13/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

165


32005L0040


L 255/146

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2005/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 септември 2005 година

за изменение на Директива 77/541/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на ограничаващите системи на моторните превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Проучванията показват, че използването на обезопасителни колани и задържащи системи може значително да намали броя на злополуките и сериозните наранявания в случай на произшествие, дори при преобръщане. Монтирането им във всички категории превозни средства без съмнение съставлява важна стъпка към подобряване на пътната безопасност и последващото предотвратяване на загуба на човешки живот.

(2)

От значителна полза за обществото е поставянето на обезопасителни колани във всички превозни средства.

(3)

В своята Резолюция от 18 февруари 1986 г. относно общите мерки за намаляване на пътните инциденти като част от програмата на Общността за пътна безопасност (3) Европейският парламент подчерта необходимостта от задължителното използване на обезопасителни колани от всички пътници, включително от деца, с изключение в обществени превозни средства.

(4)

Съгласно Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (4) системата на Общността за типово одобрение се прилага от 1 януари 1998 г. единствено за всички нови превозни средства от категория М1. Следователно единствено тези превозни средства трябва да бъдат оборудвани с обезопасителни колани и/или задържащи системи, които отговарят на разпоредбите на Директива 77/541/ЕИО (5).

(5)

До разширяването на обхвата на действие на системата на Общността за одобряване на типове върху всички категории превозни средства, в интерес на пътната безопасност трябва да се изисква монтирането на обезопасителни колани и/или задържащи системи, в превозните средства от категориите различни от категория М1.

(6)

Директива 77/541/ЕИО вече предвижда всички технически и административни разпоредби за одобряване на типове превозни средства от категории, различни от категория М1. Следователно не е необходимо държавите-членки да въвеждат допълнителни разпоредби.

(7)

От влизането в сила на Директива 96/36/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 г. за адаптиране към техническия прогрес на Директива 77/541/ЕИО на Съвета (6) относно обезопасителните колани и ограничаващите системи на моторните превозни средства няколко държави-членки вече направиха задължителни разпоредбите, които тя съдържа, по отношение на определени категории превозни средства, различни от категория М1. Така производителите и техните доставчици разработиха необходимата технология.

(8)

Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 г. относно специалните изисквания по отношение на използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача (7) предвижда разпоредби за осигуряване на по-лесен достъп за хора с намалена подвижност, като инвалиди, до превозните средства, състоящи се от повече от 8 места, използвани за превоз на пътници. Необходимо е да се разреши на държавите-членки да допуснат монтирането на обезопасителни колани и/или задържащи системи, които не отговарят на техническите спецификации на Директива 77/541/ЕИО, но са специфично проектирани за целите на обезопасяване на тези хора в такива превозни средства.

(9)

Директива 77/541/ЕИО следва съответно да бъде изменена.

(10)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно засилване на пътната безопасност чрез въвеждане на задължително монтиране в определени категории превозни средства на обезопасителни колани, не може да бъде постигната в достатъчна степен поотделно от държавите-членки, но може по причини, дължащи се на мащаба на дейността, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, определен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на целта,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 77/541/ЕИО

Директива 77/541/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член:

„Член 2а

1.   Съгласно националното законодателство държавите-членки разрешават монтирането на обезопасителни колани или задържащи системи, различни от тези, обект на настоящата директива, при условие че са предназначени за инвалиди.

2.   Държавите-членки също могат да изключат ограничаващите системи, които са проектирани да отговарят на изискванията на приложение VII към Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 г. относно специалните изисквания по отношение на използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача (8), от разпоредбите на настоящата директива.

3.   Изискванията на приложение I, точка 3.2.1 от настоящата директива не се прилагат за обезопасителните колани и ограничаващите системи, предмет на параграфи 1 и 2.

2.

В член 9 се добавя следният параграф:

„Превозните средства от категории М2 и М3 се подразделят в класове, както е определено в раздел 2 от приложение I към Директива 2001/85/ЕО.“;

3.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

бележката под линия относно точка 3.1 се заличава;

б)

точка 3.1.1 се заменя със следното:

„3.1.1.

С изключение на местата за сядане, предназначени единствено за ползване, когато превозното средство е неподвижно, седалките в превозните средства от категории М1, М2 (от клас III или В), М3, (от клас III или В) и N се оборудват с обезопасителни колани и/или задържащи системи, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Превозните средства от клас I, II или А, от категория М2 или М3, могат да бъдат оборудвани с обезопасителни колани и/или задържащи системи, при условие че отговарят на изискванията на настоящата директива.“

Член 2

Мерки, предвидени за инвалиди

Не по-късно от 20 април 2008 г. Комисията разглежда конкретните процедури за хармонизиране на изискванията за обезопасителните колани, предназначени за инвалиди, въз основа на действащите международни стандарти и национални законодателни изисквания, с оглед осигуряване на равнозначно на настоящата директива ниво на безопасност. Ако е необходимо, Комисията изготвя проектомерки. Измененията на настоящата директива се приемат в съответствие с член 13 от Директива 70/156/ЕИО:

Член 3

Изпълнение

1.   По отношение на монтирането на обезопасителните колани и/или ограничаващите системи, които отговарят на изискванията на Директива 77/541/ЕИО, изменена с настоящата директива, от 20 април 2006 г. държавите-членки не могат да:

а)

отказват да издават типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение по отношение на типа превозно средство;

б)

забраняват регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на нови превозни средства.

2.   По отношение на монтиране на обезопасителните колани и/или ограничаващите системи, които не отговарят на изискванията на Директива 77/541/ЕИО, изменена с настоящата директива, от 20 октомври 2006 г. държавите-членки, по отношение на нов тип превозно средство:

а)

престават да издават типово одобрение на ЕО;

б)

отказват да издават национално типово одобрение.

3.   По отношение на монтирането на обезопасителните колани и/или ограничаващите системи, които не отговарят на изискванията на Директива 77/541/ЕИО, изменена с настоящата директива, от 20 октомври 2007 г. държавите-членки, по отношение на нов тип превозно средство:

а)

разглеждат сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства, като недействителни по смисъла на член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО;

б)

отказват регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на нови превозни средства, освен в случаите, когато се прилагат разпоредбите на член 8, параграф 2 от Директива 70/156/ЕИО.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 20 април 2006 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2.   Те прилагат тези мерки от 21 април 2006 г.

3.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 7 септември 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За съвета

Председател

C. CLARKE


(1)  ОВ С 80, 30.3.2004 г., стр. 10.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 декември 2003 г. (ОВ С 91 Е, 15.4.2004 г., стр. 491), Обща позиция на Съвета от 24 януари 2005 г. (ОВ С 111 Е, 11.5.2005 г., стр. 28), Позиция на Европейския парламент от 26 май 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ С 68, 24.3.1986 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/78/ЕО на Комисията (ОВ L 153, 30.4.2004 г., стр. 103).

(5)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(6)  ОВ L 178, 17.7.1996 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1.“