17/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

107


32005L0056


L 310/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2005/56/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2005 година

относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Е налице необходимост от сътрудничество и консолидиране между дружествата с ограничена отговорност от различни държави-членки. Независимо от това дружествата с ограничена отговорност се сблъскват с много законодателни и административни трудности в Общността по отношение на презграничните си сливания. Поради това, с оглед на доизграждането и функционирането на единния пазар, е необходимо да се установят разпоредби на Общността за улесняване извършването на презгранични сливания между различните типове дружества с ограничена отговорност, които се регулират съгласно законодателството на различни държави-членки.

(2)

Настоящата директива улеснява презграничното сливане на дружества с ограничена отговорност, както е в дефинирано в нея. Законодателството на държавите-членки следва да разрешава презграничното сливане на национално дружество с ограничена отговорност с дружество с ограничена отговорност от друга държава-членка, ако националното законодателство на съответните държави-членки разрешава сливания между тези типове дружества.

(3)

С цел да се улеснят операциите по презграничното сливане, следва да бъде определено, доколкото настоящата директива не предвижда друго, че всяко участващо в презгранично сливане дружество и всяка заинтересована трета страна остават предмет на разпоредбите и формалностите на националното законодателство, което би било приложимо в случай на национално сливане. Никоя от разпоредбите и формалностите на националното законодателство, на която се позовава настоящата директива, не следва да въвежда ограничения върху свободата на установяване или свободното движение на капитали, освен ако тези ограничения могат да бъдат аргументирани в съответствие с съдебната практика на Съда на Европейските общности, и по-специално с изискванията от общ интерес, и са необходими, както и подходящи за изпълнението на тези преобладаващи изисквания.

(4)

Общият план за презгранично сливане следва да бъде съставен при едни и същи условия за всяко от засегнатите дружества в различните държави-членки. Поради това минималното съдържание на този общ план следва да бъде определено, като в същото време на дружествата се остави свобода да се договарят по другите въпроси.

(5)

За да се защитят интересите на членовете и на трети лица, общият план на презграничните сливания и завършването на презгранично сливане следва да бъдат публикувани за всяко сливащо се дружество чрез вписване в съответния публичен регистър.

(6)

В законодателството на всички държави-членки следва да бъде предвидено, че на национално ниво и за всяко от сливащите се дружества се изготвя доклад от един или повече експерти за общия план на презграничното сливане. За да се намалят разходите на експертите, свързани с презграничните сливания, следва да се предвиди разпоредба за възможността за съставяне на единствен доклад, който да е предназначен за всички членове на участващи в операция по сливане дружества. Общият план на презграничното сливане следва да бъде одобрен от общото събрание на всяко от тези дружества.

(7)

За да се улеснят операциите по презгранично сливане, следва да се предвиди, че мониторингът върху протичането и законността на процеса на вземане на решения във всяко сливащо се дружество следва да бъде извършвано от компетентната за всяко от тези дружества национална власт, докато мониторингът върху извършването и законността на презграничното сливане следва да бъде осъществяван от националната власт, която има юрисдикция над дружеството, което се формира в резултат на сливането. Въпросната национална власт може да бъде съд, нотариус или друга компетентна власт, посочена от съответната държава-членка. Също така следва да бъде установено съгласно кое национално законодателство се определя датата, на която презграничното сливане влиза в сила, а именно законодателството, което регулира формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

(8)

За да се защитят интересите на членовете и на трети лица, следва да се определят правните последици от презграничното сливане, като се прави разлика дали формираното в резултат на презграничното сливане дружество е дружество приобретател или е ново дружество. В интерес на правната сигурност следва да се предвиди, че след датата на влизане в сила на презграничното сливане последното не може да се обявява за нищожно.

(9)

Настоящата директива не засяга прилагането на законодателството по отношение на контрола върху концентрациите между предприятия както на общностно равнище, чрез Регламент (EО) № 139/2004 (3), така и на равнището но държавите-членки.

(10)

Настоящата директива не засяга законодателството на Общността в областта на кредитните посредници и другите финансови предприятия, както и националните правила, създадени или въведени съгласно това законодателство на Общността.

(11)

Настоящата директива не засяга законодателството на държава-членка, съгласно което се изисква информация за мястото на централното управление или основното място на дейност на дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане.

(12)

Правата на работниците или служителите, различни от правото на участие, следва да останат предмет на националните разпоредби, посочени в Директива 98/59/EО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно колективното освобождаване от работа (4), Директива 2001/23/EО на Съвета от 12 март 2001 г. за защитата на правата на работниците или служителите при прехвърляне на собствеността на предприятия или обособени части от тях (5), Директива 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информация и консултации на работниците и служителите в Европейската общност (6) и Директива 94/45/EО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (7).

(13)

Участието на работниците или служителите в дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане, както и включването им в процеса на дефиниране на тези права следва да бъде регулирано, ако работниците или служителите имат право на участие в едно от сливащите се дружества при установените в настоящата директива условия и ако националното законодателство на държавата-членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, не предвижда същото ниво на участие както в сливащите се дружества, включително в комитети към надзорния съвет с правомощия за вземане на решения, или не предвижда същите правомощия за упражняването на права от работниците или служителите на предприятия в резултат на презграничното сливане. За тази цел принципите и процедурите, предвидени в Регламент (EО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. за статута на Европейското дружество (SE) (8) и в Директива 2001/86/EО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълване на статута на Европейското дружество по отношение на участието на работници или служители (9), следва да бъдат взети предвид като основа, съгласно обаче извършването на модификации, които се считат за необходими, тъй като полученото в резултат на това дружество ще бъде предмет на националното законодателство на държавата-членка, в която се намира седалището му. В съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2001/86/EО държавите-членки могат да осигурят бързо започване на преговори съгласно член 16 от настоящата директива с цел да не забавят излишно сливанията.

(14)

С цел определяне нивото на участие на работниците или служителите в съответните сливащи се дружества, следва да се вземе предвид съотношението на представителите на работниците или служителите и членовете на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружествата, когато съществува участие на работниците или служителите.

(15)

Тъй като целта на предложената мярка, а именно установяване на единни правила, които са приложими на транснационално равнище, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради това, предвид на мащаба и въздействието на предложената мярка, може да бъде постигната по удовлетворителен начин на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в същия член, настоящата директива не излиза извън необходимото за постигането на тази цел.

(16)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро правно регулиране (10) държавите-членки следва да бъдат насърчавани да изготвят за техни цели и за целите на Общността таблици, които илюстрират, доколкото е възможно, съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби, както и да публикуват тези таблици,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Обхват

Настоящата директива се прилага за сливания на дружества с ограничена отговорност, които са създадени в съответствие със законодателството на държава-членка и имат седалище, централно управление или основно място на дейност в рамките на Общността, при условие че поне две от последните се регулират от законодателството на различни държави-членки (наричани по-долу „презгранични сливания“).

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.

„дружество с ограничена отговорност“, наричано по-долу „дружество“, означава:

a)

дружество, посочено в член 1 от Директива 68/151/EИО (11), или

б)

дружество с дялов капитал и правосубектност, което притежава отделни активи, служещи единствено за покритие на задълженията му, и което трябва да спазва, съгласно националното законодателство, което го регулира, предпазни мерки по смисъла на Директива 68/151/EИО за защитата на интересите на членовете и на трети лица;

2.

„сливане“ означава операция, при която:

a)

едно или повече дружества прехвърлят, към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидират, активите и пасивите си на друго съществуващо дружество — приобретател, срещу предоставяне на техните членове на ценни книжа или акции от капитала на последното дружество и, ако е приложимо, срещу плащане в брой, което не превишава 10 % от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, балансовата стойност на тези ценни книжа или акции; или

б)

две или повече дружества прехвърлят, към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидират, активите и пасивите си на създадено от тях ново дружество срещу предоставяне на техните членове на ценни книжа или акции от капитала на новото дружество и, ако е приложимо, срещу плащане в брой, което не превишава 10 % от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, балансовата стойност на тези ценни книжа или акции; или

в)

дружество прехвърля към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидира, активите и пасивите си на дружество, което притежава всички ценни книжа или акции от капитала на първото.

Член 3

Допълнителни разпоредби относно обхвата

1.   Независимо от член 2, параграф 2, настоящата директива се прилага и за презгранични сливания, при които съгласно законодателството на поне една от засегнатите държави-членки се допуска плащането в брой, упоменато в член 2, параграф 2, букви a) и б), да превишава 10 % от номиналната стойност, или при липса на номинална стойност, балансовата стойност на ценните книжа или акциите от капитала на формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

2.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат настоящата директива за презгранични сливания, в които участват кооперации, дори и когато последните биха попаднали в рамките на определението на „дружество с ограничена отговорност“ съгласно член 2, параграф 1.

3.   Настоящата директива не се прилага за презгранични сливания, в които участва дружество, чийто предмет на дейност е колективна инвестиция на обществен капитал, което оперира на принципа на разпределение на риска и чиито дялове, по искане на притежателите им, се изкупуват обратно или се изплащат директно или индиректно за сметка на активите на това дружество. Това обратно изкупуване или изплащане се приравнява с действие, предприето от дружеството с цел да се гарантира, че борсовата стойност на дяловете му не се отклонява значително от нетната стойност на неговите активи.

Член 4

Условия за презграничните сливания

1.   Освен ако в настоящата директива не е предвидено друго:

a)

презграничните сливания са единствено възможни между типове дружества, които могат да се сливат съгласно националното законодателство на съответните държави-членки, и

б)

ако дружеството, което участва в презграничното сливане, изпълнява разпоредбите и формалностите на меродавното за него национално законодателство. Законодателството на държава-членка, което разрешава на националните органи да се противопоставят на дадено вътрешно сливане поради държавен интерес, се прилага и за презгранично сливане, при което поне едно от сливащите се дружества се регулира съгласно законодателството на тази държава-членка. Тази разпоредба не се прилага до степента, до която се прилага член 21 от Регламент (EО) № 139/2004.

2.   Разпоредбите и формалностите, посочени в параграф 1, буква б), включват по-специално тези относно процеса на вземане на решение по отношение на сливането и, имайки предвид презграничния характер на сливането, защитата на кредиторите на сливащите се дружества, притежателите на облигации и притежателите на ценни книжа или акции, както и защитата на работниците или служителите по отношение на правата, различни от правата по член 16. В случай на дружества, които участват в презгранично сливане и се регулират съгласно нейното законодателство, държавата-членка може да приема разпоредби с цел гарантиране на подходяща защита на членовете, които са малцинство и са се противопоставили на презграничното сливане.

Член 5

Общ план на презграничните сливания

Ръководството или административният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя общ план на презграничното сливане. Общият план на презграничното сливане включва най-малко следните подробности:

a)

формата, името и седалището на сливащите се дружества, както и предложените форма, име и седалище за формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

б)

съотношението, приложимо за обмена на ценни книжа или акции от капитала на дружеството, както и сумата на всяко плащане в брой;

в)

условията за разпределение на ценните книжа или акциите от капитала на формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

г)

вероятните отражения на презграничното сливане върху заетостта;

д)

датата, от която тези ценни книжа или акции от капитала на дружеството дават право на притежателите им да участват в печалбата, както и всички специфични условия, засягащи това право;

е)

датата, от която операциите на сливащите се дружества ще бъдат третирани за счетоводни цели като операции на формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

ж)

правата, дадени от формираното в резултат на презграничното сливане дружество на членовете, които имат специални права, или на притежателите на ценни книжа, различни от акции от капитала на дружеството, или предложените мерки относно тях;

з)

всички специални привилегии, предоставени на експертите, които проверяват общия план на презграничното сливане, или на членовете на административните, управителните, надзорните или контролните органи на сливащите се дружества;

и)

устава на формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

й)

когато е уместно, информация за процедурите, при които съгласно член 16 се регулират условията за включване на работниците или служителите в процеса на дефиниране на правото им да участват във формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

к)

информация за оценката на активите и пасивите, които се прехвърлят на формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

л)

датите от годишните отчети на сливащите се дружества, които се използват за определяне условията на презграничното сливане.

Член 6

Публикуване

1.   Общият план на презграничното сливане се публикува по начин, определен в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/EИО, за всяко от сливащите се дружества и най-късно един месец преди датата на общото събрание, което следва да вземе решение за плана.

2.   Съгласно допълнителните изисквания, наложени от държавата-членка, която регулира съответното дружество, в държавния вестник на тази държава-членка се публикуват следните подробности за всяко от сливащите се дружества:

a)

типът, името и седалището на всяко сливащо се дружество;

б)

регистърът, в който се съхраняват документите по отношение на всяко сливащо се дружество, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 68/151/EИО, както и номерът на вписването в този регистър;

в)

указание за условията за упражняване правата на кредиторите и на всички членове на сливащите се дружества, които са малцинство, както и адресът, на който може да бъде получена безплатно пълна информация за тези условия.

Член 7

Доклад от управителния или административния орган

Управителният или административният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя доклад, предназначен за членовете, който разяснява и аргументира правните и икономическите аспекти на презграничното сливане, както и разяснява отраженията на презграничното сливане върху членовете, кредиторите и работниците или служителите.

Докладът се предоставя на членовете и на представителите на работниците или служителите или, ако няма такива представители, на самите работници или служители, не по-късно от един месец преди датата на общото събрание, упоменато в член 9.

Ако управителният или административният орган на което и да е сливащо се дружество получи своевременно становище от представителите на работниците или служителите си, както е предвидено в националното законодателство, това становище се прилага към доклада.

Член 8

Доклад от независими експерти

1.   За всяко сливащо се дружество се съставя доклад от независими експерти, който се предоставя на членовете не по-късно от един месец преди датата на общото събрание, упоменато в член 9. Експертите могат да бъдат физически или юридически лица съгласно националното законодателство на всяка държава-членка.

2.   Като алтернатива на експертите, които действат от името на всяко от сливащите се дружества, общият план на презграничното сливане може да бъде проверяван от един или повече независими експерти, назначени за тази цел, въз основа на общо искане на дружествата, от съдебен или административен орган в държавата-членка на едно от сливащите се дружества или формираното в резултат на презграничното сливане дружество или одобрени от този орган, които съставят единен писмен доклад, предназначен за всички членове.

3.   Докладът от експертите включва най-малко подробностите, предвидени в член 10, параграф 2 от Директива 78/855/EИО на Съвета от 9 октомври 1978 г. относно сливания на публични дружества с ограничена отговорност (12). Експертите имат право да изискват от всяко от сливащите се дружества информация, която считат за необходима за изпълнението на задълженията си.

4.   Проверка от независими експерти по отношение на общия план на презграничното сливане, както и доклад от експерти не се изискват, ако всички членове на дружествата, които участват в презграничното сливане, са се договорили за това.

Член 9

Одобрение от общото събрание

1.   След като се запознае с посочените в членове 7 и 8 доклади, общото събрание на всяко от сливащите се дружества взема решение за одобрението на общия план на презграничното сливане.

2.   Общото събрание на всяко от сливащите се дружества може да си запази правото да постави презграничното сливане в зависимост от утвърждаването от негова страна на договореностите, които са постигнати по отношение на участието на работниците или служителите във формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

3.   Законодателството на държава-членка не трябва да изисква одобрение на сливането от общото събрание на дружеството — приобретател, ако са изпълнени условията, определени в член 8 от Директива 78/855/EИО.

Член 10

Сертификат преди сливане

1.   Всяка държава-членка определя съда, нотариуса или друга власт, компетентни да контролират законосъобразността на презграничното сливане по отношение на тази част от процедурата, която засяга всяко сливащо се дружество, регулирано съгласно националното ѝ законодателство.

2.   Посочената в параграф 1 власт във всяка заинтересована държава-членка незабавно издава за всяко сливащо се дружество, регулирано съгласно националното законодателство на тази държава, сертификат, който удостоверява по категоричен начин надлежното изпълнение на действията и формалностите, предхождащи сливането.

3.   Ако законодателството на държава-членка, съгласно което се регулира сливащо се дружество, предвижда процедура за контрол и изменение на съотношението, приложимо за обмена на ценни книжа или акции, или процедура за компенсиране на членовете, които са малцинство, без да се засяга вписването на презграничното сливане, то тази процедура се прилага само ако другите сливащи се дружества в държави-членки, които не предвиждат такава процедура, изрично се съгласят, при одобрението на общия план на презграничното сливане в съответствие с член 9, параграф 1, с възможността за членовете на това сливащо се дружество да поискат такава процедура от съда, който има юрисдикция над дружеството. В тези случаи посочената в параграф 1 власт може да издаде сертификата, упоменат в параграф 2, дори и ако тази процедура е започнала. Независимо от това в сертификата трябва да бъде посочено, че процедурата е предстояща. Решението в рамките на процедурата е задължително за формираното в резултат на презграничното сливане дружество и за неговите членове.

Член 11

Контрол върху законосъобразността на презграничното сливане

1.   Всяка държава-членка определя съда, нотариуса или друга власт, компетентна да контролира законосъобразността на презграничното сливане по отношение на тази част от процедурата, която засяга извършването на презграничното сливане или, когато е уместно, формирането на ново дружество в резултат на презграничното сливане, когато създаденото в резултат на презграничното сливане дружество се регулира съгласно националното ѝ законодателство. Посочената власт гарантира по-специално, че сливащите се дружества са одобрили общия план на презграничното сливане при едни и същи условия и, когато е уместно, условията за участието на работниците или служителите са определени в съответствие с член 16.

2.   За тази цел всяко сливащо се дружество предоставя на посочената в параграф 1 власт сертификата, посочен в член 10, параграф 2, в рамките на шест месеца от неговото издаване и заедно с общия план на презграничното сливане, одобрен от упоменатото в член 9 общо събрание.

Член 12

Влизане в сила на презграничното сливане

Датата на влизане в сила на презграничното сливане се определя съгласно законодателството на държавата-членка, съгласно което се регулира формираното в резултат на презграничното сливане дружество. Тази дата трябва да бъде след извършването на контрола, упоменат в член 11.

Член 13

Вписване

Формата за обявяване извършването на презграничното сливане, в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО, в публичния регистър, в който всяко дружество е задължено да вписва документите си, се определя съгласно законодателството на държавите-членки, предмет на чиято юрисдикция са сливащите се дружества.

Регистърът, в който се вписва формираното в резултат на презграничното сливане дружество, незабавно нотифицира регистъра, в който всяко дружество е било задължено да вписва документите си, че презграничното сливане се е състояло. Заличаването на предишното вписване се извършва, ако това е приложимо, при получаване на тази нотификация, но не и преди това.

Член 14

Последици от презграничното сливане

1.   Презгранично сливане, което е извършено съгласно определеното в член 2, параграф 2, букви a) и в), има следните последици, считано от посочената в член 12 дата:

a)

всички активи и пасиви на дружеството, което се придобива, се прехвърлят на дружеството — приобретател;

б)

членовете на дружеството, което се придобива, стават членове на дружеството — приобретател;

в)

дружеството, което се придобива, престава да съществува.

2.   Презгранично сливане, което е извършено съгласно определеното в член 2, параграф 2, буква б), има следните последици, считано от посочената в член 12 дата:

a)

всички активи и пасиви на сливащите се дружества се прехвърлят на новото дружество;

б)

членовете на сливащите се дружества стават членове на новото дружество;

в)

сливащите се дружества престават да съществуват.

3.   Ако законодателствата на държавите-членки изискват, в случай на презгранично сливане на дружества в обхвата на настоящата директива, изпълнението на специфични формалности, преди прехвърлянето от сливащите се дружества на определени активи, права и задължения да е влязло в сила спрямо трети лица, то тези формалности се изпълняват от формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

4.   Правата и задълженията на сливащите се дружества, които произтичат от трудови договори или трудови правоотношения и които съществуват към датата, на която презграничното сливане влиза в сила, се прехвърлят, на основание на това влизащо в сила презгранично сливане, на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, считано от датата на влизане в сила на сливането.

5.   Акциите от дружеството — приобретател, не се обменят за акции от дружеството, което се придобива, които се притежават:

a)

от самото дружество — приобретател, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на първото; или

б)

от самото дружество, което се придобива, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на първото.

Член 15

Опростени формалности

1.   Ако презгранично сливане чрез придобиване се извършва от дружество, което притежава всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на дружеството, което се придобива, или дружествата, които се придобиват:

член 5, букви б), в) и д), член 8 и член 14, параграф 1, буква б) не се прилагат,

член 9, параграф 1 не се прилага за дружеството, което се придобива, или дружествата, които се придобиват.

2.   Ако презгранично сливане чрез придобиване се извършва от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на дружеството, което се придобива, или дружествата, които се придобиват, докладите от независим експерт или експерти, както и необходимите за контрола документи се изискват само до степента, до която това е необходимо съгласно националното законодателство, предмет на чиято юрисдикция е дружеството — приобретател, или дружеството, което се придобива.

Член 16

Участие на работниците или служителите

1.   Без да се засяга параграф 2, формираното в резултат на презграничното сливане дружество се регулира от действащите в държавата-членка, в която се намира седалището му, правила относно участието на работниците или служителите, ако са налице такива.

2.   Независимо от това действащите в държавата-членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, правила относно участието на работниците или служителите, ако са налице такива, не се прилагат, ако поне едно от сливащите се дружества има в рамките на шестмесечния период преди публикуването на общия план на презграничното сливане, упоменат в член 6, среден брой работници или служители над 500 и в него функционира система за участие на работниците или служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/EО, или когато националното законодателство, приложимо за формираното в резултат на презграничното сливане дружество:

a)

не предвижда поне същото ниво на участие на работниците или служителите, както съществуващото в съответните сливащи се дружества, изразено като съотношение на представителите на работниците или служителите и членовете на административния или надзорния орган, комитетите към тях или управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците или служителите, или

б)

не предвижда за работниците или служителите в предприятия на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, които се намират в други държави-членки, същите условия за упражняване на правото на участие, както тези за работниците или служителите в държавата-членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

3.   В посочените в параграф 2 случаи участието на работниците или служителите във формираното в резултат на презграничното сливане дружество и в процеса на дефинирането на това право се регулира от държавите-членки, mutatis mutandis, и при условията на параграфи от 4 до 7 по-долу, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (EО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и следните разпоредби на Директива 2001/86/EО:

a)

член 3, параграфи 1, 2 и 3, параграф 4, първа алинея, първо тире и втора алинея, параграфи 5 и 7;

б)

член 4, параграф 1, параграф 2, букви a), ж) и з) и параграф 3;

в)

член 5;

г)

член 6;

д)

член 7, параграф 1, параграф 2, първа алинея, буква б) и втора алинея и параграф 3. Независимо от това процентите, които се изискват съгласно член 7, параграф 2, първа алинея, буква б) от Директива 2001/86/EО за прилагането на стандартните правила, съдържащи се в част 3 от приложението към посочената директива, се увеличават от 25 на 33 1/3 % за целите на настоящата директива;

е)

членове 8, 10 и 12;

ж)

член 13, параграф 4;

з)

част 3 от приложението, буква б).

4.   При регулирането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите-членки:

a)

дават право на съответните органи на сливащите се дружества да избират, без каквото и да е предварително договаряне, да се регулират пряко от стандартните правила за участие, посочени в параграф 3, буква з), както са определени в законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, както и да съблюдават тези правила от датата на вписването;

б)

дават право на специалния договарящ орган да реши, с мнозинство от две трети на членовете си, които представляват най-малко две трети от работниците или служителите, включително гласовете на членовете, които представляват работниците или служителите в най-малко две различни държави-членки, да не започва преговори или да прекрати преговорите, които вече са започнали, както и да разчита на действащите правила за участие в държавата-членка, където се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

в)

могат да предвидят в случаите, в които стандартните правила за участие се прилагат след предварителни преговори, както и независимо от тези правила, намаляване на дела на представителите на работниците или служителите в административния орган на формираното в резултат на презграничното сливане дружество. Независимо от това, ако представителите на работниците или служителите в едно от сливащите се дружества са съставлявали най-малко една трета от административния или надзорния съвет, намаляването не трябва да води до дял на представителите на работниците или служителите в административния орган, който е по-малък от една трета.

5.   Разширяването на обхвата на правото на участие със заети в други държави-членки работници или служители на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, посочени в параграф 2, буква б), не води до задължение за държавите-членки, които вземат решението за разширяването, да включат тези работници или служители при изчисляването на праговете на заетите лица, които пораждат права на участие по силата на националното законодателство.

6.   Ако в поне едно от сливащите се дружества функционира система за участие на работниците или служителите и формираното в резултат на презграничното сливане дружество следва да бъде регулирано от такава система в съответствие с правилата, посочени в параграф 2, това дружество е задължено да приеме правна форма, която позволява упражняването на правото на глас.

7.   Ако във формираното в резултат на презграничното сливане дружество функционира система за участие на работниците или служителите, това дружество е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правото на участие на работниците или служителите е защитено в случай на последващи местни сливания за период от три години след извършването на презграничното сливане, като установените в настоящия член правила се прилагат mutatis mutandis.

Член 17

Валидност

Презгранично сливане, което е влязло в сила съгласно член 12, не може да бъде обявено за нищожно.

Член 18

Преглед

След изтичането на период от пет години след датата, определена в член 19, първа алинея, Комисията извършва преглед на настоящата директива в светлината на опита при прилагането ѝ и прави предложение за изменение, ако е необходимо.

Член 19

Транспониране

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 15 декември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 20

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 21

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 26 октомври 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

D. ALEXANDER


(1)  ОВ C 117, 30.4.2004 г., стр. 43.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 май 2005 г. (Все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 19 септември 2005 г.

(3)  Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. за контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент на ЕО относно сливанията) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64. Директива, изменена с Директива 97/74/EО (ОВ L 10, 16.1.1998 г., стр. 22).

(8)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 885/2004 (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

(10)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(11)  Първа директива на Съвета 68/151/EИО от 9 март 1968 г. относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, параграф 2 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(12)  ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.