4.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/13


Поправка на на Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 година относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО

( Официален вестник на Европейския съюз L 10 от 14 януари 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 03, том 069)

1.

Навсякъде в текста на директивата и при спазване на граматичните правила на българския език

вместо:

„отделение“

да се чете:

„компартмент“;

2.

На стр. 34, приложение I, точка 2, буква б):

вместо:

„б)

вируси на инфлуенца по птиците с интравенозен патогенен индекс в шестседмични пилета, по-голям от 1,2;2;“

да се чете:

„б)

вируси на инфлуенца по птиците с интравенозен патогенен индекс в шестседмични пилета, по-голям от 1,2;“