06/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

220


32005L0051


L 257/127

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2005/51/EО НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2005 година

за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 70, буква б) от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 79, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Директива 2004/17/EО предвижда, че известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63 от посочената директива се изпращат от възлагащите организации на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква съгласно Директива 2001/78/EО на Комисията от 13 септември 2001 г. за изменение на приложение IV към Директива 93/36/EИО на Съвета, приложения IV, V и VI към Директива 93/37/EИО на Съвета, приложения III и IV към Директива 92/50/EИО на Съвета, изменена с Директива 97/52/EО, както и на приложения от XII до XV, XVII и XVIII към Директива 93/38/EИО на Съвета, изменена с Директива 98/4/EО (Директива относно използването на стандартните форми при публикуването на обявления за обществени поръчки) (3). По подобен начин приложение VIII към Директива 2004/18/EО предвижда, че известията, посочени в членове 35, 58, 64 и 69 от посочената директива, се изпращат от възлагащите органи на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква съгласно Директива 2001/78/EО.

(2)

Тъй като стандартните формуляри, установени с Директива 2001/78/EО, не вземат в достатъчна степен предвид информацията, изисквана съгласно Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО, в мерките за прилагане се определят нови стандартни формуляри. Като последица от това позоваванията на Директива 2001/78/EО в приложение XX към Директива 2004/17/EО и в приложение VIII към Директива 2004/18/EО вече не са валидни.

(3)

Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО следва съответно да бъдат изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществените поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В точка 1, буква a) от приложение XX към Директива 2004/17/EО, първото изречение се заменя със следното:

„Известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, се изпращат от възлагащите организации на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, определен с мерките за прилагане, които следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.“

Член 2

В точка 1, буква a) от приложение VIII към Директива 2004/18/EО, първото изречение се заменя със следното:

„Известията, посочени в членове 35, 58, 64 и 69, се изпращат от възлагащите органи на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, определен с мерките за прилагане, които следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 77, параграф 2.“

Член 3

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 31 януари 2006 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2005 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1874/2004 на Комисията (ОВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1874/2004.

(3)  ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1.