително на превозвача съгласно член 11, параграф 2

Image

ГЛАВА ІІІ

Свидетелство за правоспособност за шофьори и придружители съгласно член 17, параграф 2

Image

ГЛАВА ІV

Сертификат за одобрение на пътното транспортно средство за пътувания с дълга продължителност съгласно член 18, параграф 2

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

ОБУЧЕНИЕ

1.

Шофьорите на пътни транспортни средства и придружителите, посочени в член 6, параграф 5 и член 17, параграф 1, трябва да са завършили успешно обучението, както е посочено в параграф 2, като са преминали изпит, одобрен от компетентния орган, който гарантира, че изпитващите лица са независими.

2.

Курсовете за обучение, както е посочено в параграф 1, включват най-малко техническите и административните аспекти на законодателството на Общността, отнасящо се до защитата на животните по време на транспортиране и, в частност, следните теми:

а)

член 3 и член 4 и приложение І и приложение ІІ;

б)

физиологията на животните и, в частност, потребностите от пиене и хранене, поведението на животните и общата представа за стреса;

в)

практическите аспекти на манипулацията с животни;

г)

въздействието на поведението при шофиране върху благосъстоянието на транспортираните животни и върху качеството на месото;

д)

грижите за животните в спешни случаи;

е)

аспектите на сигурността за персонала, работещ с животни.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

(както е посочено в член 21, параграф 1, буква д))

Европейска конвенция за защита на животните по време на международен транспорт.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ, ЗАГРАДЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ БОКСОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ПО ВЪЗДУХА

(както е посочено в приложение I, глава II, точка 4.1)

Международна асоциация на авиационните превозвачи (IATA), регламенти за транспортирането на добитък, 31-во издание, 1 октомври 2004 г.