01/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28


32005Q0684


L 262/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 28 септември 2005 година

за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент

(2005/684/ЕО, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 190, параграф 5 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 108, параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Комисията (1),

с одобрението на Съвета (2),

като има предвид, че:

(1)

Парламентът се състои от „представителите на народите на държавите, обединени в Общността“. Тези представители, както също се утвърждава в член 190, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, са „представителите на народите, обединени в Общността“. Същият термин е използван в член 190, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност (брой на представителите, избирани във всяка държава-членка) и в член 190, параграф 3 (представителите се избират за срок от пет години). Тези разпоредби, съгласно които членовете са представителите на народите, оправдават използването в устава на термина „член“.

(2)

Парламентът има правото да регулира собствената си дейност в свой процедурен правилник в съответствие с член 199, първи параграф от Договора за създаване на Европейската общност и в съответствие с настоящия устав.

(3)

Член 1 от устава изяснява понятието „член на Европейския парламент“ като уточнява, че уставът не урежда правата и задълженията на членовете на Европейския парламент, а обхваща правилата и общите условия, приложими за упражняването на техния мандат.

(4)

Свободата и независимостта на членовете на Европейския парламент, на които е посветен член 2 и които не се споменават в никоя разпоредба на първичното право, следва да бъдат правно регламентирани. Поетите ангажименти от членовете на Европейския парламент да освободят своята длъжност в определен момент или декларираното от тях намерение да напуснат длъжността си на неопределена дата, които политическите партии могат да използват по свое усмотрение, трябва да се считат за несъвместими със свободата и независимостта на членовете на Европейския парламент и следователно не би трябвало да имат обвързваща правна сила.

(5)

Член 3, параграф 1 възпроизвежда изцяло разпоредбите на член 6, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

(6)

Правото на инициатива, упоменато в член 5, е основно право на всеки член на Европейския парламент. Правилникът за дейността на Парламента не може да лиши това право от съдържание.

(7)

Правото да преглеждат досиета, предвидено в член 6, което вече е прогласено в Правилника за дейността на Парламента, е съществен аспект на упражняването на мандата на всеки член на Европейския парламент и затова трябва да бъде уредено в устава.

(8)

Член 7 има за цел да гарантира, че въпреки изявленията в противен смисъл, езиковото разнообразие ще се запази. Трябва да се изключи всяка дискриминация срещу някой от официалните езици. Този принцип следва да продължи да се прилага след всяко разширяване на Европейския съюз.

(9)

В съответствие с членове 9 и 10 членовете на Европейския парламент трябва да получават възнаграждение за изпълнението на своите задължения. По отношение на размера на възнаграждението, през май 2000 г. експертна група, свикана от Парламента, представи проучване, според което е обосновано определянето на възнаграждение равно на 38,5 % от възнаграждението на съдия в Съда на Европейските общности.

(10)

Тъй като възнаграждението и временното обезщетение, както и пенсиите за възраст, инвалидност и наследствените пенсии се финансират от общия бюджет на Европейския съюз, уместно е те да подлежат на облагане с данък в полза на Общностите.

(11)

Поради специфичното положение на членовете на Парламента, в частност факта, че те не са задължени да пребивават в някое от местата на работа на Парламента и техните специфични връзки с държавата, в която са избрани, уместно е да се предвиди възможността за държавите-членки да прилагат разпоредбите на своето национално данъчно законодателство по отношение на възнаграждението и временното обезщетение, както и по отношение на пенсиите за възраст, инвалидност и наследствените пенсии.

(12)

Член 9, параграф 3 е необходим, защото партиите често очакват част от доходите по член 9, параграфи 1 и 2, да се използва за техни цели. Тази форма на финансиране на партиите следва да бъде забранена.

(13)

Временното обезщетение, предвидено в член 9, параграф 2 и член 13, е предназначено, в частност, да покрие периода между края на мандата на даден член на Парламента и постъпването му на друга длъжност. Когато бившият член на Европейския парламент поеме друг мандат или поеме обществена служба, тази цел престава да е релевантна.

(14)

В светлината на промените в държавите-членки по отношение на пенсиите за възраст, изглежда подходящо бившите членове на Европейския парламент да придобият право на пенсия за възраст при навършването на 63 години. Член 14 не засяга правото на държавите-членки да вземат предвид пенсиите за възраст на членовете при изчисляването на пенсиите платими по националното право.

(15)

Разпоредбите за обезпечаване на наследниците са по същество в съответствие с действащото право в Европейската общност. Правото на преживелия съпруг, който е сключил нов брак, се основава на съвременната идея, че то е свързано с лична облага, а не е предназначено само за „обезпечаване“. Това право не се изключва дори когато преживелият съпруг е „обезпечен“ въз основа на собствени доходи или лично имущество.

(16)

Член 18 е необходим, защото когато уставът влезе в сила, държавите-членки ще преустановят възстановяването на разходите, които членовете на Европейския парламент правят в резултат на заболяване или за да плащат част от вноските за здравно осигуряване. Тези плащания често продължават и след приключването на мандата на даден член на Европейския парламент.

(17)

Разпоредбите, отнасящи се до възстановяването на разноските, трябва да бъдат в съответствие с принципите, изложени от Съда на Европейските общности в съдебното решение „Lord Bruce“ (3). Това позволява на Парламента да извършва такова възстановяване чрез глобална сума в случаите, в които е подходящо, за да се намалят административните разходи и тежести, присъщи на система, свързана с проверката на всеки отделен разход, и следователно представлява добро администриране.

(18)

На 28 май 2003 г. Бюрото на Парламента прие поредица от нови правила, уреждащи плащането на разноските и надбавките на членовете на Европейския Парламент на базата на действително направените разходи, които трябва да влязат в сила едновременно с настоящия устав.

(19)

Държавите-членки следва да гарантират запазването на действието на правилата, съгласно които при упражняването на своя мандат членовете на Европейския парламент са приравнени на членове на националния парламент. Този проблем не може да бъде решен на европейско ниво предвид множеството съществено различаващи се правни уредби на държавите-членки. Без такива правила упражняването на мандата на даден член на Европейския парламент в държавата-членка, където същият е бил избран, би било значително затруднено, ако не и напълно невъзможно. Ефективното упражняване на мандата също е в интерес на държавите-членки.

(20)

Член 25, параграф 1 е необходим, защото разнопосочните национални разпоредби, които са се прилагали досега по отношение на членовете на Европейския парламент, правят невъзможно решаването на европейско ниво на всички проблеми, свързани с прехода от старата към нова европейска система. Даването на членовете на Европейския парламент на право на избор ще изключи възможността от накърняване на техните права или от претърпяване на финансови загуби в резултат на този преход. Правилото, предвидено в член 25, параграф 2, е следствие от решението, взето съгласно член 25, параграф 1.

(21)

Различията в положението в различните държави са отразени в член 29, съгласно който на държавите-членки се позволява да приемат като преходна мярка правила, различни от разпоредбите от настоящия устав. Същото това разнообразие оправдава и възможността държавите-членки да запазят равното третиране на членовете Европейския парламент и членовете на националните парламенти,

РЕШИ:

ДЯЛ I

РЕД И ОБЩИ УСЛОВИЯ, УРЕЖДАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1

Настоящият устав предвижда реда и общите условия, уреждащи изпълнението на функциите на членовете на Европейския парламент.

Член 2

1.   Членовете на Европейския парламент са свободни и независими.

2.   Договорките относно подаването на оставка от даден член на Европейския парламент преди или в края на парламентарния мандат са нищожни.

Член 3

1.   Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично основание. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат.

2.   Договорките относно начина на упражняване на мандата са нищожни.

Член 4

Документите и електроните записи, получени,изготвени или изпратени от даден член на Европейския парламент не се считат за парламентарни документи, освен ако не са внесени по реда, предвиден в Правилника за дейността.

Член 5

1.   Всеки член на Европейския парламент има право да внася предложения за общностни актове в рамките на правото на инициатива на Парламента.

2.   Парламентът определя условията за упражняване на това право в правилника за дейността си.

Член 6

1.   Членовете на Европейския парламент имат право да преглеждат всички досиета, съхранявани от Парламента.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на личните досиета и сметки.

3.   Параграф 1 се прилага без да се накърняват актове на Европейския съюз и сключените от институциите споразумения относно достъпа до документи.

4.   Парламентът определя условията за упражняване на това право.

Член 7

1.   Документите на Парламента се превеждат на всички официални езици.

2.   Речите се превеждат симултанно на всички други официални езици.

3.   Парламентът определя условията за прилагането на настоящия член.

Член 8

1.   Членовете могат да се образуват политически групи.

2.   Парламентът определя условията за упражняването на това право в правилника за дейността си.

Член 9

1.   Членовете на Европейския парламент имат право на подходящо възнаграждение за гарантиране на тяхната независимост.

2.   В края на мандата си те имат право на временно обезщетение и пенсия.

3.   Договорките относно използването на възнаграждението, временното обезщетение в края на службата и пенсията за цели, различни от частни цели, са нищожни.

4.   Лицата на издръжка на членове или на бивши членове на Европейския парламент имат право на наследствена пенсия.

Член 10

Размерът на възнаграждението е равен на 38,5 % от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейските общности.

Член 11

Възнаграждението, получавано от член на Европейския парламент за упражняването на мандат в друг парламент, се приспада.

Член 12

1.   Възнаграждението, предвидено в член 9, подлежи на данъчно облагане в полза на Общностите при същите условя както тези, предвидени на основание член 13 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите за длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

2.   Облекченията за професионални и лични разходи и тези от семеен или социален характер, предвидени в член 3, параграфи от 2 до 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (4), не са приложими.

3.   Параграф 1 не накърнява правото на държавите-членки да подчинят възнаграждението на разпоредбите на националното данъчно законодателство, при условие че се избягва всяко двойно данъчно облагане.

4.   Държавите-членки имат правото да вземат предвид възнаграждението при определяне на данъчната ставка, приложима към други доходи.

5.   Настоящият член се прилага също за временното обезщетение, както и за пенсиите за възраст и инвалидност, и наследствените пенсии, които се изплащат в съответствие с членове 13, 14, 15 и 17.

6.   Облагите по членове 18, 19 и 20 и вноските за пенсионния фонд по член 27 не подлежат на данъчно облагане.

Член 13

1.   В края на мандата си членовете на Европейския парламент имат право на временно обезщетение, равно на възнаграждението по член 10.

2.   Това право се прилага за по един месец за всяка година, през която е бил упражняван мандатът, но за не по-малко от шест месеца и за не повече от 24 месеца.

3.   Това право не съществува за членове на Европейския парламент, които са на мандат в друг парламент или упражняват друга публична функция.

4.   В случай на смърт временното обезщетение се изплаща за последен път през месеца, в който е починал бившият член на Европейския парламент.

Член 14

1.   С навършването на 63 години бившите членове на Европейския парламент придобиват право на пенсия за възраст.

2.   За всяка пълна година на упражняване на мандат пенсията за възраст е равна на 3,5 % от възнаграждението по член 10 и на една дванадесета от него за всеки следващ пълен месец, но не повече от общо 70 % .

3.   Правото на пенсия за възраст съществува независимо от всяка друга пенсия.

4.   Член 11 се прилага mutatis mutandis.

Член 15

1.   В случай на трайна неработоспособност, възникнала по време на мандата им, членовете на Европейския парламент придобиват право на пенсия.

2.   Член 14, параграф 2 се прилага mutatis mutandis. Размерът на пенсията обаче е най-малко 35 % от възнаграждението по член 10.

3.   Правото на пенсия възниква при прекратяването на мандата.

4.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

5.   Член 11 се прилага mutatis mutandis.

Член 16

В случай че бивш член на Европейския парламент има право едновременно на изплащането на временното обезщетение по член 13 и на пенсията по член 14 или член 15, той решава кой режим да бъде приложен.

Член 17

1.   В случай на смърт на член на Европейския парламент или на бивш член, който към момента на смъртта си е имал или би имал в бъдеще право на пенсия по член 14 или член 15, съпругът и децата на негова издръжка имат право на наследствена пенсия.

2.   Общият размер на пенсията не може да превишава пенсията за възраст, на която членът на Европейския парламент би имал право в края на парламентарния мандат или на която бившият член е имал или би имал право.

3.   Преживелият съпруг получава 60 % от сумата, упомената в параграф 2, но във всеки случай най-малко 30 % от възнаграждението по член 10. Това право няма да бъде засегнато, ако преживелият съпруг сключи следващ брак. Правото обаче се губи, ако обстоятелствата в конкретния случай не оставят никакво разумно съмнение, че бракът е бил сключен единствено с цел получаването на пенсия.

4.   Дете на издръжка получава 20 % от сумата, упомената в параграф 2.

5.   Ако е необходимо, максималният размер на пенсията, която трябва да бъде платена, се разпределя между съпруга/та и децата в процентното съотношение, посочено в параграфи 3 и 4.

6.   Пенсията се изплаща от първия ден на месеца, следващ датата на смъртта.

7.   В случай че съпругът почине, неговото право се прекратява в края на месеца, през който е настъпила смъртта.

8.   Правото на детето се прекратява в края на месеца, в който то навърши 21 години. Правото обаче продължава за времетраенето на образованието или професионалното обучение, но се погасява най-късно в края на месеца, през който детето навърши 25 години. Правото продължава, ако детето не може да се издържа само поради заболяване или инвалидност.

9.   Партньорите, свързани в признати от държавите-членки съюзи, се третират като равностойни на съпрузи.

10.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 18

1.   Членовете и бившите членове на Европейския парламент, получаващи пенсия, и лицата, имащи право на наследствена пенсия, имат право на възстановяване на две трети от разходите, направени от тях в резултат на заболяване, бременност или раждане на дете.

2.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 19

1.   Членовете имат право да бъдат застраховани за рисковете, свързани с упражняването на техния мандат.

2.   Парламентът определя условията за упражняването на това право. Членовете на Европейския парламент заплащат една трета от дължимите застрахователни премии.

Член 20

1.   Членовете на Европейския парламент имат право на възстановяване на разходите, направени във връзка с упражняването на техния мандат.

2.   Парламентът възстановява действително направените разходи от членовете на Европейския парламент за пътуване до и от местата на работа и във връзка с други служебни пътувания.

3.   Други разходи, направени от членове на Европейския парламент при изпълнението на техния мандат, могат да бъдат възстановени чрез глобална сума.

4.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

5.   Член 9, параграф 3 се прилага mutatis mutandis.

Член 21

1.   Членовете на Европейския парламент имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да избират.

2.   Парламентът покрива ефективно поетите разходи от членовете на Европейския парламент при наемането на такива лични сътрудници.

3.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 22

1.   Членовете имат право да използват офис оборудването, далекосъобщителното оборудване и служебните автомобили на Парламента.

2.   Парламентът определя условията за упражняването на това право.

Член 23

1.   Всички плащания са за сметка на бюджета на Европейския съюз.

2.   Плащанията, дължими в съответствие с членове 10, 13, 14, 15 и 17, се извършват ежемесечно в евро или, по избор на члена на Европейския парламент, във валутата на държавата-членка, където е постоянното му местоживеене. Парламентът определя условията за извършване на плащанията.

Член 24

Решенията относно прилагането на настоящия устав влизат в сила след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

ДЯЛ II

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

1.   Членовете на Европейския парламент, които са били негови членове преди влизането в сила на настоящия устав и са били преизбрани, могат да предпочетат приложимата досега национална система да продължи да се прилага по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за цялото времетраене на членството им в Европейския парламент.

2.   Тези плащания са за сметка на бюджета на въпросната държава-членка.

Член 26

1.   Членовете на Европейския парламент, които желаят да продължат по националната система, приложима досега, в съответствие с член 25, параграф 1, уведомяват писмено председателя на Парламента за своето решение в рамките на 30 дни от влизането в сила на настоящия устав.

2.   Това решение е окончателно и неотменимо.

3.   В случай че такова уведомяване не бъде направено в рамките на установения срок, се прилагат разпоредбите на настоящия устав.

Член 27

1.   Доброволният пенсионен фонд, създаден от Парламента се запазва след влизането в сила на настоящия устав за членове или бивши членове на Европейския парламент, които имат права или правни очаквания по отношение на този фонд.

2.   Придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло. Парламентът може да предвиди критерии и условия за придобиването на нови права.

3.   Членовете на Европейския парламент, които получават възнаграждение по член 10, не могат да придобиват нови права или правни очаквания в доброволния пенсионен фонд.

4.   Фондът няма да бъде открит за членове на Европейския парламент, които са избрани за първи път в Парламента след влизането в сила на настоящия устав.

5.   Член 9, параграф 3 и член 14, параграф 3 се прилагат mutatis mutandis.

Член 28

1.   Всяко право на пенсия, придобито от член на Европейския парламент в съответствие с националните режими към началния момент на прилагането на настоящия устав, се запазва напълно.

2.   Ако продължителността на мандата, прослужен в Европейския парламент или в национален парламент, не е достатъчна, съгласно националния режим, за придобиването на право на пенсия, съответният период се взема предвид при изчисляването на пенсията по настоящия устав. Парламентът може да сключи споразумения с компетентните органи на държавите-членки за прехвърлянето на придобитите права.

Член 29

1.   Всяка държава-членка може да приеме за избраните в нея членове правила, различни от разпоредбите на настоящия устав по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за преходен период, който не може да надвишава продължителността на два парламентарни мандата на Европейския парламент.

2.   Тези правила трябва да поставят членовете на Европейския парламент най-малкото на равна основа с членовете на съответния им национален парламент.

3.   Всички плащания са за сметка на бюджета на въпросната държава-членка.

4.   Тези правила не могат да засягат правата на членовете на Европейския парламент по членове от 18 до 22.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 30

Настоящият устав влиза в сила на първия ден от мандата на Европейския парламент, започващ през 2009 г.

Съставено в Страсбург на 28 септември 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Становище на Комисията от 3 юни 2003 г., потвърдено от заместник-председател Wallström в хода на заседанието на Европейския парламент на 22 юни 2005 г.

(2)  Писмо от Съвета от 19 юли 2005 г.

(3)  Решение на Съда от 15 септември 1981 г., Дело 208/80 Rt. Hon. Lord Bruce of Donington срещу Eric Gordon Aspden [1981] ECR 2205.

(4)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).